دانشگاه پیام نور - مرکز شیراز
برنامه کلاسی
نیمسال اول 96-95
مهندسي صنايع-ورودی 92 به بعد
 جستجوی درس         F:18-20    E:16-18   D:14-16   C:12-14    B:10-12    A:8-10  
کد درس نام درس گروه استادتوضیحاتهفته
1
هفته
2
هفته
3
هفته
4
هفته
5
هفته
6
هفته
7
هفته
8
هفته
9
هفته
10
هفته
11
هفته
12
هفته
13
هفته
14
هفته
15
هفته
16
001-22-11تحقيق درعمليات 11تاج فر بهرادمراجعه شود به برنامه رشته مهندسی اجرایی
010-22-11مباني مهندسي برق1سلطانی رویامراجعه شود به برنامه رشته مهندسی صنایع چند بخشی
011-22-11آزمايشگاه مباني مهندسي برق1فلاح تفتی محمدامیرتجمیع صنایع
یکشنبه
96/01/20
قلم
از مدار1
AB

یکشنبه
96/01/27
قلم
از مدار1
AB

یکشنبه
96/02/03
قلم
از مدار1
AB

یکشنبه
96/02/24
قلم
از مدار1
CD
011-22-11آزمايشگاه مباني مهندسي برق2فلاح تفتی محمدامیرتجمیع صنایع
سه شنبه
96/01/15
قلم
از مدار 2 / کارگاه برق / رباتیک
AB

سه شنبه
96/01/29
قلم
از مدار 2 / کارگاه برق / رباتیک
AB

سه شنبه
96/02/12
قلم
از مدار 2 / کارگاه برق / رباتیک
AB
011-22-11آزمايشگاه مباني مهندسي برق3قاسمي افروزتجمیع صنایع
دوشنبه
95/11/18
قلم
از مدار 2 / کارگاه برق / رباتیک
CD

دوشنبه
95/11/25
قلم
از مدار 2 / کارگاه برق / رباتیک
E

دوشنبه
95/12/02
قلم
از مدار 2 / کارگاه برق / رباتیک
E

دوشنبه
95/12/09
قلم
از مدار 2 / کارگاه برق / رباتیک
E

دوشنبه
95/12/16
قلم
از مدار 2 / کارگاه برق / رباتیک
E

دوشنبه
95/12/23
قلم
از مدار 2 / کارگاه برق / رباتیک
E

دوشنبه
96/01/21
قلم
از مدار 2 / کارگاه برق / رباتیک
EF

دوشنبه
96/01/28
قلم
از مدار 2 / کارگاه برق / رباتیک
E

دوشنبه
96/02/04
قلم
از مدار 2 / کارگاه برق / رباتیک
EF

دوشنبه
96/02/11
قلم
از مدار1
F
011-22-11آزمايشگاه مباني مهندسي برق4اژدري آرشتجمیع صنایع
چهارشنبه
95/11/27
قلم
از مدار1
C

چهارشنبه
95/12/04
قلم
از مدار1
C

چهارشنبه
95/12/11
قلم
از مدار1
C

چهارشنبه
95/12/18
قلم
از مدار1
C

چهارشنبه
95/12/25
قلم
از مدار1
C

چهارشنبه
96/01/16
قلم
از مدار1
C

چهارشنبه
96/01/23
قلم
از مدار1
C

چهارشنبه
96/01/30
قلم
از مدار1
C

چهارشنبه
96/02/06
قلم
از مدار1
C

چهارشنبه
96/02/13
قلم
از مدار1
C
011-22-11آزمايشگاه مباني مهندسي برق5جوکار محمد باقرتجمیع صنایع
چهارشنبه
95/12/18
قلم
از مدار 2 / کارگاه برق / رباتیک
D

