دانشگاه پیام نور - مرکز شیراز
برنامه کلاسی
نیمسال اول 96-95
آمار و كاربردها
 جستجوی درس         F:18-20    E:16-18   D:14-16   C:12-14    B:10-12    A:8-10  
کد درس نام درس گروه استادتوضیحاتهفته
1
هفته
2
هفته
3
هفته
4
هفته
5
هفته
6
هفته
7
هفته
8
هفته
9
هفته
10
هفته
11
هفته
12
هفته
13
هفته
14
هفته
15
هفته
16
156-17-11فرآيندهاي تصادفي 11عباسي نرگس
دوشنبه
96/02/04
اندیشه
207
C

دوشنبه
96/02/18
اندیشه
202
C

دوشنبه
96/02/25
اندیشه
201
C
157-17-11آمار رياضي (برآورد يابي)1كشاورز نرگس
چهارشنبه
96/01/16
قلم
204
D

چهارشنبه
96/01/30
قلم
205
D

چهارشنبه
96/02/13
قلم
205
D

دوشنبه
96/02/18
قلم
313
A
160-17-11روشهاي نمونه گيري 11همتی صدیقه
شنبه
96/01/19
اندیشه
201
A

شنبه
96/02/02
قلم
202
A

شنبه
96/02/16
اندیشه
202
A
161-17-11روشهاي نمونه گيري 21همتی صدیقه
سه شنبه
96/02/19
اندیشه
202
ABC
163-17-11رگرسيون 11همتی صدیقه
سه شنبه
96/02/12
اندیشه
210
ABC
166-17-11طرح آزمايشهاي 11تابعی سید علیرضا
دوشنبه
96/01/21
اندیشه
کارگاه جغرافیا
E

دوشنبه
96/02/04
قلم
312
E

دوشنبه
96/02/18
قلم
219
E
167-17-11روشهاي ناپارامتري1همتی صدیقه
شنبه
96/01/19
قلم
219
B

شنبه
96/02/02
قلم
316
B

شنبه
96/02/16
اندیشه
207
B

شنبه
96/02/30
قلم
204
B
171-17-11كنترل كيفيت آماري1توانگر مرضیه
سه شنبه
96/01/29
اندیشه
201
D

سه شنبه
96/02/12
اندیشه
210
D

سه شنبه
96/02/26
اندیشه
201
D
173-17-11محاسبات آماري1همتی صدیقه
یکشنبه
96/01/20
اندیشه
209
A

یکشنبه
96/01/27
قلم
311
A

یکشنبه
96/02/03
اندیشه
209
A

یکشنبه
96/02/10
اندیشه
209
A

یکشنبه
96/02/17
اندیشه
209
A

یکشنبه
96/02/24
اندیشه
201
AB

یکشنبه
96/02/31
اندیشه
201
AB
179-17-11روش هاي چند متغيره پيوسته 21تابعی سید علیرضا
دوشنبه
96/01/28
اندیشه
207
E

دوشنبه
96/02/11
اندیشه
207
E

دوشنبه
96/02/25
اندیشه
207
E
180-17-11رگرسيون 21همتی صدیقه
شنبه
96/01/26
اندیشه
201
A

شنبه
96/02/09
اندیشه
201
A

شنبه
96/02/23
اندیشه
201
A
208-17-11شبيه سازي1همتی صدیقه
سه شنبه
96/02/26
اندیشه
210
ABC
209-17-11آشنايي با نظريه اطلاع1تابعی سید علیرضا
یکشنبه
96/01/27
اندیشه
204
F

یکشنبه
96/02/10
اندیشه
207
F

یکشنبه
96/02/24
اندیشه
207
F
400-11-11نظريه گراف وكاربردهاي آن1خاكساري احمد
یکشنبه
96/02/10
اندیشه
206
A

یکشنبه
96/02/17
قلم
205
AB

یکشنبه
96/02/24
قلم
205
AB
414-11-11آناليز عددي1سلطاني الهه
یکشنبه
96/02/24
قلم
302
F

یکشنبه
96/02/31
اندیشه
201
EF
یکشنبه
96/02/31
قلم
213
A
- - - -- **************
171-21-12مباني اقتصاد1باقر زاده محمد
چهارشنبه
95/12/18
قلم
201
E

چهارشنبه
96/01/16
قلم
201
E

چهارشنبه
96/01/23
قلم
216
E

چهارشنبه
96/02/06
قلم
306
E

چهارشنبه
96/02/13
قلم
310
E

چهارشنبه
96/02/20
قلم
301
E
222-22-12مباني جمعيت شناسي1hiohohg hjhjhjمشترک با رشته علوم اجتماعی
223-22-12مباني جامعه شناسي1hiohohg hjhjhjمشترک با رشته علوم اجتماعی
321-11-11معادلات ديفرانسيل1سلطاني رحمتمشترک با برنامه مهندسی کامپیوتر گرایش فناوری اطلاعات ورودی 9
326-11-11بهينه سازي خطي1بامداد حمیدرضا
شنبه
95/11/23
قلم
202
E

شنبه
95/11/30
قلم
210
E

شنبه
95/12/07
قلم
211
E

شنبه
95/12/14
قلم
202
E

شنبه
95/12/21
قلم
211
E

شنبه
96/01/19
قلم
203
EF

شنبه
96/01/26
اندیشه
208
AB
شنبه
96/01/26
قلم
308
CD

شنبه
96/02/02
قلم
317
CD
شنبه
96/02/02
قلم
217
AB

شنبه
96/02/09
قلم
310
E
شنبه
96/02/09
قلم
316
F

چهارشنبه
96/02/20
قلم
203
C
چهارشنبه
96/02/20
قلم
212
D
393-11-11نرم افزارهاي رياضي1غلامپور راضيه
چهارشنبه
96/01/30
قلم
312
A
چهارشنبه
96/01/30
قلم
317
B

چهارشنبه
96/02/06
قلم
318
AB

چهارشنبه
96/02/13
قلم
320
AB

چهارشنبه
96/02/20
قلم
307
AB

چهارشنبه
96/02/27
قلم
211
AB
401-11-11بهينه سازي غيرخطي1نيك بخت مريم
چهارشنبه
95/11/20
قلم
203
A

چهارشنبه
95/11/27
قلم
204
A

چهارشنبه
95/12/04
قلم
204
A

چهارشنبه
95/12/11
قلم
204
A

چهارشنبه
95/12/18
قلم
207
A

چهارشنبه
95/12/25
قلم
203
A

چهارشنبه
96/01/16
قلم
304
A

چهارشنبه
96/01/23
قلم
304
A

چهارشنبه
96/01/30
قلم
304
A

چهارشنبه
96/02/06
قلم
308
A

چهارشنبه
96/02/13
قلم
304
A

چهارشنبه
96/02/20
قلم
212
A

چهارشنبه
96/02/27
قلم
207
AB

شنبه
96/02/30
قلم
201
C
- - - -- **************