دانشگاه پیام نور - مرکز شیراز
برنامه کلاسی
نیمسال اول 96-95
تربيت بدني وعلوم ورزشي (برادران )
 جستجوی درس         F:18-20    E:16-18   D:14-16   C:12-14    B:10-12    A:8-10  
کد درس نام درس گروه استادتوضیحاتهفته
1
هفته
2
هفته
3
هفته
4
هفته
5
هفته
6
هفته
7
هفته
8
هفته
9
هفته
10
هفته
11
هفته
12
هفته
13
هفته
14
هفته
15
هفته
16
001-14-11شيمي1فرهنگ فر امین
005-15-12تنيس روي ميز1-عملي2همايون پور محمدبرادران با تنيس1 گرايش زيستي برگزار مي گردد
013-15-12دووميداني 2-عملي2بادسار سجادبرادران با دوميداني2 گروه2 گرايش زيستي برگزار ميگردد.
014-15-11آشنايي باكامپيوتر1زارع رحیم
سه شنبه
95/11/26
غدیر
401
CD

سه شنبه
95/12/03
غدیر
402
CD

سه شنبه
95/12/10
غدیر
402
D
017-11-11رياضيات پايه ومقدمات آمار1مقیمی غلامرضا
یکشنبه
95/11/24
قلم
203
E

یکشنبه
95/12/08
قلم
216
E

یکشنبه
95/12/22
قلم
211
E

یکشنبه
96/01/20
قلم
216
E
021-15-12اصول ومباني تربيت بدني1نورايي پور مجيد
چهارشنبه
96/02/06
قلم
308
E
026-15-12فيزيولوژي ورزشي 21شيخاني شاهين هما
دوشنبه
96/01/28
اندیشه
205
C
028-15-12ژيمناستيك 1-عملي2نورايي پور مجيدبرادران با ژيمناستيك1 گرايش زيستي برگزار مي گردد.
029-15-12كشتي 1 (برادران)1ناصر كاظمبرادران
033-15-12آسيب شناسي ورزشي1برمشوري فاطمه
دوشنبه
96/02/11
قلم
215
E

دوشنبه
96/02/25
اندیشه
204
E
034-15-12ژيمناستيك 2-عملي1نورايي پور مجيد
034-15-12ژيمناستيك 2-عملي2نورايي پور مجيدبرادران با ژيمناستيك2 گرايش زيستي برگزار مي گردد.
035-15-12بسكتبال 2-عملي2بهادري جهرمي محسنبرادران با برنامه بسكتبال1 گروه2 گرايش زيستي برگزار مي گردد.
037-15-12تربيت بدني درمدارس1نورايي پور مجيد
چهارشنبه
96/02/20
قلم
309
E
038-15-12مديريت وطرزاجراي مسابقات1كيومرثي ابوذر
چهارشنبه
96/02/06
قلم
206
E

چهارشنبه
96/02/20
قلم
308
E
041-15-12كشتي 2 (برادران)1ناصر كاظمبرادران با برنامه كشتي1 برگزار مي گردد.
046-15-12حركت درماني1برمشوري فاطمهبا حركت شناسي تربيت بدني گرايش زيستي برگزار مي گردد.
048-15-12مقدمات روش تحقيق1مقتدايي حميد رضا
شنبه
95/11/16
قلم
311
E

شنبه
95/11/30
قلم
206
E

شنبه
95/12/07
قلم
311
E

شنبه
95/12/14
قلم
311
E

شنبه
95/12/21
قلم
311
E

شنبه
96/01/19
قلم
311
E
049-15-12سنجش واندازه گيري كاربردي1كيومرثي ابوذر
چهارشنبه
95/11/13
قلم
207
C

