دانشگاه پیام نور - مرکز شیراز
برنامه کلاسی
نیمسال اول 96-95
مديريت صنعتي (چندبخشي )
 جستجوی درس         F:18-20    E:16-18   D:14-16   C:12-14    B:10-12    A:8-10  
کد درس نام درس گروه استادتوضیحاتهفته
1
هفته
2
هفته
3
هفته
4
هفته
5
هفته
6
هفته
7
هفته
8
هفته
9
هفته
10
هفته
11
هفته
12
هفته
13
هفته
14
هفته
15
هفته
16
002-38-12مباني مديريت صنعتي1بهبهاني نژاد سارا
شنبه
95/11/16
قلم
220
D

شنبه
95/11/30
قلم
314
D

شنبه
95/12/14
قلم
316
D

شنبه
95/12/21
قلم
314
D

شنبه
96/01/19
قلم
314
D

شنبه
96/01/26
قلم
316
D

شنبه
96/02/09
قلم
314
D

شنبه
96/02/16
قلم
314
D

شنبه
96/02/23
قلم
303
D
008-38-12مديريت توليد1بهبهاني نژاد سارا
شنبه
95/11/09
قلم
315
E

شنبه
95/11/16
قلم
315
E

شنبه
95/11/23
قلم
315
E

شنبه
95/11/30
قلم
315
E

شنبه
95/12/07
قلم
315
E

شنبه
95/12/14
قلم
315
E

شنبه
95/12/21
قلم
315
E

شنبه
96/01/19
قلم
315
E

شنبه
96/01/26
قلم
315
E

شنبه
96/02/02
قلم
315
E

شنبه
96/02/09
قلم
315
E
009-38-12مديريت مالي1فولاد چنگ مرضيهمراجعه به برنامه حسابداری
011-38-12تصميم گيري وتعيين خطمشي صنعتي1روح پرور مه لقا محمد جواد
شنبه
96/01/26
قلم
310
D

شنبه
96/02/09
قلم
310
D

شنبه
96/02/23
قلم
307
D
011-38-12تصميم گيري وتعيين خطمشي صنعتي1اساتید گروه آموزشی
014-38-12بهره وري وتجزيه وتحليل دربخش صنعت1روح پرور مه لقا محمد جواد
شنبه
95/11/09
قلم
316
D

شنبه
95/11/23
قلم
316
D

شنبه
95/12/07
قلم
316
D

شنبه
95/12/21
قلم
316
D

شنبه
96/01/19
قلم
316
D

شنبه
96/02/02
قلم
316
D
شنبه
96/02/02
قلم
317
E
015-17-11كاربردآماردرمديريت صنعتي1نامجو آمنه
یکشنبه
95/11/10
قلم
303
C
یکشنبه
95/11/10
قلم
316
D

یکشنبه
95/11/17
قلم
303
C
یکشنبه
95/11/17
قلم
303
D

یکشنبه
95/11/24
قلم
303
C
یکشنبه
95/11/24
قلم
316
D

یکشنبه
95/12/01
قلم
303
C
یکشنبه
95/12/01
قلم
303
D

یکشنبه
95/12/08
قلم
303
C

یکشنبه
95/12/15
قلم
303
C

یکشنبه
95/12/22
قلم
303
C

یکشنبه
96/01/20
قلم
303
C

یکشنبه
96/01/27
قلم
303
C

یکشنبه
96/02/10
قلم
303
C

یکشنبه
96/02/17
قلم
303
C
یکشنبه
96/02/17
غدیر
401
D
یکشنبه
96/02/17
اندیشه
کارگاه کامپیوتر3
C

یکشنبه
96/02/24
قلم
303
C

یکشنبه
96/02/31
قلم
303
C
یکشنبه
96/02/31
قلم
316
D
015-38-12كنترل پروژه1علیپور قاسم
دوشنبه
95/11/18
قلم
316
E

دوشنبه
95/11/25
قلم
316
E

دوشنبه
95/12/02
قلم
316
E

دوشنبه
95/12/09
قلم
316
E

دوشنبه
95/12/16
قلم
316
E

دوشنبه
95/12/23
قلم
316
E

دوشنبه
96/01/21
قلم
316
E

دوشنبه
96/01/28
قلم
316
E

دوشنبه
96/02/04
قلم
316
EF

دوشنبه
96/02/11
قلم
316
EF

دوشنبه
96/02/18
قلم
316
EF

دوشنبه
96/02/25
قلم
316
EF
016-17-11كنترل كيفيت آماري1روح پرور مه لقا محمد جواد
شنبه
95/11/09
قلم
316
E

شنبه
95/11/23
قلم
316
E

شنبه
95/12/07
قلم
316
E

شنبه
95/12/21
قلم
316
E

شنبه
96/01/19
قلم
317
E
016-38-12پروژه1معيت محمد
سه شنبه
95/11/05
قلم
پروژه
C

سه شنبه
95/12/03
قلم
پروژه
C

سه شنبه
95/12/17
قلم
پروژه
C

سه شنبه
96/01/15
قلم
پروژه
C

سه شنبه
96/02/12
قلم
پروژه
C

سه شنبه
96/02/26
قلم
پروژه
C
016-38-12پروژه2بهبهاني نژاد سارا
شنبه
95/11/09
قلم
پروژه
D

