دانشگاه پیام نور - مرکز شیراز
برنامه کلاسی
نیمسال اول 96-95
علوم ورزشی گرایش علوم انسانی ورزش
 جستجوی درس         F:18-20    E:16-18   D:14-16   C:12-14    B:10-12    A:8-10  
کد درس نام درس گروه استادتوضیحاتهفته
1
هفته
2
هفته
3
هفته
4
هفته
5
هفته
6
هفته
7
هفته
8
هفته
9
هفته
10
هفته
11
هفته
12
هفته
13
هفته
14
هفته
15
هفته
16
226-15-12فعاليت بدني و تندرستي1موسوي نژاد زينب السادات
دوشنبه
96/01/28
اندیشه
204
E

دوشنبه
96/02/04
اندیشه
207
E

دوشنبه
96/02/11
اندیشه
204
E

دوشنبه
96/02/18
اندیشه
205
E
228-15-12متون خارجه در علوم ورزشي1قوهستانی سميرا
دوشنبه
96/02/11
اندیشه
205
E
228-15-12متون خارجه در علوم ورزشي1دانش پرور عليرضا
232-15-12كمكهاي اوليه1قشقايي نژاد فاطمه
دوشنبه
95/11/18
قلم
308
C

دوشنبه
95/12/02
قلم
301
C

دوشنبه
95/12/16
قلم
304
C

دوشنبه
95/12/23
قلم
304
C
252-15-12مديريت سازمانهاي ورزشي1ياراحمدي جلال
چهارشنبه
96/01/23
قلم
207
B

چهارشنبه
96/01/30
قلم
206
B

چهارشنبه
96/02/06
قلم
207
B

چهارشنبه
96/02/13
قلم
207
B
259-15-12جامعه شناسي ورزشي1ياراحمدي جلال
چهارشنبه
96/01/23
قلم
206
D

چهارشنبه
96/01/30
قلم
206
D

چهارشنبه
96/02/06
قلم
206
D

چهارشنبه
96/02/13
قلم
206
D

چهارشنبه
96/02/20
قلم
206
B

چهارشنبه
96/02/27
قلم
206
B
261-15-12روانشناسي رشد1نيكنام زهرا
دوشنبه
95/11/11
قلم
206
C

دوشنبه
95/11/25
قلم
206
C

دوشنبه
95/12/09
قلم
206
C

دوشنبه
95/12/23
قلم
308
C

شنبه
96/01/26
قلم
317
C
262-15-12مديريت اوقات فراغت و تفريحات سالم1كشاورز هادي
چهارشنبه
95/11/20
قلم
307
E

چهارشنبه
95/12/04
قلم
207
E

چهارشنبه
95/12/18
قلم
207
E

چهارشنبه
96/01/16
قلم
207
EF
267-15-12فعاليت رسانه اي در ورزش1نورايي پور مجيد
چهارشنبه
96/01/30
قلم
316
C

چهارشنبه
96/02/13
قلم
303
E
چهارشنبه
96/02/13
قلم
302
F

چهارشنبه
96/02/20
قلم
316
CD

چهارشنبه
96/02/27
قلم
303
E
425-15-12آشنايي با مديريت اماكن و تاسيسات ورزشي1ياراحمدي جلال
چهارشنبه
96/01/23
قلم
207
A

چهارشنبه
96/01/30
قلم
206
A

چهارشنبه
96/02/06
قلم
207
A

چهارشنبه
96/02/13
قلم
207
A

چهارشنبه
96/02/20
قلم
206
A

چهارشنبه
96/02/27
قلم
206
A
- - - -- **************
219-15-12آمادگي جسماني 11ايازي واناني زينبخواهران
دوشنبه
95/12/16
ورزشگاه
ورزشگاه 7
CD

دوشنبه
95/12/23
ورزشگاه
ورزش 9
CD

دوشنبه
96/01/14
ورزشگاه
ورزشگاه 7
CD

دوشنبه
96/01/21
ورزشگاه
ورزشگاه 7
CD

دوشنبه
96/01/28
ورزشگاه
ورزشگاه 6
CD

دوشنبه
96/02/04
ورزشگاه
ورزشگاه 6
CD

دوشنبه
96/02/11
ورزشگاه
ورزشگاه 6
CD

دوشنبه
96/02/18
ورزشگاه
ورزشگاه 6
CD
219-15-12آمادگي جسماني 12كيومرثي ابوذربرادران با برنامه آمادگي جسماني 2 گروه2 برگزار مي گردد.
220-15-12آمار توصيفي1پرهيز ميمندي نجمه
سه شنبه
95/12/03
قلم
303
A

سه شنبه
95/12/10
قلم
308
A

سه شنبه
95/12/17
قلم
308
A

سه شنبه
95/12/24
قلم
308
A

سه شنبه
96/01/15
قلم
307
A

سه شنبه
96/01/29
قلم
304
A

سه شنبه
96/02/12
قلم
315
A
سه شنبه
96/02/12
قلم
205
B

سه شنبه
96/02/19
قلم
207
A

سه شنبه
96/02/26
قلم
207
AB
221-15-12اصول فلسفه و تاريخ تربيت بدني1همايون پور محمد
دوشنبه
95/12/09
اندیشه
207
E

