دانشگاه پیام نور - مرکز شیراز
برنامه کلاسی
نیمسال اول 96-95
علوم تربيتي گرايش آموزش و پرورش پيش دبستاني ودبستاني
 جستجوی درس         F:18-20    E:16-18   D:14-16   C:12-14    B:10-12    A:8-10  
کد درس نام درس گروه استادتوضیحاتهفته
1
هفته
2
هفته
3
هفته
4
هفته
5
هفته
6
هفته
7
هفته
8
هفته
9
هفته
10
هفته
11
هفته
12
هفته
13
هفته
14
هفته
15
هفته
16
043-11-12مديريت آموزشي1آموزگار مريم
دوشنبه
95/12/23
قلم
320
C

دوشنبه
96/01/28
قلم
320
C

دوشنبه
96/02/18
قلم
320
C
سه شنبه
96/02/19
قلم
اتاق استاد
D

دوشنبه
96/02/25
قلم
320
C
043-12-12زبان تخصصي (آموزش پيش دبستاني ودبستاني )1فرنيا فاطمه
شنبه
95/12/14
قلم
206
B

شنبه
96/01/19
قلم
213
D
شنبه
96/01/19
قلم
213
C

شنبه
96/01/26
قلم
318
B

شنبه
96/02/09
قلم
210
B

شنبه
96/02/16
قلم
210
C
شنبه
96/02/16
قلم
314
B

شنبه
96/02/23
قلم
210
B
054-17-12اصول وفنون راهنمايي ومشاوره تحصيلي1ذاكري حميدرضا
چهارشنبه
95/11/13
قلم
320
B

چهارشنبه
95/11/20
قلم
320
B

چهارشنبه
95/11/27
قلم
320
B

چهارشنبه
95/12/04
قلم
320
B

چهارشنبه
95/12/11
قلم
320
B
شنبه
95/12/07
اندیشه
102
B

چهارشنبه
95/12/18
قلم
320
B

چهارشنبه
95/12/25
قلم
320
B

چهارشنبه
96/01/16
قلم
320
B

چهارشنبه
96/01/23
قلم
320
B

چهارشنبه
96/01/30
قلم
320
B

چهارشنبه
96/02/06
قلم
320
B

چهارشنبه
96/02/13
قلم
306
B

چهارشنبه
96/02/20
قلم
320
B

چهارشنبه
96/02/27
قلم
320
C
062-11-12قصه گويي ونمايش خلاق1پاپري محيا
پنج شنبه
95/12/19
قلم
319
D

پنج شنبه
96/01/17
قلم
319
D

پنج شنبه
96/01/31
قلم
319
D

پنج شنبه
96/02/14
قلم
319
D
068-11-12زبان آموزي1زرنقاش مينا
سه شنبه
95/11/26
قلم
310
C

سه شنبه
95/12/10
قلم
310
C

سه شنبه
95/12/24
قلم
310
C

سه شنبه
96/02/12
قلم
320
C

سه شنبه
96/02/19
قلم
320
C

سه شنبه
96/02/26
قلم
319
C
079-11-12روش تدريس مهارت خواندن دردبستان1کریمی راضیه
سه شنبه
95/12/03
قلم
219
AB

سه شنبه
95/12/17
قلم
219
AB

سه شنبه
96/01/15
قلم
219
AB

سه شنبه
96/01/29
قلم
219
AB

سه شنبه
96/02/12
قلم
219
AB

سه شنبه
96/02/26
قلم
319
AB
080-11-12مفاهيم وروش تدريس رياضيات درپيش دبستان ودبستان1زینلی آوا
شنبه
95/11/23
قلم
319
DE

شنبه
95/12/07
قلم
314
D
شنبه
95/12/07
قلم
306
E

شنبه
95/12/21
قلم
306
DE

شنبه
96/01/19
قلم
204
E

شنبه
96/02/02
قلم
303
E
شنبه
96/02/02
قلم
318
D

شنبه
96/02/16
قلم
318
DE

شنبه
96/02/23
قلم
311
D
081-11-12كارآموزي 11حیدری معصومه
دوشنبه
95/11/18
قلم
پروژه
C