چهارشنبه
95/12/25
قلم
313
D

چهارشنبه
96/01/16
قلم
از مدار 2 / کارگاه برق / رباتیک
D

چهارشنبه
96/01/23
قلم
317
D

چهارشنبه
96/01/30
قلم
از مدار 2 / کارگاه برق / رباتیک
D

چهارشنبه
96/02/06
قلم
از مدار 2 / کارگاه برق / رباتیک
D

چهارشنبه
96/02/13
قلم
از مدار 2 / کارگاه برق / رباتیک
D

چهارشنبه
96/02/20
قلم
از مدار 2 / کارگاه برق / رباتیک
D

چهارشنبه
96/02/27
قلم
از مدار 2 / کارگاه برق / رباتیک
D
013-22-11ارزيابي كاروزمان1مخلص آبادي فراهاني زينبمراجعه شود به برنامه رشته مهندسی صنایع چندبخشی
015-15-13علم مواد1باقری فرد سمنسامراجعه شود به برنامه رشته مهندسی اجرایی
019-22-11برنامه ريزي وكنترل توليدوموجودي هاي 21نادري زاده نعمت الهمراجعه شود به برنامه رشته مهندسی صنایع چندبخشی
020-22-11برنامه ريزي نگهداري وتعميرات1فرنيا اسماءمراجعه شود به برنامه رشته مهندسی صنایع چندبخشی
021-22-11برنامه ريزي توليد1ربیعی ایمانمراجعه شود به برنامه رشته مهندسی صنایع چندبخشی
022-22-11تحقيق درعمليات 21باقر زاده محمد
024-22-11تحليل سيستم ها1فرنيا اسماءمراجعه شود به برنامه رشته مهندسی
025-22-11اصول شبيه سازي1شکوهی فتانهمراجعه به برنامه رشته مهندسی صنایع چندبخشی
027-22-11برنامه ريزي حمل ونقل1فرنيا اسماءمراجعه شود به برنامه رشته مهندسی
031-22-11ايمني وبهداشت صنعتي1ربیعی ایمانمراجعه شود به برنامه رشته مهندسی صنایع چندبخشی
056-14-13تئوري احتمالات و كاربرد ان1نظری لیلا
شنبه
95/11/23
اندیشه
204
DE

شنبه
95/12/07
اندیشه
204
DE

شنبه
95/12/14
قلم
217
E
شنبه
95/12/14
قلم
301
D

شنبه
95/12/21
قلم
217
DE

شنبه
96/01/19
قلم
216
DE

شنبه
96/01/26
اندیشه
204
DE

شنبه
96/02/02
اندیشه
204
DE

شنبه
96/02/09
قلم
216
D
شنبه
96/02/09
قلم
211
E
057-14-13آمار مهندسي1نظری لیلا
یکشنبه
95/11/17
اندیشه
204
BC

یکشنبه
95/11/24
اندیشه
204
BC

یکشنبه
95/12/01
اندیشه
204
BC

یکشنبه
95/12/08
قلم
216
BC

یکشنبه
96/01/27
قلم
308
C
یکشنبه
96/01/27
قلم
215
B

یکشنبه
96/02/03
قلم
216
BC

یکشنبه
96/02/24
قلم
209
BC
058-14-13اصول مديريت و تئوري سازمان1حسيني فر سيد مجتبيبرنامه رشته حسابداری چندبخشی درس مبانی و اصول سازمان و مدیری
060-14-13مهندسي فاكتورهاي انساني1زاهدیان نژاد اکبرمراجعه به برنامه درس مهندسی عوامل انسانی رشته صنایع چندبخشی
067-14-13اصول حسابداري و هزينه يابي1شکوهی فتانهمراجعه شود به برنامه رشته مهندسی صنایع چند بخشی
068-14-13پروژه1نادري زاده نعمت اله
پنج شنبه
96/01/17
قلم
203
F

پنج شنبه
96/02/07
قلم
203
F
068-14-13پروژه2باقر زاده محمد
پنج شنبه
96/01/17
قلم
204
F

پنج شنبه
96/01/24
قلم
211
F

پنج شنبه
96/01/31
قلم
207
F

پنج شنبه
96/02/14
قلم
206
F
069-14-13كارآموزي مهندسي1پروه عبدالکریم
سه شنبه
95/12/24
قلم
215
E

سه شنبه
96/01/15
قلم
306
E

سه شنبه
96/01/29
قلم
310
E

سه شنبه
96/02/19
اندیشه
105
E
071-11-15نقشه كشي صنعتي1ژیانی بخش محسن
دوشنبه
95/11/25
قلم
کارگاه نقشه کشی
AB

دوشنبه
95/12/02
قلم
کارگاه نقشه کشی
AB

دوشنبه
95/12/09
قلم
کارگاه نقشه کشی
AB

دوشنبه
95/12/16
قلم
کارگاه نقشه کشی
AB

دوشنبه
96/01/14
قلم
کارگاه نقشه کشی
AB

دوشنبه
96/01/21
قلم
کارگاه نقشه کشی
AB

دوشنبه
96/01/28
قلم
219
B
دوشنبه
96/01/28
قلم
219
A
دوشنبه
96/01/28
قلم
219
C

دوشنبه
96/02/11
قلم
کارگاه نقشه کشی
BC

دوشنبه
96/02/18
قلم
کارگاه نقشه کشی
AB

شنبه
96/02/23
اندیشه
209
BC
080-12-11مدیریت مهندسی1حق جو اسماعیلمراجعه شود به برنامه رشته مهندسی صنایع چندبخشی
080-17-11كنترل كيفيت آماري1شکوهی فتانهمراجعه شود به برنامه رشته مهندسی صنایع چندبخشی
089-15-13استاتيك و مقاومت مصالح1ذاکر زاده مسعود
شنبه
95/11/23
قلم
217
CD

شنبه
95/11/30
قلم
304
CD

شنبه
95/12/07
قلم
217
CD

شنبه
95/12/14
قلم
304
CD

شنبه
96/01/19
قلم
217
CD

شنبه
96/02/02
قلم
217
CD

شنبه
96/02/09
قلم
217
CD

شنبه
96/02/16
قلم
217
CD

شنبه
96/02/23
قلم
217
CD
101-13-11فيزيك پايه 11جرسه رضاتجمیع صنایع
شنبه
95/11/30
قلم
204
A

