دانشگاه پیام نور - مرکز شیراز
برنامه کلاسی
نیمسال اول 96-95
زيست شناسي گرايش عمومي
 جستجوی درس         F:18-20    E:16-18   D:14-16   C:12-14    B:10-12    A:8-10  
کد درس نام درس گروه استادتوضیحاتهفته
1
هفته
2
هفته
3
هفته
4
هفته
5
هفته
6
هفته
7
هفته
8
هفته
9
هفته
10
هفته
11
هفته
12
هفته
13
هفته
14
هفته
15
هفته
16
006-12-11پرتوزئولوژي1نزهت فاطمه
یکشنبه
95/11/17
قلم
202
A

دوشنبه
95/12/16
قلم
202
C

دوشنبه
95/12/23
قلم
215
C
010-12-11مباني بيوشيمي1دهقانی نعیمه
سه شنبه
95/11/12
قلم
212
AB

سه شنبه
95/11/26
قلم
212
A

سه شنبه
95/12/10
قلم
212
A

سه شنبه
95/12/24
قلم
212
A
سه شنبه
95/12/24
قلم
204
B

سه شنبه
96/01/29
قلم
212
A

سه شنبه
96/02/12
قلم
202
A
سه شنبه
96/02/12
قلم
204
B
011-12-11آزمايشگاه مباني بيوشيمي1دهقانی نعیمه
سه شنبه
95/11/26
قلم
اززیست (گیاهی)
BC

سه شنبه
95/12/10
قلم
اززیست (گیاهی)
BC

سه شنبه
95/12/24
قلم
اززیست (گیاهی)
CD

سه شنبه
96/01/29
قلم
اززیست (گیاهی)
BC

سه شنبه
96/02/12
قلم
اززیست (گیاهی)
CD
012-12-11سيستماتيك گياهي 11فرج پور سمیرا
سه شنبه
95/11/26
قلم
317
AB

سه شنبه
95/12/03
قلم
212
AB

سه شنبه
95/12/17
قلم
212
A
سه شنبه
95/12/17
قلم
اززیست (گیاهی)
B
013-12-11آزمايشگاه سيستماتيك گياهي 11دانش پژوه حامد
چهارشنبه
95/12/25
قلم
اززیست (گیاهی)
A

چهارشنبه
96/01/16
قلم
اززیست (گیاهی)
AB

چهارشنبه
96/01/30
قلم
اززیست (گیاهی)
AB

چهارشنبه
96/02/06
قلم
اززیست (گیاهی)
AB

سه شنبه
96/02/12
قلم
از زیست (جانوری)
C

سه شنبه
96/02/26
قلم
اززیست (گیاهی)
AB
014-12-11تالوفيتها1کیانی فرد مینا
دوشنبه
95/12/02
قلم
314
D

دوشنبه
95/12/09
قلم
314
D

دوشنبه
95/12/16
قلم
314
D

دوشنبه
96/01/21
قلم
211
DE

دوشنبه
96/01/28
قلم
314
D
دوشنبه
96/01/28
قلم
217
B
016-12-11زيست شناسي سلولي ومولكولي1دانش پژوه حامد
چهارشنبه
95/11/20
قلم
311
AB

چهارشنبه
95/11/27
قلم
317
D

چهارشنبه
95/12/11
قلم
311
DE

چهارشنبه
95/12/25
قلم
317
DE

چهارشنبه
96/01/23
قلم
317
E

چهارشنبه
96/02/13
قلم
317
E

چهارشنبه
96/02/27
قلم
317
AB
017-12-11آزمايشگاه زيست شناسي سلولي ومولكولي1دانش پژوه حامد
چهارشنبه
95/11/20
قلم
اززیست (گیاهی)
CD

چهارشنبه
95/12/04
قلم
اززیست (گیاهی)
CD

چهارشنبه
96/01/23
قلم
اززیست (گیاهی)
AB

چهارشنبه
96/02/13
قلم
از زیست (جانوری)
CD

چهارشنبه
96/02/27
قلم
اززیست (گیاهی)
CD
018-12-11ميكروبيولوژي عمومي1صحرا گرد ايلناز
پنج شنبه
95/11/14
قلم
216
AB

