دانشگاه پیام نور - مرکز شیراز
برنامه کلاسی
نیمسال اول 96-95
روانشناسي عمومی ورودی 92 و ماقبل
 جستجوی درس         F:18-20    E:16-18   D:14-16   C:12-14    B:10-12    A:8-10  
کد درس نام درس گروه استادتوضیحاتهفته
1
هفته
2
هفته
3
هفته
4
هفته
5
هفته
6
هفته
7
هفته
8
هفته
9
هفته
10
هفته
11
هفته
12
هفته
13
هفته
14
هفته
15
هفته
16
004-17-11آمارتوصيفي1فيلي عليرضامشترک با 93 به بعد
005-17-11آماراستنباطي2اسلمی الهه
دوشنبه
95/11/18
قلم
311
E
دوشنبه
95/11/18
قلم
311
D

دوشنبه
95/11/25
قلم
302
E
دوشنبه
95/11/25
قلم
302
D

دوشنبه
95/12/02
قلم
311
E

دوشنبه
95/12/09
قلم
311
E
دوشنبه
95/12/09
قلم
306
D

دوشنبه
95/12/23
قلم
309
E

دوشنبه
96/01/14
قلم
301
E
دوشنبه
96/01/14
قلم
218
D

دوشنبه
96/01/21
قلم
311
E

دوشنبه
96/01/28
قلم
306
E

دوشنبه
96/02/04
قلم
302
E

دوشنبه
96/02/11
قلم
320
E

دوشنبه
96/02/18
قلم
306
D

دوشنبه
96/02/25
قلم
303
E
دوشنبه
96/02/25
قلم
303
F
شنبه
96/02/23
قلم
318
CD
سه شنبه
96/02/26
قلم
215
D

شنبه
96/02/30
قلم
211
E
006-17-12روانشناسي عمومي 21اسلمی الهه
دوشنبه
95/11/25
قلم
303
B

دوشنبه
95/12/23
قلم
305
B

دوشنبه
96/02/04
قلم
309
B

دوشنبه
96/02/25
قلم
311
B
021-12-12زبان تخصصي روانشناسي 21فرنيا فاطمه
شنبه
95/11/30
قلم
306
E

شنبه
95/12/14
قلم
306
E

شنبه
96/01/19
قلم
306
E

شنبه
96/01/26
قلم
306
E

شنبه
96/02/09
قلم
306
E

شنبه
96/02/16
قلم
306
E

شنبه
96/02/23
قلم
306
DE
025-17-12روانشناسي تجربي1فيلي عليرضا
دوشنبه
95/11/11
قلم
301
C
دوشنبه
95/11/11
قلم
302
D

یکشنبه
95/12/08
قلم
318
DE

یکشنبه
95/12/22
قلم
311
DE

یکشنبه
96/01/20
قلم
311
D
یکشنبه
96/01/20
قلم
318
E

یکشنبه
96/02/03
قلم
311
D
یکشنبه
96/02/03
قلم
318
E

یکشنبه
96/02/17
قلم
311
DE
037-17-12ارزشيابي شخصيت1راه پيما سميرامشترک باورودیهای 93 وبعد
038-17-12مقدمات نوروپسيكولوژي1علي برزي قائم
چهارشنبه
95/11/27
قلم
320
C

چهارشنبه
95/12/11
قلم
320
C

چهارشنبه
96/01/23
قلم
318
C

چهارشنبه
96/02/06
قلم
318
C
040-17-12سميناردرمسائل روانشناسي عمومي (عملي )1فيلي عليرضا
یکشنبه
95/11/24
قلم
310
C

