دانشگاه پیام نور - مرکز شیراز
برنامه کلاسی
نیمسال اول 96-95
مهندسي مديريت اجرايي
 جستجوی درس         F:18-20    E:16-18   D:14-16   C:12-14    B:10-12    A:8-10  
کد درس نام درس گروه استادتوضیحاتهفته
1
هفته
2
هفته
3
هفته
4
هفته
5
هفته
6
هفته
7
هفته
8
هفته
9
هفته
10
هفته
11
هفته
12
هفته
13
هفته
14
هفته
15
هفته
16
001-11-13ماشين هاي ابزار1باقری فرد سمنسا
سه شنبه
95/12/03
قلم
215
E

سه شنبه
95/12/17
قلم
217
E

سه شنبه
96/01/15
قلم
304
DE

سه شنبه
96/02/12
قلم
309
E

سه شنبه
96/02/19
قلم
207
D
سه شنبه
96/02/19
قلم
317
E

سه شنبه
96/02/26
قلم
207
D
سه شنبه
96/02/26
قلم
306
E
002-11-13مهندسي رايانه هاي كوچك1احسنت بیتا
یکشنبه
95/11/24
قلم
202
A

یکشنبه
95/12/01
قلم
202
A
یکشنبه
95/12/01
قلم
202
B

یکشنبه
95/12/08
قلم
202
A

یکشنبه
95/12/15
قلم
202
A
یکشنبه
95/12/15
قلم
202
B

یکشنبه
95/12/22
قلم
202
A

یکشنبه
96/01/20
قلم
202
A

یکشنبه
96/01/27
قلم
202
A

یکشنبه
96/02/03
قلم
202
A
یکشنبه
96/02/03
قلم
202
B

یکشنبه
96/02/10
قلم
202
A

یکشنبه
96/02/17
قلم
202
A

یکشنبه
96/02/31
قلم
202
A
002-12-13مديريت كارگاه ومنابع انساني1شکر خوار علیمراجعه شود به برنامه رشته مهندسی مدیریت پروژه
002-20-11طراحي معماري وشهرسازي1امینی لاری شهرزاد
سه شنبه
95/11/26
قلم
202
AB

سه شنبه
95/12/10
قلم
202
AB

سه شنبه
95/12/24
قلم
202
AB

چهارشنبه
96/02/13
قلم
201
A
چهارشنبه
96/02/13
قلم
303
B
002-22-11آمارواحتمال مهندسي1تركماني وحيدهمراجعه شود به برنامه رشته مهندسی صنایع تجمیع
003-11-13محيطهاي چندرسانه اي1کاربر علیرضا
یکشنبه
95/11/24
قلم
306
AB

یکشنبه
95/12/08
قلم
317
AB

یکشنبه
95/12/22
قلم
306
B
یکشنبه
95/12/22
قلم
216
A

یکشنبه
96/01/27
قلم
317
AB

یکشنبه
96/02/10
قلم
317
AB

یکشنبه
96/02/17
قلم
307
AB

یکشنبه
96/02/24
قلم
215
AB
004-11-13ترموديناميك وانتقال حرارت1محمدی مهدی
پنج شنبه
95/11/14
قلم
215
DE

پنج شنبه
95/11/21
قلم
304
DE

پنج شنبه
95/11/28
قلم
304
DE

پنج شنبه
95/12/05
قلم
304
DE

پنج شنبه
95/12/19
قلم
304
DE

دوشنبه
95/12/23
قلم
318
D
دوشنبه
95/12/23
قلم
305
C

پنج شنبه
96/01/17
قلم
217
DE

پنج شنبه
96/01/24
قلم
308
D

پنج شنبه
96/01/31
قلم
308
D

پنج شنبه
96/02/07
قلم
308
D

پنج شنبه
96/02/14
قلم
308
D

پنج شنبه
96/02/21
قلم
204
D
004-12-13تحليل سازه 11مينو سپهر محمدمراجعه شود به برنامه رشته مهندسی عمران
005-12-13مصالح ساختماني وآزمايشگاه1علی زاده محمد رضامراجعه شود به برنامه رشته مهندسی پروژه
005-22-11استاتيك1مينو سپهر محمدمراجعه شود به برنامه رشته مهندسی صنایع چندبخشی
007-11-13سيستم هاي تهويه وتبريد1همت یکتا
شنبه
95/12/07
قلم
217
E

شنبه
95/12/21
قلم
302
E

شنبه
96/01/19
اندیشه
104
EF

شنبه
96/01/26
قلم
317
EF

شنبه
96/02/02
قلم
310
EF

شنبه
96/02/23
قلم
309
EF
008-11-13مهندسي اطلاعات1زاهدیان نژاد اکبر
چهارشنبه
96/01/16
قلم
209
EF

چهارشنبه
96/01/23
قلم
215
EF

چهارشنبه
96/01/30
قلم
215
EF

چهارشنبه
96/02/06
قلم
215
EF

چهارشنبه
96/02/13
قلم
215
EF

چهارشنبه
96/02/20
قلم
209
EF

یکشنبه
96/02/24
قلم
216
EF
008-12-13تكنولوژي بتن وآزمايشگاه1دادگر محمد حسين
پنج شنبه
95/11/07
قلم
209
AB

پنج شنبه
95/11/21
قلم
215
AB

پنج شنبه
95/12/05
قلم
215
AB

پنج شنبه
95/12/26
قلم
215
AB

پنج شنبه
96/01/24
قلم
209
AB

پنج شنبه
96/02/07
قلم
209
AB

پنج شنبه
96/02/21
قلم
209
AB
008-22-11فرآيندهاي توليد1باقری فرد سمنسامراجعه شود به برنامه مهندسی صنایع چند بخشی
009-11-13بهينه سازي مصرف انرژي درساختمان1ژیانی بخش محسن
شنبه
95/12/14
قلم
203
C
شنبه
95/12/14
قلم
204
D

شنبه
96/01/19
قلم
204
CD

شنبه
96/02/02
قلم
305
D
شنبه
96/02/02
قلم
306
C

شنبه
96/02/09
قلم
307
CD
009-12-13ماشين آلات ساخت1شکر خوار علیمراجعه شود به برنامه رشته مهندسی مدیریت پروژه
009-22-11مقاومت مصالح 11مينو سپهر محمدمراجعه شود به برنامه رشته مهندسی صنایع چند بخشی
010-11-13علم مواد1باقری فرد سمنسا
سه شنبه
95/11/05
قلم
209
BC