شنبه
95/12/07
قلم
204
A

شنبه
95/12/14
قلم
204
A

شنبه
95/12/21
قلم
204
A

شنبه
96/01/19
قلم
204
A

شنبه
96/01/26
قلم
204
A

شنبه
96/02/02
قلم
204
A

شنبه
96/02/09
قلم
204
A

شنبه
96/02/16
قلم
204
A
102-13-11آزمايشگاه فيزيك پايه 11گلستاني زاده سيده طاهرهتجمیع صنایع
یکشنبه
95/12/08
قلم
از فیریک 1
C

یکشنبه
95/12/15
قلم
از فیریک 1
C

یکشنبه
95/12/22
قلم
از فیریک 1
C

یکشنبه
96/01/20
قلم
از فیریک 1
C

یکشنبه
96/01/27
قلم
از فیریک 1
C

یکشنبه
96/02/03
قلم
از فیریک 1
C

یکشنبه
96/02/10
قلم
از فیریک 1
C

یکشنبه
96/02/17
قلم
از فیریک 1
C
102-13-11آزمايشگاه فيزيك پايه 12گلستاني زاده سيده طاهرهتجمیع صنایع
یکشنبه
95/12/08
قلم
از فیریک 1
D

یکشنبه
95/12/15
قلم
از فیریک 1
D

یکشنبه
95/12/22
قلم
از فیریک 1
D

یکشنبه
96/01/20
قلم
از فیریک 1
D

یکشنبه
96/01/27
قلم
از فیریک 1
D

یکشنبه
96/02/03
قلم
از فیریک 1
D

یکشنبه
96/02/10
قلم
از فیریک 1
D

یکشنبه
96/02/17
قلم
از فیریک 1
D
102-13-11آزمايشگاه فيزيك پايه 13خسروانی ساراتجمیع صنایع
سه شنبه
95/12/03
قلم
از فیریک 1
B

سه شنبه
95/12/10
قلم
از فیریک 1
B

سه شنبه
95/12/17
قلم
از فیریک 1
B

سه شنبه
95/12/24
قلم
از فیریک 1
B

سه شنبه
96/01/15
قلم
از فیریک 1
B

سه شنبه
96/01/29
قلم
از فیریک 1
B

سه شنبه
96/02/12
قلم
از فیریک 1
B

سه شنبه
96/02/19
قلم
از فیریک 1
B
102-13-11آزمايشگاه فيزيك پايه 14خسروانی ساراتجمیع صنایع
سه شنبه
95/12/03
قلم
از فیریک 1
C

سه شنبه
95/12/10
قلم
از فیریک 1
C

سه شنبه
95/12/17
قلم
از فیریک 1
C

سه شنبه
95/12/24
قلم
از فیریک 1
C

سه شنبه
96/01/15
قلم
از فیریک 1
C

سه شنبه
96/01/29
قلم
از فیریک 1
C

سه شنبه
96/02/12
قلم
از فیریک 1
C

سه شنبه
96/02/19
قلم
از فیریک 1
C
103-13-11فيزيك پايه 21جرسه رضا هم زمان با گروه دو
103-13-11فيزيك پايه 22جرسه رضاتجمیع صنایع
شنبه
95/11/30
قلم
204
B

شنبه
95/12/07
قلم
204
B

شنبه
95/12/14
قلم
204
B

شنبه
95/12/21
قلم
204
B

شنبه
96/01/19
قلم
204
B

شنبه
96/01/26
قلم
204
B

شنبه
96/02/02
قلم
204
B

شنبه
96/02/09
قلم
204
B

شنبه
96/02/16
قلم
204
B
104-13-11آزمايشگاه فيزيك پايه 21يزداني محمدتقيتجمیع صنایع
یکشنبه
95/12/08
قلم
از فیزیک 2
B

یکشنبه
95/12/15
قلم
از فیزیک 2
B

یکشنبه
95/12/22
قلم
از فیزیک 2
B

یکشنبه
96/01/20
قلم
از فیزیک 2
B

یکشنبه
96/01/27
قلم
از فیزیک 2
B

یکشنبه
96/02/03
قلم
از فیزیک 2
B

یکشنبه
96/02/10
قلم
از فیزیک 2
B

یکشنبه
96/02/17
قلم
از فیزیک 2
B
104-13-11آزمايشگاه فيزيك پايه 22جرسه رضاتجمیع صنایع
شنبه
95/12/07
قلم
از فیزیک 2
C

شنبه
95/12/14
قلم
از فیزیک 2
C

شنبه
95/12/21
قلم
از فیزیک 2
C

شنبه
96/01/19
قلم
از فیزیک 2
C

شنبه
96/01/26
قلم
از فیزیک 2
C

شنبه
96/02/02
قلم
از فیزیک 2
C

شنبه
96/02/09
قلم
از فیزیک 2
C

شنبه
96/02/16
قلم
از فیزیک 2
C
104-13-11آزمايشگاه فيزيك پايه 23اکبری صالحتجمیع صنایع
چهارشنبه
95/12/18
قلم
از فیزیک 2
C

