دانشگاه پیام نور - مرکز شیراز
برنامه کلاسی
نیمسال اول 96-95
الهيات ومعارف اسلامي گرايش فلسفه وكلام اسلامي
 جستجوی درس         F:18-20    E:16-18   D:14-16   C:12-14    B:10-12    A:8-10  
کد درس نام درس گروه استادتوضیحاتهفته
1
هفته
2
هفته
3
هفته
4
هفته
5
هفته
6
هفته
7
هفته
8
هفته
9
هفته
10
هفته
11
هفته
12
هفته
13
هفته
14
هفته
15
هفته
16
113-20-12تاريخ فلسفه اسلامي 11سرداری سمیه
چهارشنبه
95/12/04
قلم
203
A

چهارشنبه
95/12/18
قلم
306
A

چهارشنبه
96/01/16
قلم
306
A

چهارشنبه
96/01/30
قلم
310
A

چهارشنبه
96/02/13
قلم
310
A

چهارشنبه
96/02/27
قلم
210
A
119-20-12منطق 31مكارم شيرازي محسنامتحلن میان ترم
چهارشنبه
96/02/27
قلم
پروژه
A
123-20-12كلام 3(تخصصي )1سرداری سمیه
چهارشنبه
95/12/04
قلم
318
B

چهارشنبه
95/12/18
قلم
318
B

چهارشنبه
96/01/16
قلم
310
B

چهارشنبه
96/01/30
قلم
314
B

چهارشنبه
96/02/13
قلم
317
B

چهارشنبه
96/02/27
قلم
210
B
145-20-12آشنايي باتاريخ وروشهاي تفسيرقرآن1دهقانی فرد مهناز
پنج شنبه
96/02/07
قلم
219
C

پنج شنبه
96/02/14
قلم
219
BC

پنج شنبه
96/02/21
قلم
211
B
پنج شنبه
96/02/21
قلم
219
C

پنج شنبه
96/02/28
قلم
219
C
پنج شنبه
96/02/28
قلم
310
B
200-20-12حكمت متعاليه 11آزادي زهره
سه شنبه
95/11/12
قلم
305
CD

سه شنبه
95/11/26
قلم
305
CD

سه شنبه
95/12/10
قلم
305
CD

سه شنبه
95/12/24
قلم
305
CD

سه شنبه
96/02/19
قلم
305
CD

سه شنبه
96/02/26
قلم
305
CD
چهارشنبه
96/02/27
قلم
209
C
چهارشنبه
96/02/27
قلم
209
D
202-20-12زبان تخصصي 41آزادي زهره
سه شنبه
95/12/10
قلم
305
E

سه شنبه
95/12/24
قلم
305
E

سه شنبه
96/02/19
قلم
305
E
چهارشنبه
96/02/20
قلم
310
D
چهارشنبه
96/02/20
قلم
312
E

سه شنبه
96/02/26
قلم
305
E
205-20-12تاريخ فلسفه غرب 11سرداری سمیه
چهارشنبه
96/01/16
قلم
305
D

چهارشنبه
96/01/30
قلم
317
D

چهارشنبه
96/02/13
قلم
210
D

چهارشنبه
96/02/27
قلم
203
D
207-20-12حكمت متعاليه 31مكارم شيرازي محسنامتحان میان ترم
چهارشنبه
96/02/27
قلم
207
C
208-20-12تاريخ فلسفه اسلامي 31مكارم شيرازي محسنامتحان میان ترم
چهارشنبه
96/02/27
قلم
پروژه
B
210-20-12حكمت مشاء 21آزادي زهره
سه شنبه
95/11/19
قلم
310
A

سه شنبه
95/12/03
قلم
301
A

سه شنبه
95/12/17
قلم
311
A

سه شنبه
96/01/15
قلم
204
A

سه شنبه
96/01/29
قلم
311
A

سه شنبه
96/02/12
قلم
306
A
212-20-12مسائل كلامي جديد11آزادي زهره
سه شنبه
95/11/19
قلم
305
B

سه شنبه
95/12/03
قلم
305
B

سه شنبه
95/12/17
قلم
306
B

سه شنبه
96/01/15
قلم
311
B

سه شنبه
96/01/29
قلم
204
B

سه شنبه
96/02/12
قلم
306
B
213-20-12منطق جديد11سرداری سمیه
چهارشنبه
95/12/04
قلم
305
D

چهارشنبه
95/12/18
قلم
310
D

چهارشنبه
96/01/16
قلم
305
E

چهارشنبه
96/01/30
قلم
219
E

چهارشنبه
96/02/13
قلم
219
E

چهارشنبه
96/02/27
قلم
215
E
215-20-12عرفان نظري 11سرداری سمیه
چهارشنبه
95/12/04
قلم
202
C

