دانشگاه پیام نور - مرکز شیراز
برنامه کلاسی
نیمسال اول 96-95
مهندسي هوا فضا - هوا فضا
 جستجوی درس         F:18-20    E:16-18   D:14-16   C:12-14    B:10-12    A:8-10  
کد درس نام درس گروه استادتوضیحاتهفته
1
هفته
2
هفته
3
هفته
4
هفته
5
هفته
6
هفته
7
هفته
8
هفته
9
هفته
10
هفته
11
هفته
12
هفته
13
هفته
14
هفته
15
هفته
16
006-19-13مباني مهندسي برق و الكترونيك1منعمی مهدی
یکشنبه
95/12/15
قلم
211
E

یکشنبه
95/12/22
قلم
203
E

یکشنبه
96/01/20
قلم
211
EF

یکشنبه
96/01/27
قلم
211
EF

یکشنبه
96/02/03
قلم
211
EF

یکشنبه
96/02/10
قلم
204
EF

یکشنبه
96/02/17
قلم
206
EF

یکشنبه
96/02/24
قلم
210
EF

یکشنبه
96/02/31
قلم
203
AB
031-19-13آزمايشگاه مباني مهندسي برق و الكترونيك7پیروزمند ریحانه
پنج شنبه
95/11/28
قلم
از مدار 2 / کارگاه برق / رباتیک
AB

پنج شنبه
95/12/05
قلم
از مدار 2 / کارگاه برق / رباتیک
AB

پنج شنبه
95/12/19
قلم
از مدار 2 / کارگاه برق / رباتیک
AB

پنج شنبه
95/12/26
قلم
از مدار 2 / کارگاه برق / رباتیک
AB

پنج شنبه
96/01/17
قلم
از مدار 2 / کارگاه برق / رباتیک
AB
048-15-13نقشه كشي صنعتي 11همت یکتابه برنامه مهندسی مکانیک مراجعه شود
057-15-13نقشه كشي صنعتي 21همت یکتابه برنامه مهندسی مکانیک مراجعه شود
058-15-13مقدمه اي بر مهندسي هوا فضا1توانگر محمدحسن
دوشنبه
95/11/25
قلم
309
DE

دوشنبه
96/01/28
قلم
312
DE

دوشنبه
96/02/11
قلم
312
DE

دوشنبه
96/02/18
قلم
312
DE
061-15-13مكانيك مدارهاي فضايي1سياري احمد
سه شنبه
95/12/17
اندیشه
104
C

سه شنبه
95/12/24
اندیشه
204
DE

سه شنبه
96/01/15
اندیشه
205
C

سه شنبه
96/01/29
اندیشه
105
C

یکشنبه
96/02/03
قلم
211
C
یکشنبه
96/02/03
قلم
212
D

سه شنبه
96/02/12
اندیشه
204
C

سه شنبه
96/02/19
اندیشه
205
DE
یکشنبه
96/02/17
قلم
211
C

سه شنبه
96/02/26
اندیشه
205
DE
064-15-13مقاومت مصالح1رجایی نژاد ایمان
سه شنبه
95/11/19
اندیشه
206
CD

سه شنبه
95/11/26
اندیشه
206
CD

سه شنبه
95/12/03
اندیشه
206
CD

سه شنبه
95/12/10
اندیشه
206
CD

سه شنبه
95/12/17
اندیشه
206
CD

سه شنبه
95/12/24
اندیشه
206
CD

سه شنبه
96/01/29
اندیشه
206
CD

سه شنبه
96/02/12
اندیشه
206
CD

سه شنبه
96/02/19
اندیشه
206
CD
068-15-13آيروديناميك 11توانگر محمدحسن
چهارشنبه
95/11/20
قلم
220
DE

چهارشنبه
95/12/04
قلم
220
DE

چهارشنبه
95/12/11
قلم
313
DE

چهارشنبه
95/12/18
قلم
220
DE

چهارشنبه
96/01/23
قلم
313
DE

چهارشنبه
96/01/30
قلم
213
DE

چهارشنبه
96/02/06
قلم
313
DE

چهارشنبه
96/02/13
قلم
220
DE

چهارشنبه
96/02/20
قلم
313
DE

چهارشنبه
96/02/27
قلم
216
DE
166-15-13تحليل سازه هاي هوايي1رجایی نژاد ایمان
سه شنبه
95/11/19
اندیشه
205
AB

سه شنبه
95/12/03
اندیشه
205
AB

سه شنبه
95/12/17
اندیشه
204
AB

سه شنبه
96/01/29
اندیشه
204
AB

سه شنبه
96/02/12
قلم
217
AB

سه شنبه
96/02/19
اندیشه
205
AB
167-15-13مكانيك پرواز 11جوانمردی علیرضا
سه شنبه
95/12/17
قلم
207
D
پنج شنبه
95/12/19
قلم
213
D

سه شنبه
95/12/24
قلم
207
D

سه شنبه
96/01/15
قلم
207
D

پنج شنبه
96/01/24
قلم
210
E

سه شنبه
96/01/29
قلم
203
D
پنج شنبه
96/01/31
قلم
پروژه
A

پنج شنبه
96/02/07
قلم
313
A

سه شنبه
96/02/12
قلم
217
D
پنج شنبه
96/02/14
قلم
پروژه
A

سه شنبه
96/02/19
اندیشه
204
D
168-15-13مكانيك پرواز 21سياري احمد
سه شنبه
95/11/19
قلم
217
DE

سه شنبه
95/12/03
قلم
210
DE

سه شنبه
95/12/17
اندیشه
104
DE

سه شنبه
96/01/15
اندیشه
205
DE

سه شنبه
96/01/29
قلم
210
DE

سه شنبه
96/02/12
اندیشه
204
DE

یکشنبه
96/02/17
قلم
219
D
169-15-13طراحي سازه هاي صنايع هوايي1رجایی نژاد ایمان
سه شنبه
95/11/19
اندیشه
206
E

سه شنبه
95/11/26
اندیشه
206
E

سه شنبه
95/12/03
اندیشه
206
E

سه شنبه
95/12/10
اندیشه
205
E

سه شنبه
95/12/17
اندیشه
206
E

سه شنبه
95/12/24
اندیشه
206
E

سه شنبه
96/01/29
قلم
312
EF

سه شنبه
96/02/12
اندیشه
205
EF

سه شنبه
96/02/19
اندیشه
207
EF
170-15-13طراحي هواپيما 11جوانمردی علیرضا
سه شنبه
95/11/12
قلم
312
BC

دوشنبه
95/12/02
قلم
312
BC
سه شنبه
95/12/03
قلم
303
BC

دوشنبه
95/12/09
قلم
312
BC
سه شنبه
95/12/10
قلم
312
B
سه شنبه
95/12/10
قلم
302
C

سه شنبه
95/12/17
قلم
309
B
سه شنبه
95/12/17
قلم
313
C
171-15-13طراحي هواپيما 21جوانمردی علیرضا
سه شنبه
95/12/24
قلم
312
B
سه شنبه
95/12/24
قلم
302
C

سه شنبه
96/01/15
قلم
302
BC

سه شنبه
96/01/29
قلم
312
BC

سه شنبه
96/02/12
قلم
312
B
سه شنبه
96/02/12
قلم
212
C

سه شنبه
96/02/19
قلم
312
B
سه شنبه
96/02/19
قلم
212
C
پنج شنبه
96/02/21
قلم
318
A

سه شنبه
96/02/26
قلم
312
BC
پنج شنبه
96/02/28
قلم
219
A
172-15-13آيين نگارش و گزارش نويسي فني1فلاح تفتی محمدامیربه برنامه مهندسی برق درس گزارش نویسی فنی مراجعه شود
173-15-13طراحي جلوبرنده ها1توانگر محمدحسن
دوشنبه
95/12/02
قلم
312
DE

