دانشگاه پیام نور - مرکز شیراز
برنامه کلاسی
نیمسال اول 96-95
مهندسي خودرو
 جستجوی درس         F:18-20    E:16-18   D:14-16   C:12-14    B:10-12    A:8-10  
کد درس نام درس گروه استادتوضیحاتهفته
1
هفته
2
هفته
3
هفته
4
هفته
5
هفته
6
هفته
7
هفته
8
هفته
9
هفته
10
هفته
11
هفته
12
هفته
13
هفته
14
هفته
15
هفته
16
007-19-13مباني مهندسي برق1منعمی مهدی
یکشنبه
95/12/15
قلم
213
AB

یکشنبه
95/12/22
قلم
213
AB

یکشنبه
96/01/20
قلم
213
AB

یکشنبه
96/01/27
قلم
213
AB

یکشنبه
96/02/03
قلم
213
AB

یکشنبه
96/02/10
قلم
211
AB

یکشنبه
96/02/17
قلم
211
AB

یکشنبه
96/02/24
قلم
213
AB
008-15-13انتقال حرارت1امجدی منش امیر
چهارشنبه
95/11/27
قلم
303
DE

چهارشنبه
95/12/04
قلم
303
DE

چهارشنبه
95/12/11
قلم
303
DE

چهارشنبه
95/12/18
قلم
303
DE

چهارشنبه
95/12/25
قلم
303
DE

چهارشنبه
96/01/16
قلم
303
DE

چهارشنبه
96/01/23
قلم
303
DE

چهارشنبه
96/01/30
قلم
303
DE

چهارشنبه
96/02/06
قلم
303
DE

چهارشنبه
96/02/13
قلم
317
D
چهارشنبه
96/02/13
قلم
313
E
009-15-13استاتيك1آریافر کاوس
دوشنبه
95/11/18
قلم
313
CD

دوشنبه
95/11/25
قلم
313
CD

دوشنبه
95/12/02
قلم
313
CD

دوشنبه
95/12/09
قلم
313
CD

دوشنبه
95/12/16
قلم
313
CD

دوشنبه
95/12/23
قلم
313
CD

دوشنبه
96/01/28
قلم
313
CD

دوشنبه
96/02/11
قلم
313
CD

دوشنبه
96/02/18
قلم
313
CD
012-15-13مقاومت مصالح 11آریافر کاوس
دوشنبه
95/11/18
قلم
313
AB

دوشنبه
95/11/25
قلم
313
AB

دوشنبه
95/12/02
قلم
313
AB

دوشنبه
95/12/09
قلم
313
AB

دوشنبه
95/12/16
قلم
313
AB

دوشنبه
95/12/23
قلم
303
AB

دوشنبه
96/01/28
قلم
313
AB

دوشنبه
96/02/11
قلم
313
AB

دوشنبه
96/02/18
قلم
303
AB
015-15-13علم مواد1خلیل پور حمید
چهارشنبه
95/11/13
قلم
213
AB

چهارشنبه
95/11/20
قلم
220
AB

چهارشنبه
95/11/27
قلم
213
AB

چهارشنبه
95/12/04
قلم
302
A
چهارشنبه
95/12/04
قلم
309
B

چهارشنبه
95/12/18
قلم
309
A
چهارشنبه
95/12/18
قلم
302
B

چهارشنبه
96/01/16
قلم
312
AB

چهارشنبه
96/01/30
قلم
213
A
چهارشنبه
96/01/30
قلم
210
B

چهارشنبه
96/02/20
قلم
204
B
چهارشنبه
96/02/20
قلم
309
A
017-15-13ديناميك ماشين1طاوسي عباس
پنج شنبه
95/11/14
اندیشه
207
BC

پنج شنبه
95/11/21
اندیشه
207
BC

پنج شنبه
95/11/28
قلم
پروژه
B
پنج شنبه
95/11/28
قلم
309
C

پنج شنبه
95/12/19
قلم
اتاق استاد
BC

پنج شنبه
95/12/26
اندیشه
207
BC

پنج شنبه
96/01/24
قلم
پروژه
B
پنج شنبه
96/01/24
اندیشه
206
C

پنج شنبه
96/01/31
قلم
205
B
پنج شنبه
96/01/31
قلم
315
C

پنج شنبه
96/02/07
قلم
پروژه
B
پنج شنبه
96/02/07
اندیشه
206
C

پنج شنبه
96/02/14
قلم
پروژه
B
پنج شنبه
96/02/14
قلم
309
C

پنج شنبه
96/02/21
اندیشه
206
B
پنج شنبه
96/02/21
اندیشه
207
C

پنج شنبه
96/02/28
قلم
پروژه
B
پنج شنبه
96/02/28
قلم
302
C
020-15-13مقاومت مصالح 21بهشت آئین حسین
پنج شنبه
95/11/14
قلم
312
CD