دوشنبه
95/12/02
قلم
پروژه
C

دوشنبه
95/12/16
قلم
پروژه
C

دوشنبه
96/01/28
قلم
پروژه
C

دوشنبه
96/02/11
قلم
پروژه
C
082-11-12مفاهيم وروش تدريس علوم تجربي درپيش دبستان ودبستان1كشاورزي پروين
دوشنبه
95/12/02
قلم
306
E

دوشنبه
95/12/16
قلم
204
E

دوشنبه
95/12/23
قلم
204
E
دوشنبه
95/12/23
قلم
306
D

دوشنبه
96/01/14
قلم
204
E

دوشنبه
96/01/28
قلم
311
E

دوشنبه
96/02/04
قلم
204
E
دوشنبه
96/02/04
قلم
306
D

دوشنبه
96/02/11
قلم
303
D

دوشنبه
96/02/18
قلم
311
D

دوشنبه
96/02/25
قلم
306
DE
083-11-12مفاهيم وروش تدريس علوم قرآن درپيش دبستان ودبستان1زینعلی فاطمه
دوشنبه
95/11/18
قلم
306
E

دوشنبه
95/11/25
قلم
220
E

دوشنبه
95/12/02
قلم
318
E

دوشنبه
95/12/09
قلم
306
E

دوشنبه
95/12/16
قلم
306
E

دوشنبه
95/12/23
قلم
306
E

دوشنبه
96/01/14
قلم
220
E

دوشنبه
96/01/21
قلم
306
E

دوشنبه
96/01/28
قلم
310
E

دوشنبه
96/02/04
قلم
306
E

دوشنبه
96/02/11
قلم
311
E

دوشنبه
96/02/18
قلم
306
E

دوشنبه
96/02/25
قلم
311
DE
084-11-12مفاهيم وروش تدريس هنردرپيش دبستان ودبستان1زینلی آوا
دوشنبه
95/11/11
قلم
319
D

دوشنبه
95/11/18
قلم
319
D

دوشنبه
95/11/25
قلم
319
D

دوشنبه
95/12/02
قلم
319
D

دوشنبه
95/12/09
قلم
319
D

دوشنبه
95/12/16
قلم
319
D

دوشنبه
95/12/23
قلم
319
D

دوشنبه
96/01/21
قلم
319
D

دوشنبه
96/02/04
قلم
319
D

دوشنبه
96/02/11
قلم
319
D

دوشنبه
96/02/18
قلم
319
D
085-11-12پروژه تحقيقاتي1اسماعیل پور حیدر
یکشنبه
95/11/17
قلم
پروژه
A

یکشنبه
95/12/01
قلم
پروژه
A

یکشنبه
95/12/15
قلم
پروژه
A

یکشنبه
96/01/27
قلم
پروژه
A

یکشنبه
96/02/10
قلم
پروژه
A

یکشنبه
96/02/24
قلم
پروژه
A
085-11-12پروژه تحقيقاتي2زینلی آوا
شنبه
95/11/23
قلم
پروژه
C

شنبه
95/12/07
قلم
پروژه
C

شنبه
95/12/21
قلم
پروژه
C

شنبه
96/01/19
قلم
پروژه
C

شنبه
96/02/02
قلم
پروژه
C

شنبه
96/02/16
قلم
پروژه
C
085-11-12پروژه تحقيقاتي3مهرورز محبوبه
دوشنبه
95/12/09
قلم
پروژه
D

دوشنبه
95/12/23
قلم
پروژه
D

دوشنبه
96/01/21
قلم
پروژه
D

دوشنبه
96/02/04
قلم
پروژه
D

دوشنبه
96/02/18
قلم
پروژه
D

دوشنبه
96/02/25
قلم
پروژه
D
086-11-12كارورزي 21طاهری علی
چهارشنبه
95/11/20
قلم
پروژه
E

