دانشگاه پیام نور - مرکز شیراز
برنامه کلاسی
نیمسال اول 96-95
علوم اجتماعي (پژوهشگري علوم اجتماعي )
 جستجوی درس         F:18-20    E:16-18   D:14-16   C:12-14    B:10-12    A:8-10  
کد درس نام درس گروه استادتوضیحاتهفته
1
هفته
2
هفته
3
هفته
4
هفته
5
هفته
6
هفته
7
هفته
8
هفته
9
هفته
10
هفته
11
هفته
12
هفته
13
هفته
14
هفته
15
هفته
16
001-11-11رياضيات پايه1خوشدل شمس الملوك
شنبه
95/11/02
قلم
206
A

شنبه
95/11/09
قلم
206
A

شنبه
95/11/16
قلم
206
A

شنبه
95/11/23
قلم
206
A

شنبه
95/11/30
قلم
206
A

شنبه
95/12/07
قلم
206
A

شنبه
95/12/14
قلم
206
A

شنبه
95/12/21
قلم
206
A

سه شنبه
96/01/15
قلم
206
A

شنبه
96/01/19
قلم
206
A

شنبه
96/01/26
قلم
206
A

شنبه
96/02/02
قلم
206
A

شنبه
96/02/09
قلم
206
A

شنبه
96/02/16
قلم
206
A
پنج شنبه
96/02/21
قلم
306
A

شنبه
96/02/23
قلم
206
A

شنبه
96/02/30
قلم
206
A
001-11-12مباني فلسفه 11بحراني صديقه
چهارشنبه
95/12/04
قلم
206
C

چهارشنبه
95/12/18
قلم
206
C

چهارشنبه
96/01/16
قلم
206
C

چهارشنبه
96/01/30
قلم
206
C
001-12-12زبان تخصصي -مطالعه متون علوم اجتماعي 11كياكجوري سعيد
یکشنبه
95/11/17
قلم
207
B

یکشنبه
95/12/01
قلم
207
B

یکشنبه
95/12/08
قلم
207
B

یکشنبه
95/12/15
قلم
304
B

یکشنبه
95/12/22
قلم
207
B

یکشنبه
96/01/27
قلم
207
B

یکشنبه
96/02/03
قلم
207
B

یکشنبه
96/02/10
قلم
207
B
001-15-11كاربردكامپيوتردرعلوم اجتماعي1علي محمدي خانقاه آذر
دوشنبه
95/11/11
اندیشه
کارگاه کامپیوتر 1
BC

دوشنبه
95/11/18
اندیشه
کارگاه کامپیوتر 1
BC

دوشنبه
95/11/25
اندیشه
کارگاه کامپیوتر 1
BC

دوشنبه
95/12/02
اندیشه
کارگاه کامپیوتر 1
BC

دوشنبه
95/12/09
اندیشه
کارگاه کامپیوتر 1
BC

دوشنبه
95/12/16
اندیشه
کارگاه کامپیوتر 1
BC

دوشنبه
96/01/21
اندیشه
کارگاه کامپیوتر 1
BC

دوشنبه
96/01/28
اندیشه
کارگاه کامپیوتر 1
BC

دوشنبه
96/02/04
اندیشه
کارگاه کامپیوتر 1
BC

دوشنبه
96/02/18
اندیشه
کارگاه کامپیوتر 1
BC
001-17-11آمارمقدماتي1نامجو آمنه
دوشنبه
95/11/11
قلم
207
D

دوشنبه
95/11/18
قلم
207
D

دوشنبه
95/12/02
قلم
207
D

دوشنبه
95/12/16
قلم
207
D

دوشنبه
95/12/23
قلم
207
D

دوشنبه
96/01/21
قلم
207
D

دوشنبه
96/01/28
قلم
207
D

دوشنبه
96/02/04
قلم
313
D

دوشنبه
96/02/11
قلم
207
D

دوشنبه
96/02/18
قلم
207
D

دوشنبه
96/02/25
قلم
207
D
چهارشنبه
96/02/27
قلم
313
D

دوشنبه
96/03/01
قلم
207
D
001-17-12مباني روانشناسي -مفاهيم اساسي1رستمی سمیرا
سه شنبه
95/11/19
قلم
206
A