دوشنبه
95/12/09
قلم
310
DE

دوشنبه
95/12/23
قلم
310
DE

دوشنبه
96/01/21
قلم
310
D
دوشنبه
96/01/21
قلم
204
E

دوشنبه
96/02/04
قلم
310
DE
178-15-13زبان تخصصي هوا فضا1جوانمردی علیرضا
پنج شنبه
95/11/14
قلم
220
A

دوشنبه
95/12/02
قلم
312
A
پنج شنبه
95/12/05
قلم
301
A

دوشنبه
95/12/09
قلم
310
A

پنج شنبه
95/12/19
قلم
309
A

پنج شنبه
95/12/26
قلم
313
A

پنج شنبه
96/01/17
قلم
301
A

پنج شنبه
96/01/24
قلم
313
A
180-15-13آيروديناميك21درخشانيان سعيد
چهارشنبه
95/11/27
قلم
310
A

چهارشنبه
95/12/04
قلم
213
A

چهارشنبه
95/12/11
قلم
213
A

چهارشنبه
95/12/18
قلم
303
A

چهارشنبه
95/12/25
قلم
213
A

چهارشنبه
96/01/16
قلم
303
A

چهارشنبه
96/01/23
قلم
310
A

چهارشنبه
96/01/30
قلم
303
A

چهارشنبه
96/02/06
قلم
310
A

چهارشنبه
96/02/13
قلم
303
A

چهارشنبه
96/02/20
قلم
313
A

چهارشنبه
96/02/27
قلم
303
A
181-15-13آزمايشگاه آيروديناميك 11جوانمردی علیرضا
سه شنبه
95/12/10
کارگاه سوله
از ایرو دینامیک
A

سه شنبه
95/12/17
کارگاه سوله
از ایرو دینامیک
A

سه شنبه
95/12/24
کارگاه سوله
از ایرو دینامیک
A

سه شنبه
96/01/15
کارگاه سوله
از ایرو دینامیک
A

سه شنبه
96/01/29
کارگاه سوله
از ایرو دینامیک
A

سه شنبه
96/02/12
کارگاه سوله
از ایرو دینامیک
A

سه شنبه
96/02/19
کارگاه سوله
از ایرو دینامیک
A

سه شنبه
96/02/26
کارگاه سوله
از ایرو دینامیک
A
185-15-13آيروديناميك هليكوپتر1جوانمردی علیرضا
پنج شنبه
95/12/19
قلم
204
B

پنج شنبه
95/12/26
اندیشه
206
D

پنج شنبه
96/01/17
قلم
204
D

پنج شنبه
96/01/24
قلم
216
D

پنج شنبه
96/01/31
قلم
217
D

پنج شنبه
96/02/07
قلم
216
D

پنج شنبه
96/02/14
قلم
216
DE

پنج شنبه
96/02/21
اندیشه
205
DE

پنج شنبه
96/02/28
اندیشه
205
DE
پنج شنبه
96/02/28
قلم
315
BC
192-15-13كارگاه ورق كاري و جوشكاري در صنايع هوايي1خلیل پور حمید همزمان با گروه 20
192-15-13كارگاه ورق كاري و جوشكاري در صنايع هوايي20خلیل پور حمید
چهارشنبه
95/11/20
کارگاه سوله
کارگاه ماشین ابزار
CD

چهارشنبه
95/11/27
کارگاه سوله
کارگاه ماشین ابزار
CD

چهارشنبه
95/12/04
کارگاه سوله
کارگاه ماشین ابزار
CD

چهارشنبه
95/12/11
کارگاه سوله
کارگاه ماشین ابزار
CD
193-15-13كارگاه ابزار دقيق و اندازه گيري در هواپيما1جوانمردی علیرضا
پنج شنبه
95/11/14
اندیشه
205
B

دوشنبه
95/12/02
اندیشه
کارگاه جغرافیا
D
پنج شنبه
95/12/05
اندیشه
کارگاه جغرافیا
B

پنج شنبه
95/12/26
اندیشه
206
B

پنج شنبه
96/01/17
قلم
204
B

پنج شنبه
96/01/24
قلم
204
B

پنج شنبه
96/01/31
اندیشه
کارگاه جغرافیا
B

پنج شنبه
96/02/07
قلم
212
B

پنج شنبه
96/02/14
اندیشه
کارگاه جغرافیا
B

پنج شنبه
96/02/21
قلم
204
B
194-15-13كارگاه موتور- بدنه و سيستمهاي هواپيما1جوانمردی علیرضا
پنج شنبه
95/12/05
اندیشه
کارگاه جغرافیا
CDE

پنج شنبه
95/12/19
قلم
204
C

پنج شنبه
95/12/26
اندیشه
204
C

پنج شنبه
96/01/17
قلم
309
C

پنج شنبه
96/01/24
اندیشه
207
C

پنج شنبه
96/01/31
اندیشه
کارگاه جغرافیا
C

پنج شنبه
96/02/07
قلم
217
C

پنج شنبه
96/02/14
اندیشه
کارگاه جغرافیا
C

پنج شنبه
96/02/21
اندیشه
205
C
195-15-13كارآموزي1ابراهيمي زهرهمراجعه به ساختمان غدیر - دوشنبه ها 12-10
196-15-13پروژه تخصصي1جوانمردی علیرضا
سه شنبه
95/12/03
قلم
پروژه
D

سه شنبه
95/12/17
قلم
پروژه
E

سه شنبه
96/01/29
اندیشه
205
E

سه شنبه
96/02/19
قلم
پروژه
E
196-15-13پروژه تخصصي2رجایی نژاد ایمان
سه شنبه
95/11/26
قلم
پروژه
B

سه شنبه
95/12/10
قلم
پروژه
B

سه شنبه
95/12/24
قلم
پروژه
B
260-13-11آزمايشگاه فيزيك 12استاد نژاد ستاره
یکشنبه
95/12/08
قلم
از فیریک 1
B

یکشنبه
95/12/15
قلم
از فیریک 1
B

یکشنبه
95/12/22
قلم
از فیریک 1
B

یکشنبه
96/01/20
قلم
از فیریک 1
B

یکشنبه
96/01/27
قلم
از فیریک 1
B

یکشنبه
96/02/03
قلم
از فیریک 1
B

یکشنبه
96/02/10
قلم
از فیریک 1
B

یکشنبه
96/02/17
قلم
از فیریک 1
B
263-13-11آزمايشگاه فيزيك 26عباسی تلگری نجمه
چهارشنبه
95/12/11
قلم
از فیزیک 2
B

چهارشنبه
95/12/18
قلم
از فیزیک 2
B

چهارشنبه
95/12/25
قلم
از فیزیک 2
B

چهارشنبه
96/01/16
قلم
از فیزیک 2
B

چهارشنبه
96/01/23
قلم
از فیزیک 2
B

چهارشنبه
96/01/30
قلم
از فیزیک 2
B

چهارشنبه
96/02/06
قلم
از فیزیک 2
B

چهارشنبه
96/02/13
قلم
از فیزیک 2
B
- - - -- **************
008-15-13انتقال حرارت1امجدی منش امیر
چهارشنبه
95/11/27
قلم
303
DE