پنج شنبه
95/11/28
قلم
220
C
پنج شنبه
95/11/28
قلم
312
D

پنج شنبه
95/12/19
قلم
313
C
پنج شنبه
95/12/19
قلم
318
D

پنج شنبه
95/12/26
قلم
312
CD

پنج شنبه
96/01/17
قلم
303
C
پنج شنبه
96/01/17
قلم
پروژه
D

پنج شنبه
96/02/21
قلم
312
CD

پنج شنبه
96/02/28
قلم
312
CD
025-15-13آزمايشگاه مقاومت مصالح2غفاري فرشته
دوشنبه
95/12/16
کارگاه سوله
از مقاومت مصالح
B

دوشنبه
95/12/23
کارگاه سوله
از مقاومت مصالح
B

دوشنبه
96/01/14
کارگاه سوله
از مقاومت مصالح
B

دوشنبه
96/01/21
کارگاه سوله
از مقاومت مصالح
B

دوشنبه
96/01/28
کارگاه سوله
از مقاومت مصالح
B

دوشنبه
96/02/04
کارگاه سوله
از مقاومت مصالح
B

دوشنبه
96/02/11
کارگاه سوله
از مقاومت مصالح
B

دوشنبه
96/02/18
کارگاه سوله
از مقاومت مصالح
B

دوشنبه
96/02/25
کارگاه سوله
از مقاومت مصالح
B
047-19-13كنترل اتوماتيك1بهشت آئین حسین
پنج شنبه
95/11/14
قلم
212
AB

پنج شنبه
95/11/28
قلم
303
AB

پنج شنبه
95/12/19
قلم
315
A
پنج شنبه
95/12/19
قلم
پروژه
B

پنج شنبه
95/12/26
قلم
312
AB

پنج شنبه
96/01/17
قلم
312
AB

سه شنبه
96/01/29
قلم
305
D
سه شنبه
96/01/29
قلم
320
C

پنج شنبه
96/02/21
قلم
312
AB

پنج شنبه
96/02/28
قلم
213
AB
070-15-13ارتعاشات مكانيكي1آریافر کاوس
سه شنبه
95/11/19
اندیشه
206
AB

سه شنبه
95/11/26
اندیشه
206
AB

سه شنبه
95/12/03
اندیشه
206
AB

سه شنبه
95/12/10
اندیشه
206
AB

سه شنبه
95/12/17
اندیشه
205
AB

سه شنبه
96/01/29
اندیشه
206
AB

سه شنبه
96/02/12
اندیشه
204
AB

سه شنبه
96/02/19
اندیشه
204
A
075-11-15محاسبات عددي1علیزاده مرتضی
یکشنبه
95/11/17
اندیشه
206
D

یکشنبه
95/11/24
اندیشه
206
D

یکشنبه
95/12/01
اندیشه
206
D

یکشنبه
95/12/08
اندیشه
206
D

یکشنبه
95/12/15
اندیشه
206
D

یکشنبه
95/12/22
اندیشه
206
D

یکشنبه
96/01/20
اندیشه
206
D

یکشنبه
96/01/27
اندیشه
206
D

یکشنبه
96/02/03
اندیشه
206
D

یکشنبه
96/02/10
اندیشه
206
D

یکشنبه
96/02/17
قلم
309
D
075-11-15محاسبات عددي2علیزاده مرتضی
یکشنبه
95/11/17
اندیشه
206
E

یکشنبه
95/11/24
اندیشه
206
E

یکشنبه
95/12/01
اندیشه
206
E

یکشنبه
95/12/08
اندیشه
206
E

یکشنبه
95/12/15
اندیشه
206
E

یکشنبه
95/12/22
اندیشه
206
E

یکشنبه
96/01/20
اندیشه
206
E

یکشنبه
96/01/27
اندیشه
206
E

یکشنبه
96/02/03
اندیشه
206
E

یکشنبه
96/02/10
اندیشه
206
E

یکشنبه
96/02/17
قلم
312
E
091-11-15برنامه نويسي كامپيوتر1خسروی عباس
دوشنبه
95/11/18
اندیشه
105
D

دوشنبه
95/11/25
اندیشه
105
D

دوشنبه
95/12/02
اندیشه
105
D

دوشنبه
95/12/09
اندیشه
105
D

دوشنبه
95/12/16
اندیشه
105
D

دوشنبه
95/12/23
اندیشه
105
D

دوشنبه
96/01/14
اندیشه
105
D

دوشنبه
96/01/21
اندیشه
105
D

دوشنبه
96/01/28
اندیشه
105
D
پنج شنبه
96/01/31
قلم
313
A

دوشنبه
96/02/04
اندیشه
104
D

دوشنبه
96/02/11
اندیشه
105
D
پنج شنبه
96/02/14
قلم
202
E

دوشنبه
96/02/18
اندیشه
105
D

دوشنبه
96/02/25
اندیشه
105
D
091-11-15برنامه نويسي كامپيوتر2خسروی عباس
دوشنبه
95/11/18
اندیشه
105
E

