دانشگاه پیام نور - مرکز شیراز
برنامه کلاسی
نیمسال اول 96-95
مترجمي زبان انگليسي
 جستجوی درس         F:18-20    E:16-18   D:14-16   C:12-14    B:10-12    A:8-10  
کد درس نام درس گروه استادتوضیحاتهفته
1
هفته
2
هفته
3
هفته
4
هفته
5
هفته
6
هفته
7
هفته
8
هفته
9
هفته
10
هفته
11
هفته
12
هفته
13
هفته
14
هفته
15
هفته
16
045-12-12خواندن ودرك مفاهيم 11عبدالهي پور مرضيه
پنج شنبه
95/11/14
قلم
302
AB

پنج شنبه
95/11/28
قلم
302
AB

پنج شنبه
95/12/19
قلم
301
AB

پنج شنبه
96/01/17
قلم
302
AB

پنج شنبه
96/01/31
قلم
302
AB

پنج شنبه
96/02/14
قلم
301
AB
047-12-12خواندن ودرك مفاهيم 21صفائيان ساغر
سه شنبه
95/11/19
قلم
201
D

سه شنبه
95/11/26
قلم
212
D

سه شنبه
95/12/03
قلم
203
D

سه شنبه
95/12/10
قلم
210
D

سه شنبه
95/12/17
قلم
203
D

سه شنبه
95/12/24
قلم
210
D

سه شنبه
96/01/15
قلم
215
D

سه شنبه
96/01/29
قلم
302
D

سه شنبه
96/02/12
قلم
209
D

سه شنبه
96/02/19
قلم
212
D

سه شنبه
96/02/26
قلم
203
D
سه شنبه
96/02/26
قلم
207
C
049-12-12دستورونگارش 11دوكوهكي شهرام
شنبه
95/11/16
قلم
302
AB

شنبه
95/11/30
قلم
302
AB

شنبه
96/01/26
قلم
301
AB

شنبه
96/02/02
قلم
301
AB

شنبه
96/02/16
قلم
301
AB
050-12-12فنون يادگيري زبان1مختاری محمدامین
پنج شنبه
95/11/14
قلم
302
D

پنج شنبه
95/11/21
قلم
301
D

پنج شنبه
95/11/28
قلم
302
D

پنج شنبه
95/12/05
قلم
301
D

پنج شنبه
95/12/19
قلم
301
D

پنج شنبه
95/12/26
قلم
302
D

پنج شنبه
96/01/17
قلم
302
D

پنج شنبه
96/01/24
قلم
302
D

پنج شنبه
96/01/31
قلم
309
D

پنج شنبه
96/02/07
قلم
302
D

پنج شنبه
96/02/14
قلم
302
D

پنج شنبه
96/02/21
قلم
302
D
051-12-12خواندن ودرك مفاهيم 31دوكوهكي سمانه
سه شنبه
95/11/12
قلم
301
C
سه شنبه
95/11/12
قلم
309
D
سه شنبه
95/11/12
قلم
310
E

شنبه
95/11/23
قلم
301
A

شنبه
95/11/30
قلم
309
A

شنبه
95/12/14
قلم
309
AB

شنبه
95/12/21
قلم
309
A

شنبه
96/01/26
قلم
302
A

شنبه
96/02/09
قلم
309
A

شنبه
96/02/16
قلم
309
A

شنبه
96/02/23
قلم
301
A
052-12-12دستورونگارش 21منصوری زاده کبری
شنبه
95/11/09
قلم
309
A

شنبه
95/11/23
قلم
309
AB

شنبه
95/12/14
قلم
302
AB

شنبه
96/01/26
قلم
309
AB

شنبه
96/02/09
قلم
301
AB

شنبه
96/02/23
قلم
302
AB
053-12-12ساخت زبان فارسي1كشاورزي رحيمه
چهارشنبه
95/11/13
قلم
301
C

چهارشنبه
95/11/20
قلم
302
C

چهارشنبه
95/11/27
قلم
301
C

چهارشنبه
95/12/04
قلم
302
C

چهارشنبه
95/12/11
قلم
301
C

چهارشنبه
95/12/25
قلم
301
C
054-12-12نگارش فارسي1خيرانديش فرناز
شنبه
95/12/07
قلم
220
A

