دانشگاه پیام نور - مرکز شیراز
برنامه کلاسی
نیمسال اول 96-95
فيزيك گرايش اتمي مولكولي
 جستجوی درس         F:18-20    E:16-18   D:14-16   C:12-14    B:10-12    A:8-10  
کد درس نام درس گروه استادتوضیحاتهفته
1
هفته
2
هفته
3
هفته
4
هفته
5
هفته
6
هفته
7
هفته
8
هفته
9
هفته
10
هفته
11
هفته
12
هفته
13
هفته
14
هفته
15
هفته
16
002-13-11فيزيك پايه 11زارع زينب
سه شنبه
95/12/10
قلم
212
CD

سه شنبه
95/12/17
قلم
212
CD

سه شنبه
95/12/24
قلم
212
CD

سه شنبه
96/01/15
قلم
212
CD

سه شنبه
96/01/29
قلم
314
CD

سه شنبه
96/02/12
قلم
314
CD

سه شنبه
96/02/19
قلم
314
CD

سه شنبه
96/02/26
قلم
212
CD
002-14-11شيمي عمومي 11اوجي جليلبه برنامه رشته شیمی کاربردی مراجعه شود.
003-13-11آزمايشگاه فيزيك پايه 11خيراتي طاهره
چهارشنبه
95/12/18
قلم
از فیریک 1
D

چهارشنبه
95/12/25
قلم
از فیریک 1
D

چهارشنبه
96/01/16
قلم
از فیریک 1
D

چهارشنبه
96/01/23
قلم
از فیریک 1
D

چهارشنبه
96/01/30
قلم
از فیریک 1
D

چهارشنبه
96/02/06
قلم
از فیریک 1
D

چهارشنبه
96/02/13
قلم
از فیریک 1
D

چهارشنبه
96/02/20
قلم
از فیریک 1
D
003-14-11آزمايشگاه شيمي عمومي 18لهراسبی ساجده
شنبه
95/11/23
قلم
از تجزیه
AB

شنبه
95/11/30
قلم
از تجزیه
AB

شنبه
95/12/07
قلم
از تجزیه
AB

شنبه
95/12/14
قلم
از تجزیه
AB
004-13-11فيزيك پايه 21عباسی تلگری نجمه
چهارشنبه
95/12/11
قلم
314
CD

چهارشنبه
95/12/18
قلم
212
CD

چهارشنبه
95/12/25
قلم
212
CD

چهارشنبه
96/01/16
قلم
212
CD

چهارشنبه
96/01/23
قلم
314
CD

چهارشنبه
96/01/30
قلم
314
CD

چهارشنبه
96/02/06
قلم
314
CD

چهارشنبه
96/02/13
قلم
314
CD

چهارشنبه
96/02/20
قلم
314
CD

چهارشنبه
96/02/27
قلم
314
CD
005-13-11آزمايشگاه فيزيك پايه 21جرسه رضا همزمان با گروه2 تجمیع صنایع
006-13-11فيزيك پايه 31امین زهرا
شنبه
95/12/14
قلم
202
CD

شنبه
95/12/21
قلم
202
CD

شنبه
96/01/19
قلم
202
CD

شنبه
96/01/26
قلم
202
CD

شنبه
96/02/02
قلم
202
C

شنبه
96/02/09
قلم
202
C

شنبه
96/02/16
قلم
204
C

شنبه
96/02/23
قلم
314
C
007-13-11آزمايشگاه فيزيك پايه 31جرسه رضا
شنبه
95/12/21
قلم
317
D

شنبه
96/01/19
اندیشه
208
D

شنبه
96/01/26
قلم
219
D

شنبه
96/02/02
اندیشه
207
D

شنبه
96/02/09
قلم
219
D

شنبه
96/02/16
قلم
313
D
008-13-11فيزيك جديد11بهمنی جواد
یکشنبه
95/11/17
قلم
314
E