شنبه
95/11/23
قلم
پروژه
D

شنبه
95/12/07
قلم
پروژه
D

شنبه
96/02/02
قلم
پروژه
D

شنبه
96/02/16
قلم
پروژه
E

شنبه
96/02/23
قلم
پروژه
E
016-38-12پروژه3غلامي اميرحسين
پنج شنبه
95/12/26
قلم
پروژه
E

پنج شنبه
96/01/24
قلم
پروژه
E

پنج شنبه
96/02/07
قلم
پروژه
E

پنج شنبه
96/02/21
قلم
پروژه
E
016-38-12پروژه4علیپور قاسم
چهارشنبه
95/12/11
قلم
پروژه
E

چهارشنبه
95/12/25
قلم
پروژه
E

دوشنبه
96/01/21
قلم
پروژه
D

دوشنبه
96/02/04
قلم
پروژه
D

دوشنبه
96/02/18
قلم
پروژه
D

چهارشنبه
96/02/27
قلم
پروژه
E
017-38-12كارورزي1طالبان پور بيات رضا
پنج شنبه
95/11/21
قلم
پروژه
A

پنج شنبه
95/12/05
قلم
پروژه
A

پنج شنبه
95/12/19
قلم
پروژه
A

پنج شنبه
96/01/31
قلم
پروژه
A

پنج شنبه
96/02/14
قلم
پروژه
A

پنج شنبه
96/02/28
قلم
پروژه
A
032-21-12اقتصادكلان3اساتید گروه آموزشی
033-21-12مباني واصول سازمان ومديريت2اساتید گروه آموزشی
037-12-12زبان تخصصي مديريت صنعتي1مسعودي مهران
دوشنبه
95/11/18
قلم
218
C

دوشنبه
95/12/02
قلم
218
C

دوشنبه
95/12/16
قلم
218
C

دوشنبه
96/01/28
قلم
218
C

دوشنبه
96/02/11
قلم
218
C

دوشنبه
96/02/25
قلم
218
C

دوشنبه
96/03/01
قلم
218
C
دوشنبه
96/03/01
قلم
303
D
079-18-12بازاريابي بين الملل1توفیق شهرام
سه شنبه
95/11/12
قلم
316
A

سه شنبه
95/11/26
قلم
316
A

سه شنبه
95/12/10
قلم
316
A

سه شنبه
95/12/24
قلم
316
A

سه شنبه
96/02/19
قلم
316
A
سه شنبه
96/02/19
قلم
316
B
123-18-12مديريت رفتارسازماني4اساتید گروه آموزشی
265-18-12مديريت منابع انساني1اساتید گروه آموزشی
265-18-12مديريت منابع انساني1باوندپور مريممراجعه به رشته مدیریت بازرگانی
266-18-12سيستم هاي خريد انبارداري و توزيع1اساتید گروه آموزشی
267-18-12فنون تجزيه و تحليل و طراحي سيستمها1اساتید گروه آموزشی
267-18-12فنون تجزيه و تحليل و طراحي سيستمها1مرادی صمدمراجعه به برنامه مدیریت صنعتی 94 به بعد
268-18-12تحقيق در عمليات1اساتید گروه آموزشی
269-18-12بازار يابي و مديريت بازار1اساتید گروه آموزشی
269-18-12بازار يابي و مديريت بازار1صفری خلیل
چهارشنبه
96/01/16
قلم
315
B

چهارشنبه
96/01/30
قلم
315
B

چهارشنبه
96/02/13
قلم
315
B
270-18-12كار سنجي1علیپور قاسم
دوشنبه
95/11/18
قلم
316
D

دوشنبه
95/11/25
قلم
316
D

دوشنبه
95/12/02
قلم
316
D

دوشنبه
95/12/09
قلم
316
D

دوشنبه
95/12/16
قلم
316
D

دوشنبه
95/12/23
قلم
316
D

دوشنبه
96/01/28
قلم
316
D

دوشنبه
96/02/11
قلم
316
D

دوشنبه
96/02/25
قلم
316
D
271-18-12بررسي اقتصادي طرحي صنعتي1معيت محمد
سه شنبه
95/11/12
قلم
303
E

سه شنبه
95/11/26
قلم
303
E

سه شنبه
95/12/10
قلم
303
E

سه شنبه
95/12/24
قلم
303
E

سه شنبه
96/02/12
قلم
315
E

سه شنبه
96/02/19
قلم
316
EF

سه شنبه
96/02/26
قلم
315
EF
272-18-12طرح ريزي و تعميرات و نگهداري1علیپور قاسم
دوشنبه
96/01/28
قلم
303
C

دوشنبه
96/02/11
قلم
201
C

دوشنبه
96/02/25
قلم
220
C
272-18-12طرح ريزي و تعميرات و نگهداري1اساتید گروه آموزشی
273-18-12حقوق اساسي1اساتید گروه آموزشی
273-18-12حقوق اساسي1بشردوست الهام
دوشنبه
96/01/21
قلم
اتاق استاد
B
378-18-12مباني مديريت اسلامي و الگوهاي آن1نجابت عباس
شنبه
95/11/09
قلم
303
B

