دانشگاه پیام نور - مرکز شیراز
برنامه کلاسی
نیمسال اول 96-95
زمين شناسي.
 جستجوی درس         F:18-20    E:16-18   D:14-16   C:12-14    B:10-12    A:8-10  
کد درس نام درس گروه استادتوضیحاتهفته
1
هفته
2
هفته
3
هفته
4
هفته
5
هفته
6
هفته
7
هفته
8
هفته
9
هفته
10
هفته
11
هفته
12
هفته
13
هفته
14
هفته
15
هفته
16
019-15-11مباني كامپيوتر1معدلي مهدي
سه شنبه
95/11/26
قلم
307
E

سه شنبه
95/12/03
قلم
308
E

سه شنبه
95/12/10
قلم
310
E

سه شنبه
95/12/17
قلم
316
E

سه شنبه
96/01/29
اندیشه
204
E

سه شنبه
96/02/12
قلم
220
E

سه شنبه
96/02/19
قلم
310
E

سه شنبه
96/02/26
قلم
316
E
079-14-11شيمي عمومي1اوجي جليلبه برنامه رشته شیمی کاربردی مراجعه گردد.
080-14-11آزمايشگاه شيمي عمومي6حیدری مریم
سه شنبه
96/01/29
قلم
از مهندسی محیط زیست
CD

سه شنبه
96/02/12
قلم
از مهندسی محیط زیست
CD

سه شنبه
96/02/19
قلم
از مهندسی محیط زیست
CD

سه شنبه
96/02/26
قلم
از مهندسی محیط زیست
CD
305-16-11آمار مقدماتي1موسوی رخساره
دوشنبه
95/12/02
قلم
اتاق استاد
D

دوشنبه
95/12/09
قلم
اتاق استاد
D

دوشنبه
95/12/16
قلم
اتاق استاد
D

دوشنبه
96/01/14
قلم
310
D

دوشنبه
96/01/21
قلم
316
D

دوشنبه
96/02/04
قلم
201
D

دوشنبه
96/02/11
قلم
201
D

دوشنبه
96/02/18
قلم
201
D

دوشنبه
96/02/25
قلم
201
D

دوشنبه
96/03/01
قلم
310
D
307-16-11زمين شناسي تاريخي1صادقی رضا
چهارشنبه
95/11/13
قلم
220
B

چهارشنبه
95/11/27
قلم
218
B

چهارشنبه
95/12/04
قلم
ازتجزیه دستگاهی
B

چهارشنبه
95/12/11
قلم
220
B

چهارشنبه
95/12/18
قلم
315
B

چهارشنبه
96/01/30
قلم
316
B

چهارشنبه
96/02/06
قلم
315
B

چهارشنبه
96/02/13
قلم
316
B

چهارشنبه
96/02/20
قلم
316
B

چهارشنبه
96/02/27
قلم
316
B
309-16-11مباني كاني شناسي1معاف پوریان غلامعلی
شنبه
95/11/09
قلم
ازتجزیه دستگاهی
AB

شنبه
95/11/23
قلم
ازتجزیه دستگاهی
AB

شنبه
95/12/07
قلم
ازتجزیه دستگاهی
AB

شنبه
95/12/14
قلم
ازتجزیه دستگاهی
AB

شنبه
96/01/19
قلم
ازتجزیه دستگاهی
AB

شنبه
96/01/26
قلم
ازتجزیه دستگاهی
AB

شنبه
96/02/02
قلم
ازتجزیه دستگاهی
A

شنبه
96/02/09
قلم
ازتجزیه دستگاهی
A
310-16-11رسوب شناسي1صادقی رضا
چهارشنبه
95/11/27
قلم
از رسوب شناس /صنایع غذایی
A

چهارشنبه
95/12/04
قلم
از رسوب شناس /صنایع غذایی
A

چهارشنبه
95/12/11
قلم
از رسوب شناس /صنایع غذایی
A

چهارشنبه
95/12/18
قلم
از رسوب شناس /صنایع غذایی
A

چهارشنبه
96/01/23
قلم
از کنترل فرایند
AB

چهارشنبه
96/01/30
قلم
از رسوب شناس /صنایع غذایی
A

چهارشنبه
96/02/06
قلم
از رسوب شناس /صنایع غذایی
A

چهارشنبه
96/02/13
قلم
ازتجزیه دستگاهی
A

چهارشنبه
96/02/20
قلم
از کنترل فرایند
A

چهارشنبه
96/02/27
قلم
ازتجزیه دستگاهی
A
313-16-11سنگ هاي دگرگوني1معاف پوریان غلامعلی
شنبه
95/11/09
قلم
ازتجزیه دستگاهی
CD