چهارشنبه
95/12/04
قلم
303
DE

چهارشنبه
95/12/11
قلم
303
DE

چهارشنبه
95/12/18
قلم
303
DE

چهارشنبه
95/12/25
قلم
303
DE

چهارشنبه
96/01/16
قلم
303
DE

چهارشنبه
96/01/23
قلم
303
DE

چهارشنبه
96/01/30
قلم
303
DE

چهارشنبه
96/02/06
قلم
303
DE

چهارشنبه
96/02/13
قلم
317
D
چهارشنبه
96/02/13
قلم
313
E
009-15-13استاتيك1آریافر کاوس
دوشنبه
95/11/18
قلم
313
CD

دوشنبه
95/11/25
قلم
313
CD

دوشنبه
95/12/02
قلم
313
CD

دوشنبه
95/12/09
قلم
313
CD

دوشنبه
95/12/16
قلم
313
CD

دوشنبه
95/12/23
قلم
313
CD

دوشنبه
96/01/28
قلم
313
CD

دوشنبه
96/02/11
قلم
313
CD

دوشنبه
96/02/18
قلم
313
CD
013-15-13ديناميك1صداقت محمدهادی
پنج شنبه
95/11/14
قلم
314
AB

پنج شنبه
95/11/21
قلم
313
AB

پنج شنبه
95/11/28
قلم
312
AB

پنج شنبه
95/12/05
قلم
312
AB

پنج شنبه
95/12/19
قلم
312
AB

پنج شنبه
96/01/17
قلم
213
AB

پنج شنبه
96/01/24
قلم
312
AB

پنج شنبه
96/01/31
قلم
312
AB

پنج شنبه
96/02/07
قلم
213
AB
چهارشنبه
96/02/06
قلم
305
C
چهارشنبه
96/02/06
قلم
315
D

پنج شنبه
96/02/14
قلم
212
AB

پنج شنبه
96/02/21
قلم
213
AB

پنج شنبه
96/02/28
قلم
218
AB
015-15-13علم مواد1خلیل پور حمید
چهارشنبه
95/11/13
قلم
213
AB

چهارشنبه
95/11/20
قلم
220
AB

چهارشنبه
95/11/27
قلم
213
AB

چهارشنبه
95/12/04
قلم
302
A
چهارشنبه
95/12/04
قلم
309
B

چهارشنبه
95/12/18
قلم
309
A
چهارشنبه
95/12/18
قلم
302
B

چهارشنبه
96/01/16
قلم
312
AB

چهارشنبه
96/01/30
قلم
213
A
چهارشنبه
96/01/30
قلم
210
B

چهارشنبه
96/02/20
قلم
204
B
چهارشنبه
96/02/20
قلم
309
A
019-15-13ترموديناميك 11اصغرزاده شیرازی فرد هادی
چهارشنبه
95/11/20
اندیشه
205
A
چهارشنبه
95/11/20
اندیشه
208
B

چهارشنبه
95/11/27
اندیشه
206
AB

چهارشنبه
95/12/18
قلم
پروژه
AB

چهارشنبه
95/12/25
اندیشه
207
AB

چهارشنبه
96/01/16
اندیشه
204
A
چهارشنبه
96/01/16
اندیشه
207
B

چهارشنبه
96/01/23
اندیشه
206
AB

چهارشنبه
96/01/30
اندیشه
204
A
چهارشنبه
96/01/30
اندیشه
207
B
سه شنبه
96/01/29
اندیشه
210
AB

چهارشنبه
96/02/06
اندیشه
206
AB
پنج شنبه
96/02/07
اندیشه
101
AB

چهارشنبه
96/02/13
اندیشه
207
AB
شنبه
96/02/09
اندیشه
209
AB
025-15-13آزمايشگاه مقاومت مصالح2غفاري فرشته
دوشنبه
95/12/16
کارگاه سوله
از مقاومت مصالح
B

دوشنبه
95/12/23
کارگاه سوله
از مقاومت مصالح
B

دوشنبه
96/01/14
کارگاه سوله
از مقاومت مصالح
B

دوشنبه
96/01/21
کارگاه سوله
از مقاومت مصالح
B

دوشنبه
96/01/28
کارگاه سوله
از مقاومت مصالح
B

دوشنبه
96/02/04
کارگاه سوله
از مقاومت مصالح
B

دوشنبه
96/02/11
کارگاه سوله
از مقاومت مصالح
B

دوشنبه
96/02/18
کارگاه سوله
از مقاومت مصالح
B

دوشنبه
96/02/25
کارگاه سوله
از مقاومت مصالح
B
025-15-13آزمايشگاه مقاومت مصالح3غفاري فرشته
چهارشنبه
96/01/16
کارگاه سوله
از مقاومت مصالح
AB

چهارشنبه
96/01/23
کارگاه سوله
از مقاومت مصالح
AB

چهارشنبه
96/02/06
کارگاه سوله
از مقاومت مصالح
AB

چهارشنبه
96/02/13
کارگاه سوله
از مقاومت مصالح
AB

چهارشنبه
96/02/27
کارگاه سوله
از مقاومت مصالح
AB
026-15-13طراحي اجزا 11فروغی مهر بهزاد
سه شنبه
95/11/19
اندیشه
207
CD

سه شنبه
95/11/26
اندیشه
205
CD

سه شنبه
95/12/03
اندیشه
207
CD

سه شنبه
95/12/10
اندیشه
205
CD

سه شنبه
95/12/17
اندیشه
202
CD

سه شنبه
95/12/24
اندیشه
205
CD

سه شنبه
96/01/15
اندیشه
207
C
سه شنبه
96/01/15
اندیشه
204
D

سه شنبه
96/01/29
اندیشه
204
CD

سه شنبه
96/02/12
اندیشه
205
C
سه شنبه
96/02/12
اندیشه
202
DE
047-19-13كنترل اتوماتيك1بهشت آئین حسین
پنج شنبه
95/11/14
قلم
212
AB

پنج شنبه
95/11/28
قلم
303
AB

پنج شنبه
95/12/19
قلم
315
A
پنج شنبه
95/12/19
قلم
پروژه
B

پنج شنبه
95/12/26
قلم
312
AB

پنج شنبه
96/01/17
قلم
312
AB

سه شنبه
96/01/29
قلم
305
D
سه شنبه
96/01/29
قلم
320
C

پنج شنبه
96/02/21
قلم
312
AB

پنج شنبه
96/02/28
قلم
213
AB
067-15-13آزمايشگاه مكانيك سيالات4ثابت سروستانی فاطمه
چهارشنبه
95/12/18
کارگاه سوله
ازسیالات
D

چهارشنبه
96/01/16
کارگاه سوله
ازسیالات
E

چهارشنبه
96/01/23
کارگاه سوله
ازسیالات
E

چهارشنبه
96/01/30
کارگاه سوله
ازسیالات
E

چهارشنبه
96/02/06
کارگاه سوله
ازسیالات
E

چهارشنبه
96/02/13
کارگاه سوله
ازسیالات
E

چهارشنبه
96/02/20
کارگاه سوله
ازسیالات
E

چهارشنبه
96/02/27
کارگاه سوله
ازسیالات
E
067-15-13آزمايشگاه مكانيك سيالات6ایروانی رضوانهمزمان با گروه 2 مهندسی نفت
070-15-13ارتعاشات مكانيكي1آریافر کاوس
سه شنبه
95/11/19
اندیشه
206
AB

سه شنبه
95/11/26
اندیشه
206
AB

سه شنبه
95/12/03
اندیشه
206
AB

سه شنبه
95/12/10
اندیشه
206
AB

سه شنبه
95/12/17
اندیشه
205
AB

سه شنبه
96/01/29
اندیشه
206
AB

سه شنبه
96/02/12
اندیشه
204
AB

سه شنبه
96/02/19
اندیشه
204
A
074-11-15برنامه سازي كامپيوتر1وفایی رضا6 ساعت کسری کلاس با استاد هماهنگ شود
پنج شنبه
95/11/28
قلم
213
AB

