دانشگاه پیام نور - مرکز شیراز
برنامه کلاسی
نیمسال اول 96-95
مديريت بازرگاني ورودی 94 به بعد
 جستجوی درس         F:18-20    E:16-18   D:14-16   C:12-14    B:10-12    A:8-10  
کد درس نام درس گروه استادتوضیحاتهفته
1
هفته
2
هفته
3
هفته
4
هفته
5
هفته
6
هفته
7
هفته
8
هفته
9
هفته
10
هفته
11
هفته
12
هفته
13
هفته
14
هفته
15
هفته
16
026-21-12اقتصادخرد2زارع ساناز
یکشنبه
95/11/17
قلم
204
E

یکشنبه
95/12/01
قلم
204
E

یکشنبه
95/12/15
قلم
204
E

یکشنبه
96/01/27
قلم
201
F

یکشنبه
96/02/10
قلم
201
F

یکشنبه
96/02/17
قلم
315
DE

یکشنبه
96/02/24
قلم
204
F

یکشنبه
96/02/31
قلم
220
D
027-21-12اقتصادكلان2حق گو مهدی
یکشنبه
95/11/24
قلم
218
A

یکشنبه
95/12/08
قلم
218
A

یکشنبه
95/12/22
قلم
218
A

یکشنبه
96/01/20
قلم
218
A

یکشنبه
96/02/03
قلم
218
A

یکشنبه
96/02/31
قلم
218
A
066-14-12اصول حسابداري 11زحمتکش احسان
066-14-12اصول حسابداري 12محمودي ليدا
068-14-12اصول حسابداري 21زحمتکش احسان
121-18-12روش تحقيق درمديريت1معيت محمدبه برنامه مدیریت دولتی 94 به بعد مراجعه کنید
123-18-12مديريت رفتارسازماني2موسوی علی محمد
134-18-12مديريت منابع انساني1حسيني فر سيد مجتبي
چهارشنبه
95/12/04
قلم
204
E

چهارشنبه
95/12/18
قلم
204
E

چهارشنبه
96/01/16
قلم
204
E

چهارشنبه
96/01/30
قلم
201
E

چهارشنبه
96/02/13
قلم
201
E

چهارشنبه
96/02/27
قلم
204
E
214-17-11آمار و احتمالات و كاربرد آن در مديريت 12صفاري ندامراجعه به برنامه حسابداری
440-18-12روانشناسي سازماني1معيت محمد
سه شنبه
95/11/12
قلم
218
D

سه شنبه
95/11/26
قلم
218
D

سه شنبه
95/12/10
قلم
218
D

سه شنبه
95/12/24
قلم
218
D

سه شنبه
96/02/19
قلم
218
D
سه شنبه
96/02/19
قلم
315
C
443-18-12مديريت مالي1از منظر اسلام1خليفه مجتبي
پنج شنبه
95/11/14
قلم
220
E

پنج شنبه
95/11/28
قلم
201
E

پنج شنبه
95/12/19
قلم
316
E

پنج شنبه
96/01/17
قلم
218
E
پنج شنبه
96/01/17
قلم
308
F

پنج شنبه
96/01/31
قلم
218
E
پنج شنبه
96/01/31
قلم
201
F

پنج شنبه
96/02/21
قلم
316
E
پنج شنبه
96/02/21
قلم
201
F
451-18-12آشنايي با قوانين كسب كار1فرج زاده سولماز
شنبه
95/11/09
قلم
218
A

شنبه
95/11/23
قلم
218
A

شنبه
95/12/07
قلم
218
A

شنبه
95/12/21
قلم
218
A

شنبه
96/01/19
قلم
218
A

شنبه
96/02/02
قلم
218
A

شنبه
96/02/16
قلم
218
A

شنبه
96/02/23
قلم
316
A

شنبه
96/02/30
قلم
218
A
545-18-12فنون تجزيه وتحليل و طراحي سيستمها1مرادی صمدمراجعه به برنامه مدیریت صنعتی 94 به بعد
- - - -- **************
028-21-12توسعه اقتصادي وبرنامه ريزي1ميدانشاهي ابراهيم
شنبه
95/11/16
قلم
204
E

شنبه
95/11/23
قلم
303
E

شنبه
95/11/30
قلم
204
E

شنبه
95/12/07
قلم
308
E

شنبه
95/12/14
قلم
اتاق استاد
E

شنبه
95/12/21
قلم
303
E
028-21-12توسعه اقتصادي وبرنامه ريزي2بهپور سجاد
دوشنبه
95/12/09
قلم
218
E