یکشنبه
95/12/01
قلم
310
C

یکشنبه
95/12/08
قلم
310
C

یکشنبه
95/12/15
قلم
310
C

یکشنبه
95/12/22
قلم
310
C

یکشنبه
96/01/20
قلم
310
C

یکشنبه
96/01/27
قلم
310
C

یکشنبه
96/02/03
قلم
310
C

یکشنبه
96/02/10
قلم
310
C
سه شنبه
96/02/12
اندیشه
103
E

یکشنبه
96/02/17
قلم
310
C
چهارشنبه
96/02/20
اندیشه
کارگاه کامپیوتر2
ABCD
040-17-12سميناردرمسائل روانشناسي عمومي (عملي )2تابع بردبار فريبا
دوشنبه
95/11/11
قلم
320
A

دوشنبه
95/11/25
قلم
320
AB

دوشنبه
95/12/09
قلم
318
A

دوشنبه
95/12/23
قلم
318
AB

دوشنبه
96/01/21
قلم
318
A

دوشنبه
96/02/04
قلم
318
AB

دوشنبه
96/02/18
قلم
318
A
041-17-12روانشناسي بازي (روانشناسي )1باصفت حلیمه
سه شنبه
95/12/24
قلم
319
C

سه شنبه
96/01/29
قلم
219
C

سه شنبه
96/02/12
قلم
217
C

سه شنبه
96/02/26
قلم
211
C
044-17-12مقدمات روانشناسي سلامت1بلوچي هانيهمشترک با ورودی 93 به بعد
046-17-12روانشناسي رشد11اسلمی الهه
دوشنبه
95/12/09
قلم
319
B

دوشنبه
95/12/23
قلم
311
C

دوشنبه
96/01/21
قلم
309
B

دوشنبه
96/02/18
قلم
309
B

سه شنبه
96/02/26
قلم
317
B

شنبه
96/02/30
قلم
211
B
049-17-12متون زبان تخصصي روانشناسي وعلوم تربيتي1دوكوهكي شهرام
سه شنبه
95/11/12
قلم
318
A

سه شنبه
95/11/26
قلم
220
A

سه شنبه
95/12/03
قلم
319
A

سه شنبه
95/12/10
قلم
318
A

سه شنبه
95/12/24
قلم
318
A

سه شنبه
96/01/15
قلم
319
A

سه شنبه
96/01/29
قلم
319
A

سه شنبه
96/02/12
قلم
318
A
056-17-12روانشناسي عمومي 11اسلمی الهه
یکشنبه
96/02/10
قلم
203
A

شنبه
96/02/23
قلم
203
A
شنبه
96/02/23
قلم
203
B
057-17-12انگيزش وهيجان1فیروزبخت سمیرا
چهارشنبه
95/11/27
قلم
311
E

چهارشنبه
95/12/11
قلم
310
E

چهارشنبه
95/12/25
قلم
310
E

چهارشنبه
96/01/23
قلم
318
E

چهارشنبه
96/01/30
قلم
319
E

چهارشنبه
96/02/06
قلم
311
E

چهارشنبه
96/02/20
قلم
310
E
060-17-12آسيب شناسي رواني 11زرنقاش مينا
سه شنبه
95/12/10
قلم
210
A

سه شنبه
95/12/24
قلم
209
A

سه شنبه
96/01/29
قلم
210
A

سه شنبه
96/02/12
قلم
209
A

سه شنبه
96/02/19
قلم
204
A

سه شنبه
96/02/26
قلم
209
A
061-17-12آسيب شناسي رواني 21فيلي عليرضا
شنبه
95/11/16
قلم
220
C

شنبه
95/11/23
قلم
220
C

شنبه
95/11/30
قلم
220
C

شنبه
95/12/07
قلم
310
C

شنبه
95/12/14
قلم
پروژه
C

شنبه
95/12/21
قلم
220
C

شنبه
96/01/19
قلم
319
C

شنبه
96/01/26
قلم
220
C

شنبه
96/02/02
قلم
310
C

شنبه
96/02/09
قلم
310
C

شنبه
96/02/16
قلم
310
C
شنبه
96/02/16
اندیشه
206
D

شنبه
96/02/23
قلم
310
C
شنبه
96/02/23
اندیشه
202
D
062-17-12تفكر و زبان1کمری سنقرآبادی سامان
سه شنبه
95/12/03
قلم
319
B

