دانشگاه پیام نور - مرکز شیراز
برنامه کلاسی
نیمسال اول 96-95
مهندسي مكانيك گرايش مكانيك جامدات
 جستجوی درس         F:18-20    E:16-18   D:14-16   C:12-14    B:10-12    A:8-10  
کد درس نام درس گروه استادتوضیحاتهفته
1
هفته
2
هفته
3
هفته
4
هفته
5
هفته
6
هفته
7
هفته
8
هفته
9
هفته
10
هفته
11
هفته
12
هفته
13
هفته
14
هفته
15
هفته
16
067-15-13آزمايشگاه مكانيك سيالات6ایروانی رضوانهمزمان با گروه 2 مهندسی نفت
219-15-13طراحي و ساخت به كمك كامپيوتر1ذاکر زاده مسعودمشترک با مهندسی اجرایی
411-11-11رياضيات مهندسي1خاكساري احمد
چهارشنبه
95/11/06
قلم
314
CD

چهارشنبه
95/11/13
قلم
314
CD

چهارشنبه
95/11/20
قلم
314
CD

چهارشنبه
95/11/27
قلم
314
CD

چهارشنبه
95/12/04
قلم
314
CD

چهارشنبه
95/12/18
قلم
314
CD

چهارشنبه
95/12/25
قلم
314
CD

چهارشنبه
96/01/16
قلم
314
CD
- - - -- **************
004-15-13نقشه كشي صنعتي 11همت یکتا
شنبه
95/11/16
قلم
کارگاه نقشه کشی
AB

شنبه
95/11/23
قلم
کارگاه نقشه کشی
CD

شنبه
95/12/07
قلم
کارگاه نقشه کشی
CD

شنبه
95/12/21
قلم
کارگاه نقشه کشی
CD

شنبه
96/01/19
قلم
کارگاه نقشه کشی
CD

شنبه
96/02/02
قلم
کارگاه نقشه کشی
CD

شنبه
96/02/09
قلم
کارگاه نقشه کشی
EF

شنبه
96/02/16
قلم
کارگاه نقشه کشی
EF

شنبه
96/02/23
قلم
کارگاه نقشه کشی
AB

شنبه
96/02/30
قلم
کارگاه نقشه کشی
AB
009-15-13استاتيك1آریافر کاوس
دوشنبه
95/11/18
قلم
313
CD

دوشنبه
95/11/25
قلم
313
CD

دوشنبه
95/12/02
قلم
313
CD

دوشنبه
95/12/09
قلم
313
CD

دوشنبه
95/12/16
قلم
313
CD

دوشنبه
95/12/23
قلم
313
CD

دوشنبه
96/01/28
قلم
313
CD

دوشنبه
96/02/11
قلم
313
CD

دوشنبه
96/02/18
قلم
313
CD
009-19-13آزمايشگاه مباني مهندسي برق5قاسمي افروز
دوشنبه
95/11/25
قلم
از مدار1
C

دوشنبه
95/12/02
قلم
از مدار1
C

دوشنبه
95/12/09
قلم
از مدار1
C

دوشنبه
95/12/16
قلم
از مدار1
C

دوشنبه
95/12/23
قلم
از مدار1
C

دوشنبه
96/01/21
قلم
از مدار1
C

دوشنبه
96/01/28
قلم
از مدار1
C

دوشنبه
96/02/04
قلم
از مدار1
C

دوشنبه
96/02/11
قلم
از مدار1
C

دوشنبه
96/02/18
قلم
از مدار1
C

دوشنبه
96/02/25
قلم
از مدار 2 / کارگاه برق / رباتیک
C
009-19-13آزمايشگاه مباني مهندسي برق6ولی خانی سارا
یکشنبه
95/11/24
قلم
از مدار 2 / کارگاه برق / رباتیک
C

یکشنبه
95/12/01
قلم
از مدار 2 / کارگاه برق / رباتیک
C

یکشنبه
95/12/08
قلم
از مدار 2 / کارگاه برق / رباتیک
C

یکشنبه
95/12/15
قلم
از مدار 2 / کارگاه برق / رباتیک
C

یکشنبه
95/12/22
قلم
از مدار 2 / کارگاه برق / رباتیک
C

یکشنبه
96/01/20
قلم
از مدار 2 / کارگاه برق / رباتیک
C

یکشنبه
96/01/27
قلم
از مدار 2 / کارگاه برق / رباتیک
C

یکشنبه
96/02/03
قلم
از مدار 2 / کارگاه برق / رباتیک
C

یکشنبه
96/02/10
قلم
از مدار 2 / کارگاه برق / رباتیک
C

یکشنبه
96/02/17
قلم
از مدار 2 / کارگاه برق / رباتیک
C
010-15-13نقشه كشي صنعتي 21همت یکتا
شنبه
95/11/23
قلم
کارگاه نقشه کشی
AB

