دانشگاه پیام نور - مرکز شیراز
برنامه کلاسی
نیمسال اول 96-95
زبان و ادبيات فارسي
 جستجوی درس         F:18-20    E:16-18   D:14-16   C:12-14    B:10-12    A:8-10  
کد درس نام درس گروه استادتوضیحاتهفته
1
هفته
2
هفته
3
هفته
4
هفته
5
هفته
6
هفته
7
هفته
8
هفته
9
هفته
10
هفته
11
هفته
12
هفته
13
هفته
14
هفته
15
هفته
16
002-13-12قرائت عربي 11زارع درنیانی عیسیباعربي1 ادبيات 92 به بعد .به منبع درسي توجه كنيد.
004-13-12نظم 1بخش 2فرخي وكسايي1صفاري محمد معين
پنج شنبه
96/02/07
قلم
315
D
007-13-12قرائت عربي 21زارع درنیانی عیسیباعربي2 ادبيات 92 به بعد .به منبع درسي توجه كنيد.
010-13-12نثر2بخش 1سياستنامه وقابوسنامه1کمالی محمود
چهارشنبه
96/02/13
اندیشه
کارگاه جغرافیا
B
011-13-12قواعدعربي 31زارع درنیانی عیسیباعربي3 ادبيات 92 به بعد .به منبع درسي توجه كنيد.
013-13-12تاريخ ادبيات 11کمالی محمود
چهارشنبه
96/02/20
قلم
308
D
014-13-12آيين نگارش وويرايش 21چيت ساز الهه
یکشنبه
96/02/24
اندیشه
204
E
015-13-12دستورزبان فارسي 11چيت ساز الهه
016-13-12نظم 2بخش 2رستم واسفنديار1کمالی محمودهماهننگي با استاد محترم
020-13-12قواعدعربي 41زارع درنیانی عیسیباعربي3ادبيات 92 به بعد .به منبع درسي توجه كنيد.
021-13-12تاريخ زبان فارسي1چيت ساز الهه
شنبه
95/11/09
قلم
206
C

شنبه
95/11/23
قلم
308
C

شنبه
96/02/02
قلم
308
C

شنبه
96/02/16
قلم
307
C

شنبه
96/02/23
قلم
206
C

شنبه
96/02/30
قلم
215
C
023-13-12نظم 3بخش 1خاقاني1اميني لاري ليلا
شنبه
96/02/02
قلم
315
A
024-13-12نظم 3بخش 2مسعودسعد1اميني لاري ليلا
شنبه
96/02/02
اندیشه
207
C
025-13-12قرائت عربي 51زارع درنیانی عیسیباعربي5 ادبيات 92 به بعد .به منبع درسي توجه كنيد.
033-13-12معاني وبيان 11خيرانديش سيد مهديهماهنگي با استاد محترم درس
034-13-12زبان خارجه تخصصي 21دوكوهكي شهرام
دوشنبه
96/02/04
قلم
308
AB

یکشنبه
96/02/10
قلم
311
A
یکشنبه
96/02/10
قلم
203
B
035-13-12نظم 4بخش 2مثنوي 21اميني لاري ليلا
شنبه
96/02/02
اندیشه
205
D
039-13-12مباني عرفان وتصوف1اميني لاري ليلا
شنبه
96/02/09
اندیشه
208
B
شنبه
96/02/09
اندیشه
208
C

