دانشگاه پیام نور - مرکز شیراز
برنامه کلاسی
نیمسال اول 96-95
شيمي (كاربردي )
 جستجوی درس         F:18-20    E:16-18   D:14-16   C:12-14    B:10-12    A:8-10  
کد درس نام درس گروه استادتوضیحاتهفته
1
هفته
2
هفته
3
هفته
4
هفته
5
هفته
6
هفته
7
هفته
8
هفته
9
هفته
10
هفته
11
هفته
12
هفته
13
هفته
14
هفته
15
هفته
16
008-14-11شيمي عمومي 11اوجي جليل
دوشنبه
95/12/02
قلم
314
A

دوشنبه
95/12/09
قلم
314
A

دوشنبه
95/12/16
قلم
314
A

دوشنبه
95/12/23
قلم
314
A

دوشنبه
96/01/21
قلم
314
A

دوشنبه
96/01/28
قلم
314
A

دوشنبه
96/02/04
قلم
314
A

دوشنبه
96/02/11
قلم
314
A

دوشنبه
96/02/18
قلم
314
A
009-14-11آزمايشگاه شيمي عمومي 11ساجديان مريم
چهارشنبه
96/01/30
قلم
ازالی / معدنی
AB

چهارشنبه
96/02/06
قلم
ازالی / معدنی
AB

چهارشنبه
96/02/13
قلم
ازالی / معدنی
AB

چهارشنبه
96/02/20
قلم
ازالی / معدنی
AB
010-14-11شيمي عمومي 21ديلمي راد گوهر
پنج شنبه
95/11/21
قلم
314
B

پنج شنبه
95/11/28
قلم
314
B

پنج شنبه
95/12/05
قلم
314
B

پنج شنبه
95/12/19
قلم
314
B

پنج شنبه
95/12/26
قلم
314
B

پنج شنبه
96/01/17
قلم
314
B

پنج شنبه
96/01/24
قلم
314
B

پنج شنبه
96/01/31
قلم
314
B

پنج شنبه
96/02/07
قلم
314
B
011-14-11آزمايشگاه شيمي عمومي 21معدلی علی
دوشنبه
96/01/21
قلم
ازالی / معدنی
AB

دوشنبه
96/01/28
قلم
ازالی / معدنی
AB

دوشنبه
96/02/04
قلم
ازالی / معدنی
AB

دوشنبه
96/02/11
قلم
ازالی / معدنی
AB

دوشنبه
96/02/18
قلم
ازالی / معدنی
AB

دوشنبه
96/02/25
قلم
ازالی / معدنی
AB
011-14-11آزمايشگاه شيمي عمومي 22معدلی علی
دوشنبه
96/01/21
قلم
ازالی / معدنی
CD

دوشنبه
96/01/28
قلم
ازالی / معدنی
CD

دوشنبه
96/02/04
قلم
ازالی / معدنی
CD

دوشنبه
96/02/11
قلم
ازالی / معدنی
CD

دوشنبه
96/02/18
قلم
ازالی / معدنی
CD

دوشنبه
96/02/25
قلم
ازالی / معدنی
CD
012-14-11شيمي آلي 11اوجي جليل
یکشنبه
95/11/17
قلم
314
D

یکشنبه
95/11/24
قلم
314
D

یکشنبه
95/12/01
قلم
314
D

یکشنبه
95/12/08
قلم
314
D

یکشنبه
95/12/15
قلم
314
D

یکشنبه
95/12/22
قلم
314
D

یکشنبه
96/01/20
قلم
314
D

یکشنبه
96/01/27
قلم
314
D

یکشنبه
96/02/03
قلم
314
D
013-14-11آزمايشگاه شيمي آلي 11hiohohg hjhjhj
013-14-11آزمايشگاه شيمي آلي 11معدلی علی
پنج شنبه
95/11/21
قلم
ازالی / معدنی
AB

پنج شنبه
95/11/28
قلم
ازالی / معدنی
AB

پنج شنبه
95/12/05
قلم
ازالی / معدنی
AB

پنج شنبه
95/12/19
قلم
ازالی / معدنی
AB

پنج شنبه
96/01/17
قلم
ازالی / معدنی
AB

پنج شنبه
96/01/24
قلم
ازالی / معدنی
AB
014-14-11شيمي آلي 21زحمتکش سعید
شنبه
95/11/09
قلم
314
E