شنبه
95/11/30
اندیشه
کارگاه جغرافیا
AB

شنبه
95/12/07
قلم
کارگاه نقشه کشی
AB

شنبه
95/12/14
اندیشه
کارگاه جغرافیا
AB

شنبه
95/12/21
اندیشه
کارگاه جغرافیا
AB

شنبه
96/01/19
اندیشه
کارگاه جغرافیا
AB

شنبه
96/01/26
اندیشه
کارگاه جغرافیا
AB

شنبه
96/02/02
اندیشه
کارگاه جغرافیا
AB

شنبه
96/02/09
اندیشه
کارگاه جغرافیا
AB

شنبه
96/02/16
اندیشه
کارگاه جغرافیا
AB
010-15-13نقشه كشي صنعتي 22همت یکتا
یکشنبه
95/12/01
اندیشه
کارگاه جغرافیا
AB

یکشنبه
95/12/08
اندیشه
کارگاه جغرافیا
AB

یکشنبه
95/12/15
اندیشه
کارگاه جغرافیا
AB

یکشنبه
95/12/22
اندیشه
کارگاه جغرافیا
AB

یکشنبه
96/01/20
اندیشه
کارگاه جغرافیا
AB

یکشنبه
96/01/27
اندیشه
کارگاه جغرافیا
AB

یکشنبه
96/02/03
اندیشه
کارگاه جغرافیا
AB

یکشنبه
96/02/10
اندیشه
کارگاه جغرافیا
AB

یکشنبه
96/02/17
اندیشه
کارگاه جغرافیا
AB

یکشنبه
96/02/24
اندیشه
کارگاه جغرافیا
AB

یکشنبه
96/02/31
اندیشه
206
AB
012-15-13مقاومت مصالح 11آریافر کاوس
دوشنبه
95/11/18
قلم
313
AB

دوشنبه
95/11/25
قلم
313
AB

دوشنبه
95/12/02
قلم
313
AB

دوشنبه
95/12/09
قلم
313
AB

دوشنبه
95/12/16
قلم
313
AB

دوشنبه
95/12/23
قلم
303
AB

دوشنبه
96/01/28
قلم
313
AB

دوشنبه
96/02/11
قلم
313
AB

دوشنبه
96/02/18
قلم
303
AB
013-15-13ديناميك1صداقت محمدهادی
پنج شنبه
95/11/14
قلم
314
AB

پنج شنبه
95/11/21
قلم
313
AB

پنج شنبه
95/11/28
قلم
312
AB

پنج شنبه
95/12/05
قلم
312
AB

پنج شنبه
95/12/19
قلم
312
AB

پنج شنبه
96/01/17
قلم
213
AB

پنج شنبه
96/01/24
قلم
312
AB

پنج شنبه
96/01/31
قلم
312
AB

پنج شنبه
96/02/07
قلم
213
AB
چهارشنبه
96/02/06
قلم
305
C
چهارشنبه
96/02/06
قلم
315
D

پنج شنبه
96/02/14
قلم
212
AB

پنج شنبه
96/02/21
قلم
213
AB

پنج شنبه
96/02/28
قلم
218
AB
015-15-13علم مواد1خلیل پور حمید
چهارشنبه
95/11/13
قلم
213
AB

چهارشنبه
95/11/20
قلم
220
AB

چهارشنبه
95/11/27
قلم
213
AB

چهارشنبه
95/12/04
قلم
302
A
چهارشنبه
95/12/04
قلم
309
B

چهارشنبه
95/12/18
قلم
309
A
چهارشنبه
95/12/18
قلم
302
B

چهارشنبه
96/01/16
قلم
312
AB

چهارشنبه
96/01/30
قلم
213
A
چهارشنبه
96/01/30
قلم
210
B

چهارشنبه
96/02/20
قلم
204
B
چهارشنبه
96/02/20
قلم
309
A
017-15-13ديناميك ماشين1طاوسي عباس
پنج شنبه
95/11/14
اندیشه
207
BC