سه شنبه
95/12/03
قلم
206
A

سه شنبه
95/12/17
قلم
206
A

سه شنبه
95/12/24
قلم
206
A

سه شنبه
96/01/29
قلم
206
A

سه شنبه
96/02/12
قلم
206
A

سه شنبه
96/02/19
قلم
307
D
001-21-12اصول علم اقتصاد1پرويزي كشكولي فريده
یکشنبه
95/12/15
قلم
207
D
یکشنبه
95/12/15
قلم
206
E

یکشنبه
96/01/20
قلم
207
F

یکشنبه
96/02/03
قلم
207
F

یکشنبه
96/02/17
قلم
206
C

یکشنبه
96/02/24
قلم
206
A

یکشنبه
96/02/31
قلم
213
C
001-22-12مباني جامعه شناسي -مفاهيم اساسي 11كياكجوري سعيد
پنج شنبه
95/11/14
قلم
206
A

پنج شنبه
95/11/21
قلم
206
A

پنج شنبه
95/11/28
قلم
206
A

پنج شنبه
95/12/05
قلم
206
A

پنج شنبه
95/12/19
قلم
206
A

پنج شنبه
96/01/17
قلم
206
A

پنج شنبه
96/01/24
قلم
206
A

پنج شنبه
96/01/31
قلم
206
A

پنج شنبه
96/02/14
قلم
206
A

پنج شنبه
96/02/21
قلم
201
A
001-23-12كليات حقوق1جعفري افشين
دوشنبه
95/11/25
قلم
207
E

دوشنبه
95/12/09
قلم
207
E

دوشنبه
96/01/28
قلم
207
F

دوشنبه
96/02/11
قلم
207
F

دوشنبه
96/02/18
قلم
206
EF

دوشنبه
96/02/25
قلم
207
F
002-12-12زبان تخصصي -مطالعه متون علوم اجتماعي 21كياكجوري سعيد
یکشنبه
95/11/17
قلم
207
C

یکشنبه
95/12/01
قلم
207
C

یکشنبه
95/12/08
قلم
207
C

یکشنبه
95/12/15
قلم
207
C

یکشنبه
95/12/22
قلم
207
C

یکشنبه
96/01/27
قلم
207
C

یکشنبه
96/02/03
قلم
207
C

یکشنبه
96/02/10
قلم
207
C
002-17-12روانشناسي اجتماعي1رستمی سمیرا
سه شنبه
95/11/19
قلم
308
B

سه شنبه
95/12/03
قلم
307
B

سه شنبه
95/12/17
قلم
207
B

سه شنبه
95/12/24
قلم
207
B

سه شنبه
96/01/29
قلم
207
B

سه شنبه
96/02/12
قلم
308
C
سه شنبه
96/02/12
قلم
308
D

سه شنبه
96/02/26
قلم
313
AB
002-22-12مباني جامعه شناسي -مفاهيم اساسي 21نوروزي فاطمه
پنج شنبه
95/11/21
قلم
207
D

پنج شنبه
95/12/05
قلم
207
D

پنج شنبه
95/12/19
قلم
207
D

پنج شنبه
96/01/17
قلم
207
D
003-22-12مباني تعاون1رضايي فاطمه
پنج شنبه
95/11/14
قلم
206
C

پنج شنبه
95/12/26
قلم
207
C

پنج شنبه
96/01/24
قلم
207
C

پنج شنبه
96/02/21
قلم
207
C
004-22-12اصول علم سياست1اكبري امير
دوشنبه
95/11/11
قلم
207
E

دوشنبه
95/12/02
قلم
207
E

دوشنبه
95/12/09
قلم
206
E

دوشنبه
96/01/28
قلم
206
EF

دوشنبه
96/02/18
قلم
207
E
005-22-12مباني مردم شناسي1نوروزي فاطمه
پنج شنبه
95/11/21
قلم
207
E

