دانشگاه پیام نور - مرکز شیراز
برنامه کلاسی
نیمسال اول 96-95
زبان و ادبيات فارسي -92 به بعد
 جستجوی درس         F:18-20    E:16-18   D:14-16   C:12-14    B:10-12    A:8-10  
کد درس نام درس گروه استادتوضیحاتهفته
1
هفته
2
هفته
3
هفته
4
هفته
5
هفته
6
هفته
7
هفته
8
هفته
9
هفته
10
هفته
11
هفته
12
هفته
13
هفته
14
هفته
15
هفته
16
026-13-12دستورزبان فارسي 21چيت ساز الهه
شنبه
95/11/09
قلم
206
D

شنبه
95/11/23
قلم
308
D

شنبه
96/02/02
قلم
311
D

شنبه
96/02/16
قلم
301
D
046-13-12سبك شناسي 1نظم1خيرانديش سيد مهدي
شنبه
95/12/07
قلم
206
B

شنبه
95/12/21
قلم
206
B

شنبه
96/01/26
قلم
206
B
059-13-12عروض وقافيه1خيرانديش سيد مهدي
شنبه
95/11/16
قلم
206
B

شنبه
95/12/07
قلم
207
A

شنبه
96/01/19
قلم
206
B

شنبه
96/01/26
قلم
207
A
260-13-12عربي1 قسمت اول: (قواعد و متون)1زارع درنیانی عیسی
چهارشنبه
95/11/20
قلم
206
D

چهارشنبه
95/12/04
قلم
206
D

چهارشنبه
95/12/18
قلم
206
D
265-13-12مرجع شناسي و روش تحقيق(1)1چيت ساز الهه
شنبه
95/11/09
قلم
304
E

شنبه
95/11/23
قلم
307
E

شنبه
96/02/02
قلم
307
E

شنبه
96/02/16
قلم
307
E

شنبه
96/02/23
قلم
209
E
266-13-12بلاغت 2 (بديع و بيان)1خيرانديش سيد مهدي
شنبه
95/11/16
قلم
206
C

شنبه
95/12/07
قلم
303
E

شنبه
96/01/19
قلم
206
C

شنبه
96/01/26
قلم
206
E
267-13-12متون نظم(2) قسمت اول: شاهنامه (1)1کمالی محمود
چهارشنبه
95/11/27
قلم
311
BC

چهارشنبه
96/01/23
قلم
311
BC
268-13-12متون نثر(2) متون ادبي- داستاني با تاكيد بر كليله و دمنه1اميني لاري ليلا
یکشنبه
95/11/24
قلم
207
A

یکشنبه
95/12/08
قلم
207
A

یکشنبه
95/12/22
قلم
207
A

یکشنبه
96/01/20
قلم
207
A
269-13-12عربي 2 قسمت دوم: (قواعد و متون)1زارع درنیانی عیسی
چهارشنبه
95/11/20
قلم
206
E

چهارشنبه
95/12/04
قلم
206
E

چهارشنبه
95/12/18
قلم
206
E
270-13-12متون نظم (2) قسمت سوم: قصايد ناصر خسرو1اميني لاري ليلا
یکشنبه
95/11/24
قلم
206
B

یکشنبه
95/12/08
قلم
206
B

یکشنبه
96/01/20
قلم
206
B
275-13-12عربي 3 قسمت سوم: (قواعد و متون)1زارع درنیانی عیسی
چهارشنبه
95/11/13
قلم
206
D

چهارشنبه
95/11/27
قلم
206
D

چهارشنبه
95/12/11
قلم
206
D

چهارشنبه
95/12/25
قلم
206
D
276-13-12متون نثر (4) متون ادبي- عرفاني با تاكيد بر مرصاد العباد1اميني لاري ليلا
یکشنبه
95/12/01
قلم
207
A

یکشنبه
95/12/15
قلم
207
A

یکشنبه
96/01/27
قلم
207
A

یکشنبه
96/02/10
قلم
207
A
277-13-12متون نظم (3) قسمت اول: شاعران حوزه ادبي خراسان1اميني لاري ليلا
یکشنبه
95/12/01
قلم
206
B

یکشنبه
95/12/15
قلم
207
B

یکشنبه
96/01/27
قلم
206
B

یکشنبه
96/02/10
قلم
206
B
278-13-12متون نظم (3) قسمت دوم: شاعران حوزه ادبي عراق1اميني لاري ليلا
یکشنبه
95/12/01
قلم
206
C

یکشنبه
95/12/15
قلم
206
C

یکشنبه
96/01/27
قلم
206
C

یکشنبه
96/02/10
قلم
206
C
279-13-12تاريخ ادبيات فارسي 2 ( ازآغاز دوره سلجوقيان تا دوره مغول)1کمالی محمود
چهارشنبه
95/12/11
قلم
311
C

چهارشنبه
95/12/25
قلم
308
C

چهارشنبه
96/01/30
قلم
311
C

چهارشنبه
96/02/13
قلم
311
C
280-13-12عربي 4 قسمت چهارم:(قواعد و متون)1زارع درنیانی عیسی
چهارشنبه
95/11/13
قلم
206
E