چهارشنبه
95/12/18
قلم
202
C

چهارشنبه
96/01/16
قلم
202
C

چهارشنبه
96/01/30
قلم
202
C

چهارشنبه
96/02/13
قلم
203
C

چهارشنبه
96/02/27
قلم
203
C
462-20-12زبان تخصصي 31آزادي زهره
سه شنبه
96/02/12
قلم
303
E
سه شنبه
96/02/12
قلم
320
F

چهارشنبه
96/02/20
قلم
310
AB

چهارشنبه
96/02/27
قلم
320
AB
- - - -- **************
018-20-12زبان تخصصي 11آزادي زهره
سه شنبه
95/11/12
قلم
305
A

سه شنبه
95/11/26
قلم
305
A

سه شنبه
95/12/10
قلم
305
A

سه شنبه
95/12/24
قلم
305
A

سه شنبه
96/02/19
قلم
305
A
چهارشنبه
96/02/20
قلم
216
C

سه شنبه
96/02/26
قلم
305
A
023-20-12مبادي فقه واصول1مكارم شيرازي محسن
شنبه
95/11/23
قلم
305
B

شنبه
95/12/07
قلم
305
B

شنبه
95/12/21
قلم
305
B

شنبه
96/01/19
قلم
305
B

شنبه
96/02/02
قلم
305
B

شنبه
96/02/16
قلم
305
B
025-20-12زبان تخصصي 21آزادي زهره
سه شنبه
95/11/12
قلم
305
B

سه شنبه
95/11/26
قلم
305
B

سه شنبه
95/12/10
قلم
305
B

سه شنبه
95/12/24
قلم
305
B

سه شنبه
96/02/19
قلم
305
B

سه شنبه
96/02/26
قلم
305
B
چهارشنبه
96/02/27
قلم
210
E
033-20-12كلام 11مكارم شيرازي محسنامتحان میان ترم
سه شنبه
96/02/19
قلم
219
A
037-20-12آشنايي بااديان بزرگ1مكارم شيرازي محسن
دوشنبه
95/11/25
قلم
310
C

دوشنبه
95/12/09
قلم
310
C

دوشنبه
95/12/23
قلم
220
C

دوشنبه
96/01/21
قلم
220
C

دوشنبه
96/02/04
قلم
220
C

دوشنبه
96/02/18
قلم
220
C
040-20-12كلام 21مكارم شيرازي محسن
شنبه
95/11/16
قلم
305
A

شنبه
95/11/30
قلم
305
A

شنبه
95/12/14
قلم
305
A

شنبه
96/01/26
قلم
305
A

شنبه
96/02/09
قلم
305
A

شنبه
96/02/23
قلم
305
A
080-20-12علوم بلاغي1دهقانی فرد مهناز
سه شنبه
95/12/17
قلم
305
B

سه شنبه
96/01/15
قلم
305
B

سه شنبه
96/01/29
قلم
305
B

سه شنبه
96/02/12
قلم
305
B
131-20-12صرف 11دهقانی فرد مهناز
سه شنبه
95/11/19
قلم
305
D

سه شنبه
95/12/03
قلم
305
D

سه شنبه
96/01/15
قلم
305
E

سه شنبه
96/02/12
قلم
305
E
132-20-12صرف 21دهقانی فرد مهناز
سه شنبه
95/12/10
قلم
311
C

سه شنبه
95/12/24
قلم
311
C

سه شنبه
96/02/19
قلم
220
C

سه شنبه
96/02/26
قلم
309
C
133-20-12نحوكاربردي 11دهقانی فرد مهناز
سه شنبه
95/11/19
قلم
305
E

سه شنبه
95/12/03
قلم
303
E

سه شنبه
96/01/15
قلم
220
F

سه شنبه
96/01/29
قلم
218
F

سه شنبه
96/02/12
قلم
305
F

سه شنبه
96/02/26
قلم
220
F
134-20-12نحوكاربردي 21دهقانی فرد مهناز
سه شنبه
95/11/26
قلم
311
C

سه شنبه
95/12/10
قلم
311
D

سه شنبه
95/12/24
قلم
220
D

سه شنبه
96/02/19
قلم
220
D

سه شنبه
96/02/26
قلم
220
DE
135-20-12نحوكاربردي 31دهقانی فرد مهناز
پنج شنبه
95/12/05
قلم
213
E