دوشنبه
95/11/25
اندیشه
105
E

دوشنبه
95/12/02
اندیشه
105
E

دوشنبه
95/12/09
اندیشه
105
E

دوشنبه
95/12/16
اندیشه
105
E

دوشنبه
95/12/23
اندیشه
105
E

دوشنبه
96/01/14
اندیشه
105
E

دوشنبه
96/01/21
اندیشه
105
E

دوشنبه
96/01/28
اندیشه
105
E
پنج شنبه
96/01/31
قلم
پروژه
B

دوشنبه
96/02/04
اندیشه
104
E

دوشنبه
96/02/11
اندیشه
105
E
پنج شنبه
96/02/14
قلم
210
B

دوشنبه
96/02/18
اندیشه
105
E

دوشنبه
96/02/25
اندیشه
105
E
091-11-15برنامه نويسي كامپيوتر3خسروی عباس
سه شنبه
95/11/19
اندیشه
204
D

سه شنبه
95/11/26
اندیشه
105
D

سه شنبه
95/12/03
اندیشه
104
D

سه شنبه
95/12/10
اندیشه
105
D

سه شنبه
95/12/17
اندیشه
105
D

سه شنبه
95/12/24
اندیشه
105
D

سه شنبه
96/01/15
اندیشه
105
D

سه شنبه
96/01/29
اندیشه
105
D
پنج شنبه
96/01/31
قلم
209
C
پنج شنبه
96/01/31
قلم
پروژه
D

سه شنبه
96/02/12
اندیشه
105
D
پنج شنبه
96/02/14
قلم
209
C
پنج شنبه
96/02/14
قلم
217
D

سه شنبه
96/02/19
اندیشه
104
D

سه شنبه
96/02/26
اندیشه
105
D
091-15-13مكانيك سيالات1فروغی مهر بهزادبه برنامه مهندسی مکانیک مراجعه شود
097-15-13ديناميك1طاوسي عباس
پنج شنبه
95/11/14
اندیشه
207
DE

پنج شنبه
95/11/21
اندیشه
207
DE

پنج شنبه
95/11/28
اندیشه
207
DE

پنج شنبه
95/12/19
قلم
219
DE

پنج شنبه
95/12/26
اندیشه
207
DE

پنج شنبه
96/01/24
اندیشه
206
DE

پنج شنبه
96/01/31
قلم
318
D
پنج شنبه
96/01/31
قلم
318
E

پنج شنبه
96/02/07
اندیشه
207
DE

پنج شنبه
96/02/14
قلم
پروژه
D
پنج شنبه
96/02/14
قلم
213
E

پنج شنبه
96/02/21
اندیشه
207
DE

پنج شنبه
96/02/28
قلم
پروژه
D
پنج شنبه
96/02/28
قلم
212
E
119-15-13طراحي مكانيزم ها1بهشت آئین حسین
پنج شنبه
95/12/26
قلم
313
E

پنج شنبه
96/01/17
قلم
313
EF

پنج شنبه
96/01/24
قلم
313
EF

پنج شنبه
96/01/31
قلم
313
EF

پنج شنبه
96/02/07
قلم
313
EF

پنج شنبه
96/02/14
قلم
313
EF

پنج شنبه
96/02/21
قلم
313
EF

پنج شنبه
96/02/28
قلم
313
EF
128-15-13كارگاه ماشين ابزار و ابزارسازي17خاموش دولت آبادی پوریا
دوشنبه
96/02/11
کارگاه سوله
کارگاه ماشین ابزار
DEF

دوشنبه
96/02/18
کارگاه سوله
کارگاه ماشین ابزار
DEF

دوشنبه
96/02/25
کارگاه سوله
کارگاه ماشین ابزار
CD
128-15-13كارگاه ماشين ابزار و ابزارسازي18خاموش دولت آبادی پوریاهمزمان با گروه 17
133-15-13آزمايشگاه ارتعاشات و ديناميك ماشين1بهشت آئین حسین
پنج شنبه
96/01/24
کارگاه سوله
از دینامیک
AB

پنج شنبه
96/01/31
کارگاه سوله
از دینامیک
AB

پنج شنبه
96/02/07
کارگاه سوله
از دینامیک
AB

پنج شنبه
96/02/14
کارگاه سوله
از دینامیک
AB
135-15-13ترموديناميك1اصغرزاده شیرازی فرد هادیبه برنامه مهندسی مکانیک مراجعه شود
187-15-13سوخت و احتراق1صداقت محمدهادی
پنج شنبه
95/11/21
قلم
312
C

پنج شنبه
95/11/28
قلم
312
C

پنج شنبه
95/12/05
قلم
312
C

پنج شنبه
95/12/19
قلم
203
C

پنج شنبه
96/01/17
قلم
312
C

پنج شنبه
96/01/24
قلم
312
C

پنج شنبه
96/01/31
قلم
312
C

پنج شنبه
96/02/07
قلم
312
C

پنج شنبه
96/02/14
قلم
313
C

چهارشنبه
96/02/20
قلم
217
C
پنج شنبه
96/02/21
قلم
314
C

پنج شنبه
96/02/28
قلم
314
C
چهارشنبه
96/02/27
قلم
305
C
191-15-13كارگاه اتومكانيك1شبیری محمدصادق
دوشنبه
95/12/16
کارگاه سوله
کارگاه اتومکانیک
A