پنج شنبه
95/12/19
قلم
220
A
پنج شنبه
95/12/19
قلم
309
B

پنج شنبه
96/01/17
قلم
پروژه
AB

پنج شنبه
96/01/31
قلم
213
AB

پنج شنبه
96/02/14
قلم
302
AB

پنج شنبه
96/02/28
قلم
217
AB
074-11-15برنامه سازي كامپيوتر2خسروی عباسبه برنامه مهندسی خودرو گروه 3 مراجعه شود
075-11-15محاسبات عددي1علیزاده مرتضی
یکشنبه
95/11/17
اندیشه
206
D

یکشنبه
95/11/24
اندیشه
206
D

یکشنبه
95/12/01
اندیشه
206
D

یکشنبه
95/12/08
اندیشه
206
D

یکشنبه
95/12/15
اندیشه
206
D

یکشنبه
95/12/22
اندیشه
206
D

یکشنبه
96/01/20
اندیشه
206
D

یکشنبه
96/01/27
اندیشه
206
D

یکشنبه
96/02/03
اندیشه
206
D

یکشنبه
96/02/10
اندیشه
206
D

یکشنبه
96/02/17
قلم
309
D
075-11-15محاسبات عددي2علیزاده مرتضی
یکشنبه
95/11/17
اندیشه
206
E

یکشنبه
95/11/24
اندیشه
206
E

یکشنبه
95/12/01
اندیشه
206
E

یکشنبه
95/12/08
اندیشه
206
E

یکشنبه
95/12/15
اندیشه
206
E

یکشنبه
95/12/22
اندیشه
206
E

یکشنبه
96/01/20
اندیشه
206
E

یکشنبه
96/01/27
اندیشه
206
E

یکشنبه
96/02/03
اندیشه
206
E

یکشنبه
96/02/10
اندیشه
206
E

یکشنبه
96/02/17
قلم
312
E
091-15-13مكانيك سيالات1فروغی مهر بهزادبه برنامه مهندسی مکانیک مراجعه شود
182-15-13توربوماشينها1درخشانيان سعيد
چهارشنبه
95/12/25
قلم
210
C

چهارشنبه
96/01/30
قلم
312
C

چهارشنبه
96/02/20
قلم
212
C
187-15-13سوخت و احتراق1صداقت محمدهادی
پنج شنبه
95/11/21
قلم
312
C

پنج شنبه
95/11/28
قلم
312
C

پنج شنبه
95/12/05
قلم
312
C

پنج شنبه
95/12/19
قلم
203
C

پنج شنبه
96/01/17
قلم
312
C

پنج شنبه
96/01/24
قلم
312
C

پنج شنبه
96/01/31
قلم
312
C

پنج شنبه
96/02/07
قلم
312
C

پنج شنبه
96/02/14
قلم
313
C

چهارشنبه
96/02/20
قلم
217
C
پنج شنبه
96/02/21
قلم
314
C

پنج شنبه
96/02/28
قلم
314
C
چهارشنبه
96/02/27
قلم
305
C
258-13-11فيزيك عمومي 11امانت بنت الهدیگروه مهندسی بجز مهندسی شیمی وپزشکی
دوشنبه
95/12/09
قلم
202
B

دوشنبه
95/12/16
قلم
202
B

دوشنبه
95/12/23
قلم
202
B

دوشنبه
96/01/21
قلم
202
B

دوشنبه
96/01/28
قلم
202
B

دوشنبه
96/02/04
قلم
202
B

دوشنبه
96/02/11
قلم
204
B

دوشنبه
96/02/18
قلم
202
B

دوشنبه
96/02/25
قلم
202
B
258-13-11فيزيك عمومي 12گلستاني زاده سيده طاهرهگروه مهندسی بجز شیمی وپزشکی
یکشنبه
95/12/08
قلم
212
A

یکشنبه
95/12/15
قلم
212
A

یکشنبه
95/12/22
قلم
212
A

یکشنبه
96/01/20
قلم
212
A

یکشنبه
96/01/27
قلم
212
A

یکشنبه
96/02/03
قلم
212
A

یکشنبه
96/02/10
قلم
314
A

یکشنبه
96/02/17
قلم
314
A

یکشنبه
96/02/24
قلم
314
A
258-13-11فيزيك عمومي 13 عابد یاسمنهمزمان با مهندسی پزشکی95
259-13-11فيزيك عمومي 21امانت بنت الهدیگروه مهندسی بجز پزشکی وشیمی
یکشنبه
95/12/08
قلم
212
C

یکشنبه
95/12/15
قلم
212
C

یکشنبه
95/12/22
قلم
212
C

یکشنبه
96/01/20
قلم
212
C

یکشنبه
96/01/27
قلم
212
C

یکشنبه
96/02/03
قلم
212
C

یکشنبه
96/02/10
قلم
314
C

یکشنبه
96/02/17
قلم
314
C

یکشنبه
96/02/24
قلم
314
C
259-13-11فيزيك عمومي 22گلستاني زاده سيده طاهرهگروه مهندسی بجز پزشکی وشیمی
یکشنبه
95/12/08
قلم
212
B

یکشنبه
95/12/15
قلم
204
B

یکشنبه
95/12/22
قلم
204
B

یکشنبه
96/01/20
قلم
204
B

یکشنبه
96/01/27
قلم
204
B

یکشنبه
96/02/03
قلم
212
B

یکشنبه
96/02/10
قلم
212
B

یکشنبه
96/02/17
قلم
212
B

یکشنبه
96/02/24
قلم
212
B
260-13-11آزمايشگاه فيزيك 11استاد نژاد ستاره کلیه گرایشها
یکشنبه
95/12/08
قلم
از فیریک 1
A

یکشنبه
95/12/15
قلم
از فیریک 1
A

یکشنبه
95/12/22
قلم
از فیریک 1
A

یکشنبه
96/01/20
قلم
از فیریک 1
A

یکشنبه
96/01/27
قلم
از فیریک 1
A

یکشنبه
96/02/03
قلم
از فیریک 1
A

یکشنبه
96/02/10
قلم
از فیریک 1
A

یکشنبه
96/02/17
قلم
از فیریک 1
A
260-13-11آزمايشگاه فيزيك 13خيراتي طاهرهکلیه گرایشها
چهارشنبه
95/12/18
قلم
از فیریک 1
C

چهارشنبه
95/12/25
قلم
از فیریک 1
C

چهارشنبه
96/01/16
قلم
از فیریک 1
C

چهارشنبه
96/01/23
قلم
از فیریک 1
C

چهارشنبه
96/01/30
قلم
از فیریک 1
C

چهارشنبه
96/02/06
قلم
از فیریک 1
C

چهارشنبه
96/02/13
قلم
از فیریک 1
C

چهارشنبه
96/02/20
قلم
از فیریک 1
C
260-13-11آزمايشگاه فيزيك 14تقی پور ساغرکلیه گرایشها
چهارشنبه
95/12/18
قلم
از فیریک 1
A

چهارشنبه
95/12/25
قلم
از فیریک 1
A

چهارشنبه
96/01/16
قلم
از فیریک 1
A

چهارشنبه
96/01/23
قلم
از فیریک 1
A

چهارشنبه
96/01/30
قلم
از فیریک 1
A

چهارشنبه
96/02/06
قلم
از فیریک 1
A

چهارشنبه
96/02/13
قلم
از فیریک 1
A

چهارشنبه
96/02/20
قلم
از فیریک 1
A

چهارشنبه
96/02/27
قلم
از فیریک 1
A
260-13-11آزمايشگاه فيزيك 15زنجاني الميرامشترک با گروه5 مهندسی شیمی
260-13-11آزمايشگاه فيزيك 15زنجاني الميراکلیه ورودیها وگرایشها
دوشنبه
95/12/09
قلم
از فیریک 1
C