چهارشنبه
95/11/27
قلم
207
C

چهارشنبه
95/12/04
قلم
207
C

چهارشنبه
95/12/11
قلم
207
C

چهارشنبه
95/12/18
قلم
207
C

چهارشنبه
95/12/25
قلم
206
C
051-15-12فيزيولوژي ورزشي 31رحيمي امير
چهارشنبه
96/02/13
قلم
311
E
052-15-12زبان تخصصي 11قوهستانی سميرا
دوشنبه
96/02/18
اندیشه
102
E
053-15-12مديريت تاسيسات ورزشي1ياراحمدي جلالبا درس آشنايي با اماكن وتاسيسات استادياراحمدي درگرايش زيستي
159-12-12متون خارجي تخصصي 21دانش پرور عليرضا
دوشنبه
95/11/25
اندیشه
205
E

دوشنبه
95/12/02
اندیشه
205
E

دوشنبه
95/12/09
اندیشه
205
E

دوشنبه
95/12/16
اندیشه
205
E

دوشنبه
95/12/23
اندیشه
205
E

دوشنبه
96/01/21
اندیشه
205
E

دوشنبه
96/01/28
اندیشه
205
E

دوشنبه
96/02/04
اندیشه
205
E
265-11-12اصول وفنون مشاوره وراهنمايي1نورايي پور مجيد
چهارشنبه
96/01/30
قلم
211
D
- - - -- **************
- - - -- **************
024-15-12بسكتبال 1-عملي1موسوي نژاد زينب الساداتخواهران
شنبه
95/11/16
ورزشگاه
ورزشگاه8
CD

شنبه
95/11/23
ورزشگاه
ورزشگاه8
CD

شنبه
95/11/30
ورزشگاه
ورزشگاه8
CD

شنبه
95/12/07
ورزشگاه
ورزشگاه8
CD

شنبه
95/12/14
ورزشگاه
ورزشگاه8
CD

شنبه
95/12/21
ورزشگاه
ورزشگاه8
CD

شنبه
96/01/19
ورزشگاه
ورزشگاه8
CD

شنبه
96/01/26
ورزشگاه
ورزشگاه8
CD
052-15-12زبان تخصصي 11قوهستانی سميرا
دوشنبه
96/01/28
قلم
319
E
002-15-12فيزيولوژي انساني1شيخاني شاهين هما
دوشنبه
95/12/02
اندیشه
207
DE

دوشنبه
95/12/09
اندیشه
204
C
دوشنبه
95/12/09
اندیشه
207
D
010-15-12دووميداني 1-عملي1شيخاني شاهين هماخواهران
دوشنبه
95/12/02
ورزشگاه
ورزشگاه 2
AB

دوشنبه
95/12/09
ورزشگاه
ورزشگاه 2
AB

دوشنبه
95/12/16
ورزشگاه
ورزشگاه 6
AB

دوشنبه
95/12/23
ورزشگاه
ورزشگاه 6
AB

دوشنبه
96/01/14
ورزشگاه
ورزشگاه 1
AB

دوشنبه
96/01/21
ورزشگاه
ورزش 10
AB

دوشنبه
96/01/28
ورزشگاه
ورزش 9
AB
010-15-12دووميداني 1-عملي2بادسار سجادبرادران با برنامه دو ميداني2 گروه2 برگزار مي گردد.
003-15-12آناتومي انساني1رحيمي امير
چهارشنبه
96/01/23
قلم
315
C

چهارشنبه
96/01/30
قلم
315
C

چهارشنبه
96/02/13
قلم
207
C

چهارشنبه
96/02/20
قلم
207
C
023-15-12شنا1-عملي1معمار ساغرخواهران
شنبه
95/11/16
ساختمان عمران
استخر ایثار
B