چهارشنبه
95/12/04
قلم
پروژه
E

چهارشنبه
95/12/18
قلم
پروژه
E

چهارشنبه
96/01/16
قلم
پروژه
E

چهارشنبه
96/01/30
قلم
پروژه
E

چهارشنبه
96/02/13
قلم
پروژه
E
086-11-12كارورزي 22زینلی آوا
شنبه
95/11/30
قلم
پروژه
C

شنبه
95/12/14
قلم
پروژه
C

شنبه
96/01/19
قلم
پروژه
D

شنبه
96/01/26
قلم
پروژه
C

شنبه
96/02/09
قلم
پروژه
C

شنبه
96/02/23
قلم
پروژه
C
087-11-12اصول ومباني آموزش وپرورش1زارعي يعقوبمشترک با گرایش مدیریت برنامه ریزی
351-11-12حركات ورزشي و سرود هاي خاص1زینلی آوا
دوشنبه
95/11/11
قلم
319
E

دوشنبه
95/11/18
قلم
319
E

دوشنبه
95/11/25
قلم
319
E

دوشنبه
95/12/02
قلم
319
E

دوشنبه
95/12/09
قلم
319
E

دوشنبه
95/12/16
قلم
319
E

دوشنبه
95/12/23
قلم
319
E

دوشنبه
96/01/21
قلم
319
E

دوشنبه
96/02/04
قلم
319
E

دوشنبه
96/02/11
قلم
319
E

دوشنبه
96/02/18
قلم
319
E
352-11-12آشنايي با فعاليتهاي تربيتي و اجتماعي1اکبری مریم
چهارشنبه
95/12/18
قلم
319
D

چهارشنبه
96/01/23
قلم
320
D

چهارشنبه
96/02/06
قلم
320
D

چهارشنبه
96/02/20
قلم
320
D
353-11-12اصول بهداشت و كمك هاي اوليه1اکبری مریم
چهارشنبه
95/12/18
قلم
320
C

چهارشنبه
96/01/23
قلم
320
C

چهارشنبه
96/02/06
قلم
320
C

چهارشنبه
96/02/20
قلم
320
C
- - - -- **************
004-11-12كاربردآزمونهاي رواني1تابع بردبار فريبا
شنبه
95/11/23
قلم
320
AB

شنبه
95/12/07
قلم
320
AB

شنبه
95/12/21
قلم
320
AB

شنبه
96/01/19
قلم
320
AB

شنبه
96/02/02
قلم
320
AB

شنبه
96/02/16
قلم
320
AB
004-17-11آمارتوصيفي1فيلي عليرضامشترک با 93 به بعد
005-11-12اصول وفنون راهنمايي ومشاوره خانواده1رستمی سمیرا
سه شنبه
95/11/12
قلم
318
C

سه شنبه
95/11/19
قلم
318
C

سه شنبه
95/11/26
قلم
318
C

سه شنبه
95/12/10
قلم
318
C
سه شنبه
95/12/10
قلم
320
B

سه شنبه
95/12/24
قلم
318
C

سه شنبه
96/01/15
قلم
318
C

سه شنبه
96/02/12
قلم
318
B

سه شنبه
96/02/19
قلم
318
C
سه شنبه
96/02/19
قلم
320
B

سه شنبه
96/02/26
قلم
318
C
005-11-12اصول وفنون راهنمايي ومشاوره خانواده2یزدانی افسون
شنبه
95/12/14
قلم
213
CD

شنبه
96/01/19
قلم
201
C

شنبه
96/01/26
اندیشه
202
CD

شنبه
96/02/09
قلم
311
CD

شنبه
96/02/16
قلم
317
CD

شنبه
96/02/23
قلم
213
CD
005-17-11آماراستنباطي1ذاكري حميدرضا
پنج شنبه
95/11/21
قلم
311
B