دوشنبه
95/12/16
قلم
315
E

دوشنبه
95/12/23
قلم
308
E

دوشنبه
96/01/21
اندیشه
207
E

سه شنبه
96/02/26
قلم
306
D
222-15-12فيزيولوژي انسان1شيخاني شاهين هما
دوشنبه
95/12/02
اندیشه
207
DE

دوشنبه
95/12/09
اندیشه
204
C
دوشنبه
95/12/09
اندیشه
207
D
223-15-12دو و ميداني 11شيخاني شاهين هماخواهران
دوشنبه
95/12/02
ورزشگاه
ورزشگاه 2
AB

دوشنبه
95/12/09
ورزشگاه
ورزشگاه 2
AB

دوشنبه
95/12/16
ورزشگاه
ورزشگاه 6
AB

دوشنبه
95/12/23
ورزشگاه
ورزشگاه 6
AB

دوشنبه
96/01/14
ورزشگاه
ورزشگاه 1
AB

دوشنبه
96/01/21
ورزشگاه
ورزش 10
AB

دوشنبه
96/01/28
ورزشگاه
ورزش 9
AB
223-15-12دو و ميداني 12بادسار سجادبرادران با برنامه دو ميداني2 گروه2 برگزار مي گردد.
224-15-12مباني آناتومي حركت1رحيمي امير
چهارشنبه
96/01/23
قلم
315
C

چهارشنبه
96/01/30
قلم
315
C

چهارشنبه
96/02/13
قلم
207
C

چهارشنبه
96/02/20
قلم
207
C
225-15-12آمادگي جسماني 21عليپور زهراخواهران
دوشنبه
95/11/11
ورزشگاه
ورزشگاه 1
AB

دوشنبه
95/11/18
ورزشگاه
ورزشگاه 1
AB

دوشنبه
95/11/25
ورزشگاه
ورزشگاه 1
AB

دوشنبه
95/12/02
ورزشگاه
ورزشگاه 1
AB

دوشنبه
95/12/09
ورزشگاه
ورزشگاه 1
AB

دوشنبه
95/12/16
ورزشگاه
ورزشگاه 1
AB

دوشنبه
95/12/23
ورزشگاه
ورزشگاه 1
AB

دوشنبه
96/01/21
ورزشگاه
ورزشگاه 1
AB
225-15-12آمادگي جسماني 22كيومرثي ابوذربرادران
چهارشنبه
95/11/27
ورزشگاه
ورزشگاه 1
D

چهارشنبه
95/12/04
ورزشگاه
ورزشگاه 1
D

چهارشنبه
95/12/11
ورزشگاه
ورزشگاه 1
D

چهارشنبه
95/12/18
ورزشگاه
ورزشگاه 1
D

چهارشنبه
95/12/25
ورزشگاه
ورزشگاه 1
D

چهارشنبه
96/01/16
ورزشگاه
ورزشگاه 1
CD

چهارشنبه
96/01/23
ورزشگاه
ورزشگاه 1
CD

چهارشنبه
96/01/30
ورزشگاه
ورزشگاه 1
CD

چهارشنبه
96/02/06
ورزشگاه
ورزشگاه 1
CD

چهارشنبه
96/02/13
ورزشگاه
ورزشگاه 1
CD
227-15-12شنا11معمار ساغرخواهران
شنبه
95/11/16
ساختمان عمران
استخر ایثار
B

شنبه
95/11/23
ساختمان عمران
استخر ایثار
B

شنبه
95/11/30
ساختمان عمران
استخر ایثار
B

شنبه
95/12/07
ساختمان عمران
استخر ایثار
B

شنبه
95/12/14
ساختمان عمران
استخر ایثار
B

شنبه
95/12/21
ساختمان عمران
استخر ایثار
B

شنبه
96/01/19
ساختمان عمران
استخر ایثار
B

شنبه
96/01/26
ساختمان عمران
استخر ایثار
B

شنبه
96/02/02
ساختمان عمران
استخر ایثار
B

شنبه
96/02/09
ساختمان عمران
استخر ایثار
B

شنبه
96/02/16
ساختمان عمران
استخر ایثار
B

شنبه
96/02/23
ساختمان عمران
استخر ایثار
B
227-15-12شنا12جوانمردي رحمانبرادران
یکشنبه
95/11/17
ساختمان عمران
استخر ایثار
A

یکشنبه
95/11/24
ساختمان عمران
استخر ایثار
A

یکشنبه
95/12/01
ساختمان عمران
استخر ایثار
A

یکشنبه
95/12/08
ساختمان عمران
استخر ایثار
A

یکشنبه
95/12/15
ساختمان عمران
استخر ایثار
A

یکشنبه
95/12/22
ساختمان عمران
استخر ایثار
A

یکشنبه
96/01/20
ساختمان عمران
استخر ایثار
A

یکشنبه
96/01/27
ساختمان عمران
استخر ایثار
A

یکشنبه
96/02/03
ساختمان عمران
استخر ایثار
A

یکشنبه
96/02/10
ساختمان عمران
استخر ایثار
A

یکشنبه
96/02/17
ساختمان عمران
استخر ایثار
A

یکشنبه
96/02/24
ساختمان عمران
استخر ایثار
A
227-15-12شنا13معمار ساغرخواهران با برنامه شنا1 گروه1
229-15-12استعداد يابي در ورزش1نورايي پور مجيد
چهارشنبه
95/11/13
قلم
303
E