دوشنبه
95/12/23
کارگاه سوله
کارگاه اتومکانیک
A

دوشنبه
96/01/21
کارگاه سوله
کارگاه اتومکانیک
A

دوشنبه
96/01/28
کارگاه سوله
کارگاه اتومکانیک
A
سه شنبه
96/01/29
کارگاه سوله
کارگاه اتومکانیک
A

دوشنبه
96/02/04
کارگاه سوله
کارگاه اتومکانیک
A

دوشنبه
96/02/11
کارگاه سوله
کارگاه اتومکانیک
A

دوشنبه
96/02/18
کارگاه سوله
کارگاه اتومکانیک
A

دوشنبه
96/02/25
کارگاه سوله
کارگاه اتومکانیک
A
191-15-13كارگاه اتومكانيك2شبیری محمدصادقهمزمان با گروه 1
231-15-13مديريت صنعتي در خودرو1حسينيان محبوبه
دوشنبه
95/11/18
قلم
312
CD

دوشنبه
95/12/02
قلم
213
CD

دوشنبه
96/01/21
قلم
312
CD

دوشنبه
96/02/04
قلم
312
CD
234-15-13پروژه تخصصي1فهام حمیدرضا
پنج شنبه
95/11/28
قلم
پروژه
E

پنج شنبه
95/12/05
قلم
پروژه
E

پنج شنبه
95/12/19
قلم
پروژه
E

پنج شنبه
96/01/31
قلم
پروژه
E
234-15-13پروژه تخصصي2ابراهيمي زهرهمراجعه به ساختمان غدیر - دوشنبه ها 12-10
234-15-13پروژه تخصصي3صداقت محمدهادی
چهارشنبه
95/11/20
قلم
پروژه
C

چهارشنبه
95/12/04
قلم
پروژه
C

چهارشنبه
96/01/23
قلم
پروژه
C

چهارشنبه
96/02/13
قلم
پروژه
C
236-15-13اقتصاد مهندسي در صنعت خودرو1ذاکر زاده مسعود
یکشنبه
95/11/24
قلم
313
E

یکشنبه
95/12/01
قلم
313
E

یکشنبه
95/12/08
قلم
313
E

یکشنبه
95/12/15
قلم
313
E

یکشنبه
96/01/20
قلم
313
E

یکشنبه
96/02/03
قلم
313
E

یکشنبه
96/02/10
قلم
313
E

یکشنبه
96/02/17
قلم
313
E

شنبه
96/02/23
قلم
213
E
237-15-13زبان تخصصي1دهقانی مجید
شنبه
95/12/07
قلم
212
AB
دوشنبه
95/12/09
قلم
302
AB

دوشنبه
96/02/04
قلم
303
AB
238-15-13روش هاي توليد اجزاء خودرو1شبیری محمدصادق
دوشنبه
95/12/16
قلم
220
BC

دوشنبه
95/12/23
قلم
312
BC

دوشنبه
96/02/04
قلم
217
BC
239-15-13كارگاه ريخته گري و قالب سازي1خلیل پور حمید
چهارشنبه
95/12/18
سوله 2 مهندسی
کارگاه ریخته گری
D

چهارشنبه
95/12/25
سوله 2 مهندسی
کارگاه ریخته گری
D

چهارشنبه
96/01/16
سوله 2 مهندسی
کارگاه ریخته گری
D

چهارشنبه
96/01/23
سوله 2 مهندسی
کارگاه ریخته گری
D

چهارشنبه
96/01/30
سوله 2 مهندسی
کارگاه ریخته گری
D

چهارشنبه
96/02/06
سوله 2 مهندسی
کارگاه ریخته گری
D

چهارشنبه
96/02/13
سوله 2 مهندسی
کارگاه ریخته گری
D

چهارشنبه
96/02/20
سوله 2 مهندسی
کارگاه ریخته گری
D

چهارشنبه
96/02/27
سوله 2 مهندسی
کارگاه ریخته گری
D
239-15-13كارگاه ريخته گري و قالب سازي2خلیل پور حمید همزمان با گروه 1
240-15-13سيستم هاي سوخت رساني1برزگر مروستی مریم
دوشنبه
96/01/21
قلم
203
CD

دوشنبه
96/01/28
اندیشه
204
CD

دوشنبه
96/02/04
قلم
207
CD

دوشنبه
96/02/11
اندیشه
204
CD

دوشنبه
96/02/18
قلم
210
CD

دوشنبه
96/02/25
قلم
204
CD
241-15-13نقشه كشي صنعتي1همت یکتابه برنامه مهندسی مکانیک مراجعه شود
243-15-13آيروديناميك خودرو1توانگر محمدحسن
چهارشنبه
95/11/20
قلم
303
BC

