دانشگاه پیام نور - مرکز شیراز
برنامه کلاسی
نیمسال اول 96-95
رياضي (محض )
 جستجوی درس         F:18-20    E:16-18   D:14-16   C:12-14    B:10-12    A:8-10  
کد درس نام درس گروه استادتوضیحاتهفته
1
هفته
2
هفته
3
هفته
4
هفته
5
هفته
6
هفته
7
هفته
8
هفته
9
هفته
10
هفته
11
هفته
12
هفته
13
هفته
14
هفته
15
هفته
16
038-11-11آناليزرياضي 11زعیم امیرحساممشترک با 111432 ریاضی کاربرد ها
047-11-11معادلات ديفرانسيل بامشتقات جزئي1خوشدل شمس الملوكمشترک با رشته ریاضیات وکاربردها
- - - -- **************
043-11-11آناليزعددي 11سلطاني الههمشترک با ریاضی کاربردها درس مبانی انالیز
054-11-11تاريخ رياضيات1دهقانی الهام
دوشنبه
96/01/21
قلم
206
A

دوشنبه
96/02/18
اندیشه
205
A
- - - -- **************