چهارشنبه
95/11/27
قلم
304
E

چهارشنبه
95/12/11
قلم
304
E

چهارشنبه
95/12/25
قلم
304
E

چهارشنبه
96/01/23
قلم
304
E
چهارشنبه
96/01/23
قلم
304
F
230-15-12فيزيولوژي ورزش 11دانش پرور عليرضا
یکشنبه
95/11/24
اندیشه
205
E

یکشنبه
95/12/01
قلم
302
E

یکشنبه
95/12/08
اندیشه
205
E

یکشنبه
95/12/15
اندیشه
205
E

یکشنبه
96/01/20
اندیشه
208
E

یکشنبه
96/02/03
اندیشه
205
E
231-15-12فوتبال 11طهمورسي خاتونخواهران
یکشنبه
95/11/10
ورزشگاه
ورزشگاه 2
AB

یکشنبه
95/11/17
ورزشگاه
ورزشگاه 1
AB

یکشنبه
95/11/24
ورزشگاه
ورزشگاه 1
AB

یکشنبه
95/12/01
ورزشگاه
ورزشگاه 1
AB

یکشنبه
95/12/08
ورزشگاه
ورزشگاه 1
AB

یکشنبه
95/12/15
ورزشگاه
دفتر ورزشگاه
AB

یکشنبه
95/12/22
ورزشگاه
دفتر ورزشگاه
AB

یکشنبه
96/01/20
ورزشگاه
دفتر ورزشگاه
AB

یکشنبه
96/02/31
ورزشگاه
ورزشگاه 1
AB
231-15-12فوتبال 12بادسار سجادبرادران
چهارشنبه
95/11/13
ورزشگاه
ورزشگاه 3
AB

چهارشنبه
95/11/20
ورزشگاه
ورزشگاه 3
AB

چهارشنبه
95/11/27
ورزشگاه
ورزشگاه 3
AB

چهارشنبه
95/12/04
ورزشگاه
ورزشگاه 3
AB

چهارشنبه
95/12/11
ورزشگاه
ورزشگاه 3
AB

چهارشنبه
95/12/18
ورزشگاه
ورزشگاه 3
AB

چهارشنبه
95/12/25
ورزشگاه
ورزشگاه 3
AB

چهارشنبه
96/01/16
ورزشگاه
ورزشگاه 3
AB
231-15-12فوتبال 13طهمورسي خاتونخواهران
یکشنبه
95/11/10
ورزشگاه
ورزشگاه 3
CD

یکشنبه
95/11/17
ورزشگاه
ورزشگاه 2
CD

یکشنبه
95/11/24
ورزشگاه
ورزشگاه 2
CD

یکشنبه
95/12/01
ورزشگاه
ورزشگاه 1
CD

یکشنبه
95/12/08
ورزشگاه
ورزشگاه 2
CD

یکشنبه
95/12/15
ورزشگاه
دفتر ورزشگاه
CD

یکشنبه
95/12/22
ورزشگاه
ورزشگاه 2
CD

یکشنبه
96/01/20
ورزشگاه
ورزشگاه8
CD

یکشنبه
96/02/31
ورزشگاه
ورزشگاه 1
CD
233-15-12واليبال 11نوروز پور مرضيهخواهران
یکشنبه
95/11/10
ورزشگاه
ورزشگاه 4
AB

یکشنبه
95/11/17
ورزشگاه
ورزشگاه 4
AB

یکشنبه
95/11/24
ورزشگاه
ورزشگاه 4
AB

یکشنبه
95/12/01
ورزشگاه
ورزشگاه 4
AB

یکشنبه
95/12/08
ورزشگاه
ورزشگاه 4
AB

یکشنبه
95/12/15
ورزشگاه
ورزشگاه 4
AB

یکشنبه
95/12/22
ورزشگاه
ورزشگاه 4
AB

یکشنبه
96/01/20
ورزشگاه
ورزشگاه 2
AB
233-15-12واليبال 12صالحي امير رضابرادران
پنج شنبه
95/11/14
ورزشگاه
ورزشگاه 3
AB

پنج شنبه
95/11/21
ورزشگاه
ورزشگاه 3
AB

پنج شنبه
95/11/28
ورزشگاه
ورزشگاه 3
AB

پنج شنبه
95/12/05
ورزشگاه
ورزشگاه 3
AB

پنج شنبه
95/12/19
ورزشگاه
ورزشگاه 3
AB

پنج شنبه
95/12/26
ورزشگاه
ورزشگاه 3
AB

پنج شنبه
96/01/17
ورزشگاه
ورزشگاه 3
AB

پنج شنبه
96/01/24
ورزشگاه
ورزشگاه 3
AB
235-15-12هندبال 11رحيمي اميربرادران
پنج شنبه
95/11/14
ورزشگاه
ورزشگاه 2
CD