چهارشنبه
95/12/04
قلم
213
BC

چهارشنبه
95/12/11
قلم
213
BC

چهارشنبه
95/12/18
قلم
313
B
چهارشنبه
95/12/18
قلم
312
C

چهارشنبه
96/01/23
قلم
313
BC

چهارشنبه
96/02/06
قلم
313
BC

چهارشنبه
96/02/20
قلم
313
BC
244-15-13طراحي اجزاء1فروغی مهر بهزادبه برنامه مهندسی مکانیک مراجعه شود
246-15-13طراحي اجزا خودرو به كمك كامپيوتر1ذاکر زاده مسعودبه برنامه مهندسی اجرایی درس طراحی و ساخت به کمک کامپیوتر
247-15-13مباني ديناميك خودرو1شبیری محمدصادق
دوشنبه
95/12/16
قلم
210
DE

دوشنبه
95/12/23
قلم
210
DE

دوشنبه
96/01/21
قلم
210
DE

دوشنبه
96/02/04
قلم
210
D
248-15-13سيستم هاي انتقال قدرت و كارگاه1برزگر مروستی مریم
یکشنبه
96/01/20
قلم
پروژه
A
یکشنبه
96/01/20
قلم
313
B

یکشنبه
96/01/27
قلم
پروژه
AB

یکشنبه
96/02/03
قلم
پروژه
A
یکشنبه
96/02/03
قلم
313
B

یکشنبه
96/02/10
قلم
312
AB

یکشنبه
96/02/17
قلم
312
AB

یکشنبه
96/02/24
قلم
212
A
یکشنبه
96/02/24
قلم
313
B
249-15-13سيستم هاي شاسي و بدنه خودرو و كارگاه1شبیری محمدصادق
دوشنبه
96/02/18
کارگاه سوله
کارگاه اتومکانیک
BC

دوشنبه
96/02/25
کارگاه سوله
کارگاه اتومکانیک
BC
250-15-13مباني مهندسي طراحي خودرو1برزگر مروستی مریم
یکشنبه
96/01/20
قلم
312
CD

یکشنبه
96/01/27
قلم
312
CD

یکشنبه
96/02/03
قلم
312
CD

یکشنبه
96/02/10
قلم
312
CD

یکشنبه
96/02/17
قلم
312
CD

یکشنبه
96/02/24
قلم
312
CD
253-15-13موتورهاي ديزل1برزگر مروستی مریم
دوشنبه
96/01/21
قلم
207
AB

دوشنبه
96/01/28
قلم
210
AB

دوشنبه
96/02/04
قلم
210
AB

دوشنبه
96/02/11
قلم
312
AB

دوشنبه
96/02/18
قلم
212
AB

دوشنبه
96/02/25
قلم
210
AB

دوشنبه
96/03/01
قلم
210
AB
254-15-13روشهاي المان محدود1كريمي محمدبه برنامه مهندسی مکانیک مراجعه شود
299-15-13کارآموزی1ابراهيمي زهرهمراجعه به ساختمان غدیر - دوشنبه ها 12-10
- - - -- **************
025-15-13آزمايشگاه مقاومت مصالح3غفاري فرشته
چهارشنبه
96/01/16
کارگاه سوله
از مقاومت مصالح
AB

چهارشنبه
96/01/23
کارگاه سوله
از مقاومت مصالح
AB

چهارشنبه
96/02/06
کارگاه سوله
از مقاومت مصالح
AB

چهارشنبه
96/02/13
کارگاه سوله
از مقاومت مصالح
AB

چهارشنبه
96/02/27
کارگاه سوله
از مقاومت مصالح
AB
067-15-13آزمايشگاه مكانيك سيالات4ثابت سروستانی فاطمه
چهارشنبه
95/12/18
کارگاه سوله
ازسیالات
D

چهارشنبه
96/01/16
کارگاه سوله
ازسیالات
E

چهارشنبه
96/01/23
کارگاه سوله
ازسیالات
E

چهارشنبه
96/01/30
کارگاه سوله
ازسیالات
E

چهارشنبه
96/02/06
کارگاه سوله
ازسیالات
E

چهارشنبه
96/02/13
کارگاه سوله
ازسیالات
E

چهارشنبه
96/02/20
کارگاه سوله
ازسیالات
E

چهارشنبه
96/02/27
کارگاه سوله
ازسیالات
E
067-15-13آزمايشگاه مكانيك سيالات6ایروانی رضوانهمزمان با گروه 2 مهندسی نفت
137-15-13آزمايشگاه ترموديناميك1کشتکار فریبا
سه شنبه
95/12/10
کارگاه سوله
از حرارت
D

سه شنبه
95/12/17
کارگاه سوله
از حرارت
D

سه شنبه
95/12/24
کارگاه سوله
از حرارت
D

سه شنبه
96/01/15
کارگاه سوله
از حرارت
D

سه شنبه
96/01/29
کارگاه سوله
از حرارت
D

سه شنبه
96/02/12
کارگاه سوله
از حرارت
D

سه شنبه
96/02/19
کارگاه سوله
از حرارت
D

سه شنبه
96/02/26
کارگاه سوله
از حرارت
D
190-15-13كارگاه جوشكاري و ورقكاري1جعفری محمدرضاهمزمان با گروه 3
190-15-13كارگاه جوشكاري و ورقكاري3جعفری محمدرضا
یکشنبه
95/12/15
کارگاه سوله
کارگاه ماشین ابزار
C

