دانشگاه پیام نور - مرکز شیراز
برنامه کلاسی
نیمسال اول 96-95
مديريت دولتي ورودی 94 به بعد
 جستجوی درس         F:18-20    E:16-18   D:14-16   C:12-14    B:10-12    A:8-10  
کد درس نام درس گروه استادتوضیحاتهفته
1
هفته
2
هفته
3
هفته
4
هفته
5
هفته
6
هفته
7
هفته
8
هفته
9
هفته
10
هفته
11
هفته
12
هفته
13
هفته
14
هفته
15
هفته
16
004-14-12اصول حسابداري 11زحمتکش احسان
دوشنبه
95/11/11
قلم
303
C

دوشنبه
95/11/18
قلم
303
C

دوشنبه
95/11/25
قلم
303
C

دوشنبه
95/12/02
قلم
315
C

دوشنبه
95/12/09
قلم
303
C

دوشنبه
95/12/16
قلم
315
C

دوشنبه
95/12/23
قلم
303
C

دوشنبه
96/01/14
قلم
303
C

دوشنبه
96/01/21
قلم
303
C

دوشنبه
96/01/28
قلم
315
C

دوشنبه
96/02/04
قلم
303
C

دوشنبه
96/02/11
قلم
315
C

دوشنبه
96/02/18
قلم
303
C

دوشنبه
96/02/25
قلم
303
C

دوشنبه
96/03/01
قلم
303
C
004-14-12اصول حسابداري 12محمودي ليدا
دوشنبه
95/11/11
قلم
315
B

دوشنبه
95/11/18
قلم
315
B

دوشنبه
95/11/25
قلم
315
B

دوشنبه
95/12/02
قلم
315
B

دوشنبه
95/12/09
قلم
315
B

دوشنبه
95/12/16
قلم
315
B

دوشنبه
95/12/23
قلم
315
B

دوشنبه
96/01/21
قلم
315
B

دوشنبه
96/01/28
قلم
315
B

دوشنبه
96/02/04
قلم
315
B

دوشنبه
96/02/11
قلم
315
B

دوشنبه
96/02/18
قلم
315
B

دوشنبه
96/02/25
قلم
315
B

دوشنبه
96/03/01
قلم
315
B
دوشنبه
96/03/01
قلم
220
C
005-14-12اصول حسابداري 21زحمتکش احسان
دوشنبه
95/11/11
قلم
303
D

دوشنبه
95/11/18
قلم
303
D

دوشنبه
95/11/25
قلم
303
D

دوشنبه
95/12/02
قلم
315
D

دوشنبه
95/12/09
قلم
303
D

دوشنبه
95/12/16
قلم
315
D

دوشنبه
95/12/23
قلم
303
D

دوشنبه
96/01/21
قلم
303
D

دوشنبه
96/01/28
قلم
315
D

دوشنبه
96/02/04
قلم
303
D

دوشنبه
96/02/11
قلم
315
D

دوشنبه
96/02/18
قلم
303
D

دوشنبه
96/02/25
قلم
303
D

دوشنبه
96/03/01
قلم
218
E
دوشنبه
96/03/01
قلم
218
F
005-14-12اصول حسابداري 22فرشيد زاده ابوطالب
شنبه
95/11/09
قلم
303
C

شنبه
95/11/16
قلم
303
C

شنبه
95/11/23
قلم
303
C

شنبه
95/11/30
قلم
303
C

شنبه
95/12/07
قلم
303
C

شنبه
95/12/14
قلم
303
C

شنبه
95/12/21
قلم
303
C

شنبه
96/01/19
قلم
303
C

شنبه
96/01/26
قلم
303
C

شنبه
96/02/02
قلم
303
C

شنبه
96/02/09
قلم
303
C

شنبه
96/02/16
قلم
303
C

شنبه
96/02/23
قلم
303
C
شنبه
96/02/23
قلم
303
E

شنبه
96/02/30
قلم
303
C
005-21-12اقتصادخرد1شیرکوهی رمضان
یکشنبه
95/11/17
قلم
316
D

یکشنبه
95/12/01
قلم
316
D

یکشنبه
95/12/15
قلم
316
D

یکشنبه
96/01/27
قلم
316
D

یکشنبه
96/02/10
قلم
316
D

یکشنبه
96/02/24
قلم
201
F
008-21-12ماليه عمومي وتنظيم خطمشي مالي دولت1خادمي اردكاني علي رضا
چهارشنبه
95/11/13
قلم
218
E

چهارشنبه
95/11/27
قلم
218
E

چهارشنبه
95/12/11
قلم
218
E

چهارشنبه
95/12/25
قلم
218
E

چهارشنبه
96/01/23
قلم
218
E

چهارشنبه
96/02/06
قلم
218
E

چهارشنبه
96/02/20
قلم
203
F
009-17-11آماروكاربردآن درمديريت 12صفاري ندامشترک با برنامه حسابداری
022-12-12زبان تخصصي 11قيصري ليلا
چهارشنبه
95/11/20
قلم
315
E