شنبه
95/12/07
قلم
303
B

شنبه
95/12/21
قلم
303
B

شنبه
96/01/19
قلم
303
B

شنبه
96/02/30
قلم
303
B
- - - -- **************
014-11-11رياضيات پايه ومقدمات آمار11مقیمی غلامرضا
دوشنبه
95/11/11
قلم
201
C

دوشنبه
95/11/25
قلم
218
C

دوشنبه
95/12/09
قلم
218
C

دوشنبه
95/12/23
قلم
218
C

دوشنبه
96/01/14
قلم
201
C

دوشنبه
96/01/21
قلم
218
C

دوشنبه
96/01/28
قلم
308
C

دوشنبه
96/02/04
قلم
218
C

دوشنبه
96/02/11
قلم
308
C

دوشنبه
96/02/18
قلم
308
C
دوشنبه
96/02/18
قلم
314
D

دوشنبه
96/02/25
قلم
308
C
دوشنبه
96/02/25
قلم
314
D

دوشنبه
96/03/01
قلم
201
C
دوشنبه
96/03/01
قلم
220
D
014-11-11رياضيات پايه ومقدمات آمار13سلطاني الهه
یکشنبه
95/11/10
قلم
316
B

یکشنبه
95/11/17
قلم
316
B

یکشنبه
95/11/24
قلم
316
B

یکشنبه
95/12/01
قلم
316
B

یکشنبه
95/12/08
قلم
316
B

یکشنبه
95/12/15
قلم
316
B

یکشنبه
95/12/22
قلم
316
B

یکشنبه
96/01/20
قلم
316
B

یکشنبه
96/01/27
قلم
316
B

یکشنبه
96/02/03
قلم
316
B

یکشنبه
96/02/10
قلم
316
B

یکشنبه
96/02/17
قلم
303
B

یکشنبه
96/02/24
قلم
303
B

یکشنبه
96/02/31
قلم
218
B
014-11-11رياضيات پايه ومقدمات آمار15خوشدل شمس الملوك
یکشنبه
95/11/17
قلم
202
B

یکشنبه
95/11/24
قلم
202
B

یکشنبه
95/12/01
قلم
204
B

یکشنبه
95/12/08
قلم
204
B

یکشنبه
95/12/15
قلم
211
B

یکشنبه
95/12/22
قلم
202
B

یکشنبه
96/01/20
قلم
202
B

یکشنبه
96/01/27
قلم
202
B

یکشنبه
96/02/03
قلم
211
B

یکشنبه
96/02/10
قلم
204
B
پنج شنبه
96/02/14
قلم
204
BC

یکشنبه
96/02/17
قلم
202
B
چهارشنبه
96/02/20
قلم
204
C

یکشنبه
96/02/24
قلم
204
B
015-11-11رياضيات پايه ومقدمات آمار21جوكار معصومه
شنبه
95/11/09
قلم
315
D

یکشنبه
95/11/17
قلم
201
D

یکشنبه
95/11/24
قلم
201
D

یکشنبه
95/12/01
قلم
315
D

یکشنبه
95/12/08
قلم
201
D

یکشنبه
95/12/15
قلم
315
D

یکشنبه
95/12/22
قلم
201
D

یکشنبه
96/01/20
قلم
201
D

یکشنبه
96/01/27
قلم
201
D

یکشنبه
96/02/03
قلم
201
D

یکشنبه
96/02/10
قلم
315
D

یکشنبه
96/02/17
قلم
201
D

یکشنبه
96/02/24
قلم
303
D

یکشنبه
96/02/31
قلم
303
DE
015-11-11رياضيات پايه ومقدمات آمار22يونسي بهنام
شنبه
95/11/09
قلم
316
A

شنبه
95/11/16
قلم
316
A
شنبه
95/11/16
قلم
318
B

شنبه
95/11/23
قلم
316
A

شنبه
95/11/30
قلم
316
A
شنبه
95/11/30
قلم
317
B

شنبه
95/12/07
قلم
316
A

شنبه
95/12/14
قلم
316
A
شنبه
95/12/14
قلم
320
B

شنبه
95/12/21
قلم
316
A

شنبه
96/01/19
قلم
316
A
شنبه
96/01/19
قلم
217
B

شنبه
96/01/26
قلم
316
A

شنبه
96/02/02
قلم
316
A
شنبه
96/02/02
قلم
219
B

شنبه
96/02/09
قلم
316
A

شنبه
96/02/16
قلم
316
A
شنبه
96/02/16
قلم
217
B

شنبه
96/02/23
قلم
303
A
شنبه
96/02/23
قلم
315
B

شنبه
96/02/30
قلم
316
A
شنبه
96/02/30
قلم
202
BC
015-11-11رياضيات پايه ومقدمات آمار23زعیم امیرحساممراجعه به برنامه مدیریت دولتی 94 به بعد
015-11-11رياضيات پايه ومقدمات آمار24ابطحي وحيد
دوشنبه
95/11/25
قلم
307
E

