دانشگاه پیام نور - مرکز شیراز
برنامه کلاسی
نیمسال اول 96-95
الهيات و معارف اسلامي گرايش فقه ومباني حقوق اسلامي
 جستجوی درس         F:18-20    E:16-18   D:14-16   C:12-14    B:10-12    A:8-10  
کد درس نام درس گروه استادتوضیحاتهفته
1
هفته
2
هفته
3
هفته
4
هفته
5
هفته
6
هفته
7
هفته
8
هفته
9
هفته
10
هفته
11
هفته
12
هفته
13
هفته
14
هفته
15
هفته
16
018-20-12زبان تخصصي 11آزادي زهره
سه شنبه
95/11/12
قلم
305
A

سه شنبه
95/11/26
قلم
305
A

سه شنبه
95/12/10
قلم
305
A

سه شنبه
95/12/24
قلم
305
A

سه شنبه
96/02/19
قلم
305
A
چهارشنبه
96/02/20
قلم
216
C

سه شنبه
96/02/26
قلم
305
A
019-20-12منطق 11مكارم شيرازي محسن
چهارشنبه
95/12/11
قلم
203
C

چهارشنبه
95/12/25
قلم
204
C

چهارشنبه
96/02/06
قلم
212
C

چهارشنبه
96/02/20
قلم
209
C
023-20-12مبادي فقه واصول1مكارم شيرازي محسن
شنبه
95/11/23
قلم
305
B

شنبه
95/12/07
قلم
305
B

شنبه
95/12/21
قلم
305
B

شنبه
96/01/19
قلم
305
B

شنبه
96/02/02
قلم
305
B

شنبه
96/02/16
قلم
305
B
025-20-12زبان تخصصي 21آزادي زهره
سه شنبه
95/11/12
قلم
305
B

سه شنبه
95/11/26
قلم
305
B

سه شنبه
95/12/10
قلم
305
B

سه شنبه
95/12/24
قلم
305
B

سه شنبه
96/02/19
قلم
305
B

سه شنبه
96/02/26
قلم
305
B
چهارشنبه
96/02/27
قلم
210
E
028-20-12منطق 21مكارم شيرازي محسن
شنبه
95/11/16
قلم
305
B

شنبه
95/11/30
قلم
305
B

شنبه
95/12/14
قلم
305
B

شنبه
96/01/26
قلم
305
B

شنبه
96/02/09
قلم
305
B

شنبه
96/02/23
قلم
305
B
033-20-12كلام 11مكارم شيرازي محسنامتحان میان ترم
سه شنبه
96/02/19
قلم
219
A
037-20-12آشنايي بااديان بزرگ1مكارم شيرازي محسن
دوشنبه
95/11/25
قلم
310
C

دوشنبه
95/12/09
قلم
310
C

دوشنبه
95/12/23
قلم
220
C

دوشنبه
96/01/21
قلم
220
C

دوشنبه
96/02/04
قلم
220
C

دوشنبه
96/02/18
قلم
220
C
040-20-12كلام 21مكارم شيرازي محسن
شنبه
95/11/16
قلم
305
A

شنبه
95/11/30
قلم
305
A

شنبه
95/12/14
قلم
305
A

شنبه
96/01/26
قلم
305
A

شنبه
96/02/09
قلم
305
A

شنبه
96/02/23
قلم
305
A
077-20-12حقوق جزاي خصوصي اسلام1بشردوست الهام
دوشنبه
95/12/09
قلم
210
C

دوشنبه
96/01/21
قلم
211
C

دوشنبه
96/02/04
قلم
206
C
079-20-12اصول فقه 11مكارم شيرازي محسن
چهارشنبه
95/11/20
قلم
305
B

چهارشنبه
95/11/27
قلم
305
B

چهارشنبه
95/12/04
قلم
305
B

چهارشنبه
95/12/11
قلم
305
B

چهارشنبه
95/12/18
قلم
305
B

چهارشنبه
95/12/25
قلم
305
B

چهارشنبه
96/01/16
قلم
305
B

چهارشنبه
96/01/23
قلم
305
B

چهارشنبه
96/01/30
قلم
305
B

چهارشنبه
96/02/06
قلم
305
B

چهارشنبه
96/02/13
قلم
305
B

چهارشنبه
96/02/20
قلم
305
B
080-20-12علوم بلاغي1دهقانی فرد مهناز
سه شنبه
95/12/17
قلم
305
B

سه شنبه
96/01/15
قلم
305
B

سه شنبه
96/01/29
قلم
305
B

سه شنبه
96/02/12
قلم
305
B
085-20-12حقوق جزاي عمومي اسلامي1جعفري افشين
دوشنبه
95/11/18
قلم
305
E