شنبه
95/11/23
قلم
ازتجزیه دستگاهی
CD

شنبه
95/12/07
قلم
ازتجزیه دستگاهی
CD

شنبه
95/12/14
قلم
ازتجزیه دستگاهی
CD

شنبه
96/01/19
قلم
ازتجزیه دستگاهی
CD

شنبه
96/01/26
قلم
ازتجزیه دستگاهی
CD

شنبه
96/02/02
قلم
ازتجزیه دستگاهی
B

شنبه
96/02/09
قلم
ازتجزیه دستگاهی
B
315-16-11ريز ديرينه شناسي1پروانه نژاد شيرازي مهناز
دوشنبه
95/11/11
قلم
از فسیل
A

دوشنبه
95/11/18
قلم
از فسیل
A

دوشنبه
95/11/25
قلم
از فسیل
A

دوشنبه
95/12/02
قلم
از فسیل
A

دوشنبه
95/12/09
قلم
از فسیل
A

دوشنبه
95/12/16
قلم
از فسیل
A

دوشنبه
96/01/21
قلم
از فسیل
A

دوشنبه
96/01/28
قلم
از فسیل
A

دوشنبه
96/02/04
قلم
از فسیل
A

دوشنبه
96/02/11
قلم
از فسیل
AB

دوشنبه
96/02/18
قلم
از فسیل
AB

دوشنبه
96/02/25
قلم
از فسیل
AB
316-16-11چينه شناسي1پروانه نژاد شيرازي مهناز
دوشنبه
95/11/11
قلم
از فسیل
B

دوشنبه
95/11/18
قلم
از فسیل
B

دوشنبه
95/11/25
قلم
از فسیل
B

دوشنبه
95/12/02
قلم
از فسیل
B

دوشنبه
95/12/09
قلم
از فسیل
B

دوشنبه
95/12/16
قلم
از فسیل
B

دوشنبه
96/01/21
قلم
از فسیل
B

دوشنبه
96/01/28
قلم
از فسیل
B

دوشنبه
96/02/04
قلم
از فسیل
B
317-16-11زمين شناسي ساختاري1پژوهان مهرداد
شنبه
95/12/14
قلم
303
B

شنبه
95/12/21
قلم
201
B

شنبه
96/01/19
قلم
316
B

شنبه
96/01/26
قلم
317
B

شنبه
96/02/02
قلم
اتاق استاد
B

شنبه
96/02/09
قلم
314
B

شنبه
96/02/16
قلم
316
B

شنبه
96/02/23
قلم
314
B

شنبه
96/02/30
قلم
220
B
319-16-11فتوژئولوژي1مقتدری ارسیا
شنبه
95/11/09
قلم
از رسوب شناس /صنایع غذایی
BC

شنبه
95/11/16
قلم
از رسوب شناس /صنایع غذایی
BC

شنبه
95/11/23
قلم
از رسوب شناس /صنایع غذایی
BC

شنبه
95/11/30
قلم
از رسوب شناس /صنایع غذایی
BC

شنبه
95/12/07
قلم
از رسوب شناس /صنایع غذایی
BC
320-16-11مباني زمين شيمي1مقتدری ارسیا
شنبه
95/11/09
قلم
310
A

شنبه
95/11/16
قلم
220
A

شنبه
95/11/23
قلم
از رسوب شناس /صنایع غذایی
A

شنبه
95/11/30
قلم
220
A

شنبه
95/12/07
قلم
از رسوب شناس /صنایع غذایی
A

شنبه
95/12/14
قلم
220
A

شنبه
96/01/19
قلم
310
A

شنبه
96/01/26
قلم
314
A

شنبه
96/02/02
قلم
303
A

شنبه
96/02/09
قلم
از رسوب شناس /صنایع غذایی
A
322-16-11نقشه برداري1صدقی محمد مهدیمحیط
چهارشنبه
95/11/13
قلم
پروژه
DE

