دانشگاه پیام نور - مرکز شیراز
برنامه کلاسی
نیمسال اول 96-95
رياضيات و كاربردها
 جستجوی درس         F:18-20    E:16-18   D:14-16   C:12-14    B:10-12    A:8-10  
کد درس نام درس گروه استادتوضیحاتهفته
1
هفته
2
هفته
3
هفته
4
هفته
5
هفته
6
هفته
7
هفته
8
هفته
9
هفته
10
هفته
11
هفته
12
هفته
13
هفته
14
هفته
15
هفته
16
222-22-12مباني جمعيت شناسي1hiohohg hjhjhjمشترک با رشته علوم اجتماعی
223-22-12مباني جامعه شناسي1hiohohg hjhjhjمشترک با رشته علوم اجتماعی
308-11-11رياضي عمومي 21خوشدل شمس الملوكمشترک باآمار
پنج شنبه
95/11/07
قلم
201
AB

پنج شنبه
95/11/14
قلم
201
AB

پنج شنبه
95/11/21
قلم
201
AB

پنج شنبه
95/11/28
قلم
204
AB

پنج شنبه
95/12/05
قلم
201
AB

پنج شنبه
95/12/19
قلم
201
AB

پنج شنبه
96/01/17
قلم
201
A

پنج شنبه
96/01/24
قلم
201
AB

پنج شنبه
96/01/31
قلم
204
AB

پنج شنبه
96/02/07
قلم
201
AB

پنج شنبه
96/03/04
قلم
201
AB
309-11-11مباني علوم رياضي1فتاحی زهرا
سه شنبه
96/01/15
قلم
201
C

سه شنبه
96/01/29
قلم
201
C

سه شنبه
96/02/19
قلم
201
CD
چهارشنبه
96/02/20
قلم
205
CD
پنج شنبه
96/02/21
قلم
اتاق استاد
CD
321-11-11معادلات ديفرانسيل1سلطاني رحمتمشترک با برنامه مهندسی کامپیوتر گرایش فناوری اطلاعات ورودی 9
322-11-11مباني آناليز رياضي1دهقانی الهام
دوشنبه
95/12/23
اندیشه
105
BC

دوشنبه
96/01/14
اندیشه
205
BC

دوشنبه
96/01/21
قلم
304
BC

دوشنبه
96/01/28
قلم
212
BC

دوشنبه
96/02/04
قلم
211
BC

دوشنبه
96/02/11
قلم
216
BC

دوشنبه
96/02/18
قلم
211
B
دوشنبه
96/02/18
قلم
216
C

دوشنبه
96/02/25
قلم
305
B
دوشنبه
96/02/25
قلم
305
C
دوشنبه
96/02/25
قلم
313
D
323-11-11مباني آناليز عددي1سلطاني الهه
یکشنبه
95/12/22
قلم
211
C

یکشنبه
96/01/20
قلم
213
C

یکشنبه
96/01/27
قلم
216
C

یکشنبه
96/02/03
قلم
308
C

یکشنبه
96/02/10
قلم
203
C

یکشنبه
96/02/17
قلم
316
CD

یکشنبه
96/02/24
قلم
305
CD

یکشنبه
96/02/31
اندیشه
202
CD
326-11-11بهينه سازي خطي1بامداد حمیدرضا
شنبه
95/11/23
قلم
202
E

شنبه
95/11/30
قلم
210
E

شنبه
95/12/07
قلم
211
E

شنبه
95/12/14
قلم
202
E

شنبه
95/12/21
قلم
211
E

شنبه
96/01/19
قلم
203
EF

شنبه
96/01/26
اندیشه
208
AB
شنبه
96/01/26
قلم
308
CD

شنبه
96/02/02
قلم
317
CD
شنبه
96/02/02
قلم
217
AB

شنبه
96/02/09
قلم
310
E
شنبه
96/02/09
قلم
316
F

چهارشنبه
96/02/20
قلم
203
C
چهارشنبه
96/02/20
قلم
212
D
328-11-11معادلات ديفرانسيل با مشتقات جزيي1خوشدل شمس الملوكبقیه ساعات با هماهنگی استاد کلا در اتاق استاد ساختمان غدیر
پنج شنبه
96/01/17
غدیر
اتاق دکتر خوشدل
B

شنبه
96/01/19
غدیر
اتاق دکتر خوشدل
D

شنبه
96/01/26
غدیر
اتاق دکتر خوشدل
D

شنبه
96/02/02
غدیر
اتاق دکتر خوشدل
D

چهارشنبه
96/02/13
غدیر
اتاق استاد خوشدل
C
370-11-11توپولوژي عمومي1دهقانی الهام
دوشنبه
95/12/23
قلم
203
A

دوشنبه
96/01/14
قلم
204
A

دوشنبه
96/01/28
قلم
211
A

دوشنبه
96/02/04
قلم
207
A

دوشنبه
96/02/11
قلم
307
A

دوشنبه
96/02/18
قلم
اتاق استاد
D

دوشنبه
96/02/25
قلم
216
A
371-11-11مباني هندسه1زعیم امیرحسام
چهارشنبه
95/11/27
قلم
209
BC

چهارشنبه
95/12/04
قلم
219
BC

چهارشنبه
95/12/11
قلم
219
BC

چهارشنبه
95/12/18
قلم
219
BC

چهارشنبه
95/12/25
قلم
207
BC

چهارشنبه
96/01/16
قلم
219
BC

چهارشنبه
96/01/23
قلم
215
D

چهارشنبه
96/01/30
قلم
219
D

چهارشنبه
96/02/06
قلم
213
D

چهارشنبه
96/02/13
قلم
219
D

چهارشنبه
96/02/20
قلم
213
D
377-11-11جبر1اميري سيدناصر
یکشنبه
96/01/27
اندیشه
102
D