چهارشنبه
95/12/25
قلم
از فیزیک 2
C

چهارشنبه
96/01/16
قلم
از فیزیک 2
C

چهارشنبه
96/01/23
قلم
از فیزیک 2
C

چهارشنبه
96/01/30
قلم
از فیزیک 2
C

چهارشنبه
96/02/06
قلم
از فیزیک
C

چهارشنبه
96/02/13
قلم
از فیزیک 2
C

چهارشنبه
96/02/20
قلم
از فیزیک 2
C
104-13-11آزمايشگاه فيزيك پايه 24جعفری سید جلالهمزمان با گروه یک مهندسی
104-18-12مديريت وكنترل پروژه1تاج فر بهرادمراجعه شود به برنامه مهندسی اجرایی
105-18-12سيستم هاي اطلاعات مديريت1حسيني فر سيد مجتبيمراجعه شود به برنامه رشته مهندسی صنایع چندبخشی
106-18-12اصول بازاريابي1کاویانی محمد امینمراجعه شود به برنامه رشته مهندسی صنایع چندبخشی
109-11-11رياضي عمومي 21اميري سيدناصر
دوشنبه
95/11/25
قلم
204
AB

دوشنبه
95/12/02
قلم
210
AB

دوشنبه
95/12/09
قلم
203
A

دوشنبه
95/12/16
قلم
203
A

دوشنبه
95/12/23
قلم
207
AB

دوشنبه
96/01/14
قلم
203
AB

دوشنبه
96/01/21
قلم
203
A

دوشنبه
96/01/28
قلم
201
A
دوشنبه
96/01/28
قلم
203
DE

دوشنبه
96/02/04
قلم
203
A
دوشنبه
96/02/04
اندیشه
103
DE

دوشنبه
96/02/11
قلم
210
AB
دوشنبه
96/02/11
قلم
210
DE

یکشنبه
96/02/17
اندیشه
103
CD
پنج شنبه
96/02/21
قلم
306
B
پنج شنبه
96/02/21
قلم
318
C
178-15-11برنامه سازي رايانه1طوسی امینمراجعه شود به برنامه رشته مهندسی صنایع چندبخشی
193-21-12اقتصاد عمومي 11باقر زاده محمد
پنج شنبه
95/11/28
قلم
209
D

پنج شنبه
95/12/26
قلم
217
DE

پنج شنبه
96/01/24
قلم
304
DE
194-21-12اقتصاد عمومي 21باقر زاده محمد
پنج شنبه
96/02/07
قلم
304
D

پنج شنبه
96/02/21
قلم
304
DE

پنج شنبه
96/02/28
قلم
216
DE
265-15-13روش هاي توليد1باقری فرد سمنسامراجعه شود به برنامه مهندسی صنایع چند بخشی
288-15-13كارگاه ماشين افزار 11خاموش دولت آبادی پوریا
دوشنبه
96/02/11
کارگاه سوله
کارگاه ماشین ابزار
ABC

دوشنبه
96/02/18
کارگاه سوله
کارگاه ماشین ابزار
ABC

دوشنبه
96/02/25
کارگاه سوله
کارگاه ماشین ابزار
AB
289-15-13كارگاه عمومي جوش1شکاری مهدیهمزمان با گروه 15
289-15-13كارگاه عمومي جوش15شکاری مهدی
شنبه
95/12/14
کارگاه سوله
کارگاه ماشین ابزار
E

شنبه
95/12/21
کارگاه سوله
کارگاه ماشین ابزار
E

شنبه
96/01/19
کارگاه سوله
کارگاه ماشین ابزار
E

شنبه
96/01/26
کارگاه سوله
کارگاه ماشین ابزار
E

شنبه
96/02/02
کارگاه سوله
کارگاه ماشین ابزار
E

شنبه
96/02/09
کارگاه سوله
کارگاه ماشین ابزار
E

شنبه
96/02/16
کارگاه سوله
کارگاه ماشین ابزار
E

شنبه
96/02/23
کارگاه سوله
کارگاه ماشین ابزار
E
289-15-13كارگاه عمومي جوش16خلیل پور حمید
چهارشنبه
95/12/18
سوله 2 مهندسی
کارگاه ریخته گری
E

چهارشنبه
95/12/25
سوله 2 مهندسی
کارگاه ریخته گری
E

چهارشنبه
96/01/16
سوله 2 مهندسی
کارگاه ریخته گری
E

چهارشنبه
96/01/23
سوله 2 مهندسی
کارگاه ریخته گری
E

چهارشنبه
96/01/30
سوله 2 مهندسی
کارگاه ریخته گری
E

چهارشنبه
96/02/06
سوله 2 مهندسی
کارگاه ریخته گری
E

چهارشنبه
96/02/13
سوله 2 مهندسی
کارگاه ریخته گری
E

چهارشنبه
96/02/20
سوله 2 مهندسی
کارگاه ریخته گری
E

چهارشنبه
96/02/27
سوله 2 مهندسی
کارگاه ریخته گری
E
290-15-13كارگاه ريخته گري، ذوب و مدلسازي1پارسائی محمد مصطفی
شنبه
95/12/14
سوله 2 مهندسی
کارگاه ریخته گری
E

