دانشگاه پیام نور - مرکز شیراز
برنامه کلاسی
نیمسال اول 96-95
زبان و ادبيات انگلیسی -89 به بعد
 جستجوی درس         F:18-20    E:16-18   D:14-16   C:12-14    B:10-12    A:8-10  
کد درس نام درس گروه استادتوضیحاتهفته
1
هفته
2
هفته
3
هفته
4
هفته
5
هفته
6
هفته
7
هفته
8
هفته
9
هفته
10
هفته
11
هفته
12
هفته
13
هفته
14
هفته
15
هفته
16
114-12-12فنون وصناعات ادبي1ملایی ارش
پنج شنبه
96/01/17
قلم
301
D

پنج شنبه
96/01/31
قلم
302
D

پنج شنبه
96/02/14
قلم
301
D

پنج شنبه
96/02/21
قلم
311
D

پنج شنبه
96/02/28
قلم
301
D
پنج شنبه
96/02/28
قلم
213
F
117-25-12اساطير يونان و روم1حجاري محمد جواد
سه شنبه
95/11/19
قلم
302
A

سه شنبه
95/12/03
قلم
302
A

سه شنبه
95/12/17
قلم
301
A

سه شنبه
96/01/29
قلم
302
A

سه شنبه
96/02/12
قلم
302
A

سه شنبه
96/02/26
قلم
301
A
118-25-12رمان قرن 201حجاري محمد جواد
سه شنبه
95/11/12
قلم
220
C

سه شنبه
95/11/26
قلم
220
C

سه شنبه
95/12/10
قلم
220
C

سه شنبه
95/12/24
قلم
220
C

سه شنبه
96/01/15
قلم
220
C

سه شنبه
96/02/19
قلم
301
C
119-25-12ادبيات معاصر1حجاري محمد جواد
سه شنبه
95/12/03
قلم
213
D

سه شنبه
95/12/17
قلم
210
D

سه شنبه
96/02/12
قلم
309
D

سه شنبه
96/02/26
قلم
304
DE
120-25-12نمايشنامه قرن 17 تا 201حجاري محمد جواد
سه شنبه
95/12/10
قلم
207
B

سه شنبه
95/12/24
قلم
203
B

سه شنبه
96/01/15
قلم
202
B

سه شنبه
96/02/19
قلم
203
B
121-25-12رمان قرن 18تا 191صديقي ضحيجهت برگزاری امتحان میان ترم
شنبه
96/02/02
قلم
202
E
122-25-12نمايشنامه كلاسيك و رنسانس1صديقي ضحي
سه شنبه
95/12/03
قلم
309
E

سه شنبه
95/12/17
قلم
309
E

سه شنبه
96/02/12
قلم
310
E

سه شنبه
96/02/26
قلم
309
E
124-25-12ادبيات جهان1حجاري محمد جواد
سه شنبه
95/11/12
قلم
310
D

سه شنبه
95/11/26
قلم
220
D

سه شنبه
95/12/10
قلم
309
D

سه شنبه
96/01/15
قلم
309
D
سه شنبه
96/01/15
قلم
301
E

سه شنبه
96/02/19
قلم
309
D
125-25-12پروژه كارورزي1حجاري محمد جواد
سه شنبه
95/11/19
قلم
302
C

سه شنبه
95/12/03
قلم
302
C

سه شنبه
95/12/17
قلم
301
C

سه شنبه
96/01/29
قلم
301
C

سه شنبه
96/02/12
قلم
220
C

سه شنبه
96/02/26
قلم
220
C
134-12-12ترجمه متون ادبي 11حجاري محمد جواد
سه شنبه
95/11/12
قلم
302
A

سه شنبه
95/11/26
قلم
302
A

سه شنبه
95/12/10
قلم
302
A

سه شنبه
95/12/24
قلم
301
A

سه شنبه
96/01/15
قلم
302
A

سه شنبه
96/02/19
قلم
301
A
148-12-12مكتبهاي ادبي1حجاري محمد جواد
سه شنبه
95/11/19
قلم
220
B

سه شنبه
95/12/03
قلم
302
B

سه شنبه
95/12/17
قلم
301
B

سه شنبه
96/01/29
قلم
302
B

سه شنبه
96/02/12
قلم
302
B

سه شنبه
96/02/26
قلم
220
B
- - - -- **************
- - - -- **************
004-25-12خواندن ودرك مفاهيم 11عبدالهي پور مرضيه
پنج شنبه
95/11/14
قلم
302
AB