سه شنبه
95/12/17
قلم
319
B

سه شنبه
96/01/29
قلم
319
B

سه شنبه
96/02/12
قلم
320
B
063-22-12آسيب شناسي اجتماعي1نوروزي فاطمه مشترک با علوم اجتماعی
064-17-12روانشناسي اعتياد1هاشمي فاطمه
سه شنبه
95/12/24
قلم
306
C

سه شنبه
96/01/15
قلم
220
D

سه شنبه
96/01/29
قلم
219
D

سه شنبه
96/02/12
قلم
220
D

سه شنبه
96/02/19
قلم
319
D

سه شنبه
96/02/26
قلم
216
D
066-17-12روانشناسي فيزيولوژيك1مستغني سارا
یکشنبه
95/12/22
قلم
311
C

یکشنبه
96/01/20
قلم
301
C

یکشنبه
96/02/10
قلم
311
C

یکشنبه
96/02/24
قلم
311
C
067-17-12نظريه هاي مشاوره وروان درماني1بذرافکن رویا
شنبه
95/11/30
قلم
306
C

شنبه
95/12/07
قلم
پروژه
C

شنبه
95/12/14
قلم
220
C

شنبه
95/12/21
قلم
201
C

شنبه
96/01/19
قلم
306
C
شنبه
96/01/19
قلم
320
D

شنبه
96/01/26
قلم
201
C

شنبه
96/02/02
قلم
204
C
شنبه
96/02/02
قلم
306
D

شنبه
96/02/09
قلم
204
C

شنبه
96/02/16
قلم
311
B
شنبه
96/02/16
قلم
306
C

شنبه
96/02/23
قلم
320
B
شنبه
96/02/23
قلم
301
C
069-17-12پروژه (پژوهشهاي عملي وانفرادي )1فيلي عليرضا
دوشنبه
95/11/25
قلم
پروژه
C

دوشنبه
95/12/16
قلم
پروژه
C

دوشنبه
96/01/14
قلم
پروژه
C

شنبه
96/01/19
اندیشه
102
E

دوشنبه
96/01/28
قلم
پروژه
C

دوشنبه
96/02/11
قلم
پروژه
C

سه شنبه
96/02/19
اندیشه
102
E

دوشنبه
96/02/25
قلم
پروژه
C
069-17-12پروژه (پژوهشهاي عملي وانفرادي )2تابع بردبار فريبا
دوشنبه
95/11/18
قلم
پروژه
C

دوشنبه
95/12/02
قلم
پروژه
C

دوشنبه
95/12/16
قلم
پروژه
C

دوشنبه
96/01/28
قلم
پروژه
C

دوشنبه
96/02/11
قلم
پروژه
C

دوشنبه
96/02/25
قلم
پروژه
C
069-17-12پروژه (پژوهشهاي عملي وانفرادي )3ذاكري حميدرضا
شنبه
95/12/07
قلم
پروژه
A

شنبه
95/12/21
قلم
پروژه
A

شنبه
96/01/19
قلم
پروژه
A

شنبه
96/02/02
قلم
پروژه
A

شنبه
96/02/16
قلم
پروژه
A

شنبه
96/02/23
قلم
پروژه
A
069-17-12پروژه (پژوهشهاي عملي وانفرادي )4ملك زاده اكرم
پنج شنبه
95/11/14
قلم
پروژه
B

پنج شنبه
95/11/28
قلم
پروژه
B

پنج شنبه
95/12/26
قلم
پروژه
C

پنج شنبه
96/01/24
قلم
پروژه
C

پنج شنبه
96/02/07
قلم
پروژه
C

پنج شنبه
96/02/21
قلم
پروژه
C
069-17-12پروژه (پژوهشهاي عملي وانفرادي )5کمری سنقرآبادی سامان
سه شنبه
95/11/19
قلم
پروژه
D