دوشنبه
95/12/02
قلم
307
E

دوشنبه
95/12/09
قلم
307
E

دوشنبه
95/12/16
قلم
307
E

دوشنبه
95/12/23
قلم
307
E

دوشنبه
96/01/14
قلم
201
E

دوشنبه
96/01/21
قلم
307
E

دوشنبه
96/01/28
قلم
201
E

دوشنبه
96/02/11
قلم
201
E
دوشنبه
96/02/11
قلم
201
F

دوشنبه
96/02/18
اندیشه
204
E

دوشنبه
96/02/25
قلم
201
EF

دوشنبه
96/03/01
قلم
204
EF
017-14-12اصول حسابداري 12عباس زاده مهدي
سه شنبه
95/11/19
قلم
204
E

سه شنبه
95/11/26
قلم
201
E

سه شنبه
95/12/03
قلم
204
E

سه شنبه
95/12/10
قلم
307
E

سه شنبه
95/12/17
قلم
307
E

سه شنبه
95/12/24
قلم
307
E

سه شنبه
96/01/15
اندیشه
206
E
سه شنبه
96/01/15
اندیشه
104
F

سه شنبه
96/01/29
قلم
308
E
سه شنبه
96/01/29
قلم
308
F

سه شنبه
96/02/12
قلم
308
EF

سه شنبه
96/02/19
قلم
307
EF

یکشنبه
96/02/24
قلم
315
EF
سه شنبه
96/02/26
قلم
314
EF

یکشنبه
96/02/31
قلم
307
EF
سه شنبه
96/03/02
قلم
204
EF
017-14-12اصول حسابداري 13نداف زاده شيرازي اعظم
شنبه
95/11/09
قلم
315
A

شنبه
95/11/16
قلم
315
A

شنبه
95/11/23
قلم
315
A

شنبه
95/11/30
قلم
315
A

شنبه
95/12/07
قلم
315
A

شنبه
95/12/14
قلم
307
A

شنبه
95/12/21
قلم
315
A

شنبه
96/01/19
قلم
307
A

شنبه
96/01/26
قلم
307
A

شنبه
96/02/02
قلم
307
A

شنبه
96/02/09
قلم
307
A

شنبه
96/02/16
قلم
307
A
یکشنبه
96/02/17
قلم
316
AB

شنبه
96/02/23
قلم
307
A
یکشنبه
96/02/24
قلم
316
AB

شنبه
96/02/30
قلم
307
A
یکشنبه
96/02/31
قلم
316
AB
028-21-12توسعه اقتصادي وبرنامه ريزي1ميدانشاهي ابراهيم
شنبه
95/11/16
قلم
204
E

شنبه
95/11/23
قلم
303
E

شنبه
95/11/30
قلم
204
E

شنبه
95/12/07
قلم
308
E

شنبه
95/12/14
قلم
اتاق استاد
E

شنبه
95/12/21
قلم
303
E
028-21-12توسعه اقتصادي وبرنامه ريزي2بهپور سجاد
دوشنبه
95/12/09
قلم
218
E

دوشنبه
95/12/23
قلم
218
E

دوشنبه
96/01/21
قلم
218
E

دوشنبه
96/02/04
قلم
218
E

دوشنبه
96/02/18
قلم
218
E
032-21-12اقتصادكلان1خادمي اردكاني علي رضا
چهارشنبه
95/11/13
قلم
218
D

چهارشنبه
95/11/27
قلم
218
D

چهارشنبه
95/12/11
قلم
218
D

چهارشنبه
95/12/25
قلم
218
D

چهارشنبه
96/01/23
قلم
218
D

چهارشنبه
96/02/06
قلم
218
D

پنج شنبه
96/02/28
قلم
213
E
032-21-12اقتصادكلان2ميدانشاهي ابراهيم
شنبه
96/01/19
قلم
218
F

شنبه
96/01/26
قلم
218
F

شنبه
96/02/02
قلم
218
F

شنبه
96/02/09
قلم
218
F

شنبه
96/02/16
قلم
218
F

شنبه
96/02/23
قلم
218
F
032-21-12اقتصادكلان3حق گو مهدیمراجعه به رشته مدیریت بازرگانی 94 به بعد
033-21-12مباني واصول سازمان ومديريت1حسيني فر سيد مجتبي
شنبه
95/11/16
قلم
316
E

شنبه
95/11/30
قلم
316
E

شنبه
95/12/14
قلم
316
E

شنبه
96/01/26
قلم
303
E

شنبه
96/02/09
قلم
303
E

شنبه
96/02/23
قلم
315
E
034-21-12ماليه عمومي (اقتصادبخش عمومي )1خادمي اردكاني علي رضابه برنامه مدیریت دولتی 94 به بعد مراجعه کنید
034-21-12ماليه عمومي (اقتصادبخش عمومي )2ميدانشاهي ابراهيم
شنبه
96/01/19
قلم
316
E