شنبه
95/11/16
قلم
314
E

شنبه
95/11/23
قلم
314
E

شنبه
95/11/30
قلم
314
E

شنبه
95/12/07
قلم
314
E

شنبه
95/12/14
قلم
314
E

شنبه
95/12/21
قلم
314
E

شنبه
96/01/19
قلم
314
E

شنبه
96/01/26
قلم
314
E

شنبه
96/02/02
قلم
213
E
015-14-11آزمايشگاه شيمي آلي 21اوجي جليل
شنبه
96/01/19
قلم
ازالی / معدنی
CD

شنبه
96/01/26
قلم
ازالی / معدنی
CD

شنبه
96/02/02
قلم
ازالی / معدنی
CD

شنبه
96/02/09
قلم
ازالی / معدنی
CD

شنبه
96/02/16
قلم
ازالی / معدنی
CD

شنبه
96/02/23
قلم
ازالی / معدنی
CD
015-14-11آزمايشگاه شيمي آلي 22اوجي جليل
یکشنبه
96/01/20
قلم
ازالی / معدنی
AB

یکشنبه
96/01/27
قلم
ازالی / معدنی
AB

یکشنبه
96/02/03
قلم
ازالی / معدنی
AB

یکشنبه
96/02/10
قلم
ازالی / معدنی
AB

یکشنبه
96/02/17
قلم
ازالی / معدنی
AB

یکشنبه
96/02/24
قلم
ازالی / معدنی
AB
016-14-11شيمي فيزيك 11فخرایی سارا
یکشنبه
95/11/17
اندیشه
105
B

یکشنبه
95/11/24
اندیشه
102
B

یکشنبه
95/12/01
اندیشه
102
B

یکشنبه
95/12/08
اندیشه
102
B

یکشنبه
95/12/15
اندیشه
102
B

یکشنبه
95/12/22
اندیشه
105
B

یکشنبه
96/01/20
اندیشه
105
B

یکشنبه
96/01/27
اندیشه
101
B

یکشنبه
96/02/03
اندیشه
101
B
017-14-11آزمايشگاه شيمي فيزيك 11فخرایی سارا
یکشنبه
95/11/17
قلم
از تجزیه
CD

یکشنبه
95/11/24
قلم
از تجزیه
CD

یکشنبه
95/12/01
قلم
از تجزیه
CD

یکشنبه
95/12/08
قلم
از تجزیه
CD

یکشنبه
95/12/15
قلم
از تجزیه
CD

یکشنبه
95/12/22
قلم
از تجزیه
CD
017-14-11آزمايشگاه شيمي فيزيك 12فخرایی سارا
شنبه
95/11/23
قلم
از تجزیه
DE

شنبه
95/11/30
قلم
از تجزیه
DE

شنبه
95/12/07
قلم
از تجزیه
DE

شنبه
95/12/14
قلم
از تجزیه
DE

شنبه
95/12/21
قلم
از تجزیه
DE

شنبه
96/01/19
قلم
از تجزیه
DE
018-14-11شيمي تجزيه 11شفیعی خانی هما
پنج شنبه
95/11/21
قلم
314
D

پنج شنبه
95/11/28
قلم
314
D

پنج شنبه
95/12/05
قلم
314
D

چهارشنبه
95/12/11
قلم
218
C

پنج شنبه
95/12/19
قلم
314
D

پنج شنبه
96/01/17
قلم
314
D
پنج شنبه
96/01/17
قلم
210
E

پنج شنبه
96/01/24
قلم
314
D

پنج شنبه
96/01/31
قلم
314
D

پنج شنبه
96/02/07
قلم
314
D

پنج شنبه
96/02/14
قلم
314
D
018-15-11مباني كامپيوتروبرنامه نويسي1راستگو خلاري زهرا
دوشنبه
95/12/02
قلم
203
A

دوشنبه
95/12/09
قلم
201
A

دوشنبه
95/12/16
قلم
211
AB

دوشنبه
95/12/23
قلم
304
AB

دوشنبه
96/01/28
قلم
203
AB

دوشنبه
96/02/11
قلم
212
AB

دوشنبه
96/02/18
قلم
206
AB
019-14-11آزمايشگاه شيمي تجزيه 11شفیعی خانی هما
چهارشنبه
95/11/20
قلم
از تجزیه
AB

