دانشگاه پیام نور - مرکز شیراز
برنامه کلاسی
نیمسال اول 96-95
علوم ارتباطات اجتماعي (روابط عمومي)
 جستجوی درس         F:18-20    E:16-18   D:14-16   C:12-14    B:10-12    A:8-10  
کد درس نام درس گروه استادتوضیحاتهفته
1
هفته
2
هفته
3
هفته
4
هفته
5
هفته
6
هفته
7
هفته
8
هفته
9
هفته
10
هفته
11
هفته
12
هفته
13
هفته
14
هفته
15
هفته
16
302-22-12اصول علم سياست1اكبري امير
دوشنبه
95/11/18
قلم
207
E

دوشنبه
95/12/16
قلم
207
E

دوشنبه
96/01/21
قلم
207
EF

دوشنبه
96/02/04
قلم
207
E

دوشنبه
96/02/11
قلم
207
E
310-22-12اصول سازمان و مديريت1عزيزي عليرضا
شنبه
96/01/26
اندیشه
207
E

دوشنبه
96/02/04
اندیشه
204
E

شنبه
96/02/16
قلم
304
E
شنبه
96/02/16
قلم
302
F
312-22-12اصول روابط و سازمانهاي بين المللي1شجاعی فرد علی
شنبه
95/11/16
قلم
304
C

شنبه
95/11/23
قلم
304
C

شنبه
95/12/14
قلم
311
C

شنبه
96/01/19
قلم
304
C
313-22-12انديشه هاي سياسي در قرن بيستم1اكبري امير
یکشنبه
95/11/10
قلم
207
E

یکشنبه
95/12/08
قلم
206
E

یکشنبه
96/01/20
قلم
207
E
یکشنبه
96/01/20
قلم
206
F

یکشنبه
96/01/27
قلم
207
F

یکشنبه
96/02/17
قلم
207
E
317-22-12مباني تاريخ اجتماعي ايران1نجيمي نجيم
یکشنبه
95/11/10
قلم
207
A

یکشنبه
95/11/17
قلم
207
A

یکشنبه
95/12/01
قلم
206
A

یکشنبه
95/12/08
قلم
206
A

یکشنبه
96/01/27
قلم
206
A

یکشنبه
96/02/10
قلم
206
A
318-22-12مباني ارتباطات انساني1حامدي نرجس
شنبه
95/11/16
قلم
206
E

شنبه
95/11/23
قلم
206
E

شنبه
95/12/07
قلم
207
E

شنبه
96/01/19
قلم
206
E

شنبه
96/02/02
قلم
206
E

شنبه
96/02/09
قلم
206
E

شنبه
96/02/16
قلم
206
EF

شنبه
96/02/23
قلم
206
E
320-22-12مباني ارتباطات جمعي1معماريان فرد حسن
شنبه
95/11/16
قلم
207
C

شنبه
95/11/30
قلم
207
C

شنبه
95/12/07
قلم
207
C

شنبه
95/12/14
قلم
207
C

شنبه
96/01/19
قلم
207
C

شنبه
96/02/02
قلم
207
C

شنبه
96/02/09
قلم
207
C

شنبه
96/02/16
قلم
207
C

شنبه
96/02/23
قلم
207
C
321-22-12مباني ارتباطات و توسعه1طبسي مریم السادات
سه شنبه
95/11/19
قلم
206
C

سه شنبه
95/12/03
قلم
206
C

سه شنبه
95/12/17
قلم
206
C

سه شنبه
96/01/15
قلم
206
C

سه شنبه
96/01/29
قلم
206
C

سه شنبه
96/02/12
قلم
206
C

سه شنبه
96/02/19
قلم
206
C

سه شنبه
96/02/26
قلم
206
C
322-22-12حقوق اساسي1جعفري افشين
دوشنبه
95/11/18
قلم
207
B

دوشنبه
95/12/02
قلم
207
B

دوشنبه
95/12/16
قلم
207
B

دوشنبه
96/01/28
قلم
207
B

دوشنبه
96/02/11
قلم
207
B

دوشنبه
96/02/25
قلم
207
B
323-22-12روزنامه نگاري راديويي و تلويزيوني1طبسي مریم السادات
سه شنبه
95/11/19
قلم
206
DE