سه شنبه
95/11/19
قلم
215
BC

سه شنبه
95/12/03
قلم
215
BC

سه شنبه
95/12/17
قلم
209
BC

سه شنبه
96/02/19
قلم
209
BC

سه شنبه
96/02/26
قلم
215
BC
010-12-13اجراي متره وبرآورد1دادگر محمد حسين
پنج شنبه
95/11/07
قلم
215
CD

پنج شنبه
95/11/21
قلم
215
CD

پنج شنبه
95/12/05
قلم
215
CD

پنج شنبه
95/12/26
قلم
215
CD

پنج شنبه
96/01/24
قلم
215
CD

پنج شنبه
96/02/07
قلم
215
CD

پنج شنبه
96/02/21
قلم
215
CD
010-22-11مباني مهندسي برق1سلطانی رویامراجعه شود به برنامه رشته مهندسی صنایع چند بخشی
012-22-11نقشه كشي عمومي1فروتن ایمانمراجعه شود به برنامه رشته مهندسی صنایع چندبخشی
013-22-11ارزيابي كاروزمان1مخلص آبادي فراهاني زينبمراجعه شود به برنامه رشته مهندسی صنایع چندبخشی
017-11-13بارگذاري1رضایی مهدیمراجعه شود به برنامه رشته مهندسی عمران
020-22-11برنامه ريزي نگهداري وتعميرات1فرنيا اسماءمراجعه شود به برنامه رشته مهندسی صنایع چندبخشی
031-11-13طراحي فرآيند1ژیانی بخش محسن
شنبه
95/12/07
قلم
203
A

شنبه
95/12/14
قلم
217
AB

شنبه
96/01/19
قلم
216
AB

شنبه
96/01/26
قلم
216
AB

شنبه
96/02/02
قلم
317
A
شنبه
96/02/02
قلم
308
B

شنبه
96/02/09
قلم
217
AB
032-11-13كاربرد نانو در مهندسي اجرايي1فروتن ایمان
شنبه
95/11/23
قلم
209
C

شنبه
95/12/07
قلم
209
C

شنبه
96/01/19
قلم
209
C

شنبه
96/02/02
قلم
209
C
033-11-13مكانيك سيالات1محمدی مهدیمراجعه شود به برنامه مهندسی عمران
034-11-13نقشه كشي تخصصي1فروتن ایمان
شنبه
95/11/16
قلم
کارگاه نقشه کشی
CD

شنبه
95/11/30
قلم
کارگاه نقشه کشی
CD

شنبه
95/12/14
قلم
کارگاه نقشه کشی
CD

شنبه
96/01/26
قلم
کارگاه نقشه کشی
CD

شنبه
96/02/09
قلم
کارگاه نقشه کشی
CD

شنبه
96/02/16
قلم
کارگاه نقشه کشی
CD

شنبه
96/02/23
قلم
کارگاه نقشه کشی
CD
036-11-13آشنايي با مقررات كارآفريني1عطری نیاسر نرجس
سه شنبه
95/12/03
قلم
202
C

سه شنبه
95/12/10
قلم
202
C

سه شنبه
95/12/17
قلم
202
C

سه شنبه
96/02/12
قلم
209
C
039-12-13تاسيسات زيربنايي وساختمان1همت یکتامراجعه شود به برنامه رشته مهندسی پروژه
063-14-12اصول حسابداري1شکوهی فتانهمراجعه شود به برنامه رشته مهندسی صنایع چند بخشی
080-17-11كنترل كيفيت آماري1شکوهی فتانهمراجعه شود به برنامه رشته مهندسی صنایع چندبخشی
080-22-11مديريت مهندسي1حق جو اسماعیلمراجعه شود به برنامه رشته مهندسی صنایع چندبخشی
108-11-11رياضي عمومي 11نيك بخت مريم
شنبه
95/11/09
قلم
213
A

شنبه
95/11/16
قلم
301
A

شنبه
95/11/23
قلم
213
A

شنبه
95/11/30
قلم
307
A

شنبه
95/12/07
قلم
211
A

شنبه
95/12/14
قلم
213
A

شنبه
95/12/21
قلم
307
A

شنبه
96/01/19
قلم
213
A

شنبه
96/01/26
قلم
212
A

شنبه
96/02/02
قلم
212
A

شنبه
96/02/09
قلم
202
A

شنبه
96/02/16
قلم
211
A

شنبه
96/02/23
قلم
202
A

شنبه
96/02/30
قلم
202
A
112-18-12سيستم هاي اطلاعات مديريت1استخر سید احمد
دوشنبه
95/11/18
قلم
215
E

دوشنبه
95/11/25
قلم
202
E

دوشنبه
95/12/02
قلم
215
E

دوشنبه
95/12/09
قلم
202
E

دوشنبه
95/12/16
قلم
215
E

دوشنبه
96/01/28
قلم
215
EF
113-18-12مديريت كيفيت وبهره وري1زاهدیان نژاد اکبرمراجعه شود به برنامه رشته مهندسی صنایع
114-18-12مديريت وكنترل پروژه1تاج فر بهراد
پنج شنبه
95/11/14
قلم
209
AB

پنج شنبه
95/11/28
قلم
215
AB

پنج شنبه
95/12/19
قلم
215
AB

پنج شنبه
96/01/17
قلم
215
AB

پنج شنبه
96/01/31
قلم
209
AB

پنج شنبه
96/02/14
قلم
215
AB

پنج شنبه
96/02/28
قلم
209
AB
115-18-12تحقيق درعمليات 11تاج فر بهراد
پنج شنبه
95/11/14
قلم
209
CD

پنج شنبه
95/11/28
قلم
215
CD

پنج شنبه
95/12/19
قلم
215
CD

پنج شنبه
96/01/17
قلم
215
CD

پنج شنبه
96/01/31
قلم
215
CD

پنج شنبه
96/02/14
قلم
215
CD

پنج شنبه
96/02/28
قلم
217
CD
164-12-12زبان تخصصي1باقری فرد سمنسا
سه شنبه
95/11/19
قلم
209
D