پنج شنبه
95/12/19
قلم
213
E

پنج شنبه
96/01/17
قلم
213
E

پنج شنبه
96/01/31
قلم
210
E

پنج شنبه
96/02/14
قلم
215
E

پنج شنبه
96/02/28
قلم
206
E
136-20-12روش تحقيق درعلوم اسلامي1موسایی پور محبوبه
شنبه
95/11/23
قلم
305
C

شنبه
95/12/21
قلم
319
C

شنبه
96/01/26
قلم
305
D

شنبه
96/02/09
قلم
305
D
137-20-12آشنايي بافقه1مكارم شيرازي محسن
شنبه
95/11/16
قلم
305
C

شنبه
95/11/30
قلم
305
C

شنبه
95/12/14
قلم
305
C

شنبه
96/01/26
قلم
305
C

شنبه
96/02/09
قلم
305
C

شنبه
96/02/23
قلم
305
C
138-20-12كليات فلسفه اسلامي1مكارم شيرازي محسن
شنبه
95/11/23
قلم
305
A

شنبه
95/12/07
قلم
305
A

شنبه
95/12/21
قلم
305
A

شنبه
96/01/19
قلم
305
A

شنبه
96/02/02
قلم
305
A

شنبه
96/02/16
قلم
305
A
139-20-12آشنايي باعلوم قرآن وحديث1دهقانی فرد مهناز
سه شنبه
95/11/19
قلم
305
A

سه شنبه
95/12/03
قلم
305
A

سه شنبه
95/12/17
قلم
305
A

سه شنبه
96/01/15
قلم
305
A

سه شنبه
96/01/29
قلم
305
A

سه شنبه
96/02/12
قلم
305
A
140-20-12قرائت ودرك متون عربي1موسایی پور محبوبه
شنبه
95/11/16
قلم
319
B

شنبه
95/11/30
قلم
319
B

شنبه
95/12/14
قلم
319
B

شنبه
96/01/26
قلم
319
B

شنبه
96/02/09
قلم
319
B

شنبه
96/02/23
قلم
319
B
دوشنبه
96/02/25
قلم
205
B
141-20-12نحوكاربردي 41دهقانی فرد مهناز
پنج شنبه
95/12/05
قلم
211
D

پنج شنبه
95/12/19
قلم
203
D

پنج شنبه
96/01/17
قلم
306
D

پنج شنبه
96/01/31
قلم
211
D

پنج شنبه
96/02/14
قلم
318
D

پنج شنبه
96/02/28
قلم
204
D
142-20-12مهارتهاي ترجمه1دهقانی فرد مهناز
سه شنبه
95/12/17
قلم
305
C

سه شنبه
96/01/15
قلم
305
C

سه شنبه
96/01/29
قلم
305
C

سه شنبه
96/02/12
قلم
305
C
143-20-12سيري درنهج البلاغه1موسایی پور محبوبه
شنبه
95/11/23
قلم
319
B

شنبه
95/12/07
قلم
319
B

شنبه
95/12/21
قلم
319
B

شنبه
96/01/19
قلم
319
B

شنبه
96/02/02
قلم
319
B

شنبه
96/02/16
قلم
319
B
144-20-12كليات عرفان اسلامي1مكارم شيرازي محسن
دوشنبه
95/11/25
قلم
310
A

دوشنبه
95/12/09
قلم
220
A

دوشنبه
95/12/23
قلم
220
A

دوشنبه
96/01/21
قلم
220
A

دوشنبه
96/02/04
قلم
220
A

دوشنبه
96/02/18
قلم
220
A
285-20-12تاريخ تحليلي صدراسلام1دهقانی فرد مهناز
سه شنبه
95/12/10
اندیشه
202
A

سه شنبه
95/12/24
قلم
203
A

پنج شنبه
96/01/31
قلم
219
C

سه شنبه
96/02/19
قلم
206
A
- - - -- **************
460-20-12منطق 11مكارم شيرازي محسن
چهارشنبه
95/12/11
قلم
203
C

چهارشنبه
95/12/25
قلم
204
C

چهارشنبه
96/02/06
قلم
212
C

چهارشنبه
96/02/20
قلم
209
C
461-20-12منطق 21مكارم شيرازي محسن
شنبه
95/11/16
قلم
305
B

شنبه
95/11/30
قلم
305
B

شنبه
95/12/14
قلم
305
B

شنبه
96/01/26
قلم
305
B

شنبه
96/02/09
قلم
305
B

شنبه
96/02/23
قلم
305
B
132-20-12صرف 21دهقانی فرد مهناز
سه شنبه
95/12/10
قلم
311
C

سه شنبه
95/12/24
قلم
311
C

سه شنبه
96/02/19
قلم
220
C

سه شنبه
96/02/26
قلم
309
C