دانشگاه پیام نور - مرکز شیراز
برنامه کلاسی
نیمسال اول 96-95
روانشناسی عمومی -ورودی 93 به بعد
 جستجوی درس         F:18-20    E:16-18   D:14-16   C:12-14    B:10-12    A:8-10  
کد درس نام درس گروه استادتوضیحاتهفته
1
هفته
2
هفته
3
هفته
4
هفته
5
هفته
6
هفته
7
هفته
8
هفته
9
هفته
10
هفته
11
هفته
12
هفته
13
هفته
14
هفته
15
هفته
16
037-17-12ارزشيابي شخصيت1راه پيما سميرا
سه شنبه
95/12/17
قلم
215
E

سه شنبه
95/12/24
قلم
213
DE

سه شنبه
96/01/15
قلم
219
E

سه شنبه
96/01/29
قلم
320
E

سه شنبه
96/02/12
قلم
210
DE

سه شنبه
96/02/19
قلم
219
DE

سه شنبه
96/02/26
قلم
219
DE
208-17-12مباحث اساسي در روانشناسي11هاشمي فاطمه
سه شنبه
95/12/10
قلم
310
B

سه شنبه
95/12/24
قلم
310
B

سه شنبه
96/02/19
قلم
310
B

سه شنبه
96/02/26
قلم
310
B
208-17-12مباحث اساسي در روانشناسي12بذرافکن رویا
شنبه
95/11/30
قلم
318
B

شنبه
95/12/14
قلم
318
B

شنبه
96/01/26
قلم
320
B

شنبه
96/02/09
قلم
318
B
209-17-12انسان از ديدگاه اسلام1بحراني صديقه
چهارشنبه
95/12/04
قلم
319
D

چهارشنبه
95/12/18
قلم
318
D

چهارشنبه
96/01/16
قلم
319
D

چهارشنبه
96/01/30
قلم
319
D

چهارشنبه
96/02/13
قلم
319
D

چهارشنبه
96/02/27
قلم
320
D
210-17-12مباني جامعه شناسي1نجيمي نجيم
یکشنبه
95/12/15
قلم
301
C

یکشنبه
95/12/22
قلم
311
B

یکشنبه
96/01/20
قلم
203
C

یکشنبه
96/02/03
قلم
307
C

یکشنبه
96/02/17
قلم
210
C

یکشنبه
96/02/24
قلم
203
D
210-17-12مباني جامعه شناسي2نجيمي نجيم
یکشنبه
95/12/15
قلم
210
E

یکشنبه
95/12/22
قلم
306
A

یکشنبه
96/01/20
قلم
204
A

یکشنبه
96/02/03
قلم
306
A

یکشنبه
96/02/17
قلم
307
DE
211-17-12آمار توصيفي1فيلي عليرضا
شنبه
95/11/16
قلم
310
A

شنبه
95/11/23
قلم
310
A

شنبه
95/11/30
قلم
310
A

شنبه
95/12/07
قلم
310
A

شنبه
95/12/14
قلم
310
A

شنبه
95/12/21
قلم
310
A

شنبه
96/01/19
قلم
217
A

شنبه
96/01/26
قلم
310
A

شنبه
96/02/02
قلم
310
A

شنبه
96/02/09
قلم
310
A

شنبه
96/02/16
قلم
310
A

شنبه
96/02/30
قلم
209
ABCD
211-17-12آمار توصيفي2بذرافکن رویا
شنبه
95/11/30
قلم
318
A

شنبه
95/12/07
قلم
311
A

شنبه
95/12/14
قلم
318
A

شنبه
95/12/21
قلم
306
A

شنبه
96/01/19
قلم
306
A

شنبه
96/01/26
قلم
320
A

شنبه
96/02/02
قلم
306
A

شنبه
96/02/09
قلم
318
A

شنبه
96/02/16
قلم
311
A

شنبه
96/02/23
قلم
204
A
212-17-12مباحث اساسي در روانشناسي 21هاشمي فاطمه
سه شنبه
95/12/17
قلم
310
A

سه شنبه
96/01/15
قلم
310
A

سه شنبه
96/01/29
قلم
310
A

سه شنبه
96/02/12
قلم
310
A
212-17-12مباحث اساسي در روانشناسي 22هاشمي فاطمه
سه شنبه
95/12/17
قلم
310
B

سه شنبه
96/01/15
قلم
310
B

سه شنبه
96/01/29
قلم
310
B

سه شنبه
96/02/12
قلم
310
B
212-17-12مباحث اساسي در روانشناسي 23عباسی فاطمه
سه شنبه
95/12/17
قلم
310
C