پنج شنبه
95/11/21
قلم
212
C

پنج شنبه
95/12/05
قلم
217
C

پنج شنبه
95/12/19
قلم
217
AB

پنج شنبه
96/01/17
قلم
212
B

پنج شنبه
96/01/24
قلم
305
C

پنج شنبه
96/01/31
اندیشه
102
C

پنج شنبه
96/02/07
قلم
213
D
پنج شنبه
96/02/07
قلم
213
C

پنج شنبه
96/02/14
قلم
216
C
019-12-11آزمايشگاه ميكروبيولوژي عمومي1صحرا گرد ايلناز
پنج شنبه
95/11/21
قلم
اززیست (گیاهی)
AB

پنج شنبه
95/12/05
قلم
اززیست (گیاهی)
AB

پنج شنبه
95/12/19
قلم
اززیست (گیاهی)
C

پنج شنبه
96/01/17
قلم
اززیست (گیاهی)
A

پنج شنبه
96/01/31
قلم
اززیست (گیاهی)
AB

پنج شنبه
96/02/14
قلم
اززیست (گیاهی)
AB
020-12-11سيستماتيك گياهي 21فرج پور سمیرا
دوشنبه
95/11/25
قلم
307
AB

دوشنبه
95/12/02
قلم
307
AB

دوشنبه
95/12/09
قلم
307
AB

دوشنبه
95/12/23
قلم
307
AB
021-12-11آزمايشگاه سيستماتيك گياهي 21دانش پژوه حامد
چهارشنبه
95/12/25
قلم
اززیست (گیاهی)
C

چهارشنبه
96/01/16
قلم
اززیست (گیاهی)
CD

چهارشنبه
96/01/30
قلم
اززیست (گیاهی)
CD

چهارشنبه
96/02/06
قلم
اززیست (گیاهی)
CD

سه شنبه
96/02/19
قلم
اززیست (گیاهی)
C
چهارشنبه
96/02/20
قلم
اززیست (گیاهی)
CD
021-12-11آزمايشگاه سيستماتيك گياهي 22دانش پژوه حامد
سه شنبه
96/01/15
قلم
اززیست (گیاهی)
AB

سه شنبه
96/01/29
قلم
از زیست (جانوری)
AB

سه شنبه
96/02/12
قلم
اززیست (گیاهی)
AB

سه شنبه
96/02/19
قلم
اززیست (گیاهی)
AB

سه شنبه
96/02/26
قلم
اززیست (گیاهی)
C
022-12-11زيست شناسي پرتوي1بامداد كورش
دوشنبه
95/11/18
قلم
202
C

دوشنبه
95/11/25
قلم
202
C

دوشنبه
95/12/02
قلم
202
C

دوشنبه
95/12/09
قلم
202
C

دوشنبه
95/12/23
اندیشه
102
C

دوشنبه
96/01/21
اندیشه
102
C

دوشنبه
96/01/28
اندیشه
202
C
023-12-11فيزيولوژي جانوري 11دادفر فرشته
چهارشنبه
95/12/04
قلم
311
AB

چهارشنبه
95/12/18
قلم
317
AB

چهارشنبه
96/01/16
قلم
317
CD

چهارشنبه
96/01/30
قلم
از زیست (جانوری)
CD

چهارشنبه
96/02/06
قلم
215
CD

چهارشنبه
96/02/20
قلم
317
CD
024-12-11آزمايشگاه فيزيولوژي جانوري 11دادفر فرشته
چهارشنبه
95/12/18
قلم
از زیست (جانوری)
CD

چهارشنبه
96/01/16
قلم
از زیست (جانوری)
AB

چهارشنبه
96/01/30
قلم
از زیست (جانوری)
AB

چهارشنبه
96/02/06
قلم
از زیست (جانوری)
AB

چهارشنبه
96/02/20
قلم
از زیست (جانوری)
AB
025-12-11متون زيست شناسي1دهقانی نعیمه
سه شنبه
95/11/12
قلم
212
CD