شنبه
96/02/16
اندیشه
208
B
شنبه
96/02/16
قلم
304
C
041-13-12تاريخ ادبيات 31کمالی محمودبا توجه به منبع درسي با تاريخ ادبيات 4 ادبيات فارسي 92به بعد
042-13-12ادبيات معاصر1نظم1خيرانديش سيد مهديهماهنگي با استاد محترم درس
043-13-12نظم 5بخش 1بوستان سعدي1اميني لاري ليلابادر نظم5بخش1 اشعار سعدي ادبيات 92 باتوجه كامل به منبع
045-13-12نثر3بخش 3گلستان سعدي1اميني لاري ليلا
شنبه
96/02/09
اندیشه
207
A
048-13-12ادبيات معاصر2نثر1خيرانديش سيد مهديهماهنگي با استاد محترم درس
049-13-12سبك شناسي 2نثر1خيرانديش سيد مهديهماهنگي با استاد محترم درس
050-13-12نظم 5بخش 2غزليات وقصايدسعدي1اميني لاري ليلابا ادبيات 92 به بعد و توجه كامل به منبع درسي
053-13-12مقدمات زبان شناسي1چيت ساز الهه
یکشنبه
96/02/24
اندیشه
204
D
054-13-12انواع ادبي1خيرانديش سيد مهديهماهنگي با استاد محترم درس
056-13-12معاني وبيان 21خيرانديش سيد مهديهماهنگي با استاد محترم درس
- - - -- **************
015-13-12دستورزبان فارسي 11چيت ساز الهه
یکشنبه
96/02/24
اندیشه
204
AB
026-13-12دستورزبان فارسي 21چيت ساز الهه
شنبه
95/11/09
قلم
206
D

شنبه
95/11/23
قلم
308
D

شنبه
96/02/02
قلم
311
D

شنبه
96/02/16
قلم
301
D

شنبه
96/02/30
قلم
215
D
055-13-12آشنايي باعلوم قرآني1کمالی محمود
چهارشنبه
96/02/20
اندیشه
206
A
- - - -- **************
026-13-12دستورزبان فارسي 21چيت ساز الهه
شنبه
95/11/09
قلم
206
D

شنبه
95/11/23
قلم
308
D

شنبه
96/02/02
قلم
311
D

شنبه
96/02/16
قلم
301
D

شنبه
96/02/30
قلم
215
D
046-13-12سبك شناسي 1نظم1خيرانديش سيد مهدي
شنبه
95/12/07
قلم
206
B

شنبه
95/12/21
قلم
206
B

شنبه
96/01/26
قلم
206
B
049-13-12سبك شناسي 2نثر1خيرانديش سيد مهديهماهنگي با استاد محترم درس
055-13-12آشنايي باعلوم قرآني1کمالی محمود
چهارشنبه
96/02/20
اندیشه
206
A
059-13-12عروض وقافيه1خيرانديش سيد مهدي
شنبه
95/11/16
قلم
206
B

شنبه
95/12/07
قلم
207
A

شنبه
96/01/19
قلم
206
B

شنبه
96/01/26
قلم
207
A
001-13-12قواعدعربي 11زارع درنیانی عیسی
چهارشنبه
95/11/20
قلم
206
D

چهارشنبه
95/12/04
قلم
206
D

چهارشنبه
95/12/18
قلم
206
D

چهارشنبه
96/01/30
قلم
318
D
003-13-12نظم 1بخش 1رودكي ومنوچهري1کمالی محمود
چهارشنبه
96/01/30
اندیشه
کارگاه جغرافیا
B
022-13-12مرجع شناسي وروش تحقيق1چيت ساز الهه
شنبه
95/11/09
قلم
304
E

شنبه
95/11/23
قلم
307
E

شنبه
96/02/02
قلم
307
E

شنبه
96/02/16
قلم
307
E

شنبه
96/02/23
قلم
206
F

شنبه
96/02/30
قلم
215
E
056-13-12معاني وبيان 21خيرانديش سيد مهدي
شنبه
95/11/16
قلم
206
C

شنبه
95/12/07
قلم
303
E

شنبه
96/01/19
قلم
206
C

شنبه
96/01/26
قلم
206
E
009-13-12نظم 2بخش 1رستم وسهراب1کمالی محمود
چهارشنبه
95/11/27
قلم
311
BC

چهارشنبه
96/01/23
قلم
311
BC

چهارشنبه
96/02/27
اندیشه
210
CD
029-13-12نثر3بخش 1كليله ودمنه 11اميني لاري ليلا
یکشنبه
95/11/24
قلم
207
A