پنج شنبه
95/11/28
قلم
320
B

پنج شنبه
95/12/05
قلم
320
B

شنبه
95/12/07
قلم
213
C

پنج شنبه
95/12/19
قلم
311
B

پنج شنبه
95/12/26
قلم
318
B

پنج شنبه
96/01/17
قلم
311
B
پنج شنبه
96/01/17
قلم
302
C

پنج شنبه
96/01/24
قلم
318
B

پنج شنبه
96/01/31
قلم
311
B
پنج شنبه
96/01/31
قلم
309
C

پنج شنبه
96/02/07
قلم
319
B
پنج شنبه
96/02/07
قلم
318
C

پنج شنبه
96/02/14
قلم
311
B
پنج شنبه
96/02/14
قلم
311
C
شنبه
96/02/09
قلم
320
B
شنبه
96/02/09
قلم
203
C
شنبه
96/02/09
قلم
211
A

پنج شنبه
96/02/21
قلم
318
B
پنج شنبه
96/02/21
قلم
303
C

پنج شنبه
96/02/28
قلم
302
B
پنج شنبه
96/02/28
قلم
301
C
005-17-11آماراستنباطي2اسلمی الهه
دوشنبه
95/11/18
قلم
311
E
دوشنبه
95/11/18
قلم
311
D

دوشنبه
95/11/25
قلم
302
E
دوشنبه
95/11/25
قلم
302
D

دوشنبه
95/12/02
قلم
311
E

دوشنبه
95/12/09
قلم
311
E
دوشنبه
95/12/09
قلم
306
D

دوشنبه
95/12/23
قلم
309
E

دوشنبه
96/01/14
قلم
301
E
دوشنبه
96/01/14
قلم
218
D

دوشنبه
96/01/21
قلم
311
E

دوشنبه
96/01/28
قلم
306
E

دوشنبه
96/02/04
قلم
302
E

دوشنبه
96/02/11
قلم
320
E

دوشنبه
96/02/18
قلم
306
D

دوشنبه
96/02/25
قلم
303
E
دوشنبه
96/02/25
قلم
303
F
شنبه
96/02/23
قلم
318
CD
سه شنبه
96/02/26
قلم
215
D

شنبه
96/02/30
قلم
211
E
006-11-12فلسفه آموزش وپرورش1امیر عضدی فاطمه
شنبه
95/12/14
قلم
306
D

شنبه
96/01/26
قلم
303
D

شنبه
96/02/09
قلم
303
D

شنبه
96/02/16
قلم
319
D

شنبه
96/02/23
قلم
309
D
006-17-12روانشناسي عمومي 21اسلمی الهه
دوشنبه
95/11/25
قلم
303
B

دوشنبه
95/12/23
قلم
305
B

دوشنبه
96/02/04
قلم
309
B

دوشنبه
96/02/25
قلم
311
B
007-11-12روشهاوفنون تدريس1منتظري مصطفي
شنبه
95/11/30
قلم
319
E

شنبه
95/12/14
قلم
319
E

شنبه
96/01/26
قلم
318
E

شنبه
96/02/09
قلم
319
E
009-11-12كليات فلسفه1بحراني صديقه
چهارشنبه
95/12/18
قلم
310
E

چهارشنبه
96/01/30
قلم
306
B

چهارشنبه
96/02/13
قلم
306
C

چهارشنبه
96/02/27
قلم
306
C
022-11-12مقدمات برنامه ريزي آموزشي ودرسي1کریمی راضیه
سه شنبه
95/12/03
قلم
301
C

سه شنبه
95/12/17
قلم
216
C

سه شنبه
96/01/15
قلم
301
C

سه شنبه
96/01/29
قلم
210
C

سه شنبه
96/02/12
قلم
210
C

سه شنبه
96/02/26
قلم
210
C
035-17-12اختلالات يادگيري1هاشمي فاطمه
سه شنبه
95/11/12
قلم
310
A

سه شنبه
95/11/26
قلم
310
A

سه شنبه
95/12/10
قلم
310
A
سه شنبه
95/12/10
قلم
210
C

سه شنبه
95/12/24
قلم
310
A

سه شنبه
96/02/19
قلم
310
A

سه شنبه
96/02/26
قلم
310
A
042-11-12فناوري آموزشي1عبدشریفی فاطمه
شنبه
95/11/09
اندیشه
103
E