دوشنبه
95/12/23
قلم
218
E

دوشنبه
96/01/21
قلم
218
E

دوشنبه
96/02/04
قلم
218
E

دوشنبه
96/02/18
قلم
218
E
071-14-12پول وارزوبانكداري1نجابت محمدرضا
شنبه
95/11/16
قلم
303
A

شنبه
95/11/23
قلم
303
A

شنبه
95/11/30
قلم
303
A

شنبه
95/12/14
قلم
303
A

شنبه
95/12/21
قلم
312
B

شنبه
96/01/26
قلم
303
A

شنبه
96/02/09
قلم
303
A
071-14-12پول وارزوبانكداري2بهپور سجاد
دوشنبه
96/01/21
قلم
218
F

دوشنبه
96/01/28
قلم
218
F

دوشنبه
96/02/04
قلم
218
F

دوشنبه
96/02/11
قلم
218
F

دوشنبه
96/02/18
قلم
218
F

دوشنبه
96/02/25
قلم
218
F
123-18-12مديريت رفتارسازماني1جعفرپور جواد
یکشنبه
95/11/10
قلم
220
E

یکشنبه
95/11/24
قلم
310
E

یکشنبه
95/12/08
قلم
310
E

یکشنبه
96/02/03
قلم
310
E
یکشنبه
96/02/03
قلم
303
F

یکشنبه
96/02/17
قلم
308
EF

یکشنبه
96/02/31
قلم
220
EF
123-18-12مديريت رفتارسازماني3نامداري خديجه
شنبه
95/11/09
قلم
303
D

شنبه
95/11/23
قلم
303
D

شنبه
95/12/07
قلم
303
D

شنبه
95/12/21
قلم
303
D

شنبه
96/01/19
قلم
303
D

شنبه
96/02/02
قلم
303
D

شنبه
96/02/16
قلم
303
D

شنبه
96/02/30
قلم
303
D
شنبه
96/02/30
قلم
303
E
123-18-12مديريت رفتارسازماني4اسدی محمد حسن
پنج شنبه
95/12/26
اندیشه
210
D

پنج شنبه
96/01/17
اندیشه
210
D

پنج شنبه
96/01/24
اندیشه
210
D

پنج شنبه
96/01/31
اندیشه
210
D

پنج شنبه
96/02/07
اندیشه
210
D

پنج شنبه
96/02/14
اندیشه
210
D

پنج شنبه
96/02/21
اندیشه
210
D

پنج شنبه
96/02/28
اندیشه
210
D
پنج شنبه
96/02/28
اندیشه
210
E
214-17-11آمار و احتمالات و كاربرد آن در مديريت 11نظری لیلا
شنبه
95/11/09
قلم
315
B

شنبه
95/11/16
قلم
315
B

شنبه
95/11/23
قلم
315
B

شنبه
95/11/30
قلم
315
B

شنبه
95/12/07
قلم
315
B

شنبه
95/12/14
قلم
315
B

شنبه
95/12/21
قلم
315
B

شنبه
96/01/19
قلم
315
B

شنبه
96/01/26
قلم
315
B

شنبه
96/02/02
قلم
315
B

شنبه
96/02/09
قلم
315
B

شنبه
96/02/16
قلم
315
B

شنبه
96/02/23
قلم
303
B

شنبه
96/02/30
قلم
315
B
شنبه
96/02/30
قلم
303
A
270-15-11كاربرد كامپيوتر در مديريت1زارع رحیم
دوشنبه
95/12/02
غدیر
401
DE

دوشنبه
95/12/09
غدیر
401
DE

دوشنبه
95/12/16
غدیر
401
DE

دوشنبه
96/01/21
غدیر
401
DE
270-15-11كاربرد كامپيوتر در مديريت2نعمت اللهی لیلا
یکشنبه
95/12/01
اندیشه
کارگاه کامپیوتر 1
D

یکشنبه
95/12/15
اندیشه
کارگاه کامپیوتر 1
D

یکشنبه
96/01/20
اندیشه
کارگاه کامپیوتر 1
D

یکشنبه
96/02/03
اندیشه
کارگاه کامپیوتر 1
D

یکشنبه
96/02/10
اندیشه
کارگاه کامپیوتر 1
D

یکشنبه
96/02/17
اندیشه
کارگاه کامپیوتر 1
D

یکشنبه
96/02/31
اندیشه
204
D
444-18-12اخلاق حرفه اي در مديريت با رويكرد اسلامي1رودكي مصطفي
دوشنبه
95/11/11
قلم
303
E