سه شنبه
95/11/26
قلم
209
D

سه شنبه
95/12/03
قلم
202
D

سه شنبه
95/12/10
قلم
209
D

سه شنبه
95/12/17
قلم
209
D

سه شنبه
95/12/24
قلم
215
D

سه شنبه
96/01/29
قلم
209
D

سه شنبه
96/02/12
قلم
202
D

شنبه
96/02/30
قلم
206
D
178-15-11برنامه سازي رايانه1طوسی امینمراجعه شود به برنامه رشته مهندسی صنایع چندبخشی
179-15-11روشهاي محاسبات عددي1علیزاده مرتضیمراجعه شود به برنامه رشته مهندسی صنایع چندبخشی
183-15-11طراحي وساخت به كمك كامپيوتر1ذاکر زاده مسعود
شنبه
95/11/16
اندیشه
کارگاه کامپیوتر2
AB

شنبه
95/11/23
اندیشه
کارگاه کامپیوتر2
AB

شنبه
95/11/30
اندیشه
کارگاه کامپیوتر2
AB

شنبه
95/12/07
اندیشه
کارگاه کامپیوتر2
AB

شنبه
95/12/14
اندیشه
کارگاه کامپیوتر2
AB

شنبه
96/01/19
اندیشه
کارگاه کامپیوتر2
AB

شنبه
96/02/02
اندیشه
کارگاه کامپیوتر2
AB

شنبه
96/02/09
اندیشه
کارگاه کامپیوتر2
AB

شنبه
96/02/16
اندیشه
کارگاه کامپیوتر2
AB

شنبه
96/02/23
اندیشه
کارگاه کامپیوتر2
AB
184-15-11مدارهاي الكتريكي1سلطانی رویا
دوشنبه
95/11/18
قلم
304
DE

دوشنبه
95/12/02
قلم
304
DE

دوشنبه
95/12/16
قلم
304
DE

دوشنبه
96/01/28
قلم
304
DE

دوشنبه
96/02/11
اندیشه
102
D
185-15-11مهندسي اينترنت وشبكه1کاربر علیرضا
یکشنبه
95/11/24
قلم
306
CD

یکشنبه
95/12/08
قلم
203
D
یکشنبه
95/12/08
قلم
309
C

یکشنبه
95/12/22
قلم
306
CD

یکشنبه
96/01/27
قلم
317
CD

یکشنبه
96/02/10
قلم
216
D
یکشنبه
96/02/10
قلم
317
C

یکشنبه
96/02/17
قلم
301
CD

یکشنبه
96/02/24
قلم
304
CD
186-15-11ماشين هاي الكتريكي1زیانی زهرا
شنبه
95/11/30
قلم
212
E

شنبه
95/12/07
قلم
204
E

شنبه
95/12/14
قلم
304
E

شنبه
95/12/21
قلم
204
E

شنبه
96/01/26
قلم
305
EF

شنبه
96/02/09
قلم
215
EF

شنبه
96/02/16
قلم
216
EF

شنبه
96/02/23
قلم
305
EF
187-15-11آزمايشگاه مهندسي رايانه هاي كوچك1خزدوزی نژاد لیلا
یکشنبه
95/12/01
غدیر
402
ABC

یکشنبه
95/12/08
غدیر
402
ABC

یکشنبه
95/12/15
غدیر
402
ABC

یکشنبه
96/01/20
غدیر
402
ABC

یکشنبه
96/01/27
غدیر
402
AB

یکشنبه
96/02/03
غدیر
402
AB
188-15-11آزمايشگاه شبكه1آذری وحیدرضا
پنج شنبه
95/12/05
غدیر
401
A

پنج شنبه
95/12/19
غدیر
402
AB

پنج شنبه
96/01/17
غدیر
402
AB

پنج شنبه
96/01/24
غدیر
402
AB

پنج شنبه
96/01/31
غدیر
402
AB

پنج شنبه
96/02/07
غدیر
402
AB

پنج شنبه
96/02/14
غدیر
402
AB

پنج شنبه
96/02/21
غدیر
402
AB
201-15-11تجزيه وتحليل وطراحي سيستم هاي اطلاعاتي1فهرستی سارامراجعه شود به برنامه رشته مهندسی صنایع چندبخشی
- - - -- **************
004-22-11كارگاه عمومي 111شکاری مهدیهمان گروه 01 تعریف شده در سیستم گلستان
شنبه
95/12/14
کارگاه سوله
کارگاه ماشین ابزار
A

شنبه
95/12/21
کارگاه سوله
کارگاه ماشین ابزار
A

شنبه
96/01/19
کارگاه سوله
کارگاه ماشین ابزار
A

شنبه
96/01/26
کارگاه سوله
کارگاه ماشین ابزار
A

شنبه
96/02/02
کارگاه سوله
کارگاه ماشین ابزار
A

شنبه
96/02/09
کارگاه سوله
کارگاه ماشین ابزار
A

شنبه
96/02/16
کارگاه سوله
کارگاه ماشین ابزار
A

شنبه
96/02/23
کارگاه سوله
کارگاه ماشین ابزار
A
004-22-11كارگاه عمومي 112شکاری مهدی
شنبه
95/12/14
کارگاه سوله
کارگاه ماشین ابزار
B

شنبه
95/12/21
کارگاه سوله
کارگاه ماشین ابزار
B

شنبه
96/01/19
کارگاه سوله
کارگاه ماشین ابزار
B

شنبه
96/01/26
کارگاه سوله
کارگاه ماشین ابزار
B

شنبه
96/02/02
کارگاه سوله
کارگاه ماشین ابزار
B

شنبه
96/02/09
کارگاه سوله
کارگاه ماشین ابزار
B

شنبه
96/02/16
کارگاه سوله
کارگاه ماشین ابزار
B

شنبه
96/02/23
کارگاه سوله
کارگاه ماشین ابزار
B
006-12-13قوانين حاكم برپروژه1جاعل آرش
یکشنبه
95/11/17
قلم
209
AB

یکشنبه
95/12/01
قلم
209
AB

یکشنبه
95/12/15
قلم
215
AB

یکشنبه
96/01/27
قلم
216
AB

دوشنبه
96/02/04
قلم
213
B
دوشنبه
96/02/04
قلم
313
C
چهارشنبه
96/02/06
قلم
اتاق استاد
C