شنبه
96/01/19
قلم
309
A

شنبه
96/02/02
قلم
309
A

شنبه
96/02/16
قلم
220
A
055-12-12نگارش پيشرفته1بهادري جهرمي زهرا
سه شنبه
96/01/15
قلم
314
F

سه شنبه
96/01/29
قلم
309
F

سه شنبه
96/02/12
قلم
309
F
سه شنبه
96/02/12
اندیشه
101
E

سه شنبه
96/02/26
قلم
309
F
056-12-12كليات زبان شناسي 11دستلان مرتضی
چهارشنبه
95/12/25
قلم
309
B

چهارشنبه
96/01/16
قلم
220
B

چهارشنبه
96/01/23
قلم
309
B

چهارشنبه
96/01/30
قلم
220
B

چهارشنبه
96/02/06
قلم
301
B

چهارشنبه
96/02/27
قلم
301
B
057-12-12اصول وروش ترجمه1رعنا زاده سپيده
یکشنبه
95/12/22
قلم
220
C

یکشنبه
96/01/27
قلم
220
A

یکشنبه
96/02/10
قلم
220
C

یکشنبه
96/02/17
قلم
220
B
058-12-12درآمدي برادبيات انگليسي 11صديقي ضحي
شنبه
95/11/09
قلم
309
C

شنبه
95/12/07
قلم
309
C

شنبه
96/01/19
قلم
309
C

شنبه
96/02/16
قلم
302
D
059-12-12آشنايي باادبيات معاصرايران1خيرانديش فرناز
شنبه
95/11/30
قلم
220
B

شنبه
95/12/07
قلم
309
B

شنبه
96/01/19
قلم
309
B

شنبه
96/02/02
قلم
220
B

شنبه
96/02/16
قلم
220
B
061-12-12كليات زبان شناسي 21دستلان مرتضی
چهارشنبه
95/11/13
قلم
220
A

چهارشنبه
95/11/27
قلم
220
A

چهارشنبه
95/12/11
قلم
220
A

چهارشنبه
95/12/25
قلم
220
A

چهارشنبه
96/02/13
قلم
220
B

چهارشنبه
96/02/20
قلم
220
B
062-12-12نمونه هاي نثرساده انگليسي1ملایی ارش
پنج شنبه
96/01/17
قلم
301
E

پنج شنبه
96/01/31
قلم
301
E

پنج شنبه
96/02/14
قلم
301
E

پنج شنبه
96/02/21
قلم
213
EF

پنج شنبه
96/02/28
قلم
301
E
063-12-12درآمدي برادبيات انگليسي 21صديقي ضحي
شنبه
95/11/23
قلم
309
C

شنبه
95/12/21
قلم
309
C

شنبه
96/01/26
قلم
301
C

شنبه
96/02/23
قلم
220
E
064-12-12ترجمه متون ساده1دوكوهكي سمانه
دوشنبه
95/12/16
قلم
302
A

دوشنبه
96/01/21
قلم
302
A

دوشنبه
96/02/04
قلم
302
A

دوشنبه
96/02/18
قلم
302
A
065-12-12مقاله نويسي1منصوری زاده کبری
یکشنبه
95/11/24
قلم
201
A

یکشنبه
95/12/15
قلم
304
A

یکشنبه
96/01/20
قلم
203
A

یکشنبه
96/02/10
قلم
303
A

یکشنبه
96/02/17
قلم
204
A

یکشنبه
96/02/24
قلم
203
A
067-12-12نامه نگاري1منصوری زاده کبری
یکشنبه
95/11/24
قلم
220
B

یکشنبه
95/12/15
قلم
306
B

یکشنبه
96/01/20
قلم
220
B

یکشنبه
96/02/10
قلم
210
B

یکشنبه
96/02/17
قلم
306
B

یکشنبه
96/02/24
قلم
210
B
068-12-12واژه شناسي1مقیمی سارانی صمدجهت امتحان میان ترم
چهارشنبه
96/02/27
قلم
215
B
069-12-12خواندن متون مطبوعاتي1غضنفري نجمهمشترک با ادبیات انگلیسی
070-12-12نمونه هاي شعرساده انگليسي1ملایی ارش مشترک با ادبیات انگلیسی
071-12-12ترجمه متون ادبي1خيرانديش فرناز
شنبه
95/12/07
قلم
220
C