پنج شنبه
95/11/21
ورزشگاه
ورزشگاه 2
CD

پنج شنبه
95/11/28
ورزشگاه
ورزشگاه 2
CD

پنج شنبه
95/12/05
ورزشگاه
ورزشگاه 2
CD

پنج شنبه
95/12/19
ورزشگاه
ورزشگاه 2
CD

پنج شنبه
95/12/26
ورزشگاه
ورزشگاه 2
CD

پنج شنبه
96/01/17
ورزشگاه
ورزشگاه 2
CD

پنج شنبه
96/01/24
ورزشگاه
ورزشگاه 2
CD
235-15-12هندبال 11طالبي سيده راضيهخواهران
یکشنبه
95/11/10
ورزشگاه
ورزشگاه 1
CD

یکشنبه
95/11/17
ورزشگاه
ورزشگاه8
CD

یکشنبه
95/11/24
ورزشگاه
ورزشگاه8
CD

یکشنبه
95/12/01
ورزشگاه
ورزشگاه8
CD

یکشنبه
95/12/08
ورزشگاه
ورزشگاه8
CD

یکشنبه
95/12/15
ورزشگاه
ورزشگاه8
CD

یکشنبه
95/12/22
ورزشگاه
ورزشگاه8
CD

یکشنبه
96/01/20
ورزشگاه
ورزشگاه 1
CD
236-15-12بسكتبال 11موسوي نژاد زينب الساداتخواهران
شنبه
95/11/16
ورزشگاه
ورزشگاه 6
AB

شنبه
95/11/23
ورزشگاه
ورزشگاه 2
AB

شنبه
95/11/30
ورزشگاه
ورزشگاه 2
AB

شنبه
95/12/07
ورزشگاه
ورزشگاه 2
AB

شنبه
95/12/14
ورزشگاه
ورزشگاه 2
AB

شنبه
95/12/21
ورزشگاه
ورزشگاه 2
AB

شنبه
96/01/19
ورزشگاه
ورزشگاه 2
AB

شنبه
96/01/26
ورزشگاه
ورزشگاه 1
AB
236-15-12بسكتبال 12بهادري جهرمي محسنبرادران
چهارشنبه
95/11/13
ورزشگاه
ورزشگاه 3
DE

چهارشنبه
95/11/20
ورزشگاه
ورزشگاه 3
DE

چهارشنبه
95/11/27
ورزشگاه
ورزشگاه 3
DE

چهارشنبه
95/12/04
ورزشگاه
ورزشگاه 3
DE

چهارشنبه
95/12/11
ورزشگاه
ورزشگاه 3
DE

چهارشنبه
95/12/18
ورزشگاه
ورزشگاه 3
DE

چهارشنبه
95/12/25
ورزشگاه
ورزشگاه 3
DE

چهارشنبه
96/01/16
ورزشگاه
ورزشگاه 3
DE

چهارشنبه
96/03/03
ورزشگاه
ورزشگاه 1
DE
237-15-12يادگيري حركتي1ايازي واناني زينب
یکشنبه
95/11/10
قلم
206
E

یکشنبه
95/11/24
قلم
207
E

یکشنبه
95/12/08
قلم
311
E

یکشنبه
95/12/22
قلم
304
E

یکشنبه
96/01/20
قلم
309
EF
238-15-12تركيب بدن و كنترل وزن1موسوي نژاد زينب الساداتخواهران
شنبه
96/02/02
قلم
302
D

شنبه
96/02/09
قلم
301
D
شنبه
96/02/09
قلم
307
E

شنبه
96/02/16
قلم
304
D

شنبه
96/02/23
قلم
308
D
شنبه
96/02/23
قلم
307
E
239-15-12دو و ميداني 21عليپور زهراخواهران
دوشنبه
95/11/11
ورزشگاه
ورزشگاه 1
CD

دوشنبه
95/11/18
ورزشگاه
ورزشگاه 2
CD

دوشنبه
95/11/25
ورزشگاه
ورزشگاه 1
CD

دوشنبه
95/12/02
ورزشگاه
ورزشگاه 1
CD

دوشنبه
95/12/09
ورزشگاه
ورزشگاه 1
CD

دوشنبه
95/12/16
ورزشگاه
ورزشگاه 1
CD

دوشنبه
95/12/23
ورزشگاه
ورزشگاه 1
CD

دوشنبه
96/01/21
ورزشگاه
ورزشگاه 1
CD
239-15-12دو و ميداني 22بادسار سجادبرادران
چهارشنبه
95/11/13
ورزشگاه
ورزشگاه 5
CD

چهارشنبه
95/11/20
ورزشگاه
ورزشگاه 5
CD

چهارشنبه
95/11/27
ورزشگاه
ورزشگاه 5
CD

چهارشنبه
95/12/04
ورزشگاه
ورزشگاه 5
CD

چهارشنبه
95/12/11
ورزشگاه
ورزشگاه 5
CD

چهارشنبه
95/12/18
ورزشگاه
ورزشگاه 5
CD

چهارشنبه
95/12/25
ورزشگاه
ورزشگاه 5
CD

چهارشنبه
96/01/16
ورزشگاه
ورزشگاه 5
CD
240-15-12رشد حركتي1ايازي واناني زينب
یکشنبه
95/11/17
قلم
309
E

