دانشگاه پیام نور - مرکز شیراز
برنامه کلاسی
نیمسال اول 96-95
زمين شناسي (محض )
 جستجوی درس         F:18-20    E:16-18   D:14-16   C:12-14    B:10-12    A:8-10  
کد درس نام درس گروه استادتوضیحاتهفته
1
هفته
2
هفته
3
هفته
4
هفته
5
هفته
6
هفته
7
هفته
8
هفته
9
هفته
10
هفته
11
هفته
12
هفته
13
هفته
14
هفته
15
هفته
16
028-11-11رياضي 11بامداد حمیدرضا
شنبه
95/11/09
قلم
307
AB

شنبه
95/11/16
قلم
307
AB

شنبه
95/11/23
قلم
307
AB

شنبه
95/11/30
قلم
308
AB

شنبه
95/12/07
قلم
308
AB

شنبه
95/12/14
قلم
308
AB

شنبه
95/12/21
قلم
308
AB

شنبه
96/01/19
قلم
308
AB
029-11-11رياضي 21بامداد حمیدرضا
شنبه
95/11/09
قلم
212
CD

شنبه
95/11/16
قلم
212
CD

شنبه
95/11/23
قلم
212
CD

شنبه
95/11/30
قلم
212
CD

شنبه
95/12/07
قلم
212
CD

شنبه
95/12/14
قلم
212
CD

شنبه
95/12/21
قلم
212
CD

شنبه
96/01/19
قلم
212
CD

شنبه
96/01/26
قلم
316
C

شنبه
96/02/09
قلم
213
C
شنبه
96/02/09
قلم
202
D
053-16-11اصول سنجش ازدور1مقتدری ارسیا
083-13-11فيزيك پايه 11خسروانی ساراعملی همزمان با گروه 3 صنایع
پنج شنبه
95/11/28
قلم
212
C

پنج شنبه
95/12/05
قلم
212
C

پنج شنبه
95/12/19
قلم
212
C

پنج شنبه
95/12/26
قلم
212
C

پنج شنبه
96/01/17
قلم
212
C

پنج شنبه
96/01/24
قلم
212
C

پنج شنبه
96/01/31
قلم
212
C

پنج شنبه
96/02/07
قلم
212
C

پنج شنبه
96/02/14
قلم
212
C
084-13-11فيزيك پايه 21خسروانی سارا
پنج شنبه
95/11/28
قلم
313
B
پنج شنبه
95/11/28
قلم
از فیزیک 2
D

پنج شنبه
95/12/05
قلم
313
B
پنج شنبه
95/12/05
قلم
از فیزیک 2
D

پنج شنبه
95/12/19
قلم
313
B
پنج شنبه
95/12/19
قلم
از فیزیک 2
D

پنج شنبه
95/12/26
قلم
313
B
پنج شنبه
95/12/26
قلم
از فیزیک 2
D

پنج شنبه
96/01/17
قلم
313
B
پنج شنبه
96/01/17
قلم
از فیزیک 2
D

پنج شنبه
96/01/24
قلم
313
B
پنج شنبه
96/01/24
قلم
از فیزیک 2
D

پنج شنبه
96/01/31
قلم
313
B
پنج شنبه
96/01/31
قلم
از فیزیک 2
D

پنج شنبه
96/02/07
قلم
313
B
پنج شنبه
96/02/07
قلم
از فیزیک 2
D

پنج شنبه
96/02/14
قلم
313
B
- - - -- **************
079-14-11شيمي عمومي1اوجي جليلبه برنامه رشته شیمی کاربردی مراجعه گردد.
- - - -- **************