دوشنبه
95/12/16
قلم
از فیریک 1
C

دوشنبه
95/12/23
قلم
از فیریک 1
C

دوشنبه
96/01/21
قلم
از فیریک 1
C

دوشنبه
96/01/28
قلم
از فیریک 1
C

دوشنبه
96/02/04
قلم
از فیریک 1
C

دوشنبه
96/02/11
قلم
از فیریک 1
C

دوشنبه
96/02/18
قلم
از فیریک 1
C
260-13-11آزمايشگاه فيزيك 16زنجاني الميرا
دوشنبه
95/12/09
قلم
از فیریک 1
D

دوشنبه
95/12/16
قلم
از فیریک 1
D

دوشنبه
95/12/23
قلم
از فیریک 1
D

دوشنبه
96/01/21
قلم
از فیریک 1
D

دوشنبه
96/01/28
قلم
از فیریک 1
D

دوشنبه
96/02/04
قلم
از فیریک 1
D

دوشنبه
96/02/11
قلم
از فیریک 1
D

دوشنبه
96/02/18
قلم
از فیریک 1
D
260-13-11آزمايشگاه فيزيك 17تقی پور ساغر
چهارشنبه
95/12/18
قلم
از فیریک 1
B

چهارشنبه
95/12/25
قلم
از فیریک 1
B

چهارشنبه
96/01/16
قلم
از فیریک 1
B

چهارشنبه
96/01/23
قلم
از فیریک 1
B

چهارشنبه
96/01/30
قلم
از فیریک 1
B

چهارشنبه
96/02/06
قلم
از فیریک 1
B

چهارشنبه
96/02/13
قلم
از فیریک 1
B

چهارشنبه
96/02/20
قلم
از فیریک 1
B
260-13-11آزمايشگاه فيزيك 18زارع زينب
دوشنبه
95/12/09
قلم
از فیریک 1
B

دوشنبه
95/12/16
قلم
از فیریک 1
B

دوشنبه
95/12/23
قلم
از فیریک 1
B

دوشنبه
96/01/21
قلم
از فیریک 1
B

دوشنبه
96/01/28
قلم
از فیریک 1
B

دوشنبه
96/02/04
قلم
از فیریک 1
B

دوشنبه
96/02/11
قلم
از فیریک 1
B

دوشنبه
96/02/18
قلم
از فیریک 1
B
260-13-11آزمايشگاه فيزيك 19رنجبر مرضیه
شنبه
95/12/07
قلم
از فیریک 1
C

شنبه
95/12/14
قلم
از فیریک 1
C

شنبه
95/12/21
قلم
از فیریک 1
C

شنبه
96/01/19
قلم
از فیریک 1
C

شنبه
96/01/26
قلم
از فیریک 1
C

شنبه
96/02/02
قلم
از فیریک 1
C

شنبه
96/02/09
قلم
از فیریک 1
C

شنبه
96/02/16
قلم
از فیریک 1
C
263-13-11آزمايشگاه فيزيك 21جعفری سید جلال گروه مهندسی
پنج شنبه
95/12/05
قلم
از فیزیک 2
A

پنج شنبه
95/12/19
قلم
از فیزیک 2
A

پنج شنبه
96/01/17
قلم
از فیزیک 2
A

پنج شنبه
96/01/24
قلم
از فیزیک 2
A

پنج شنبه
96/01/31
قلم
از فیزیک 2
A

پنج شنبه
96/02/07
قلم
از فیزیک 2
A

پنج شنبه
96/02/14
قلم
از فیزیک 2
A

پنج شنبه
96/02/21
قلم
از فیزیک 2
A
263-13-11آزمايشگاه فيزيك 22بلند پرواز علیمهندسب برق کلیه گرایشها
چهارشنبه
95/12/18
قلم
از فیزیک 2
D

چهارشنبه
95/12/25
قلم
از فیزیک 2
D

چهارشنبه
96/01/16
قلم
از فیزیک 2
D

چهارشنبه
96/01/23
قلم
از فیزیک 2
D

چهارشنبه
96/01/30
قلم
از فیزیک 2
D

چهارشنبه
96/02/06
قلم
از فیزیک 2
D

چهارشنبه
96/02/13
قلم
از فیزیک 2
D

چهارشنبه
96/02/20
قلم
از فیزیک 2
D
263-13-11آزمايشگاه فيزيك 23امین زهرا کلیه گرایشها
شنبه
95/12/07
قلم
از فیزیک 2
A

شنبه
95/12/14
قلم
از فیزیک 2
A

شنبه
95/12/21
قلم
از فیزیک 2
A

شنبه
96/01/19
قلم
از فیزیک 2
A

شنبه
96/01/26
قلم
از فیزیک 2
A

شنبه
96/02/02
قلم
از فیزیک 2
A

شنبه
96/02/09
قلم
از فیزیک 2
A

شنبه
96/02/16
قلم
از فیزیک 2
A
263-13-11آزمايشگاه فيزيك 25عباسی تلگری نجمهمهندسی مکانیک کلیه گرایشها
چهارشنبه
95/12/11
قلم
از فیزیک 2
A

چهارشنبه
95/12/18
قلم
از فیزیک 2
A

چهارشنبه
95/12/25
قلم
از فیزیک 2
A

چهارشنبه
96/01/16
قلم
از فیزیک 2
A

چهارشنبه
96/01/23
قلم
از فیزیک 2
A

چهارشنبه
96/01/30
قلم
از فیزیک 2
A

چهارشنبه
96/02/06
قلم
از فیزیک 2
A

چهارشنبه
96/02/13
قلم
از فیزیک 2
A
263-13-11آزمايشگاه فيزيك 27جعفری سید جلالمشترک با مهندسی مکانیک
پنج شنبه
95/12/05
قلم
از فیزیک 2
C

پنج شنبه
95/12/19
قلم
از فیزیک 2
C

پنج شنبه
96/01/17
قلم
از فیزیک 2
C

پنج شنبه
96/01/24
قلم
از فیزیک 2
C

پنج شنبه
96/01/31
قلم
از فیزیک 2
C

پنج شنبه
96/02/07
قلم
از فیزیک 2
C

پنج شنبه
96/02/14
قلم
از فیزیک 2
C

پنج شنبه
96/02/21
قلم
از فیزیک 2
C
263-13-11آزمايشگاه فيزيك 28امین زهرا مشترک با رباتیک
شنبه
95/12/07
قلم
از فیزیک 2
B

شنبه
95/12/14
قلم
از فیزیک 2
B

شنبه
95/12/21
قلم
از فیزیک 2
B

شنبه
96/01/19
قلم
از فیزیک 2
B

شنبه
96/01/26
قلم
از فیزیک 2
B

شنبه
96/02/02
قلم
از فیزیک 2
B

شنبه
96/02/09
قلم
از فیزیک 2
B

شنبه
96/02/16
قلم
از فیزیک 2
B
263-13-11آزمايشگاه فيزيك 29آريابد الهامگروه مهندسی
دوشنبه
95/12/09
قلم
از فیزیک
D

دوشنبه
95/12/16
قلم
از مدار 2 / کارگاه برق / رباتیک
D

دوشنبه
95/12/23
قلم
از مدار 2 / کارگاه برق / رباتیک
D

دوشنبه
96/01/21
قلم
از فیزیک
D

دوشنبه
96/01/28
قلم
از فیزیک
D

دوشنبه
96/02/04
قلم
از فیزیک
D

دوشنبه
96/02/11
قلم
از فیزیک
D

دوشنبه
96/02/18
قلم
از فیزیک
D
407-11-11رياضي عمومي 11معاني شيرازي منصوره
شنبه
95/11/09
قلم
201
CD