چهارشنبه
95/12/04
قلم
315
E

چهارشنبه
95/12/18
قلم
315
E

چهارشنبه
96/01/16
قلم
315
E

چهارشنبه
96/01/30
قلم
315
E

چهارشنبه
96/02/13
قلم
315
E
026-18-12مباني سازمان ومديريت1مكاري پور پریسا
شنبه
95/11/23
قلم
308
A

شنبه
95/12/21
قلم
303
A

شنبه
96/01/19
قلم
303
A

شنبه
96/02/02
قلم
308
A

شنبه
96/02/16
قلم
308
A

شنبه
96/02/30
قلم
201
A
028-18-12تحقيق درعمليات 11غلامي اميرحسين
پنج شنبه
95/11/14
قلم
316
AB

پنج شنبه
95/11/28
قلم
316
AB

پنج شنبه
95/12/26
قلم
316
AB

پنج شنبه
96/01/24
قلم
316
AB

پنج شنبه
96/02/07
قلم
316
AB

پنج شنبه
96/02/14
قلم
315
ABC

پنج شنبه
96/02/21
قلم
316
AB
029-18-12روش تحقيق درمديريت1معيت محمد
سه شنبه
95/11/19
قلم
218
D
سه شنبه
95/11/19
قلم
220
E

سه شنبه
95/12/03
قلم
218
D

سه شنبه
95/12/17
قلم
218
D

سه شنبه
96/01/15
قلم
218
D

سه شنبه
96/01/29
قلم
218
D
سه شنبه
96/01/29
قلم
220
E

سه شنبه
96/02/12
قلم
218
D

سه شنبه
96/02/26
قلم
218
D
032-18-12مديريت رفتارسازماني2موسوی علی محمد
دوشنبه
95/11/11
قلم
201
E

دوشنبه
95/11/25
قلم
218
E

دوشنبه
95/12/09
قلم
220
E

دوشنبه
96/01/21
قلم
201
E

دوشنبه
96/02/04
قلم
201
E

دوشنبه
96/02/18
قلم
201
E
دوشنبه
96/02/18
قلم
201
F

دوشنبه
96/03/01
قلم
201
E
دوشنبه
96/03/01
قلم
201
F
214-17-11آمار و احتمالات و كاربرد آن در مديريت 11نظری لیلا
شنبه
95/11/09
قلم
315
B

شنبه
95/11/16
قلم
315
B

شنبه
95/11/23
قلم
315
B

شنبه
95/11/30
قلم
315
B

شنبه
95/12/07
قلم
315
B

شنبه
95/12/14
قلم
315
B

شنبه
95/12/21
قلم
315
B

شنبه
96/01/19
قلم
315
B

شنبه
96/01/26
قلم
315
B

شنبه
96/02/02
قلم
315
B

شنبه
96/02/09
قلم
315
B

شنبه
96/02/16
قلم
315
B

شنبه
96/02/23
قلم
303
B

شنبه
96/02/30
قلم
315
B
شنبه
96/02/30
قلم
303
A
215-17-11آمار و احتمالات و كاربرد آن در مديريت 21نظری لیلا
شنبه
95/11/09
قلم
315
C

شنبه
95/11/16
قلم
315
C

شنبه
95/11/23
قلم
315
C

شنبه
95/11/30
قلم
315
C

شنبه
95/12/07
قلم
315
C

شنبه
95/12/14
قلم
315
C

شنبه
95/12/21
قلم
315
C

شنبه
96/01/19
قلم
315
C

شنبه
96/01/26
قلم
315
C

شنبه
96/02/02
قلم
315
C

شنبه
96/02/09
قلم
315
C

شنبه
96/02/16
قلم
315
C
شنبه
96/02/16
قلم
316
D

شنبه
96/02/23
قلم
315
C
شنبه
96/02/23
قلم
316
D
224-22-12جامعه شناسي سازماني1تقوي نسب سيد مجتبي
سه شنبه
95/11/12
قلم
220
E

سه شنبه
95/11/19
قلم
315
E

سه شنبه
95/12/03
قلم
315
E

سه شنبه
95/12/17
قلم
315
E

سه شنبه
96/01/15
قلم
315
E

سه شنبه
96/01/29
قلم
315
EF

سه شنبه
96/02/12
قلم
316
F

سه شنبه
96/02/26
قلم
316
F
270-15-11كاربرد كامپيوتر در مديريت1زارع رحیم
دوشنبه
95/12/02
غدیر
401
DE

دوشنبه
95/12/09
غدیر
401
DE

دوشنبه
95/12/16
غدیر
401
DE

دوشنبه
96/01/21
غدیر
401
DE
270-15-11كاربرد كامپيوتر در مديريت2نعمت اللهی لیلا
یکشنبه
95/12/01
اندیشه
کارگاه کامپیوتر 1
D

یکشنبه
95/12/15
اندیشه
کارگاه کامپیوتر 1
D

یکشنبه
96/01/20
اندیشه
کارگاه کامپیوتر 1
D

یکشنبه
96/02/03
اندیشه
کارگاه کامپیوتر 1
D

یکشنبه
96/02/10
اندیشه
کارگاه کامپیوتر 1
D

یکشنبه
96/02/17
اندیشه
کارگاه کامپیوتر 1
D

یکشنبه
96/02/31
اندیشه
204
D
463-18-12مباني مديريت دولتي1باوندپور مريم
سه شنبه
95/11/12
قلم
315
A