سه شنبه
96/01/15
قلم
310
C

سه شنبه
96/01/29
قلم
310
C

سه شنبه
96/02/12
قلم
310
C
213-17-12تاريخ و مكاتب در روانشناسي و نقد آن1كهنسال هاجر
شنبه
95/12/07
قلم
320
E

شنبه
95/12/21
قلم
320
E

شنبه
96/01/19
قلم
318
E

شنبه
96/01/26
قلم
317
A

شنبه
96/02/02
قلم
318
E

شنبه
96/02/23
قلم
209
E
سه شنبه
96/02/26
قلم
318
E

شنبه
96/02/30
قلم
205
E
213-17-12تاريخ و مكاتب در روانشناسي و نقد آن2كهنسال هاجر
شنبه
95/12/07
قلم
318
D

شنبه
95/12/21
قلم
318
D

شنبه
96/01/19
قلم
318
D

شنبه
96/01/26
قلم
205
B

شنبه
96/02/02
قلم
320
D

شنبه
96/02/23
قلم
210
D
سه شنبه
96/02/26
قلم
309
D

شنبه
96/02/30
قلم
205
D
213-17-12تاريخ و مكاتب در روانشناسي و نقد آن3كهنسال هاجر
شنبه
95/12/07
قلم
319
C

شنبه
95/12/21
قلم
305
C

شنبه
96/01/19
قلم
314
C

شنبه
96/01/26
قلم
319
D

شنبه
96/02/02
قلم
314
C

شنبه
96/02/23
قلم
316
F
سه شنبه
96/02/26
قلم
319
F

شنبه
96/02/30
قلم
205
F
214-17-12معرفت شناسي1دهقانی فرد مهناز
سه شنبه
95/11/19
قلم
310
B

سه شنبه
95/12/03
قلم
310
B

سه شنبه
95/12/17
قلم
310
D

سه شنبه
96/01/15
قلم
310
D

سه شنبه
96/01/29
قلم
310
D

سه شنبه
96/02/12
قلم
305
D
214-17-12معرفت شناسي2دهقانی فرد مهناز
سه شنبه
95/11/26
قلم
310
B

سه شنبه
95/12/10
قلم
220
B

سه شنبه
95/12/24
قلم
220
B

سه شنبه
96/02/19
قلم
311
B

سه شنبه
96/02/26
قلم
318
B
سه شنبه
96/02/26
قلم
306
A
215-17-12فيزيولوژي اعصاب و غدد1علي برزي قائم
چهارشنبه
95/11/27
اندیشه
103
D

چهارشنبه
95/12/11
اندیشه
103
D

چهارشنبه
96/01/23
اندیشه
103
D

چهارشنبه
96/02/06
اندیشه
103
D
215-17-12فيزيولوژي اعصاب و غدد2علي برزي قائم
چهارشنبه
95/11/27
اندیشه
103
E

چهارشنبه
95/12/11
اندیشه
102
E

چهارشنبه
96/01/23
اندیشه
102
E

چهارشنبه
96/02/06
اندیشه
102
E

چهارشنبه
96/03/03
قلم
207
C
215-17-12فيزيولوژي اعصاب و غدد3علي برزي قائم
چهارشنبه
95/11/27
قلم
310
B

چهارشنبه
95/12/11
قلم
310
B

چهارشنبه
96/01/23
قلم
310
B

چهارشنبه
96/02/06
قلم
310
B
215-17-12فيزيولوژي اعصاب و غدد4علي برزي قائم
چهارشنبه
95/12/18
قلم
310
B

چهارشنبه
96/01/30
قلم
303
C

چهارشنبه
96/02/13
قلم
303
C

چهارشنبه
96/02/20
قلم
303
C
216-17-12روانشناسي تحولي11هاشمي فاطمه
سه شنبه
95/12/17
قلم
220
C

سه شنبه
96/01/15
قلم
314
C

سه شنبه
96/01/29
قلم
220
C

سه شنبه
96/02/12
قلم
319
C
216-17-12روانشناسي تحولي12عباسی فاطمه
سه شنبه
95/12/03
قلم
220
C

سه شنبه
95/12/17
قلم
220
B

سه شنبه
96/01/29
قلم
220
B

سه شنبه
96/02/26
قلم
310
C
216-17-12روانشناسي تحولي13ملك زاده اكرم
پنج شنبه
95/12/26
قلم
320
B