چهارشنبه
95/11/27
قلم
از تجزیه
AB

چهارشنبه
95/12/04
قلم
از تجزیه
AB

چهارشنبه
95/12/11
قلم
از تجزیه
AB

چهارشنبه
95/12/18
قلم
از تجزیه
AB

چهارشنبه
96/01/16
قلم
از تجزیه
AB
020-14-11شيمي آلي31پرهامی ابوالفتح
یکشنبه
95/12/22
اندیشه
102
C

یکشنبه
96/01/20
اندیشه
105
C

یکشنبه
96/01/27
اندیشه
101
C

یکشنبه
96/02/10
اندیشه
102
AB

یکشنبه
96/02/17
اندیشه
102
A
یکشنبه
96/02/17
اندیشه
101
B
یکشنبه
96/02/17
اندیشه
102
CD

یکشنبه
96/02/31
اندیشه
104
AB
021-14-11شيمي فيزيك 21فخرایی سارا
یکشنبه
95/11/17
اندیشه
105
A

یکشنبه
95/11/24
اندیشه
102
A

یکشنبه
95/12/01
اندیشه
105
A

یکشنبه
95/12/08
اندیشه
102
A

یکشنبه
95/12/15
اندیشه
102
A

یکشنبه
95/12/22
اندیشه
105
A

یکشنبه
96/01/20
اندیشه
105
A

یکشنبه
96/01/27
اندیشه
101
A

یکشنبه
96/02/03
اندیشه
101
A
022-14-11آزمايشگاه شيمي فيزيك 21فخرایی سارا
دوشنبه
95/11/18
قلم
از تجزیه
AB

دوشنبه
95/11/25
قلم
از تجزیه
AB

دوشنبه
95/12/02
قلم
از تجزیه
AB

دوشنبه
95/12/09
قلم
از تجزیه
AB

دوشنبه
95/12/16
قلم
از تجزیه
AB

دوشنبه
95/12/23
قلم
از تجزیه
AB
022-14-11آزمايشگاه شيمي فيزيك 22فخرایی سارا
دوشنبه
95/11/18
قلم
از تجزیه
CD

دوشنبه
95/11/25
قلم
از تجزیه
CD

دوشنبه
95/12/02
قلم
از تجزیه
CD

دوشنبه
95/12/09
قلم
از تجزیه
CD

دوشنبه
95/12/16
قلم
از تجزیه
CD

دوشنبه
95/12/23
قلم
از تجزیه
CD
023-14-11شيمي تجزيه 21اميري علي اصغر
شنبه
95/11/16
قلم
314
B

شنبه
95/11/23
قلم
314
B

شنبه
95/11/30
قلم
314
B

شنبه
95/12/07
قلم
314
B

شنبه
95/12/14
قلم
314
B

شنبه
95/12/21
قلم
314
B

دوشنبه
96/01/21
قلم
205
E

دوشنبه
96/02/11
قلم
پروژه
E
024-11-11رياضي عمومي 11اميري سيدناصر
یکشنبه
95/11/24
قلم
212
A
یکشنبه
95/11/24
قلم
310
B

یکشنبه
95/12/01
قلم
210
AB

یکشنبه
95/12/08
قلم
210
AB

یکشنبه
95/12/15
قلم
210
B
یکشنبه
95/12/15
قلم
201
A

یکشنبه
95/12/22
قلم
203
AB

چهارشنبه
96/01/23
قلم
312
C

چهارشنبه
96/01/30
قلم
211
BC

چهارشنبه
96/02/06
قلم
311
B
چهارشنبه
96/02/06
قلم
203
C

چهارشنبه
96/02/13
قلم
211
C
چهارشنبه
96/02/13
قلم
اتاق استاد
B
چهارشنبه
96/02/13
اندیشه
کارگاه کامپیوتر2
D
چهارشنبه
96/02/13
اندیشه
101
E

چهارشنبه
96/02/20
قلم
315
BC
چهارشنبه
96/02/20
قلم
206
D
چهارشنبه
96/02/20
قلم
311
E

چهارشنبه
96/02/27
قلم
213
BC
024-14-11آزمايشگاه شيمي تجزيه 21اميري علي اصغر
دوشنبه
96/01/21
قلم
از تجزیه
AB

دوشنبه
96/01/28
قلم
از تجزیه
AB

دوشنبه
96/02/04
قلم
از تجزیه
AB

دوشنبه
96/02/11
قلم
از تجزیه
AB

دوشنبه
96/02/18
قلم
از تجزیه
AB

دوشنبه
96/02/25
قلم
از تجزیه
AB
024-14-11آزمايشگاه شيمي تجزيه 22اميري علي اصغر
دوشنبه
96/01/21
قلم
از تجزیه
CD