شنبه
95/12/21
سوله 2 مهندسی
کارگاه ریخته گری
E

شنبه
96/01/19
سوله 2 مهندسی
کارگاه ریخته گری
E

شنبه
96/01/26
سوله 2 مهندسی
کارگاه ریخته گری
E

شنبه
96/02/02
سوله 2 مهندسی
کارگاه ریخته گری
E

شنبه
96/02/09
سوله 2 مهندسی
کارگاه ریخته گری
E

شنبه
96/02/16
سوله 2 مهندسی
کارگاه ریخته گری
E

شنبه
96/02/23
سوله 2 مهندسی
کارگاه ریخته گری
E
290-15-13كارگاه ريخته گري، ذوب و مدلسازي2خلیل پور حمید
چهارشنبه
95/12/18
سوله 2 مهندسی
کارگاه ریخته گری
C

چهارشنبه
95/12/25
سوله 2 مهندسی
کارگاه ریخته گری
C

چهارشنبه
96/01/16
سوله 2 مهندسی
کارگاه ریخته گری
C

چهارشنبه
96/01/23
سوله 2 مهندسی
کارگاه ریخته گری
C

چهارشنبه
96/01/30
سوله 2 مهندسی
کارگاه ریخته گری
C

چهارشنبه
96/02/06
سوله 2 مهندسی
کارگاه ریخته گری
C

چهارشنبه
96/02/13
سوله 2 مهندسی
کارگاه ریخته گری
C

چهارشنبه
96/02/20
سوله 2 مهندسی
کارگاه ریخته گری
C

چهارشنبه
96/02/27
سوله 2 مهندسی
کارگاه ریخته گری
C
290-15-13كارگاه ريخته گري، ذوب و مدلسازي3پارسائی محمد مصطفی
شنبه
95/12/14
سوله 2 مهندسی
کارگاه ریخته گری
B

شنبه
95/12/21
سوله 2 مهندسی
کارگاه ریخته گری
B

شنبه
96/01/19
سوله 2 مهندسی
کارگاه ریخته گری
B

شنبه
96/01/26
سوله 2 مهندسی
کارگاه ریخته گری
B

شنبه
96/02/02
سوله 2 مهندسی
کارگاه ریخته گری
B

شنبه
96/02/09
سوله 2 مهندسی
کارگاه ریخته گری
B

شنبه
96/02/16
سوله 2 مهندسی
کارگاه ریخته گری
B

شنبه
96/02/23
سوله 2 مهندسی
کارگاه ریخته گری
B
295-14-11شيمي عمومي1فرهنگ فر امینبه برنامه رشته نفت مراجعه شود.
435-11-11جبرخطي1فتاحی زهرا
سه شنبه
95/11/26
قلم
304
CD

سه شنبه
95/12/10
قلم
304
CD

سه شنبه
95/12/17
قلم
217
CD

سه شنبه
95/12/24
قلم
304
CD

سه شنبه
96/02/12
قلم
304
CD

دوشنبه
96/02/18
اندیشه
207
C
دوشنبه
96/02/18
اندیشه
کارگاه جغرافیا
D
- - - -- **************
014-22-11برنامه ريزي وكنترل توليدوموجودي هاي 11پروه عبدالکریم
سه شنبه
95/11/12
قلم
209
AB

سه شنبه
95/11/26
قلم
216
AB

سه شنبه
95/12/10
قلم
216
AB

سه شنبه
95/12/24
قلم
215
AB

سه شنبه
96/01/15
قلم
209
AB

سه شنبه
96/01/29
قلم
216
AB

سه شنبه
96/02/19
قلم
215
AB

سه شنبه
96/02/26
اندیشه
105
AB
015-15-13علم مواد1خلیل پور حمید
چهارشنبه
95/11/13
قلم
213
AB

چهارشنبه
95/11/20
قلم
220
AB

چهارشنبه
95/11/27
قلم
213
AB

چهارشنبه
95/12/04
قلم
302
A
چهارشنبه
95/12/04
قلم
309
B

چهارشنبه
95/12/18
قلم
309
A
چهارشنبه
95/12/18
قلم
302
B

چهارشنبه
96/01/16
قلم
312
AB

چهارشنبه
96/01/30
قلم
213
A
چهارشنبه
96/01/30
قلم
210
B

چهارشنبه
96/02/20
قلم
204
B
چهارشنبه
96/02/20
قلم
309
A
015-22-11طرح ريزي واحدهاي صنعتي1پروه عبدالکریم
سه شنبه
95/11/12
قلم
209
CD

سه شنبه
95/11/26
قلم
202
CD

سه شنبه
95/12/10
قلم
216
CD

سه شنبه
95/12/24
قلم
202
CD

سه شنبه
96/01/15
قلم
202
CD

سه شنبه
96/01/29
قلم
215
CD

سه شنبه
96/02/19
قلم
215
CD

سه شنبه
96/02/26
اندیشه
207
D
سه شنبه
96/02/26
اندیشه
104
C
075-11-15محاسبات عددي1علیزاده مرتضی
یکشنبه
95/11/17
اندیشه
206
D