شنبه
95/11/23
ساختمان عمران
استخر ایثار
B

شنبه
95/11/30
ساختمان عمران
استخر ایثار
B

شنبه
95/12/07
ساختمان عمران
استخر ایثار
B

شنبه
95/12/14
ساختمان عمران
استخر ایثار
B

شنبه
95/12/21
ساختمان عمران
استخر ایثار
B

شنبه
96/01/19
ساختمان عمران
استخر ایثار
B

شنبه
96/01/26
ساختمان عمران
استخر ایثار
B

شنبه
96/02/02
ساختمان عمران
استخر ایثار
B

شنبه
96/02/09
ساختمان عمران
استخر ایثار
B

شنبه
96/02/16
ساختمان عمران
استخر ایثار
B

شنبه
96/02/23
ساختمان عمران
استخر ایثار
B
023-15-12شنا1-عملي2جوانمردي رحمانبرادران
یکشنبه
95/11/17
ساختمان عمران
استخر ایثار
A

یکشنبه
95/11/24
ساختمان عمران
استخر ایثار
A

یکشنبه
95/12/01
ساختمان عمران
استخر ایثار
A

یکشنبه
95/12/08
ساختمان عمران
استخر ایثار
A

یکشنبه
95/12/15
ساختمان عمران
استخر ایثار
A

یکشنبه
95/12/22
ساختمان عمران
استخر ایثار
A

یکشنبه
96/01/20
ساختمان عمران
استخر ایثار
A

یکشنبه
96/01/27
ساختمان عمران
استخر ایثار
A

یکشنبه
96/02/03
ساختمان عمران
استخر ایثار
A

یکشنبه
96/02/10
ساختمان عمران
استخر ایثار
A

یکشنبه
96/02/17
ساختمان عمران
استخر ایثار
A

یکشنبه
96/02/24
ساختمان عمران
استخر ایثار
A
023-15-12شنا1-عملي3معمار ساغرخواهران با برنامه شنا1 گروه1
015-15-12فيزيولوژي ورزشي 11دانش پرور عليرضا
یکشنبه
95/11/24
اندیشه
205
E

یکشنبه
95/12/01
قلم
302
E

یکشنبه
95/12/08
اندیشه
205
E

یکشنبه
95/12/15
اندیشه
205
E

یکشنبه
96/01/20
اندیشه
208
E

یکشنبه
96/02/03
اندیشه
205
E
009-15-12واليبال 2-عملي1نوروز پور مرضيهخواهران
یکشنبه
95/11/10
ورزشگاه
ورزشگاه 4
AB

یکشنبه
95/11/17
ورزشگاه
ورزشگاه 4
AB

یکشنبه
95/11/24
ورزشگاه
ورزشگاه 4
AB

یکشنبه
95/12/01
ورزشگاه
ورزشگاه 4
AB

یکشنبه
95/12/08
ورزشگاه
ورزشگاه 4
AB

یکشنبه
95/12/15
ورزشگاه
ورزشگاه 4
AB

یکشنبه
95/12/22
ورزشگاه
ورزشگاه 4
AB

یکشنبه
96/01/20
ورزشگاه
ورزشگاه 2
AB
009-15-12واليبال 2-عملي2صالحي امير رضابرادران
پنج شنبه
95/11/14
ورزشگاه
ورزشگاه 3
AB

پنج شنبه
95/11/21
ورزشگاه
ورزشگاه 3
AB

پنج شنبه
95/11/28
ورزشگاه
ورزشگاه 3
AB

پنج شنبه
95/12/05
ورزشگاه
ورزشگاه 3
AB

پنج شنبه
95/12/19
ورزشگاه
ورزشگاه 3
AB

پنج شنبه
95/12/26
ورزشگاه
ورزشگاه 3
AB

پنج شنبه
96/01/17
ورزشگاه
ورزشگاه 3
AB

پنج شنبه
96/01/24
ورزشگاه
ورزشگاه 3
AB
019-15-12هندبال 1-عملي1رحيمي اميربرادران
پنج شنبه
95/11/14
ورزشگاه
ورزشگاه 2
CD