یکشنبه
95/12/08
قلم
207
A

یکشنبه
95/12/22
قلم
207
A

یکشنبه
96/01/20
قلم
207
A
006-13-12قواعدعربي 21زارع درنیانی عیسی
چهارشنبه
95/11/20
قلم
206
E

چهارشنبه
95/12/04
قلم
206
E

چهارشنبه
95/12/18
قلم
206
E

چهارشنبه
96/01/30
قلم
اتاق استاد
D
017-13-12نظم 2بخش 3سي قصيده ازناصرخسرو1اميني لاري ليلا
یکشنبه
95/11/24
قلم
206
B

یکشنبه
95/12/08
قلم
206
B

یکشنبه
96/01/20
قلم
206
B
012-13-12قرائت عربي 31زارع درنیانی عیسی
چهارشنبه
95/11/13
قلم
206
D

چهارشنبه
95/11/27
قلم
206
D

چهارشنبه
95/12/11
قلم
206
D

چهارشنبه
95/12/25
قلم
206
D

چهارشنبه
96/01/30
قلم
320
C
052-13-12نثر4مرصادالعباد1اميني لاري ليلا
یکشنبه
95/12/01
قلم
207
A

یکشنبه
95/12/15
قلم
207
A

یکشنبه
96/01/27
قلم
207
A

یکشنبه
96/02/10
قلم
207
A
032-13-12تاريخ ادبيات 21کمالی محمود
چهارشنبه
95/12/11
قلم
311
C

چهارشنبه
95/12/25
قلم
308
C

چهارشنبه
96/01/30
قلم
311
C

چهارشنبه
96/02/13
قلم
311
C
019-13-12قرائت عربي 41زارع درنیانی عیسی
چهارشنبه
95/11/13
قلم
206
E

چهارشنبه
95/11/27
قلم
206
E

چهارشنبه
95/12/11
قلم
206
E

چهارشنبه
95/12/25
قلم
206
E

چهارشنبه
96/01/30
قلم
اتاق استاد
B
030-13-12زبان خارجه تخصصي 11دوكوهكي شهرام
یکشنبه
95/11/17
قلم
206
AB

یکشنبه
95/12/22
قلم
206
AB

یکشنبه
96/02/03
قلم
206
AB
044-13-12نظم 4بخش 4حديقه سنايي1اميني لاري ليلا
پنج شنبه
95/12/05
قلم
207
A

پنج شنبه
95/12/26
قلم
207
A

پنج شنبه
96/01/24
قلم
207
A

پنج شنبه
96/02/07
قلم
207
A
036-13-12نظم 4بخش 3منطق الطيرعطار1اميني لاري ليلا
پنج شنبه
95/12/05
قلم
207
B

پنج شنبه
95/12/26
قلم
207
B

پنج شنبه
96/01/24
قلم
207
B

پنج شنبه
96/02/07
قلم
207
B
031-13-12نقدادبي1خيرانديش سيد مهدي
شنبه
95/12/07
قلم
206
C

شنبه
95/12/21
قلم
206
C

شنبه
96/01/26
قلم
206
C
028-13-12نظم 4بخش 1مثنوي مولوي 11اميني لاري ليلا
پنج شنبه
95/12/19
قلم
207
AB

پنج شنبه
96/01/31
قلم
207
AB
043-13-12نظم 5بخش 1بوستان سعدي1اميني لاري ليلا
پنج شنبه
95/11/28
قلم
207
B

پنج شنبه
96/01/17
قلم
207
B

پنج شنبه
96/02/14
قلم
207
B

پنج شنبه
96/02/21
قلم
207
B
057-13-12نظم 5بخش 4حافظ21اميني لاري ليلا
پنج شنبه
95/11/28
قلم
207
A

پنج شنبه
96/01/17
قلم
207
A

پنج شنبه
96/02/14
قلم
207
A

پنج شنبه
96/02/21
قلم
207
A
058-13-12نظم 5بخش 5صائب1خيرانديش سيد مهدي
شنبه
95/11/09
قلم
207
A

شنبه
95/11/23
قلم
207
A

شنبه
96/02/02
قلم
207
A

شنبه
96/02/16
قلم
207
A