شنبه
96/01/26
قلم
316
E

شنبه
96/02/02
قلم
316
E

شنبه
96/02/09
قلم
316
E

شنبه
96/02/16
قلم
316
E

شنبه
96/02/23
قلم
316
E
035-21-12مباني روش تحقيق1معيت محمدبه برنامه مدیریت دولتی 94 به بعد مراجعه کنید
035-21-12مباني روش تحقيق2رودكي مصطفي
دوشنبه
95/11/11
قلم
314
D

دوشنبه
95/11/25
قلم
315
D

دوشنبه
95/12/09
قلم
315
D

دوشنبه
95/12/23
قلم
315
D

دوشنبه
96/01/21
قلم
315
D

دوشنبه
96/02/04
قلم
315
D

دوشنبه
96/02/18
قلم
316
D

دوشنبه
96/03/01
قلم
316
DE
035-21-12مباني روش تحقيق3فرج زاده سولماز
شنبه
95/11/09
قلم
316
C

شنبه
95/11/23
قلم
316
C

شنبه
95/12/07
قلم
316
C

شنبه
95/12/21
قلم
316
C

شنبه
96/01/19
قلم
316
C

شنبه
96/02/02
قلم
316
C

شنبه
96/02/16
قلم
316
C

شنبه
96/02/23
قلم
316
C

شنبه
96/02/30
قلم
316
C
036-21-12اقتصادخرد1نجابت محمدرضا
شنبه
95/11/16
قلم
316
B

شنبه
95/11/23
قلم
303
B

شنبه
95/11/30
قلم
316
B

شنبه
95/12/14
قلم
316
B

شنبه
95/12/21
قلم
202
A

شنبه
96/01/26
قلم
316
B

شنبه
96/02/09
قلم
316
B
036-21-12اقتصادخرد2زارع سانازمراجعه به برنامه مدیریت بازرگانی 94 به بعد
038-14-12حسابداري صنعتي1فرهام وحيد
پنج شنبه
95/11/14
قلم
218
CD

پنج شنبه
95/11/21
قلم
218
B

پنج شنبه
95/11/28
قلم
218
B

پنج شنبه
95/12/05
قلم
218
B

پنج شنبه
95/12/19
قلم
218
B

پنج شنبه
95/12/26
قلم
218
B

پنج شنبه
96/01/17
قلم
218
B

پنج شنبه
96/01/24
قلم
218
B

پنج شنبه
96/01/31
قلم
218
B

پنج شنبه
96/02/07
قلم
218
B

پنج شنبه
96/02/14
قلم
218
B

پنج شنبه
96/02/21
قلم
218
B

پنج شنبه
96/02/28
قلم
218
CD
038-14-12حسابداري صنعتي2محمودي ليدا
دوشنبه
95/11/11
قلم
315
A

دوشنبه
95/11/18
قلم
315
A

دوشنبه
95/11/25
قلم
315
A

دوشنبه
95/12/02
قلم
315
A

دوشنبه
95/12/09
قلم
315
A

دوشنبه
95/12/16
قلم
315
A

دوشنبه
95/12/23
قلم
315
A

دوشنبه
96/01/21
قلم
315
A

دوشنبه
96/01/28
قلم
315
A

دوشنبه
96/02/04
قلم
315
A

دوشنبه
96/02/11
قلم
315
A

دوشنبه
96/02/18
قلم
315
A

دوشنبه
96/02/25
قلم
315
A

شنبه
96/02/30
قلم
204
A
دوشنبه
96/03/01
قلم
315
A
038-14-12حسابداري صنعتي3نظر زاده سيدياسر
یکشنبه
95/11/17
اندیشه
205
D

یکشنبه
95/11/24
قلم
303
D

یکشنبه
95/12/01
قلم
307
D

یکشنبه
95/12/08
قلم
303
D

یکشنبه
95/12/15
قلم
307
D

یکشنبه
95/12/22
قلم
316
D

یکشنبه
96/01/20
قلم
303
D

یکشنبه
96/01/27
اندیشه
205
D

یکشنبه
96/02/03
قلم
308
D

یکشنبه
96/02/10
قلم
314
D

یکشنبه
96/02/17
قلم
308
D

یکشنبه
96/02/24
قلم
308
D
یکشنبه
96/02/24
قلم
308
E

یکشنبه
96/02/31
قلم
201
D
یکشنبه
96/02/31
قلم
314
E
045-14-12اصول حسابداري 22فرشيد زاده ابوطالببه برنامه مدیریت دولتی 94 به بعد مراجعه کنید
045-14-12اصول حسابداري 23فرهام وحيد
پنج شنبه
95/11/14
قلم
303
AB

پنج شنبه
95/11/21
قلم
218
A

پنج شنبه
95/11/28
قلم
218
A

پنج شنبه
95/12/05
قلم
218
A

پنج شنبه
95/12/19
قلم
316
A

پنج شنبه
95/12/26
قلم
315
A

پنج شنبه
96/01/17
قلم
218
A

پنج شنبه
96/01/24
قلم
218
A

پنج شنبه
96/01/31
قلم
218
A

پنج شنبه
96/02/07
قلم
218
A

پنج شنبه
96/02/14
قلم
218
A

پنج شنبه
96/02/21
قلم
218
A

پنج شنبه
96/02/28
قلم
220
AB

پنج شنبه
96/03/04
اندیشه
104
A
071-14-12پول وارزوبانكداري1نجابت محمدرضا
شنبه
95/11/16
قلم
303
A