یکشنبه
95/12/22
کارگاه سوله
کارگاه ماشین ابزار
C

یکشنبه
96/01/20
کارگاه سوله
کارگاه ماشین ابزار
C

یکشنبه
96/01/27
کارگاه سوله
کارگاه ماشین ابزار
C

یکشنبه
96/02/03
کارگاه سوله
کارگاه ماشین ابزار
C

یکشنبه
96/02/10
کارگاه سوله
کارگاه ماشین ابزار
C

یکشنبه
96/02/17
کارگاه سوله
کارگاه ماشین ابزار
C

یکشنبه
96/02/24
کارگاه سوله
کارگاه ماشین ابزار
C
228-15-13آزمايشگاه انتقال حرارت1ثابت سروستانی فاطمه
چهارشنبه
95/12/18
کارگاه سوله
از حرارت
C

چهارشنبه
96/01/16
کارگاه سوله
ازسیالات
C

چهارشنبه
96/01/23
کارگاه سوله
ازسیالات
C

چهارشنبه
96/01/30
کارگاه سوله
ازسیالات
C

چهارشنبه
96/02/06
کارگاه سوله
ازسیالات
C

چهارشنبه
96/02/13
کارگاه سوله
ازسیالات
C

چهارشنبه
96/02/20
کارگاه سوله
ازسیالات
C

چهارشنبه
96/02/27
کارگاه سوله
ازسیالات
C
258-13-11فيزيك عمومي 11امانت بنت الهدیگروه مهندسی بجز مهندسی شیمی وپزشکی
دوشنبه
95/12/09
قلم
202
B

دوشنبه
95/12/16
قلم
202
B

دوشنبه
95/12/23
قلم
202
B

دوشنبه
96/01/21
قلم
202
B

دوشنبه
96/01/28
قلم
202
B

دوشنبه
96/02/04
قلم
202
B

دوشنبه
96/02/11
قلم
204
B

دوشنبه
96/02/18
قلم
202
B

دوشنبه
96/02/25
قلم
202
B
258-13-11فيزيك عمومي 12گلستاني زاده سيده طاهرهگروه مهندسی بجز شیمی وپزشکی
یکشنبه
95/12/08
قلم
212
A

یکشنبه
95/12/15
قلم
212
A

یکشنبه
95/12/22
قلم
212
A

یکشنبه
96/01/20
قلم
212
A

یکشنبه
96/01/27
قلم
212
A

یکشنبه
96/02/03
قلم
212
A

یکشنبه
96/02/10
قلم
314
A

یکشنبه
96/02/17
قلم
314
A

یکشنبه
96/02/24
قلم
314
A
258-13-11فيزيك عمومي 13 عابد یاسمنهمزمان با مهندسی پزشکی95
407-11-11رياضي عمومي 11معاني شيرازي منصوره
شنبه
95/11/09
قلم
201
CD

شنبه
95/11/16
قلم
210
CD

شنبه
95/11/23
قلم
306
CD

شنبه
95/11/30
قلم
219
CD

شنبه
95/12/07
قلم
308
CD

شنبه
95/12/14
قلم
308
CD

شنبه
96/01/19
قلم
317
CD

شنبه
96/01/26
قلم
213
CD

شنبه
96/02/02
قلم
219
C
407-11-11رياضي عمومي 11نيك بخت مريممشتر ک با 1111108
407-11-11رياضي عمومي 12معاني شيرازي منصوره
شنبه
95/11/09
قلم
203
AB

شنبه
95/11/16
قلم
203
AB

شنبه
95/11/23
قلم
202
AB

شنبه
95/11/30
قلم
202
AB

شنبه
95/12/07
قلم
202
AB

شنبه
95/12/14
قلم
202
AB

شنبه
96/01/19
قلم
202
AB

شنبه
96/01/26
قلم
202
AB

شنبه
96/02/02
قلم
203
A
408-11-11 رياضي عمومي 21مهربهشتی محمد
408-11-11 رياضي عمومي 21اميري سيدناصر
شنبه
95/11/16
قلم
309
B

شنبه
95/11/23
قلم
213
B

شنبه
95/11/30
اندیشه
204
C

شنبه
95/12/07
قلم
211
B

شنبه
95/12/14
قلم
220
B

شنبه
95/12/21
قلم
310
B

شنبه
96/01/19
قلم
310
B

شنبه
96/01/26
قلم
212
B

شنبه
96/02/02
قلم
220
C

شنبه
96/02/09
قلم
309
BC

شنبه
96/02/16
قلم
211
BC

شنبه
96/02/23
قلم
204
BC
408-11-11 رياضي عمومي 21سلطاني هوناز
شنبه
95/11/09
قلم
204
AB