سه شنبه
95/11/26
قلم
206
D

سه شنبه
95/12/03
قلم
206
DE

سه شنبه
95/12/10
قلم
206
D

سه شنبه
95/12/17
قلم
206
DE

سه شنبه
95/12/24
قلم
206
D

سه شنبه
96/01/15
قلم
206
D

سه شنبه
96/01/29
قلم
206
D

سه شنبه
96/02/12
قلم
206
D

سه شنبه
96/02/19
قلم
206
D

سه شنبه
96/02/26
قلم
206
D
324-22-12گرافيك و صفحه آرايي در مطبوعات1معماريان فرد حسن
شنبه
95/11/09
غدیر
401
A

شنبه
95/11/16
غدیر
401
A

شنبه
95/11/30
غدیر
401
A

شنبه
95/12/07
غدیر
401
A

شنبه
95/12/14
غدیر
401
A

شنبه
96/01/19
غدیر
401
A

شنبه
96/01/26
غدیر
401
A

شنبه
96/02/02
غدیر
401
A

شنبه
96/02/09
غدیر
401
A

شنبه
96/02/16
غدیر
401
A

شنبه
96/02/23
غدیر
401
A
325-22-12تكنولوژي هاي ارتباطي1حامدي نرجس
شنبه
95/11/16
قلم
311
C

شنبه
95/11/23
قلم
206
C

شنبه
95/12/07
قلم
311
C

شنبه
96/01/19
قلم
307
C

شنبه
96/02/02
قلم
206
C

شنبه
96/02/09
قلم
206
C
327-22-12معني شناسي در رسانه ها1معماريان فرد حسن
شنبه
95/11/09
قلم
207
E

شنبه
95/11/23
قلم
207
E

شنبه
95/12/07
قلم
206
E

شنبه
96/01/19
قلم
207
E

شنبه
96/02/09
قلم
207
E

شنبه
96/02/23
قلم
207
E
330-22-12تحليل محتوا ها ي پيامهاي ارتباطي1مظلوم مهشيد السادات
پنج شنبه
95/11/14
قلم
207
B

پنج شنبه
95/11/21
قلم
207
B

پنج شنبه
95/11/28
قلم
206
B

پنج شنبه
95/12/05
قلم
301
B

پنج شنبه
95/12/19
قلم
304
B

پنج شنبه
96/01/17
قلم
301
B

پنج شنبه
96/01/24
قلم
206
B

پنج شنبه
96/01/31
قلم
304
B

پنج شنبه
96/02/07
قلم
301
B
پنج شنبه
96/02/07
اندیشه
کارگاه کامپیوتر 1
A

پنج شنبه
96/02/14
قلم
304
B
پنج شنبه
96/02/14
اندیشه
کارگاه کامپیوتر 1
A

پنج شنبه
96/02/21
قلم
206
B
پنج شنبه
96/02/21
اندیشه
کارگاه کامپیوتر 1
A
331-22-12ارتباطات تصويري1معماريان فرد حسن
شنبه
95/11/16
قلم
207
D

شنبه
95/11/30
قلم
207
D

شنبه
95/12/07
قلم
207
D

شنبه
95/12/14
قلم
207
D

شنبه
96/01/19
قلم
207
D

شنبه
96/01/26
قلم
207
D

شنبه
96/02/02
قلم
207
D

شنبه
96/02/09
قلم
207
D

شنبه
96/02/23
قلم
207
D
332-22-12مباني جامعه اطلاعاتي1نجيمي نجيم
یکشنبه
95/11/24
قلم
301
B

یکشنبه
96/02/03
قلم
206
F

یکشنبه
96/02/24
قلم
206
B
333-22-12افكار عمومي و وسايل ارتباط جمعي1نجيمي نجيم
یکشنبه
95/11/24
قلم
206
A

یکشنبه
96/01/27
اندیشه
206
F

یکشنبه
96/02/24
قلم
207
A
334-22-12ارتباطات بين المللي1شجاعی فرد علی
شنبه
95/11/16
قلم
304
D

شنبه
95/11/23
قلم
304
D

شنبه
95/12/14
قلم
315
D

شنبه
96/01/19
قلم
304
D

شنبه
96/02/02
قلم
304
CD

شنبه
96/02/09
قلم
304
CD
336-22-12كار آموزي1معماريان فرد حسن
شنبه
95/11/09
قلم
207
D
340-22-12حقوق ارتباط جمعي1جعفري افشين
دوشنبه
95/11/18
قلم
206
C

