دانشگاه پیام نور - مرکز شیراز
برنامه کلاسی
نیمسال اول 96-95
زبان وادبيات عرب
 جستجوی درس         F:18-20    E:16-18   D:14-16   C:12-14    B:10-12    A:8-10  
کد درس نام درس گروه استادتوضیحاتهفته
1
هفته
2
هفته
3
هفته
4
هفته
5
هفته
6
هفته
7
هفته
8
هفته
9
هفته
10
هفته
11
هفته
12
هفته
13
هفته
14
هفته
15
هفته
16
001-30-12صرف 11زارع درنیانی عیسی
پنج شنبه
95/11/21
قلم
لابراتوار زبان
C

پنج شنبه
95/11/28
قلم
لابراتوار زبان
C

چهارشنبه
96/01/30
قلم
212
D
004-30-12نحو11زارع درنیانی عیسی
پنج شنبه
95/11/21
قلم
لابراتوار زبان
B

پنج شنبه
95/11/28
قلم
لابراتوار زبان
B

چهارشنبه
96/02/06
قلم
305
D
009-30-12آزمايشگاه 11زارع درنیانی عیسی
پنج شنبه
95/11/21
قلم
لابراتوار زبان
A

پنج شنبه
95/11/28
قلم
لابراتوار زبان
A

چهارشنبه
96/01/23
قلم
212
D
010-30-12صرف 21زارع درنیانی عیسی
پنج شنبه
95/12/26
قلم
301
B

پنج شنبه
96/01/24
قلم
302
B

پنج شنبه
96/02/07
قلم
302
B

پنج شنبه
96/02/21
قلم
302
B
سه شنبه
96/02/19
قلم
لابراتوار زبان
D
016-30-12نحو21زارع درنیانی عیسی
پنج شنبه
95/12/26
قلم
309
A

پنج شنبه
96/01/24
قلم
309
A

پنج شنبه
96/02/07
قلم
309
A

پنج شنبه
96/02/21
قلم
309
A
پنج شنبه
96/02/21
قلم
لابراتوار زبان
D
051-30-12متون نظم و نثر دوره جاهلي تا پايان اموي1زارع درنیانی عیسی
پنج شنبه
95/12/26
قلم
301
C

پنج شنبه
96/01/24
قلم
302
C

پنج شنبه
96/02/07
قلم
302
C

پنج شنبه
96/02/21
قلم
220
C
053-30-12آزمايشگاه 21زارع درنیانی عیسی
پنج شنبه
95/12/05
قلم
لابراتوار زبان
B

پنج شنبه
95/12/19
قلم
لابراتوار زبان
B

پنج شنبه
96/02/14
قلم
لابراتوار زبان
B

پنج شنبه
96/02/28
قلم
لابراتوار زبان
B
076-30-12گفت وشنود 11زارع درنیانی عیسی
پنج شنبه
96/01/17
قلم
لابراتوار زبان
B

پنج شنبه
96/01/31
قلم
لابراتوار زبان
B
079-30-12نگارش 21زارع درنیانی عیسی
پنج شنبه
95/12/05
قلم
لابراتوار زبان
A

پنج شنبه
95/12/19
قلم
لابراتوار زبان
A

پنج شنبه
96/01/17
قلم
لابراتوار زبان
A

پنج شنبه
96/01/31
قلم
لابراتوار زبان
A

پنج شنبه
96/02/14
قلم
310
A

پنج شنبه
96/02/28
قلم
310
A
300-76-12گفتوشنود1زارع درنیانی عیسی
پنج شنبه
95/12/05
قلم
220
C

پنج شنبه
95/12/19
قلم
301
C

پنج شنبه
96/01/17
قلم
220
C

پنج شنبه
96/01/31
قلم
220
C

پنج شنبه
96/02/14
قلم
302
C

پنج شنبه
96/02/28
قلم
220
C
- - - -- **************
- - - -- **************