دوشنبه
95/12/02
قلم
305
E

دوشنبه
95/12/16
قلم
305
E

دوشنبه
96/01/28
قلم
305
E

دوشنبه
96/02/11
قلم
305
E

دوشنبه
96/02/25
قلم
305
E
087-20-12اصول فقه 21دهقان سیمکانی مهدی
پنج شنبه
95/11/14
قلم
305
E

پنج شنبه
95/11/21
قلم
305
E

پنج شنبه
95/11/28
قلم
305
E

پنج شنبه
95/12/05
قلم
305
E

پنج شنبه
95/12/19
قلم
305
E

پنج شنبه
95/12/26
قلم
305
E

پنج شنبه
96/01/17
قلم
305
E

پنج شنبه
96/01/24
قلم
305
E

پنج شنبه
96/01/31
قلم
305
E

پنج شنبه
96/02/07
قلم
305
E

پنج شنبه
96/02/14
قلم
305
E

پنج شنبه
96/02/21
قلم
305
E
092-20-12حقوق تطبيقي1جعفري افشين
دوشنبه
95/12/09
قلم
203
C

دوشنبه
95/12/23
قلم
210
C

دوشنبه
96/01/14
قلم
204
C

دوشنبه
96/01/21
قلم
210
C

دوشنبه
96/02/04
قلم
204
C
دوشنبه
96/02/04
قلم
207
B

دوشنبه
96/02/18
اندیشه
201
C
دوشنبه
96/02/18
قلم
210
B
093-20-12كليات حقوق1جعفري افشين
دوشنبه
95/11/18
قلم
305
D

دوشنبه
95/12/02
قلم
305
D

دوشنبه
95/12/16
قلم
305
D

دوشنبه
96/01/28
قلم
305
D

دوشنبه
96/02/11
قلم
305
D

دوشنبه
96/02/25
قلم
305
D
131-20-12صرف 11دهقانی فرد مهناز
سه شنبه
95/11/19
قلم
305
D

سه شنبه
95/12/03
قلم
305
D

سه شنبه
96/01/15
قلم
305
E

سه شنبه
96/02/12
قلم
305
E
132-20-12صرف 21دهقانی فرد مهناز
سه شنبه
95/12/10
قلم
311
C

سه شنبه
95/12/24
قلم
311
C

سه شنبه
96/02/19
قلم
220
C

سه شنبه
96/02/26
قلم
309
C
133-20-12نحوكاربردي 11دهقانی فرد مهناز
سه شنبه
95/11/19
قلم
305
E

سه شنبه
95/12/03
قلم
303
E

سه شنبه
96/01/15
قلم
220
F

سه شنبه
96/01/29
قلم
218
F

سه شنبه
96/02/12
قلم
305
F

سه شنبه
96/02/26
قلم
220
F
134-20-12نحوكاربردي 21دهقانی فرد مهناز
سه شنبه
95/11/26
قلم
311
C

سه شنبه
95/12/10
قلم
311
D

سه شنبه
95/12/24
قلم
220
D

سه شنبه
96/02/19
قلم
220
D

سه شنبه
96/02/26
قلم
220
DE
135-20-12نحوكاربردي 31دهقانی فرد مهناز
پنج شنبه
95/12/05
قلم
213
E

پنج شنبه
95/12/19
قلم
213
E

پنج شنبه
96/01/17
قلم
213
E

پنج شنبه
96/01/31
قلم
210
E

پنج شنبه
96/02/14
قلم
215
E

پنج شنبه
96/02/28
قلم
206
E
136-20-12روش تحقيق درعلوم اسلامي1موسایی پور محبوبه
شنبه
95/11/23
قلم
305
C

شنبه
95/12/21
قلم
319
C

شنبه
96/01/26
قلم
305
D

شنبه
96/02/09
قلم
305
D
137-20-12آشنايي بافقه1مكارم شيرازي محسن
شنبه
95/11/16
قلم
305
C

شنبه
95/11/30
قلم
305
C

شنبه
95/12/14
قلم
305
C

شنبه
96/01/26
قلم
305
C

شنبه
96/02/09
قلم
305
C

شنبه
96/02/23
قلم
305
C
138-20-12كليات فلسفه اسلامي1مكارم شيرازي محسن
شنبه
95/11/23
قلم
305
A

شنبه
95/12/07
قلم
305
A

شنبه
95/12/21
قلم
305
A

شنبه
96/01/19
قلم
305
A

شنبه
96/02/02
قلم
305
A

شنبه
96/02/16
قلم
305
A
139-20-12آشنايي باعلوم قرآن وحديث1دهقانی فرد مهناز
سه شنبه
95/11/19
قلم
305
A