شنبه
96/01/19
قلم
220
C

شنبه
96/02/02
قلم
302
C

شنبه
96/02/16
قلم
220
C
072-12-12ترجمه پيشرفته 11كشاورزي رحيمه
چهارشنبه
95/12/04
قلم
204
D

چهارشنبه
95/12/11
قلم
217
D

چهارشنبه
96/01/16
قلم
206
D

چهارشنبه
96/01/30
قلم
203
C
075-12-12آواشناسي انگليسي1مقیمی سارانی صمد
چهارشنبه
95/11/20
قلم
302
A

چهارشنبه
95/12/04
قلم
309
A

چهارشنبه
95/12/18
قلم
302
A

چهارشنبه
96/01/16
قلم
302
A

چهارشنبه
96/01/30
قلم
302
A

چهارشنبه
96/02/13
قلم
302
A
076-12-12ترجمه متون مطبوعاتي 11سوزن زن رزي
سه شنبه
95/12/24
قلم
309
A

سه شنبه
96/01/15
قلم
301
A

سه شنبه
96/01/29
قلم
301
A

سه شنبه
96/02/19
قلم
302
A
077-12-12ترجمه مكاتبات واسناد11دوكوهكي شهرام
یکشنبه
95/11/10
قلم
309
B
یکشنبه
95/11/10
قلم
301
A

یکشنبه
95/12/08
قلم
309
B
یکشنبه
95/12/08
قلم
301
A
078-12-12بررسي مقابله اي ساخت جمله1كشاورزي رحيمه
چهارشنبه
95/12/25
قلم
210
D

چهارشنبه
96/01/16
قلم
213
C

چهارشنبه
96/01/23
قلم
203
C

چهارشنبه
96/02/13
قلم
204
D
079-12-12اصول ومباني نظري ترجمه1رعنا زاده سپيده
یکشنبه
95/11/17
قلم
309
B

یکشنبه
95/12/01
قلم
306
B

یکشنبه
95/12/22
قلم
220
B

یکشنبه
96/01/27
قلم
309
B

یکشنبه
96/02/03
قلم
309
B

یکشنبه
96/02/10
قلم
309
B
080-12-12ترجمه پيشرفته 21بهادري جهرمي زهرا
سه شنبه
95/11/19
قلم
302
D

سه شنبه
96/01/15
قلم
203
E

سه شنبه
96/01/29
قلم
203
E

سه شنبه
96/02/26
قلم
203
E
082-12-12بررسي آثارترجمه شده اسلامي 11دوكوهكي سمانهمشترک باادبیات انگلیسی
083-12-12اصول وروش تحقيق 11شریفی روح الله
چهارشنبه
95/12/18
قلم
203
E

چهارشنبه
96/01/30
قلم
304
D
چهارشنبه
96/01/30
قلم
306
E

چهارشنبه
96/02/20
قلم
207
E

چهارشنبه
96/02/27
قلم
211
C
084-12-12بررسي آثارترجمه شده اسلامي 21دوكوهكي شهرام
پنج شنبه
95/12/19
قلم
315
B

پنج شنبه
95/12/26
قلم
217
B

پنج شنبه
96/01/24
قلم
315
B

پنج شنبه
96/02/07
قلم
لابراتوار زبان
B

پنج شنبه
96/02/14
قلم
316
B
085-12-12ترجمه متون مطبوعاتي 21دوكوهكي شهرام
پنج شنبه
95/12/19
قلم
202
A

پنج شنبه
95/12/26
قلم
213
A

پنج شنبه
96/01/24
اندیشه
کارگاه کتابداری
A

پنج شنبه
96/02/07
قلم
220
A

پنج شنبه
96/02/14
قلم
201
A
087-12-12ترجمه انفرادي 11دوكوهكي شهرام
چهارشنبه
95/12/11
قلم
303
B

چهارشنبه
96/01/16
قلم
202
B

چهارشنبه
96/01/30
قلم
207
B

چهارشنبه
96/02/13
قلم
204
B
088-12-12روش تدريس زبان انگليسي1دوكوهكي شهرام
چهارشنبه
95/12/04
قلم
216
A
چهارشنبه
95/12/04
قلم
303
B