شنبه
95/11/16
قلم
210
CD

شنبه
95/11/23
قلم
306
CD

شنبه
95/11/30
قلم
219
CD

شنبه
95/12/07
قلم
308
CD

شنبه
95/12/14
قلم
308
CD

شنبه
96/01/19
قلم
317
CD

شنبه
96/01/26
قلم
213
CD

شنبه
96/02/02
قلم
219
C
407-11-11رياضي عمومي 11نيك بخت مريممشتر ک با 1111108
407-11-11رياضي عمومي 12معاني شيرازي منصوره
شنبه
95/11/09
قلم
203
AB

شنبه
95/11/16
قلم
203
AB

شنبه
95/11/23
قلم
202
AB

شنبه
95/11/30
قلم
202
AB

شنبه
95/12/07
قلم
202
AB

شنبه
95/12/14
قلم
202
AB

شنبه
96/01/19
قلم
202
AB

شنبه
96/01/26
قلم
202
AB

شنبه
96/02/02
قلم
203
A
408-11-11 رياضي عمومي 21سلطاني هوناز
شنبه
95/11/09
قلم
204
AB

شنبه
95/11/16
قلم
204
AB

شنبه
95/11/23
قلم
204
AB

شنبه
95/11/30
قلم
301
AB

شنبه
95/12/07
قلم
301
AB

شنبه
95/12/14
قلم
301
AB

شنبه
95/12/21
قلم
301
AB

شنبه
96/01/19
قلم
301
AB
408-11-11 رياضي عمومي 21اميري سيدناصر
شنبه
95/11/16
قلم
309
B

شنبه
95/11/23
قلم
213
B

شنبه
95/11/30
اندیشه
204
C

شنبه
95/12/07
قلم
211
B

شنبه
95/12/14
قلم
220
B

شنبه
95/12/21
قلم
310
B

شنبه
96/01/19
قلم
310
B

شنبه
96/01/26
قلم
212
B

شنبه
96/02/02
قلم
220
C

شنبه
96/02/09
قلم
309
BC

شنبه
96/02/16
قلم
211
BC

شنبه
96/02/23
قلم
204
BC
408-11-11 رياضي عمومي 21مهربهشتی محمد
409-11-11 معادلات ديفرانسيل1سلطاني رحمت
دوشنبه
95/11/11
قلم
212
AB

دوشنبه
95/11/25
قلم
211
AB

دوشنبه
95/12/09
قلم
213
AB

دوشنبه
95/12/23
قلم
213
AB

دوشنبه
96/01/21
قلم
213
AB

دوشنبه
96/01/28
قلم
211
B

دوشنبه
96/02/04
قلم
212
AB

دوشنبه
96/02/18
قلم
213
AB
409-11-11 معادلات ديفرانسيل2سلطاني رحمت
چهارشنبه
95/11/27
قلم
306
AB

چهارشنبه
95/12/11
قلم
315
AB

چهارشنبه
96/01/16
قلم
318
AB

چهارشنبه
96/01/30
قلم
318
AB

چهارشنبه
96/02/13
قلم
318
AB

چهارشنبه
96/02/20
قلم
318
BC

چهارشنبه
96/02/27
قلم
305
AB
409-11-11 معادلات ديفرانسيل3سلطاني رحمت
409-11-11 معادلات ديفرانسيل3معاني شيرازي منصوره
یکشنبه
95/12/08
اندیشه
209
A

یکشنبه
95/12/15
قلم
317
AB

یکشنبه
95/12/22
اندیشه
101
A
یکشنبه
95/12/22
اندیشه
208
B

یکشنبه
96/01/27
اندیشه
209
A

یکشنبه
96/02/03
اندیشه
208
A

یکشنبه
96/02/10
اندیشه
101
AB

یکشنبه
96/02/17
اندیشه
101
A
یکشنبه
96/02/17
اندیشه
102
B

یکشنبه
96/02/24
اندیشه
102
A
یکشنبه
96/02/24
اندیشه
102
B

یکشنبه
96/02/31
اندیشه
103
A
یکشنبه
96/02/31
اندیشه
103
B
411-11-11 رياضيات مهندسي1فلاح تفتی محمدامیر
سه شنبه
95/11/05
قلم
201
A

سه شنبه
95/11/12
قلم
201
A

سه شنبه
95/11/19
قلم
201
A

سه شنبه
95/11/26
قلم
201
A

سه شنبه
95/12/03
قلم
201
A

سه شنبه
95/12/10
قلم
201
A

سه شنبه
95/12/17
قلم
201
AB

چهارشنبه
96/01/16
قلم
201
AB

چهارشنبه
96/01/23
قلم
307
AB

چهارشنبه
96/02/20
قلم
201
ACE
411-11-11 رياضيات مهندسي2فلاح تفتی محمدامیر
یکشنبه
96/02/10
قلم
201
AB
دوشنبه
96/02/11
قلم
201
AB
چهارشنبه
96/02/13
قلم
307
AB

یکشنبه
96/02/17
قلم
201
AB
دوشنبه
96/02/18
قلم
201
AB
سه شنبه
96/02/19
قلم
201
AB
چهارشنبه
96/02/20
قلم
201
BDF
- - - -- **************
006-19-13مباني مهندسي برق و الكترونيك1منعمی مهدی
یکشنبه
95/12/15
قلم
213
AB

یکشنبه
95/12/22
قلم
213
AB

یکشنبه
96/01/20
قلم
213
AB

یکشنبه
96/01/27
قلم
213
AB

یکشنبه
96/02/03
قلم
213
AB

یکشنبه
96/02/10
قلم
211
AB

یکشنبه
96/02/17
قلم
211
AB

یکشنبه
96/02/24
قلم
213
AB
008-15-13انتقال حرارت1امجدی منش امیر
چهارشنبه
95/11/27
قلم
303
DE

چهارشنبه
95/12/04
قلم
303
DE

چهارشنبه
95/12/11
قلم
303
DE

چهارشنبه
95/12/18
قلم
303
DE

چهارشنبه
95/12/25
قلم
303
DE

چهارشنبه
96/01/16
قلم
303
DE

چهارشنبه
96/01/23
قلم
303
DE

چهارشنبه
96/01/30
قلم
303
DE

چهارشنبه
96/02/06
قلم
303
DE

چهارشنبه
96/02/13
قلم
317
D
چهارشنبه
96/02/13
قلم
313
E
015-15-13علم مواد1باقری فرد سمنسا
سه شنبه
95/11/05
قلم
209
BC

سه شنبه
95/11/19
قلم
215
BC

سه شنبه
95/12/03
قلم
215
BC

سه شنبه
95/12/17
قلم
209
BC

سه شنبه
96/02/19
قلم
209
BC

سه شنبه
96/02/26
قلم
215
BC
057-15-13نقشه كشي صنعتي 21همت یکتا
شنبه
95/11/23
قلم
کارگاه نقشه کشی
AB

شنبه
95/11/30
اندیشه
کارگاه جغرافیا
AB

شنبه
95/12/07
قلم
کارگاه نقشه کشی
AB

شنبه
95/12/14
اندیشه
کارگاه جغرافیا
AB

شنبه
95/12/21
اندیشه
کارگاه جغرافیا
AB

شنبه
96/01/19
اندیشه
کارگاه جغرافیا
AB

شنبه
96/01/26
اندیشه
کارگاه جغرافیا
AB

شنبه
96/02/02
اندیشه
کارگاه جغرافیا
AB

شنبه
96/02/09
اندیشه
کارگاه جغرافیا
AB

شنبه
96/02/16
اندیشه
کارگاه جغرافیا
AB
057-15-13نقشه كشي صنعتي 22همت یکتا
یکشنبه
95/12/01
اندیشه
کارگاه جغرافیا
AB

