دانشگاه پیام نور - مرکز شیراز
برنامه کلاسی
نیمسال اول 96-95
زبان وادبيات انگليسي
 جستجوی درس         F:18-20    E:16-18   D:14-16   C:12-14    B:10-12    A:8-10  
کد درس نام درس گروه استادتوضیحاتهفته
1
هفته
2
هفته
3
هفته
4
هفته
5
هفته
6
هفته
7
هفته
8
هفته
9
هفته
10
هفته
11
هفته
12
هفته
13
هفته
14
هفته
15
هفته
16
004-25-12خواندن ودرك مفاهيم 11عبدالهي پور مرضيهمشترک با مترجمی زبان
105-12-12خواندن ودرك مفاهيم 21صفائيان ساغرمشترک با مترجمی زبان
107-12-12دستورونگارش 11دوكوهكي شهراممشترک یا مترجمی زبان
109-12-12دستورونگارش 21منصوری زاده کبریمشترک با مترجمی زبان
110-12-12فنون يادگيري زبان1مختاری محمدامین مشترک با مترجمی زبان
111-12-12كليات زبانشناسي 11دستلان مرتضیمشترک با مترجمی زبان انگلیسی
113-12-12نگارش پيشرفته1بهادري جهرمي زهرامشترک با مترجمی
115-12-12اصول وروش ترجمه1رعنا زاده سپيدهمشترک با مترجمی زبان انگلیسی
116-12-12درآمدي برادبيات انگليسي 11صديقي ضحيمشترک با مترجمی زبان
117-12-12كليات زبانشناسي 21دستلان مرتضیمشترک با مترجمی زبان انگلیسی
118-12-12درآمدي برادبيات انگليسي 21صديقي ضحيمشترک با مترجمی زبان
119-12-12نامه نگاري1منصوری زاده کبریمشترک با مترجمی
120-12-12ترجمه متون ساده1دوكوهكي سمانهمشترک با مترجمی
122-12-12نمونه هاي شعرساده1ملایی ارش
پنج شنبه
96/01/17
قلم
305
C

پنج شنبه
96/01/31
قلم
305
C

پنج شنبه
96/02/14
قلم
304
C

پنج شنبه
96/02/21
قلم
305
C

پنج شنبه
96/02/28
قلم
203
C
شنبه
96/02/23
قلم
212
D
123-12-12مقاله نويسي1منصوری زاده کبریمشترک با مترجمی
124-12-12آواشناسي انگليسي1مقیمی سارانی صمدمشترک با مترجمی
125-12-12سيري درتاريخ ادبيات انگليسي 11صفائيان ساغرمشترک باساعت شهرانگلیسی جهت امتحان میان ترم
126-12-12اصول وروش تحقيق 11منصوری زاده کبری
شنبه
95/12/14
قلم
302
C

شنبه
96/01/26
قلم
302
C

شنبه
96/02/02
قلم
309
C

شنبه
96/02/09
قلم
301
C

شنبه
96/02/23
قلم
302
C
شنبه
96/02/23
قلم
301
D
127-12-12خواندن متون مطبوعاتي1غضنفري نجمه
یکشنبه
95/11/17
قلم
220
C

یکشنبه
95/11/24
قلم
220
C

یکشنبه
95/12/01
قلم
220
C

یکشنبه
96/01/20
قلم
220
C

یکشنبه
96/02/03
قلم
220
C

یکشنبه
96/02/24
قلم
220
C
128-12-12داستان كوتاه1صفائيان ساغر
سه شنبه
96/01/15
قلم
203
C

سه شنبه
96/01/29
قلم
302
C

سه شنبه
96/02/12
قلم
203
C

سه شنبه
96/02/19
قلم
203
C

چهارشنبه
96/02/27
قلم
215
C
129-12-12بررسي آثارترجمه شده اسلامي 11دوكوهكي سمانه
دوشنبه
95/12/16
قلم
302
B

دوشنبه
96/01/21
قلم
302
B

دوشنبه
96/02/04
قلم
302
B

دوشنبه
96/02/18
قلم
302
B

دوشنبه
96/02/25
قلم
302
CD
130-12-12شعرانگليسي1صفائيان ساغر
چهارشنبه
96/02/06
قلم
لابراتوار زبان
CE

