دانشگاه پیام نور - مرکز شیراز
برنامه کلاسی
نیمسال اول 96-95
آمار و كاربردها
 جستجوی درس         F:18-20    E:16-18   D:14-16   C:12-14    B:10-12    A:8-10  
کد درس نام درس گروه استادتوضیحاتهفته
1
هفته
2
هفته
3
هفته
4
هفته
5
هفته
6
هفته
7
هفته
8
هفته
9
هفته
10
هفته
11
هفته
12
هفته
13
هفته
14
هفته
15
هفته
16
156-17-11فرآيندهاي تصادفي 11عباسي نرگس
دوشنبه
96/02/04
قلم
208
C

دوشنبه
96/02/18
قلم
208
C

دوشنبه
96/02/25
قلم
208
C
157-17-11آمار رياضي (برآورد يابي)1كشاورز نرگس
چهارشنبه
96/01/16
قلم
204
D

چهارشنبه
96/01/30
قلم
205
D

چهارشنبه
96/02/13
قلم
205
D
160-17-11روشهاي نمونه گيري 11همتی صدیقه
شنبه
96/01/19
قلم
205
A

شنبه
96/02/02
قلم
205
A

شنبه
96/02/16
قلم
205
A
166-17-11طرح آزمايشهاي 11تابعی سید علیرضا
دوشنبه
96/01/21
قلم
205
E

دوشنبه
96/02/04
قلم
205
E

دوشنبه
96/02/18
قلم
205
E
167-17-11روشهاي ناپارامتري1همتی صدیقه
شنبه
96/01/19
قلم
205
B

شنبه
96/02/02
قلم
205
B

شنبه
96/02/16
قلم
205
B

شنبه
96/02/30
قلم
205
B
171-17-11كنترل كيفيت آماري1توانگر مرضیه
سه شنبه
96/01/29
قلم
208
D

سه شنبه
96/02/12
قلم
208
D

سه شنبه
96/02/26
قلم
205
D
173-17-11محاسبات آماري1همتی صدیقه
یکشنبه
96/01/20
قلم
208
A

یکشنبه
96/01/27
قلم
208
A

یکشنبه
96/02/03
قلم
208
A

یکشنبه
96/02/10
قلم
208
A

یکشنبه
96/02/17
قلم
208
A

یکشنبه
96/02/24
قلم
208
A
یکشنبه
96/02/24
قلم
208
B

یکشنبه
96/02/31
قلم
208
A
یکشنبه
96/02/31
قلم
208
B
179-17-11روش هاي چند متغيره پيوسته 21تابعی سید علیرضا
دوشنبه
96/01/28
قلم
208
E

دوشنبه
96/02/11
قلم
205
E

دوشنبه
96/02/25
قلم
208
E
180-17-11رگرسيون 21همتی صدیقه
شنبه
96/01/26
قلم
205
A

شنبه
96/02/09
قلم
205
A

شنبه
96/02/23
قلم
205
A
209-17-11آشنايي با نظريه اطلاع1تابعی سید علیرضا
یکشنبه
96/02/17
قلم
205
F

یکشنبه
96/02/24
قلم
205
F

یکشنبه
96/02/31
قلم
205
E
- - - -- **************
222-22-12مباني جمعيت شناسي1hiohohg hjhjhjمشترک با رشته علوم اجتماعی
223-22-12مباني جامعه شناسي1hiohohg hjhjhjمشترک با رشته علوم اجتماعی
321-11-11معادلات ديفرانسيل1سلطاني رحمتمشترک با برنامه مهندسی کامپیوتر گرایش فناوری اطلاعات ورودی 9
326-11-11بهينه سازي خطي1بامداد حمیدرضا
شنبه
95/11/23
قلم
202
E

شنبه
95/11/30
قلم
210
E

شنبه
95/12/07
قلم
211
E

شنبه
95/12/14
قلم
202
E

شنبه
95/12/21
قلم
211
E

شنبه
96/01/19
قلم
203
EF

شنبه
96/01/26
اندیشه
208
AB
شنبه
96/01/26
قلم
308
CD

شنبه
96/02/02
قلم
317
CD
شنبه
96/02/02
قلم
217
AB
401-11-11بهينه سازي غيرخطي1نيك بخت مريم
چهارشنبه
95/11/20
قلم
203
A

چهارشنبه
95/11/27
قلم
204
A

چهارشنبه
95/12/04
قلم
204
A

چهارشنبه
95/12/11
قلم
204
A

چهارشنبه
95/12/18
قلم
207
A

چهارشنبه
95/12/25
قلم
203
A

چهارشنبه
96/01/16
قلم
304
A

چهارشنبه
96/01/23
قلم
304
A

چهارشنبه
96/01/30
قلم
304
A

چهارشنبه
96/02/06
قلم
308
A

چهارشنبه
96/02/13
قلم
304
A

چهارشنبه
96/02/20
قلم
212
A

چهارشنبه
96/02/27
قلم
207
AB

شنبه
96/02/30
قلم
201
C
- - - -- **************