سه شنبه
95/11/19
قلم
202
D

سه شنبه
95/12/10
قلم
202
D

سه شنبه
96/01/29
قلم
202
D

سه شنبه
96/02/12
قلم
314
E
026-12-11ميكروبيولوژي محيطي1صحرا گرد ايلناز
پنج شنبه
95/11/14
قلم
212
CD

پنج شنبه
95/11/21
قلم
216
D

پنج شنبه
95/12/05
قلم
317
D

پنج شنبه
95/12/19
قلم
216
D

پنج شنبه
96/01/17
قلم
204
C
پنج شنبه
96/01/17
قلم
از زیست (جانوری)
D

پنج شنبه
96/01/24
قلم
213
D

پنج شنبه
96/01/31
قلم
212
D

پنج شنبه
96/02/14
قلم
212
D

پنج شنبه
96/02/21
قلم
320
B
پنج شنبه
96/02/21
قلم
320
A
027-12-11بافت شناسي1کرمی اعظم
دوشنبه
95/12/16
قلم
307
AB

دوشنبه
96/01/28
قلم
212
A

دوشنبه
96/02/11
قلم
216
A

دوشنبه
96/02/25
قلم
317
AB
پنج شنبه
96/02/28
قلم
210
A
پنج شنبه
96/02/28
قلم
211
B
028-12-11آزمايشگاه بافت شناسي1کرمی اعظم
دوشنبه
95/12/16
قلم
از زیست (جانوری)
CD

دوشنبه
96/01/28
قلم
از زیست (جانوری)
BC

دوشنبه
96/02/11
قلم
از زیست (جانوری)
BC

دوشنبه
96/02/18
قلم
از زیست (جانوری)
AB

دوشنبه
96/02/25
قلم
از زیست (جانوری)
CD
پنج شنبه
96/02/28
غدیر
402
C
پنج شنبه
96/02/28
غدیر
402
D
029-12-11جانورشناسي 11درویش نیا حمید
شنبه
95/11/09
قلم
314
A

شنبه
95/11/16
اندیشه
102
A

شنبه
95/11/30
قلم
219
AB

شنبه
95/12/07
قلم
307
A

شنبه
95/12/21
قلم
219
AB

شنبه
96/01/19
قلم
317
A

شنبه
96/01/26
قلم
از زیست (جانوری)
AB

شنبه
96/02/09
قلم
317
AB
030-12-11آزمايشگاه جانورشناسي 11نزهت فاطمه
یکشنبه
95/11/24
قلم
از زیست (جانوری)
AB
دوشنبه
95/11/25
قلم
از زیست (جانوری)
AB

یکشنبه
95/12/08
قلم
از زیست (جانوری)
AB
دوشنبه
95/12/09
قلم
از زیست (جانوری)
AB

یکشنبه
95/12/15
قلم
از زیست (جانوری)
AB
032-12-11آزمايشگاه فيزيولوژي گياهي 11راسخ فاطمه
یکشنبه
95/11/24
قلم
اززیست (گیاهی)
CD

یکشنبه
96/02/17
قلم
اززیست (گیاهی)
CDE
033-12-11فيزيولوژي جانوري 21دادفر فرشته
چهارشنبه
95/11/20
قلم
216
AB

چهارشنبه
95/11/27
قلم
202
AB

چهارشنبه
95/12/11
قلم
314
B
چهارشنبه
95/12/11
قلم
202
A

چهارشنبه
96/01/23
قلم
202
AB

پنج شنبه
96/02/21
قلم
317
AB

چهارشنبه
96/02/27
قلم
204
AB
034-12-11آزمايشگاه فيزيولوژي جانوري 21دادفر فرشته
چهارشنبه
95/11/20
قلم
از زیست (جانوری)
C

چهارشنبه
95/11/27
قلم
از زیست (جانوری)
C

چهارشنبه
95/12/11
قلم
از زیست (جانوری)
C

چهارشنبه
96/01/23
قلم
از زیست (جانوری)
CD

چهارشنبه
96/02/13
قلم
از زیست (جانوری)
AB

پنج شنبه
96/02/21
قلم
از زیست (جانوری)
C

چهارشنبه
96/02/27
قلم
از زیست (جانوری)
CD
035-12-11ريخت زايي واندام زايي درگياهان1راسخ فاطمه
یکشنبه
95/11/17
قلم
217
C

