دانشگاه پیام نور - مرکز شیراز
برنامه کلاسی
نیمسال اول 96-95
حقوق
 جستجوی درس         F:18-20    E:16-18   D:14-16   C:12-14    B:10-12    A:8-10  
کد درس نام درس گروه استادتوضیحاتهفته
1
هفته
2
هفته
3
هفته
4
هفته
5
هفته
6
هفته
7
هفته
8
هفته
9
هفته
10
هفته
11
هفته
12
هفته
13
هفته
14
هفته
15
هفته
16
021-23-12حقوق جزاي عمومي 11محمدی کاووس
پنج شنبه
95/12/05
قلم
202
E

پنج شنبه
95/12/19
قلم
210
E

پنج شنبه
95/12/26
قلم
203
E

پنج شنبه
96/01/17
قلم
202
E

پنج شنبه
96/01/24
قلم
202
E

پنج شنبه
96/01/31
قلم
202
E

پنج شنبه
96/02/07
قلم
202
E

پنج شنبه
96/02/14
قلم
217
E

پنج شنبه
96/02/21
قلم
212
E
021-23-12حقوق جزاي عمومي 11چاه آبي غلامرضاورودی 95به بعد
پنج شنبه
95/11/21
قلم
301
E

پنج شنبه
95/12/05
قلم
301
E

پنج شنبه
95/12/19
قلم
302
E

پنج شنبه
96/01/17
قلم
302
E

پنج شنبه
96/01/31
قلم
302
E
پنج شنبه
96/01/31
قلم
304
D

پنج شنبه
96/02/14
قلم
302
E

پنج شنبه
96/02/28
قلم
302
E
022-23-12حقوق اساسي 11انصاری علیرضا
سه شنبه
95/11/12
قلم
301
E

سه شنبه
95/11/26
قلم
301
E

سه شنبه
95/12/10
قلم
301
E

سه شنبه
95/12/24
قلم
301
E

سه شنبه
96/01/29
قلم
301
E

سه شنبه
96/02/19
قلم
301
E

سه شنبه
96/03/02
قلم
211
E
022-23-12حقوق اساسي 11نوروزي فاطمهورودی 95به بعد
دوشنبه
95/11/18
قلم
302
E

دوشنبه
95/12/02
قلم
302
E

دوشنبه
95/12/16
قلم
302
E

دوشنبه
96/01/28
قلم
309
E

دوشنبه
96/02/11
اندیشه
206
E

دوشنبه
96/02/25
اندیشه
206
E
023-23-12حقوق مدني 1اشخاص وحمايت ازمحجورين1شاکری یاسرورودیهای 94 وبعد مشترک با با ورودیهای 95 و بعد
023-23-12حقوق مدني 1اشخاص وحمايت ازمحجورين2ارجمندمزیری نجات الله ورودی 95به بعد
چهارشنبه
95/11/13
قلم
203
E
024-23-12حقوق جزاي عمومي 21سپاسدار محمدحسن
یکشنبه
96/01/20
قلم
220
F

یکشنبه
96/01/27
قلم
220
F

یکشنبه
96/02/03
قلم
220
F

یکشنبه
96/02/10
قلم
220
F

یکشنبه
96/02/17
قلم
220
F

یکشنبه
96/02/24
قلم
220
F
چهارشنبه
96/02/27
قلم
203
F
025-23-12حقوق بين الملل عمومي 11کازرونی مصطفی
یکشنبه
95/12/01
قلم
310
E

یکشنبه
95/12/22
قلم
309
E

یکشنبه
96/01/27
قلم
302
C

یکشنبه
96/02/10
قلم
302
C

یکشنبه
96/02/17
قلم
302
C

یکشنبه
96/02/24
قلم
302
C
025-23-12حقوق بين الملل عمومي 11رضايي محمد تقيورودی 95 به بعد
دوشنبه
95/11/18
قلم
220
C

دوشنبه
95/12/02
قلم
210
D

دوشنبه
95/12/16
قلم
209
C

دوشنبه
96/01/28
قلم
203
C

دوشنبه
96/02/18
قلم
206
C

دوشنبه
96/02/25
قلم
206
D
025-23-12حقوق بين الملل عمومي 12رضايي محمد تقيورودی 95 به بعدبه علت به حدنساب نرسیدن با گروه 1 ادغام گردد
026-23-12آيين دادرسي مدني 11قربان زاده محمد
یکشنبه
95/11/10
قلم
302
A

یکشنبه
95/11/24
قلم
302
A

یکشنبه
95/12/08
قلم
302
A

یکشنبه
95/12/22
قلم
302
A

یکشنبه
96/01/27
قلم
302
A

یکشنبه
96/02/10
قلم
301
A
026-23-12آيين دادرسي مدني 11شاکری یاسر
دوشنبه
95/12/02
قلم
201
B

دوشنبه
95/12/23
قلم
210
B

دوشنبه
96/01/21
قلم
201
A

دوشنبه
96/02/04
قلم
201
A

دوشنبه
96/02/18
قلم
203
A

دوشنبه
96/02/25
قلم
201
B
027-23-12حقوق مدني 2اموال ومالكيت1علیپور سحر
چهارشنبه
95/11/13
قلم
302
A

چهارشنبه
95/11/27
قلم
302
A

چهارشنبه
95/12/11
قلم
302
A

چهارشنبه
95/12/25
قلم
302
A

چهارشنبه
96/01/23
قلم
302
A

چهارشنبه
96/02/06
قلم
302
A
027-23-12حقوق مدني 2اموال ومالكيت1قربان زاده محمدورودی 95
چهارشنبه
95/11/20
قلم
302
B