پنج شنبه
95/12/05
قلم
207
E

پنج شنبه
95/12/19
قلم
207
E

پنج شنبه
96/01/17
قلم
207
E

پنج شنبه
96/01/31
قلم
311
C

پنج شنبه
96/02/14
قلم
207
D
006-22-12جامعه شناسي جهان سوم1رضايي فاطمه
پنج شنبه
96/02/07
اندیشه
105
B

پنج شنبه
96/02/28
قلم
308
B
007-22-12مباني جمعيت شناسي1كياكجوري سعيد
سه شنبه
95/12/03
قلم
207
A

یکشنبه
95/12/22
اندیشه
208
E

یکشنبه
96/02/03
قلم
309
E

یکشنبه
96/02/17
اندیشه
205
E
008-22-12نظريه هاي جامعه شناسي 11علي محمدي خانقاه آذر
دوشنبه
95/11/25
قلم
206
D

دوشنبه
95/12/16
قلم
206
D

دوشنبه
95/12/23
قلم
206
D

دوشنبه
96/02/04
قلم
206
D

دوشنبه
96/02/11
قلم
206
D

دوشنبه
96/02/18
قلم
206
D
سه شنبه
96/02/19
قلم
318
B
010-22-12جامعه شناسي آموزش پرورش1رضايي فاطمه
پنج شنبه
95/11/14
قلم
206
D

پنج شنبه
95/11/28
قلم
207
C

پنج شنبه
96/01/24
قلم
207
D

پنج شنبه
96/02/14
قلم
308
C

پنج شنبه
96/02/21
قلم
207
F

پنج شنبه
96/02/28
قلم
207
C
011-22-12مردم شناسي فرهنگي1نوروزي فاطمه
پنج شنبه
96/01/31
اندیشه
کارگاه جغرافیا
D
012-22-12جامعه شناسي خانواده1نوروزي فاطمه
پنج شنبه
96/01/31
اندیشه
204
E
013-22-12نظريه هاي جامعه شناسي 21علي محمدي خانقاه آذر
دوشنبه
95/11/11
قلم
206
D

دوشنبه
95/11/18
قلم
206
D

دوشنبه
95/12/02
قلم
206
D

دوشنبه
95/12/09
قلم
206
D

دوشنبه
95/12/23
قلم
206
E

دوشنبه
96/01/21
قلم
206
D

دوشنبه
96/01/28
قلم
206
D
دوشنبه
96/01/28
قلم
207
E

دوشنبه
96/02/11
قلم
206
E

سه شنبه
96/02/19
قلم
313
C
014-22-12جامعه شناسي انحرافات اجتماعي1نوروزي فاطمه
پنج شنبه
95/11/21
قلم
207
A

پنج شنبه
95/12/05
قلم
304
A

پنج شنبه
96/01/17
قلم
304
A

پنج شنبه
96/02/14
قلم
304
A
015-22-12تامين ورفاه اجتماعي1نوروزي فاطمه
پنج شنبه
95/11/21
قلم
302
B

پنج شنبه
95/12/05
قلم
302
B

پنج شنبه
95/12/19
قلم
307
B

پنج شنبه
96/01/17
قلم
308
B

پنج شنبه
96/01/31
قلم
315
B

پنج شنبه
96/02/14
قلم
308
B
016-22-12روشهاي مقدماتي تحليل جمعيت1بي تعب فاطمه
چهارشنبه
95/11/13
قلم
206
C

چهارشنبه
95/11/27
قلم
206
C

چهارشنبه
95/12/11
قلم
206
C

چهارشنبه
96/02/06
قلم
206
C
017-22-12جامعه شناسي ايلات وعشايرايران1كياكجوري سعيد
یکشنبه
95/12/01
قلم
207
D

یکشنبه
95/12/15
قلم
206
D

یکشنبه
95/12/22
قلم
207
D

یکشنبه
96/02/03
قلم
207
D
018-22-12تغييرات اجتماعي1كياكجوري سعيد
پنج شنبه
95/11/21
قلم
307
D