یکشنبه
95/12/08
قلم
202
D

یکشنبه
95/12/22
قلم
216
C

یکشنبه
96/01/20
اندیشه
102
CD

یکشنبه
96/02/03
قلم
202
D
036-12-11ژنتيك1حدائق امیرحسین
پنج شنبه
95/11/21
قلم
212
AB

پنج شنبه
95/12/05
قلم
204
CD

پنج شنبه
95/12/19
قلم
311
C
پنج شنبه
95/12/19
قلم
204
D

پنج شنبه
96/01/17
قلم
307
C
پنج شنبه
96/01/17
قلم
211
D

پنج شنبه
96/01/31
قلم
204
CD

پنج شنبه
96/02/14
قلم
307
C
پنج شنبه
96/02/14
قلم
211
D
037-12-11آزمايشگاه ژنتيك1حدائق امیرحسین
پنج شنبه
95/12/05
قلم
از رسوب شناس /صنایع غذایی
AB

پنج شنبه
95/12/19
قلم
اززیست (گیاهی)
AB

پنج شنبه
96/01/17
قلم
از رسوب شناس /صنایع غذایی
AB

پنج شنبه
96/01/31
قلم
از رسوب شناس /صنایع غذایی
AB

پنج شنبه
96/02/14
قلم
از رسوب شناس /صنایع غذایی
AB
038-12-11فيزيولوژي جانوري 31دادفر فرشته
چهارشنبه
95/12/04
قلم
317
CD

چهارشنبه
95/12/11
قلم
317
E

چهارشنبه
95/12/18
قلم
317
E
039-12-11فيزيولوژي گياهي 21راسخ فاطمه
یکشنبه
95/11/17
قلم
216
AB

یکشنبه
95/12/08
قلم
204
A

یکشنبه
96/01/20
قلم
216
A

یکشنبه
96/02/03
قلم
204
AB

یکشنبه
96/02/10
قلم
219
C
040-12-11آزمايشگاه فيزيولوژي گياهي 21راسخ فاطمه
یکشنبه
95/11/24
قلم
اززیست (گیاهی)
A

یکشنبه
95/12/08
قلم
اززیست (گیاهی)
B

یکشنبه
95/12/22
قلم
اززیست (گیاهی)
B

یکشنبه
96/01/20
قلم
اززیست (گیاهی)
B

یکشنبه
96/02/10
قلم
اززیست (گیاهی)
AB

یکشنبه
96/02/17
قلم
اززیست (گیاهی)
A

یکشنبه
96/02/24
قلم
اززیست (گیاهی)
AB
040-12-11آزمايشگاه فيزيولوژي گياهي 22راسخ فاطمه
یکشنبه
95/11/24
قلم
اززیست (گیاهی)
B

یکشنبه
95/12/08
قلم
اززیست (گیاهی)
C

یکشنبه
95/12/22
قلم
اززیست (گیاهی)
DE

یکشنبه
96/02/03
قلم
اززیست (گیاهی)
C

یکشنبه
96/02/10
قلم
اززیست (گیاهی)
CD

یکشنبه
96/02/17
قلم
اززیست (گیاهی)
B

یکشنبه
96/02/24
قلم
اززیست (گیاهی)
CD
041-12-11بيوفيزيك1بامداد كورش
دوشنبه
95/11/18
قلم
202
D

دوشنبه
95/11/25
قلم
202
D

دوشنبه
95/12/02
قلم
202
D

دوشنبه
95/12/09
قلم
202
D

دوشنبه
95/12/23
اندیشه
102
D

دوشنبه
96/01/21
اندیشه
102
D
042-12-11جانورشناسي 21دادفر فرشته
چهارشنبه
95/11/20
قلم
215
D