یکشنبه
95/11/24
قلم
314
E

یکشنبه
95/12/01
قلم
314
E

یکشنبه
95/12/08
قلم
314
E

یکشنبه
95/12/15
قلم
314
E
009-13-11آزمايشگاه فيزيك جديد11قرائتي جهرمي عبدالرسول
سه شنبه
95/12/10
قلم
از فیزیک اپتیک
DE

سه شنبه
95/12/17
قلم
از فیزیک اپتیک
DE

سه شنبه
95/12/24
قلم
از فیزیک اپتیک
DE

سه شنبه
96/01/15
قلم
از فیزیک اپتیک
DEF

سه شنبه
96/01/29
قلم
از فیزیک اپتیک
DEF

سه شنبه
96/02/12
قلم
از فیزیک اپتیک
DEF

سه شنبه
96/02/19
قلم
از فیزیک اپتیک
DEF

سه شنبه
96/02/26
قلم
از فیزیک اپتیک
DEF
011-13-11رياضي فيزيك 11روزي طلب زهرا
دوشنبه
95/12/09
قلم
219
ABC

دوشنبه
95/12/16
قلم
219
ABC

دوشنبه
95/12/23
قلم
219
ABC

چهارشنبه
96/02/06
قلم
219
CDE

چهارشنبه
96/02/13
اندیشه
207
CDE
012-13-11رياضي فيزيك 21روزي طلب زهراکلیه گرایشها
چهارشنبه
95/12/11
قلم
از فیزیک اپتیک
ABC

چهارشنبه
95/12/18
قلم
از ژئوتکنیک
ABC

چهارشنبه
95/12/25
قلم
219
ABC

یکشنبه
96/02/10
اندیشه
204
CD
سه شنبه
96/02/12
قلم
219
CD
یکشنبه
96/02/10
اندیشه
204
E
سه شنبه
96/02/12
قلم
317
E
013-13-11مكانيك تحليلي 21بهمنی جواد
یکشنبه
95/11/24
قلم
212
C

یکشنبه
95/12/01
قلم
212
C

یکشنبه
95/12/08
قلم
204
C

یکشنبه
95/12/15
قلم
204
C

یکشنبه
95/12/22
قلم
204
C

یکشنبه
96/01/20
قلم
204
C

یکشنبه
96/01/27
قلم
204
C

یکشنبه
96/02/03
قلم
204
C

یکشنبه
96/02/10
قلم
202
C

یکشنبه
96/02/17
قلم
202
C

یکشنبه
96/02/24
قلم
202
C
015-15-11مباني كامپيوتروبرنامه سازي1زارع رحیم
چهارشنبه
95/11/27
غدیر
401
DE

چهارشنبه
95/12/04
غدیر
401
C

چهارشنبه
95/12/11
غدیر
401
C
017-15-11كاربردكامپيوتردرفيزيك1زارع زينب
سه شنبه
95/12/24
اندیشه
101
AB

سه شنبه
96/01/15
قلم
212
AB

سه شنبه
96/02/12
قلم
212
AB

سه شنبه
96/02/19
قلم
212
AB

سه شنبه
96/02/26
قلم
202
AB
018-11-11رياضي عمومي 11اميري سيدناصر مشترک با رشته شیمی کد 1111024
019-11-11رياضي عمومي 21خوشدل شمس الملوكکلیه گرایشهای شیمی وفیزیک
یکشنبه
95/11/03
قلم
313
A

یکشنبه
95/11/10
قلم
313
A
چهارشنبه
95/11/13
قلم
313
A

یکشنبه
95/11/17
قلم
313
A

یکشنبه
95/11/24
قلم
313
A

یکشنبه
95/12/01
قلم
313
A

یکشنبه
95/12/08
قلم
313
A

یکشنبه
95/12/15
قلم
313
A

یکشنبه
95/12/22
قلم
313
A

یکشنبه
96/01/20
قلم
313
A

یکشنبه
96/01/27
قلم
313
A

یکشنبه
96/02/03
قلم
313
A

یکشنبه
96/02/10
قلم
313
A

یکشنبه
96/02/17
قلم
313
A

یکشنبه
96/02/24
قلم
313
A
019-13-11ترموديناميك ومكانيك آماري1گلستاني زاده سيده طاهره
یکشنبه
95/12/08
قلم
212
E