شنبه
95/11/23
قلم
303
A

شنبه
95/11/30
قلم
303
A

شنبه
95/12/14
قلم
303
A

شنبه
95/12/21
قلم
312
B

شنبه
96/01/26
قلم
303
A

شنبه
96/02/09
قلم
303
A
071-14-12پول وارزوبانكداري2بهپور سجاد
دوشنبه
96/01/21
قلم
218
F

دوشنبه
96/01/28
قلم
218
F

دوشنبه
96/02/04
قلم
218
F

دوشنبه
96/02/11
قلم
218
F

دوشنبه
96/02/18
قلم
218
F

دوشنبه
96/02/25
قلم
218
F
076-14-12اصول حسابداري 31فرشيد زاده ابوطالب
شنبه
95/11/09
قلم
218
D

شنبه
95/11/16
قلم
218
D

شنبه
95/11/23
قلم
218
D

شنبه
95/11/30
قلم
218
D

شنبه
95/12/07
قلم
218
D

شنبه
95/12/14
قلم
218
D

شنبه
95/12/21
قلم
218
D

شنبه
96/01/19
قلم
218
D

شنبه
96/01/26
قلم
218
D

شنبه
96/02/02
قلم
218
D

شنبه
96/02/09
قلم
218
D

شنبه
96/02/16
قلم
218
D

شنبه
96/02/23
قلم
218
D
یکشنبه
96/02/24
قلم
316
C

شنبه
96/02/30
قلم
218
D
شنبه
96/02/30
قلم
316
E
076-14-12اصول حسابداري 32نظر زاده سيدياسر
یکشنبه
95/11/10
قلم
315
E

یکشنبه
95/11/17
قلم
315
E

یکشنبه
95/11/24
قلم
315
E

یکشنبه
95/12/01
قلم
315
E

یکشنبه
95/12/08
قلم
315
E

یکشنبه
95/12/15
قلم
315
E

یکشنبه
95/12/22
قلم
315
E

یکشنبه
96/01/20
قلم
315
E
یکشنبه
96/01/20
قلم
201
F

یکشنبه
96/01/27
قلم
315
EF
چهارشنبه
96/01/30
قلم
313
EF

یکشنبه
96/02/03
قلم
315
EF

یکشنبه
96/02/10
قلم
315
EF

یکشنبه
96/02/24
قلم
304
F

یکشنبه
96/02/31
قلم
304
F
076-14-12اصول حسابداري 33فرهام وحيد
پنج شنبه
95/11/14
قلم
204
E

پنج شنبه
95/11/21
قلم
315
C

پنج شنبه
95/11/28
قلم
316
C

پنج شنبه
95/12/05
قلم
316
C

پنج شنبه
95/12/19
قلم
315
C

پنج شنبه
95/12/26
قلم
308
C

پنج شنبه
96/01/17
قلم
201
C
پنج شنبه
96/01/17
قلم
316
D

پنج شنبه
96/01/24
قلم
308
C
پنج شنبه
96/01/24
قلم
315
D

پنج شنبه
96/01/31
قلم
201
C
پنج شنبه
96/01/31
قلم
316
D

پنج شنبه
96/02/07
قلم
308
C

پنج شنبه
96/02/14
قلم
201
C

پنج شنبه
96/02/21
قلم
201
C
077-14-12حسابرسي1احمدي غلامرضا
سه شنبه
95/11/12
قلم
218
A

سه شنبه
95/11/19
قلم
218
A

سه شنبه
95/11/26
قلم
218
A

سه شنبه
95/12/03
قلم
218
A

سه شنبه
95/12/10
قلم
218
A

سه شنبه
95/12/17
قلم
218
A

سه شنبه
95/12/24
قلم
218
A

سه شنبه
96/01/15
قلم
218
A

دوشنبه
96/01/21
قلم
217
A

سه شنبه
96/01/29
قلم
218
A

سه شنبه
96/02/12
قلم
218
A
077-14-12حسابرسي2معظم سامان
پنج شنبه
95/11/14
قلم
220
C

پنج شنبه
95/11/21
قلم
218
C

پنج شنبه
95/11/28
قلم
218
C

پنج شنبه
95/12/05
قلم
218
C

پنج شنبه
95/12/19
قلم
218
C

پنج شنبه
95/12/26
قلم
218
C

پنج شنبه
96/01/17
قلم
218
C

پنج شنبه
96/01/24
قلم
218
C

پنج شنبه
96/01/31
قلم
218
C

پنج شنبه
96/02/07
قلم
218
C
077-14-12حسابرسي3معظم سامان
پنج شنبه
95/12/05
قلم
204
E