چهارشنبه
95/11/27
قلم
206
E

چهارشنبه
95/12/11
قلم
206
E

چهارشنبه
95/12/25
قلم
206
E
281-13-12زبان تخصصي قسمت اول1دوكوهكي شهرام
یکشنبه
95/11/17
قلم
206
AB

یکشنبه
95/12/22
قلم
206
AB

یکشنبه
96/02/03
قلم
206
AB
282-13-12متون منتخب نثر ادبي-تعليمي1اميني لاري ليلا
یکشنبه
96/02/03
قلم
207
A

یکشنبه
96/02/17
قلم
206
AB
291-13-12متون نظم (4) قسمت اول :اشعار سنايي1اميني لاري ليلا
پنج شنبه
95/12/05
قلم
207
A

پنج شنبه
95/12/26
قلم
207
A

پنج شنبه
96/01/24
قلم
207
A

پنج شنبه
96/02/07
قلم
207
A
292-13-12متون نظم (4) قسمت دوم :مثنوي هاي عطار1اميني لاري ليلا
پنج شنبه
95/12/05
قلم
207
B

پنج شنبه
95/12/26
قلم
207
B

پنج شنبه
96/01/24
قلم
207
B

پنج شنبه
96/02/07
قلم
207
B
293-13-12كليات نقد ادبي1خيرانديش سيد مهدي
شنبه
95/12/07
قلم
206
C

شنبه
95/12/21
قلم
206
C

شنبه
96/01/26
قلم
206
C
294-13-12تاريخ ادبيات فارسي 4 ( ازدوره صفويه تا مشروطه)1کمالی محمود
چهارشنبه
95/12/04
قلم
311
C

چهارشنبه
95/12/18
قلم
311
C

چهارشنبه
96/01/16
قلم
311
C

چهارشنبه
96/02/06
قلم
311
C
295-13-12متون نظم (4) قسمت سوم :مثنوي معنوي(1)1اميني لاري ليلا
پنج شنبه
95/12/19
قلم
207
AB

پنج شنبه
96/01/31
قلم
207
AB
296-13-12عربي 6 قسمت ششم : (قواعد و متون)1زارع درنیانی عیسی
چهارشنبه
96/01/23
قلم
206
E

چهارشنبه
96/01/30
قلم
206
E

چهارشنبه
96/02/06
قلم
206
E
303-13-12متون نظم (5) قسمت اول: اشعار سعدي1اميني لاري ليلا
پنج شنبه
95/11/28
قلم
207
B

پنج شنبه
96/01/17
قلم
207
B

پنج شنبه
96/02/14
قلم
207
B

پنج شنبه
96/02/21
قلم
207
B
305-13-12جريان شناسي نثر معاصر ايران1خيرانديش سيد مهدي
شنبه
95/11/09
قلم
206
B

شنبه
95/11/23
قلم
206
B

شنبه
96/02/02
قلم
206
B

شنبه
96/02/16
قلم
206
B
306-13-12متون نظم( 5)قسمت دوم: اشعار حافظ1اميني لاري ليلا
پنج شنبه
95/11/28
قلم
207
A

پنج شنبه
96/01/17
قلم
207
A

پنج شنبه
96/02/14
قلم
207
A

پنج شنبه
96/02/21
قلم
207
A
307-13-12متون نظم( 5) قسمت سوم: صائب و شاعران سبك هندي1خيرانديش سيد مهدي
شنبه
95/11/09
قلم
207
A

شنبه
95/11/23
قلم
207
A

شنبه
96/02/02
قلم
207
A

شنبه
96/02/16
قلم
207
A
309-13-12كارگاه مقاله نويسي1خيرانديش سيد مهدي
شنبه
95/11/16
قلم
206
D

شنبه
95/12/21
قلم
207
A

شنبه
96/01/19
قلم
206
D

شنبه
96/02/02
قلم
301
C
310-13-12كارگاه روش تصحيح نسخه هاي خطي1خيرانديش سيد مهدي
شنبه
95/12/07
قلم
206
D

شنبه
95/12/21
قلم
206
D

شنبه
96/01/26
قلم
206
D
- - - -- **************
- - - -- **************
260-13-12عربي1 قسمت اول: (قواعد و متون)1زارع درنیانی عیسیباعربي1 ادبيات 92 به بعد .به منبع درسي توجه كنيد.
269-13-12عربي 2 قسمت دوم: (قواعد و متون)1زارع درنیانی عیسیباعربي2 ادبيات 92 به بعد .به منبع درسي توجه كنيد.
280-13-12عربي 4 قسمت چهارم:(قواعد و متون)1زارع درنیانی عیسیباعربي3ادبيات 92 به بعد .به منبع درسي توجه كنيد.
304-13-12تاريخ زبان فارسي1چيت ساز الهه
شنبه
95/11/09
قلم
206
C

شنبه
95/11/23
قلم
308
C

شنبه
96/02/02
قلم
308
C

شنبه
96/02/16
قلم
307
C

شنبه
96/02/23
قلم
206
C
284-13-12عربي 5 قسمت پنجم : (قواعد و متون)1زارع درنیانی عیسیباعربي5 ادبيات 92 به بعد .به منبع درسي توجه كنيد.
290-13-12تاريخ ادبيات فارسي 3 ( ازدوره مغول تا دوره صفويه)1کمالی -2 محمودبا توجه به منبع درسي با تاريخ ادبيات 4 ادبيات فارسي 92به بعد