پنج شنبه
95/11/28
قلم
302
AB

پنج شنبه
95/12/19
قلم
301
AB

پنج شنبه
96/01/17
قلم
302
AB

پنج شنبه
96/01/31
قلم
302
AB

پنج شنبه
96/02/14
قلم
301
AB
105-12-12خواندن ودرك مفاهيم 21صفائيان ساغر
سه شنبه
95/11/19
قلم
201
D

سه شنبه
95/11/26
قلم
212
D

سه شنبه
95/12/03
قلم
203
D

سه شنبه
95/12/10
قلم
210
D

سه شنبه
95/12/17
قلم
203
D

سه شنبه
95/12/24
قلم
210
D

سه شنبه
96/01/15
قلم
215
D

سه شنبه
96/01/29
قلم
302
D

سه شنبه
96/02/12
قلم
209
D

سه شنبه
96/02/19
قلم
212
D

سه شنبه
96/02/26
قلم
203
D
سه شنبه
96/02/26
قلم
207
C
107-12-12دستورونگارش 11دوكوهكي شهرام
شنبه
95/11/16
قلم
302
AB

شنبه
95/11/30
قلم
302
AB

شنبه
96/01/26
قلم
301
AB

شنبه
96/02/02
قلم
301
AB

شنبه
96/02/16
قلم
301
AB
127-25-12فنون يادگيري زبان1مختاری محمدامین
پنج شنبه
95/11/14
قلم
302
D

پنج شنبه
95/11/21
قلم
301
D

پنج شنبه
95/11/28
قلم
302
D

پنج شنبه
95/12/05
قلم
301
D

پنج شنبه
95/12/19
قلم
301
D

پنج شنبه
95/12/26
قلم
302
D

پنج شنبه
96/01/17
قلم
302
D

پنج شنبه
96/01/24
قلم
302
D

پنج شنبه
96/01/31
قلم
309
D

پنج شنبه
96/02/07
قلم
302
D

پنج شنبه
96/02/14
قلم
302
D

پنج شنبه
96/02/21
قلم
302
D
109-12-12دستورونگارش 21منصوری زاده کبری
شنبه
95/11/09
قلم
309
A

شنبه
95/11/23
قلم
309
AB

شنبه
95/12/14
قلم
302
AB

شنبه
96/01/26
قلم
309
AB

شنبه
96/02/09
قلم
301
AB

شنبه
96/02/23
قلم
302
AB
111-12-12كليات زبانشناسي 11دستلان مرتضی
چهارشنبه
95/12/25
قلم
309
B

چهارشنبه
96/01/16
قلم
220
B

چهارشنبه
96/01/23
قلم
309
B

چهارشنبه
96/01/30
قلم
220
B

چهارشنبه
96/02/06
قلم
301
B

چهارشنبه
96/02/27
قلم
301
B
115-12-12اصول وروش ترجمه1رعنا زاده سپيده
یکشنبه
95/12/22
قلم
220
C

یکشنبه
96/01/27
قلم
220
A

یکشنبه
96/02/10
قلم
220
C

یکشنبه
96/02/17
قلم
220
B
116-12-12درآمدي برادبيات انگليسي 11صديقي ضحي
شنبه
95/11/09
قلم
309
C

شنبه
95/12/07
قلم
309
C

شنبه
96/01/19
قلم
309
C

شنبه
96/02/16
قلم
302
D
117-12-12كليات زبانشناسي 21دستلان مرتضی
چهارشنبه
95/11/13
قلم
220
A

چهارشنبه
95/11/27
قلم
220
A

چهارشنبه
95/12/11
قلم
220
A

چهارشنبه
95/12/25
قلم
220
A

چهارشنبه
96/02/13
قلم
220
B

چهارشنبه
96/02/20
قلم
220
B
112-12-12نمونه هاي نثرساده1ملایی ارش
پنج شنبه
96/01/17
قلم
301
E

پنج شنبه
96/01/31
قلم
301
E

پنج شنبه
96/02/14
قلم
301
E

پنج شنبه
96/02/21
قلم
213
EF

پنج شنبه
96/02/28
قلم
301
E
118-12-12درآمدي برادبيات انگليسي 21صديقي ضحي
شنبه
95/11/23
قلم
309
C