پنج شنبه
96/01/24
قلم
319
B

پنج شنبه
96/02/07
قلم
318
B

پنج شنبه
96/02/21
قلم
314
B
218-17-12روانشناسي از ديدگاه انديشمندان مسلمان1خبير ليلا
سه شنبه
95/12/10
قلم
318
B

سه شنبه
96/01/15
اندیشه
103
B

سه شنبه
96/02/19
قلم
319
B

سه شنبه
96/02/26
اندیشه
103
B
218-17-12روانشناسي از ديدگاه انديشمندان مسلمان2خبير ليلا
سه شنبه
95/12/10
قلم
220
D

سه شنبه
96/01/15
قلم
306
D

سه شنبه
96/01/29
قلم
204
D

سه شنبه
96/02/19
قلم
306
D
219-17-12آشنايي با فلسفه اسلامي1دهقانی فرد مهناز
سه شنبه
95/11/19
قلم
310
C

سه شنبه
95/12/03
قلم
310
C

سه شنبه
95/12/17
قلم
310
E

سه شنبه
96/01/29
قلم
305
E
219-17-12آشنايي با فلسفه اسلامي1بحراني صديقه
چهارشنبه
96/01/16
قلم
318
E

چهارشنبه
96/01/30
قلم
318
E

چهارشنبه
96/02/13
قلم
318
E

چهارشنبه
96/02/27
قلم
320
E
219-17-12آشنايي با فلسفه اسلامي2بحراني صديقه
چهارشنبه
96/01/16
قلم
320
F

چهارشنبه
96/01/30
قلم
320
F

چهارشنبه
96/02/13
قلم
320
F

چهارشنبه
96/02/27
قلم
320
F
220-17-12روانشناسي صنعتي -سازماني1كهنسال هاجر
شنبه
95/12/07
قلم
318
B

شنبه
95/12/21
قلم
318
B

شنبه
96/01/19
قلم
318
B

شنبه
96/01/26
قلم
213
E

شنبه
96/02/02
قلم
318
B

شنبه
96/02/16
قلم
318
B

شنبه
96/02/23
قلم
318
B
سه شنبه
96/02/26
قلم
311
B

شنبه
96/02/30
قلم
205
B
221-17-12روانشناسي يادگيري1فیروزبخت سمیرا
چهارشنبه
95/11/27
قلم
220
C

چهارشنبه
95/12/11
قلم
220
C

چهارشنبه
95/12/25
قلم
311
B

چهارشنبه
96/01/23
قلم
پروژه
B

چهارشنبه
96/01/30
قلم
205
B

چهارشنبه
96/02/06
قلم
309
B

چهارشنبه
96/02/20
قلم
311
B
222-17-12آموزه هاي روانشناسي در قرآن1تابع بردبار فريبا
یکشنبه
95/11/17
قلم
320
B

یکشنبه
95/12/01
قلم
320
B

یکشنبه
95/12/15
قلم
320
B

یکشنبه
96/01/27
قلم
320
B

یکشنبه
96/02/10
قلم
320
B

یکشنبه
96/02/24
قلم
320
B
222-17-12آموزه هاي روانشناسي در قرآن2تابع بردبار فريبا
سه شنبه
95/11/26
قلم
306
A

سه شنبه
95/12/10
قلم
311
A

سه شنبه
95/12/24
قلم
306
A

سه شنبه
96/02/19
قلم
306
A

سه شنبه
96/02/26
قلم
220
A
سه شنبه
96/02/26
قلم
303
B
223-17-12احساس و ادراك1مير باقري رضا
سه شنبه
95/11/19
قلم
320
A

سه شنبه
95/12/03
قلم
318
A

سه شنبه
95/12/17
قلم
318
A

سه شنبه
96/01/29
قلم
318
A

سه شنبه
96/02/12
قلم
319
A

سه شنبه
96/02/26
قلم
320
A
224-17-12روانسنجي1اقدامي زهرا
شنبه
96/01/19
قلم
218
E

شنبه
96/01/26
قلم
302
D

شنبه
96/02/02
قلم
204
E
شنبه
96/02/02
قلم
220
D

شنبه
96/02/09
قلم
318
D

شنبه
96/02/23
قلم
320
D

شنبه
96/02/30
قلم
201
D
225-17-12روانشناسي اجتماعي1فيلي عليرضا
یکشنبه
95/12/22
قلم
310
A

یکشنبه
96/01/27
قلم
310
A

یکشنبه
96/02/10
قلم
310
A

یکشنبه
96/02/24
قلم
318
A
225-17-12روانشناسي اجتماعي2فيلي عليرضا
یکشنبه
95/12/15
قلم
310
A