چهارشنبه
95/12/04
قلم
302
B

چهارشنبه
95/12/18
قلم
301
B

چهارشنبه
96/01/16
قلم
302
B

چهارشنبه
96/01/30
قلم
302
B

چهارشنبه
96/02/13
قلم
301
B

چهارشنبه
96/02/20
قلم
301
B

چهارشنبه
96/02/27
قلم
220
B
027-23-12حقوق مدني 2اموال ومالكيت2قربان زاده محمدورودی 95
چهارشنبه
95/11/20
قلم
301
C

چهارشنبه
95/12/04
قلم
301
C

چهارشنبه
95/12/18
قلم
301
C

چهارشنبه
96/01/16
قلم
301
C

چهارشنبه
96/01/30
قلم
301
C

چهارشنبه
96/02/13
قلم
301
C

چهارشنبه
96/02/20
قلم
301
C

چهارشنبه
96/02/27
قلم
220
C
028-23-12حقوق جزاي عمومي 31سپاسدار محمدحسن
یکشنبه
96/01/20
قلم
220
E

یکشنبه
96/01/27
قلم
220
E

یکشنبه
96/02/03
قلم
220
E

یکشنبه
96/02/10
قلم
220
E

یکشنبه
96/02/17
قلم
220
E

یکشنبه
96/02/24
قلم
220
E
چهارشنبه
96/02/27
قلم
203
E
029-23-12حقوق تجارت 1اشخاص1ارجمندمزیری نجات الله
چهارشنبه
96/01/16
قلم
301
F

چهارشنبه
96/01/30
قلم
301
F

چهارشنبه
96/02/13
قلم
301
F
030-23-12حقوق اساسي 21شاکری حمید
چهارشنبه
95/11/20
قلم
302
D

چهارشنبه
95/11/27
قلم
302
D

چهارشنبه
95/12/04
قلم
302
D

چهارشنبه
95/12/18
قلم
301
D

چهارشنبه
96/01/16
قلم
302
D

چهارشنبه
96/01/30
قلم
302
D

چهارشنبه
96/02/13
قلم
301
D

چهارشنبه
96/02/20
قلم
301
D

چهارشنبه
96/02/27
قلم
301
D
030-23-12حقوق اساسي 22احمدی مجیدورودی 95 به بعد
شنبه
95/11/09
قلم
301
E

شنبه
95/11/16
قلم
302
E

شنبه
95/11/23
قلم
301
E

شنبه
95/11/30
قلم
302
E

شنبه
95/12/07
قلم
301
E

شنبه
95/12/14
قلم
302
E

شنبه
95/12/21
قلم
301
E

شنبه
96/01/26
قلم
309
E

شنبه
96/02/09
قلم
309
E
031-23-12حقوق اداري 11پرنیان خوی بهروزورودی 95 به بعد
سه شنبه
95/11/12
قلم
309
E

سه شنبه
95/11/26
قلم
302
E

سه شنبه
95/12/10
قلم
302
E

سه شنبه
95/12/24
قلم
302
E

سه شنبه
96/01/29
قلم
302
E

سه شنبه
96/02/12
قلم
302
E
031-23-12حقوق اداري 11شاکری حمید
چهارشنبه
96/01/23
قلم
220
F

چهارشنبه
96/02/06
قلم
220
F

چهارشنبه
96/02/13
قلم
220
F

چهارشنبه
96/02/20
قلم
220
F

چهارشنبه
96/02/27
قلم
220
F
چهارشنبه
96/02/27
قلم
311
B
031-23-12حقوق اداري 12پرنیان خوی بهروزورودی 95 به بعد
سه شنبه
95/11/12
قلم
302
D

سه شنبه
95/11/26
قلم
302
D

سه شنبه
95/12/10
قلم
302
D

سه شنبه
95/12/24
قلم
302
D

سه شنبه
96/01/29
قلم
301
D

سه شنبه
96/02/12
قلم
301
D
032-23-12حقوق مدني 3كليات قراردادها1قربان زاده محمد
یکشنبه
95/11/17
قلم
302
A

یکشنبه
95/12/01
قلم
302
A

یکشنبه
95/12/15
قلم
301
A

یکشنبه
96/01/20
قلم
302
A

یکشنبه
96/02/03
قلم
302
A

یکشنبه
96/02/17
قلم
301
A

یکشنبه
96/02/24
قلم
301
A
چهارشنبه
96/02/27
قلم
220
A
033-23-12جرم شناسي1چاه آبي غلامرضا
پنج شنبه
95/11/14
قلم
301
E

پنج شنبه
95/11/28
قلم
302
E

پنج شنبه
95/12/26
قلم
301
E

پنج شنبه
96/01/24
قلم
301
E

پنج شنبه
96/02/07
قلم
301
E

پنج شنبه
96/02/21
قلم
301
E
033-23-12جرم شناسي2شاکری یاسر
سه شنبه
95/11/26
قلم
301
C

سه شنبه
95/12/03
قلم
309
D

سه شنبه
95/12/10
قلم
309
C

چهارشنبه
95/12/18
قلم
315
C

سه شنبه
95/12/24
قلم
301
C

سه شنبه
96/02/26
قلم
301
B
034-23-12حقوق جزاي اختصاصي 11اکبر بهنام
چهارشنبه
95/11/13
قلم
302
E

چهارشنبه
95/11/27
قلم
302
E

چهارشنبه
95/12/11
قلم
301
E

چهارشنبه
95/12/25
قلم
302
E

چهارشنبه
96/01/23
قلم
302
E

چهارشنبه
96/02/06
قلم
302
E

چهارشنبه
96/02/20
قلم
302
DE

چهارشنبه
96/02/27
قلم
302
D
034-23-12حقوق جزاي اختصاصي 12فرهادی پور علی
سه شنبه
95/11/26
اندیشه
207
DE