دوشنبه
96/01/28
قلم
از تجزیه
CD

دوشنبه
96/02/04
قلم
از تجزیه
CD

دوشنبه
96/02/11
قلم
از تجزیه
CD

دوشنبه
96/02/18
قلم
از تجزیه
CD

دوشنبه
96/02/25
قلم
از تجزیه
CD
025-11-11رياضي عمومي 21اميري سيدناصر
شنبه
95/11/23
قلم
210
CD

شنبه
95/11/30
قلم
210
D

شنبه
95/12/07
قلم
219
CD

شنبه
95/12/14
قلم
210
CD

شنبه
95/12/21
قلم
210
CD

سه شنبه
96/01/29
قلم
317
DE

سه شنبه
96/02/12
اندیشه
201
D
سه شنبه
96/02/12
اندیشه
104
E
شنبه
96/02/09
قلم
210
D
شنبه
96/02/09
قلم
219
E

سه شنبه
96/02/19
اندیشه
103
DE

سه شنبه
96/02/26
قلم
312
DE

سه شنبه
96/03/02
قلم
217
DEF
025-14-11شيمي معدني 11عمادی عابدین
سه شنبه
95/11/05
قلم
314
D

سه شنبه
95/11/12
قلم
314
D

سه شنبه
95/11/19
قلم
314
D

سه شنبه
95/11/26
قلم
314
D

سه شنبه
95/12/03
قلم
314
D

سه شنبه
95/12/10
قلم
314
D

سه شنبه
95/12/17
قلم
314
D

سه شنبه
95/12/24
قلم
314
D

سه شنبه
96/01/15
قلم
314
D

سه شنبه
96/02/12
قلم
پروژه
BC

سه شنبه
96/02/19
قلم
205
BC

سه شنبه
96/02/26
قلم
209
BC
026-11-11معادلات ديفرانسيل1سادات حسینی پرویزمشترک با 1111321
دوشنبه
96/01/28
قلم
209
AB

دوشنبه
96/02/04
قلم
219
AB

دوشنبه
96/02/11
قلم
215
AB

دوشنبه
96/02/18
قلم
219
ABC

دوشنبه
96/02/25
قلم
215
ABC

دوشنبه
96/03/01
قلم
202
ABC
026-14-11آزمايشگاه شيمي معدني 11حبیب زاده سپیده
شنبه
95/11/16
قلم
ازالی / معدنی
AB

شنبه
95/11/23
قلم
ازالی / معدنی
AB

شنبه
95/11/30
قلم
ازالی / معدنی
AB

شنبه
95/12/07
قلم
ازالی / معدنی
AB

شنبه
95/12/14
قلم
ازالی / معدنی
AB

شنبه
95/12/21
قلم
ازالی / معدنی
AB
028-14-11زبان تخصصي شيمي1فرهنگ فر امین
سه شنبه
95/11/12
قلم
314
B

سه شنبه
95/11/19
قلم
314
B

سه شنبه
95/11/26
قلم
314
B

سه شنبه
95/12/03
قلم
314
B

سه شنبه
95/12/10
قلم
314
B

سه شنبه
95/12/17
قلم
314
B

سه شنبه
95/12/24
قلم
314
BC

چهارشنبه
96/01/23
قلم
318
B
چهارشنبه
96/01/23
قلم
320
A

سه شنبه
96/02/12
قلم
216
B
سه شنبه
96/02/12
قلم
311
A

سه شنبه
96/02/19
قلم
308
B
030-14-11گرافيك ونقشه خواني1شفیعی محمد
یکشنبه
95/12/22
اندیشه
104
E

یکشنبه
96/01/20
اندیشه
104
EF

یکشنبه
96/01/27
اندیشه
104
EF

یکشنبه
96/02/03
اندیشه
104
EF

یکشنبه
96/02/10
اندیشه
104
EF

یکشنبه
96/02/17
اندیشه
104
EF

یکشنبه
96/02/24
اندیشه
104
EF
دوشنبه
96/02/25
اندیشه
102
EF

یکشنبه
96/02/31
اندیشه
104
EF
شنبه
96/02/30
اندیشه
102
EF
030-14-11گرافيك ونقشه خواني2شفیعی محمدهمزمان با گروه 1
031-14-11شيمي تجزيه دستگاهي1کامران هکانی صديقه
شنبه
96/01/19
اندیشه
102
C

