دانشگاه پیام نور - مرکز شیراز
برنامه کلاسی
نیمسال اول 96-95
تربيت معلم قرآن كريم
 جستجوی درس         F:18-20    E:16-18   D:14-16   C:12-14    B:10-12    A:8-10  
کد درس نام درس گروه استادتوضیحاتهفته
1
هفته
2
هفته
3
هفته
4
هفته
5
هفته
6
هفته
7
هفته
8
هفته
9
هفته
10
هفته
11
هفته
12
هفته
13
هفته
14
هفته
15
هفته
16
- - - -- **************
- - - -- **************
562-20-12عربي (2)1دهقانی فرد مهناز
سه شنبه
95/12/10
قلم
311
C

سه شنبه
95/12/24
قلم
311
C

سه شنبه
96/02/19
قلم
220
C

سه شنبه
96/02/26
قلم
309
C