پنج شنبه
95/11/28
قلم
307
D

پنج شنبه
95/12/05
قلم
307
D

سه شنبه
95/12/10
قلم
307
A

پنج شنبه
96/02/21
قلم
319
D
019-22-12آماردرعلوم اجتماعي1نامجو آمنه
دوشنبه
95/11/11
قلم
207
C

دوشنبه
95/11/18
قلم
207
C

دوشنبه
95/12/02
قلم
207
C

دوشنبه
95/12/16
قلم
207
C

دوشنبه
95/12/23
قلم
207
C

دوشنبه
96/01/21
قلم
207
C

دوشنبه
96/01/28
قلم
207
C

دوشنبه
96/02/04
قلم
315
C

دوشنبه
96/02/11
قلم
207
C

دوشنبه
96/02/18
قلم
207
C

دوشنبه
96/02/25
قلم
207
C
چهارشنبه
96/02/27
قلم
313
C

دوشنبه
96/03/01
قلم
207
C
020-22-12جامعه شناسي ارتباط جمعي1علي محمدي خانقاه آذر
دوشنبه
96/02/11
قلم
309
C

دوشنبه
96/02/18
قلم
304
E
021-22-12روش تحقيق نظري1نجيمي نجيم
یکشنبه
95/11/10
قلم
206
C

یکشنبه
95/11/17
قلم
206
C

یکشنبه
95/12/01
قلم
304
C

یکشنبه
95/12/08
قلم
206
CD

یکشنبه
95/12/22
قلم
206
C

یکشنبه
96/01/27
قلم
304
C

یکشنبه
96/02/10
قلم
304
C

یکشنبه
96/02/24
قلم
206
C
022-22-12جامعه شناسي قشرهاونابرابريهاي اجتماعي1كياكجوري سعيد
یکشنبه
95/11/17
قلم
207
D

یکشنبه
95/12/08
قلم
207
D

یکشنبه
96/01/27
قلم
207
D

یکشنبه
96/02/10
قلم
207
D
023-22-12جامعه شناسي توسعه1نوروزي فاطمه
پنج شنبه
95/12/19
قلم
309
C
025-22-12روش تحقيق عملي1رضايي فاطمه
پنج شنبه
95/11/14
قلم
207
E

پنج شنبه
95/11/28
قلم
207
DE

پنج شنبه
95/12/26
قلم
207
DE

پنج شنبه
96/01/24
قلم
207
E

پنج شنبه
96/02/14
قلم
304
DE

پنج شنبه
96/02/21
قلم
207
DE

پنج شنبه
96/02/28
قلم
207
DE
026-22-12تكنيكهاي خاص تحقيق1نجيمي نجيم
یکشنبه
95/11/10
قلم
206
D

یکشنبه
95/11/17
قلم
206
DE

یکشنبه
95/12/01
قلم
206
DE

یکشنبه
95/12/08
قلم
207
E

یکشنبه
95/12/22
قلم
206
DE

یکشنبه
96/01/27
قلم
206
DE

یکشنبه
96/02/10
قلم
206
DE

یکشنبه
96/02/24
قلم
207
EF
027-22-12جغرافياي انساني ايران1نوروزي فاطمه
پنج شنبه
95/12/19
قلم
311
A

پنج شنبه
96/01/17
قلم
206
F

پنج شنبه
96/01/31
قلم
311
A
029-22-12جامعه شناسي روستايي1كياكجوري سعيد
یکشنبه
95/11/10
قلم
207
C

یکشنبه
95/11/24
قلم
207
C

یکشنبه
96/01/20
قلم
207
C

یکشنبه
96/02/17
قلم
207
C
030-22-12جامعه شناسي شهري1كياكجوري سعيد
یکشنبه
95/11/10
قلم
207
B

یکشنبه
95/11/24
قلم
207
B

پنج شنبه
95/12/05
قلم
206
C

یکشنبه
96/01/20
قلم
207
B

پنج شنبه
96/01/31
قلم
206
C

یکشنبه
96/02/17
قلم
207
B
031-22-12جامعه شناسي سازمانها1كياكجوري سعيد
یکشنبه
95/11/10
قلم
207
D