پنج شنبه
95/11/21
اندیشه
207
BC

پنج شنبه
95/11/28
قلم
پروژه
B
پنج شنبه
95/11/28
قلم
309
C

پنج شنبه
95/12/19
قلم
اتاق استاد
BC

پنج شنبه
95/12/26
اندیشه
207
BC

پنج شنبه
96/01/24
قلم
پروژه
B
پنج شنبه
96/01/24
اندیشه
206
C

پنج شنبه
96/01/31
قلم
205
B
پنج شنبه
96/01/31
قلم
315
C

پنج شنبه
96/02/07
قلم
پروژه
B
پنج شنبه
96/02/07
اندیشه
206
C

پنج شنبه
96/02/14
قلم
پروژه
B
پنج شنبه
96/02/14
قلم
309
C

پنج شنبه
96/02/21
اندیشه
206
B
پنج شنبه
96/02/21
اندیشه
207
C

پنج شنبه
96/02/28
قلم
پروژه
B
پنج شنبه
96/02/28
قلم
302
C
019-15-13ترموديناميك 11اصغرزاده شیرازی فرد هادی
چهارشنبه
95/11/20
اندیشه
205
A
چهارشنبه
95/11/20
اندیشه
208
B

چهارشنبه
95/11/27
اندیشه
206
AB

چهارشنبه
95/12/18
قلم
پروژه
AB

چهارشنبه
95/12/25
اندیشه
207
AB

چهارشنبه
96/01/16
اندیشه
204
A
چهارشنبه
96/01/16
اندیشه
207
B

چهارشنبه
96/01/23
اندیشه
206
AB

چهارشنبه
96/01/30
اندیشه
204
A
چهارشنبه
96/01/30
اندیشه
207
B
سه شنبه
96/01/29
اندیشه
210
AB

چهارشنبه
96/02/06
اندیشه
206
AB
پنج شنبه
96/02/07
اندیشه
101
AB

چهارشنبه
96/02/13
اندیشه
207
AB
شنبه
96/02/09
اندیشه
209
AB
020-15-13مقاومت مصالح 21بهشت آئین حسین
پنج شنبه
95/11/14
قلم
312
CD

پنج شنبه
95/11/28
قلم
220
C
پنج شنبه
95/11/28
قلم
312
D

پنج شنبه
95/12/19
قلم
313
C
پنج شنبه
95/12/19
قلم
318
D

پنج شنبه
95/12/26
قلم
312
CD

پنج شنبه
96/01/17
قلم
303
C
پنج شنبه
96/01/17
قلم
پروژه
D

پنج شنبه
96/02/21
قلم
312
CD

پنج شنبه
96/02/28
قلم
312
CD
021-15-13مكانيك سيالات 11فروغی مهر بهزاد
سه شنبه
95/11/19
اندیشه
207
AB

سه شنبه
95/11/26
اندیشه
207
AB

سه شنبه
95/12/03
اندیشه
207
AB

سه شنبه
95/12/10
اندیشه
207
AB

سه شنبه
95/12/17
اندیشه
207
AB

سه شنبه
95/12/24
اندیشه
207
AB

سه شنبه
96/01/15
اندیشه
207
AB

سه شنبه
96/01/29
اندیشه
207
AB

سه شنبه
96/02/12
اندیشه
207
AB
022-15-13ترموديناميك 21صداقت محمدهادی
چهارشنبه
95/11/20
اندیشه
207
DE

چهارشنبه
95/11/27
اندیشه
207
DE

چهارشنبه
95/12/04
اندیشه
204
A
چهارشنبه
95/12/04
اندیشه
206
B

چهارشنبه
95/12/11
قلم
205
AB

چهارشنبه
95/12/18
قلم
پروژه
AB

چهارشنبه
96/01/16
قلم
پروژه
AB

چهارشنبه
96/01/23
قلم
213
A
چهارشنبه
96/01/23
قلم
پروژه
B

چهارشنبه
96/01/30
قلم
210
A
چهارشنبه
96/01/30
قلم
303
B

چهارشنبه
96/02/06
قلم
217
A
چهارشنبه
96/02/06
قلم
پروژه
B

چهارشنبه
96/02/13
قلم
210
A
چهارشنبه
96/02/13
قلم
پروژه
B
023-15-13مكانيك سيالات 21انارکی حاجی باقری آلاله
یکشنبه
95/11/17
قلم
312
DE

یکشنبه
95/11/24
قلم
312
DE

یکشنبه
95/12/01
قلم
312
DE

یکشنبه
95/12/08
قلم
312
DE

یکشنبه
95/12/15
قلم
312
DE

یکشنبه
96/01/27
قلم
210
DE

یکشنبه
96/02/03
اندیشه
208
DE

یکشنبه
96/02/10
قلم
213
DE

یکشنبه
96/02/17
اندیشه
208
DE

یکشنبه
96/02/24
قلم
213
DE
025-15-13آزمايشگاه مقاومت مصالح2غفاري فرشته
دوشنبه
95/12/16
کارگاه سوله
از مقاومت مصالح
B