شنبه
95/11/16
قلم
204
AB

شنبه
95/11/23
قلم
204
AB

شنبه
95/11/30
قلم
301
AB

شنبه
95/12/07
قلم
301
AB

شنبه
95/12/14
قلم
301
AB

شنبه
95/12/21
قلم
301
AB

شنبه
96/01/19
قلم
301
AB
409-11-11 معادلات ديفرانسيل1سلطاني رحمت
دوشنبه
95/11/11
قلم
212
AB

دوشنبه
95/11/25
قلم
211
AB

دوشنبه
95/12/09
قلم
213
AB

دوشنبه
95/12/23
قلم
213
AB

دوشنبه
96/01/21
قلم
213
AB

دوشنبه
96/01/28
قلم
211
B

دوشنبه
96/02/04
قلم
212
AB

دوشنبه
96/02/18
قلم
213
AB
409-11-11 معادلات ديفرانسيل2سلطاني رحمت
چهارشنبه
95/11/27
قلم
306
AB

چهارشنبه
95/12/11
قلم
315
AB

چهارشنبه
96/01/16
قلم
318
AB

چهارشنبه
96/01/30
قلم
318
AB

چهارشنبه
96/02/13
قلم
318
AB

چهارشنبه
96/02/20
قلم
318
BC

چهارشنبه
96/02/27
قلم
305
AB
409-11-11 معادلات ديفرانسيل3سلطاني رحمت
409-11-11 معادلات ديفرانسيل3معاني شيرازي منصوره
یکشنبه
95/12/08
اندیشه
209
A

یکشنبه
95/12/15
قلم
317
AB

یکشنبه
95/12/22
اندیشه
101
A
یکشنبه
95/12/22
اندیشه
208
B

یکشنبه
96/01/27
اندیشه
209
A

یکشنبه
96/02/03
اندیشه
208
A

یکشنبه
96/02/10
اندیشه
101
AB

یکشنبه
96/02/17
اندیشه
101
A
یکشنبه
96/02/17
اندیشه
102
B

یکشنبه
96/02/24
اندیشه
102
A
یکشنبه
96/02/24
اندیشه
102
B

یکشنبه
96/02/31
اندیشه
103
A
یکشنبه
96/02/31
اندیشه
103
B
411-11-11 رياضيات مهندسي1فلاح تفتی محمدامیر
سه شنبه
95/11/05
قلم
201
A

سه شنبه
95/11/12
قلم
201
A

سه شنبه
95/11/19
قلم
201
A

سه شنبه
95/11/26
قلم
201
A

سه شنبه
95/12/03
قلم
201
A

سه شنبه
95/12/10
قلم
201
A

سه شنبه
95/12/17
قلم
201
AB

چهارشنبه
96/01/16
قلم
201
AB

چهارشنبه
96/01/23
قلم
307
AB

چهارشنبه
96/02/20
قلم
201
ACE
411-11-11 رياضيات مهندسي2فلاح تفتی محمدامیر
یکشنبه
96/02/10
قلم
201
AB
دوشنبه
96/02/11
قلم
201
AB
چهارشنبه
96/02/13
قلم
307
AB

یکشنبه
96/02/17
قلم
201
AB
دوشنبه
96/02/18
قلم
201
AB
سه شنبه
96/02/19
قلم
201
AB
چهارشنبه
96/02/20
قلم
201
BDF
- - - -- **************
007-19-13مباني مهندسي برق1منعمی مهدی
یکشنبه
95/12/15
قلم
211
E

یکشنبه
95/12/22
قلم
203
E

یکشنبه
96/01/20
قلم
211
EF

یکشنبه
96/01/27
قلم
211
EF

یکشنبه
96/02/03
قلم
211
EF

یکشنبه
96/02/10
قلم
204
EF

یکشنبه
96/02/17
قلم
206
EF

یکشنبه
96/02/24
قلم
210
EF

یکشنبه
96/02/31
قلم
203
AB
015-15-13علم مواد1باقری فرد سمنسا
سه شنبه
95/11/05
قلم
209
BC

سه شنبه
95/11/19
قلم
215
BC

سه شنبه
95/12/03
قلم
215
BC

سه شنبه
95/12/17
قلم
209
BC

سه شنبه
96/02/19
قلم
209
BC

سه شنبه
96/02/26
قلم
215
BC
015-15-13علم مواد1باقری فرد سمنسامراجعه شود به برنامه رشته مهندسی اجرایی
1اصغرزاده شیرازی فرد هادی
چهارشنبه
95/11/20
اندیشه
205
A
چهارشنبه
95/11/20
اندیشه
208
B

چهارشنبه
95/11/27
اندیشه
206
AB

چهارشنبه
95/12/18
قلم
پروژه
AB

چهارشنبه
95/12/25
اندیشه
207
AB

چهارشنبه
96/01/16
اندیشه
204
A
چهارشنبه
96/01/16
اندیشه
207
B

چهارشنبه
96/01/23
اندیشه
206
AB

چهارشنبه
96/01/30
اندیشه
204
A
چهارشنبه
96/01/30
اندیشه
207
B
سه شنبه
96/01/29
اندیشه
210
AB

