دانشگاه پیام نور - مرکز شیراز
برنامه کلاسی
نیمسال اول 96-95
فقه و مبانی حقوق اسلامی
 جستجوی درس         F:18-20    E:16-18   D:14-16   C:12-14    B:10-12    A:8-10  
کد درس نام درس گروه استادتوضیحاتهفته
1
هفته
2
هفته
3
هفته
4
هفته
5
هفته
6
هفته
7
هفته
8
هفته
9
هفته
10
هفته
11
هفته
12
هفته
13
هفته
14
هفته
15
هفته
16
- - - -- **************
033-20-12كلام 11مكارم شيرازي محسنامتحان میان ترم
سه شنبه
96/02/19
قلم
219
A
037-20-12آشنايي بااديان بزرگ1مكارم شيرازي محسن
دوشنبه
95/11/25
قلم
310
C

دوشنبه
95/12/09
قلم
310
C

دوشنبه
95/12/23
قلم
220
C

دوشنبه
96/01/21
قلم
220
C

دوشنبه
96/02/04
قلم
220
C

دوشنبه
96/02/18
قلم
220
C
285-20-12تاريخ تحليلي صدراسلام1دهقانی فرد مهناز
سه شنبه
95/12/10
اندیشه
202
A

سه شنبه
95/12/24
قلم
203
A

پنج شنبه
96/01/31
قلم
219
C

سه شنبه
96/02/19
قلم
206
A
- - - -- **************