یکشنبه
95/11/24
اندیشه
206
D

یکشنبه
95/12/01
اندیشه
206
D

یکشنبه
95/12/08
اندیشه
206
D

یکشنبه
95/12/15
اندیشه
206
D

یکشنبه
95/12/22
اندیشه
206
D

یکشنبه
96/01/20
اندیشه
206
D

یکشنبه
96/01/27
اندیشه
206
D

یکشنبه
96/02/03
اندیشه
206
D

یکشنبه
96/02/10
اندیشه
206
D

یکشنبه
96/02/17
قلم
309
D
075-11-15محاسبات عددي2علیزاده مرتضی
یکشنبه
95/11/17
اندیشه
206
E

یکشنبه
95/11/24
اندیشه
206
E

یکشنبه
95/12/01
اندیشه
206
E

یکشنبه
95/12/08
اندیشه
206
E

یکشنبه
95/12/15
اندیشه
206
E

یکشنبه
95/12/22
اندیشه
206
E

یکشنبه
96/01/20
اندیشه
206
E

یکشنبه
96/01/27
اندیشه
206
E

یکشنبه
96/02/03
اندیشه
206
E

یکشنبه
96/02/10
اندیشه
206
E

یکشنبه
96/02/17
قلم
312
E
079-22-11اقتصاد مهندسي1یزدی زینب
یکشنبه
95/11/17
قلم
215
DE

یکشنبه
95/12/01
قلم
217
DE

یکشنبه
95/12/15
قلم
215
DE

یکشنبه
96/01/20
قلم
209
DE

یکشنبه
96/02/03
قلم
215
DE

یکشنبه
96/02/17
قلم
209
DE
108-11-11رياضي عمومي 11نيك بخت مريم
شنبه
95/11/09
قلم
213
A

شنبه
95/11/16
قلم
301
A

شنبه
95/11/23
قلم
213
A

شنبه
95/11/30
قلم
307
A

شنبه
95/12/07
قلم
211
A

شنبه
95/12/14
قلم
213
A

شنبه
95/12/21
قلم
307
A

شنبه
96/01/19
قلم
213
A

شنبه
96/01/26
قلم
212
A

شنبه
96/02/02
قلم
212
A

شنبه
96/02/09
قلم
202
A

شنبه
96/02/16
قلم
211
A

شنبه
96/02/23
قلم
202
A

شنبه
96/02/30
قلم
202
A
110-11-11معادلات ديفرانسيل3سادات حسینی پرویز
دوشنبه
95/11/11
قلم
204
CD

دوشنبه
95/11/18
قلم
204
CD

دوشنبه
95/11/25
قلم
204
CD

دوشنبه
95/12/02
قلم
204
CD

دوشنبه
95/12/09
قلم
301
CD

دوشنبه
95/12/16
قلم
301
CD

دوشنبه
95/12/23
قلم
301
CD

دوشنبه
96/01/21
قلم
301
CD
295-14-11شيمي عمومي1فرهنگ فر امینبه برنامه رشته نفت مراجعه گردد
- - - -- **************
001-22-11تحقيق درعمليات 11تاج فر بهرادمراجعه شود به برنامه رشته مهندسی اجرایی
265-15-13روش هاي توليد1باقری فرد سمنسا
سه شنبه
95/11/12
قلم
202
BC

سه شنبه
95/11/26
قلم
209
BC

سه شنبه
95/12/10
قلم
209
BC

سه شنبه
95/12/24
قلم
209
BC

سه شنبه
96/01/29
قلم
209
BC

سه شنبه
96/02/12
قلم
202
BC

شنبه
96/02/30
قلم
207
B
شنبه
96/02/30
قلم
207
C
265-15-13روش هاي توليد1باقری فرد سمنسامراجعه شود به برنامه مهندسی صنایع چند بخشی
265-15-13روش هاي توليد1باقری فرد سمنسامراجعه شود به برنامه مهندسی صنایع چند بخشی
015-15-13علم مواد1باقری فرد سمنسا
سه شنبه
95/11/05
قلم
209
BC

سه شنبه
95/11/19
قلم
215
BC

سه شنبه
95/12/03
قلم
215
BC

سه شنبه
95/12/17
قلم
209
BC

سه شنبه
96/02/19
قلم
209
BC

سه شنبه
96/02/26
قلم
215
BC
010-22-11مباني مهندسي برق1سلطانی رویامراجعه شود به برنامه رشته مهندسی صنایع چند بخشی
010-22-11مباني مهندسي برق1سلطانی رویامراجعه شود به برنامه رشته مهندسی صنایع چند بخشی
010-22-11مباني مهندسي برق1سلطانی رویا
دوشنبه
95/11/11
قلم
215
DE

دوشنبه
95/11/25
قلم
304
DE

دوشنبه
95/12/09
قلم
304
DE

دوشنبه
95/12/23
قلم
216
DE

دوشنبه
96/01/21
قلم
216
DE

دوشنبه
96/02/04
قلم
217
DE

دوشنبه
96/02/18
قلم
217
DE
013-22-11ارزيابي كاروزمان1مخلص آبادي فراهاني زينبمراجعه شود به برنامه رشته مهندسی صنایع چندبخشی
013-22-11ارزيابي كاروزمان1مخلص آبادي فراهاني زينب
چهارشنبه
95/11/20
قلم
216
DE