سه شنبه
95/12/03
قلم
پروژه
D

سه شنبه
95/12/17
قلم
پروژه
D

سه شنبه
96/01/29
قلم
پروژه
D

سه شنبه
96/02/12
قلم
پروژه
D

سه شنبه
96/02/26
قلم
پروژه
D
069-17-12پروژه (پژوهشهاي عملي وانفرادي )6اسلمی الهه
دوشنبه
95/11/11
قلم
پروژه
C

دوشنبه
95/12/02
قلم
پروژه
D

دوشنبه
95/12/16
قلم
پروژه
E

دوشنبه
96/01/21
قلم
پروژه
F

دوشنبه
96/02/04
قلم
پروژه
F

دوشنبه
96/02/18
قلم
پروژه
E
069-17-12پروژه (پژوهشهاي عملي وانفرادي )7بلوچي هانيه
دوشنبه
95/11/25
قلم
پروژه
D

دوشنبه
95/12/09
قلم
پروژه
C

دوشنبه
95/12/16
قلم
پروژه
D

دوشنبه
96/01/21
قلم
پروژه
C

دوشنبه
96/02/04
قلم
پروژه
C

دوشنبه
96/02/18
قلم
پروژه
C
069-17-12پروژه (پژوهشهاي عملي وانفرادي )8كهنسال هاجر
شنبه
95/12/07
قلم
پروژه
A

شنبه
95/12/21
قلم
پروژه
A

شنبه
96/01/19
قلم
پروژه
A

شنبه
96/02/02
قلم
پروژه
A

شنبه
96/02/16
قلم
پروژه
A

شنبه
96/02/23
قلم
پروژه
A
سه شنبه
96/02/26
قلم
217
A

شنبه
96/02/30
قلم
205
A
069-17-12پروژه (پژوهشهاي عملي وانفرادي )9مير باقري رضا
سه شنبه
95/11/19
قلم
پروژه
C

سه شنبه
95/12/03
قلم
پروژه
C

سه شنبه
95/12/17
قلم
پروژه
C

سه شنبه
96/01/29
قلم
پروژه
C

سه شنبه
96/02/12
قلم
پروژه
C

سه شنبه
96/02/26
قلم
301
C
069-17-12پروژه (پژوهشهاي عملي وانفرادي )10عباسی فاطمه
سه شنبه
95/12/03
قلم
پروژه
B

سه شنبه
95/12/17
قلم
پروژه
A

سه شنبه
96/01/15
قلم
پروژه
B

سه شنبه
96/01/29
قلم
پروژه
A

سه شنبه
96/02/12
قلم
پروژه
B

سه شنبه
96/02/26
قلم
پروژه
A
069-17-12پروژه (پژوهشهاي عملي وانفرادي )11تجلی فاطمه
یکشنبه
95/12/22
قلم
پروژه
B

یکشنبه
96/01/20
قلم
پروژه
B

یکشنبه
96/02/03
قلم
پروژه
B

یکشنبه
96/02/17
قلم
پروژه
B

یکشنبه
96/02/24
قلم
پروژه
B
105-17-12روانشناسي اجتماعي1اسلمی الهه
دوشنبه
95/12/23
قلم
311
D

دوشنبه
96/01/21
قلم
311
D

دوشنبه
96/02/04
قلم
311
D

دوشنبه
96/02/18
قلم
302
C

سه شنبه
96/02/26
قلم
213
C

شنبه
96/02/30
قلم
211
D
181-17-12روانشناسي جنايي1ملك زاده اكرم
پنج شنبه
96/01/24
قلم
320
D

پنج شنبه
96/02/07
قلم
320
D

پنج شنبه
96/02/21
قلم
320
D
پنج شنبه
96/02/21
قلم
220
E
182-17-12كاربرد كامپيوتر در روانشناسي1اسلمی الهه
دوشنبه
95/11/18
اندیشه
کارگاه کامپیوتر 1
A