یکشنبه
96/01/20
قلم
310
A

یکشنبه
96/02/03
قلم
310
A

یکشنبه
96/02/17
قلم
310
A
225-17-12روانشناسي اجتماعي3فيلي عليرضا
یکشنبه
95/12/08
قلم
310
A

یکشنبه
95/12/22
قلم
310
B

یکشنبه
96/02/03
قلم
220
B

یکشنبه
96/02/17
قلم
310
B
226-17-12روانشناسي تحولي 21باصفت حلیمه
سه شنبه
95/12/17
قلم
309
A

سه شنبه
96/01/15
قلم
311
A

سه شنبه
96/02/12
اندیشه
202
B

سه شنبه
96/02/26
قلم
219
B
227-17-12روانشناسي دين1تابع بردبار فريبا
یکشنبه
95/11/17
قلم
320
A

یکشنبه
95/12/01
قلم
320
A

یکشنبه
95/12/15
قلم
320
A

یکشنبه
96/01/27
قلم
320
A

یکشنبه
96/02/10
قلم
320
A

یکشنبه
96/02/24
قلم
320
A
228-17-12فلسفه علم روانشناسي1مير باقري رضا
سه شنبه
95/11/19
قلم
320
B

سه شنبه
95/12/03
قلم
318
B

سه شنبه
95/12/17
قلم
318
B

سه شنبه
96/01/29
قلم
318
B

سه شنبه
96/02/12
قلم
319
B

سه شنبه
96/02/26
قلم
320
B
229-17-12روانشناسي فيزيولوژيك1مستغني سارا
یکشنبه
95/12/22
قلم
310
E

یکشنبه
96/01/20
قلم
310
E

یکشنبه
96/02/10
قلم
310
E

یکشنبه
96/02/24
قلم
310
E
230-17-12روانشناسي سياسي1حقايق جهرمي سيروس
سه شنبه
95/11/26
قلم
318
D

سه شنبه
95/12/10
قلم
318
D

سه شنبه
95/12/24
قلم
319
D

سه شنبه
96/01/15
قلم
305
D

سه شنبه
96/02/12
قلم
318
D

سه شنبه
96/02/26
قلم
318
D
230-17-12روانشناسي سياسي2حقايق جهرمي سيروس
سه شنبه
95/11/26
قلم
306
E

سه شنبه
95/12/10
قلم
311
E

سه شنبه
95/12/24
قلم
311
E

سه شنبه
96/01/15
قلم
310
E

سه شنبه
96/02/12
قلم
318
E

سه شنبه
96/02/26
قلم
311
E
231-17-12آسيب شناسي رواني 11زرنقاش مينا
سه شنبه
95/11/26
قلم
320
B

سه شنبه
95/12/10
قلم
311
B

سه شنبه
95/12/24
قلم
306
B

سه شنبه
96/02/12
قلم
220
B

سه شنبه
96/02/19
قلم
306
B

سه شنبه
96/02/26
قلم
306
B
232-17-12متون روانشناسي 11فرنيا فاطمه
شنبه
95/11/30
قلم
318
D

شنبه
95/12/14
قلم
318
D

شنبه
96/01/26
قلم
318
D

شنبه
96/02/09
قلم
319
D
232-17-12متون روانشناسي 12فرنيا فاطمه
شنبه
96/01/19
قلم
204
F

شنبه
96/01/26
قلم
301
F

شنبه
96/02/16
قلم
311
D

شنبه
96/02/23
قلم
306
C
233-17-12روانشناسي اجتماعي كاربردي1کمری سنقرآبادی سامان
سه شنبه
95/12/03
قلم
318
C

سه شنبه
95/12/17
قلم
318
C

سه شنبه
96/01/29
قلم
318
C

سه شنبه
96/02/12
قلم
318
C
233-17-12روانشناسي اجتماعي كاربردي2کمری سنقرآبادی سامان
سه شنبه
95/12/03
قلم
220
A

سه شنبه
95/12/17
قلم
220
A

سه شنبه
96/01/29
قلم
220
A

سه شنبه
96/02/12
قلم
220
A
234-17-12روانشناسي شناختي1کمری سنقرآبادی سامان
سه شنبه
95/12/03
قلم
305
E

سه شنبه
95/12/17
قلم
311
E

سه شنبه
96/01/29
قلم
311
E

سه شنبه
96/02/12
قلم
311
E

سه شنبه
96/02/26
قلم
320
C
235-17-12روانشناسي افراد با نيازهاي خاص 11خبير ليلا
سه شنبه
95/11/26
قلم
306
C