پنج شنبه
95/12/19
قلم
204
E

پنج شنبه
95/12/26
قلم
204
E

پنج شنبه
96/01/17
قلم
308
E

پنج شنبه
96/01/24
قلم
315
E

پنج شنبه
96/01/31
قلم
220
E

پنج شنبه
96/02/07
قلم
314
E

پنج شنبه
96/02/14
قلم
314
E

پنج شنبه
96/02/21
قلم
307
E

پنج شنبه
96/02/28
قلم
201
E
089-17-11آمارواحتمالات1عباسي نرگس
دوشنبه
95/11/11
قلم
218
A

دوشنبه
95/11/18
قلم
218
A

دوشنبه
95/11/25
قلم
218
A

دوشنبه
95/12/02
قلم
218
A

دوشنبه
95/12/09
قلم
218
A

دوشنبه
95/12/16
قلم
218
A

دوشنبه
95/12/23
قلم
218
A

دوشنبه
96/01/14
قلم
201
A

دوشنبه
96/01/28
قلم
218
A

دوشنبه
96/02/04
قلم
218
A

دوشنبه
96/02/11
قلم
218
A

دوشنبه
96/02/18
قلم
218
A

دوشنبه
96/02/25
قلم
218
A

دوشنبه
96/03/01
قلم
220
AB
089-17-11آمارواحتمالات2عباسي نرگس
دوشنبه
95/11/11
قلم
218
B

دوشنبه
95/11/18
قلم
218
B

دوشنبه
95/11/25
قلم
218
B

دوشنبه
95/12/02
قلم
218
B

دوشنبه
95/12/09
قلم
218
B

دوشنبه
95/12/16
قلم
218
B

دوشنبه
95/12/23
قلم
218
B

دوشنبه
96/01/21
قلم
218
B

دوشنبه
96/01/28
قلم
218
B

دوشنبه
96/02/04
قلم
218
B

دوشنبه
96/02/11
قلم
218
B

دوشنبه
96/02/18
قلم
218
B

دوشنبه
96/02/25
قلم
218
B

دوشنبه
96/03/01
قلم
314
CD
089-17-11آمارواحتمالات3صفاري ندا
چهارشنبه
95/11/27
قلم
220
E

چهارشنبه
95/12/04
قلم
314
E

چهارشنبه
95/12/11
قلم
204
E

چهارشنبه
95/12/18
قلم
307
E

چهارشنبه
95/12/25
قلم
204
E

چهارشنبه
96/01/16
قلم
307
E

چهارشنبه
96/01/23
قلم
220
E

چهارشنبه
96/01/30
قلم
314
E

چهارشنبه
96/02/06
قلم
220
E
چهارشنبه
96/02/06
قلم
203
F

چهارشنبه
96/02/13
قلم
316
E
چهارشنبه
96/02/13
قلم
218
F

چهارشنبه
96/02/20
قلم
314
E
چهارشنبه
96/02/20
قلم
218
F

چهارشنبه
96/02/27
قلم
316
E
چهارشنبه
96/02/27
قلم
315
F
123-18-12مديريت رفتارسازماني1جعفرپور جواد
یکشنبه
95/11/10
قلم
220
E

یکشنبه
95/11/24
قلم
310
E

یکشنبه
95/12/08
قلم
310
E

یکشنبه
96/02/03
قلم
310
E
یکشنبه
96/02/03
قلم
303
F

یکشنبه
96/02/17
قلم
308
EF

یکشنبه
96/02/31
قلم
220
EF
123-18-12مديريت رفتارسازماني3نامداري خديجه
شنبه
95/11/09
قلم
303
D

شنبه
95/11/23
قلم
303
D

شنبه
95/12/07
قلم
303
D

شنبه
95/12/21
قلم
303
D

شنبه
96/01/19
قلم
303
D

شنبه
96/02/02
قلم
303
D

شنبه
96/02/16
قلم
303
D

شنبه
96/02/30
قلم
303
D
شنبه
96/02/30
قلم
303
E
123-18-12مديريت رفتارسازماني4اسدی محمد حسن
پنج شنبه
95/12/26
اندیشه
210
D

پنج شنبه
96/01/17
اندیشه
210
D

پنج شنبه
96/01/24
اندیشه
210
D

پنج شنبه
96/01/31
اندیشه
210
D

پنج شنبه
96/02/07
اندیشه
210
D

پنج شنبه
96/02/14
اندیشه
210
D

پنج شنبه
96/02/21
اندیشه
210
D

پنج شنبه
96/02/28
اندیشه
210
D
پنج شنبه
96/02/28
اندیشه
210
E
174-12-12زبان تخصصي اقتصادومديريت1مسعودي مهران
دوشنبه
95/11/11
قلم
220
A

دوشنبه
95/11/18
قلم
316
A

دوشنبه
95/12/02
قلم
316
A

دوشنبه
95/12/16
قلم
316
A

دوشنبه
96/01/28
قلم
316
A

دوشنبه
96/02/11
قلم
316
A

دوشنبه
96/02/25
قلم
316
A

دوشنبه
96/03/01
قلم
316
A
174-12-12زبان تخصصي اقتصادومديريت2مسعودي مهران
دوشنبه
95/11/11
قلم
220
B