یکشنبه
95/12/08
اندیشه
کارگاه جغرافیا
AB

یکشنبه
95/12/15
اندیشه
کارگاه جغرافیا
AB

یکشنبه
95/12/22
اندیشه
کارگاه جغرافیا
AB

یکشنبه
96/01/20
اندیشه
کارگاه جغرافیا
AB

یکشنبه
96/01/27
اندیشه
کارگاه جغرافیا
AB

یکشنبه
96/02/03
اندیشه
کارگاه جغرافیا
AB

یکشنبه
96/02/10
اندیشه
کارگاه جغرافیا
AB

یکشنبه
96/02/17
اندیشه
کارگاه جغرافیا
AB

یکشنبه
96/02/24
اندیشه
کارگاه جغرافیا
AB

یکشنبه
96/02/31
اندیشه
206
AB
015-15-13علم مواد1باقری فرد سمنسامراجعه شود به برنامه رشته مهندسی اجرایی
015-15-13علم مواد1خلیل پور حمید
چهارشنبه
95/11/13
قلم
213
AB

چهارشنبه
95/11/20
قلم
220
AB

چهارشنبه
95/11/27
قلم
213
AB

چهارشنبه
95/12/04
قلم
302
A
چهارشنبه
95/12/04
قلم
309
B

چهارشنبه
95/12/18
قلم
309
A
چهارشنبه
95/12/18
قلم
302
B

چهارشنبه
96/01/16
قلم
312
AB

چهارشنبه
96/01/30
قلم
213
A
چهارشنبه
96/01/30
قلم
210
B

چهارشنبه
96/02/20
قلم
204
B
چهارشنبه
96/02/20
قلم
309
A
091-15-13مكانيك سيالات1فروغی مهر بهزاد
سه شنبه
95/11/19
اندیشه
207
AB

سه شنبه
95/11/26
اندیشه
207
AB

سه شنبه
95/12/03
اندیشه
207
AB

سه شنبه
95/12/10
اندیشه
207
AB

سه شنبه
95/12/17
اندیشه
207
AB

سه شنبه
95/12/24
اندیشه
207
AB

سه شنبه
96/01/15
اندیشه
207
AB

سه شنبه
96/01/29
اندیشه
207
AB

سه شنبه
96/02/12
اندیشه
207
AB
1صداقت محمدهادی
چهارشنبه
95/11/20
اندیشه
207
DE

چهارشنبه
95/11/27
اندیشه
207
DE

چهارشنبه
95/12/04
اندیشه
204
A
چهارشنبه
95/12/04
اندیشه
206
B

چهارشنبه
95/12/11
قلم
205
AB

چهارشنبه
95/12/18
قلم
پروژه
AB

چهارشنبه
96/01/16
قلم
پروژه
AB

چهارشنبه
96/01/23
قلم
213
A
چهارشنبه
96/01/23
قلم
پروژه
B

چهارشنبه
96/01/30
قلم
210
A
چهارشنبه
96/01/30
قلم
303
B

چهارشنبه
96/02/06
قلم
217
A
چهارشنبه
96/02/06
قلم
پروژه
B

چهارشنبه
96/02/13
قلم
210
A
چهارشنبه
96/02/13
قلم
پروژه
B
025-15-13آزمايشگاه مقاومت مصالح2غفاري فرشته
دوشنبه
95/12/16
کارگاه سوله
از مقاومت مصالح
B

دوشنبه
95/12/23
کارگاه سوله
از مقاومت مصالح
B

دوشنبه
96/01/14
کارگاه سوله
از مقاومت مصالح
B

دوشنبه
96/01/21
کارگاه سوله
از مقاومت مصالح
B

دوشنبه
96/01/28
کارگاه سوله
از مقاومت مصالح
B

دوشنبه
96/02/04
کارگاه سوله
از مقاومت مصالح
B

دوشنبه
96/02/11
کارگاه سوله
از مقاومت مصالح
B

دوشنبه
96/02/18
کارگاه سوله
از مقاومت مصالح
B

دوشنبه
96/02/25
کارگاه سوله
از مقاومت مصالح
B
025-15-13آزمايشگاه مقاومت مصالح3غفاري فرشته
چهارشنبه
96/01/16
کارگاه سوله
از مقاومت مصالح
AB

چهارشنبه
96/01/23
کارگاه سوله
از مقاومت مصالح
AB

چهارشنبه
96/02/06
کارگاه سوله
از مقاومت مصالح
AB

چهارشنبه
96/02/13
کارگاه سوله
از مقاومت مصالح
AB

چهارشنبه
96/02/27
کارگاه سوله
از مقاومت مصالح
AB
026-15-13طراحي اجزا 11فروغی مهر بهزاد
سه شنبه
95/11/19
اندیشه
207
CD

سه شنبه
95/11/26
اندیشه
205
CD

سه شنبه
95/12/03
اندیشه
207
CD

سه شنبه
95/12/10
اندیشه
205
CD

سه شنبه
95/12/17
اندیشه
202
CD

سه شنبه
95/12/24
اندیشه
205
CD

سه شنبه
96/01/15
اندیشه
207
C
سه شنبه
96/01/15
اندیشه
204
D

سه شنبه
96/01/29
اندیشه
204
CD

سه شنبه
96/02/12
اندیشه
205
C
سه شنبه
96/02/12
اندیشه
202
DE
006-19-13مباني مهندسي برق و الكترونيك1منعمی مهدیمشترک با 1319007 مهندسی خودرو
091-15-13مكانيك سيالات1فروغی مهر بهزادبه برنامه مهندسی مکانیک مراجعه شود
184-15-13طراحي اجزا 21اصغرزاده شیرازی فرد هادی
چهارشنبه
95/11/20
اندیشه
206
CD

چهارشنبه
95/11/27
اندیشه
205
CD

چهارشنبه
95/12/18
قلم
201
CD

چهارشنبه
95/12/25
اندیشه
205
CD

چهارشنبه
96/01/16
اندیشه
206
CD

چهارشنبه
96/01/23
قلم
213
CD

چهارشنبه
96/01/30
قلم
309
CD
سه شنبه
96/01/29
اندیشه
202
CD

چهارشنبه
96/02/06
قلم
302
CD
پنج شنبه
96/02/07
اندیشه
209
CD

چهارشنبه
96/02/13
قلم
312
CD
شنبه
96/02/09
اندیشه
209
CD
025-15-13آزمايشگاه مقاومت مصالح1غفاري فرشته
دوشنبه
95/12/16
کارگاه سوله
از مقاومت مصالح
A

دوشنبه
95/12/23
کارگاه سوله
از مقاومت مصالح
A

دوشنبه
96/01/14
کارگاه سوله
از مقاومت مصالح
A

دوشنبه
96/01/21
کارگاه سوله
از مقاومت مصالح
A

دوشنبه
96/01/28
کارگاه سوله
از مقاومت مصالح
A

دوشنبه
96/02/04
کارگاه سوله
از مقاومت مصالح
A

دوشنبه
96/02/11
کارگاه سوله
از مقاومت مصالح
A

دوشنبه
96/02/18
کارگاه سوله
از مقاومت مصالح
A

دوشنبه
96/02/25
کارگاه سوله
از مقاومت مصالح
A
172-15-13آيين نگارش و گزارش نويسي فني1فلاح تفتی محمدامیربه برنامه مهندسی برق درس گزارش نویسی فنی مراجعه شود
187-15-13سوخت و احتراق1صداقت محمدهادی
پنج شنبه
95/11/21
قلم
312
C