سه شنبه
95/12/10
قلم
204
C

سه شنبه
96/01/29
قلم
311
C

سه شنبه
96/02/26
قلم
306
C
236-17-12روانشناسي تربيتي1زارعي يعقوب
یکشنبه
95/12/22
قلم
317
C

یکشنبه
96/02/17
قلم
219
C

یکشنبه
96/02/24
قلم
318
CD
237-17-12روانشناسي سالمندي1خبير ليلا
سه شنبه
95/11/26
قلم
311
B

سه شنبه
96/01/15
قلم
311
C

سه شنبه
96/01/29
قلم
306
B

سه شنبه
96/02/19
قلم
319
C
238-17-12روانشناسي شخصيت1تابع بردبار فريبامشترک با ورودی 92
239-17-12روانشناسي تجربي1فيلي عليرضا
یکشنبه
95/12/01
قلم
320
DE

یکشنبه
95/12/15
قلم
320
DE

یکشنبه
96/01/27
قلم
320
DE

یکشنبه
96/02/10
قلم
320
DE

یکشنبه
96/02/24
قلم
320
DE
240-17-12آسيب شناسي رواني 21فيلي عليرضا
دوشنبه
95/12/09
قلم
306
C

دوشنبه
96/01/21
قلم
306
C

دوشنبه
96/02/04
قلم
306
C

دوشنبه
96/02/18
قلم
306
C
241-17-12روانشناسي افراد با نيازهاي خاص 21كهنسال هاجر
شنبه
95/11/30
قلم
309
C

شنبه
95/12/14
قلم
306
C

شنبه
96/01/26
قلم
204
C

شنبه
96/02/09
قلم
306
C

شنبه
96/02/16
قلم
301
C

شنبه
96/02/23
قلم
220
C
سه شنبه
96/02/26
قلم
316
C

شنبه
96/02/30
قلم
205
C
242-17-12اصول روانشناسي باليني1عباسی فاطمه
سه شنبه
95/12/03
اندیشه
103
D

سه شنبه
95/12/17
اندیشه
103
D

سه شنبه
96/01/15
اندیشه
103
D

سه شنبه
96/01/29
اندیشه
103
D

سه شنبه
96/02/12
اندیشه
103
D

سه شنبه
96/02/26
اندیشه
103
D
243-17-12آسيب شناسي رواني كودك و نوجوان1فيلي عليرضا
یکشنبه
95/12/01
قلم
220
B

دوشنبه
95/12/23
قلم
306
C

یکشنبه
96/01/20
قلم
310
B

یکشنبه
96/02/10
قلم
310
B
244-17-12بهداشت رواني1تابع بردبار فريبا
یکشنبه
95/11/24
قلم
320
A

یکشنبه
95/12/08
قلم
318
A

یکشنبه
95/12/22
قلم
318
A

یکشنبه
96/01/20
قلم
318
A

یکشنبه
96/02/03
قلم
318
A

یکشنبه
96/02/17
قلم
320
A
245-17-12علوم اعصاب شناختي1زرنقاش مينا
سه شنبه
96/01/29
اندیشه
202
B

سه شنبه
96/02/12
قلم
219
E

سه شنبه
96/02/19
اندیشه
202
E

سه شنبه
96/02/26
قلم
210
E
246-17-12آزمونهاي روان شناختي 11بلوچي هانيه
دوشنبه
95/11/25
قلم
318
E

دوشنبه
95/12/09
قلم
318
E

دوشنبه
95/12/16
قلم
318
E

دوشنبه
96/01/21
قلم
318
E

دوشنبه
96/02/04
قلم
318
E

دوشنبه
96/02/11
قلم
318
DE

دوشنبه
96/02/18
قلم
318
E

دوشنبه
96/02/25
قلم
318
DE
247-17-12مباني مشاوره و راهنمايي1فيلي عليرضا
یکشنبه
95/12/15
قلم
220
B

یکشنبه
96/01/27
قلم
220
B

یکشنبه
96/02/10
قلم
220
B

یکشنبه
96/02/24
قلم
310
B
247-17-12مباني مشاوره و راهنمايي2بذرافکن رویا
شنبه
95/12/07
قلم
311
B

