دانشگاه پیام نور - مرکز شیراز
برنامه کلاسی
نیمسال اول 96-95
علوم تربيتي
 جستجوی درس         F:18-20    E:16-18   D:14-16   C:12-14    B:10-12    A:8-10  
کد درس نام درس گروه استادتوضیحاتهفته
1
هفته
2
هفته
3
هفته
4
هفته
5
هفته
6
هفته
7
هفته
8
هفته
9
هفته
10
هفته
11
هفته
12
هفته
13
هفته
14
هفته
15
هفته
16
606-11-12مباني و اصول تعليم و تربيت1اسماعیل پور حیدر
یکشنبه
95/12/15
قلم
319
E

یکشنبه
96/01/27
قلم
319
E

یکشنبه
96/02/10
قلم
319
E

یکشنبه
96/02/24
قلم
319
E
607-11-12جامعه شناسي آموزش و پرورش1قائدي وهاب
پنج شنبه
95/11/21
قلم
320
C

پنج شنبه
95/12/05
قلم
320
C

پنج شنبه
95/12/19
قلم
320
C

پنج شنبه
96/01/17
قلم
320
C

پنج شنبه
96/01/31
قلم
320
C

پنج شنبه
96/02/14
قلم
320
C
608-11-12روان شناسي عمومي1فیروزبخت سمیرا
چهارشنبه
95/12/25
قلم
320
D

چهارشنبه
96/01/23
قلم
318
D

چهارشنبه
96/01/30
قلم
پروژه
D

چهارشنبه
96/02/06
قلم
318
D

چهارشنبه
96/02/20
قلم
318
D
609-11-12مديريت عمومي1منتظري مصطفي
شنبه
95/11/30
قلم
320
D

شنبه
95/12/14
قلم
320
D

شنبه
96/01/26
قلم
320
D

شنبه
96/02/09
قلم
320
D
610-11-12مباني و اصول برنامه ريزي آموزشي1غلامپور علي مريم
سه شنبه
95/11/12
قلم
319
D

سه شنبه
95/11/26
قلم
319
D

سه شنبه
95/12/10
قلم
318
E

سه شنبه
96/01/15
قلم
319
E

سه شنبه
96/01/29
قلم
318
E

سه شنبه
96/02/19
قلم
318
D
611-11-12روان شناسي تربيتي1رستمی سمیرا
سه شنبه
95/11/26
قلم
306
B

سه شنبه
95/12/10
قلم
306
A

سه شنبه
96/01/15
قلم
306
B

سه شنبه
96/02/19
قلم
318
A
612-11-12روان شناسي رشد1راه پيما سميرا
سه شنبه
95/12/03
قلم
320
D

سه شنبه
95/12/17
قلم
320
D

سه شنبه
96/01/15
قلم
320
D

سه شنبه
96/01/29
قلم
320
D
613-11-12سير تحول تعليم و تربيت در ايران قبل و بعد از اسلام1زارع مهدي
سه شنبه
95/12/03
قلم
320
A

سه شنبه
95/12/17
قلم
320
A

سه شنبه
96/01/15
قلم
320
A

سه شنبه
96/01/29
قلم
320
A
614-11-12تعليم و تربيت اسلامي1محمدی جابری سجاد
چهارشنبه
95/11/20
قلم
320
D

چهارشنبه
95/12/04
قلم
320
D

چهارشنبه
95/12/18
قلم
320
D

چهارشنبه
96/01/16
قلم
320
D

چهارشنبه
96/01/30
قلم
320
D

چهارشنبه
96/02/13
قلم
320
D
614-11-12تعليم و تربيت اسلامي2محمدی جابری سجاد
چهارشنبه
95/11/20
قلم
320
E

چهارشنبه
95/12/04
قلم
320
E

چهارشنبه
95/12/18
قلم
320
E

چهارشنبه
96/01/16
قلم
320
E

چهارشنبه
96/01/30
قلم
320
E

چهارشنبه
96/02/13
قلم
320
E
615-11-12مباني و اصول برنامه ريزي درسي1اسماعیل پور حیدر
یکشنبه
95/12/15
قلم
319
D

یکشنبه
96/01/27
قلم
319
D

یکشنبه
96/02/10
قلم
319
D

یکشنبه
96/02/24
قلم
319
D
615-11-12مباني و اصول برنامه ريزي درسي2اسماعیل پور حیدر
یکشنبه
95/12/15
قلم
320
C

یکشنبه
96/01/27
قلم
320
C

یکشنبه
96/02/10
قلم
320
C

یکشنبه
96/02/24
قلم
320
C
616-11-12تكنولوژي آموزشي1حیدری معصومه
دوشنبه
95/11/18
قلم
320
D

دوشنبه
95/12/02
قلم
320
D

دوشنبه
95/12/16
قلم
320
D

دوشنبه
96/01/28
قلم
320
D
616-11-12تكنولوژي آموزشي2حیدری معصومه
دوشنبه
95/11/18
قلم
320
E

دوشنبه
95/12/02
قلم
320
E

دوشنبه
95/12/16
قلم
320
E

دوشنبه
96/01/28
قلم
320
E
617-11-12مباني و اصول مديريت آموزشي1هاشمي اردكاني سيد جواد
یکشنبه
95/12/08
قلم
320
A

یکشنبه
95/12/22
قلم
320
A

یکشنبه
96/01/20
قلم
320
A

یکشنبه
96/02/03
قلم
320
A
619-11-12روان شناسي اجتماعي1اقدامي زهرا
شنبه
95/12/14
قلم
320
E

شنبه
96/01/26
قلم
320
E

شنبه
96/02/09
قلم
320
E

شنبه
96/02/23
قلم
320
E

شنبه
96/02/30
قلم
206
E
620-11-12روان شناسي شخصيت1فرید قصرالدشتی مرضیه
شنبه
96/01/19
قلم
320
E

شنبه
96/02/02
قلم
320
E

شنبه
96/02/16
قلم
320
E

شنبه
96/02/30
قلم
320
E
- - - -- **************
- - - -- **************