یکشنبه
96/02/24
قلم
202
AB
006-22-11كارگاه عمومي 213شکاری مهدیدر سیستم گلستان گروه 1 تعریف شده است
شنبه
95/12/14
کارگاه سوله
کارگاه ماشین ابزار
C

شنبه
95/12/21
کارگاه سوله
کارگاه ماشین ابزار
C

شنبه
96/01/19
کارگاه سوله
کارگاه ماشین ابزار
C

شنبه
96/01/26
کارگاه سوله
کارگاه ماشین ابزار
C

شنبه
96/02/02
کارگاه سوله
کارگاه ماشین ابزار
C

شنبه
96/02/09
کارگاه سوله
کارگاه ماشین ابزار
C

شنبه
96/02/16
کارگاه سوله
کارگاه ماشین ابزار
C

شنبه
96/02/23
کارگاه سوله
کارگاه ماشین ابزار
C
006-22-11كارگاه عمومي 214شکاری مهدی
شنبه
95/12/14
کارگاه سوله
کارگاه ماشین ابزار
D

شنبه
95/12/21
کارگاه سوله
کارگاه ماشین ابزار
D

شنبه
96/01/19
کارگاه سوله
کارگاه ماشین ابزار
D

شنبه
96/01/26
کارگاه سوله
کارگاه ماشین ابزار
D

شنبه
96/02/02
کارگاه سوله
کارگاه ماشین ابزار
D

شنبه
96/02/09
کارگاه سوله
کارگاه ماشین ابزار
D

شنبه
96/02/16
کارگاه سوله
کارگاه ماشین ابزار
D

شنبه
96/02/23
کارگاه سوله
کارگاه ماشین ابزار
D
011-22-11آزمايشگاه مباني مهندسي برق1فلاح تفتی محمدامیرتجمیع صنایع
یکشنبه
96/01/20
قلم
از مدار1
AB

یکشنبه
96/01/27
قلم
از مدار1
AB

یکشنبه
96/02/03
قلم
از مدار1
AB

یکشنبه
96/02/24
قلم
از مدار1
CD
011-22-11آزمايشگاه مباني مهندسي برق2فلاح تفتی محمدامیرتجمیع صنایع
سه شنبه
96/01/15
قلم
از مدار 2 / کارگاه برق / رباتیک
AB

سه شنبه
96/01/29
قلم
از مدار 2 / کارگاه برق / رباتیک
AB

سه شنبه
96/02/12
قلم
از مدار 2 / کارگاه برق / رباتیک
AB
011-22-11آزمايشگاه مباني مهندسي برق3قاسمي افروزتجمیع صنایع
دوشنبه
95/11/18
قلم
از مدار 2 / کارگاه برق / رباتیک
CD

دوشنبه
95/11/25
قلم
از مدار 2 / کارگاه برق / رباتیک
E

دوشنبه
95/12/02
قلم
از مدار 2 / کارگاه برق / رباتیک
E

دوشنبه
95/12/09
قلم
از مدار 2 / کارگاه برق / رباتیک
E

دوشنبه
95/12/16
قلم
از مدار 2 / کارگاه برق / رباتیک
E

دوشنبه
95/12/23
قلم
از مدار 2 / کارگاه برق / رباتیک
E

دوشنبه
96/01/21
قلم
از مدار 2 / کارگاه برق / رباتیک
EF

دوشنبه
96/01/28
قلم
از مدار 2 / کارگاه برق / رباتیک
E

دوشنبه
96/02/04
قلم
از مدار 2 / کارگاه برق / رباتیک
EF

دوشنبه
96/02/11
قلم
از مدار1
F
011-22-11آزمايشگاه مباني مهندسي برق4اژدري آرشتجمیع صنایع
چهارشنبه
95/11/27
قلم
از مدار1
C

چهارشنبه
95/12/04
قلم
از مدار1
C

چهارشنبه
95/12/11
قلم
از مدار1
C

چهارشنبه
95/12/18
قلم
از مدار1
C

چهارشنبه
95/12/25
قلم
از مدار1
C

چهارشنبه
96/01/16
قلم
از مدار1
C

چهارشنبه
96/01/23
قلم
از مدار1
C

چهارشنبه
96/01/30
قلم
از مدار1
C

چهارشنبه
96/02/06
قلم
از مدار1
C

چهارشنبه
96/02/13
قلم
از مدار1
C
011-22-11آزمايشگاه مباني مهندسي برق5جوکار محمد باقرتجمیع صنایع
چهارشنبه
95/12/18
قلم
از مدار 2 / کارگاه برق / رباتیک
D

چهارشنبه
95/12/25
قلم
313
D

چهارشنبه
96/01/16
قلم
از مدار 2 / کارگاه برق / رباتیک
D

چهارشنبه
96/01/23
قلم
317
D

چهارشنبه
96/01/30
قلم
از مدار 2 / کارگاه برق / رباتیک
D

چهارشنبه
96/02/06
قلم
از مدار 2 / کارگاه برق / رباتیک
D

چهارشنبه
96/02/13
قلم
از مدار 2 / کارگاه برق / رباتیک
D

چهارشنبه
96/02/20
قلم
از مدار 2 / کارگاه برق / رباتیک
D

چهارشنبه
96/02/27
قلم
از مدار 2 / کارگاه برق / رباتیک
D
014-22-11برنامه ريزي وكنترل توليدوموجودي هاي 11پروه عبدالکریم
سه شنبه
95/11/12
قلم
209
AB

سه شنبه
95/11/26
قلم
216
AB

سه شنبه
95/12/10
قلم
216
AB

سه شنبه
95/12/24
قلم
215
AB

سه شنبه
96/01/15
قلم
209
AB

سه شنبه
96/01/29
قلم
216
AB

سه شنبه
96/02/19
قلم
215
AB

سه شنبه
96/02/26
اندیشه
105
AB
015-22-11طرح ريزي واحدهاي صنعتي1پروه عبدالکریم
سه شنبه
95/11/12
قلم
209
CD