دوشنبه
95/11/25
اندیشه
کارگاه کامپیوتر 1
A

دوشنبه
95/12/02
اندیشه
کارگاه کامپیوتر 1
A

دوشنبه
95/12/09
اندیشه
کارگاه کامپیوتر 1
A

دوشنبه
95/12/16
اندیشه
کارگاه کامپیوتر 1
A

دوشنبه
95/12/23
اندیشه
کارگاه کامپیوتر 1
A

دوشنبه
96/01/14
اندیشه
کارگاه کامپیوتر 1
A

دوشنبه
96/01/21
اندیشه
کارگاه کامپیوتر 1
A

دوشنبه
96/01/28
اندیشه
کارگاه کامپیوتر 1
A

دوشنبه
96/02/04
اندیشه
کارگاه کامپیوتر 1
A

یکشنبه
96/02/10
اندیشه
کارگاه کامپیوتر 1
B
دوشنبه
96/02/11
اندیشه
کارگاه کامپیوتر 1
A

یکشنبه
96/02/17
اندیشه
کارگاه کامپیوتر 1
AB
دوشنبه
96/02/18
اندیشه
کارگاه کامپیوتر 1
A

یکشنبه
96/02/24
اندیشه
کارگاه کامپیوتر 1
AB
دوشنبه
96/02/25
اندیشه
کارگاه کامپیوتر 1
A
چهارشنبه
96/02/27
اندیشه
کارگاه کامپیوتر 1
AB
سه شنبه
96/02/26
اندیشه
کارگاه کامپیوتر3
A

شنبه
96/02/30
اندیشه
کارگاه کامپیوتر 1
A
184-17-12روا نشناسي هوش و سنجش آن1اسلمی الهه
دوشنبه
95/11/25
قلم
309
C

دوشنبه
95/12/02
قلم
302
C

دوشنبه
95/12/09
قلم
302
C

دوشنبه
95/12/16
قلم
311
C

دوشنبه
96/01/14
قلم
309
C

دوشنبه
96/01/21
قلم
311
C

دوشنبه
96/01/28
قلم
311
C

دوشنبه
96/02/04
قلم
302
C

دوشنبه
96/02/11
قلم
302
C

دوشنبه
96/02/25
قلم
309
C

شنبه
96/02/30
قلم
211
C
185-17-12بهداشت رواني1تابع بردبار فريبامشترک با 93 به بعد
186-17-12روانشناسي يادگيري1فیروزبخت سمیرا
چهارشنبه
95/11/27
قلم
309
D

چهارشنبه
95/12/11
قلم
309
D

چهارشنبه
95/12/25
قلم
309
C

چهارشنبه
96/01/23
قلم
302
C

چهارشنبه
96/01/30
قلم
313
C

چهارشنبه
96/02/06
قلم
301
C

چهارشنبه
96/02/20
قلم
309
C
187-17-12روانشناسي مرضي كودك1تجلی فاطمه
یکشنبه
95/12/22
قلم
216
E

یکشنبه
96/01/20
قلم
219
E

یکشنبه
96/02/03
قلم
204
E

یکشنبه
96/02/17
قلم
204
E

یکشنبه
96/02/24
قلم
302
DE
366-11-12مقدمات روشهاي تحقيق در روانشناسي و علوم تربيتي1تابع بردبار فريبا
شنبه
95/11/16
قلم
306
AB

شنبه
95/11/30
قلم
311
AB

شنبه
95/12/14
قلم
311
AB

شنبه
96/01/26
قلم
311
AB

شنبه
96/02/09
قلم
311
AB

شنبه
96/02/23
قلم
311
AB
366-11-12مقدمات روشهاي تحقيق در روانشناسي و علوم تربيتي2تابع بردبار فريبا
دوشنبه
95/11/11
قلم
303
B