سه شنبه
95/12/10
اندیشه
207
D
سه شنبه
95/12/10
اندیشه
206
E

سه شنبه
95/12/24
اندیشه
207
DE

سه شنبه
96/01/29
اندیشه
207
DE

سه شنبه
96/02/12
اندیشه
206
E
سه شنبه
96/02/12
اندیشه
205
D

سه شنبه
96/02/19
اندیشه
101
F

سه شنبه
96/02/26
اندیشه
206
D
035-23-12حقوق اداري 21تباشیر نعمت الله
یکشنبه
95/11/10
قلم
302
E

یکشنبه
95/11/24
قلم
302
E

یکشنبه
95/12/08
قلم
302
E

یکشنبه
95/12/22
قلم
302
E

یکشنبه
96/01/20
قلم
302
E

یکشنبه
96/02/03
قلم
302
E
035-23-12حقوق اداري 22تباشیر نعمت الله به علت به حدنساب نرسیدن مشترک باگروه 1
036-23-12حقوق جزاي اختصاصي 21عبدلی سید محسن
دوشنبه
96/01/21
قلم
203
E

دوشنبه
96/01/28
قلم
210
E

دوشنبه
96/02/04
قلم
202
E

دوشنبه
96/02/11
قلم
203
E

دوشنبه
96/02/18
قلم
203
E

دوشنبه
96/02/25
قلم
203
E
037-21-12مباني علم اقتصاد1پرويزي كشكولي فريده
یکشنبه
95/11/17
قلم
301
A

یکشنبه
95/12/01
قلم
301
A

یکشنبه
95/12/15
قلم
302
A

یکشنبه
96/01/27
قلم
301
A
037-23-12حقوق بين الملل عمومي 21قربان زاده محمد
چهارشنبه
95/11/13
قلم
301
A

چهارشنبه
95/11/27
قلم
301
A

چهارشنبه
95/12/11
قلم
301
A

چهارشنبه
95/12/25
قلم
301
A

چهارشنبه
96/01/23
قلم
301
A

چهارشنبه
96/02/06
قلم
301
A
037-23-12حقوق بين الملل عمومي 22امیری مصطفیورودیهای 95 به بعد
شنبه
96/01/19
قلم
309
D

شنبه
96/01/26
قلم
301
D

شنبه
96/02/02
قلم
310
D

شنبه
96/02/09
قلم
302
D

شنبه
96/02/16
قلم
309
D

شنبه
96/02/23
قلم
302
D
038-21-12ماليه عمومي1شاکری حمید
چهارشنبه
95/12/18
قلم
302
E

چهارشنبه
96/01/16
قلم
220
F

چهارشنبه
96/01/30
قلم
220
F

چهارشنبه
96/02/13
قلم
302
E

چهارشنبه
96/02/20
قلم
220
E

چهارشنبه
96/02/27
قلم
302
E
038-23-12كيفرشناسي1حق جو ایمان
دوشنبه
96/01/28
قلم
302
E

دوشنبه
96/02/11
قلم
309
E

دوشنبه
96/02/25
قلم
309
E
038-23-12كيفرشناسي2شاکری یاسر
سه شنبه
96/02/12
قلم
302
D

سه شنبه
96/02/19
قلم
210
D

سه شنبه
96/02/26
قلم
302
D
039-23-12حقوق مدني 4الزامات خارج ازقراردادها1علیپور سحر
چهارشنبه
95/11/27
قلم
302
B

چهارشنبه
95/12/11
قلم
302
B

چهارشنبه
95/12/25
قلم
302
B

چهارشنبه
96/01/23
قلم
302
B
039-23-12حقوق مدني 4الزامات خارج ازقراردادها2سيار محمد
چهارشنبه
95/11/27
اندیشه
206
E

چهارشنبه
95/12/04
اندیشه
207
E

چهارشنبه
95/12/11
اندیشه
206
E

چهارشنبه
96/01/16
اندیشه
206
E

چهارشنبه
96/01/30
اندیشه
206
E
040-23-12حقوق تجارت 21یوسفی محسنورودی 95به بعد
سه شنبه
95/11/12
قلم
301
D

سه شنبه
95/11/26
قلم
301
D

سه شنبه
95/12/10
قلم
301
D

سه شنبه
95/12/24
قلم
301
D

سه شنبه
96/02/19
قلم
301
D

سه شنبه
96/02/26
قلم
301
D
040-23-12حقوق تجارت 21روستا هادي
شنبه
96/01/26
قلم
302
E

شنبه
96/02/02
قلم
309
E

شنبه
96/02/09
قلم
302
E

شنبه
96/02/16
قلم
309
E

شنبه
96/02/23
قلم
302
E
040-23-12حقوق تجارت 22روستا هادي
شنبه
96/01/26
قلم
220
F

شنبه
96/02/02
قلم
301
F

شنبه
96/02/09
قلم
220
F

شنبه
96/02/16
قلم
220
F

شنبه
96/02/23
قلم
220
F
040-23-12حقوق تجارت 22یوسفی محسنورودی 95به بعد
سه شنبه
95/11/12
قلم
302
E

سه شنبه
95/11/26
قلم
309
E

سه شنبه
95/12/10
قلم
309
E

سه شنبه
95/12/24
قلم
309
E

سه شنبه
96/02/19
قلم
309
E

سه شنبه
96/02/26
قلم
302
E
041-23-12حقوق مدني 5خانواده1عبدلی سید محسن
دوشنبه
96/01/21
قلم
201
F