چهارشنبه
95/11/20
قلم
پروژه
DE

چهارشنبه
95/11/27
قلم
پروژه
AB

چهارشنبه
95/12/04
قلم
پروژه
DE

چهارشنبه
95/12/11
قلم
پروژه
AB

چهارشنبه
95/12/18
قلم
پروژه
DE

چهارشنبه
96/01/16
قلم
پروژه
AB

چهارشنبه
96/01/23
قلم
اتاق استاد
AB

چهارشنبه
96/01/30
قلم
پروژه
AB

چهارشنبه
96/02/13
قلم
پروژه
AB
328-16-11آبهاي زيرزميني1صدقی محمد مهدی
چهارشنبه
95/11/13
قلم
315
A

چهارشنبه
95/11/20
قلم
315
A

چهارشنبه
95/12/04
قلم
315
A

چهارشنبه
95/12/18
قلم
315
A

چهارشنبه
96/01/16
قلم
316
D

چهارشنبه
96/01/30
قلم
316
D

چهارشنبه
96/02/13
قلم
315
CD

چهارشنبه
96/02/27
قلم
308
D
329-16-11زمين شناسي مهندسي1معاف پوریان غلامعلی
شنبه
95/11/09
قلم
220
E

شنبه
95/11/16
قلم
از رسوب شناس /صنایع غذایی
A

شنبه
95/11/23
قلم
220
E

شنبه
95/11/30
قلم
از رسوب شناس /صنایع غذایی
A

شنبه
95/12/07
قلم
310
E

شنبه
95/12/14
قلم
310
E

شنبه
95/12/21
قلم
220
A

شنبه
96/01/19
قلم
310
E

شنبه
96/01/26
قلم
310
E
333-16-11سنجش از دور1مقتدری ارسیا
شنبه
95/12/14
قلم
از رسوب شناس /صنایع غذایی
BC

شنبه
95/12/21
قلم
اتاق استاد
BC

شنبه
96/01/19
قلم
از رسوب شناس /صنایع غذایی
BC

شنبه
96/01/26
قلم
از رسوب شناس /صنایع غذایی
BC

شنبه
96/02/02
قلم
از رسوب شناس /صنایع غذایی
BC

شنبه
96/02/09
قلم
از رسوب شناس /صنایع غذایی
BC

شنبه
96/02/16
قلم
از رسوب شناس /صنایع غذایی
BC
340-16-11زمين شناسي زيرسطحي1صادقی رضا
چهارشنبه
95/11/27
قلم
310
C

چهارشنبه
95/12/04
قلم
ازتجزیه دستگاهی
C

چهارشنبه
95/12/18
قلم
310
C

چهارشنبه
96/01/23
قلم
310
C

چهارشنبه
96/01/30
قلم
310
C

چهارشنبه
96/02/13
قلم
220
C

چهارشنبه
96/02/27
قلم
218
C
342-16-11آتشفشان شناسي1معاف پوریان غلامعلی
شنبه
95/11/16
قلم
220
B

شنبه
95/11/30
قلم
201
B

شنبه
95/12/21
قلم
از رسوب شناس /صنایع غذایی
B

شنبه
96/02/16
قلم
308
B
شنبه
96/02/16
قلم
201
C

شنبه
96/02/23
قلم
308
B
347-16-11آب شناسي1صدقی محمد مهدی
چهارشنبه
95/11/13
قلم
315
B

چهارشنبه
95/11/20
قلم
315
B

چهارشنبه
95/12/04
قلم
315
B

چهارشنبه
95/12/18
قلم
316
B

چهارشنبه
96/01/16
قلم
316
E

چهارشنبه
96/01/30
قلم
316
E

چهارشنبه
96/02/13
قلم
308
E

چهارشنبه
96/02/27
قلم
308
E
350-16-11زمين ريخت شناسي1پروانه نژاد شيرازي مهناز
دوشنبه
95/11/18
قلم
از فسیل
C

دوشنبه
95/12/02
قلم
از فسیل
C

دوشنبه
95/12/16
قلم
از فسیل
C

دوشنبه
96/01/28
قلم
از فسیل
C

دوشنبه
96/02/11
قلم
از فسیل
C

دوشنبه
96/02/25
قلم
از فسیل
C
351-16-11مكانيك خاك1مقتدری ارسیا
شنبه
95/11/09
قلم
از رسوب شناس /صنایع غذایی
D