شنبه
96/01/26
اندیشه
102
C

شنبه
96/02/02
اندیشه
102
C
شنبه
96/02/02
اندیشه
101
D

شنبه
96/02/09
قلم
314
C

شنبه
96/02/16
اندیشه
101
CD

شنبه
96/02/23
قلم
313
CD
032-14-11آزمايشگاه شيمي تجزيه دستگاهي1تابنده محبوبه
پنج شنبه
95/11/21
قلم
از مهندسی محیط زیست
CD

پنج شنبه
95/11/28
قلم
از مهندسی محیط زیست
CD

پنج شنبه
95/12/05
قلم
از مهندسی محیط زیست
CD

پنج شنبه
95/12/19
قلم
از مهندسی محیط زیست
CD

پنج شنبه
96/01/17
قلم
از مهندسی محیط زیست
CD

پنج شنبه
96/01/24
قلم
از مهندسی محیط زیست
CD
035-14-11شيمي معدني 21حبیب زاده سپیده
دوشنبه
95/11/18
قلم
314
C

دوشنبه
95/11/25
قلم
314
C

دوشنبه
95/12/02
قلم
314
C

دوشنبه
95/12/09
قلم
314
C

دوشنبه
95/12/16
قلم
314
C

دوشنبه
95/12/23
قلم
314
C

دوشنبه
96/01/21
قلم
314
C

دوشنبه
96/01/28
قلم
314
C

دوشنبه
96/02/04
قلم
314
C

دوشنبه
96/02/11
قلم
314
C

دوشنبه
96/02/18
قلم
314
C

دوشنبه
96/02/25
قلم
314
C
036-14-11آزمايشگاه شيمي معدني 21حبیب زاده سپیده
دوشنبه
95/11/18
قلم
ازالی / معدنی
AB

دوشنبه
95/11/25
قلم
ازالی / معدنی
AB

دوشنبه
95/12/02
قلم
ازالی / معدنی
AB

دوشنبه
95/12/09
قلم
ازالی / معدنی
AB

دوشنبه
95/12/16
قلم
ازالی / معدنی
AB

دوشنبه
95/12/23
قلم
ازالی / معدنی
AB
036-14-11آزمايشگاه شيمي معدني 22حبیب زاده سپیده
سه شنبه
96/01/15
قلم
ازالی / معدنی
AB

سه شنبه
96/01/29
قلم
ازالی / معدنی
AB

سه شنبه
96/02/12
قلم
ازالی / معدنی
AB

سه شنبه
96/02/19
قلم
ازالی / معدنی
AB

سه شنبه
96/02/26
قلم
ازالی / معدنی
AB
037-14-11شيمي محيطزيست1فرهنگ فر امین
سه شنبه
95/11/12
قلم
313
D

سه شنبه
95/11/19
قلم
313
D

سه شنبه
95/11/26
قلم
313
D

سه شنبه
95/12/03
قلم
313
D

سه شنبه
95/12/10
قلم
313
D

سه شنبه
95/12/17
قلم
313
D
040-14-11كاربردطيف سنجي درشيمي آلي1پرهامی ابوالفتح
یکشنبه
95/11/17
قلم
314
B

یکشنبه
95/11/24
قلم
314
B

یکشنبه
95/12/01
قلم
314
B

یکشنبه
95/12/08
قلم
314
B

یکشنبه
95/12/15
قلم
314
B

یکشنبه
95/12/22
قلم
314
B

یکشنبه
96/01/20
قلم
314
B

یکشنبه
96/01/27
قلم
314
B

یکشنبه
96/02/03
قلم
314
C
041-14-11روش استفاده ازمتون علمي شيمي1عمادی عابدین
سه شنبه
95/12/17
قلم
314
E

سه شنبه
95/12/24
قلم
314
E

سه شنبه
96/01/15
قلم
314
E
047-14-11جداسازي وشناسايي تركيبات آلي1اوجي جليل
چهارشنبه
95/11/13
قلم
204
C