دوشنبه
95/12/23
کارگاه سوله
از مقاومت مصالح
B

دوشنبه
96/01/14
کارگاه سوله
از مقاومت مصالح
B

دوشنبه
96/01/21
کارگاه سوله
از مقاومت مصالح
B

دوشنبه
96/01/28
کارگاه سوله
از مقاومت مصالح
B

دوشنبه
96/02/04
کارگاه سوله
از مقاومت مصالح
B

دوشنبه
96/02/11
کارگاه سوله
از مقاومت مصالح
B

دوشنبه
96/02/18
کارگاه سوله
از مقاومت مصالح
B

دوشنبه
96/02/25
کارگاه سوله
از مقاومت مصالح
B
025-15-13آزمايشگاه مقاومت مصالح3غفاري فرشته
چهارشنبه
96/01/16
کارگاه سوله
از مقاومت مصالح
AB

چهارشنبه
96/01/23
کارگاه سوله
از مقاومت مصالح
AB

چهارشنبه
96/02/06
کارگاه سوله
از مقاومت مصالح
AB

چهارشنبه
96/02/13
کارگاه سوله
از مقاومت مصالح
AB

چهارشنبه
96/02/27
کارگاه سوله
از مقاومت مصالح
AB
026-15-13طراحي اجزا 11فروغی مهر بهزاد
سه شنبه
95/11/19
اندیشه
207
CD

سه شنبه
95/11/26
اندیشه
205
CD

سه شنبه
95/12/03
اندیشه
207
CD

سه شنبه
95/12/10
اندیشه
205
CD

سه شنبه
95/12/17
اندیشه
202
CD

سه شنبه
95/12/24
اندیشه
205
CD

سه شنبه
96/01/15
اندیشه
207
C
سه شنبه
96/01/15
اندیشه
204
D

سه شنبه
96/01/29
اندیشه
204
CD

سه شنبه
96/02/12
اندیشه
205
C
سه شنبه
96/02/12
اندیشه
202
DE
046-19-13مباني مهندسي برق 21احراري نوري مهديمشترک با کد یزشکی بالین1319017
047-19-13كنترل اتوماتيك1بهشت آئین حسین
پنج شنبه
95/11/14
قلم
212
AB

پنج شنبه
95/11/28
قلم
303
AB

پنج شنبه
95/12/19
قلم
315
A
پنج شنبه
95/12/19
قلم
پروژه
B

پنج شنبه
95/12/26
قلم
312
AB

پنج شنبه
96/01/17
قلم
312
AB

سه شنبه
96/01/29
قلم
305
D
سه شنبه
96/01/29
قلم
320
C

پنج شنبه
96/02/21
قلم
312
AB

پنج شنبه
96/02/28
قلم
213
AB
054-14-13مديريت و كنترل پروژه1یزدی زینب
یکشنبه
95/11/24
قلم
213
DE

یکشنبه
95/12/08
قلم
213
DE

یکشنبه
95/12/22
اندیشه
205
DE

یکشنبه
96/01/27
قلم
309
D
یکشنبه
96/01/27
قلم
313
E

یکشنبه
96/02/10
قلم
302
D
یکشنبه
96/02/10
قلم
302
E
067-15-13آزمايشگاه مكانيك سيالات4ثابت سروستانی فاطمه
چهارشنبه
95/12/18
کارگاه سوله
ازسیالات
D

چهارشنبه
96/01/16
کارگاه سوله
ازسیالات
E

چهارشنبه
96/01/23
کارگاه سوله
ازسیالات
E

چهارشنبه
96/01/30
کارگاه سوله
ازسیالات
E

چهارشنبه
96/02/06
کارگاه سوله
ازسیالات
E

چهارشنبه
96/02/13
کارگاه سوله
ازسیالات
E

چهارشنبه
96/02/20
کارگاه سوله
ازسیالات
E

چهارشنبه
96/02/27
کارگاه سوله
ازسیالات
E
070-15-13ارتعاشات مكانيكي1آریافر کاوس
سه شنبه
95/11/19
اندیشه
206
AB

سه شنبه
95/11/26
اندیشه
206
AB

سه شنبه
95/12/03
اندیشه
206
AB

سه شنبه
95/12/10
اندیشه
206
AB

سه شنبه
95/12/17
اندیشه
205
AB

سه شنبه
96/01/29
اندیشه
206
AB

سه شنبه
96/02/12
اندیشه
204
AB

سه شنبه
96/02/19
اندیشه
204
A
075-11-15محاسبات عددي1علیزاده مرتضی
یکشنبه
95/11/17
اندیشه
206
D