دوشنبه
95/12/02
قلم
206
C

دوشنبه
95/12/16
قلم
206
C

دوشنبه
96/01/28
قلم
206
C

دوشنبه
96/02/11
قلم
206
C

دوشنبه
96/02/25
قلم
206
C
341-22-12پايان نامه1احمدی مهرداد
دوشنبه
95/11/18
قلم
206
A
341-22-12پايان نامه2معماريان فرد حسنهماهنگي با استاد محترم
341-22-12پايان نامه3طبسي مریم الساداتهماهنگي با استاد محترم
سه شنبه
95/12/24
قلم
206
C
402-22-12اصول روابط عمومي1حامدي نرجس
شنبه
95/11/16
قلم
311
D

شنبه
95/11/23
قلم
206
D

شنبه
95/12/07
قلم
311
D

شنبه
96/01/19
قلم
311
D

شنبه
96/02/02
قلم
206
D

شنبه
96/02/09
قلم
206
D

شنبه
96/02/16
قلم
206
CD

شنبه
96/02/23
قلم
206
D
403-22-12اصول تبليغات بازرگاني1مظلوم مهشيد السادات
پنج شنبه
95/11/28
قلم
206
C

پنج شنبه
95/12/19
قلم
206
C

پنج شنبه
95/12/26
قلم
206
BC

پنج شنبه
96/01/24
قلم
206
C

پنج شنبه
96/02/14
قلم
206
CD

پنج شنبه
96/02/21
قلم
206
C
404-22-12اصول اقناع و تبليغ سياسي1شجاعی فرد علی
شنبه
95/11/16
قلم
304
E

شنبه
95/11/23
قلم
304
E

شنبه
95/12/14
اندیشه
204
E

شنبه
96/01/19
قلم
304
E

شنبه
96/02/02
قلم
304
E

شنبه
96/02/09
قلم
304
E
405-22-12ارتباط با رسانه ها1احمدی مهرداد
دوشنبه
95/11/18
قلم
206
B

دوشنبه
95/12/02
قلم
206
B

دوشنبه
95/12/16
قلم
206
B

دوشنبه
96/01/28
قلم
206
B

دوشنبه
96/02/11
قلم
206
B

دوشنبه
96/02/25
قلم
206
B
406-22-12روابط عمومي عملي 1 گزارش و نگارش1معماريان فرد حسن
شنبه
95/11/09
قلم
207
B

شنبه
95/11/16
قلم
207
B

شنبه
95/11/23
قلم
207
B

شنبه
95/11/30
قلم
207
B

شنبه
95/12/14
قلم
207
B

شنبه
96/01/26
قلم
207
B

شنبه
96/02/09
قلم
207
B

شنبه
96/02/16
قلم
207
B

شنبه
96/02/23
قلم
207
B
407-22-12روابط عمومي عملي 2 انتشارات1معماريان فرد حسن
شنبه
95/11/09
قلم
207
C

شنبه
95/11/23
قلم
207
CD

شنبه
95/12/07
قلم
207
B

شنبه
96/01/19
قلم
207
B

شنبه
96/01/26
قلم
207
C

شنبه
96/02/02
قلم
207
B

شنبه
96/02/16
قلم
207
D
412-22-12مديريت روابط عمومي1احمدی مهرداد
دوشنبه
95/12/02
قلم
206
A

دوشنبه
95/12/16
قلم
206
A

دوشنبه
96/01/28
قلم
206
A

دوشنبه
96/02/11
قلم
206
A

دوشنبه
96/02/25
قلم
206
A
439-22-12شيوه نگارش فارسي در مطبوعات1چيت ساز الهه
شنبه
95/11/09
قلم
304
AB

شنبه
95/11/16
قلم
304
AB

شنبه
95/11/30
قلم
303
DE

شنبه
95/12/21
قلم
206
E

شنبه
96/01/19
قلم
303
E

شنبه
96/01/26
قلم
304
DE

شنبه
96/02/09
قلم
308
DE

شنبه
96/02/23
قلم
304
DE
441-22-12طرح و برنامه ريزي در روابط عمومي1طبسي مریم السادات
سه شنبه
95/11/19
قلم
206
B