چهارشنبه
95/12/11
قلم
216
DE

چهارشنبه
95/12/25
قلم
215
DE

چهارشنبه
96/01/30
قلم
202
F

چهارشنبه
96/02/06
قلم
209
F

چهارشنبه
96/02/13
قلم
202
F

چهارشنبه
96/02/20
قلم
216
DE

چهارشنبه
96/02/27
قلم
217
DE
شنبه
96/02/23
قلم
201
C
شنبه
96/02/23
قلم
315
D
پنج شنبه
96/02/28
قلم
315
E
014-22-11برنامه ريزي وكنترل توليدوموجودي هاي 11پروه عبدالکریم
سه شنبه
95/11/12
قلم
209
AB

سه شنبه
95/11/26
قلم
216
AB

سه شنبه
95/12/10
قلم
216
AB

سه شنبه
95/12/24
قلم
215
AB

سه شنبه
96/01/15
قلم
209
AB

سه شنبه
96/01/29
قلم
216
AB

سه شنبه
96/02/19
قلم
215
AB

سه شنبه
96/02/26
اندیشه
105
AB
015-15-13علم مواد1خلیل پور حمید
چهارشنبه
95/11/13
قلم
213
AB

چهارشنبه
95/11/20
قلم
220
AB

چهارشنبه
95/11/27
قلم
213
AB

چهارشنبه
95/12/04
قلم
302
A
چهارشنبه
95/12/04
قلم
309
B

چهارشنبه
95/12/18
قلم
309
A
چهارشنبه
95/12/18
قلم
302
B

چهارشنبه
96/01/16
قلم
312
AB

چهارشنبه
96/01/30
قلم
213
A
چهارشنبه
96/01/30
قلم
210
B

چهارشنبه
96/02/20
قلم
204
B
چهارشنبه
96/02/20
قلم
309
A
060-14-13مهندسي فاكتورهاي انساني1زاهدیان نژاد اکبر
چهارشنبه
95/11/06
قلم
202
E

چهارشنبه
95/11/13
قلم
209
E

چهارشنبه
95/11/20
قلم
209
E

چهارشنبه
95/11/27
قلم
209
E

چهارشنبه
95/12/04
قلم
209
E

چهارشنبه
95/12/11
قلم
215
E

چهارشنبه
95/12/18
قلم
216
E

چهارشنبه
95/12/25
قلم
202
E
020-22-11برنامه ريزي نگهداري وتعميرات1فرنيا اسماءمراجعه شود به برنامه رشته مهندسی صنایع چندبخشی
020-22-11برنامه ريزي نگهداري وتعميرات1فرنيا اسماء
یکشنبه
95/11/17
قلم
209
DE

یکشنبه
96/01/20
قلم
209
F

یکشنبه
96/01/27
قلم
209
F

یکشنبه
96/02/03
قلم
202
F

یکشنبه
96/02/10
قلم
215
F

یکشنبه
96/02/17
قلم
209
F
022-22-11تحقيق درعمليات 21باقر زاده محمد
پنج شنبه
95/11/07
قلم
209
DE

پنج شنبه
95/11/21
قلم
209
DE

پنج شنبه
95/12/05
قلم
209
DE

پنج شنبه
95/12/19
قلم
209
DE

پنج شنبه
96/01/17
قلم
209
DE

پنج شنبه
96/01/31
قلم
209
DE

پنج شنبه
96/02/14
قلم
209
DE
001-22-11تحقيق درعمليات 11شکوهی فتانهفقط مخصوص رشته مهندسی مدیریت پروژه می باشد
دوشنبه
95/11/18
اندیشه
204
E

دوشنبه
95/11/25
قلم
209
E

دوشنبه
95/12/02
اندیشه
204
E

دوشنبه
95/12/09
اندیشه
204
DE
024-22-11تحليل سيستم ها1فرنيا اسماء
دوشنبه
95/11/18
قلم
216
DE

دوشنبه
95/12/02
قلم
217
DE

دوشنبه
95/12/16
قلم
217
DE

دوشنبه
95/12/23
اندیشه
103
C
یکشنبه
95/12/22
اندیشه
کارگاه کامپیوتر3
C

دوشنبه
96/01/21
قلم
215
DE

دوشنبه
96/01/28
قلم
216
C

دوشنبه
96/02/04
قلم
216
DE
027-22-11برنامه ريزي حمل ونقل1فرنيا اسماء
دوشنبه
96/01/21
قلم
202
F

دوشنبه
96/01/28
قلم
209
F

دوشنبه
96/02/04
قلم
202
F

دوشنبه
96/02/11
قلم
217
EF

دوشنبه
96/02/18
قلم
202
EF
080-17-11كنترل كيفيت آماري1شکوهی فتانهمراجعه شود به برنامه رشته مهندسی صنایع چندبخشی
080-17-11كنترل كيفيت آماري1شکوهی فتانه
دوشنبه
95/11/18
قلم
209
C
دوشنبه
95/11/18
قلم
308
D