پنج شنبه
95/11/21
ورزشگاه
ورزشگاه 2
CD

پنج شنبه
95/11/28
ورزشگاه
ورزشگاه 2
CD

پنج شنبه
95/12/05
ورزشگاه
ورزشگاه 2
CD

پنج شنبه
95/12/19
ورزشگاه
ورزشگاه 2
CD

پنج شنبه
95/12/26
ورزشگاه
ورزشگاه 2
CD

پنج شنبه
96/01/17
ورزشگاه
ورزشگاه 2
CD

پنج شنبه
96/01/24
ورزشگاه
ورزشگاه 2
CD
019-15-12هندبال 1-عملي1طالبي سيده راضيهخواهران
یکشنبه
95/11/10
ورزشگاه
ورزشگاه 1
CD

یکشنبه
95/11/17
ورزشگاه
ورزشگاه8
CD

یکشنبه
95/11/24
ورزشگاه
ورزشگاه8
CD

یکشنبه
95/12/01
ورزشگاه
ورزشگاه8
CD

یکشنبه
95/12/08
ورزشگاه
ورزشگاه8
CD

یکشنبه
95/12/15
ورزشگاه
ورزشگاه8
CD

یکشنبه
95/12/22
ورزشگاه
ورزشگاه8
CD

یکشنبه
96/01/20
ورزشگاه
ورزشگاه 1
CD
024-15-12بسكتبال 1-عملي1موسوي نژاد زينب الساداتخواهران
شنبه
95/11/16
ورزشگاه
ورزشگاه 6
AB

شنبه
95/11/23
ورزشگاه
ورزشگاه 2
AB

شنبه
95/11/30
ورزشگاه
ورزشگاه 2
AB

شنبه
95/12/07
ورزشگاه
ورزشگاه 2
AB

شنبه
95/12/14
ورزشگاه
ورزشگاه 2
AB

شنبه
95/12/21
ورزشگاه
ورزشگاه 2
AB

شنبه
96/01/19
ورزشگاه
ورزشگاه 2
AB

شنبه
96/01/26
ورزشگاه
ورزشگاه 1
AB
024-15-12بسكتبال 1-عملي2بهادري جهرمي محسنبرادران
چهارشنبه
95/11/13
ورزشگاه
ورزشگاه 3
DE

چهارشنبه
95/11/20
ورزشگاه
ورزشگاه 3
DE

چهارشنبه
95/11/27
ورزشگاه
ورزشگاه 3
DE

چهارشنبه
95/12/04
ورزشگاه
ورزشگاه 3
DE

چهارشنبه
95/12/11
ورزشگاه
ورزشگاه 3
DE

چهارشنبه
95/12/18
ورزشگاه
ورزشگاه 3
DE

چهارشنبه
95/12/25
ورزشگاه
ورزشگاه 3
DE

چهارشنبه
96/01/16
ورزشگاه
ورزشگاه 3
DE

چهارشنبه
96/03/03
ورزشگاه
ورزشگاه 1
DE
016-15-12يادگيري حركتي1ايازي واناني زينب
یکشنبه
95/11/10
قلم
206
E

یکشنبه
95/11/24
قلم
207
E

یکشنبه
95/12/08
قلم
311
E

یکشنبه
95/12/22
قلم
304
E

یکشنبه
96/01/20
قلم
309
EF
012-15-12رشدوتكامل حركتي1ايازي واناني زينب
یکشنبه
95/11/17
قلم
309
E

یکشنبه
95/12/01
قلم
311
E

یکشنبه
95/12/15
قلم
311
E

یکشنبه
96/01/27
قلم
311
E
031-15-12شنا2-عملي1معمار ساغرخواهران
شنبه
95/11/16
ساختمان عمران
استخر ایثار
A