شنبه
95/12/21
قلم
306
B

شنبه
96/01/19
قلم
306
B

شنبه
96/02/02
قلم
306
B
250-17-12آسيب شناسي اجتماعي1نوروزي فاطمه مشترک با علوم اجتماعی
252-17-12انگيزش و هيجان1فیروزبخت سمیرامشترک با 92 به قبل
254-17-12روش تحقيق (كمي و كيفي)1تجلی فاطمه
یکشنبه
95/12/22
قلم
213
C
یکشنبه
95/12/22
قلم
219
D

یکشنبه
96/01/20
قلم
206
CD

یکشنبه
96/02/03
قلم
206
CD

یکشنبه
96/02/17
قلم
220
CD

یکشنبه
96/02/24
قلم
213
C
255-17-12متون روانشناسي 21فرنيا فاطمه
شنبه
95/11/30
قلم
318
C

شنبه
95/12/14
قلم
318
C

شنبه
96/01/26
قلم
318
C

شنبه
96/02/09
قلم
318
C
256-17-12آزمون هاي روان شناختي 21تابع بردبار فريبا
یکشنبه
95/11/10
قلم
320
B
یکشنبه
95/11/10
قلم
320
C

یکشنبه
95/11/24
قلم
320
B
یکشنبه
95/11/24
قلم
320
C

یکشنبه
95/12/08
قلم
320
B

یکشنبه
95/12/22
قلم
320
B
یکشنبه
95/12/22
قلم
320
C

یکشنبه
96/01/20
قلم
320
B

یکشنبه
96/02/03
قلم
320
B
یکشنبه
96/02/03
قلم
320
C

یکشنبه
96/02/17
قلم
320
B
257-17-12پژوهشهاي عملي -انفرادي1هاشمي فاطمه
سه شنبه
95/11/12
قلم
پروژه
B

سه شنبه
95/11/26
قلم
پروژه
B

سه شنبه
95/12/10
قلم
پروژه
D

سه شنبه
95/12/24
قلم
پروژه
D

سه شنبه
96/02/19
قلم
پروژه
C

سه شنبه
96/02/26
قلم
پروژه
C
257-17-12پژوهشهاي عملي -انفرادي2سیاحی سیدمحسن
چهارشنبه
95/11/13
قلم
پروژه
A

چهارشنبه
95/11/27
قلم
پروژه
A

چهارشنبه
95/12/11
قلم
پروژه
A

چهارشنبه
95/12/25
قلم
پروژه
A

چهارشنبه
96/02/06
قلم
پروژه
A

چهارشنبه
96/02/27
قلم
پروژه
A
257-17-12پژوهشهاي عملي -انفرادي3زارعي يعقوب
یکشنبه
95/11/24
قلم
پروژه
C

یکشنبه
95/12/08
قلم
پروژه
C

یکشنبه
95/12/22
قلم
پروژه
D

یکشنبه
96/01/20
قلم
پروژه
C

یکشنبه
96/02/03
قلم
پروژه
C

یکشنبه
96/02/17
قلم
پروژه
D
257-17-12پژوهشهاي عملي -انفرادي4خبير ليلا
سه شنبه
95/11/26
قلم
پروژه
A

سه شنبه
95/12/10
قلم
پروژه
A

سه شنبه
96/01/15
قلم
پروژه
A

سه شنبه
96/01/29
قلم
پروژه
A

سه شنبه
96/02/19
قلم
پروژه
A

سه شنبه
96/02/26
قلم
پروژه
A
257-17-12پژوهشهاي عملي -انفرادي6باصفت حلیمه
سه شنبه
95/11/26
قلم
پروژه
B

سه شنبه
95/12/17
قلم
پروژه
B

سه شنبه
96/01/15
قلم
پروژه
B

سه شنبه
96/01/29
قلم
پروژه
B

سه شنبه
96/02/12
قلم
پروژه
A

سه شنبه
96/02/26
قلم
206
A
257-17-12پژوهشهاي عملي -انفرادي7مستغني سارا
یکشنبه
95/11/24
قلم
پروژه
C

یکشنبه
95/12/08
قلم
پروژه
C

یکشنبه
95/12/22
قلم
پروژه
B

یکشنبه
96/01/20
قلم
پروژه
B

یکشنبه
96/02/10
قلم
311
B

یکشنبه
96/02/24
قلم
319
B
258-17-12روانشناسي سلامت1بلوچي هانيه
دوشنبه
95/12/09
قلم
318
D

دوشنبه
96/01/21
قلم
318
D

دوشنبه
96/02/04
قلم
318
D

دوشنبه
96/02/18
قلم
318
D
259-17-12نظريه ها و فنون مشاوره و روان درماني1فيلي عليرضا
شنبه
95/11/16
قلم
310
B