سه شنبه
95/11/26
قلم
206
B

سه شنبه
95/12/03
قلم
206
B

سه شنبه
95/12/10
قلم
206
B

سه شنبه
95/12/17
قلم
206
B

سه شنبه
95/12/24
قلم
206
B

سه شنبه
96/01/15
قلم
206
B

سه شنبه
96/01/29
قلم
206
B

سه شنبه
96/02/12
قلم
206
B

سه شنبه
96/02/19
قلم
206
B

سه شنبه
96/02/26
قلم
206
B
442-22-12تكنيكهاي روابط عمومي1معماريان فرد حسن
شنبه
95/11/16
قلم
207
E

شنبه
95/11/30
قلم
207
E

شنبه
95/12/14
قلم
207
E

شنبه
96/01/19
قلم
207
F

شنبه
96/01/26
قلم
207
EF

شنبه
96/02/02
قلم
207
EF

شنبه
96/02/09
قلم
207
F

شنبه
96/02/16
قلم
207
EF
443-22-12روابط عمومي الكترونيكي1طبسي مریم السادات
سه شنبه
95/11/19
اندیشه
کارگاه کامپیوتر 1
A

سه شنبه
95/11/26
اندیشه
کارگاه کامپیوتر 1
A

سه شنبه
95/12/03
اندیشه
کارگاه کامپیوتر 1
A

سه شنبه
95/12/10
قلم
206
A

سه شنبه
95/12/17
اندیشه
کارگاه کامپیوتر 1
A

سه شنبه
95/12/24
اندیشه
کارگاه کامپیوتر 1
A

سه شنبه
96/01/15
اندیشه
کارگاه کامپیوتر 1
A

سه شنبه
96/01/29
اندیشه
کارگاه کامپیوتر 1
A

سه شنبه
96/02/12
اندیشه
کارگاه کامپیوتر 1
A

سه شنبه
96/02/19
اندیشه
کارگاه کامپیوتر 1
A

سه شنبه
96/02/26
اندیشه
کارگاه کامپیوتر 1
A
444-22-12مباني آرشيو و اطلاع رساني1مظلوم مهشيد السادات
پنج شنبه
95/11/14
قلم
206
E

پنج شنبه
95/11/21
قلم
206
C

پنج شنبه
95/12/26
قلم
206
DE

پنج شنبه
96/02/07
قلم
206
C

پنج شنبه
96/02/14
قلم
206
E

پنج شنبه
96/02/21
قلم
206
DE

پنج شنبه
96/02/28
قلم
206
CD
- - - -- **************
- - - -- **************
308-22-12زبان تخصصي 1 متون ارتباطات اجتماعي1كياكجوري سعيد
یکشنبه
95/11/17
قلم
207
B

یکشنبه
95/12/01
قلم
207
B

یکشنبه
95/12/08
قلم
207
B

یکشنبه
95/12/15
قلم
304
B

یکشنبه
95/12/22
قلم
207
B

یکشنبه
96/01/27
قلم
207
B

یکشنبه
96/02/03
قلم
207
B

یکشنبه
96/02/10
قلم
207
B
347-22-12كاربرد رايانه در علوم ارتباطات1علي محمدي خانقاه آذر
دوشنبه
95/11/11
اندیشه
کارگاه کامپیوتر 1
BC

دوشنبه
95/11/18
اندیشه
کارگاه کامپیوتر 1
BC

دوشنبه
95/11/25
اندیشه
کارگاه کامپیوتر 1
BC

دوشنبه
95/12/02
اندیشه
کارگاه کامپیوتر 1
BC

دوشنبه
95/12/09
اندیشه
کارگاه کامپیوتر 1
BC

دوشنبه
95/12/16
اندیشه
کارگاه کامپیوتر 1
BC

دوشنبه
96/01/21
اندیشه
کارگاه کامپیوتر 1
BC

دوشنبه
96/01/28
اندیشه
کارگاه کامپیوتر 1
BC

دوشنبه
96/02/04
اندیشه
کارگاه کامپیوتر 1
BC

دوشنبه
96/02/18
اندیشه
کارگاه کامپیوتر 1
BC
306-22-12آمار مقدماتي1نامجو آمنه
دوشنبه
95/11/11
قلم
207
D

دوشنبه
95/11/18
قلم
207
D

دوشنبه
95/12/02
قلم
207
D

دوشنبه
95/12/16
قلم
207
D

دوشنبه
95/12/23
قلم
207
D

دوشنبه
96/01/21
قلم
207
D

دوشنبه
96/01/28
قلم
207
D

دوشنبه
96/02/04
قلم
313
D

دوشنبه
96/02/11
قلم
207
D

دوشنبه
96/02/18
قلم
207
D

دوشنبه
96/02/25
قلم
207
D
چهارشنبه
96/02/27
قلم
313
D

دوشنبه
96/03/01
قلم
207
D
305-22-12اصول علم اقتصاد1پرويزي كشكولي فريده
یکشنبه
95/12/15
قلم
207
D
یکشنبه
95/12/15
قلم
206
E