یکشنبه
95/11/24
اندیشه
206
D

یکشنبه
95/12/01
اندیشه
206
D

یکشنبه
95/12/08
اندیشه
206
D

یکشنبه
95/12/15
اندیشه
206
D

یکشنبه
95/12/22
اندیشه
206
D

یکشنبه
96/01/20
اندیشه
206
D

یکشنبه
96/01/27
اندیشه
206
D

یکشنبه
96/02/03
اندیشه
206
D

یکشنبه
96/02/10
اندیشه
206
D

یکشنبه
96/02/17
قلم
309
D
075-11-15محاسبات عددي2علیزاده مرتضی
یکشنبه
95/11/17
اندیشه
206
E

یکشنبه
95/11/24
اندیشه
206
E

یکشنبه
95/12/01
اندیشه
206
E

یکشنبه
95/12/08
اندیشه
206
E

یکشنبه
95/12/15
اندیشه
206
E

یکشنبه
95/12/22
اندیشه
206
E

یکشنبه
96/01/20
اندیشه
206
E

یکشنبه
96/01/27
اندیشه
206
E

یکشنبه
96/02/03
اندیشه
206
E

یکشنبه
96/02/10
اندیشه
206
E

یکشنبه
96/02/17
قلم
312
E
091-11-15برنامه نويسي كامپيوتر1خسروی عباس
دوشنبه
95/11/18
اندیشه
105
D

دوشنبه
95/11/25
اندیشه
105
D

دوشنبه
95/12/02
اندیشه
105
D

دوشنبه
95/12/09
اندیشه
105
D

دوشنبه
95/12/16
اندیشه
105
D

دوشنبه
95/12/23
اندیشه
105
D

دوشنبه
96/01/14
اندیشه
105
D

دوشنبه
96/01/21
اندیشه
105
D

دوشنبه
96/01/28
اندیشه
105
D
پنج شنبه
96/01/31
قلم
313
A

دوشنبه
96/02/04
اندیشه
104
D

دوشنبه
96/02/11
اندیشه
105
D
پنج شنبه
96/02/14
قلم
202
E

دوشنبه
96/02/18
اندیشه
105
D

دوشنبه
96/02/25
اندیشه
105
D
091-11-15برنامه نويسي كامپيوتر2خسروی عباس
دوشنبه
95/11/18
اندیشه
105
E

دوشنبه
95/11/25
اندیشه
105
E

دوشنبه
95/12/02
اندیشه
105
E

دوشنبه
95/12/09
اندیشه
105
E

دوشنبه
95/12/16
اندیشه
105
E

دوشنبه
95/12/23
اندیشه
105
E

دوشنبه
96/01/14
اندیشه
105
E

دوشنبه
96/01/21
اندیشه
105
E

دوشنبه
96/01/28
اندیشه
105
E
پنج شنبه
96/01/31
قلم
پروژه
B

دوشنبه
96/02/04
اندیشه
104
E

دوشنبه
96/02/11
اندیشه
105
E
پنج شنبه
96/02/14
قلم
210
B

دوشنبه
96/02/18
اندیشه
105
E

دوشنبه
96/02/25
اندیشه
105
E
091-11-15برنامه نويسي كامپيوتر3خسروی عباس
سه شنبه
95/11/19
اندیشه
204
D

سه شنبه
95/11/26
اندیشه
105
D

سه شنبه
95/12/03
اندیشه
104
D

سه شنبه
95/12/10
اندیشه
105
D

سه شنبه
95/12/17
اندیشه
105
D

سه شنبه
95/12/24
اندیشه
105
D

سه شنبه
96/01/15
اندیشه
105
D

سه شنبه
96/01/29
اندیشه
105
D
پنج شنبه
96/01/31
قلم
209
C
پنج شنبه
96/01/31
قلم
پروژه
D

سه شنبه
96/02/12
اندیشه
105
D
پنج شنبه
96/02/14
قلم
209
C
پنج شنبه
96/02/14
قلم
217
D

سه شنبه
96/02/19
اندیشه
104
D

سه شنبه
96/02/26
اندیشه
105
D
106-15-13مقدمه اي بر اجزا محدود1كريمي محمد
دوشنبه
95/11/25
قلم
210
DE

دوشنبه
95/12/09
قلم
312
DE

دوشنبه
95/12/16
اندیشه
102
DE

دوشنبه
96/01/21
قلم
217
D
دوشنبه
96/01/21
قلم
206
E

دوشنبه
96/02/04
قلم
212
DE

دوشنبه
96/02/18
اندیشه
208
DE

دوشنبه
96/02/25
قلم
220
D
107-15-13زبان تخصصي مكانيك1سعادت فرد حميدرضا
دوشنبه
95/11/25
اندیشه
206
A