دوشنبه
95/11/25
قلم
311
C

دوشنبه
95/12/02
قلم
314
B

دوشنبه
95/12/09
قلم
311
B

دوشنبه
95/12/23
قلم
301
B

دوشنبه
96/01/14
قلم
301
B
دوشنبه
96/01/14
قلم
301
A

دوشنبه
96/01/21
قلم
311
B

دوشنبه
96/02/04
قلم
311
C

دوشنبه
96/02/11
قلم
311
B

دوشنبه
96/02/18
قلم
311
B
دوشنبه
96/02/18
قلم
311
C
367-11-12روان سنجي1اسلمی الهه
دوشنبه
95/12/16
قلم
311
D

دوشنبه
96/01/28
قلم
309
D

دوشنبه
96/02/11
قلم
309
D

دوشنبه
96/02/25
قلم
309
D
407-11-12روانشناسي شخصيت (نظريه ها و مفاهيم )1تابع بردبار فريبا
سه شنبه
95/11/19
قلم
306
AB

سه شنبه
95/12/03
قلم
306
B
سه شنبه
95/12/03
قلم
306
A

سه شنبه
95/12/17
قلم
306
A

سه شنبه
96/01/15
قلم
306
A
سه شنبه
96/01/15
قلم
319
B

سه شنبه
96/02/12
قلم
320
A
سه شنبه
96/02/12
قلم
309
B
- - - -- **************
004-11-12كاربردآزمونهاي رواني1تابع بردبار فريبا
شنبه
95/11/23
قلم
320
AB

شنبه
95/12/07
قلم
320
AB

شنبه
95/12/21
قلم
320
AB

شنبه
96/01/19
قلم
320
AB

شنبه
96/02/02
قلم
320
AB

شنبه
96/02/16
قلم
320
AB
005-11-12اصول وفنون راهنمايي ومشاوره خانواده1رستمی سمیرا
سه شنبه
95/11/12
قلم
318
C

سه شنبه
95/11/19
قلم
318
C

سه شنبه
95/11/26
قلم
318
C

سه شنبه
95/12/10
قلم
318
C
سه شنبه
95/12/10
قلم
320
B

سه شنبه
95/12/24
قلم
318
C

سه شنبه
96/01/15
قلم
318
C

سه شنبه
96/02/12
قلم
318
B

سه شنبه
96/02/19
قلم
318
C
سه شنبه
96/02/19
قلم
320
B

سه شنبه
96/02/26
قلم
318
C
005-11-12اصول وفنون راهنمايي ومشاوره خانواده2یزدانی افسون
شنبه
95/12/14
قلم
213
CD

شنبه
96/01/19
قلم
201
C

شنبه
96/01/26
اندیشه
202
CD

شنبه
96/02/09
قلم
311
CD

شنبه
96/02/16
قلم
317
CD

شنبه
96/02/23
قلم
213
CD
005-17-11آماراستنباطي1ذاكري حميدرضا
پنج شنبه
95/11/21
قلم
311
B

پنج شنبه
95/11/28
قلم
320
B

پنج شنبه
95/12/05
قلم
320
B

شنبه
95/12/07
قلم
213
C

پنج شنبه
95/12/19
قلم
311
B

پنج شنبه
95/12/26
قلم
318
B

پنج شنبه
96/01/17
قلم
311
B
پنج شنبه
96/01/17
قلم
302
C

پنج شنبه
96/01/24
قلم
318
B

پنج شنبه
96/01/31
قلم
311
B
پنج شنبه
96/01/31
قلم
309
C

پنج شنبه
96/02/07
قلم
319
B
پنج شنبه
96/02/07
قلم
318
C

پنج شنبه
96/02/14
قلم
311
B
پنج شنبه
96/02/14
قلم
311
C
شنبه
96/02/09
قلم
320
B
شنبه
96/02/09
قلم
203
C
شنبه
96/02/09
قلم
211
A

پنج شنبه
96/02/21
قلم
318
B
پنج شنبه
96/02/21
قلم
303
C

پنج شنبه
96/02/28
قلم
302
B
پنج شنبه
96/02/28
قلم
301
C
006-11-12فلسفه آموزش وپرورش1امیر عضدی فاطمه
شنبه
95/12/14
قلم
306
D