چهارشنبه
96/02/13
قلم
316
D
چهارشنبه
96/02/13
قلم
210
E

چهارشنبه
96/02/20
قلم
207
D
چهارشنبه
96/02/20
قلم
303
E

چهارشنبه
96/02/27
قلم
213
D
چهارشنبه
96/02/27
قلم
305
E
131-12-12سيري درتاريخ ادبيات انگليسي 21صفائيان ساغر
سه شنبه
95/11/19
قلم
203
E

سه شنبه
95/11/26
قلم
203
E

سه شنبه
95/12/03
قلم
202
E

سه شنبه
95/12/10
قلم
207
E

سه شنبه
95/12/17
قلم
207
E

سه شنبه
95/12/24
قلم
207
E

سه شنبه
96/01/15
قلم
207
E

سه شنبه
96/01/29
قلم
217
E

چهارشنبه
96/02/06
قلم
312
D

سه شنبه
96/02/12
قلم
207
E

سه شنبه
96/02/19
قلم
216
E
یکشنبه
96/02/17
قلم
308
C

سه شنبه
96/02/26
قلم
207
EF
136-12-12زبان دوم 1(فرانسه )1رنجبران الهام
شنبه
95/11/09
قلم
220
A

شنبه
95/11/23
قلم
220
A

شنبه
95/12/07
قلم
309
A

شنبه
96/01/19
قلم
220
A

شنبه
96/01/26
قلم
220
A

شنبه
96/02/02
قلم
220
A

شنبه
96/02/09
قلم
220
A

شنبه
96/02/16
قلم
302
A

شنبه
96/02/23
قلم
220
A
137-12-12ترجمه متون ادبي 21ملایی ارش
پنج شنبه
96/01/17
قلم
316
B

پنج شنبه
96/02/14
قلم
314
B

پنج شنبه
96/02/21
اندیشه
201
A
پنج شنبه
96/02/21
اندیشه
105
B

پنج شنبه
96/02/28
قلم
305
AB
140-12-12زبان دوم 2(فرانسه )1رنجبران الهام
چهارشنبه
95/12/04
قلم
306
A

چهارشنبه
95/12/18
قلم
203
A

چهارشنبه
96/01/16
قلم
203
A

چهارشنبه
96/01/30
قلم
307
A

چهارشنبه
96/02/06
قلم
203
A

چهارشنبه
96/02/13
قلم
308
A

چهارشنبه
96/02/20
قلم
210
A

چهارشنبه
96/02/27
قلم
215
A
143-12-12روش تدريس زبان خارجي1دوكوهكي شهراممشترک با مترجمی
145-12-12آزمون سازي زبان انگليسي1شریفی روح الله
چهارشنبه
95/11/20
قلم
309
D

چهارشنبه
95/12/18
قلم
302
D

چهارشنبه
96/02/20
قلم
309
D
147-12-12زبان دوم 3(فرانسه )1رنجبران الهام
شنبه
95/11/09
قلم
220
B

شنبه
95/11/23
قلم
220
B

شنبه
95/12/07
قلم
220
B

شنبه
96/01/19
قلم
220
B

شنبه
96/01/26
قلم
220
B

شنبه
96/02/02
قلم
309
B

شنبه
96/02/09
قلم
220
B

شنبه
96/02/16
قلم
309
B

شنبه
96/02/23
قلم
220
B
150-12-12بيان شفاهي داستان 11رعنا زاده سپيده
یکشنبه
95/12/22
قلم
220
D

یکشنبه
96/01/20
قلم
203
B

یکشنبه
96/01/27
قلم
220
D

یکشنبه
96/02/10
قلم
220
D
152-12-12گفت وشنود11جعفری لیلابع علت به حدنساب نرسیدن با مترجمی ادغام وبرنامه مشترکئ
153-12-12گفت وشنود21صديقي ضحي
شنبه
95/11/09
قلم
لابراتوار زبان
DE

شنبه
95/11/16
قلم
301
D
شنبه
95/11/16
قلم
310
E

شنبه
95/11/23
قلم
309
DE

شنبه
95/11/30
قلم
302
D

شنبه
95/12/07
قلم
301
D
شنبه
95/12/07
قلم
302
E

شنبه
95/12/14
قلم
309
DE

شنبه
95/12/21
قلم
309
DE

شنبه
96/01/19
قلم
220
D

شنبه
96/01/26
قلم
لابراتوار زبان
D

شنبه
96/02/02
قلم
309
D
- - - -- **************
- - - -- **************