یکشنبه
95/12/01
قلم
311
E

یکشنبه
95/12/15
قلم
311
E

یکشنبه
96/01/27
قلم
311
E
241-15-12شنا 21معمار ساغرخواهران
شنبه
95/11/16
ساختمان عمران
استخر ایثار
A

شنبه
95/11/23
ساختمان عمران
استخر ایثار
A

شنبه
95/11/30
ساختمان عمران
استخر ایثار
A

شنبه
95/12/07
ساختمان عمران
استخر ایثار
A

شنبه
95/12/14
ساختمان عمران
استخر ایثار
A

شنبه
95/12/21
ساختمان عمران
استخر ایثار
A

شنبه
96/01/19
ساختمان عمران
استخر ایثار
A

شنبه
96/01/26
ساختمان عمران
استخر ایثار
A

شنبه
96/02/02
ساختمان عمران
استخر ایثار
A

شنبه
96/02/09
ساختمان عمران
استخر ایثار
A

شنبه
96/02/16
ساختمان عمران
استخر ایثار
A

شنبه
96/02/23
ساختمان عمران
استخر ایثار
A
241-15-12شنا 22جوانمردي رحمانبرادران با برنامه شنا 1گروه 2
242-15-12تنيس روي ميز11برمشوري فاطمهخواهران
یکشنبه
95/11/10
ورزشگاه
ورزشگاه 6
AB

یکشنبه
95/11/17
ورزشگاه
ورزشگاه 6
AB

یکشنبه
95/11/24
ورزشگاه
ورزشگاه 6
AB

یکشنبه
95/12/01
ورزشگاه
ورزشگاه 6
AB

یکشنبه
95/12/08
ورزشگاه
ورزشگاه 6
AB

یکشنبه
95/12/15
ورزشگاه
ورزشگاه 6
AB

یکشنبه
95/12/22
ورزشگاه
ورزشگاه 6
AB

یکشنبه
96/01/20
ورزشگاه
ورزشگاه 6
AB
242-15-12تنيس روي ميز11همايون پور محمدبرادران
چهارشنبه
95/11/13
ورزشگاه
ورزشگاه 4
DE

چهارشنبه
95/11/20
ورزشگاه
ورزشگاه 4
DE

چهارشنبه
95/11/27
ورزشگاه
ورزشگاه 4
DE

چهارشنبه
95/12/04
ورزشگاه
ورزشگاه 4
DE

چهارشنبه
95/12/11
ورزشگاه
ورزشگاه 4
DE

چهارشنبه
95/12/18
ورزشگاه
ورزشگاه 4
DE

چهارشنبه
95/12/25
ورزشگاه
ورزشگاه 4
DE

چهارشنبه
96/01/16
ورزشگاه
ورزشگاه 4
DE
243-15-12حركت شناسي1برمشوري فاطمه
یکشنبه
95/11/17
قلم
302
E

یکشنبه
95/12/01
اندیشه
205
E

یکشنبه
95/12/15
قلم
301
E

یکشنبه
96/01/20
اندیشه
205
E
244-15-12روش تحقيق در تربيت بدني1مقتدايي حميد رضا
چهارشنبه
95/11/13
قلم
307
E

چهارشنبه
95/11/27
قلم
307
E

چهارشنبه
95/12/11
قلم
307
E

چهارشنبه
95/12/25
قلم
307
E

چهارشنبه
96/01/23
قلم
311
EF

چهارشنبه
96/01/30
قلم
318
C
245-15-12اصول برنامه ريزي آموزش تربيت بدني1كشاورز هادي
یکشنبه
95/11/24
قلم
206
E

یکشنبه
95/12/08
قلم
304
E

یکشنبه
95/12/22
قلم
207
E

یکشنبه
96/01/27
قلم
206
F

یکشنبه
96/02/10
اندیشه
205
EF
246-15-12ژيمناستيك 11ايازي واناني زينبخواهران
یکشنبه
95/11/10
ورزشگاه
ورزشگاه 2
CD

یکشنبه
95/11/17
ورزشگاه
ورزشگاه 1
CD

یکشنبه
95/11/24
ورزشگاه
ورزشگاه 1
CD

یکشنبه
95/12/01
ورزشگاه
ورزشگاه 3
CD

یکشنبه
95/12/08
ورزشگاه
ورزشگاه 1
CD

یکشنبه
95/12/15
ورزشگاه
ورزشگاه 1
CD

یکشنبه
95/12/22
ورزشگاه
ورزشگاه 1
CD

یکشنبه
96/01/20
ورزشگاه
ورزشگاه 2
CD
246-15-12ژيمناستيك 12نورايي پور مجيدبرادران
چهارشنبه
95/11/13
ورزشگاه
ورزشگاه 2
AB

چهارشنبه
95/11/20
ورزشگاه
ورزشگاه 2
AB

چهارشنبه
95/11/27
ورزشگاه
ورزشگاه 2
AB

چهارشنبه
95/12/04
ورزشگاه
ورزشگاه 2
AB

چهارشنبه
95/12/11
ورزشگاه
ورزشگاه 2
AB

چهارشنبه
95/12/18
ورزشگاه
ورزشگاه 2
AB

چهارشنبه
95/12/25
ورزشگاه
ورزشگاه 2
AB

چهارشنبه
96/01/16
ورزشگاه
ورزشگاه 2
AB
247-15-12سنجش و اندازه گيري در تربيت بدني1قوهستانی سميرا
دوشنبه
96/01/28
قلم
311
D