چهارشنبه
95/11/20
قلم
204
C

چهارشنبه
95/11/27
قلم
از تجزیه
CD

چهارشنبه
95/12/04
قلم
از تجزیه
CD

چهارشنبه
95/12/11
قلم
از تجزیه
CD

چهارشنبه
95/12/18
قلم
از تجزیه
CD

چهارشنبه
95/12/25
قلم
از تجزیه
CD

چهارشنبه
96/01/16
قلم
از تجزیه
CD

چهارشنبه
96/01/23
قلم
از تجزیه
CD

چهارشنبه
96/01/30
قلم
از تجزیه
CD
047-14-11جداسازي وشناسايي تركيبات آلي2اوجي جليلگروه دوم عملی
سه شنبه
95/12/10
قلم
از تجزیه
CD

سه شنبه
95/12/17
قلم
از تجزیه
CD

سه شنبه
96/01/15
قلم
ازالی / معدنی
CD

سه شنبه
96/01/29
قلم
ازالی / معدنی
CD

سه شنبه
96/02/12
قلم
ازالی / معدنی
CD

سه شنبه
96/02/19
قلم
ازالی / معدنی
CD

سه شنبه
96/02/26
قلم
ازالی / معدنی
CD

سه شنبه
96/03/02
قلم
ازالی / معدنی
CD
048-14-11كارگاه ياشيشه گري1رحمتی صادق
پنج شنبه
96/01/17
قلم
از مهندسی محیط زیست
AB

پنج شنبه
96/02/14
قلم
از مهندسی محیط زیست
AB
055-14-11روش تجزيه مقاديربسياركم1کامران هکانی صديقه
شنبه
95/11/16
قلم
314
C

شنبه
95/11/23
قلم
314
C

شنبه
95/11/30
قلم
314
C

شنبه
95/12/07
قلم
314
C

شنبه
95/12/14
قلم
314
C

شنبه
95/12/21
قلم
314
C
056-14-11مباني شيمي پليمر1معدلی علی
پنج شنبه
95/11/21
قلم
314
C

پنج شنبه
95/11/28
قلم
314
C

پنج شنبه
95/12/05
قلم
314
C

پنج شنبه
95/12/19
قلم
314
C

پنج شنبه
96/01/17
قلم
314
C

پنج شنبه
96/01/24
قلم
314
C

پنج شنبه
96/01/31
قلم
314
C

پنج شنبه
96/02/07
قلم
314
C

پنج شنبه
96/02/14
قلم
314
C
063-14-11اصول محاسبات شيمي صنعتي1اميري علي اصغر
شنبه
95/11/16
قلم
314
A

شنبه
95/11/23
قلم
314
A

شنبه
95/11/30
قلم
314
A

شنبه
95/12/07
قلم
313
A

شنبه
95/12/14
قلم
314
A

شنبه
95/12/21
قلم
314
A

شنبه
96/01/19
قلم
314
AB

شنبه
96/01/26
قلم
314
B

شنبه
96/02/23
قلم
305
D
دوشنبه
96/02/25
قلم
220
E
064-14-11شيمي صنعتي 11ثابت سروستانی فاطمه
پنج شنبه
95/12/19
اندیشه
104
C

پنج شنبه
95/12/26
قلم
313
C

پنج شنبه
96/01/17
قلم
313
C

پنج شنبه
96/01/24
قلم
313
C

پنج شنبه
96/01/31
قلم
313
C

پنج شنبه
96/02/07
قلم
313
C

پنج شنبه
96/02/14
اندیشه
102
C
پنج شنبه
96/02/14
اندیشه
101
D

پنج شنبه
96/02/21
قلم
313
C

پنج شنبه
96/02/28
قلم
313
C

شنبه
96/02/30
قلم
216
B
066-14-11شيمي وتكنولوژي رنگ1اوجي جليل
شنبه
95/11/16
قلم
ازالی / معدنی
CD
چهارشنبه
95/11/20
قلم
204
B

شنبه
95/11/23
قلم
ازالی / معدنی
CD
چهارشنبه
95/11/27
قلم
204
B

شنبه
95/11/30
قلم
ازالی / معدنی
CD
چهارشنبه
95/12/04
قلم
204
B

شنبه
95/12/07
قلم
ازالی / معدنی
CD
چهارشنبه
95/12/11
قلم
204
B

شنبه
95/12/14
قلم
ازالی / معدنی
CD
چهارشنبه
95/12/18
قلم
204
B

شنبه
95/12/21
قلم
ازالی / معدنی
CD
چهارشنبه
95/12/25
قلم
204
B

چهارشنبه
96/01/16
قلم
204
B

چهارشنبه
96/01/23
قلم
204
B
066-14-11شيمي وتكنولوژي رنگ2اوجي جليلگروه دوم عملی
شنبه
96/01/26
قلم
ازالی / معدنی
AB