چهارشنبه
96/02/06
اندیشه
206
AB
پنج شنبه
96/02/07
اندیشه
101
AB

چهارشنبه
96/02/13
اندیشه
207
AB
شنبه
96/02/09
اندیشه
209
AB
091-15-13مكانيك سيالات1فروغی مهر بهزاد
سه شنبه
95/11/19
اندیشه
207
AB

سه شنبه
95/11/26
اندیشه
207
AB

سه شنبه
95/12/03
اندیشه
207
AB

سه شنبه
95/12/10
اندیشه
207
AB

سه شنبه
95/12/17
اندیشه
207
AB

سه شنبه
95/12/24
اندیشه
207
AB

سه شنبه
96/01/15
اندیشه
207
AB

سه شنبه
96/01/29
اندیشه
207
AB

سه شنبه
96/02/12
اندیشه
207
AB
025-15-13آزمايشگاه مقاومت مصالح3غفاري فرشته
چهارشنبه
96/01/16
کارگاه سوله
از مقاومت مصالح
AB

چهارشنبه
96/01/23
کارگاه سوله
از مقاومت مصالح
AB

چهارشنبه
96/02/06
کارگاه سوله
از مقاومت مصالح
AB

چهارشنبه
96/02/13
کارگاه سوله
از مقاومت مصالح
AB

چهارشنبه
96/02/27
کارگاه سوله
از مقاومت مصالح
AB
244-15-13طراحي اجزاء1فروغی مهر بهزاد
سه شنبه
95/11/19
اندیشه
207
CD

سه شنبه
95/11/26
اندیشه
205
CD

سه شنبه
95/12/03
اندیشه
207
CD

سه شنبه
95/12/10
اندیشه
205
CD

سه شنبه
95/12/17
اندیشه
202
CD

سه شنبه
95/12/24
اندیشه
205
CD

سه شنبه
96/01/15
اندیشه
207
C
سه شنبه
96/01/15
اندیشه
204
D

سه شنبه
96/01/29
اندیشه
204
CD

سه شنبه
96/02/12
اندیشه
205
C
سه شنبه
96/02/12
اندیشه
202
DE
007-19-13مباني مهندسي برق1منعمی مهدیمشترک با 1319007 مهندسی خودرو
241-15-13نقشه كشي صنعتي1همت یکتابه برنامه مهندسی مکانیک مراجعه شود
254-15-13روشهاي المان محدود1كريمي محمد
دوشنبه
95/11/25
قلم
210
DE

دوشنبه
95/12/09
قلم
312
DE

دوشنبه
95/12/16
اندیشه
102
DE

دوشنبه
96/01/21
قلم
217
D
دوشنبه
96/01/21
قلم
206
E

دوشنبه
96/02/04
قلم
212
DE

دوشنبه
96/02/18
اندیشه
208
DE

دوشنبه
96/02/25
قلم
220
D
025-15-13آزمايشگاه مقاومت مصالح1غفاري فرشته
دوشنبه
95/12/16
کارگاه سوله
از مقاومت مصالح
A

دوشنبه
95/12/23
کارگاه سوله
از مقاومت مصالح
A

دوشنبه
96/01/14
کارگاه سوله
از مقاومت مصالح
A

دوشنبه
96/01/21
کارگاه سوله
از مقاومت مصالح
A

دوشنبه
96/01/28
کارگاه سوله
از مقاومت مصالح
A

دوشنبه
96/02/04
کارگاه سوله
از مقاومت مصالح
A

دوشنبه
96/02/11
کارگاه سوله
از مقاومت مصالح
A

دوشنبه
96/02/18
کارگاه سوله
از مقاومت مصالح
A

دوشنبه
96/02/25
کارگاه سوله
از مقاومت مصالح
A
1غفاري فرشته
شنبه
95/11/16
قلم
212
AB

شنبه
95/11/23
قلم
212
AB

شنبه
95/11/30
قلم
212
AB

شنبه
95/12/07
قلم
312
AB

شنبه
95/12/14
قلم
212
AB

شنبه
95/12/21
قلم
212
AB

شنبه
96/01/19
قلم
212
AB

شنبه
96/01/26
قلم
312
AB

شنبه
96/02/02
قلم
پروژه
A
شنبه
96/02/02
قلم
212
B

شنبه
96/02/09
قلم
302
AB

شنبه
96/02/16
قلم
303
AB

شنبه
96/02/23
قلم
309
AB
299-15-13کارآموزی1ابراهيمي زهرهمراجعه به ساختمان غدیر - دوشنبه ها 12-10
246-15-13طراحي اجزا خودرو به كمك كامپيوتر1ذاکر زاده مسعودمشترک با مهندسی اجرایی
246-15-13طراحي اجزا خودرو به كمك كامپيوتر1ذاکر زاده مسعودبه برنامه مهندسی اجرایی مراجعه شود
187-15-13سوخت و احتراق1صداقت محمدهادیبه برنامه مهندسی خودرو مراجعه شود