دوشنبه
96/01/28
قلم
201
F

دوشنبه
96/02/04
قلم
201
F

دوشنبه
96/02/11
قلم
204
F

دوشنبه
96/02/18
قلم
203
F

دوشنبه
96/02/25
قلم
203
F
042-23-12آيين دادرسي مدني 21کاظمی مقدم مهدی
سه شنبه
95/11/26
قلم
302
C

سه شنبه
95/12/10
قلم
301
C

سه شنبه
95/12/17
قلم
319
C

سه شنبه
96/01/15
قلم
309
C

سه شنبه
96/02/12
قلم
301
C

سه شنبه
96/02/19
قلم
302
C
پنج شنبه
96/02/21
قلم
302
C

سه شنبه
96/02/26
قلم
314
C
044-23-12حقوق بين الملل خصوصي 11کازرونی مصطفی
یکشنبه
95/11/17
قلم
220
D

یکشنبه
95/12/01
قلم
220
D

یکشنبه
95/12/15
قلم
302
D

یکشنبه
96/01/27
قلم
308
D

یکشنبه
96/02/10
قلم
209
D

یکشنبه
96/02/24
قلم
202
D
044-23-12حقوق بين الملل خصوصي 12کازرونی مصطفیمشترک باگروه 1
045-23-12حقوق كار1فرار نادر
شنبه
95/11/16
قلم
301
E

شنبه
95/11/30
قلم
301
E

شنبه
95/12/14
قلم
301
E

شنبه
96/01/19
قلم
309
E

شنبه
96/02/02
قلم
302
E

شنبه
96/02/16
قلم
302
E
045-23-12حقوق كار2نعمتی مهدی
شنبه
95/11/23
قلم
301
D

شنبه
95/12/07
قلم
220
D

شنبه
95/12/14
قلم
310
D

شنبه
96/01/19
قلم
310
D

شنبه
96/02/02
قلم
314
D

شنبه
96/02/16
قلم
310
D
046-23-12كارتحقيقي 11قربان زاده محمدبه ساعت کلاس کارتحقیق 2 مراجعه کنید
046-23-12كارتحقيقي 12مخترع آيدا
شنبه
95/11/09
قلم
220
C

شنبه
95/11/23
قلم
301
C

شنبه
95/12/07
قلم
301
C

شنبه
95/12/21
قلم
301
C

شنبه
96/01/19
قلم
301
C

شنبه
96/02/02
قلم
210
C
046-23-12كارتحقيقي 13شاکری حمید
چهارشنبه
95/11/13
قلم
309
D

چهارشنبه
95/12/11
قلم
302
D

چهارشنبه
95/12/25
قلم
309
D

چهارشنبه
96/01/23
قلم
309
D

چهارشنبه
96/02/06
قلم
309
D
046-23-12كارتحقيقي 14چاه آبي غلامرضا
پنج شنبه
95/11/14
قلم
301
D

پنج شنبه
95/11/28
قلم
301
D

پنج شنبه
95/12/26
قلم
301
D

پنج شنبه
96/01/24
قلم
301
D

پنج شنبه
96/02/07
قلم
301
D

پنج شنبه
96/02/21
قلم
301
D
047-23-12حقوق مدني 6عقودمعين قسمت (الف )1قربان زاده محمد
یکشنبه
95/11/03
قلم
301
B

یکشنبه
95/11/17
قلم
302
B

یکشنبه
95/12/01
قلم
302
B

یکشنبه
95/12/15
قلم
301
B

یکشنبه
96/01/20
قلم
302
B

یکشنبه
96/02/03
قلم
302
B

یکشنبه
96/02/17
قلم
301
B

یکشنبه
96/02/24
قلم
301
B
047-23-12حقوق مدني 6عقودمعين قسمت (الف )2کریمی هنگامه
دوشنبه
95/12/23
قلم
302
D

دوشنبه
96/01/21
قلم
220
D

دوشنبه
96/01/28
قلم
310
D

دوشنبه
96/02/04
قلم
309
D

دوشنبه
96/02/11
قلم
306
D

دوشنبه
96/02/18
قلم
302
D
دوشنبه
96/02/18
قلم
302
E

دوشنبه
96/02/25
قلم
310
D
دوشنبه
96/02/25
قلم
215
E
048-23-12پزشكي قانوني1زارع ن‍ژاد محمد
دوشنبه
95/11/18
قلم
301
E

دوشنبه
95/12/02
قلم
301
E

دوشنبه
95/12/09
قلم
204
E

دوشنبه
95/12/16
قلم
301
E

دوشنبه
95/12/23
قلم
302
E

دوشنبه
96/01/21
قلم
220
E

دوشنبه
96/02/04
قلم
220
E

دوشنبه
96/02/11
قلم
220
E

دوشنبه
96/02/18
قلم
220
E
048-23-12پزشكي قانوني2محمدی دره شولی افشین
سه شنبه
95/11/19
قلم
220
D

سه شنبه
95/12/03
قلم
220
D

سه شنبه
95/12/17
قلم
301
D

سه شنبه
96/01/15
قلم
302
D

سه شنبه
96/01/29
قلم
201
D

سه شنبه
96/02/12
قلم
212
D

سه شنبه
96/02/19
قلم
302
D

سه شنبه
96/02/26
قلم
213
D
048-23-12پزشكي قانوني3محمدی دره شولی افشین
سه شنبه
95/11/19
قلم
302
E