شنبه
96/02/02
قلم
ازالی / معدنی
AB

شنبه
96/02/09
قلم
ازالی / معدنی
AB

شنبه
96/02/16
قلم
ازالی / معدنی
AB

شنبه
96/02/23
قلم
ازالی / معدنی
AB

شنبه
96/02/30
قلم
ازالی / معدنی
AB
068-14-11آزمايشگاه شيمي صنعتي1ثابت سروستانی فاطمه
چهارشنبه
95/12/18
کارگاه سوله
ازسیالات
B

چهارشنبه
96/01/16
کارگاه سوله
ازسیالات
D

چهارشنبه
96/01/23
کارگاه سوله
ازسیالات
D

چهارشنبه
96/01/30
کارگاه سوله
ازسیالات
D

چهارشنبه
96/02/06
کارگاه سوله
ازسیالات
D

چهارشنبه
96/02/13
کارگاه سوله
ازسیالات
D

چهارشنبه
96/02/20
کارگاه سوله
ازسیالات
D

چهارشنبه
96/02/27
کارگاه سوله
ازسیالات
D
068-14-11آزمايشگاه شيمي صنعتي2ثابت سروستانی فاطمههمزمان با گروه 1
071-14-11شيمي صنعتي 21ثابت سروستانی فاطمه
چهارشنبه
95/12/18
قلم
204
A

چهارشنبه
95/12/25
قلم
204
A

چهارشنبه
96/01/16
قلم
204
A

چهارشنبه
96/01/23
قلم
204
A

چهارشنبه
96/01/30
قلم
204
A

چهارشنبه
96/02/06
قلم
204
A

چهارشنبه
96/02/13
قلم
204
A

چهارشنبه
96/02/20
قلم
204
A
078-14-11اصول تصفيه آب وپسابهاي صنعتي1تابنده محبوبه
پنج شنبه
95/11/28
قلم
از مهندسی محیط زیست
AB

پنج شنبه
95/12/05
قلم
از مهندسی محیط زیست
AB

پنج شنبه
95/12/19
قلم
از مهندسی محیط زیست
AB

پنج شنبه
96/01/17
قلم
از تجزیه
AB

پنج شنبه
96/01/24
قلم
از مهندسی محیط زیست
AB

پنج شنبه
96/01/31
قلم
از مهندسی محیط زیست
AB

پنج شنبه
96/02/07
قلم
از مهندسی محیط زیست
AB

پنج شنبه
96/02/14
قلم
از تجزیه
AB

پنج شنبه
96/02/21
قلم
از مهندسی محیط زیست
AB
079-13-11فيزيك پايه 11قدسي زهرا
یکشنبه
95/12/08
قلم
202
B

یکشنبه
95/12/15
قلم
212
B

یکشنبه
95/12/22
قلم
212
B

یکشنبه
96/01/20
قلم
212
B

یکشنبه
96/01/27
قلم
212
B

یکشنبه
96/02/03
قلم
314
B
شنبه
96/02/02
قلم
از تجزیه
C
شنبه
96/02/02
قلم
202
D
شنبه
96/02/02
قلم
308
E

یکشنبه
96/02/10
قلم
314
B

یکشنبه
96/02/17
قلم
314
B

یکشنبه
96/02/24
قلم
314
B
یکشنبه
96/02/24
قلم
306
DE

یکشنبه
96/02/31
قلم
207
A
یکشنبه
96/02/31
قلم
207
B
080-13-11آزمايشگاه فيزيك پايه 11قدسي زهرا
یکشنبه
95/12/08
قلم
از فیزیک
D

یکشنبه
95/12/15
قلم
از فیزیک
D

یکشنبه
95/12/22
قلم
از فیزیک
D

یکشنبه
96/01/20
قلم
از فیزیک
D

یکشنبه
96/01/27
قلم
از فیزیک
D

یکشنبه
96/02/03
قلم
از فیزیک
D

یکشنبه
96/02/10
قلم
از فیزیک
D

یکشنبه
96/02/17
قلم
از فیزیک
D
080-13-11آزمايشگاه فيزيك پايه 12رنجبر مرضیه
شنبه
95/12/07
قلم
از فیریک 1
D