سه شنبه
95/11/26
قلم
202
CD

سه شنبه
95/12/10
قلم
216
CD

سه شنبه
95/12/24
قلم
202
CD

سه شنبه
96/01/15
قلم
202
CD

سه شنبه
96/01/29
قلم
215
CD

سه شنبه
96/02/19
قلم
215
CD

سه شنبه
96/02/26
اندیشه
207
D
سه شنبه
96/02/26
اندیشه
104
C
063-14-12اصول حسابداري1شکوهی فتانه
چهارشنبه
95/11/20
قلم
304
AB

چهارشنبه
95/12/04
قلم
304
AB

چهارشنبه
95/12/18
قلم
217
AB

چهارشنبه
95/12/25
قلم
215
AB

چهارشنبه
96/01/23
قلم
217
AB

چهارشنبه
96/01/30
قلم
217
AB

چهارشنبه
96/02/06
قلم
304
AB

چهارشنبه
96/02/13
قلم
اتاق استاد
A
چهارشنبه
96/02/13
قلم
ازتجزیه دستگاهی
B
079-22-11اقتصاد مهندسي1یزدی زینب
یکشنبه
95/11/17
قلم
215
DE

یکشنبه
95/12/01
قلم
217
DE

یکشنبه
95/12/15
قلم
215
DE

یکشنبه
96/01/20
قلم
209
DE

یکشنبه
96/02/03
قلم
215
DE

یکشنبه
96/02/17
قلم
209
DE
101-13-11فيزيك پايه 11جرسه رضاتجمیع صنایع
شنبه
95/11/30
قلم
204
A

شنبه
95/12/07
قلم
204
A

شنبه
95/12/14
قلم
204
A

شنبه
95/12/21
قلم
204
A

شنبه
96/01/19
قلم
204
A

شنبه
96/01/26
قلم
204
A

شنبه
96/02/02
قلم
204
A

شنبه
96/02/09
قلم
204
A

شنبه
96/02/16
قلم
204
A
102-13-11آزمايشگاه فيزيك پايه 11گلستاني زاده سيده طاهرهتجمیع صنایع
یکشنبه
95/12/08
قلم
از فیریک 1
C

یکشنبه
95/12/15
قلم
از فیریک 1
C

یکشنبه
95/12/22
قلم
از فیریک 1
C

یکشنبه
96/01/20
قلم
از فیریک 1
C

یکشنبه
96/01/27
قلم
از فیریک 1
C

یکشنبه
96/02/03
قلم
از فیریک 1
C

یکشنبه
96/02/10
قلم
از فیریک 1
C

یکشنبه
96/02/17
قلم
از فیریک 1
C
102-13-11آزمايشگاه فيزيك پايه 12گلستاني زاده سيده طاهرهتجمیع صنایع
یکشنبه
95/12/08
قلم
از فیریک 1
D

یکشنبه
95/12/15
قلم
از فیریک 1
D

یکشنبه
95/12/22
قلم
از فیریک 1
D

یکشنبه
96/01/20
قلم
از فیریک 1
D

یکشنبه
96/01/27
قلم
از فیریک 1
D

یکشنبه
96/02/03
قلم
از فیریک 1
D

یکشنبه
96/02/10
قلم
از فیریک 1
D

یکشنبه
96/02/17
قلم
از فیریک 1
D
102-13-11آزمايشگاه فيزيك پايه 13خسروانی ساراتجمیع صنایع
سه شنبه
95/12/03
قلم
از فیریک 1
B

سه شنبه
95/12/10
قلم
از فیریک 1
B

سه شنبه
95/12/17
قلم
از فیریک 1
B

سه شنبه
95/12/24
قلم
از فیریک 1
B

سه شنبه
96/01/15
قلم
از فیریک 1
B

سه شنبه
96/01/29
قلم
از فیریک 1
B

سه شنبه
96/02/12
قلم
از فیریک 1
B

سه شنبه
96/02/19
قلم
از فیریک 1
B
102-13-11آزمايشگاه فيزيك پايه 14خسروانی ساراتجمیع صنایع
سه شنبه
95/12/03
قلم
از فیریک 1
C

سه شنبه
95/12/10
قلم
از فیریک 1
C

سه شنبه
95/12/17
قلم
از فیریک 1
C

سه شنبه
95/12/24
قلم
از فیریک 1
C

سه شنبه
96/01/15
قلم
از فیریک 1
C

سه شنبه
96/01/29
قلم
از فیریک 1
C

سه شنبه
96/02/12
قلم
از فیریک 1
C

سه شنبه
96/02/19
قلم
از فیریک 1
C
103-13-11فيزيك پايه 21جرسه رضا هم زمان با گروه دو
103-13-11فيزيك پايه 22جرسه رضاتجمیع صنایع
شنبه
95/11/30
قلم
204
B

شنبه
95/12/07
قلم
204
B

شنبه
95/12/14
قلم
204
B

شنبه
95/12/21
قلم
204
B

شنبه
96/01/19
قلم
204
B

شنبه
96/01/26
قلم
204
B

شنبه
96/02/02
قلم
204
B

شنبه
96/02/09
قلم
204
B

شنبه
96/02/16
قلم
204
B
104-13-11آزمايشگاه فيزيك پايه 21يزداني محمدتقيتجمیع صنایع
یکشنبه
95/12/08
قلم
از فیزیک 2
B

یکشنبه
95/12/15
قلم
از فیزیک 2
B

یکشنبه
95/12/22
قلم
از فیزیک 2
B

یکشنبه
96/01/20
قلم
از فیزیک 2
B

یکشنبه
96/01/27
قلم
از فیزیک 2
B

یکشنبه
96/02/03
قلم
از فیزیک 2
B

یکشنبه
96/02/10
قلم
از فیزیک 2
B

یکشنبه
96/02/17
قلم
از فیزیک 2
B
104-13-11آزمايشگاه فيزيك پايه 22جرسه رضاتجمیع صنایع
شنبه
95/12/07
قلم
از فیزیک 2
C

شنبه
95/12/14
قلم
از فیزیک 2
C

شنبه
95/12/21
قلم
از فیزیک 2
C

شنبه
96/01/19
قلم
از فیزیک 2
C

شنبه
96/01/26
قلم
از فیزیک 2
C

شنبه
96/02/02
قلم
از فیزیک 2
C

شنبه
96/02/09
قلم
از فیزیک 2
C

شنبه
96/02/16
قلم
از فیزیک 2
C
104-13-11آزمايشگاه فيزيك پايه 23اکبری صالحتجمیع صنایع
چهارشنبه
95/12/18
قلم
از فیزیک 2
C