دوشنبه
95/11/25
قلم
303
E

دوشنبه
95/12/09
قلم
303
E

دوشنبه
95/12/23
قلم
303
E

دوشنبه
96/01/21
قلم
303
E

دوشنبه
96/02/04
قلم
303
E
دوشنبه
96/02/04
قلم
303
F

دوشنبه
96/02/18
قلم
303
E
دوشنبه
96/02/18
قلم
303
F
496-11-11رياضيات و كاربرد آن در مديريت1خوشدل شمس الملوك
یکشنبه
95/11/10
قلم
218
C
چهارشنبه
95/11/13
قلم
218
C

یکشنبه
95/11/17
قلم
218
C

یکشنبه
95/11/24
قلم
218
C

یکشنبه
95/12/01
قلم
218
C

یکشنبه
95/12/08
قلم
218
C

یکشنبه
95/12/15
قلم
218
C

یکشنبه
95/12/22
قلم
218
C

یکشنبه
96/01/20
قلم
218
C

یکشنبه
96/01/27
قلم
218
C

یکشنبه
96/02/03
قلم
218
C

یکشنبه
96/02/10
قلم
218
C
پنج شنبه
96/02/14
قلم
318
A

یکشنبه
96/02/17
قلم
218
C

یکشنبه
96/02/24
قلم
218
C

یکشنبه
96/02/31
قلم
218
C
496-11-11رياضيات و كاربرد آن در مديريت2زعیم امیرحسام
چهارشنبه
95/11/13
قلم
218
A

چهارشنبه
95/11/20
قلم
218
A

چهارشنبه
95/11/27
قلم
218
A

چهارشنبه
95/12/04
قلم
218
A

چهارشنبه
95/12/11
قلم
218
A

چهارشنبه
95/12/18
قلم
218
A

چهارشنبه
95/12/25
قلم
218
A

چهارشنبه
96/01/16
قلم
218
A

چهارشنبه
96/01/23
قلم
218
A

چهارشنبه
96/01/30
قلم
218
A

چهارشنبه
96/02/06
قلم
218
A

چهارشنبه
96/02/13
قلم
218
A

چهارشنبه
96/02/20
قلم
218
A

چهارشنبه
96/02/27
قلم
315
DE
چهارشنبه
96/02/27
قلم
315
C
496-11-11رياضيات و كاربرد آن در مديريت5خوشدل شمس الملوكبه برنامه گروه 5 استاد در رشته حسابداری مراجعه کنید
497-11-11رياضيات پايه1خوشدل شمس الملوك
شنبه
95/11/09
قلم
218
C

شنبه
95/11/16
قلم
218
C

شنبه
95/11/23
قلم
218
C

شنبه
95/11/30
قلم
218
C

شنبه
95/12/07
قلم
218
C

شنبه
95/12/14
قلم
218
C

شنبه
95/12/21
قلم
218
C

چهارشنبه
96/01/16
قلم
218
C

شنبه
96/01/19
قلم
218
C

شنبه
96/01/26
قلم
218
C

شنبه
96/02/02
قلم
218
C

شنبه
96/02/09
قلم
218
C

شنبه
96/02/16
قلم
218
C

شنبه
96/02/23
قلم
218
C

شنبه
96/02/30
قلم
315
C
- - - -- **************
066-14-12اصول حسابداري 11زحمتکش احسان
دوشنبه
95/11/11
قلم
303
C

دوشنبه
95/11/18
قلم
303
C

دوشنبه
95/11/25
قلم
303
C

دوشنبه
95/12/02
قلم
315
C

دوشنبه
95/12/09
قلم
303
C

دوشنبه
95/12/16
قلم
315
C

دوشنبه
95/12/23
قلم
303
C

دوشنبه
96/01/14
قلم
303
C

دوشنبه
96/01/21
قلم
303
C

دوشنبه
96/01/28
قلم
315
C

دوشنبه
96/02/04
قلم
303
C

دوشنبه
96/02/11
قلم
315
C

دوشنبه
96/02/18
قلم
303
C

دوشنبه
96/02/25
قلم
303
C

دوشنبه
96/03/01
قلم
303
C
066-14-12اصول حسابداري 12محمودي ليدا
دوشنبه
95/11/11
قلم
315
B

دوشنبه
95/11/18
قلم
315
B

دوشنبه
95/11/25
قلم
315
B

دوشنبه
95/12/02
قلم
315
B

دوشنبه
95/12/09
قلم
315
B

دوشنبه
95/12/16
قلم
315
B

دوشنبه
95/12/23
قلم
315
B

دوشنبه
96/01/21
قلم
315
B

دوشنبه
96/01/28
قلم
315
B

دوشنبه
96/02/04
قلم
315
B

دوشنبه
96/02/11
قلم
315
B

دوشنبه
96/02/18
قلم
315
B

دوشنبه
96/02/25
قلم
315
B

دوشنبه
96/03/01
قلم
315
B
دوشنبه
96/03/01
قلم
220
C
068-14-12اصول حسابداري 21زحمتکش احسان
دوشنبه
95/11/11
قلم
303
D