یکشنبه
95/11/24
قلم
207
D

یکشنبه
96/01/20
قلم
207
D

یکشنبه
96/02/17
قلم
207
D
032-22-12جامعه شناسي درادبيات فارسي1كياكجوري سعيد
سه شنبه
95/11/26
قلم
309
B

سه شنبه
95/12/10
قلم
307
B

سه شنبه
96/02/12
قلم
207
B
033-22-12جامعه شناسي سياسي1كياكجوري سعيد
یکشنبه
95/11/17
اندیشه
205
E

یکشنبه
95/11/24
قلم
311
E

یکشنبه
95/12/08
قلم
309
E

یکشنبه
96/01/20
قلم
311
E
034-22-12جامعه شناسي جنگ ونيروهاي نظامي1اكبري امير
یکشنبه
95/11/17
قلم
207
E

یکشنبه
95/12/01
قلم
207
E

یکشنبه
95/12/15
قلم
207
E

یکشنبه
96/01/27
قلم
207
E

یکشنبه
96/02/03
قلم
207
E

یکشنبه
96/02/10
قلم
207
E
یکشنبه
96/02/10
قلم
212
F
035-22-12جمعيت شناسي ايران1بي تعب فاطمه
چهارشنبه
95/11/13
قلم
206
B

چهارشنبه
95/11/27
قلم
206
B

چهارشنبه
95/12/25
قلم
206
B

چهارشنبه
96/02/06
قلم
206
B
036-22-12بررسي مسائل اجتماعي ايران1كياكجوري سعيد
پنج شنبه
95/11/14
قلم
206
B

پنج شنبه
95/11/21
قلم
206
B

پنج شنبه
95/11/28
قلم
308
B

پنج شنبه
95/12/05
قلم
206
B

پنج شنبه
95/12/19
قلم
206
B

پنج شنبه
96/01/17
قلم
206
B

پنج شنبه
96/01/24
قلم
301
B

پنج شنبه
96/01/31
قلم
206
B

پنج شنبه
96/02/14
قلم
206
B

پنج شنبه
96/02/21
قلم
اتاق استاد
B
037-22-12جامعه شناسي انقلاب1نوروزي فاطمه
پنج شنبه
95/11/21
قلم
207
C

پنج شنبه
95/12/05
قلم
207
C

پنج شنبه
96/01/17
قلم
207
C

پنج شنبه
96/02/14
قلم
207
C
038-22-12جامعه شناسي صنعتي1نجيمي نجيم
یکشنبه
95/11/17
قلم
304
B

یکشنبه
95/12/01
قلم
304
B

یکشنبه
95/12/08
قلم
301
B

یکشنبه
95/12/15
قلم
206
AB

یکشنبه
96/01/27
قلم
304
B

یکشنبه
96/02/10
قلم
304
B

یکشنبه
96/02/17
قلم
304
AB
039-22-12كارتحقيقي1كياكجوري سعيد
039-22-12كارتحقيقي2نجيمي نجيمهماهنگي با استاد محترم
039-22-12كارتحقيقي3رضايي فاطمههماهنگي با استاد محترم
039-22-12كارتحقيقي4كياكجوري سعيدهماهنگي با استاد محترم
041-22-12كاربردجمعيت شناسي1بي تعب فاطمه
چهارشنبه
95/11/13
قلم
206
A

چهارشنبه
95/11/27
قلم
206
A

چهارشنبه
95/12/11
قلم
206
AB

چهارشنبه
95/12/25
قلم
206
A

چهارشنبه
96/01/23
قلم
206
AB

چهارشنبه
96/02/06
قلم
206
A

چهارشنبه
96/02/13
قلم
206
AB
- - - -- **************
- - - -- **************
024-22-12مباني تاريخ اجتماعي ايران1نجيمي نجيم
یکشنبه
95/11/10
قلم
207
A

یکشنبه
95/11/17
قلم
207
A

یکشنبه
95/12/01
قلم
206
A

یکشنبه
95/12/08
قلم
206
A

یکشنبه
96/01/27
قلم
206
A

یکشنبه
96/02/10
قلم
206
A