دوشنبه
96/02/04
اندیشه
207
D

دوشنبه
96/02/11
اندیشه
205
D

دوشنبه
96/02/18
اندیشه
205
D
250-15-12بدمينتون 11نوروز پور مرضيهخواهران
یکشنبه
95/11/10
ورزشگاه
ورزشگاه 4
CD

یکشنبه
95/11/17
ورزشگاه
ورزشگاه 4
CD

یکشنبه
95/11/24
ورزشگاه
ورزشگاه 4
CD

یکشنبه
95/12/01
ورزشگاه
ورزشگاه 4
CD

یکشنبه
95/12/08
ورزشگاه
ورزشگاه 4
CD

یکشنبه
95/12/15
ورزشگاه
ورزشگاه 4
CD

یکشنبه
95/12/22
ورزشگاه
ورزشگاه 4
CD

یکشنبه
96/01/20
ورزشگاه
ورزشگاه 4
CD
250-15-12بدمينتون 12كيومرثي ابوذربرلدران
چهارشنبه
95/11/13
ورزشگاه
ورزشگاه 4
AB

چهارشنبه
95/11/20
ورزشگاه
ورزشگاه8
AB

چهارشنبه
95/11/27
ورزشگاه
ورزشگاه8
AB

چهارشنبه
95/12/04
ورزشگاه
ورزشگاه8
AB

چهارشنبه
95/12/11
ورزشگاه
ورزشگاه8
AB

چهارشنبه
95/12/18
ورزشگاه
ورزشگاه8
AB

چهارشنبه
95/12/25
ورزشگاه
ورزشگاه8
AB

چهارشنبه
96/01/16
ورزشگاه
ورزشگاه8
AB
255-15-12كشتي 1 برادران1ناصر كاظمبرادران
چهارشنبه
96/01/30
ورزشگاه
سالن شهید دوکوهکی واقع در بلوارچمران جنب استخر انق
DE

چهارشنبه
96/02/06
ورزشگاه
سالن شهید دوکوهکی واقع در بلوارچمران جنب استخر انق
DE

چهارشنبه
96/02/13
ورزشگاه
سالن شهید دوکوهکی واقع در بلوارچمران جنب استخر انق
DE

چهارشنبه
96/02/20
ورزشگاه
سالن شهید دوکوهکی واقع در بلوارچمران جنب استخر انق
DE

چهارشنبه
96/02/27
ورزشگاه
سالن شهید دوکوهکی واقع در بلوارچمران جنب استخر انق
DE
256-15-12ژيمناستيك 21ايازي واناني زينبخواهران
شنبه
95/11/09
ورزشگاه
ورزشگاه 1
AB

شنبه
95/11/16
ورزشگاه
ورزشگاه 1
AB

شنبه
95/11/23
ورزشگاه
ورزشگاه 1
AB

شنبه
95/11/30
ورزشگاه
ورزشگاه 1
AB

شنبه
95/12/07
ورزشگاه
ورزشگاه 1
AB

شنبه
95/12/14
ورزشگاه
ورزشگاه 1
AB

شنبه
95/12/21
ورزشگاه
ورزشگاه 1
AB

شنبه
96/01/19
ورزشگاه
ورزشگاه 1
AB
256-15-12ژيمناستيك 22نورايي پور مجيدبرادران
چهارشنبه
95/11/13
ورزشگاه
ورزشگاه 2
CD

چهارشنبه
95/11/20
ورزشگاه
ورزشگاه 2
CD

چهارشنبه
95/11/27
ورزشگاه
ورزشگاه 2
CD

چهارشنبه
95/12/04
ورزشگاه
ورزشگاه 2
CD

چهارشنبه
95/12/11
ورزشگاه
ورزشگاه 2
CD

چهارشنبه
95/12/18
ورزشگاه
ورزشگاه 2
CD

چهارشنبه
95/12/25
ورزشگاه
ورزشگاه 2
CD

چهارشنبه
96/01/16
ورزشگاه
ورزشگاه 2
CD
256-15-12ژيمناستيك 23ايازي واناني زينبخواهران با ژيمناستيك 2 گروه 1 برگزار مي گردد.
257-15-12واليبال 21نوروز پور مرضيهخواهران
دوشنبه
95/11/11
ورزشگاه
ورزشگاه 4
AB

دوشنبه
95/11/18
ورزشگاه
ورزشگاه 4
AB

دوشنبه
95/11/25
ورزشگاه
ورزشگاه 4
AB

دوشنبه
95/12/02
ورزشگاه
ورزشگاه 4
AB

دوشنبه
95/12/09
ورزشگاه
ورزشگاه 4
AB

دوشنبه
95/12/16
ورزشگاه
ورزشگاه 4
AB

دوشنبه
95/12/23
ورزشگاه
ورزشگاه 4
AB

دوشنبه
96/01/14
ورزشگاه
ورزشگاه 4
AB

دوشنبه
96/03/01
ورزشگاه
ورزشگاه 4
AB
257-15-12واليبال 22صالحي امير رضابرادران
پنج شنبه
95/11/14
ورزشگاه
ورزشگاه 4
CD