شنبه
96/01/26
قلم
303
D

شنبه
96/02/09
قلم
303
D

شنبه
96/02/16
قلم
319
D

شنبه
96/02/23
قلم
309
D
007-11-12روشهاوفنون تدريس1منتظري مصطفي
شنبه
95/11/30
قلم
319
E

شنبه
95/12/14
قلم
319
E

شنبه
96/01/26
قلم
318
E

شنبه
96/02/09
قلم
319
E
009-11-12كليات فلسفه1بحراني صديقه
چهارشنبه
95/12/18
قلم
310
E

چهارشنبه
96/01/30
قلم
306
B

چهارشنبه
96/02/13
قلم
306
C

چهارشنبه
96/02/27
قلم
306
C
035-17-12اختلالات يادگيري1هاشمي فاطمه
سه شنبه
95/11/12
قلم
310
A

سه شنبه
95/11/26
قلم
310
A

سه شنبه
95/12/10
قلم
310
A
سه شنبه
95/12/10
قلم
210
C

سه شنبه
95/12/24
قلم
310
A

سه شنبه
96/02/19
قلم
310
A

سه شنبه
96/02/26
قلم
310
A
051-17-12روانشناسي وآموزش كودكان استثنايي1طاهری علی
چهارشنبه
95/11/20
قلم
306
D

چهارشنبه
95/12/04
قلم
309
D

چهارشنبه
95/12/18
قلم
311
D

چهارشنبه
95/12/25
قلم
302
D

چهارشنبه
96/01/16
قلم
309
D

چهارشنبه
96/01/23
قلم
302
D

چهارشنبه
96/01/30
قلم
311
D
چهارشنبه
96/01/30
قلم
206
F

چهارشنبه
96/02/06
قلم
311
D

چهارشنبه
96/02/13
قلم
318
D

چهارشنبه
96/02/20
قلم
311
D

چهارشنبه
96/02/27
قلم
306
D
چهارشنبه
96/02/27
قلم
306
E
052-17-12روانشناسي پويايي گروه1زرنقاش مينا
سه شنبه
95/11/26
قلم
310
D

سه شنبه
95/12/10
قلم
310
D

سه شنبه
95/12/24
قلم
310
D

سه شنبه
96/02/12
قلم
310
D

سه شنبه
96/02/19
قلم
310
D

سه شنبه
96/02/26
قلم
310
D
053-17-12روش هاي تغييرواصلاح رفتار1تابع بردبار فريبامشترک با روانشناسی
365-11-12روانشناسي تربيتي1اسلمی الهه
دوشنبه
95/11/18
قلم
311
B

دوشنبه
95/12/02
قلم
311
B

دوشنبه
95/12/16
قلم
305
B

دوشنبه
96/01/14
قلم
302
B

دوشنبه
96/01/28
قلم
302
B

دوشنبه
96/02/11
قلم
318
B
- - - -- **************
060-17-12آسيب شناسي رواني 11زرنقاش مينا
سه شنبه
95/11/26
قلم
320
B

سه شنبه
95/12/10
قلم
311
B

سه شنبه
95/12/24
قلم
306
B

سه شنبه
96/02/12
قلم
220
B

سه شنبه
96/02/19
قلم
306
B

سه شنبه
96/02/26
قلم
306
B
365-11-12روانشناسي تربيتي1زارعي يعقوب
یکشنبه
95/12/22
قلم
317
C

یکشنبه
96/02/17
قلم
219
C

یکشنبه
96/02/24
قلم
318
CD
038-17-12مقدمات نوروپسيكولوژي1زرنقاش مينا
سه شنبه
96/01/29
اندیشه
202
B

سه شنبه
96/02/12
قلم
219
E

سه شنبه
96/02/19
اندیشه
202
E

سه شنبه
96/02/26
قلم
210
E
063-22-12آسيب شناسي اجتماعي1نوروزي فاطمه مشترک با علوم اجتماعی