سه شنبه
95/12/03
قلم
305
A

سه شنبه
95/12/17
قلم
305
A

سه شنبه
96/01/15
قلم
305
A

سه شنبه
96/01/29
قلم
305
A

سه شنبه
96/02/12
قلم
305
A
140-20-12قرائت ودرك متون عربي1موسایی پور محبوبه
شنبه
95/11/16
قلم
319
B

شنبه
95/11/30
قلم
319
B

شنبه
95/12/14
قلم
319
B

شنبه
96/01/26
قلم
319
B

شنبه
96/02/09
قلم
319
B

شنبه
96/02/23
قلم
319
B
دوشنبه
96/02/25
قلم
205
B
141-20-12نحوكاربردي 41دهقانی فرد مهناز
پنج شنبه
95/12/05
قلم
211
D

پنج شنبه
95/12/19
قلم
203
D

پنج شنبه
96/01/17
قلم
306
D

پنج شنبه
96/01/31
قلم
211
D

پنج شنبه
96/02/14
قلم
318
D

پنج شنبه
96/02/28
قلم
204
D
142-20-12مهارتهاي ترجمه1دهقانی فرد مهناز
سه شنبه
95/12/17
قلم
305
C

سه شنبه
96/01/15
قلم
305
C

سه شنبه
96/01/29
قلم
305
C

سه شنبه
96/02/12
قلم
305
C
143-20-12سيري درنهج البلاغه1موسایی پور محبوبه
شنبه
95/11/23
قلم
319
B

شنبه
95/12/07
قلم
319
B

شنبه
95/12/21
قلم
319
B

شنبه
96/01/19
قلم
319
B

شنبه
96/02/02
قلم
319
B

شنبه
96/02/16
قلم
319
B
144-20-12كليات عرفان اسلامي1مكارم شيرازي محسن
دوشنبه
95/11/25
قلم
310
A

دوشنبه
95/12/09
قلم
220
A

دوشنبه
95/12/23
قلم
220
A

دوشنبه
96/01/21
قلم
220
A

دوشنبه
96/02/04
قلم
220
A

دوشنبه
96/02/18
قلم
220
A
225-20-12قواعدفقه 11مكارم شيرازي محسن
چهارشنبه
95/11/20
قلم
305
C

چهارشنبه
95/12/04
قلم
305
C

چهارشنبه
95/12/18
قلم
305
C

چهارشنبه
96/01/16
قلم
305
C

چهارشنبه
96/01/30
قلم
305
C

چهارشنبه
96/02/13
قلم
305
C
227-20-12قواعدفقه 21دهقان سیمکانی مهدی
پنج شنبه
95/11/21
قلم
305
D

پنج شنبه
95/12/05
قلم
305
D

پنج شنبه
95/12/19
قلم
305
D

پنج شنبه
96/01/17
قلم
305
D

پنج شنبه
96/01/31
قلم
305
D

پنج شنبه
96/02/14
قلم
305
D
پنج شنبه
96/02/14
قلم
305
C
229-20-12تاريخ فقه وفقها1مكارم شيرازي محسن
دوشنبه
95/11/25
قلم
220
B

دوشنبه
95/12/09
قلم
220
B

دوشنبه
95/12/23
قلم
220
B

دوشنبه
96/01/21
قلم
220
B

دوشنبه
96/02/04
قلم
220
B

دوشنبه
96/02/18
قلم
220
B
230-20-12اصول فقه 31صمداني سيد جلال
یکشنبه
95/11/17
قلم
305
A

یکشنبه
95/11/24
قلم
305
A

یکشنبه
95/12/01
قلم
305
A

یکشنبه
95/12/08
قلم
305
A

یکشنبه
95/12/15
قلم
305
A

یکشنبه
95/12/22
قلم
305
A

یکشنبه
96/01/20
قلم
305
A

یکشنبه
96/01/27
قلم
305
A

یکشنبه
96/02/03
قلم
305
A

یکشنبه
96/02/10
قلم
305
A

یکشنبه
96/02/17
قلم
305
A

یکشنبه
96/02/24
قلم
305
A
231-20-12آيات الاحكام1صمداني سيد جلال
یکشنبه
95/11/24
قلم
305
C

یکشنبه
95/12/08
قلم
305
C

یکشنبه
95/12/22
قلم
305
C

یکشنبه
96/01/20
قلم
305
C

یکشنبه
96/02/03
قلم
305
C

یکشنبه
96/02/17
قلم
305
C
233-20-12فقه تطبيقي 11صمداني سيد جلال
یکشنبه
95/12/01
قلم
305
C

یکشنبه
95/12/15
قلم
305
C

یکشنبه
96/01/27
قلم
305
C

یکشنبه
96/02/10
قلم
305
C
234-20-12آيين دادرسي مدني1جعفري افشين
دوشنبه
95/12/09
قلم
206
B