سه شنبه
95/12/03
قلم
302
E

سه شنبه
95/12/17
قلم
302
E

سه شنبه
96/01/15
قلم
302
E

سه شنبه
96/01/29
قلم
309
E

سه شنبه
96/02/12
قلم
301
E

سه شنبه
96/02/19
قلم
302
E

سه شنبه
96/02/26
قلم
301
E
049-23-12آيين دادرسي كيفري 21اکبر بهنام
چهارشنبه
96/01/23
قلم
302
F

چهارشنبه
96/02/06
قلم
302
F

چهارشنبه
96/02/20
قلم
302
F
049-23-12آيين دادرسي كيفري 21فرهادی پور علی
سه شنبه
95/12/17
اندیشه
207
D

سه شنبه
96/01/15
اندیشه
207
D

سه شنبه
96/02/19
اندیشه
206
E

سه شنبه
96/02/26
اندیشه
206
EF
050-23-12حقوق جزاي اختصاصي 31چاه آبي غلامرضا
پنج شنبه
95/11/21
قلم
302
D

پنج شنبه
95/12/05
قلم
302
D

پنج شنبه
95/12/19
قلم
302
D

پنج شنبه
96/01/17
قلم
309
D

پنج شنبه
96/02/14
قلم
309
D

پنج شنبه
96/02/28
قلم
302
D
050-23-12حقوق جزاي اختصاصي 32اکبر بهنام
چهارشنبه
95/11/27
قلم
220
D

چهارشنبه
95/12/11
قلم
220
D

چهارشنبه
95/12/25
اندیشه
206
D

چهارشنبه
96/02/27
قلم
301
EF
051-23-12حقوق ثبت1شاکری یاسر
دوشنبه
96/01/21
قلم
201
B

دوشنبه
96/02/04
قلم
201
B

دوشنبه
96/02/11
قلم
اتاق استاد
D

دوشنبه
96/02/18
قلم
207
B
سه شنبه
96/02/19
قلم
207
B
052-23-12حقوق بين الملل خصوصي 21کازرونی مصطفی
یکشنبه
95/11/24
قلم
308
B

یکشنبه
95/12/01
قلم
216
B

یکشنبه
95/12/15
قلم
216
B

یکشنبه
96/02/17
قلم
302
B

یکشنبه
96/02/24
قلم
207
B
یکشنبه
96/02/24
قلم
209
A
053-23-12آيين دادرسي مدني 31قربان زاده محمد
یکشنبه
95/11/10
قلم
302
B

یکشنبه
95/11/24
قلم
302
B

یکشنبه
95/12/08
قلم
302
B

یکشنبه
95/12/22
قلم
302
B

یکشنبه
96/01/27
قلم
302
B

یکشنبه
96/02/10
قلم
301
B
053-23-12آيين دادرسي مدني 32رضايي محمد تقي
دوشنبه
95/12/02
قلم
216
C

دوشنبه
95/12/16
قلم
213
D

دوشنبه
96/01/28
قلم
201
D

دوشنبه
96/02/11
قلم
204
D

دوشنبه
96/02/18
قلم
220
D

دوشنبه
96/02/25
قلم
206
E
054-23-12حقوق مدني 7عقودمعين قسمت (ب )1قربان زاده محمد
سه شنبه
96/01/15
قلم
217
C

سه شنبه
96/01/29
قلم
307
C

سه شنبه
96/02/12
قلم
216
C

سه شنبه
96/02/19
قلم
210
ABC

سه شنبه
96/02/26
قلم
202
C
055-23-12حقوق سازمانهاي بين الملل1امیری مصطفی
شنبه
96/01/19
قلم
302
E

شنبه
96/01/26
قلم
301
E

شنبه
96/02/02
قلم
301
E

شنبه
96/02/09
قلم
301
E

شنبه
96/02/16
قلم
301
E

شنبه
96/02/23
قلم
301
E
055-23-12حقوق سازمانهاي بين الملل2شاکری حمید
چهارشنبه
95/11/27
قلم
302
C

چهارشنبه
95/12/11
قلم
302
C

چهارشنبه
95/12/25
قلم
220
C

چهارشنبه
96/01/23
قلم
301
C

چهارشنبه
96/02/06
قلم
309
C

چهارشنبه
96/02/20
قلم
310
C

چهارشنبه
96/02/27
قلم
301
C
056-23-12حقوق تجارت 31کاظمی مقدم مهدی
سه شنبه
95/11/26
قلم
210
D

سه شنبه
95/12/10
قلم
215
D

سه شنبه
95/12/17
قلم
318
D

سه شنبه
96/01/15
قلم
209
D

سه شنبه
96/02/12
قلم
204
D

سه شنبه
96/02/19
قلم
209
D
پنج شنبه
96/02/21
قلم
308
D

سه شنبه
96/02/26
قلم
202
D
057-23-12رويه قضايي1حق جو ایمان
دوشنبه
96/01/28
قلم
301
F

دوشنبه
96/02/11
قلم
301
F

دوشنبه
96/02/25
قلم
301
F
سه شنبه
96/02/26
قلم
320
E
057-23-12رويه قضايي2نعمتی مهدی
شنبه
95/11/23
قلم
302
E

شنبه
95/12/07
اندیشه
206
E

شنبه
96/02/02
اندیشه
206
E
058-23-12كارتحقيقي 21قربان زاده محمد
شنبه
95/11/16
قلم
309
A
058-23-12كارتحقيقي 22کازرونی مصطفی
یکشنبه
95/11/10
قلم
302
C

یکشنبه
95/11/24
قلم
302
C
058-23-12كارتحقيقي 23شاکری حمید
چهارشنبه
95/11/20
قلم
309
E