پنج شنبه
95/11/21
ورزشگاه
ورزشگاه 4
CD

پنج شنبه
95/11/28
ورزشگاه
ورزشگاه 4
CD

پنج شنبه
95/12/05
ورزشگاه
ورزشگاه 4
CD

پنج شنبه
95/12/19
ورزشگاه
ورزشگاه 4
CD

پنج شنبه
95/12/26
ورزشگاه
ورزشگاه 4
CD

پنج شنبه
96/01/17
ورزشگاه
ورزشگاه 4
CD

پنج شنبه
96/01/24
ورزشگاه
ورزشگاه 4
CD
257-15-12واليبال 23نوروز پور مرضيهخواهران با واليبال 2 گروه 1 برگزار مي گردد.
258-15-12هندبال 21طالبي سيده راضيهخواهران
یکشنبه
95/11/10
ورزشگاه
ورزشگاه 3
AB

یکشنبه
95/11/17
ورزشگاه
ورزشگاه 3
AB

یکشنبه
95/11/24
ورزشگاه
ورزشگاه 3
AB

یکشنبه
95/12/01
ورزشگاه
ورزشگاه 3
AB

یکشنبه
95/12/08
ورزشگاه
ورزشگاه 3
AB

یکشنبه
95/12/15
ورزشگاه
ورزشگاه 3
AB

یکشنبه
95/12/22
ورزشگاه
ورزشگاه 3
AB

یکشنبه
96/01/20
ورزشگاه
ورزشگاه 3
AB
258-15-12هندبال 22رحيمي اميربرادران
پنج شنبه
95/11/14
ورزشگاه
ورزشگاه 2
AB

پنج شنبه
95/11/21
ورزشگاه
ورزشگاه 2
AB

پنج شنبه
95/11/28
ورزشگاه
ورزشگاه 2
AB

پنج شنبه
95/12/05
ورزشگاه
ورزشگاه 2
AB

پنج شنبه
95/12/19
ورزشگاه
ورزشگاه 2
AB

پنج شنبه
95/12/26
ورزشگاه
ورزشگاه 2
AB

پنج شنبه
96/01/17
ورزشگاه
ورزشگاه 2
AB

پنج شنبه
96/01/24
ورزشگاه
ورزشگاه 2
AB
258-15-12هندبال 23طالبي سيده راضيهخواهران با هندبال 2 گروه 1 برگزار مي گردد.
264-15-12بدمينتون 21نوروز پور مرضيهخواهران
دوشنبه
95/11/11
ورزشگاه
ورزشگاه 4
CD

دوشنبه
95/11/18
ورزشگاه
ورزشگاه 4
CD

دوشنبه
95/11/25
ورزشگاه
ورزشگاه 4
CD

دوشنبه
95/12/02
ورزشگاه
ورزشگاه 4
CD

دوشنبه
95/12/09
ورزشگاه
ورزشگاه 4
CD

دوشنبه
95/12/16
ورزشگاه
ورزشگاه 4
CD

دوشنبه
95/12/23
ورزشگاه
ورزشگاه 4
CD

دوشنبه
96/01/14
ورزشگاه
ورزشگاه 4
CD
264-15-12بدمينتون 22كيومرثي ابوذربرادران با بدمينتون 1 برادران برگزار مي گردد
265-15-12تنيس روي ميز21برمشوري فاطمهخواهران
یکشنبه
95/11/17
ورزشگاه
ورزشگاه 3
CD

یکشنبه
95/11/24
ورزشگاه
ورزشگاه 3
CD

یکشنبه
95/12/01
ورزشگاه
ورزشگاه 5
CD

یکشنبه
95/12/08
ورزشگاه
ورزشگاه 3
CD

یکشنبه
95/12/15
ورزشگاه
ورزشگاه 3
CD

یکشنبه
95/12/22
ورزشگاه
ورزشگاه 3
CD

یکشنبه
96/01/20
ورزشگاه
ورزشگاه 3
CD

یکشنبه
96/01/27
ورزشگاه
ورزشگاه 1
CD
265-15-12تنيس روي ميز22همايون پور محمدبرادران با تنيس روي ميز1 برگزار مي گردد.
268-15-12فوتبال 21طهمورسي خاتونخواهران روزهاي يك شنبه از تاريخ24 بهمن تا20فروردين ساعت14
268-15-12فوتبال 22عربي محمدبرادران
چهارشنبه
95/11/13
ورزشگاه
ورزشگاه 1
AB

چهارشنبه
95/11/20
ورزشگاه
ورزشگاه 1
AB

چهارشنبه
95/11/27
ورزشگاه
ورزشگاه 1
AB

چهارشنبه
95/12/04
ورزشگاه
ورزشگاه 1
AB

چهارشنبه
95/12/11
ورزشگاه
ورزشگاه 6
AB

چهارشنبه
95/12/18
ورزشگاه
ورزشگاه 6
AB

چهارشنبه
95/12/25
ورزشگاه
ورزشگاه 6
AB

چهارشنبه
96/01/16
ورزشگاه
ورزشگاه 6
AB
270-15-12ورزشهاي بومي سنتي1نورايي پور مجيدبرادران
چهارشنبه
95/12/18
ورزشگاه
ورزشگاه 1
E