دوشنبه
95/12/23
قلم
317
B

دوشنبه
96/01/14
قلم
202
B

دوشنبه
96/01/21
قلم
210
B

دوشنبه
96/02/04
قلم
206
A

دوشنبه
96/02/18
قلم
210
A
235-20-12حقوق تجارت(2)(مباني فقهي وحقوقي معاملات الكترونيك)1جعفري افشين
دوشنبه
95/11/25
قلم
305
D

دوشنبه
95/12/09
قلم
305
D

دوشنبه
95/12/23
قلم
305
D

دوشنبه
96/01/21
قلم
305
D

دوشنبه
96/02/04
قلم
305
D

دوشنبه
96/02/18
قلم
305
D
236-20-12حقوق كار1جعفري افشين
دوشنبه
95/12/23
قلم
305
E

دوشنبه
96/01/21
قلم
305
E

دوشنبه
96/02/04
قلم
305
E
237-20-12فقه 51صمداني سيد جلال
یکشنبه
95/11/17
قلم
305
B

یکشنبه
95/12/01
قلم
305
B

یکشنبه
95/12/15
قلم
305
B

یکشنبه
96/01/27
قلم
305
B

یکشنبه
96/02/10
قلم
305
B

یکشنبه
96/02/24
قلم
305
B
238-20-12آيين دادرسي كيفري1جعفري افشين
دوشنبه
96/01/21
قلم
211
A

دوشنبه
96/02/04
قلم
204
F
240-20-12فقه تطبيقي 21مكارم شيرازي محسنامتحان میان ترم
سه شنبه
96/02/19
قلم
پروژه
B
283-20-12فقه 61دهقان سیمکانی مهدی
پنج شنبه
96/01/17
قلم
202
F

پنج شنبه
96/01/31
قلم
206
F

پنج شنبه
96/02/14
قلم
204
F
285-20-12تاريخ تحليلي صدراسلام1دهقانی فرد مهناز
سه شنبه
95/12/10
اندیشه
202
A

سه شنبه
95/12/24
قلم
203
A

پنج شنبه
96/01/31
قلم
219
C

سه شنبه
96/02/19
قلم
206
A
463-20-12زبان تخصصي 31آزادي زهره
سه شنبه
95/12/03
قلم
210
C

سه شنبه
95/12/17
قلم
211
C

سه شنبه
96/01/15
قلم
219
C

سه شنبه
96/01/29
قلم
319
C

سه شنبه
96/02/12
قلم
317
C

سه شنبه
96/02/19
قلم
203
F

سه شنبه
96/02/26
قلم
203
F
چهارشنبه
96/02/27
قلم
202
F
569-20-12فقه 11مكارم شيرازي محسن
چهارشنبه
95/11/27
قلم
305
A

چهارشنبه
95/12/11
قلم
305
A

چهارشنبه
95/12/25
قلم
305
A

چهارشنبه
96/01/23
قلم
305
A

چهارشنبه
96/02/06
قلم
305
A

چهارشنبه
96/02/20
قلم
305
A
570-20-12فقه 21مكارم شيرازي محسن
چهارشنبه
95/11/20
قلم
305
A

چهارشنبه
95/12/04
قلم
305
A

چهارشنبه
95/12/18
قلم
305
A

چهارشنبه
96/01/16
قلم
305
A

چهارشنبه
96/01/30
قلم
305
A

چهارشنبه
96/02/13
قلم
305
A
571-20-12فقه 31دهقان سیمکانی مهدی
پنج شنبه
95/11/14
قلم
305
D

پنج شنبه
95/11/28
قلم
305
D

پنج شنبه
95/12/26
قلم
305
D

پنج شنبه
96/01/24
قلم
305
D

پنج شنبه
96/02/07
قلم
305
D
پنج شنبه
96/02/07
قلم
319
C

پنج شنبه
96/02/21
قلم
305
D
572-20-12فقه 41صمداني سيد جلال
یکشنبه
95/11/24
قلم
305
B

یکشنبه
95/12/08
قلم
305
B

یکشنبه
95/12/22
قلم
305
B

یکشنبه
96/01/20
قلم
305
B

یکشنبه
96/02/03
قلم
305
B

یکشنبه
96/02/17
قلم
305
B
- - - -- **************
145-20-12آشنايي باتاريخ وروشهاي تفسيرقرآن1دهقانی فرد مهناز
پنج شنبه
96/02/07
قلم
219
C

پنج شنبه
96/02/14
قلم
219
BC

پنج شنبه
96/02/21
قلم
211
B
پنج شنبه
96/02/21
قلم
219
C

پنج شنبه
96/02/28
قلم
219
C
پنج شنبه
96/02/28
قلم
310
B
- - - -- **************