دوشنبه
95/11/25
قلم
216
C
دوشنبه
95/11/25
قلم
301
D

دوشنبه
95/12/02
قلم
209
C
دوشنبه
95/12/02
قلم
308
D

دوشنبه
95/12/09
قلم
209
C

دوشنبه
95/12/16
قلم
309
C
دوشنبه
95/12/16
اندیشه
104
D

دوشنبه
95/12/23
قلم
217
CD

دوشنبه
96/02/04
قلم
209
C

دوشنبه
96/02/11
قلم
217
D
دوشنبه
96/02/11
قلم
209
C

دوشنبه
96/02/18
قلم
304
CD

دوشنبه
96/02/25
قلم
209
CD
080-12-11مدیریت مهندسی1حق جو اسماعیل
چهارشنبه
96/01/23
قلم
202
F

چهارشنبه
96/01/30
قلم
209
EF

چهارشنبه
96/02/06
قلم
202
F

چهارشنبه
96/02/13
قلم
209
EF

چهارشنبه
96/02/20
قلم
202
F
080-12-11مدیریت مهندسی1حق جو اسماعیلمراجعه شود به برنامه رشته مهندسی صنایع چندبخشی
080-12-11مدیریت مهندسی1حق جو اسماعیلمراجعه شود به برنامه رشته مهندسی صنایع چندبخشی
058-14-13اصول مديريت و تئوري سازمان1حسيني فر سيد مجتبيبرنامه رشته حسابداری چندبخشی درس مبانی و اصول سازمان ومدیریت
058-14-13اصول مديريت و تئوري سازمان1حسيني فر سيد مجتبيبرنامه رشته حسابداری چندبخشی درس مبانی و اصول سازمان و مدیری
103-18-12مديريت كيفيت وبهره وري1زاهدیان نژاد اکبر
سه شنبه
96/01/15
قلم
202
EF

سه شنبه
96/01/29
قلم
209
EF

سه شنبه
96/02/12
قلم
202
EF

سه شنبه
96/02/19
قلم
209
EF
104-18-12مديريت وكنترل پروژه1تاج فر بهرادمراجعه شود به برنامه رشته مهندسی اجرایی
103-18-12مديريت كيفيت وبهره وري1زاهدیان نژاد اکبرمراجعه شود به برنامه رشته مهندسی صنایع
104-18-12مديريت وكنترل پروژه1تاج فر بهراد
پنج شنبه
95/11/14
قلم
209
AB

پنج شنبه
95/11/28
قلم
215
AB

پنج شنبه
95/12/19
قلم
215
AB

پنج شنبه
96/01/17
قلم
215
AB

پنج شنبه
96/01/31
قلم
209
AB

پنج شنبه
96/02/14
قلم
215
AB

پنج شنبه
96/02/28
قلم
209
AB
001-22-11تحقيق درعمليات 11تاج فر بهراد
پنج شنبه
95/11/14
قلم
209
CD

پنج شنبه
95/11/28
قلم
215
CD

پنج شنبه
95/12/19
قلم
215
CD

پنج شنبه
96/01/17
قلم
215
CD

پنج شنبه
96/01/31
قلم
215
CD

پنج شنبه
96/02/14
قلم
215
CD

پنج شنبه
96/02/28
قلم
217
CD
178-15-11برنامه سازي رايانه1طوسی امینمراجعه شود به برنامه رشته مهندسی صنایع چندبخشی
178-15-11برنامه سازي رايانه1طوسی امینمراجعه شود به برنامه رشته مهندسی صنایع چندبخشی
178-15-11برنامه سازي رايانه1طوسی امین
چهارشنبه
95/12/04
قلم
317
AB

چهارشنبه
95/12/11
قلم
317
A

چهارشنبه
95/12/18
قلم
307
A

چهارشنبه
95/12/25
قلم
317
A

چهارشنبه
96/01/16
قلم
206
AB

چهارشنبه
96/01/23
قلم
309
A

چهارشنبه
96/01/30
قلم
317
A

چهارشنبه
96/02/06
قلم
309
A

چهارشنبه
96/02/13
قلم
317
A

چهارشنبه
96/02/20
قلم
217
AB

چهارشنبه
96/02/27
قلم
307
AB
295-14-11شيمي عمومي1فرهنگ فر امینبه برنامه رشته نفت مراجعه گردد
295-14-11شيمي عمومي1فرهنگ فر امینبه برنامه رشته نفت مراجعه شود.
295-14-11شيمي عمومي1فرهنگ فر امینمشترک کلیه رشته های مهندسی
سه شنبه
96/01/29
اندیشه
104
C

چهارشنبه
96/02/06
قلم
205
CD

سه شنبه
96/02/12
قلم
315
D
سه شنبه
96/02/12
قلم
313
C

سه شنبه
96/02/19
اندیشه
101
CD

سه شنبه
96/02/26
اندیشه
102
CD

سه شنبه
96/03/02
اندیشه
102
CD