شنبه
95/11/23
ساختمان عمران
استخر ایثار
A

شنبه
95/11/30
ساختمان عمران
استخر ایثار
A

شنبه
95/12/07
ساختمان عمران
استخر ایثار
A

شنبه
95/12/14
ساختمان عمران
استخر ایثار
A

شنبه
95/12/21
ساختمان عمران
استخر ایثار
A

شنبه
96/01/19
ساختمان عمران
استخر ایثار
A

شنبه
96/01/26
ساختمان عمران
استخر ایثار
A

شنبه
96/02/02
ساختمان عمران
استخر ایثار
A

شنبه
96/02/09
ساختمان عمران
استخر ایثار
A

شنبه
96/02/16
ساختمان عمران
استخر ایثار
A

شنبه
96/02/23
ساختمان عمران
استخر ایثار
A
031-15-12شنا2-عملي2جوانمردي رحمانبرادران با برنامه شنا 1گروه 2
005-15-12تنيس روي ميز1-عملي1برمشوري فاطمهخواهران
یکشنبه
95/11/10
ورزشگاه
ورزشگاه 6
AB

یکشنبه
95/11/17
ورزشگاه
ورزشگاه 6
AB

یکشنبه
95/11/24
ورزشگاه
ورزشگاه 6
AB

یکشنبه
95/12/01
ورزشگاه
ورزشگاه 6
AB

یکشنبه
95/12/08
ورزشگاه
ورزشگاه 6
AB

یکشنبه
95/12/15
ورزشگاه
ورزشگاه 6
AB

یکشنبه
95/12/22
ورزشگاه
ورزشگاه 6
AB

یکشنبه
96/01/20
ورزشگاه
ورزشگاه 6
AB
005-15-12تنيس روي ميز1-عملي1همايون پور محمدبرادران
چهارشنبه
95/11/13
ورزشگاه
ورزشگاه 4
DE

چهارشنبه
95/11/20
ورزشگاه
ورزشگاه 4
DE

چهارشنبه
95/11/27
ورزشگاه
ورزشگاه 4
DE

چهارشنبه
95/12/04
ورزشگاه
ورزشگاه 4
DE

چهارشنبه
95/12/11
ورزشگاه
ورزشگاه 4
DE

چهارشنبه
95/12/18
ورزشگاه
ورزشگاه 4
DE

چهارشنبه
95/12/25
ورزشگاه
ورزشگاه 4
DE

چهارشنبه
96/01/16
ورزشگاه
ورزشگاه 4
DE
008-15-12حركت شناسي ورزشي1برمشوري فاطمه
یکشنبه
95/11/17
قلم
302
E

یکشنبه
95/12/01
اندیشه
205
E

یکشنبه
95/12/15
قلم
301
E

یکشنبه
96/01/20
اندیشه
205
E
028-15-12ژيمناستيك 1-عملي1ايازي واناني زينبخواهران
یکشنبه
95/11/10
ورزشگاه
ورزشگاه 2
CD

یکشنبه
95/11/17
ورزشگاه
ورزشگاه 1
CD

یکشنبه
95/11/24
ورزشگاه
ورزشگاه 1
CD

یکشنبه
95/12/01
ورزشگاه
ورزشگاه 3
CD

یکشنبه
95/12/08
ورزشگاه
ورزشگاه 1
CD

یکشنبه
95/12/15
ورزشگاه
ورزشگاه 1
CD

یکشنبه
95/12/22
ورزشگاه
ورزشگاه 1
CD

یکشنبه
96/01/20
ورزشگاه
ورزشگاه 2
CD
028-15-12ژيمناستيك 1-عملي2نورايي پور مجيدبرادران
چهارشنبه
95/11/13
ورزشگاه
ورزشگاه 2
AB

چهارشنبه
95/11/20
ورزشگاه
ورزشگاه 2
AB

چهارشنبه
95/11/27
ورزشگاه
ورزشگاه 2
AB

چهارشنبه
95/12/04
ورزشگاه
ورزشگاه 2
AB

چهارشنبه
95/12/11
ورزشگاه
ورزشگاه 2
AB

چهارشنبه
95/12/18
ورزشگاه
ورزشگاه 2
AB

چهارشنبه
95/12/25
ورزشگاه
ورزشگاه 2
AB

چهارشنبه
96/01/16
ورزشگاه
ورزشگاه 2
AB
020-15-12تربيت بدني وورزش معلولين1ياراحمدي جلال
چهارشنبه
96/01/23
قلم
206
C