یکشنبه
96/02/03
اندیشه
103
CD

یکشنبه
96/02/10
اندیشه
103
CD
378-11-11توابع مختلط1سادات حسینی پرویز
دوشنبه
96/01/28
قلم
301
CD

دوشنبه
96/02/04
قلم
316
CD

دوشنبه
96/02/11
قلم
311
CD

دوشنبه
96/02/18
اندیشه
202
DEF

دوشنبه
96/02/25
قلم
304
DEF

دوشنبه
96/03/01
قلم
307
DEF
379-11-11نظريه مقدماتي اعداد1جوكار معصومه
یکشنبه
96/01/27
اندیشه
201
C

یکشنبه
96/02/03
اندیشه
202
C

یکشنبه
96/02/10
اندیشه
202
C

یکشنبه
96/02/17
اندیشه
201
C

یکشنبه
96/02/24
قلم
215
C

یکشنبه
96/02/31
قلم
203
C
380-11-11حل عددي معادلات ديفرانسيل1سیدی مهدی
دوشنبه
96/02/11
قلم
302
D

دوشنبه
96/02/18
قلم
212
D

دوشنبه
96/02/25
قلم
308
D
383-11-11مباني منطق و نظريه مجموعه ها1سیدی مهدی
دوشنبه
96/01/28
اندیشه
202
DE

دوشنبه
96/02/04
اندیشه
202
DE

دوشنبه
96/02/11
اندیشه
208
E

دوشنبه
96/02/18
اندیشه
207
E

دوشنبه
96/02/25
قلم
313
E

دوشنبه
96/03/01
قلم
202
DE
393-11-11نرم افزارهاي رياضي1غلامپور راضيه
چهارشنبه
96/01/30
قلم
312
A
چهارشنبه
96/01/30
قلم
317
B

چهارشنبه
96/02/06
قلم
318
AB

چهارشنبه
96/02/13
قلم
320
AB

چهارشنبه
96/02/20
قلم
307
AB

چهارشنبه
96/02/27
قلم
211
AB
401-11-11بهينه سازي غيرخطي1نيك بخت مريم
چهارشنبه
95/11/20
قلم
203
A

چهارشنبه
95/11/27
قلم
204
A

چهارشنبه
95/12/04
قلم
204
A

چهارشنبه
95/12/11
قلم
204
A

چهارشنبه
95/12/18
قلم
207
A

چهارشنبه
95/12/25
قلم
203
A

چهارشنبه
96/01/16
قلم
304
A

چهارشنبه
96/01/23
قلم
304
A

چهارشنبه
96/01/30
قلم
304
A

چهارشنبه
96/02/06
قلم
308
A

چهارشنبه
96/02/13
قلم
304
A

چهارشنبه
96/02/20
قلم
212
A

چهارشنبه
96/02/27
قلم
207
AB

شنبه
96/02/30
قلم
201
C
402-11-11تركيبات وكاربردها1اميري سيدناصر
یکشنبه
95/12/15
اندیشه
103
CD

یکشنبه
95/12/22
اندیشه
103
CD

یکشنبه
96/01/20
اندیشه
202
CD

یکشنبه
96/01/27
اندیشه
105
C

یکشنبه
96/02/24
اندیشه
206
ABCDEF
432-11-11آناليز رياضي1زعیم امیرحسام
چهارشنبه
96/01/23
قلم
308
BC

چهارشنبه
96/01/30
قلم
308
BC

چهارشنبه
96/02/06
قلم
308
BC

چهارشنبه
96/02/13
قلم
308
BC

چهارشنبه
96/02/20
قلم
308
BC
- - - -- **************
004-35-12مديريت مالي1خليفه مجتبيمراجعه به برنامه بازرگانی ورودی 94 به بعد
079-22-11اقتصاد مهندسي1یزدی زینب
یکشنبه
95/11/17
قلم
215
DE

یکشنبه
95/12/01
قلم
217
DE

یکشنبه
95/12/15
قلم
215
DE

یکشنبه
96/01/20
قلم
209
DE

یکشنبه
96/02/03
قلم
215
DE

یکشنبه
96/02/17
قلم
209
DE
171-21-12مباني اقتصاد1باقر زاده محمد
چهارشنبه
95/12/18
قلم
201
E

چهارشنبه
96/01/16
قلم
201
E

چهارشنبه
96/01/23
قلم
216
E

چهارشنبه
96/02/06
قلم
306
E

چهارشنبه
96/02/13
قلم
310
E

چهارشنبه
96/02/20
قلم
301
E
- - - -- **************
403-11-11پايگاه داده ها1سيف نژاد عباس
یکشنبه
95/12/01
قلم
306
CD

یکشنبه
95/12/15
قلم
203
CD

یکشنبه
95/12/22
قلم
317
A

یکشنبه
96/01/20
قلم
317
CD

یکشنبه
96/02/03
قلم
317
CD

یکشنبه
96/02/10
قلم
304
A

یکشنبه
96/02/17
قلم
304
CD

یکشنبه
96/02/24
قلم
207
CD
403-11-11پايگاه داده ها1سيف نژاد عباسمراجعه شود به برنامه رشته مهندسی نرم افزار 93