شنبه
95/11/23
قلم
318
B

شنبه
95/11/30
قلم
310
B

شنبه
95/12/07
قلم
310
B

شنبه
95/12/14
قلم
310
B

شنبه
95/12/21
قلم
220
B

شنبه
96/01/19
قلم
311
B

شنبه
96/01/26
قلم
310
B

شنبه
96/02/02
قلم
310
B

شنبه
96/02/09
قلم
310
B

شنبه
96/02/16
قلم
310
B

شنبه
96/02/23
قلم
310
B
260-17-12مشاوره شغلي و حرفه ا ي1مستغني سارا
یکشنبه
95/11/24
قلم
310
D

یکشنبه
95/12/08
قلم
310
D

یکشنبه
95/12/22
قلم
318
D

یکشنبه
96/01/20
قلم
318
D

یکشنبه
96/02/10
قلم
310
D

یکشنبه
96/02/24
قلم
314
D
261-17-12شيوه هاي اصلاح و تغيير رفتار1تابع بردبار فريبا
دوشنبه
95/11/18
قلم
320
A
دوشنبه
95/11/18
قلم
320
B

دوشنبه
95/12/02
قلم
318
A

دوشنبه
95/12/16
قلم
318
A
دوشنبه
95/12/16
قلم
318
B

دوشنبه
96/01/28
قلم
318
AB

دوشنبه
96/02/11
قلم
318
A

دوشنبه
96/02/25
قلم
319
A
دوشنبه
96/02/25
قلم
310
B
262-17-12پويايي گروه1ملك زاده اكرم
پنج شنبه
95/11/14
قلم
310
A

پنج شنبه
95/11/28
قلم
310
A

پنج شنبه
95/12/26
قلم
310
A

پنج شنبه
96/01/24
قلم
318
A

پنج شنبه
96/02/07
قلم
310
A

پنج شنبه
96/02/21
قلم
310
A
263-17-12فناوري اطلاعات در روانشناسي1ذاكري حميدرضا
چهارشنبه
95/11/13
اندیشه
کارگاه کامپیوتر 1
C

چهارشنبه
95/11/20
اندیشه
کارگاه کامپیوتر 1
C

چهارشنبه
95/11/27
اندیشه
کارگاه کامپیوتر 1
C

چهارشنبه
95/12/04
اندیشه
کارگاه کامپیوتر 1
C

چهارشنبه
95/12/11
اندیشه
کارگاه کامپیوتر 1
C

چهارشنبه
95/12/18
اندیشه
کارگاه کامپیوتر 1
C

چهارشنبه
96/01/16
اندیشه
کارگاه کامپیوتر 1
C

چهارشنبه
96/01/30
اندیشه
کارگاه کامپیوتر 1
C

چهارشنبه
96/02/13
اندیشه
کارگاه کامپیوتر 1
C

چهارشنبه
96/02/20
اندیشه
کارگاه کامپیوتر 1
C
263-17-12فناوري اطلاعات در روانشناسي2ذاكري حميدرضا
پنج شنبه
95/11/28
اندیشه
کارگاه کامپیوتر2
A

پنج شنبه
95/12/05
اندیشه
کارگاه کامپیوتر2
A

پنج شنبه
95/12/19
اندیشه
کارگاه کامپیوتر2
A

پنج شنبه
96/01/17
اندیشه
کارگاه کامپیوتر2
A

پنج شنبه
96/01/24
اندیشه
کارگاه کامپیوتر2
A

پنج شنبه
96/01/31
اندیشه
کارگاه کامپیوتر2
A

پنج شنبه
96/02/07
اندیشه
کارگاه کامپیوتر2
A

پنج شنبه
96/02/14
اندیشه
کارگاه کامپیوتر2
A

پنج شنبه
96/02/21
اندیشه
کارگاه کامپیوتر2
A

پنج شنبه
96/02/28
اندیشه
کارگاه کامپیوتر 1
A
272-17-12آمار استنباطي1هاشمي اردكاني سيد جواد
یکشنبه
95/11/10
قلم
310
C