چهارشنبه
95/11/27
قلم
202
D

چهارشنبه
95/12/11
قلم
212
D

چهارشنبه
96/01/23
قلم
212
E

چهارشنبه
96/02/13
قلم
212
CD

پنج شنبه
96/02/21
قلم
202
E

چهارشنبه
96/02/27
قلم
202
E
043-12-11آزمايشگاه جانورشناسي 21دانش پژوه حامد
چهارشنبه
95/11/27
قلم
اززیست (گیاهی)
BC

چهارشنبه
95/12/11
قلم
اززیست (گیاهی)
BC

چهارشنبه
95/12/25
قلم
از زیست (جانوری)
B

چهارشنبه
96/01/23
قلم
اززیست (گیاهی)
CD

سه شنبه
96/01/29
قلم
از زیست (جانوری)
C

چهارشنبه
96/02/13
قلم
اززیست (گیاهی)
AB
044-12-11زيست شناسي انگلها1درویش نیا حمید
شنبه
95/11/09
قلم
202
D

شنبه
95/11/16
اندیشه
102
B

شنبه
95/12/07
قلم
317
B

شنبه
96/01/19
قلم
307
B

شنبه
96/01/26
قلم
314
CD
045-12-11آزمايشگاه زيست شناسي انگلها1درویش نیا حمید
شنبه
95/11/16
قلم
از زیست (جانوری)
CD

شنبه
95/11/30
قلم
اززیست (گیاهی)
CD

شنبه
95/12/07
قلم
از زیست (جانوری)
CD

شنبه
95/12/21
قلم
اززیست (گیاهی)
CD

شنبه
96/01/19
قلم
از زیست (جانوری)
CD
046-12-11جنين شناسي1کرمی اعظم
دوشنبه
95/12/23
قلم
201
AB

دوشنبه
96/01/21
قلم
317
AB

دوشنبه
96/02/04
قلم
317
AB
047-12-11آزمايشگاه جنين شناسي1کرمی اعظم
دوشنبه
95/12/23
قلم
اززیست (گیاهی)
CD

دوشنبه
96/01/21
قلم
از زیست (جانوری)
CD

دوشنبه
96/01/28
قلم
از زیست (جانوری)
D

دوشنبه
96/02/04
قلم
از زیست (جانوری)
CD

دوشنبه
96/02/11
قلم
از زیست (جانوری)
D

دوشنبه
96/02/18
قلم
از زیست (جانوری)
CD
048-12-11تكامل1درویش نیا حمید
شنبه
95/11/09
قلم
212
E

شنبه
95/11/16
قلم
202
E

شنبه
95/11/30
قلم
202
E

شنبه
95/12/07
قلم
202
E

شنبه
95/12/21
قلم
202
E

شنبه
96/01/19
قلم
202
E

شنبه
96/01/26
قلم
219
E

شنبه
96/02/09
قلم
219
C
049-12-11اكولوژي1نزهت فاطمه
یکشنبه
95/11/17
قلم
212
B
دوشنبه
95/11/18
قلم
307
DE

یکشنبه
95/12/01
قلم
212
AB

یکشنبه
95/12/08
قلم
307
C
دوشنبه
95/12/09
قلم
216
C

یکشنبه
95/12/15
قلم
201
C

یکشنبه
95/12/22
قلم
307
C
050-12-11اكولوژي عملي1نزهت فاطمه
یکشنبه
95/11/17
قلم
212
C
دوشنبه
95/11/18
قلم
212
C

یکشنبه
95/11/24
قلم
317
C
دوشنبه
95/11/25
قلم
212
C

یکشنبه
95/12/01
قلم
307
C

دوشنبه
95/12/16
قلم
317
AB

یکشنبه
95/12/22
قلم
از زیست (جانوری)
AB
دوشنبه
95/12/23
قلم
216
AB
051-12-11رشدونموگياهي1کیانی فرد مینا
دوشنبه
95/12/02
قلم
314
E

دوشنبه
95/12/09
قلم
314
E

دوشنبه
95/12/16
قلم
314
E

دوشنبه
96/01/28
قلم
314
E
دوشنبه
96/01/28
قلم
211
C
052-12-11ويروس شناسي1صحرا گرد ايلناز
پنج شنبه
95/11/28
قلم
307
AB