چهارشنبه
95/12/25
قلم
از فیزیک 2
C

چهارشنبه
96/01/16
قلم
از فیزیک 2
C

چهارشنبه
96/01/23
قلم
از فیزیک 2
C

چهارشنبه
96/01/30
قلم
از فیزیک 2
C

چهارشنبه
96/02/06
قلم
از فیزیک
C

چهارشنبه
96/02/13
قلم
از فیزیک 2
C

چهارشنبه
96/02/20
قلم
از فیزیک 2
C
104-13-11آزمايشگاه فيزيك پايه 24جعفری سید جلالهمزمان با گروه یک مهندسی
109-11-11رياضي عمومي 21اميري سيدناصر
دوشنبه
95/11/25
قلم
204
AB

دوشنبه
95/12/02
قلم
210
AB

دوشنبه
95/12/09
قلم
203
A

دوشنبه
95/12/16
قلم
203
A

دوشنبه
95/12/23
قلم
207
AB

دوشنبه
96/01/14
قلم
203
AB

دوشنبه
96/01/21
قلم
203
A

دوشنبه
96/01/28
قلم
201
A
دوشنبه
96/01/28
قلم
203
DE

دوشنبه
96/02/04
قلم
203
A
دوشنبه
96/02/04
اندیشه
103
DE

دوشنبه
96/02/11
قلم
210
AB
دوشنبه
96/02/11
قلم
210
DE

یکشنبه
96/02/17
اندیشه
103
CD
پنج شنبه
96/02/21
قلم
306
B
پنج شنبه
96/02/21
قلم
318
C
110-11-11معادلات ديفرانسيل3سادات حسینی پرویز
دوشنبه
95/11/11
قلم
204
CD

دوشنبه
95/11/18
قلم
204
CD

دوشنبه
95/11/25
قلم
204
CD

دوشنبه
95/12/02
قلم
204
CD

دوشنبه
95/12/09
قلم
301
CD

دوشنبه
95/12/16
قلم
301
CD

دوشنبه
95/12/23
قلم
301
CD

دوشنبه
96/01/21
قلم
301
CD
- - - -- **************
115-18-12تحقيق درعمليات 11تاج فر بهرادمراجعه شود به برنامه رشته مهندسی اجرایی
115-18-12تحقيق درعمليات 11تاج فر بهرادمراجعه شود به برنامه رشته مهندسی اجرایی
002-12-13مديريت كارگاه ومنابع انساني1شکر خوار علی
سه شنبه
95/12/03
قلم
308
BC

سه شنبه
95/12/17
قلم
203
C
سه شنبه
95/12/17
قلم
308
B

سه شنبه
96/01/15
قلم
215
BC

سه شنبه
96/02/12
قلم
203
B
سه شنبه
96/02/12
قلم
204
C
002-22-11آمارواحتمال مهندسي1تركماني وحيده
سه شنبه
95/11/19
قلم
216
AB

سه شنبه
95/11/26
قلم
217
AB

سه شنبه
95/12/03
قلم
216
AB

سه شنبه
95/12/10
قلم
303
AB

سه شنبه
95/12/24
قلم
217
AB

سه شنبه
96/01/29
قلم
217
AB

سه شنبه
96/02/12
قلم
215
AB

سه شنبه
96/02/19
قلم
216
AB
002-22-11آمارواحتمال مهندسي1تركماني وحيدهمراجعه شود به برنامه رشته مهندسی صنایع تجمیع
004-12-13تحليل سازه 11مينو سپهر محمدمراجعه شود به برنامه رشته مهندسی عمران
005-12-13مصالح ساختماني وآزمايشگاه1علی زاده محمد رضا
چهارشنبه
95/11/20
قلم
209
AB

چهارشنبه
95/12/04
قلم
209
AB

چهارشنبه
95/12/18
کارگاه سوله
از مقاومت مصالح
AB

چهارشنبه
96/01/16
قلم
209
AB

چهارشنبه
96/01/30
کارگاه سوله
از مقاومت مصالح
AB

چهارشنبه
96/02/13
قلم
209
AB

چهارشنبه
96/02/20
کارگاه سوله
از مقاومت مصالح
AB
005-22-11استاتيك1مينو سپهر محمد
چهارشنبه
95/11/13
قلم
215
AB

چهارشنبه
95/11/27
قلم
216
AB

چهارشنبه
95/12/11
قلم
215
AB

چهارشنبه
95/12/25
قلم
209
AB

چهارشنبه
96/01/16
قلم
216
AB

چهارشنبه
96/01/23
قلم
209
AB

چهارشنبه
96/01/30
قلم
216
AB

چهارشنبه
96/02/06
قلم
215
AB

چهارشنبه
96/02/13
قلم
216
AB

چهارشنبه
96/02/20
قلم
205
B
005-22-11استاتيك1مينو سپهر محمدمراجعه شود به برنامه رشته مهندسی صتایع چندبخشی
008-12-13تكنولوژي بتن وآزمايشگاه1دادگر محمد حسينمراجعه شود به برنامه رشته مهندسی مدیریت اجرایی
008-22-11فرآيندهاي توليد1باقری فرد سمنسا
سه شنبه
95/11/12
قلم
202
BC

سه شنبه
95/11/26
قلم
209
BC

سه شنبه
95/12/10
قلم
209
BC

سه شنبه
95/12/24
قلم
209
BC

سه شنبه
96/01/29
قلم
209
BC

سه شنبه
96/02/12
قلم
202
BC

شنبه
96/02/30
قلم
207
B
شنبه
96/02/30
قلم
207
C
008-22-11فرآيندهاي توليد1باقری فرد سمنسامراجعه شود به برنامه مهندسی صنایع چند بخشی
009-12-13ماشين آلات ساخت1شکر خوار علی
سه شنبه
95/12/10
قلم
201
BC

سه شنبه
95/12/24
قلم
201
BC

سه شنبه
96/02/19
قلم
317
BC

سه شنبه
96/02/26
قلم
203
BC
010-12-13اجراي متره وبرآورد1دادگر محمد حسينمراجعه شود به برنامه رشته مهندسی مدیریت اجرایی
010-22-11مباني مهندسي برق1سلطانی رویامراجعه شود به برنامه رشته مهندسی صنایع چند بخشی
010-22-11مباني مهندسي برق1سلطانی رویامراجعه شود به برنامه رشته مهندسی صنایع چند بخشی
010-22-11مباني مهندسي برق1سلطانی رویا
دوشنبه
95/11/11
قلم
215
DE