دوشنبه
95/12/02
اندیشه
206
A

دوشنبه
95/12/09
اندیشه
207
A

دوشنبه
95/12/16
اندیشه
207
A

دوشنبه
95/12/23
اندیشه
206
A

دوشنبه
96/01/14
اندیشه
204
A

دوشنبه
96/01/21
اندیشه
205
A

دوشنبه
96/01/28
اندیشه
205
A

دوشنبه
96/02/04
اندیشه
204
A

دوشنبه
96/02/11
اندیشه
205
A
119-15-13طراحي مكانيزم ها1بهشت آئین حسین
پنج شنبه
95/12/26
قلم
313
E

پنج شنبه
96/01/17
قلم
313
EF

پنج شنبه
96/01/24
قلم
313
EF

پنج شنبه
96/01/31
قلم
313
EF

پنج شنبه
96/02/07
قلم
313
EF

پنج شنبه
96/02/14
قلم
313
EF

پنج شنبه
96/02/21
قلم
313
EF

پنج شنبه
96/02/28
قلم
313
EF
126-15-13طراحي اجزا 21اصغرزاده شیرازی فرد هادی
چهارشنبه
95/11/20
اندیشه
206
CD

چهارشنبه
95/11/27
اندیشه
205
CD

چهارشنبه
95/12/18
قلم
201
CD

چهارشنبه
95/12/25
اندیشه
205
CD

چهارشنبه
96/01/16
اندیشه
206
CD

چهارشنبه
96/01/23
قلم
213
CD

چهارشنبه
96/01/30
قلم
309
CD
سه شنبه
96/01/29
اندیشه
202
CD

چهارشنبه
96/02/06
قلم
302
CD
پنج شنبه
96/02/07
اندیشه
209
CD

چهارشنبه
96/02/13
قلم
312
CD
شنبه
96/02/09
اندیشه
209
CD
128-15-13كارگاه ماشين ابزار و ابزارسازي17خاموش دولت آبادی پوریا
دوشنبه
96/02/11
کارگاه سوله
کارگاه ماشین ابزار
DEF

دوشنبه
96/02/18
کارگاه سوله
کارگاه ماشین ابزار
DEF

دوشنبه
96/02/25
کارگاه سوله
کارگاه ماشین ابزار
CD
128-15-13كارگاه ماشين ابزار و ابزارسازي18خاموش دولت آبادی پوریاهمزمان با گروه 17
137-15-13آزمايشگاه ترموديناميك1کشتکار فریبا
سه شنبه
95/12/10
کارگاه سوله
از حرارت
D

سه شنبه
95/12/17
کارگاه سوله
از حرارت
D

سه شنبه
95/12/24
کارگاه سوله
از حرارت
D

سه شنبه
96/01/15
کارگاه سوله
از حرارت
D

سه شنبه
96/01/29
کارگاه سوله
از حرارت
D

سه شنبه
96/02/12
کارگاه سوله
از حرارت
D

سه شنبه
96/02/19
کارگاه سوله
از حرارت
D

سه شنبه
96/02/26
کارگاه سوله
از حرارت
D
138-15-13سيستمهاي هيدروليك و نيومكانيك و آزمايشگاه1غفاري فرشته
شنبه
95/11/16
قلم
212
AB

شنبه
95/11/23
قلم
212
AB

شنبه
95/11/30
قلم
212
AB

شنبه
95/12/07
قلم
312
AB

شنبه
95/12/14
قلم
212
AB

شنبه
95/12/21
قلم
212
AB

شنبه
96/01/19
قلم
212
AB

شنبه
96/01/26
قلم
312
AB

شنبه
96/02/02
قلم
پروژه
A
شنبه
96/02/02
قلم
212
B

شنبه
96/02/09
قلم
302
AB

شنبه
96/02/16
قلم
303
AB

شنبه
96/02/23
قلم
309
AB
139-15-13آزمايشگاه ديناميك ماشين و ارتعاشات2بهشت آئین حسین
پنج شنبه
96/01/24
کارگاه سوله
از دینامیک
CD

پنج شنبه
96/01/31
کارگاه سوله
از دینامیک
CD

پنج شنبه
96/02/07
کارگاه سوله
از دینامیک
CD

پنج شنبه
96/02/14
کارگاه سوله
از دینامیک
CD
190-15-13كارگاه جوشكاري و ورقكاري1جعفری محمدرضاهمزمان با گروه 3
190-15-13كارگاه جوشكاري و ورقكاري3جعفری محمدرضا
یکشنبه
95/12/15
کارگاه سوله
کارگاه ماشین ابزار
C