پنج شنبه
95/12/26
قلم
307
AB

پنج شنبه
96/01/24
قلم
211
A
پنج شنبه
96/01/24
قلم
اززیست (گیاهی)
B

پنج شنبه
96/02/07
قلم
211
B
پنج شنبه
96/02/07
قلم
اززیست (گیاهی)
A
057-12-11پايان نامه4کرمی اعظمدوشنبه ها طبق برنامه کلاسی به استاد مراجعه شود
082-14-11شيمي 11اوجي جليلبه برنامه رشته شیمی کاربردی مراجعه گردد.
083-14-11آزمايشگاه شيمي 17حیدری مریم
چهارشنبه
96/02/06
قلم
از مهندسی محیط زیست
CD

چهارشنبه
96/02/13
قلم
از مهندسی محیط زیست
CD

چهارشنبه
96/02/20
قلم
از مهندسی محیط زیست
CD

چهارشنبه
96/02/27
قلم
از مهندسی محیط زیست
CD
083-17-11آمارزيستي1معمارصادقی مهسا
پنج شنبه
96/01/24
قلم
216
AB

پنج شنبه
96/01/31
قلم
315
A
پنج شنبه
96/01/31
قلم
310
B

پنج شنبه
96/02/07
قلم
216
B

پنج شنبه
96/02/21
قلم
310
B

پنج شنبه
96/02/28
قلم
216
B
پنج شنبه
96/02/28
قلم
216
A

پنج شنبه
96/03/04
قلم
211
B
084-14-11شيمي 21فرهنگ فر امین
سه شنبه
95/11/12
قلم
314
C

سه شنبه
95/11/19
قلم
314
C

سه شنبه
95/11/26
قلم
314
C

سه شنبه
95/12/03
قلم
314
C

سه شنبه
95/12/10
قلم
314
C

سه شنبه
95/12/17
قلم
314
C

چهارشنبه
96/01/23
قلم
316
CD

سه شنبه
96/01/29
قلم
304
B
سه شنبه
96/01/29
قلم
207
A

چهارشنبه
96/02/06
قلم
213
A
چهارشنبه
96/02/06
قلم
از باغبانی
B

سه شنبه
96/02/26
اندیشه
202
AB
085-14-11آزمايشگاه شيمي 22شفیعی خانی هما
چهارشنبه
96/02/13
قلم
از تجزیه
CD

چهارشنبه
96/02/20
قلم
از تجزیه
CD

چهارشنبه
96/02/27
قلم
از تجزیه
CD

یکشنبه
96/02/31
قلم
ازالی / معدنی
AB
دوشنبه
96/03/01
قلم
ازالی / معدنی
AB
سه شنبه
96/03/02
قلم
ازالی / معدنی
AB
085-14-11آزمايشگاه شيمي 221شریفی الهه
یکشنبه
95/11/17
قلم
ازالی / معدنی
CD

یکشنبه
95/11/24
قلم
ازالی / معدنی
CD

یکشنبه
95/12/01
قلم
ازالی / معدنی
CD

یکشنبه
95/12/08
قلم
ازالی / معدنی
CD

یکشنبه
95/12/15
قلم
ازالی / معدنی
CD

یکشنبه
95/12/22
قلم
ازالی / معدنی
CD

دوشنبه
96/01/28
قلم
217
C

چهارشنبه
96/02/20
قلم
220
C
086-14-11شيمي آلي1اوجي جليل
یکشنبه
95/11/17
قلم
202
C

یکشنبه
95/11/24
قلم
202
C

یکشنبه
95/12/01
قلم
202
C

یکشنبه
95/12/08
قلم
202
C

یکشنبه
95/12/15
قلم
202
C

یکشنبه
95/12/22
قلم
202
C

یکشنبه
96/01/20
قلم
202
C

یکشنبه
96/01/27
قلم
202
C

یکشنبه
96/02/03
قلم
202
C
087-14-11آزمايشگاه شيمي آلي16اوجي جليل
یکشنبه
95/11/17
قلم
ازالی / معدنی
AB