شنبه
95/12/14
قلم
از فیریک 1
D

شنبه
95/12/21
قلم
از فیریک 1
D

شنبه
96/01/19
قلم
از فیریک 1
D

شنبه
96/01/26
قلم
از فیزیک
D

شنبه
96/02/02
قلم
از فیریک 1
D

شنبه
96/02/09
قلم
از فیریک 1
D

شنبه
96/02/16
قلم
از فیریک 1
D
081-13-11فيزيك پايه 21قدسي زهرا
یکشنبه
95/12/08
اندیشه
204
C

یکشنبه
95/12/15
اندیشه
204
C

یکشنبه
95/12/22
اندیشه
204
C

یکشنبه
96/01/20
اندیشه
204
C

یکشنبه
96/01/27
اندیشه
204
C

یکشنبه
96/02/03
اندیشه
204
C
شنبه
96/02/02
قلم
318
A
شنبه
96/02/02
قلم
از مهندسی محیط زیست
B

یکشنبه
96/02/10
قلم
204
C

یکشنبه
96/02/17
قلم
204
C

یکشنبه
96/02/24
قلم
204
C

یکشنبه
96/02/31
قلم
215
C
یکشنبه
96/02/31
قلم
215
D
یکشنبه
96/02/31
قلم
215
E
082-13-11آزمايشگاه فيزيك پايه 21آريابد الهام
دوشنبه
95/12/09
قلم
از فیزیک
C

دوشنبه
95/12/16
قلم
از فیزیک 2
C

دوشنبه
95/12/23
قلم
از فیزیک 2
C

دوشنبه
96/01/14
قلم
از فیزیک 2
C

دوشنبه
96/01/21
قلم
از فیزیک 2
C

دوشنبه
96/01/28
قلم
از فیزیک 2
C

دوشنبه
96/02/04
قلم
از فیزیک 2
C

دوشنبه
96/02/11
قلم
از فیزیک 2
C
082-13-11آزمايشگاه فيزيك پايه 22کرمی فاطمه
سه شنبه
95/12/03
قلم
از فیزیک 2
C

سه شنبه
95/12/10
قلم
از فیزیک 2
C

سه شنبه
95/12/17
قلم
از فیزیک 2
C

سه شنبه
95/12/24
قلم
از فیزیک 2
C

سه شنبه
96/01/15
قلم
از فیزیک 2
C

سه شنبه
96/01/29
قلم
از فیزیک 2
C

سه شنبه
96/02/12
قلم
از فیزیک 2
C

سه شنبه
96/02/19
قلم
از فیزیک 2
C
11-14-345ایمنی در آزمایشگاه1ديلمي راد گوهر
پنج شنبه
95/11/21
قلم
314
A

پنج شنبه
95/11/28
قلم
314
A

پنج شنبه
95/12/05
قلم
314
A

پنج شنبه
95/12/19
قلم
314
A

پنج شنبه
95/12/26
قلم
314
A

پنج شنبه
96/01/17
قلم
314
A

پنج شنبه
96/01/24
قلم
314
A

پنج شنبه
96/01/31
قلم
314
A

پنج شنبه
96/02/07
قلم
314
A
501-11-11ریاضی عمومی 11اميري سيدناصرمشترک با کد 1111024
- - - -- **************
- - - -- **************
501-11-11ریاضی عمومی 11معاني شيرازي منصوره
شنبه
95/11/09
قلم
201
CD

شنبه
95/11/16
قلم
210
CD

شنبه
95/11/23
قلم
306
CD

شنبه
95/11/30
قلم
219
CD

شنبه
95/12/07
قلم
308
CD

شنبه
95/12/14
قلم
308
CD

شنبه
96/01/19
قلم
317
CD

شنبه
96/01/26
قلم
213
CD

شنبه
96/02/02
قلم
219
C
501-11-11ریاضی عمومی 11نيك بخت مريممشتر ک با 1111108
501-11-11ریاضی عمومی 12معاني شيرازي منصوره
شنبه
95/11/09
قلم
203
AB

شنبه
95/11/16
قلم
203
AB

شنبه
95/11/23
قلم
202
AB

شنبه
95/11/30
قلم
202
AB

شنبه
95/12/07
قلم
202
AB

شنبه
95/12/14
قلم
202
AB

شنبه
96/01/19
قلم
202
AB

شنبه
96/01/26
قلم
202
AB

شنبه
96/02/02
قلم
203
A