شنبه
95/11/16
اندیشه
103
E

شنبه
95/11/23
اندیشه
103
E

شنبه
95/11/30
اندیشه
103
E

شنبه
95/12/07
اندیشه
103
E

شنبه
95/12/14
اندیشه
103
E

شنبه
95/12/21
اندیشه
103
E

شنبه
96/01/19
اندیشه
103
E

شنبه
96/01/26
اندیشه
103
E

شنبه
96/02/02
اندیشه
103
E

شنبه
96/02/09
اندیشه
102
E

شنبه
96/02/16
اندیشه
102
E

شنبه
96/02/23
اندیشه
102
E
046-17-12روانشناسي رشد11اسلمی الهه
دوشنبه
95/12/09
قلم
319
B

دوشنبه
95/12/23
قلم
311
C

دوشنبه
96/01/21
قلم
309
B

دوشنبه
96/02/18
قلم
309
B

سه شنبه
96/02/26
قلم
317
B

شنبه
96/02/30
قلم
211
B
049-17-12متون زبان تخصصي روانشناسي وعلوم تربيتي1دوكوهكي شهرام
سه شنبه
95/11/12
قلم
318
A

سه شنبه
95/11/26
قلم
220
A

سه شنبه
95/12/03
قلم
319
A

سه شنبه
95/12/10
قلم
318
A

سه شنبه
95/12/24
قلم
318
A

سه شنبه
96/01/15
قلم
319
A

سه شنبه
96/01/29
قلم
319
A

سه شنبه
96/02/12
قلم
318
A
051-11-12روش تحقيق درعلوم تربيتي1غلامي يونس
سه شنبه
95/11/12
قلم
319
E

سه شنبه
95/11/19
قلم
319
E

سه شنبه
95/11/26
قلم
319
E

سه شنبه
95/12/03
قلم
319
E

سه شنبه
95/12/10
قلم
319
E

سه شنبه
95/12/17
قلم
318
E

سه شنبه
95/12/24
قلم
319
E

سه شنبه
96/01/15
قلم
318
E

سه شنبه
96/01/29
قلم
319
E

سه شنبه
96/02/12
قلم
319
E

سه شنبه
96/02/19
قلم
319
E

سه شنبه
96/02/26
قلم
319
E
051-17-12روانشناسي وآموزش كودكان استثنايي1طاهری علی
چهارشنبه
95/11/20
قلم
306
D

چهارشنبه
95/12/04
قلم
309
D

چهارشنبه
95/12/18
قلم
311
D

چهارشنبه
95/12/25
قلم
302
D

چهارشنبه
96/01/16
قلم
309
D

چهارشنبه
96/01/23
قلم
302
D

چهارشنبه
96/01/30
قلم
311
D
چهارشنبه
96/01/30
قلم
206
F

چهارشنبه
96/02/06
قلم
311
D

چهارشنبه
96/02/13
قلم
318
D

چهارشنبه
96/02/20
قلم
311
D

چهارشنبه
96/02/27
قلم
306
D
چهارشنبه
96/02/27
قلم
306
E
052-17-12روانشناسي پويايي گروه1زرنقاش مينا
سه شنبه
95/11/26
قلم
310
D

سه شنبه
95/12/10
قلم
310
D

سه شنبه
95/12/24
قلم
310
D

سه شنبه
96/02/12
قلم
310
D

سه شنبه
96/02/19
قلم
310
D

سه شنبه
96/02/26
قلم
310
D
053-17-12روش هاي تغييرواصلاح رفتار1تابع بردبار فريبامشترک با روانشناسی
105-17-12روانشناسي اجتماعي1اسلمی الهه
دوشنبه
95/12/23
قلم
311
D