شنبه
95/12/21
قلم
309
C

شنبه
96/01/26
قلم
301
C

شنبه
96/02/23
قلم
220
E
120-12-12ترجمه متون ساده1دوكوهكي سمانه
دوشنبه
95/12/16
قلم
302
A

دوشنبه
96/01/21
قلم
302
A

دوشنبه
96/02/04
قلم
302
A

دوشنبه
96/02/18
قلم
302
A
123-12-12مقاله نويسي1منصوری زاده کبری
یکشنبه
95/11/24
قلم
201
A

یکشنبه
95/12/15
قلم
304
A

یکشنبه
96/01/20
قلم
203
A

یکشنبه
96/02/10
قلم
303
A

یکشنبه
96/02/17
قلم
204
A

یکشنبه
96/02/24
قلم
203
A
119-12-12نامه نگاري1منصوری زاده کبری
یکشنبه
95/11/24
قلم
220
B

یکشنبه
95/12/15
قلم
306
B

یکشنبه
96/01/20
قلم
220
B

یکشنبه
96/02/10
قلم
210
B

یکشنبه
96/02/17
قلم
306
B

یکشنبه
96/02/24
قلم
210
B
127-12-12خواندن متون مطبوعاتي1غضنفري نجمهمشترک با ادبیات انگلیسی
122-12-12نمونه هاي شعرساده1ملایی ارش مشترک با ادبیات انگلیسی
124-12-12آواشناسي انگليسي1مقیمی سارانی صمد
چهارشنبه
95/11/20
قلم
302
A

چهارشنبه
95/12/04
قلم
309
A

چهارشنبه
95/12/18
قلم
302
A

چهارشنبه
96/01/16
قلم
302
A

چهارشنبه
96/01/30
قلم
302
A

چهارشنبه
96/02/13
قلم
302
A
129-12-12بررسي آثارترجمه شده اسلامي 11دوكوهكي سمانهمشترک باادبیات انگلیسی
133-12-12بررسي آثارترجمه شده اسلامي 21دوكوهكي شهرام
پنج شنبه
95/12/19
قلم
315
B

پنج شنبه
95/12/26
قلم
217
B

پنج شنبه
96/01/24
قلم
315
B

پنج شنبه
96/02/07
قلم
لابراتوار زبان
B

پنج شنبه
96/02/14
قلم
316
B
118-12-12درآمدي برادبيات انگليسي 21صديقي ضحيمشترک بامترجمی
145-12-12آزمون سازي زبان انگليسي1شریفی روح اللهمشترک با ادبیات انگلیسی
143-12-12روش تدريس زبان خارجي1دوكوهكي شهرام
چهارشنبه
95/12/04
قلم
216
A
چهارشنبه
95/12/04
قلم
303
B

چهارشنبه
95/12/18
قلم
206
A
چهارشنبه
95/12/18
قلم
لابراتوار زبان
B

چهارشنبه
95/12/25
قلم
306
AB

چهارشنبه
96/01/23
قلم
201
A
چهارشنبه
96/01/23
قلم
لابراتوار زبان
B

چهارشنبه
96/02/06
قلم
212
A
چهارشنبه
96/02/06
قلم
314
B
145-12-12آزمون سازي زبان انگليسي1شریفی روح الله
چهارشنبه
95/11/20
قلم
309
C

چهارشنبه
95/12/18
قلم
302
C

چهارشنبه
96/01/30
قلم
302
C

چهارشنبه
96/02/13
قلم
213
C

چهارشنبه
96/02/20
قلم
302
C
126-25-12بيان شفاهي داستان1رعنا زاده سپيده
یکشنبه
95/11/10
قلم
309
CD

یکشنبه
95/11/24
قلم
210
BC

یکشنبه
95/12/08
قلم
220
BC

یکشنبه
96/01/27
قلم
201
C

یکشنبه
96/02/03
قلم
309
D

یکشنبه
96/02/10
قلم
309
E

یکشنبه
96/02/17
قلم
306
E

یکشنبه
96/02/24
قلم
203
B
111-12-12كليات زبانشناسي 11دستلان مرتضیمشترک بامترجمی