دانشگاه پیام نور - مرکز شیراز
برنامه کلاسی
نیمسال اول 96-95
تربيت بدني و علوم ورزشي (ناپيوسته)
 جستجوی درس         F:18-20    E:16-18   D:14-16   C:12-14    B:10-12    A:8-10  
کد درس نام درس گروه استادتوضیحاتهفته
1
هفته
2
هفته
3
هفته
4
هفته
5
هفته
6
هفته
7
هفته
8
هفته
9
هفته
10
هفته
11
هفته
12
هفته
13
هفته
14
هفته
15
هفته
16
163-15-12كاربرد آمار توصيفي در مديريت1قوهستانی سميرا
دوشنبه
96/02/04
اندیشه
204
F
166-15-12مباني مديريت سازماندهي وبرنامه ريزي در تربيت بدني و ورزش1ياراحمدي جلالبا مديريت سازمانهاي ورزشي تربيت بدني برگزار مي گردد
176-15-12زبان تخصصي 11قوهستانی سميرا
دوشنبه
96/01/28
قلم
319
E
182-15-12مباني روانشناسي ورزشي1كريمي محسنهماهنگي با استاد محترم
185-15-12زبان تخصصي21قوهستانی سميرا
دوشنبه
96/02/04
قلم
210
E
189-15-12ساختار و ضوابط انواع سازمانهاي ورزشي1كريمي محسنهماهنگي با استاد محترم
- - - -- **************
038-15-12مديريت وطرزاجراي مسابقات1كيومرثي ابوذر
چهارشنبه
96/02/06
قلم
206
E

چهارشنبه
96/02/20
قلم
308
E
- - - -- **************
161-15-12اصول وفلسفه تربيت بدني1نورايي پور مجيد
چهارشنبه
96/02/06
قلم
308
E
175-15-12ژيمناستيك12نورايي پور مجيدبرادران با ژيمناستيك1 گرايش زيستي برگزار مي گردد.
176-15-12زبان تخصصي 11قوهستانی سميرا
دوشنبه
96/02/18
اندیشه
102
E
165-15-12شنا11معمار ساغرخواهران
شنبه
95/11/16
ساختمان عمران
استخر ایثار
B

شنبه
95/11/23
ساختمان عمران
استخر ایثار
B

شنبه
95/11/30
ساختمان عمران
استخر ایثار
B

شنبه
95/12/07
ساختمان عمران
استخر ایثار
B

شنبه
95/12/14
ساختمان عمران
استخر ایثار
B

شنبه
95/12/21
ساختمان عمران
استخر ایثار
B

شنبه
96/01/19
ساختمان عمران
استخر ایثار
B

شنبه
96/01/26
ساختمان عمران
استخر ایثار
B

شنبه
96/02/02
ساختمان عمران
استخر ایثار
B

شنبه
96/02/09
ساختمان عمران
استخر ایثار
B

شنبه
96/02/16
ساختمان عمران
استخر ایثار
B

شنبه
96/02/23
ساختمان عمران
استخر ایثار
B
165-15-12شنا12جوانمردي رحمانبرادران
یکشنبه
95/11/17
ساختمان عمران
استخر ایثار
A

یکشنبه
95/11/24
ساختمان عمران
استخر ایثار
A

یکشنبه
95/12/01
ساختمان عمران
استخر ایثار
A

یکشنبه
95/12/08
ساختمان عمران
استخر ایثار
A

یکشنبه
95/12/15
ساختمان عمران
استخر ایثار
A

یکشنبه
95/12/22
ساختمان عمران
استخر ایثار
A

یکشنبه
96/01/20
ساختمان عمران
استخر ایثار
A

یکشنبه
96/01/27
ساختمان عمران
استخر ایثار
A

یکشنبه
96/02/03
ساختمان عمران
استخر ایثار
A

یکشنبه
96/02/10
ساختمان عمران
استخر ایثار
A

یکشنبه
96/02/17
ساختمان عمران
استخر ایثار
A

یکشنبه
96/02/24
ساختمان عمران
استخر ایثار
A
165-15-12شنا13معمار ساغرخواهران با برنامه شنا1 گروه1
181-15-12فوتبال1طهمورسي خاتونخواهران
یکشنبه
95/11/10
ورزشگاه
ورزشگاه 2
AB

یکشنبه
95/11/17
ورزشگاه
ورزشگاه 1
AB

یکشنبه
95/11/24
ورزشگاه
ورزشگاه 1
AB

یکشنبه
95/12/01
ورزشگاه
ورزشگاه 1
AB

یکشنبه
95/12/08
ورزشگاه
ورزشگاه 1
AB

یکشنبه
95/12/15
ورزشگاه
دفتر ورزشگاه
AB

یکشنبه
95/12/22
ورزشگاه
دفتر ورزشگاه
AB

یکشنبه
96/01/20
ورزشگاه
دفتر ورزشگاه
AB

یکشنبه
96/02/31
ورزشگاه
ورزشگاه 1
AB
181-15-12فوتبال2بادسار سجادبرادران
چهارشنبه
95/11/13
ورزشگاه
ورزشگاه 3
AB