یکشنبه
95/12/22
کارگاه سوله
کارگاه ماشین ابزار
C

یکشنبه
96/01/20
کارگاه سوله
کارگاه ماشین ابزار
C

یکشنبه
96/01/27
کارگاه سوله
کارگاه ماشین ابزار
C

یکشنبه
96/02/03
کارگاه سوله
کارگاه ماشین ابزار
C

یکشنبه
96/02/10
کارگاه سوله
کارگاه ماشین ابزار
C

یکشنبه
96/02/17
کارگاه سوله
کارگاه ماشین ابزار
C

یکشنبه
96/02/24
کارگاه سوله
کارگاه ماشین ابزار
C
191-15-13كارگاه اتومكانيك2شبیری محمدصادقهمزمان با گروه 1
219-15-13طراحي و ساخت به كمك كامپيوتر1ذاکر زاده مسعودبه برنامه مهندسی اجرایی مراجعه شود
233-15-13كارآموزي11اسماعيلي سيتراروزهای یکشنبه یا چهارشنبه به ساختمان قلم مراجعه شود
234-15-13پروژه تخصصي1فهام حمیدرضا
پنج شنبه
95/11/28
قلم
پروژه
E

پنج شنبه
95/12/05
قلم
پروژه
E

پنج شنبه
95/12/19
قلم
پروژه
E

پنج شنبه
96/01/31
قلم
پروژه
E
234-15-13پروژه تخصصي2ابراهيمي زهرهمراجعه به ساختمان غدیر - دوشنبه ها 12-10
234-15-13پروژه تخصصي3صداقت محمدهادی
چهارشنبه
95/11/20
قلم
پروژه
C

چهارشنبه
95/12/04
قلم
پروژه
C

چهارشنبه
96/01/23
قلم
پروژه
C

چهارشنبه
96/02/13
قلم
پروژه
C
235-15-13كارآموزي21ابراهيمي زهرهمراجعه به ساختمان غدیر - دوشنبه ها 12-10
258-13-11فيزيك عمومي 11امانت بنت الهدیگروه مهندسی بجز مهندسی شیمی وپزشکی
دوشنبه
95/12/09
قلم
202
B

دوشنبه
95/12/16
قلم
202
B

دوشنبه
95/12/23
قلم
202
B

دوشنبه
96/01/21
قلم
202
B

دوشنبه
96/01/28
قلم
202
B

دوشنبه
96/02/04
قلم
202
B

دوشنبه
96/02/11
قلم
204
B

دوشنبه
96/02/18
قلم
202
B

دوشنبه
96/02/25
قلم
202
B
258-13-11فيزيك عمومي 12گلستاني زاده سيده طاهرهگروه مهندسی بجز شیمی وپزشکی
یکشنبه
95/12/08
قلم
212
A

یکشنبه
95/12/15
قلم
212
A

یکشنبه
95/12/22
قلم
212
A

یکشنبه
96/01/20
قلم
212
A

یکشنبه
96/01/27
قلم
212
A

یکشنبه
96/02/03
قلم
212
A

یکشنبه
96/02/10
قلم
314
A

یکشنبه
96/02/17
قلم
314
A

یکشنبه
96/02/24
قلم
314
A
258-13-11فيزيك عمومي 13 عابد یاسمنهمزمان با مهندسی پزشکی95
259-13-11فيزيك عمومي 21امانت بنت الهدیگروه مهندسی بجز پزشکی وشیمی
یکشنبه
95/12/08
قلم
212
C

یکشنبه
95/12/15
قلم
212
C

یکشنبه
95/12/22
قلم
212
C

یکشنبه
96/01/20
قلم
212
C

یکشنبه
96/01/27
قلم
212
C

یکشنبه
96/02/03
قلم
212
C

یکشنبه
96/02/10
قلم
314
C

یکشنبه
96/02/17
قلم
314
C

یکشنبه
96/02/24
قلم
314
C
259-13-11فيزيك عمومي 22گلستاني زاده سيده طاهرهگروه مهندسی بجز پزشکی وشیمی
یکشنبه
95/12/08
قلم
212
B

یکشنبه
95/12/15
قلم
204
B

یکشنبه
95/12/22
قلم
204
B

یکشنبه
96/01/20
قلم
204
B

یکشنبه
96/01/27
قلم
204
B

یکشنبه
96/02/03
قلم
212
B

یکشنبه
96/02/10
قلم
212
B

یکشنبه
96/02/17
قلم
212
B

یکشنبه
96/02/24
قلم
212
B
260-13-11آزمايشگاه فيزيك 11استاد نژاد ستاره کلیه گرایشها
یکشنبه
95/12/08
قلم
از فیریک 1
A