یکشنبه
95/12/15
قلم
212
E

یکشنبه
95/12/22
قلم
212
E

یکشنبه
96/01/20
قلم
212
E

یکشنبه
96/01/27
قلم
212
E
یکشنبه
96/01/27
قلم
از مهندسی محیط زیست
F

یکشنبه
96/02/03
قلم
212
E
یکشنبه
96/02/03
قلم
اززیست (گیاهی)
F

یکشنبه
96/02/10
قلم
212
E
دوشنبه
96/02/11
قلم
217
B
دوشنبه
96/02/11
قلم
210
C
یکشنبه
96/02/10
قلم
301
F

یکشنبه
96/02/17
قلم
212
E

یکشنبه
96/02/24
قلم
212
E
یکشنبه
96/02/24
قلم
216
C
یکشنبه
96/02/24
قلم
216
D
022-13-11اپتيك1کامل ایمان
دوشنبه
96/01/21
اندیشه
204
F

دوشنبه
96/01/28
قلم
219
F

دوشنبه
96/02/04
قلم
212
F

دوشنبه
96/02/11
قلم
219
EF

دوشنبه
96/02/18
قلم
313
EF

دوشنبه
96/02/25
قلم
219
EF
025-13-11فيزيك حالت جامد11اسماعیلی حمیدرضا
چهارشنبه
96/01/23
قلم
217
F

چهارشنبه
96/01/30
قلم
217
F

چهارشنبه
96/02/06
قلم
219
F

چهارشنبه
96/02/13
قلم
219
F
028-13-11فيزيك هسته اي 11امانت بنت الهدی
شنبه
95/12/14
قلم
317
A

شنبه
95/12/21
قلم
313
A

شنبه
96/02/02
قلم
314
A

یکشنبه
96/02/10
قلم
316
A

شنبه
96/02/16
قلم
219
A
029-13-11نسبيت1بهمنی جواد
یکشنبه
96/02/10
قلم
219
A

یکشنبه
96/02/17
قلم
317
A

یکشنبه
96/02/24
قلم
317
AB
032-13-11پروژه1قرائتي جهرمي عبدالرسولبا هماهنگی استاد
033-13-11امواج1خيراتي طاهره
چهارشنبه
95/11/27
قلم
212
A

چهارشنبه
95/12/04
قلم
212
A

چهارشنبه
95/12/11
قلم
314
A

چهارشنبه
95/12/18
قلم
202
A

چهارشنبه
95/12/25
قلم
202
A

چهارشنبه
96/01/16
قلم
202
A

چهارشنبه
96/01/23
قلم
212
A

چهارشنبه
96/01/30
قلم
202
A

چهارشنبه
96/02/06
قلم
202
A

چهارشنبه
96/02/13
قلم
202
A

چهارشنبه
96/02/20
قلم
202
A

چهارشنبه
96/02/27
قلم
202
A
034-13-11فيزيك نجومي مقدماتي1خيراتي طاهره
چهارشنبه
95/11/27
قلم
212
B

چهارشنبه
95/12/04
قلم
212
B

چهارشنبه
95/12/11
قلم
212
B

چهارشنبه
95/12/18
قلم
212
B

چهارشنبه
95/12/25
قلم
212
B

چهارشنبه
96/01/16
قلم
212
B

چهارشنبه
96/01/23
قلم
212
B

چهارشنبه
96/01/30
قلم
212
B

چهارشنبه
96/02/06
قلم
212
B

چهارشنبه
96/02/13
قلم
212
B

چهارشنبه
96/02/20
قلم
212
B

چهارشنبه
96/02/27
قلم
212
B
035-13-11فيزيك جديد21بهمنی جواد
یکشنبه
95/12/22
قلم
217
E