چهارشنبه
96/01/16
ورزشگاه
ورزشگاه 1
E

چهارشنبه
96/01/23
ورزشگاه
ورزشگاه 5
AB
270-15-12ورزشهاي بومي سنتي1علي پور فريباخواهران
شنبه
95/12/14
ورزشگاه
ورزشگاه 2
DE

شنبه
95/12/21
ورزشگاه
ورزشگاه 2
DE

شنبه
96/01/19
ورزشگاه
ورزشگاه 2
DE

شنبه
96/01/26
ورزشگاه
ورزشگاه 2
DE

شنبه
96/02/02
ورزشگاه
ورزشگاه 2
DE

شنبه
96/02/09
ورزشگاه
ورزشگاه 2
DE

شنبه
96/02/16
ورزشگاه
ورزشگاه 2
DE

شنبه
96/02/23
ورزشگاه
ورزشگاه 2
DE
276-15-12حركات موزون خواهران 11ايازي واناني زينبخواهران
یکشنبه
95/11/10
ورزشگاه
ورزشگاه 1
AB

یکشنبه
95/11/17
ورزشگاه
ورزشگاه8
AB

یکشنبه
95/11/24
ورزشگاه
ورزشگاه8
AB

یکشنبه
95/12/01
ورزشگاه
ورزشگاه8
AB

یکشنبه
95/12/08
ورزشگاه
ورزشگاه8
AB

یکشنبه
95/12/15
ورزشگاه
ورزشگاه8
AB

یکشنبه
95/12/22
ورزشگاه
ورزشگاه8
AB

یکشنبه
96/01/20
ورزشگاه
ورزشگاه 1
AB
- - - -- **************
254-15-12مديريت طرز اجراي مسابقات1كيومرثي ابوذر
چهارشنبه
96/02/06
قلم
206
E

چهارشنبه
96/02/20
قلم
308
E
425-15-12آشنايي با مديريت اماكن و تاسيسات ورزشي1ياراحمدي جلالبا درس آشنايي با اماكن وتاسيسات استادياراحمدي درگرايش زيستي
258-15-12هندبال 21رحيمي اميربرادران
پنج شنبه
95/11/14
ورزشگاه
ورزشگاه 2
CD

پنج شنبه
95/11/21
ورزشگاه
ورزشگاه 2
CD

پنج شنبه
95/11/28
ورزشگاه
ورزشگاه 2
CD

پنج شنبه
95/12/05
ورزشگاه
ورزشگاه 2
CD

پنج شنبه
95/12/19
ورزشگاه
ورزشگاه 2
CD

پنج شنبه
95/12/26
ورزشگاه
ورزشگاه 2
CD

پنج شنبه
96/01/17
ورزشگاه
ورزشگاه 2
CD

پنج شنبه
96/01/24
ورزشگاه
ورزشگاه 2
CD
258-15-12هندبال 21طالبي سيده راضيهخواهران
یکشنبه
95/11/10
ورزشگاه
ورزشگاه 1
CD

یکشنبه
95/11/17
ورزشگاه
ورزشگاه8
CD

یکشنبه
95/11/24
ورزشگاه
ورزشگاه8
CD

یکشنبه
95/12/01
ورزشگاه
ورزشگاه8
CD

یکشنبه
95/12/08
ورزشگاه
ورزشگاه8
CD

یکشنبه
95/12/15
ورزشگاه
ورزشگاه8
CD

یکشنبه
95/12/22
ورزشگاه
ورزشگاه8
CD

یکشنبه
96/01/20
ورزشگاه
ورزشگاه 1
CD
258-15-12هندبال 21طالبي سيده راضيهخواهران
یکشنبه
95/11/10
ورزشگاه
ورزشگاه 3
AB

یکشنبه
95/11/17
ورزشگاه
ورزشگاه 3
AB

یکشنبه
95/11/24
ورزشگاه
ورزشگاه 3
AB

یکشنبه
95/12/01
ورزشگاه
ورزشگاه 3
AB

یکشنبه
95/12/08
ورزشگاه
ورزشگاه 3
AB

یکشنبه
95/12/15
ورزشگاه
ورزشگاه 3
AB

یکشنبه
95/12/22
ورزشگاه
ورزشگاه 3
AB

یکشنبه
96/01/20
ورزشگاه
ورزشگاه 3
AB
258-15-12هندبال 22رحيمي اميربرادران
پنج شنبه
95/11/14
ورزشگاه
ورزشگاه 2
AB

پنج شنبه
95/11/21
ورزشگاه
ورزشگاه 2
AB

پنج شنبه
95/11/28
ورزشگاه
ورزشگاه 2
AB

پنج شنبه
95/12/05
ورزشگاه
ورزشگاه 2
AB

پنج شنبه
95/12/19
ورزشگاه
ورزشگاه 2
AB

پنج شنبه
95/12/26
ورزشگاه
ورزشگاه 2
AB

پنج شنبه
96/01/17
ورزشگاه
ورزشگاه 2
AB

پنج شنبه
96/01/24
ورزشگاه
ورزشگاه 2
AB
258-15-12هندبال 23طالبي سيده راضيهخواهران با هندبال 2 گروه 1 برگزار مي گردد.