چهارشنبه
95/12/04
قلم
309
E

چهارشنبه
96/01/16
قلم
309
E

چهارشنبه
96/01/30
قلم
309
E
058-23-12كارتحقيقي 24جعفري افشين
یکشنبه
95/11/17
قلم
302
D

یکشنبه
95/12/01
قلم
302
D

یکشنبه
95/12/22
قلم
309
D

یکشنبه
96/01/27
قلم
302
D

یکشنبه
96/02/10
قلم
301
D
058-23-12كارتحقيقي 25نوید مسعودی
شنبه
96/01/26
قلم
302
B

شنبه
96/02/16
قلم
302
B

شنبه
96/02/23
قلم
301
B
058-23-12كارتحقيقي 26مخترع آيدا
شنبه
95/11/09
قلم
302
D

شنبه
95/11/23
قلم
302
D

شنبه
95/12/07
قلم
302
D

شنبه
95/12/21
قلم
302
D

شنبه
96/01/19
قلم
302
D

شنبه
96/01/26
قلم
215
C

شنبه
96/02/02
قلم
301
D
059-23-12حقوق مدني 8شفعه ووصيت وارث1ارجمندمزیری نجات الله
چهارشنبه
95/11/27
قلم
203
E

چهارشنبه
95/12/11
قلم
203
E

چهارشنبه
95/12/25
قلم
203
E

چهارشنبه
96/01/23
قلم
210
E

چهارشنبه
96/02/06
قلم
210
E

چهارشنبه
96/02/20
قلم
206
E
چهارشنبه
96/02/20
قلم
217
D

چهارشنبه
96/02/27
قلم
206
E
چهارشنبه
96/02/27
قلم
202
D
060-23-12ادله اثبات دعوي1قربان زاده محمد
یکشنبه
95/11/10
قلم
301
C

یکشنبه
95/11/24
قلم
301
C

یکشنبه
95/12/08
قلم
301
C

یکشنبه
95/12/22
قلم
301
C

یکشنبه
96/01/27
قلم
301
C

یکشنبه
96/02/10
قلم
301
C
060-23-12ادله اثبات دعوي2قربان زاده محمد
چهارشنبه
95/11/27
قلم
217
B

چهارشنبه
95/12/11
قلم
207
B

چهارشنبه
95/12/25
قلم
220
B

چهارشنبه
96/01/23
قلم
210
B

چهارشنبه
96/02/06
قلم
306
B
061-23-12حقوق تجارت 41ارجمندمزیری نجات الله
چهارشنبه
95/11/20
قلم
302
E

چهارشنبه
95/12/04
قلم
302
E

چهارشنبه
95/12/18
قلم
301
E

چهارشنبه
96/01/16
قلم
302
E

چهارشنبه
96/01/30
قلم
302
E

چهارشنبه
96/02/13
قلم
301
E
061-23-12حقوق تجارت 42جعفري افشين
یکشنبه
96/01/27
اندیشه
208
E

یکشنبه
96/02/10
اندیشه
208
E

یکشنبه
96/02/17
قلم
301
EF

یکشنبه
96/02/24
قلم
309
F
یکشنبه
96/02/24
قلم
309
E
062-23-12حقوق تطبيقي1نوید مسعودی
شنبه
95/12/07
قلم
203
B

شنبه
95/12/14
قلم
307
B

شنبه
95/12/21
قلم
202
B
سه شنبه
95/12/24
قلم
216
B

شنبه
96/01/19
قلم
209
B

شنبه
96/02/02
قلم
210
B
یکشنبه
96/02/03
قلم
اتاق استاد
C

شنبه
96/02/09
قلم
209
B
078-22-12مباني جامعه شناسي1كياكجوري سعيد
پنج شنبه
95/11/14
قلم
301
C

پنج شنبه
95/11/21
قلم
301
C

پنج شنبه
95/11/28
قلم
204
C

پنج شنبه
95/12/19
قلم
220
C

پنج شنبه
96/01/24
قلم
301
C

پنج شنبه
96/02/07
قلم
301
C

پنج شنبه
96/02/14
قلم
301
C

پنج شنبه
96/02/21
قلم
320
C
149-17-12بزهكاري اطفال 11فرهادی پور علی
سه شنبه
96/01/29
اندیشه
206
F

سه شنبه
96/02/12
اندیشه
206
F

سه شنبه
96/02/19
اندیشه
207
D
149-17-12بزهكاري اطفال 12شاکری یاسر
سه شنبه
96/02/12
قلم
302
C

سه شنبه
96/02/19
قلم
310
C

سه شنبه
96/02/26
قلم
302
C
177-12-12متون حقوقي 1به زبان خارجه1قربان زاده محمد
چهارشنبه
95/11/20
قلم
301
A

چهارشنبه
95/12/04
قلم
301
A

چهارشنبه
95/12/18
قلم
301
A

چهارشنبه
96/01/16
قلم
301
A

چهارشنبه
96/01/30
قلم
301
A

چهارشنبه
96/02/13
قلم
301
A

چهارشنبه
96/02/20
قلم
301
A
177-12-12متون حقوقي 1به زبان خارجه2قربان زاده محمد
یکشنبه
95/12/01
قلم
203
C

یکشنبه
95/12/15
قلم
213
C

یکشنبه
96/01/20
اندیشه
206
C

یکشنبه
96/02/03
قلم
203
C

یکشنبه
96/02/17
قلم
203
C

یکشنبه
96/02/24
قلم
203
C
178-12-12متون حقوقي 2زبان خارجي تخصصي1قربان زاده محمد
178-12-12متون حقوقي 2زبان خارجي تخصصي1رضايي محمد تقي
دوشنبه
95/12/02
قلم
210
E