یکشنبه
96/01/20
قلم
314
E

یکشنبه
96/01/27
قلم
219
E

یکشنبه
96/02/03
قلم
202
E

یکشنبه
96/02/10
قلم
219
E

یکشنبه
96/02/17
قلم
317
E

یکشنبه
96/02/24
قلم
311
E
040-13-11الكترومغناطيس 11بهمنی جواد
یکشنبه
95/12/15
قلم
212
D

یکشنبه
95/12/22
قلم
212
D

یکشنبه
96/01/20
قلم
212
D

یکشنبه
96/01/27
قلم
212
D

یکشنبه
96/02/03
قلم
313
D

یکشنبه
96/02/10
قلم
219
D
یکشنبه
96/02/10
قلم
311
F

یکشنبه
96/02/17
قلم
202
D
یکشنبه
96/02/17
قلم
219
F

یکشنبه
96/02/24
قلم
212
D
یکشنبه
96/02/24
قلم
219
F
041-13-11مكانيك كوانتومي 11امانت بنت الهدی
شنبه
95/12/14
قلم
219
BC

شنبه
95/12/21
قلم
311
B

شنبه
96/02/02
قلم
314
B
شنبه
96/02/02
قلم
اتاق استاد
C

یکشنبه
96/02/10
قلم
پروژه
B

شنبه
96/02/16
قلم
219
B
شنبه
96/02/16
قلم
313
C
042-13-11الكترومغناطيس 21بهمنی جواد
یکشنبه
95/11/17
قلم
212
D

یکشنبه
95/11/24
قلم
212
D

یکشنبه
95/12/01
قلم
212
D

یکشنبه
95/12/08
قلم
212
D
043-13-11مكانيك كوانتومي 21بهمنی جواد
یکشنبه
96/01/20
قلم
219
F

یکشنبه
96/01/27
قلم
219
F
062-13-11اپتيك كاربردي1کامل ایمان
دوشنبه
96/01/21
قلم
314
E

دوشنبه
96/01/28
قلم
313
E

دوشنبه
96/02/04
قلم
313
E

دوشنبه
96/02/25
قلم
213
E
063-13-11اسپكتروسكوپي1موسوي سيد سعيد
سه شنبه
95/12/03
قلم
212
DE

سه شنبه
95/12/17
قلم
204
DE

سه شنبه
96/01/15
قلم
212
EF

سه شنبه
96/01/29
قلم
212
EF

سه شنبه
96/02/12
قلم
212
EF

سه شنبه
96/02/26
قلم
202
EF
064-13-11كاربردهاي ليزر1موسوي سيد سعيد
سه شنبه
95/11/19
قلم
212
DE

سه شنبه
95/11/26
قلم
204
DE

سه شنبه
95/12/10
قلم
204
DE

سه شنبه
95/12/24
قلم
204
DE

سه شنبه
96/02/19
قلم
202
DEF
11-11-500ریاضی21خوشدل شمس الملوكمشترک با 11116 رشته کشاورزی
160-12-12زبان تخصصي1رنجبر مرضیه
شنبه
95/12/07
قلم
212
E

شنبه
95/12/14
قلم
212
E

شنبه
96/01/26
قلم
311
E

شنبه
96/02/02
قلم
311
E

شنبه
96/02/09
قلم
217
E

شنبه
96/02/16
قلم
217
E
- - - -- **************
020-11-11معادلات ديفرانسيل1جمالی امنه مشترک با مهنسی کامپیتر فناوری اطلاعات
- - - -- **************
020-11-11معادلات ديفرانسيل1جمالی امنه مشترک با مهنسی کامپیتر فناوری اطلاعات
020-11-11معادلات ديفرانسيل1سلطاني رحمت
دوشنبه
95/11/04
قلم
212
AB

دوشنبه
95/11/18
قلم
212
AB

دوشنبه
95/12/02
قلم
213
AB

دوشنبه
95/12/16
قلم
213
AB

سه شنبه
96/01/15
قلم
213
AB

دوشنبه
96/01/28
قلم
213
A

دوشنبه
96/02/11
قلم
213
AB

دوشنبه
96/02/25
قلم
211
AB