دوشنبه
95/11/18
قلم
316
B

دوشنبه
95/12/02
قلم
316
B

دوشنبه
95/12/16
قلم
316
B

دوشنبه
96/01/28
قلم
316
B

دوشنبه
96/02/11
قلم
316
B

دوشنبه
96/02/25
قلم
316
B

دوشنبه
96/03/01
قلم
316
B
174-12-12زبان تخصصي اقتصادومديريت3قيصري ليلا
چهارشنبه
95/12/11
قلم
315
E

چهارشنبه
95/12/25
قلم
315
E

چهارشنبه
96/01/23
قلم
201
E
چهارشنبه
96/01/23
قلم
201
F

چهارشنبه
96/02/06
قلم
315
E
چهارشنبه
96/02/06
قلم
201
F

چهارشنبه
96/02/27
قلم
314
EF
497-11-11رياضيات پايه1خوشدل شمس الملوك
شنبه
95/11/09
قلم
218
C

شنبه
95/11/16
قلم
218
C

شنبه
95/11/23
قلم
218
C

شنبه
95/11/30
قلم
218
C

شنبه
95/12/07
قلم
218
C

شنبه
95/12/14
قلم
218
C

شنبه
95/12/21
قلم
218
C

چهارشنبه
96/01/16
قلم
218
C

شنبه
96/01/19
قلم
218
C

شنبه
96/01/26
قلم
218
C

شنبه
96/02/02
قلم
218
C

شنبه
96/02/09
قلم
218
C

شنبه
96/02/16
قلم
218
C

شنبه
96/02/23
قلم
218
C

شنبه
96/02/30
قلم
315
C
- - - -- **************
267-18-12فنون تجزيه و تحليل و طراحي سيستمها1مرادی صمدمشترک با برنامه بازرگانی 94 به بعد
267-18-12فنون تجزيه و تحليل و طراحي سيستمها1اساتید گروه آموزشی
265-18-12مديريت منابع انساني1اساتید گروه آموزشی
265-18-12مديريت منابع انساني1باوندپور مريم
سه شنبه
95/12/10
قلم
307
C

سه شنبه
95/12/17
قلم
316
C

سه شنبه
96/01/29
قلم
316
C
سه شنبه
96/01/29
قلم
اتاق استاد
B

سه شنبه
96/02/12
قلم
307
C
سه شنبه
96/02/12
قلم
315
B

سه شنبه
96/02/19
قلم
307
C

سه شنبه
96/02/26
قلم
307
C
سه شنبه
96/02/26
قلم
315
D

سه شنبه
96/03/02
قلم
201
C
033-21-12مباني واصول سازمان ومديريت1حسيني فر سيد مجتبي
شنبه
95/11/16
قلم
316
E

شنبه
95/11/30
قلم
316
E

شنبه
95/12/14
قلم
316
E

شنبه
96/01/26
قلم
303
E

شنبه
96/02/09
قلم
303
E

شنبه
96/02/23
قلم
315
E
033-21-12مباني واصول سازمان ومديريت2اساتید گروه آموزشی
033-21-12مباني واصول سازمان ومديريت2اساتید گروه آموزشی
265-18-12مديريت منابع انساني1باوندپور مريممراجعه به رشته مدیریت بازرگانی
011-38-12تصميم گيري وتعيين خطمشي صنعتي1روح پرور مه لقا محمد جوادمراجعه به برنامه مدیریت دولتی
123-18-12مديريت رفتارسازماني2موسوی علی محمد
123-18-12مديريت رفتارسازماني1جعفرپور جواد
یکشنبه
95/11/10
قلم
220
E

یکشنبه
95/11/24
قلم
310
E

یکشنبه
95/12/08
قلم
310
E

یکشنبه
96/02/03
قلم
310
E
یکشنبه
96/02/03
قلم
303
F

یکشنبه
96/02/17
قلم
308
EF

یکشنبه
96/02/31
قلم
220
EF
123-18-12مديريت رفتارسازماني1اساتید گروه آموزشی
123-18-12مديريت رفتارسازماني2موسوی علی محمد
123-18-12مديريت رفتارسازماني3نامداري خديجه
شنبه
95/11/09
قلم
303
D

شنبه
95/11/23
قلم
303
D

شنبه
95/12/07
قلم
303
D

شنبه
95/12/21
قلم
303
D

شنبه
96/01/19
قلم
303
D

شنبه
96/02/02
قلم
303
D

شنبه
96/02/16
قلم
303
D

شنبه
96/02/30
قلم
303
D
شنبه
96/02/30
قلم
303
E
123-18-12مديريت رفتارسازماني4اسدی محمد حسن
پنج شنبه
95/12/26
اندیشه
210
D

پنج شنبه
96/01/17
اندیشه
210
D

پنج شنبه
96/01/24
اندیشه
210
D

پنج شنبه
96/01/31
اندیشه
210
D

پنج شنبه
96/02/07
اندیشه
210
D

پنج شنبه
96/02/14
اندیشه
210
D

پنج شنبه
96/02/21
اندیشه
210
D

پنج شنبه
96/02/28
اندیشه
210
D
پنج شنبه
96/02/28
اندیشه
210
E