دوشنبه
96/01/21
قلم
311
D

دوشنبه
96/02/04
قلم
311
D

دوشنبه
96/02/18
قلم
302
C

سه شنبه
96/02/26
قلم
213
C

شنبه
96/02/30
قلم
211
D
186-17-12روانشناسي يادگيري1فیروزبخت سمیرا
چهارشنبه
95/11/27
قلم
309
D

چهارشنبه
95/12/11
قلم
309
D

چهارشنبه
95/12/25
قلم
309
C

چهارشنبه
96/01/23
قلم
302
C

چهارشنبه
96/01/30
قلم
313
C

چهارشنبه
96/02/06
قلم
301
C

چهارشنبه
96/02/20
قلم
309
C
365-11-12روانشناسي تربيتي1اسلمی الهه
دوشنبه
95/11/18
قلم
311
B

دوشنبه
95/12/02
قلم
311
B

دوشنبه
95/12/16
قلم
305
B

دوشنبه
96/01/14
قلم
302
B

دوشنبه
96/01/28
قلم
302
B

دوشنبه
96/02/11
قلم
318
B
366-11-12مقدمات روشهاي تحقيق در روانشناسي و علوم تربيتي1تابع بردبار فريبا
شنبه
95/11/16
قلم
306
AB

شنبه
95/11/30
قلم
311
AB

شنبه
95/12/14
قلم
311
AB

شنبه
96/01/26
قلم
311
AB

شنبه
96/02/09
قلم
311
AB

شنبه
96/02/23
قلم
311
AB
366-11-12مقدمات روشهاي تحقيق در روانشناسي و علوم تربيتي2تابع بردبار فريبا
دوشنبه
95/11/11
قلم
303
B

دوشنبه
95/11/25
قلم
311
C

دوشنبه
95/12/02
قلم
314
B

دوشنبه
95/12/09
قلم
311
B

دوشنبه
95/12/23
قلم
301
B

دوشنبه
96/01/14
قلم
301
B
دوشنبه
96/01/14
قلم
301
A

دوشنبه
96/01/21
قلم
311
B

دوشنبه
96/02/04
قلم
311
C

دوشنبه
96/02/11
قلم
311
B

دوشنبه
96/02/18
قلم
311
B
دوشنبه
96/02/18
قلم
311
C
367-11-12روان سنجي1اسلمی الهه
دوشنبه
95/12/16
قلم
311
D

دوشنبه
96/01/28
قلم
309
D

دوشنبه
96/02/11
قلم
309
D

دوشنبه
96/02/25
قلم
309
D
407-11-12روانشناسي شخصيت (نظريه ها و مفاهيم )1تابع بردبار فريبا
سه شنبه
95/11/19
قلم
306
AB

سه شنبه
95/12/03
قلم
306
B
سه شنبه
95/12/03
قلم
306
A

سه شنبه
95/12/17
قلم
306
A

سه شنبه
96/01/15
قلم
306
A
سه شنبه
96/01/15
قلم
319
B

سه شنبه
96/02/12
قلم
320
A
سه شنبه
96/02/12
قلم
309
B
- - - -- **************
087-11-12اصول ومباني آموزش وپرورش1زارعي يعقوب
یکشنبه
95/11/24
قلم
320
E

یکشنبه
95/12/08
قلم
320
E

یکشنبه
95/12/22
قلم
320
E

یکشنبه
96/01/20
قلم
320
E

یکشنبه
96/02/03
قلم
320
E

یکشنبه
96/02/17
قلم
320
E
104-17-12روانشناسي بازي1باصفت حلیمه
سه شنبه
95/12/24
قلم
319
C

سه شنبه
96/01/29
قلم
219
C

سه شنبه
96/02/12
قلم
217
C

سه شنبه
96/02/26
قلم
211
C
046-17-12روانشناسي رشد11اسلمی الهه
دوشنبه
95/12/09
قلم
319
B

دوشنبه
95/12/23
قلم
311
C

دوشنبه
96/01/21
قلم
309
B

دوشنبه
96/02/18
قلم
309
B

سه شنبه
96/02/26
قلم
317
B

شنبه
96/02/30
قلم
211
B