دوشنبه
95/11/18
قلم
303
D

دوشنبه
95/11/25
قلم
303
D

دوشنبه
95/12/02
قلم
315
D

دوشنبه
95/12/09
قلم
303
D

دوشنبه
95/12/16
قلم
315
D

دوشنبه
95/12/23
قلم
303
D

دوشنبه
96/01/21
قلم
303
D

دوشنبه
96/01/28
قلم
315
D

دوشنبه
96/02/04
قلم
303
D

دوشنبه
96/02/11
قلم
315
D

دوشنبه
96/02/18
قلم
303
D

دوشنبه
96/02/25
قلم
303
D

دوشنبه
96/03/01
قلم
218
E
دوشنبه
96/03/01
قلم
218
F
068-14-12اصول حسابداري 22فرشيد زاده ابوطالب
شنبه
95/11/09
قلم
303
C

شنبه
95/11/16
قلم
303
C

شنبه
95/11/23
قلم
303
C

شنبه
95/11/30
قلم
303
C

شنبه
95/12/07
قلم
303
C

شنبه
95/12/14
قلم
303
C

شنبه
95/12/21
قلم
303
C

شنبه
96/01/19
قلم
303
C

شنبه
96/01/26
قلم
303
C

شنبه
96/02/02
قلم
303
C

شنبه
96/02/09
قلم
303
C

شنبه
96/02/16
قلم
303
C

شنبه
96/02/23
قلم
303
C
شنبه
96/02/23
قلم
303
E

شنبه
96/02/30
قلم
303
C
026-21-12اقتصادخرد1شیرکوهی رمضان
یکشنبه
95/11/17
قلم
316
D

یکشنبه
95/12/01
قلم
316
D

یکشنبه
95/12/15
قلم
316
D

یکشنبه
96/01/27
قلم
316
D

یکشنبه
96/02/10
قلم
316
D

یکشنبه
96/02/24
قلم
201
F
068-14-12اصول حسابداري 21زحمتکش احسان
118-18-12مباني سازمان ومديريت1احمدی مهرداد
118-18-12مباني سازمان ومديريت1مكاري پور پریسا
شنبه
95/11/23
قلم
308
A

شنبه
95/12/21
قلم
303
A

شنبه
96/01/19
قلم
303
A

شنبه
96/02/02
قلم
308
A

شنبه
96/02/16
قلم
308
A

شنبه
96/02/30
قلم
201
A
066-14-12اصول حسابداري 11زحمتکش احسان
066-14-12اصول حسابداري 12محمودي ليدا
123-18-12مديريت رفتارسازماني2موسوی علی محمد
134-18-12مديريت منابع انساني1باوندپور مريممراجعه به رشته مدیریت بازرگانی
123-18-12مديريت رفتارسازماني1اساتید گروه آموزشی
123-18-12مديريت رفتارسازماني1جعفرپور جواد
یکشنبه
95/11/10
قلم
220
E

یکشنبه
95/11/24
قلم
310
E

یکشنبه
95/12/08
قلم
310
E

یکشنبه
96/02/03
قلم
310
E
یکشنبه
96/02/03
قلم
303
F

یکشنبه
96/02/17
قلم
308
EF

یکشنبه
96/02/31
قلم
220
EF
123-18-12مديريت رفتارسازماني3نامداري خديجه
شنبه
95/11/09
قلم
303
D

شنبه
95/11/23
قلم
303
D

شنبه
95/12/07
قلم
303
D

شنبه
95/12/21
قلم
303
D

شنبه
96/01/19
قلم
303
D

شنبه
96/02/02
قلم
303
D

شنبه
96/02/16
قلم
303
D

شنبه
96/02/30
قلم
303
D
شنبه
96/02/30
قلم
303
E
123-18-12مديريت رفتارسازماني4اساتید گروه آموزشی
123-18-12مديريت رفتارسازماني4اسدی محمد حسن
پنج شنبه
95/12/26
اندیشه
210
D

پنج شنبه
96/01/17
اندیشه
210
D

پنج شنبه
96/01/24
اندیشه
210
D

پنج شنبه
96/01/31
اندیشه
210
D

پنج شنبه
96/02/07
اندیشه
210
D

پنج شنبه
96/02/14
اندیشه
210
D

پنج شنبه
96/02/21
اندیشه
210
D

پنج شنبه
96/02/28
اندیشه
210
D
پنج شنبه
96/02/28
اندیشه
210
E