چهارشنبه
96/01/30
قلم
207
C

چهارشنبه
96/02/06
قلم
207
C

چهارشنبه
96/02/13
قلم
206
C

چهارشنبه
96/02/20
قلم
206
C

چهارشنبه
96/02/27
قلم
206
C
029-15-12كشتي 1 (برادران)1ناصر كاظمبرادران
چهارشنبه
96/01/30
ورزشگاه
سالن شهید دوکوهکی واقع در بلوارچمران جنب استخر انق
DE

چهارشنبه
96/02/06
ورزشگاه
سالن شهید دوکوهکی واقع در بلوارچمران جنب استخر انق
DE

چهارشنبه
96/02/13
ورزشگاه
سالن شهید دوکوهکی واقع در بلوارچمران جنب استخر انق
DE

چهارشنبه
96/02/20
ورزشگاه
سالن شهید دوکوهکی واقع در بلوارچمران جنب استخر انق
DE

چهارشنبه
96/02/27
ورزشگاه
سالن شهید دوکوهکی واقع در بلوارچمران جنب استخر انق
DE
019-15-12هندبال 1-عملي1طالبي سيده راضيهخواهران
یکشنبه
95/11/10
ورزشگاه
ورزشگاه 3
AB

یکشنبه
95/11/17
ورزشگاه
ورزشگاه 3
AB

یکشنبه
95/11/24
ورزشگاه
ورزشگاه 3
AB

یکشنبه
95/12/01
ورزشگاه
ورزشگاه 3
AB

یکشنبه
95/12/08
ورزشگاه
ورزشگاه 3
AB

یکشنبه
95/12/15
ورزشگاه
ورزشگاه 3
AB

یکشنبه
95/12/22
ورزشگاه
ورزشگاه 3
AB

یکشنبه
96/01/20
ورزشگاه
ورزشگاه 3
AB
019-15-12هندبال 1-عملي2رحيمي اميربرادران
پنج شنبه
95/11/14
ورزشگاه
ورزشگاه 2
AB

پنج شنبه
95/11/21
ورزشگاه
ورزشگاه 2
AB

پنج شنبه
95/11/28
ورزشگاه
ورزشگاه 2
AB

پنج شنبه
95/12/05
ورزشگاه
ورزشگاه 2
AB

پنج شنبه
95/12/19
ورزشگاه
ورزشگاه 2
AB

پنج شنبه
95/12/26
ورزشگاه
ورزشگاه 2
AB

پنج شنبه
96/01/17
ورزشگاه
ورزشگاه 2
AB

پنج شنبه
96/01/24
ورزشگاه
ورزشگاه 2
AB
019-15-12هندبال 1-عملي3طالبي سيده راضيهخواهران با هندبال 2 گروه 1 برگزار مي گردد.
055-15-12بهداشت ورزشي1قشقايي نژاد فاطمه
دوشنبه
95/11/18
قلم
304
B

دوشنبه
95/12/02
قلم
304
B

دوشنبه
95/12/16
قلم
304
B

دوشنبه
95/12/23
قلم
206
B
057-15-12علم تمرين 11برمشوري فاطمه
دوشنبه
96/02/04
اندیشه
204
D

دوشنبه
96/02/11
اندیشه
206
D

دوشنبه
96/02/18
اندیشه
204
D

دوشنبه
96/02/25
اندیشه
204
D
053-15-12مديريت تاسيسات ورزشي1ياراحمدي جلال
چهارشنبه
96/01/23
قلم
207
A

چهارشنبه
96/01/30
قلم
206
A

چهارشنبه
96/02/06
قلم
207
A

چهارشنبه
96/02/13
قلم
207
A

چهارشنبه
96/02/20
قلم
206
A

چهارشنبه
96/02/27
قلم
206
A