یکشنبه
95/11/17
قلم
318
C

یکشنبه
95/11/24
قلم
318
C

یکشنبه
95/12/01
قلم
318
C
یکشنبه
95/12/01
قلم
310
D

یکشنبه
95/12/08
قلم
318
C

یکشنبه
95/12/15
قلم
318
C
یکشنبه
95/12/15
قلم
310
D

یکشنبه
95/12/22
قلم
318
C

یکشنبه
96/01/20
قلم
318
C
یکشنبه
96/01/20
قلم
310
D

یکشنبه
96/01/27
قلم
318
C

یکشنبه
96/02/03
قلم
318
C
یکشنبه
96/02/03
قلم
318
D

یکشنبه
96/02/10
قلم
318
C

یکشنبه
96/02/17
قلم
318
C

یکشنبه
96/02/24
قلم
310
C
یکشنبه
96/02/24
قلم
310
D
272-17-12آمار استنباطي2هاشمي اردكاني سيد جواد
یکشنبه
95/11/10
قلم
318
B

یکشنبه
95/11/17
قلم
318
B

یکشنبه
95/11/24
قلم
318
B

یکشنبه
95/12/01
قلم
318
A
یکشنبه
95/12/01
قلم
318
B

یکشنبه
95/12/08
قلم
318
B

یکشنبه
95/12/15
قلم
318
B
یکشنبه
95/12/15
قلم
220
A

یکشنبه
95/12/22
قلم
318
B

یکشنبه
96/01/20
قلم
318
B

یکشنبه
96/01/27
قلم
318
A
یکشنبه
96/01/27
قلم
318
B

یکشنبه
96/02/03
قلم
318
B

یکشنبه
96/02/10
قلم
318
B
یکشنبه
96/02/10
قلم
318
A

یکشنبه
96/02/17
قلم
318
B

یکشنبه
96/02/24
قلم
318
B
یکشنبه
96/02/24
قلم
310
A
272-17-12آمار استنباطي3ذاكري حميدرضا
چهارشنبه
95/11/13
قلم
306
A

چهارشنبه
95/11/20
قلم
309
A

چهارشنبه
95/11/27
قلم
311
A

چهارشنبه
95/12/04
قلم
303
A

چهارشنبه
95/12/11
قلم
310
A
شنبه
95/12/07
قلم
304
D
شنبه
95/12/07
قلم
304
E

چهارشنبه
95/12/18
قلم
220
A

چهارشنبه
95/12/25
قلم
309
A
چهارشنبه
95/12/25
قلم
303
C

چهارشنبه
96/01/16
قلم
220
A
چهارشنبه
96/01/16
قلم
302
F

چهارشنبه
96/01/23
قلم
220
C
چهارشنبه
96/01/23
قلم
318
A

چهارشنبه
96/01/30
قلم
220
A

چهارشنبه
96/02/06
قلم
220
A
چهارشنبه
96/02/06
قلم
310
C

چهارشنبه
96/02/13
قلم
220
A

چهارشنبه
96/02/20
قلم
220
A
چهارشنبه
96/02/20
قلم
306
F

چهارشنبه
96/02/27
قلم
301
A
چهارشنبه
96/02/27
قلم
309
B
شنبه
96/02/23
قلم
217
B
شنبه
96/02/23
قلم
203
C
شنبه
96/02/23
قلم
209
D
- - - -- **************
- - - -- **************
245-17-12علوم اعصاب شناختي1علي برزي قائم
چهارشنبه
95/11/27
قلم
320
C

چهارشنبه
95/12/11
قلم
320
C

چهارشنبه
96/01/23
قلم
318
C

چهارشنبه
96/02/06
قلم
318
C
231-17-12آسيب شناسي رواني 11زرنقاش مينا
سه شنبه
95/12/10
قلم
210
A

سه شنبه
95/12/24
قلم
209
A

سه شنبه
96/01/29
قلم
210
A

سه شنبه
96/02/12
قلم
209
A

سه شنبه
96/02/19
قلم
204
A

سه شنبه
96/02/26
قلم
209
A
250-17-12آسيب شناسي اجتماعي1نوروزي فاطمه مشترک با علوم اجتماعی
248-17-12روانشناسي اعتياد1هاشمي فاطمه
سه شنبه
95/12/24
قلم
306
C

سه شنبه
96/01/15
قلم
220
D

سه شنبه
96/01/29
قلم
219
D

سه شنبه
96/02/12
قلم
220
D

سه شنبه
96/02/19
قلم
319
D

سه شنبه
96/02/26
قلم
216
D
236-17-12روانشناسي تربيتي1اسلمی الهه
دوشنبه
95/11/18
قلم
311
B

دوشنبه
95/12/02
قلم
311
B

دوشنبه
95/12/16
قلم
305
B

دوشنبه
96/01/14
قلم
302
B

دوشنبه
96/01/28
قلم
302
B

دوشنبه
96/02/11
قلم
318
B