چهارشنبه
95/12/18
قلم
206
A
چهارشنبه
95/12/18
قلم
لابراتوار زبان
B

چهارشنبه
95/12/25
قلم
306
AB

چهارشنبه
96/01/23
قلم
201
A
چهارشنبه
96/01/23
قلم
لابراتوار زبان
B

چهارشنبه
96/02/06
قلم
212
A
چهارشنبه
96/02/06
قلم
314
B
089-12-12ترجمه متون سياسي1دوكوهكي شهرام
چهارشنبه
95/12/11
قلم
207
A

چهارشنبه
96/01/16
قلم
210
A

چهارشنبه
96/01/30
قلم
209
A

چهارشنبه
96/02/13
قلم
217
A
090-12-12ترجمه انفرادي 21دوكوهكي شهرام
سه شنبه
95/11/19
قلم
309
AB

سه شنبه
95/12/17
قلم
302
AB

سه شنبه
96/02/26
قلم
309
AB

شنبه
96/02/30
قلم
213
AB
091-12-12اصول وروش تحقيق 21شریفی روح الله
چهارشنبه
95/11/20
قلم
309
B

چهارشنبه
95/12/18
قلم
309
B

چهارشنبه
96/01/30
قلم
309
B

چهارشنبه
96/02/13
قلم
313
D

چهارشنبه
96/02/20
قلم
302
B
092-12-12آزمون سازي زبان انگليسي1شریفی روح الله
چهارشنبه
95/11/20
قلم
309
C

چهارشنبه
95/12/18
قلم
302
C

چهارشنبه
96/01/30
قلم
302
C

چهارشنبه
96/02/13
قلم
213
C

چهارشنبه
96/02/20
قلم
302
C
094-12-12ترجمه متون اقتصادي1دوكوهكي شهرام
یکشنبه
95/12/01
قلم
309
AB

یکشنبه
96/01/20
قلم
301
AB

یکشنبه
96/02/24
قلم
309
AB
095-12-12ترجمه مكاتبات واسناد21دوكوهكي شهرام
یکشنبه
95/11/24
قلم
309
B
یکشنبه
95/11/24
قلم
301
A

یکشنبه
95/12/15
قلم
309
AB
096-12-12ترجمه شفاهي 11سوزن زن رزي
سه شنبه
95/11/12
قلم
301
B

سه شنبه
95/11/19
قلم
301
B

سه شنبه
95/11/26
قلم
302
B

سه شنبه
95/12/03
قلم
301
B

سه شنبه
95/12/10
قلم
302
B

سه شنبه
95/12/24
قلم
302
B

سه شنبه
96/01/15
قلم
301
B

سه شنبه
96/01/29
قلم
301
B

سه شنبه
96/02/12
قلم
301
B

سه شنبه
96/02/19
قلم
301
B
097-12-12ترجمه شفاهي 21دوكوهكي شهرام
پنج شنبه
95/11/28
قلم
309
AB

پنج شنبه
95/12/05
قلم
309
AB

سه شنبه
96/02/19
قلم
309
AB
098-12-12ترجمه شفاهي 31دوكوهكي شهرام
پنج شنبه
95/11/14
قلم
309
AB

پنج شنبه
95/11/21
قلم
309
AB

پنج شنبه
96/02/28
قلم
309
AB
099-12-12بيان شفاهي داستان 11رعنا زاده سپيده
یکشنبه
95/11/17
قلم
302
C
یکشنبه
95/11/17
قلم
309
D

یکشنبه
95/12/01
قلم
309
CD

یکشنبه
95/12/15
قلم
309
CD

یکشنبه
96/01/20
قلم
309
C

یکشنبه
96/02/03
قلم
301
C

یکشنبه
96/02/17
قلم
309
C
یکشنبه
96/02/17
قلم
302
D

یکشنبه
96/02/24
قلم
301
C
100-12-12بيان شفاهي داستان 21رعنا زاده سپيده
یکشنبه
95/11/10
قلم
309
CD

یکشنبه
95/11/24
قلم
210
BC

یکشنبه
95/12/08
قلم
220
BC

یکشنبه
96/01/27
قلم
201
C

یکشنبه
96/02/03
قلم
309
D

یکشنبه
96/02/10
قلم
309
E

یکشنبه
96/02/17
قلم
306
E

یکشنبه
96/02/24
قلم
203
B
101-12-12گفت وشنود11دوكوهكي شهرام
شنبه
95/11/09
قلم
لابراتوار زبان
AB