یکشنبه
96/01/20
قلم
207
F

یکشنبه
96/02/03
قلم
207
F

یکشنبه
96/02/17
قلم
206
C

یکشنبه
96/02/24
قلم
206
A

یکشنبه
96/02/31
قلم
213
C
303-22-12مباني جامعه شناسي1كياكجوري سعيد
پنج شنبه
95/11/14
قلم
206
A

پنج شنبه
95/11/21
قلم
206
A

پنج شنبه
95/11/28
قلم
206
A

پنج شنبه
95/12/05
قلم
206
A

پنج شنبه
95/12/19
قلم
206
A

پنج شنبه
96/01/17
قلم
206
A

پنج شنبه
96/01/24
قلم
206
A

پنج شنبه
96/01/31
قلم
206
A

پنج شنبه
96/02/14
قلم
206
A

پنج شنبه
96/02/21
قلم
201
A
301-22-12كليات حقوق1جعفري افشين
دوشنبه
95/11/25
قلم
207
E

دوشنبه
95/12/09
قلم
207
E

دوشنبه
96/01/28
قلم
207
F

دوشنبه
96/02/11
قلم
207
F

دوشنبه
96/02/18
قلم
206
EF

دوشنبه
96/02/25
قلم
207
F
440-22-12زبان تخصصي 2متون روابط عمومي1كياكجوري سعيد
یکشنبه
95/11/17
قلم
207
C

یکشنبه
95/12/01
قلم
207
C

یکشنبه
95/12/08
قلم
207
C

یکشنبه
95/12/15
قلم
207
C

یکشنبه
95/12/22
قلم
207
C

یکشنبه
96/01/27
قلم
207
C

یکشنبه
96/02/03
قلم
207
C

یکشنبه
96/02/10
قلم
207
C
304-22-12روانشناسي اجتماعي1رستمی سمیرا
سه شنبه
95/11/19
قلم
308
B

سه شنبه
95/12/03
قلم
307
B

سه شنبه
95/12/17
قلم
207
B

سه شنبه
95/12/24
قلم
207
B

سه شنبه
96/01/29
قلم
207
B

سه شنبه
96/02/12
قلم
308
C
سه شنبه
96/02/12
قلم
308
D

سه شنبه
96/02/26
قلم
313
AB
307-22-12نظريه هاي جامعه شناسي1علي محمدي خانقاه آذر
دوشنبه
95/11/25
قلم
206
D

دوشنبه
95/12/16
قلم
206
D

دوشنبه
95/12/23
قلم
206
D

دوشنبه
96/02/04
قلم
206
D

دوشنبه
96/02/11
قلم
206
D

دوشنبه
96/02/18
قلم
206
D
سه شنبه
96/02/19
قلم
318
B
309-22-12آمار در علوم اجتماعي1نامجو آمنه
دوشنبه
95/11/11
قلم
207
C

دوشنبه
95/11/18
قلم
207
C

دوشنبه
95/12/02
قلم
207
C

دوشنبه
95/12/16
قلم
207
C

دوشنبه
95/12/23
قلم
207
C

دوشنبه
96/01/21
قلم
207
C

دوشنبه
96/01/28
قلم
207
C

دوشنبه
96/02/04
قلم
315
C

دوشنبه
96/02/11
قلم
207
C

دوشنبه
96/02/18
قلم
207
C

دوشنبه
96/02/25
قلم
207
C
چهارشنبه
96/02/27
قلم
313
C

دوشنبه
96/03/01
قلم
207
C
315-22-12روشهاي تحقيق در علوم اجتماعي (نظري -عملي)1نجيمي نجيم
یکشنبه
95/11/10
قلم
206
C

یکشنبه
95/11/17
قلم
206
C

یکشنبه
95/12/01
قلم
304
C

یکشنبه
95/12/08
قلم
206
CD

یکشنبه
95/12/22
قلم
206
C

یکشنبه
96/01/27
قلم
304
C

یکشنبه
96/02/10
قلم
304
C

یکشنبه
96/02/24
قلم
206
C