سه شنبه
95/11/26
قلم
315
A

سه شنبه
95/12/10
قلم
315
A

سه شنبه
95/12/24
قلم
315
A

سه شنبه
96/02/19
قلم
315
A

سه شنبه
96/02/26
قلم
218
A
496-11-11رياضيات و كاربرد آن در مديريت1خوشدل شمس الملوك
یکشنبه
95/11/10
قلم
218
C
چهارشنبه
95/11/13
قلم
218
C

یکشنبه
95/11/17
قلم
218
C

یکشنبه
95/11/24
قلم
218
C

یکشنبه
95/12/01
قلم
218
C

یکشنبه
95/12/08
قلم
218
C

یکشنبه
95/12/15
قلم
218
C

یکشنبه
95/12/22
قلم
218
C

یکشنبه
96/01/20
قلم
218
C

یکشنبه
96/01/27
قلم
218
C

یکشنبه
96/02/03
قلم
218
C

یکشنبه
96/02/10
قلم
218
C
پنج شنبه
96/02/14
قلم
318
A

یکشنبه
96/02/17
قلم
218
C

یکشنبه
96/02/24
قلم
218
C

یکشنبه
96/02/31
قلم
218
C
496-11-11رياضيات و كاربرد آن در مديريت2زعیم امیرحسام
چهارشنبه
95/11/13
قلم
218
A

چهارشنبه
95/11/20
قلم
218
A

چهارشنبه
95/11/27
قلم
218
A

چهارشنبه
95/12/04
قلم
218
A

چهارشنبه
95/12/11
قلم
218
A

چهارشنبه
95/12/18
قلم
218
A

چهارشنبه
95/12/25
قلم
218
A

چهارشنبه
96/01/16
قلم
218
A

چهارشنبه
96/01/23
قلم
218
A

چهارشنبه
96/01/30
قلم
218
A

چهارشنبه
96/02/06
قلم
218
A

چهارشنبه
96/02/13
قلم
218
A

چهارشنبه
96/02/20
قلم
218
A

چهارشنبه
96/02/27
قلم
315
DE
چهارشنبه
96/02/27
قلم
315
C
496-11-11رياضيات و كاربرد آن در مديريت5خوشدل شمس الملوكبه برنامه گروه 5 استاد در رشته حسابداری مراجعه کنید
497-11-11رياضيات پايه1خوشدل شمس الملوك
شنبه
95/11/09
قلم
218
C

شنبه
95/11/16
قلم
218
C

شنبه
95/11/23
قلم
218
C

شنبه
95/11/30
قلم
218
C

شنبه
95/12/07
قلم
218
C

شنبه
95/12/14
قلم
218
C

شنبه
95/12/21
قلم
218
C

چهارشنبه
96/01/16
قلم
218
C

شنبه
96/01/19
قلم
218
C

شنبه
96/01/26
قلم
218
C

شنبه
96/02/02
قلم
218
C

شنبه
96/02/09
قلم
218
C

شنبه
96/02/16
قلم
218
C

شنبه
96/02/23
قلم
218
C

شنبه
96/02/30
قلم
315
C
546-18-12مباني برنامه ريزي پيشرفت و عدالت1حق گو مهدی
یکشنبه
95/11/24
قلم
316
C

یکشنبه
95/12/08
قلم
316
C

یکشنبه
95/12/22
قلم
316
C

یکشنبه
96/01/20
قلم
316
C

یکشنبه
96/02/03
قلم
316
C
یکشنبه
96/02/03
قلم
310
D
- - - -- **************
- - - -- **************
010-17-11آماروكاربردآن درمديريت 21نظری لیلامراجعه به برنامه مدیریت دولتی 94 به بعد
005-14-12اصول حسابداري 21زحمتکش احسان
026-18-12مباني سازمان ومديريت1احمدی مهرداد
005-21-12اقتصادخرد2زارع ساناز
یکشنبه
95/11/17
قلم
204
E

یکشنبه
95/12/01
قلم
204
E

یکشنبه
95/12/15
قلم
204
E

یکشنبه
96/01/27
قلم
201
F

یکشنبه
96/02/10
قلم
201
F

یکشنبه
96/02/17
قلم
315
DE

یکشنبه
96/02/24
قلم
204
F

یکشنبه
96/02/31
قلم
220
D
463-18-12مباني مديريت دولتي1باوندپور مريممراجعه به برنامه مدیریت دولتی 94 به بعد
464-18-12اصول ومباني كار آفريني1اساتید گروه آموزشی
464-18-12اصول ومباني كار آفريني1توفیق شهرام
سه شنبه
96/03/02
قلم
204
B
004-14-12اصول حسابداري 11زحمتکش احسان
004-14-12اصول حسابداري 12محمودي ليدا
004-14-12اصول حسابداري 11زحمتکش احسان
004-14-12اصول حسابداري 12محمودي ليدا
005-14-12اصول حسابداري 21زحمتکش احسان