شنبه
95/11/23
قلم
لابراتوار زبان
AB

شنبه
95/12/07
قلم
لابراتوار زبان
AB

شنبه
95/12/14
قلم
لابراتوار زبان
AB

شنبه
95/12/21
قلم
لابراتوار زبان
AB

شنبه
96/01/19
قلم
لابراتوار زبان
AB

شنبه
96/02/09
قلم
لابراتوار زبان
AB

شنبه
96/02/23
قلم
لابراتوار زبان
AB
102-12-12گفت وشنود21صديقي ضحيمشترک با ادبیات انگلیسی
103-12-12ترجمه نواروفيلم1شریفی روح الله
چهارشنبه
95/12/25
قلم
201
AB

چهارشنبه
96/01/23
قلم
315
AB

چهارشنبه
96/02/13
قلم
لابراتوار زبان
AB

چهارشنبه
96/02/27
قلم
203
AB
- - - -- **************
- - - -- **************
045-12-12خواندن ودرك مفاهيم 11عبدالهي پور مرضيهمشترک با مترجمی زبان
063-12-12درآمدي برادبيات انگليسي 21صديقي ضحيمشترک بامترجمی
092-12-12آزمون سازي زبان انگليسي1شریفی روح اللهمشترک با ادبیات انگلیسی
091-12-12اصول وروش تحقيق 21شریفی روح اللهمشترک با مترجمی
047-12-12خواندن ودرك مفاهيم 21صفائيان ساغرمشترک با مترجمی زبان
049-12-12دستورونگارش 11دوكوهكي شهراممشترک یا مترجمی زبان
052-12-12دستورونگارش 21منصوری زاده کبریمشترک با مترجمی زبان
056-12-12كليات زبان شناسي 11دستلان مرتضیمشترک با مترجمی زبان انگلیسی
057-12-12اصول وروش ترجمه1رعنا زاده سپيدهمشترک با مترجمی زبان انگلیسی
058-12-12درآمدي برادبيات انگليسي 11صديقي ضحيمشترک با مترجمی زبان
061-12-12كليات زبان شناسي 21دستلان مرتضیمشترک با مترجمی زبان انگلیسی
063-12-12درآمدي برادبيات انگليسي 21صديقي ضحيمشترک با مترجمی زبان
067-12-12نامه نگاري1منصوری زاده کبریمشترک با مترجمی
064-12-12ترجمه متون ساده1دوكوهكي سمانهمشترک با مترجمی
070-12-12نمونه هاي شعرساده انگليسي1ملایی ارش
پنج شنبه
96/01/17
قلم
305
C

پنج شنبه
96/01/31
قلم
305
C

پنج شنبه
96/02/14
قلم
304
C

پنج شنبه
96/02/21
قلم
305
C

پنج شنبه
96/02/28
قلم
203
C
شنبه
96/02/23
قلم
212
D
065-12-12مقاله نويسي1منصوری زاده کبریمشترک با مترجمی
075-12-12آواشناسي انگليسي1مقیمی سارانی صمدمشترک با مترجمی
069-12-12خواندن متون مطبوعاتي1غضنفري نجمه
یکشنبه
95/11/17
قلم
220
C

یکشنبه
95/11/24
قلم
220
C

یکشنبه
95/12/01
قلم
220
C

یکشنبه
96/01/20
قلم
220
C

یکشنبه
96/02/03
قلم
220
C

یکشنبه
96/02/24
قلم
220
C
082-12-12بررسي آثارترجمه شده اسلامي 11دوكوهكي سمانه
دوشنبه
95/12/16
قلم
302
B

دوشنبه
96/01/21
قلم
302
B

دوشنبه
96/02/04
قلم
302
B

دوشنبه
96/02/18
قلم
302
B

دوشنبه
96/02/25
قلم
302
CD
056-12-12كليات زبان شناسي 11دستلان مرتضیمشترک بامترجمی
088-12-12روش تدريس زبان انگليسي1دوكوهكي شهراممشترک با مترجمی
092-12-12آزمون سازي زبان انگليسي1شریفی روح الله
چهارشنبه
95/11/20
قلم
309
D

چهارشنبه
95/12/18
قلم
302
D

چهارشنبه
96/02/20
قلم
309
D