دوشنبه
95/12/16
قلم
203
E

دوشنبه
96/01/28
قلم
204
EF

دوشنبه
96/02/11
قلم
308
EF

دوشنبه
96/02/18
قلم
210
E

دوشنبه
96/02/25
قلم
204
F
180-23-12حقوق جزاي بين الملل ايران1کازرونی مصطفی
یکشنبه
95/12/01
قلم
302
C

یکشنبه
95/12/15
قلم
302
C

یکشنبه
96/01/20
قلم
302
C

یکشنبه
96/02/03
قلم
302
C
186-23-12حقوق بشر در اسلام1کازرونی مصطفی
یکشنبه
95/11/17
قلم
309
C

یکشنبه
95/12/08
قلم
302
C

یکشنبه
95/12/22
قلم
302
C
218-23-12مقدمه علم حقوق1کازرونی مصطفیورودی 95 به بعد
یکشنبه
95/11/17
قلم
309
A

یکشنبه
95/12/01
قلم
220
A

یکشنبه
96/01/27
قلم
309
A

یکشنبه
96/02/03
قلم
307
B

یکشنبه
96/02/10
قلم
309
A

یکشنبه
96/02/17
قلم
207
A
218-23-12مقدمه علم حقوق1تباشیر نعمت الله
یکشنبه
95/11/10
قلم
302
D

یکشنبه
95/11/24
قلم
302
D

یکشنبه
95/12/08
قلم
302
D

یکشنبه
95/12/22
قلم
302
D

یکشنبه
96/01/20
قلم
302
D

یکشنبه
96/02/03
قلم
302
D
218-23-12مقدمه علم حقوق2کازرونی مصطفیبه علت به حد نساب نرسیدن به گروه 1 ادغام شد ورودی 95 به بعد
221-23-12حقوق اساسی 12کازرونی مصطفیبه علت به حدنساب نرسیدن با گروه 1 ادغام گردیورودی 95 به بعد
222-23-12حقوق مدنی 1 اشخاص وحمایت ازمحجورین1شاکری یاسرورودی 95 وبعد
دوشنبه
95/12/02
قلم
210
C

دوشنبه
95/12/23
قلم
201
C

دوشنبه
96/01/21
قلم
206
C

دوشنبه
96/02/04
قلم
203
C

دوشنبه
96/02/11
قلم
220
C

دوشنبه
96/02/18
قلم
212
C
دوشنبه
96/02/18
قلم
219
D

دوشنبه
96/02/25
قلم
201
C
222-23-12حقوق مدنی 1 اشخاص وحمایت ازمحجورین2رستم زاده سروشورودی 95 وبعد مشترک به گروه 1
223-23-12حقوق تجارت 1تجارواعمال تجاری1خنشاء شریعتورودی 95به بعد
دوشنبه
95/11/18
قلم
301
A

دوشنبه
95/12/02
قلم
302
A

دوشنبه
95/12/16
قلم
301
A

دوشنبه
96/01/28
قلم
301
A

دوشنبه
96/02/11
قلم
301
A

دوشنبه
96/02/25
قلم
301
A
223-23-12حقوق تجارت 1تجارواعمال تجاری2خنشاء شریعتبه علت به حدنساب نرسیدن مشترک با گروه 1 ورودی 95 و بعد
224-23-12حقوق مالیه عمومی 1مخترع آيداورودی 95به بعد
شنبه
95/11/09
قلم
302
A

شنبه
95/11/23
قلم
302
A

شنبه
95/12/07
قلم
302
A

شنبه
95/12/21
قلم
302
A

شنبه
96/01/19
قلم
302
A

شنبه
96/01/26
قلم
217
A

شنبه
96/02/02
قلم
302
A
224-23-12حقوق مالیه عمومی 2مخترع آيداورودی 95به بعد
شنبه
95/11/09
قلم
309
B

شنبه
95/11/23
قلم
302
B

شنبه
95/12/07
قلم
302
B

شنبه
95/12/21
قلم
309
B

شنبه
96/01/19
قلم
302
B

شنبه
96/01/26
قلم
203
B

شنبه
96/02/02
قلم
302
B
225-23-12حقوق جزای عمومی 12محمدی کاووسورودی 95 وبعد
پنج شنبه
96/01/17
قلم
201
F

پنج شنبه
96/01/24
قلم
201
F

پنج شنبه
96/01/31
قلم
204
F

پنج شنبه
96/02/07
قلم
201
F

پنج شنبه
96/02/14
قلم
201
F

پنج شنبه
96/02/21
قلم
203
F

پنج شنبه
96/02/28
قلم
201
F
پنج شنبه
96/02/28
قلم
209
E
228-23-12حقوق بشردراسلام 1کازرونی مصطفیورودی 95 به بعد
یکشنبه
95/11/10
قلم
220
A

یکشنبه
95/11/24
قلم
304
A

یکشنبه
95/12/08
قلم
220
A

یکشنبه
95/12/22
قلم
301
A

یکشنبه
96/01/20
قلم
220
A

یکشنبه
96/02/03
قلم
220
A
228-23-12حقوق بشردراسلام 2کازرونی مصطفیورودی 95 به بعدمشترک به دلیل به حدنساب نرسیدن با گروه 1مشترک
یکشنبه
95/11/10
قلم
220
B
230-23-12اصول فقه 11گلستان رو صدیقه
شنبه
95/11/09
قلم
220
D