چهارشنبه
95/11/20
ورزشگاه
ورزشگاه 3
AB

چهارشنبه
95/11/27
ورزشگاه
ورزشگاه 3
AB

چهارشنبه
95/12/04
ورزشگاه
ورزشگاه 3
AB

چهارشنبه
95/12/11
ورزشگاه
ورزشگاه 3
AB

چهارشنبه
95/12/18
ورزشگاه
ورزشگاه 3
AB

چهارشنبه
95/12/25
ورزشگاه
ورزشگاه 3
AB

چهارشنبه
96/01/16
ورزشگاه
ورزشگاه 3
AB
181-15-12فوتبال3طهمورسي خاتونخواهران
یکشنبه
95/11/10
ورزشگاه
ورزشگاه 3
CD

یکشنبه
95/11/17
ورزشگاه
ورزشگاه 2
CD

یکشنبه
95/11/24
ورزشگاه
ورزشگاه 2
CD

یکشنبه
95/12/01
ورزشگاه
ورزشگاه 1
CD

یکشنبه
95/12/08
ورزشگاه
ورزشگاه 2
CD

یکشنبه
95/12/15
ورزشگاه
دفتر ورزشگاه
CD

یکشنبه
95/12/22
ورزشگاه
ورزشگاه 2
CD

یکشنبه
96/01/20
ورزشگاه
ورزشگاه8
CD

یکشنبه
96/02/31
ورزشگاه
ورزشگاه 1
CD
169-15-12دوميداني21عليپور زهراخواهران
دوشنبه
95/11/11
ورزشگاه
ورزشگاه 1
CD

دوشنبه
95/11/18
ورزشگاه
ورزشگاه 2
CD

دوشنبه
95/11/25
ورزشگاه
ورزشگاه 1
CD

دوشنبه
95/12/02
ورزشگاه
ورزشگاه 1
CD

دوشنبه
95/12/09
ورزشگاه
ورزشگاه 1
CD

دوشنبه
95/12/16
ورزشگاه
ورزشگاه 1
CD

دوشنبه
95/12/23
ورزشگاه
ورزشگاه 1
CD

دوشنبه
96/01/21
ورزشگاه
ورزشگاه 1
CD
169-15-12دوميداني22بادسار سجادبرادران
چهارشنبه
95/11/13
ورزشگاه
ورزشگاه 5
CD

چهارشنبه
95/11/20
ورزشگاه
ورزشگاه 5
CD

چهارشنبه
95/11/27
ورزشگاه
ورزشگاه 5
CD

چهارشنبه
95/12/04
ورزشگاه
ورزشگاه 5
CD

چهارشنبه
95/12/11
ورزشگاه
ورزشگاه 5
CD

چهارشنبه
95/12/18
ورزشگاه
ورزشگاه 5
CD

چهارشنبه
95/12/25
ورزشگاه
ورزشگاه 5
CD

چهارشنبه
96/01/16
ورزشگاه
ورزشگاه 5
CD
170-15-12شنا21معمار ساغرخواهران
شنبه
95/11/16
ساختمان عمران
استخر ایثار
A

شنبه
95/11/23
ساختمان عمران
استخر ایثار
A

شنبه
95/11/30
ساختمان عمران
استخر ایثار
A

شنبه
95/12/07
ساختمان عمران
استخر ایثار
A

شنبه
95/12/14
ساختمان عمران
استخر ایثار
A

شنبه
95/12/21
ساختمان عمران
استخر ایثار
A

شنبه
96/01/19
ساختمان عمران
استخر ایثار
A

شنبه
96/01/26
ساختمان عمران
استخر ایثار
A

شنبه
96/02/02
ساختمان عمران
استخر ایثار
A

شنبه
96/02/09
ساختمان عمران
استخر ایثار
A

شنبه
96/02/16
ساختمان عمران
استخر ایثار
A

شنبه
96/02/23
ساختمان عمران
استخر ایثار
A
170-15-12شنا22جوانمردي رحمانبرادران با برنامه شنا 1گروه 2
175-15-12ژيمناستيك11ايازي واناني زينبخواهران
یکشنبه
95/11/10
ورزشگاه
ورزشگاه 2
CD

یکشنبه
95/11/17
ورزشگاه
ورزشگاه 1
CD

یکشنبه
95/11/24
ورزشگاه
ورزشگاه 1
CD

یکشنبه
95/12/01
ورزشگاه
ورزشگاه 3
CD

یکشنبه
95/12/08
ورزشگاه
ورزشگاه 1
CD

یکشنبه
95/12/15
ورزشگاه
ورزشگاه 1
CD

یکشنبه
95/12/22
ورزشگاه
ورزشگاه 1
CD

یکشنبه
96/01/20
ورزشگاه
ورزشگاه 2
CD
175-15-12ژيمناستيك12نورايي پور مجيدبرادران
چهارشنبه
95/11/13
ورزشگاه
ورزشگاه 2
AB

چهارشنبه
95/11/20
ورزشگاه
ورزشگاه 2
AB

چهارشنبه
95/11/27
ورزشگاه
ورزشگاه 2
AB

چهارشنبه
95/12/04
ورزشگاه
ورزشگاه 2
AB

چهارشنبه
95/12/11
ورزشگاه
ورزشگاه 2
AB

چهارشنبه
95/12/18
ورزشگاه
ورزشگاه 2
AB

چهارشنبه
95/12/25
ورزشگاه
ورزشگاه 2
AB

چهارشنبه
96/01/16
ورزشگاه
ورزشگاه 2
AB