دوشنبه
95/11/25
قلم
304
DE

دوشنبه
95/12/09
قلم
304
DE

دوشنبه
95/12/23
قلم
216
DE

دوشنبه
96/01/21
قلم
216
DE

دوشنبه
96/02/04
قلم
217
DE

دوشنبه
96/02/18
قلم
217
DE
012-22-11نقشه كشي عمومي1فروتن ایمانمراجعه شود به برنامه رشته مهندسی صنایع چندبخشی
012-22-11نقشه كشي عمومي1فروتن ایمان
شنبه
95/11/23
قلم
209
AB

شنبه
95/11/30
قلم
کارگاه نقشه کشی
AB

شنبه
95/12/07
قلم
209
AB

شنبه
95/12/14
قلم
کارگاه نقشه کشی
AB

شنبه
95/12/21
قلم
209
AB

شنبه
96/01/19
قلم
کارگاه نقشه کشی
AB

شنبه
96/01/26
قلم
209
AB

شنبه
96/02/02
قلم
کارگاه نقشه کشی
AB

شنبه
96/02/09
قلم
کارگاه نقشه کشی
AB

شنبه
96/02/16
قلم
کارگاه نقشه کشی
AB
013-22-11ارزيابي كاروزمان1مخلص آبادي فراهاني زينبمراجعه شود به برنامه رشته مهندسی صنایع چندبخشی
013-22-11ارزيابي كاروزمان1مخلص آبادي فراهاني زينب
چهارشنبه
95/11/20
قلم
216
DE

چهارشنبه
95/12/11
قلم
216
DE

چهارشنبه
95/12/25
قلم
215
DE

چهارشنبه
96/01/30
قلم
202
F

چهارشنبه
96/02/06
قلم
209
F

چهارشنبه
96/02/13
قلم
202
F

چهارشنبه
96/02/20
قلم
216
DE

چهارشنبه
96/02/27
قلم
217
DE
شنبه
96/02/23
قلم
201
C
شنبه
96/02/23
قلم
315
D
پنج شنبه
96/02/28
قلم
315
E
039-12-13تاسيسات زيربنايي وساختمان1همت یکتا
شنبه
95/11/30
قلم
308
CD

شنبه
95/12/14
قلم
206
CD

شنبه
96/01/26
قلم
306
CD

شنبه
96/02/09
قلم
215
CD

شنبه
96/02/16
قلم
305
CD

شنبه
96/02/23
قلم
216
CD
004-11-13ترموديناميك وانتقال حرارت1محمدی مهدیمشترک با مهندسی مدیریت اجرایی
014-22-11برنامه ريزي وكنترل توليدوموجودي هاي 11پروه عبدالکریم
سه شنبه
95/11/12
قلم
209
AB

سه شنبه
95/11/26
قلم
216
AB

سه شنبه
95/12/10
قلم
216
AB

سه شنبه
95/12/24
قلم
215
AB

سه شنبه
96/01/15
قلم
209
AB

سه شنبه
96/01/29
قلم
216
AB

سه شنبه
96/02/19
قلم
215
AB

سه شنبه
96/02/26
اندیشه
105
AB
010-11-13علم مواد1باقری فرد سمنسامراجعه شود به برنامه رشته مهندسی اجرایی
010-11-13علم مواد1خلیل پور حمید
چهارشنبه
95/11/13
قلم
213
AB

چهارشنبه
95/11/20
قلم
220
AB

چهارشنبه
95/11/27
قلم
213
AB

چهارشنبه
95/12/04
قلم
302
A
چهارشنبه
95/12/04
قلم
309
B

چهارشنبه
95/12/18
قلم
309
A
چهارشنبه
95/12/18
قلم
302
B

چهارشنبه
96/01/16
قلم
312
AB

چهارشنبه
96/01/30
قلم
213
A
چهارشنبه
96/01/30
قلم
210
B

چهارشنبه
96/02/20
قلم
204
B
چهارشنبه
96/02/20
قلم
309
A
020-22-11برنامه ريزي نگهداري وتعميرات1فرنيا اسماءمراجعه شود به برنامه رشته مهندسی صنایع چندبخشی
020-22-11برنامه ريزي نگهداري وتعميرات1فرنيا اسماء
یکشنبه
95/11/17
قلم
209
DE

یکشنبه
96/01/20
قلم
209
F

یکشنبه
96/01/27
قلم
209
F

یکشنبه
96/02/03
قلم
202
F

یکشنبه
96/02/10
قلم
215
F

یکشنبه
96/02/17
قلم
209
F
115-18-12تحقيق درعمليات 11شکوهی فتانهفقط مخصوص رشته مهندسی مدیریت پروژه می باشد
دوشنبه
95/11/18
اندیشه
204
E

دوشنبه
95/11/25
قلم
209
E

دوشنبه
95/12/02
اندیشه
204
E

دوشنبه
95/12/09
اندیشه
204
DE
036-11-13آشنايي با مقررات كارآفريني1عطری نیاسر نرجسمراجعه شود به برنامه رشته مهندسی اجرایی
009-11-13بهينه سازي مصرف انرژي درساختمان1ژیانی بخش محسنمراجعه شود به برنامه رشته مهندسی اجرایی
201-15-11تجزيه وتحليل وطراحي سيستم هاي اطلاعاتي1فهرستی سارا
چهارشنبه
95/11/27
قلم
209
D
چهارشنبه
95/11/27
قلم
215
E

چهارشنبه
95/12/11
قلم
215
D
چهارشنبه
95/12/11
قلم
217
E

چهارشنبه
95/12/25
قلم
217
D
چهارشنبه
95/12/25
قلم
217
E

چهارشنبه
96/01/30
قلم
209
D
چهارشنبه
96/01/30
قلم
304
E

چهارشنبه
96/02/20
قلم
304
E
چهارشنبه
96/02/20
قلم
209
D
033-11-13مكانيك سيالات1محمدی مهدیمراجعه شود به برنامه مهندسی عمران
005-22-11استاتيك1مينو سپهر محمدمراجعه شود به برنامه رشته مهندسی صنایع چندبخشی
015-11-13طراحي اجرايي 1وپروژه1انصاري سلما
پنج شنبه
95/11/14
قلم
202
AB