پنج شنبه
95/11/28
قلم
312
C

پنج شنبه
95/12/05
قلم
312
C

پنج شنبه
95/12/19
قلم
203
C

پنج شنبه
96/01/17
قلم
312
C

پنج شنبه
96/01/24
قلم
312
C

پنج شنبه
96/01/31
قلم
312
C

پنج شنبه
96/02/07
قلم
312
C

پنج شنبه
96/02/14
قلم
313
C

چهارشنبه
96/02/20
قلم
217
C
پنج شنبه
96/02/21
قلم
314
C

پنج شنبه
96/02/28
قلم
314
C
چهارشنبه
96/02/27
قلم
305
C
192-15-13كارگاه ورق كاري و جوشكاري در صنايع هوايي1جعفری محمدرضاهمزمان با گروه 3
192-15-13كارگاه ورق كاري و جوشكاري در صنايع هوايي3جعفری محمدرضا
یکشنبه
95/12/15
کارگاه سوله
کارگاه ماشین ابزار
C

یکشنبه
95/12/22
کارگاه سوله
کارگاه ماشین ابزار
C

یکشنبه
96/01/20
کارگاه سوله
کارگاه ماشین ابزار
C

یکشنبه
96/01/27
کارگاه سوله
کارگاه ماشین ابزار
C

یکشنبه
96/02/03
کارگاه سوله
کارگاه ماشین ابزار
C

یکشنبه
96/02/10
کارگاه سوله
کارگاه ماشین ابزار
C

یکشنبه
96/02/17
کارگاه سوله
کارگاه ماشین ابزار
C

یکشنبه
96/02/24
کارگاه سوله
کارگاه ماشین ابزار
C
048-15-13نقشه كشي صنعتي 11همت یکتابه برنامه مهندسی مکانیک مراجعه شود
026-15-13طراحي اجزا 11فروغی مهر بهزادبه برنامه مهندسی مکانیک مراجعه شود
263-13-11آزمايشگاه فيزيك 21جعفری سید جلال گروه مهندسی
پنج شنبه
95/12/05
قلم
از فیزیک 2
A

پنج شنبه
95/12/19
قلم
از فیزیک 2
A

پنج شنبه
96/01/17
قلم
از فیزیک 2
A

پنج شنبه
96/01/24
قلم
از فیزیک 2
A

پنج شنبه
96/01/31
قلم
از فیزیک 2
A

پنج شنبه
96/02/07
قلم
از فیزیک 2
A

پنج شنبه
96/02/14
قلم
از فیزیک 2
A

پنج شنبه
96/02/21
قلم
از فیزیک 2
A
263-13-11آزمايشگاه فيزيك 22بلند پرواز علیمهندسب برق کلیه گرایشها
چهارشنبه
95/12/18
قلم
از فیزیک 2
D

چهارشنبه
95/12/25
قلم
از فیزیک 2
D

چهارشنبه
96/01/16
قلم
از فیزیک 2
D

چهارشنبه
96/01/23
قلم
از فیزیک 2
D

چهارشنبه
96/01/30
قلم
از فیزیک 2
D

چهارشنبه
96/02/06
قلم
از فیزیک 2
D

چهارشنبه
96/02/13
قلم
از فیزیک 2
D

چهارشنبه
96/02/20
قلم
از فیزیک 2
D
263-13-11آزمايشگاه فيزيك 23امین زهرا کلیه گرایشها
شنبه
95/12/07
قلم
از فیزیک 2
A

شنبه
95/12/14
قلم
از فیزیک 2
A

شنبه
95/12/21
قلم
از فیزیک 2
A

شنبه
96/01/19
قلم
از فیزیک 2
A

شنبه
96/01/26
قلم
از فیزیک 2
A

شنبه
96/02/02
قلم
از فیزیک 2
A

شنبه
96/02/09
قلم
از فیزیک 2
A

شنبه
96/02/16
قلم
از فیزیک 2
A
263-13-11آزمايشگاه فيزيك 24يزداني محمدتقي
یکشنبه
95/12/08
قلم
از فیزیک 2
A

یکشنبه
95/12/15
قلم
از فیزیک 2
A

یکشنبه
95/12/22
قلم
از فیزیک 2
A

یکشنبه
96/01/20
قلم
از فیزیک 2
A

یکشنبه
96/01/27
قلم
از فیزیک 2
A

یکشنبه
96/02/03
قلم
از فیزیک 2
A

یکشنبه
96/02/10
قلم
از فیزیک 2
A

یکشنبه
96/02/17
قلم
از فیزیک 2
A
263-13-11آزمايشگاه فيزيك 25عباسی تلگری نجمهمهندسی مکانیک کلیه گرایشها
چهارشنبه
95/12/11
قلم
از فیزیک 2
A

چهارشنبه
95/12/18
قلم
از فیزیک 2
A

چهارشنبه
95/12/25
قلم
از فیزیک 2
A

چهارشنبه
96/01/16
قلم
از فیزیک 2
A

چهارشنبه
96/01/23
قلم
از فیزیک 2
A

چهارشنبه
96/01/30
قلم
از فیزیک 2
A

چهارشنبه
96/02/06
قلم
از فیزیک 2
A

چهارشنبه
96/02/13
قلم
از فیزیک 2
A
263-13-11آزمايشگاه فيزيك 27جعفری سید جلالمشترک با مهندسی مکانیک
پنج شنبه
95/12/05
قلم
از فیزیک 2
C

پنج شنبه
95/12/19
قلم
از فیزیک 2
C

پنج شنبه
96/01/17
قلم
از فیزیک 2
C

پنج شنبه
96/01/24
قلم
از فیزیک 2
C

پنج شنبه
96/01/31
قلم
از فیزیک 2
C

پنج شنبه
96/02/07
قلم
از فیزیک 2
C

پنج شنبه
96/02/14
قلم
از فیزیک 2
C

پنج شنبه
96/02/21
قلم
از فیزیک 2
C
263-13-11آزمايشگاه فيزيك 28امین زهرا مشترک با رباتیک
شنبه
95/12/07
قلم
از فیزیک 2
B

شنبه
95/12/14
قلم
از فیزیک 2
B

شنبه
95/12/21
قلم
از فیزیک 2
B

شنبه
96/01/19
قلم
از فیزیک 2
B

شنبه
96/01/26
قلم
از فیزیک 2
B

شنبه
96/02/02
قلم
از فیزیک 2
B

شنبه
96/02/09
قلم
از فیزیک 2
B

شنبه
96/02/16
قلم
از فیزیک 2
B
263-13-11آزمايشگاه فيزيك 29آريابد الهامگروه مهندسی
دوشنبه
95/12/09
قلم
از فیزیک
D

دوشنبه
95/12/16
قلم
از مدار 2 / کارگاه برق / رباتیک
D

دوشنبه
95/12/23
قلم
از مدار 2 / کارگاه برق / رباتیک
D

دوشنبه
96/01/21
قلم
از فیزیک
D

دوشنبه
96/01/28
قلم
از فیزیک
D

دوشنبه
96/02/04
قلم
از فیزیک
D

دوشنبه
96/02/11
قلم
از فیزیک
D

دوشنبه
96/02/18
قلم
از فیزیک
D
187-15-13سوخت و احتراق1صداقت محمدهادیبه برنامه مهندسی خودرو مراجعه شود
195-15-13كارآموزي1ابراهيمي زهرهمراجعه به ساختمان غدیر - دوشنبه ها 12-10