یکشنبه
95/11/24
قلم
ازالی / معدنی
AB

یکشنبه
95/12/01
قلم
ازالی / معدنی
AB

یکشنبه
95/12/08
قلم
ازالی / معدنی
AB

یکشنبه
95/12/15
قلم
ازالی / معدنی
AB

یکشنبه
95/12/22
قلم
ازالی / معدنی
AB
109-13-11فيزيك1زارع زينب
دوشنبه
95/11/04
قلم
314
AB

دوشنبه
95/11/11
قلم
314
AB

دوشنبه
95/11/18
قلم
314
AB

دوشنبه
95/11/25
قلم
314
AB

دوشنبه
95/12/02
قلم
212
AB

دوشنبه
95/12/09
اندیشه
204
A

دوشنبه
95/12/16
اندیشه
204
A

دوشنبه
95/12/23
اندیشه
204
A

دوشنبه
96/01/14
قلم
202
A

دوشنبه
96/01/21
اندیشه
204
A

دوشنبه
96/01/28
اندیشه
204
A

دوشنبه
96/02/04
قلم
311
A

دوشنبه
96/02/11
قلم
311
A

دوشنبه
96/02/18
قلم
317
A

دوشنبه
96/02/25
قلم
311
A
110-13-11آزمايشگاه فيزيك1سرشوق سمیرا
شنبه
95/12/07
قلم
از فیریک 1
A

شنبه
95/12/14
قلم
از فیریک 1
A

شنبه
95/12/21
قلم
از فیریک 1
A

شنبه
96/01/19
قلم
از فیریک 1
A

شنبه
96/01/26
قلم
از فیزیک
A

شنبه
96/02/02
قلم
از فیزیک
A

شنبه
96/02/09
قلم
از فیریک 1
A

شنبه
96/02/16
قلم
از فیریک 1
A
110-13-11آزمايشگاه فيزيك2سرشوق سمیرا
شنبه
95/12/07
قلم
از فیریک 1
B

شنبه
95/12/14
قلم
از فیریک 1
B

شنبه
95/12/21
قلم
از فیریک 1
B

شنبه
96/01/19
قلم
از فیریک 1
B

شنبه
96/01/26
قلم
از فیریک 1
B

شنبه
96/02/02
قلم
از فیریک 1
B

شنبه
96/02/09
قلم
از فیریک 1
B

شنبه
96/02/16
قلم
از فیریک 1
B
11-14-091شیمی محیط زیست1دهقانی نعیمه
سه شنبه
95/11/12
قلم
212
E

سه شنبه
95/11/26
قلم
314
E

سه شنبه
95/12/10
قلم
212
E

سه شنبه
95/12/24
قلم
212
E

سه شنبه
96/01/29
قلم
314
E
113-11-11رياضي 11چشم آور جهانگير
سه شنبه
95/11/12
قلم
309
C

سه شنبه
95/11/19
قلم
309
C

سه شنبه
95/11/26
قلم
309
C

سه شنبه
95/12/03
قلم
309
C

سه شنبه
95/12/17
قلم
309
C

سه شنبه
95/12/24
قلم
309
C

سه شنبه
96/01/29
قلم
309
C

سه شنبه
96/02/12
قلم
309
C

سه شنبه
96/02/19
قلم
309
C
114-11-11رياضي 21خاكساري احمد
دوشنبه
95/11/04
قلم
309
AB

دوشنبه
95/11/11
قلم
309
AB

دوشنبه
95/11/18
قلم
309
AB

دوشنبه
95/11/25
قلم
309
AB

دوشنبه
95/12/02
قلم
309
AB

دوشنبه
95/12/09
قلم
309
AB

دوشنبه
95/12/16
قلم
309
AB

دوشنبه
95/12/23
قلم
309
AB
214-15-11كاربردكامپيوتردرعلوم زيستي1زارع رحیم
چهارشنبه
95/11/20
غدیر
401
DE

چهارشنبه
95/12/04
غدیر
401
DE

چهارشنبه
95/12/11
غدیر
401
DE

چهارشنبه
95/12/18
غدیر
401
DE

دوشنبه
96/02/18
اندیشه
102
D
- - - -- **************
- - - -- **************