پنج شنبه
95/11/28
قلم
209
AB

پنج شنبه
95/12/19
قلم
209
AB

پنج شنبه
96/01/17
قلم
209
AB

پنج شنبه
96/01/31
قلم
202
AB

پنج شنبه
96/02/14
قلم
209
AB

پنج شنبه
96/02/21
قلم
202
AB

پنج شنبه
96/02/28
قلم
202
AB
033-11-13مكانيك سيالات1محمدی مهدی
چهارشنبه
95/11/20
قلم
217
DE

چهارشنبه
95/11/27
قلم
217
DE

چهارشنبه
95/12/04
قلم
217
DE

چهارشنبه
95/12/11
قلم
316
DE

چهارشنبه
95/12/18
قلم
217
DE

چهارشنبه
95/12/25
قلم
216
DE

چهارشنبه
96/01/16
قلم
217
DE

چهارشنبه
96/01/23
قلم
315
D
چهارشنبه
96/01/23
قلم
315
E

چهارشنبه
96/02/13
قلم
217
DE

چهارشنبه
96/02/20
قلم
215
DE
004-12-13تحليل سازه 11مينو سپهر محمد
پنج شنبه
95/11/14
قلم
217
CD

پنج شنبه
95/11/21
قلم
317
CD

پنج شنبه
95/11/28
قلم
306
CD

پنج شنبه
95/12/05
قلم
203
CD

پنج شنبه
95/12/19
قلم
317
CD

پنج شنبه
95/12/26
قلم
209
CD

پنج شنبه
96/01/24
قلم
217
CD

پنج شنبه
96/02/07
قلم
317
CD

پنج شنبه
96/02/14
قلم
317
CD

چهارشنبه
96/02/20
قلم
312
D
چهارشنبه
96/02/20
قلم
312
C
پنج شنبه
96/02/21
قلم
308
C
پنج شنبه
96/02/21
قلم
205
D
063-14-12اصول حسابداري1شکوهی فتانه
چهارشنبه
95/11/20
قلم
304
AB

چهارشنبه
95/12/04
قلم
304
AB

چهارشنبه
95/12/18
قلم
217
AB

چهارشنبه
95/12/25
قلم
215
AB

چهارشنبه
96/01/23
قلم
217
AB

چهارشنبه
96/01/30
قلم
217
AB

چهارشنبه
96/02/06
قلم
304
AB

چهارشنبه
96/02/13
قلم
اتاق استاد
A
چهارشنبه
96/02/13
قلم
ازتجزیه دستگاهی
B
080-17-11كنترل كيفيت آماري1شکوهی فتانهمراجعه شود به برنامه رشته مهندسی صنایع چندبخشی
080-17-11كنترل كيفيت آماري1شکوهی فتانه
دوشنبه
95/11/18
قلم
209
C
دوشنبه
95/11/18
قلم
308
D

دوشنبه
95/11/25
قلم
216
C
دوشنبه
95/11/25
قلم
301
D

دوشنبه
95/12/02
قلم
209
C
دوشنبه
95/12/02
قلم
308
D

دوشنبه
95/12/09
قلم
209
C

دوشنبه
95/12/16
قلم
309
C
دوشنبه
95/12/16
اندیشه
104
D

دوشنبه
95/12/23
قلم
217
CD

دوشنبه
96/02/04
قلم
209
C

دوشنبه
96/02/11
قلم
217
D
دوشنبه
96/02/11
قلم
209
C

دوشنبه
96/02/18
قلم
304
CD

دوشنبه
96/02/25
قلم
209
CD
113-18-12مديريت كيفيت وبهره وري1زاهدیان نژاد اکبر
سه شنبه
96/01/15
قلم
202
EF

سه شنبه
96/01/29
قلم
209
EF

سه شنبه
96/02/12
قلم
202
EF

سه شنبه
96/02/19
قلم
209
EF
114-18-12مديريت وكنترل پروژه1تاج فر بهرادمراجعه شود به برنامه مهندسی اجرایی
114-18-12مديريت وكنترل پروژه1تاج فر بهرادمراجعه شود به برنامه رشته مهندسی اجرایی
039-12-13تاسيسات زيربنايي وساختمان1همت یکتامراجعه شود به برنامه رشته مهندسی پروژه درس تاسیسات زیربنایی
178-15-11برنامه سازي رايانه1طوسی امینمراجعه شود به برنامه رشته مهندسی صنایع چندبخشی
178-15-11برنامه سازي رايانه1طوسی امینمراجعه شود به برنامه رشته مهندسی صنایع چندبخشی
178-15-11برنامه سازي رايانه1طوسی امین
چهارشنبه
95/12/04
قلم
317
AB

چهارشنبه
95/12/11
قلم
317
A

چهارشنبه
95/12/18
قلم
307
A

چهارشنبه
95/12/25
قلم
317
A

چهارشنبه
96/01/16
قلم
206
AB

چهارشنبه
96/01/23
قلم
309
A

چهارشنبه
96/01/30
قلم
317
A

چهارشنبه
96/02/06
قلم
309
A

چهارشنبه
96/02/13
قلم
317
A

چهارشنبه
96/02/20
قلم
217
AB

چهارشنبه
96/02/27
قلم
307
AB
179-15-11روشهاي محاسبات عددي1علیزاده مرتضی
سه شنبه
95/11/26
قلم
317
DE

سه شنبه
95/12/03
قلم
304
DE

سه شنبه
95/12/10
قلم
306
DE

سه شنبه
95/12/17
قلم
305
DE

سه شنبه
95/12/24
قلم
217
DE

سه شنبه
96/01/29
قلم
306
DE

سه شنبه
96/02/12
قلم
306
DE

سه شنبه
96/02/19
قلم
304
DE
179-15-11روشهاي محاسبات عددي1علیزاده مرتضیمراجعه شود به برنامه رشته مهندسی صنایع چندبخشی
008-22-11فرآيندهاي توليد1باقری فرد سمنسامراجعه شود به برنامه مهندسی صنایع چند بخشی