شنبه
95/11/16
قلم
از رسوب شناس /صنایع غذایی
D

شنبه
95/11/23
قلم
از رسوب شناس /صنایع غذایی
D

شنبه
95/11/30
قلم
از رسوب شناس /صنایع غذایی
D

شنبه
95/12/07
قلم
از رسوب شناس /صنایع غذایی
D

شنبه
95/12/14
قلم
از رسوب شناس /صنایع غذایی
D

شنبه
96/01/19
قلم
از رسوب شناس /صنایع غذایی
DE

شنبه
96/01/26
قلم
از رسوب شناس /صنایع غذایی
DE

شنبه
96/02/02
قلم
از رسوب شناس /صنایع غذایی
DE

شنبه
96/02/09
قلم
از رسوب شناس /صنایع غذایی
DE

شنبه
96/02/16
قلم
از رسوب شناس /صنایع غذایی
D
354-16-11هيدروژئوشيمي1صدقی محمد مهدی
چهارشنبه
95/11/13
قلم
315
C

چهارشنبه
95/11/20
قلم
218
C

چهارشنبه
95/12/04
قلم
218
C

چهارشنبه
95/12/18
قلم
218
C

چهارشنبه
96/01/16
قلم
201
C

چهارشنبه
96/01/30
قلم
218
C
356-16-11خاك شناسي1مقتدری ارسیا
شنبه
95/11/16
قلم
220
E

شنبه
95/11/23
قلم
310
E

شنبه
95/11/30
قلم
310
E

شنبه
95/12/07
قلم
220
E

شنبه
95/12/14
قلم
307
E

شنبه
96/02/16
قلم
310
E
374-16-11زمين شناسي صحرايي1پروانه نژاد شيرازي مهناز
- - - -- **************
028-11-11رياضي 11بامداد حمیدرضا
شنبه
95/11/09
قلم
307
AB

شنبه
95/11/16
قلم
307
AB

شنبه
95/11/23
قلم
307
AB

شنبه
95/11/30
قلم
308
AB

شنبه
95/12/07
قلم
308
AB

شنبه
95/12/14
قلم
308
AB

شنبه
95/12/21
قلم
308
AB

شنبه
96/01/19
قلم
308
AB
029-11-11رياضي 21بامداد حمیدرضا
شنبه
95/11/09
قلم
212
CD

شنبه
95/11/16
قلم
212
CD

شنبه
95/11/23
قلم
212
CD

شنبه
95/11/30
قلم
212
CD

شنبه
95/12/07
قلم
212
CD

شنبه
95/12/14
قلم
212
CD

شنبه
95/12/21
قلم
212
CD

شنبه
96/01/19
قلم
212
CD

شنبه
96/01/26
قلم
316
C

شنبه
96/02/09
قلم
213
C
شنبه
96/02/09
قلم
202
D
083-13-11فيزيك پايه 11خسروانی ساراعملی همزمان با گروه 3 صنایع
پنج شنبه
95/11/28
قلم
212
C

پنج شنبه
95/12/05
قلم
212
C

پنج شنبه
95/12/19
قلم
212
C

پنج شنبه
95/12/26
قلم
212
C

پنج شنبه
96/01/17
قلم
212
C

پنج شنبه
96/01/24
قلم
212
C

پنج شنبه
96/01/31
قلم
212
C

پنج شنبه
96/02/07
قلم
212
C

پنج شنبه
96/02/14
قلم
212
C
084-13-11فيزيك پايه 21خسروانی سارا
پنج شنبه
95/11/28
قلم
313
B
پنج شنبه
95/11/28
قلم
از فیزیک 2
D

پنج شنبه
95/12/05
قلم
313
B
پنج شنبه
95/12/05
قلم
از فیزیک 2
D

پنج شنبه
95/12/19
قلم
313
B
پنج شنبه
95/12/19
قلم
از فیزیک 2
D

پنج شنبه
95/12/26
قلم
313
B
پنج شنبه
95/12/26
قلم
از فیزیک 2
D

پنج شنبه
96/01/17
قلم
313
B
پنج شنبه
96/01/17
قلم
از فیزیک 2
D

پنج شنبه
96/01/24
قلم
313
B
پنج شنبه
96/01/24
قلم
از فیزیک 2
D

پنج شنبه
96/01/31
قلم
313
B
پنج شنبه
96/01/31
قلم
از فیزیک 2
D

پنج شنبه
96/02/07
قلم
313
B
پنج شنبه
96/02/07
قلم
از فیزیک 2
D

پنج شنبه
96/02/14
قلم
313
B
- - - -- **************