شنبه
95/11/30
قلم
220
D

شنبه
95/12/14
قلم
220
D

شنبه
96/01/26
قلم
220
D

شنبه
96/02/09
قلم
220
D

شنبه
96/02/23
قلم
220
D
230-23-12اصول فقه 11ملک مکان حسینورودی 95به بعد
دوشنبه
95/11/11
قلم
220
E

دوشنبه
95/11/18
قلم
220
E

دوشنبه
95/12/02
قلم
220
E

دوشنبه
95/12/16
قلم
220
E

دوشنبه
96/01/28
قلم
220
E

دوشنبه
96/02/11
قلم
302
E
دوشنبه
96/02/11
قلم
302
F

دوشنبه
96/02/18
قلم
315
D
230-23-12اصول فقه 12ملک مکان حسینورودی 95به بعد
دوشنبه
95/11/11
قلم
220
D

دوشنبه
95/11/18
قلم
220
D

دوشنبه
95/12/02
قلم
220
D

دوشنبه
95/12/16
قلم
220
D

دوشنبه
96/01/28
قلم
220
D

دوشنبه
96/02/11
قلم
220
D
231-23-12حقوق بین الملل عمومی 21قربان زاده محمدورودی 95 به بعد
چهارشنبه
95/11/27
اندیشه
207
C

چهارشنبه
95/12/11
قلم
309
C

چهارشنبه
95/12/25
اندیشه
207
C

چهارشنبه
96/01/23
قلم
309
C

چهارشنبه
96/02/06
قلم
304
C
232-23-12حقوق اساسی 21شاکری حمیدورودی 95به بعد
چهارشنبه
95/11/13
قلم
309
E

چهارشنبه
95/11/27
قلم
309
E

چهارشنبه
95/12/11
قلم
302
E

چهارشنبه
95/12/25
قلم
309
E

چهارشنبه
96/01/23
قلم
309
E

چهارشنبه
96/02/06
قلم
309
E
286-20-12عربي1قاجار علي اصغر
چهارشنبه
96/01/23
قلم
301
F

چهارشنبه
96/02/06
قلم
301
F

چهارشنبه
96/02/20
قلم
301
F

چهارشنبه
96/02/27
قلم
319
E
288-20-12متون فقه 11گلستان رو صدیقه
شنبه
95/11/09
قلم
314
C

شنبه
95/11/30
قلم
302
C

شنبه
95/12/14
قلم
309
C

شنبه
96/01/26
قلم
309
C

شنبه
96/02/09
قلم
220
C

شنبه
96/02/23
قلم
220
C
289-20-12متون فقه 21روستا ظهراب
دوشنبه
96/01/21
قلم
220
F

دوشنبه
96/01/28
قلم
220
F

دوشنبه
96/02/04
قلم
220
F

دوشنبه
96/02/11
قلم
220
F

دوشنبه
96/02/18
قلم
220
F

دوشنبه
96/02/25
قلم
220
F
289-20-12متون فقه 22گلستان رو صدیقه
شنبه
95/11/30
قلم
304
E

شنبه
95/12/14
قلم
206
E

شنبه
96/01/26
قلم
204
E

شنبه
96/02/09
قلم
204
E

شنبه
96/02/23
قلم
202
EF
290-20-12اصول فقه 21روستا ظهراب
دوشنبه
96/01/21
قلم
301
E

دوشنبه
96/01/28
قلم
301
E

دوشنبه
96/02/04
قلم
301
E

دوشنبه
96/02/11
قلم
301
E

دوشنبه
96/02/18
قلم
301
E

دوشنبه
96/02/25
قلم
301
E
291-20-12متون فقه 31موسوی محمدرضا
سه شنبه
95/11/26
قلم
301
A

سه شنبه
95/12/10
قلم
309
A

سه شنبه
95/12/24
قلم
302
A

سه شنبه
96/01/29
قلم
309
A

سه شنبه
96/02/12
قلم
309
A

سه شنبه
96/02/26
قلم
302
A
291-20-12متون فقه 32صمداني سيد جلال
سه شنبه
95/11/26
اندیشه
207
C

سه شنبه
95/12/10
اندیشه
207
C

سه شنبه
95/12/24
اندیشه
207
C

سه شنبه
96/01/29
اندیشه
207
C

سه شنبه
96/02/26
اندیشه
207
BC
292-20-12متون فقه 41صمداني سيد جلال
سه شنبه
95/11/26
قلم
206
A

سه شنبه
95/12/10
قلم
209
A

سه شنبه
95/12/24
قلم
207
A

سه شنبه
96/01/29
قلم
209
A

سه شنبه
96/02/19
قلم
202
A

سه شنبه
96/02/26
قلم
203
A
293-20-12قواعدفقه 11ملک مکان حسین
دوشنبه
95/11/25
قلم
301
E

دوشنبه
95/12/09
قلم
301
E

دوشنبه
95/12/23
قلم
301
E

دوشنبه
96/01/21
قلم
309
E

دوشنبه
96/02/04
قلم
309
E
دوشنبه
96/02/04
قلم
211
D

دوشنبه
96/02/18
قلم
309
E
294-20-12آيات الاحكام1صمداني سيد جلال
سه شنبه
95/11/26
قلم
301
B

سه شنبه
95/12/10
قلم
301
B

سه شنبه
95/12/24
قلم
301
B
295-20-12قوائدفقه 21صمداني سيد جلال
سه شنبه
96/01/29
قلم
210
B

سه شنبه
96/02/19
اندیشه
207
BC
350-23-12متون حقوقی 1 به زبان خارجه1قربان زاده محمدورودی 95 و بعد (مشترک با گروه 2ورودی با 94 و بعد )
- - - -- **************
- - - -- **************