یکشنبه
95/12/15
قلم
از فیریک 1
A

یکشنبه
95/12/22
قلم
از فیریک 1
A

یکشنبه
96/01/20
قلم
از فیریک 1
A

یکشنبه
96/01/27
قلم
از فیریک 1
A

یکشنبه
96/02/03
قلم
از فیریک 1
A

یکشنبه
96/02/10
قلم
از فیریک 1
A

یکشنبه
96/02/17
قلم
از فیریک 1
A
260-13-11آزمايشگاه فيزيك 12استاد نژاد ستاره
یکشنبه
95/12/08
قلم
از فیریک 1
B

یکشنبه
95/12/15
قلم
از فیریک 1
B

یکشنبه
95/12/22
قلم
از فیریک 1
B

یکشنبه
96/01/20
قلم
از فیریک 1
B

یکشنبه
96/01/27
قلم
از فیریک 1
B

یکشنبه
96/02/03
قلم
از فیریک 1
B

یکشنبه
96/02/10
قلم
از فیریک 1
B

یکشنبه
96/02/17
قلم
از فیریک 1
B
260-13-11آزمايشگاه فيزيك 13خيراتي طاهرهکلیه گرایشها
چهارشنبه
95/12/18
قلم
از فیریک 1
C

چهارشنبه
95/12/25
قلم
از فیریک 1
C

چهارشنبه
96/01/16
قلم
از فیریک 1
C

چهارشنبه
96/01/23
قلم
از فیریک 1
C

چهارشنبه
96/01/30
قلم
از فیریک 1
C

چهارشنبه
96/02/06
قلم
از فیریک 1
C

چهارشنبه
96/02/13
قلم
از فیریک 1
C

چهارشنبه
96/02/20
قلم
از فیریک 1
C
260-13-11آزمايشگاه فيزيك 14تقی پور ساغرکلیه گرایشها
چهارشنبه
95/12/18
قلم
از فیریک 1
A

چهارشنبه
95/12/25
قلم
از فیریک 1
A

چهارشنبه
96/01/16
قلم
از فیریک 1
A

چهارشنبه
96/01/23
قلم
از فیریک 1
A

چهارشنبه
96/01/30
قلم
از فیریک 1
A

چهارشنبه
96/02/06
قلم
از فیریک 1
A

چهارشنبه
96/02/13
قلم
از فیریک 1
A

چهارشنبه
96/02/20
قلم
از فیریک 1
A

چهارشنبه
96/02/27
قلم
از فیریک 1
A
260-13-11آزمايشگاه فيزيك 15زنجاني الميرامشترک با گروه5 مهندسی شیمی
260-13-11آزمايشگاه فيزيك 15زنجاني الميراکلیه ورودیها وگرایشها
دوشنبه
95/12/09
قلم
از فیریک 1
C

دوشنبه
95/12/16
قلم
از فیریک 1
C

دوشنبه
95/12/23
قلم
از فیریک 1
C

دوشنبه
96/01/21
قلم
از فیریک 1
C

دوشنبه
96/01/28
قلم
از فیریک 1
C

دوشنبه
96/02/04
قلم
از فیریک 1
C

دوشنبه
96/02/11
قلم
از فیریک 1
C

دوشنبه
96/02/18
قلم
از فیریک 1
C
260-13-11آزمايشگاه فيزيك 16زنجاني الميرا
دوشنبه
95/12/09
قلم
از فیریک 1
D

دوشنبه
95/12/16
قلم
از فیریک 1
D

دوشنبه
95/12/23
قلم
از فیریک 1
D

دوشنبه
96/01/21
قلم
از فیریک 1
D

دوشنبه
96/01/28
قلم
از فیریک 1
D

دوشنبه
96/02/04
قلم
از فیریک 1
D

دوشنبه
96/02/11
قلم
از فیریک 1
D

دوشنبه
96/02/18
قلم
از فیریک 1
D
260-13-11آزمايشگاه فيزيك 17تقی پور ساغر
چهارشنبه
95/12/18
قلم
از فیریک 1
B

چهارشنبه
95/12/25
قلم
از فیریک 1
B

چهارشنبه
96/01/16
قلم
از فیریک 1
B

چهارشنبه
96/01/23
قلم
از فیریک 1
B

چهارشنبه
96/01/30
قلم
از فیریک 1
B

چهارشنبه
96/02/06
قلم
از فیریک 1
B

چهارشنبه
96/02/13
قلم
از فیریک 1
B

چهارشنبه
96/02/20
قلم
از فیریک 1
B
260-13-11آزمايشگاه فيزيك 18زارع زينب
دوشنبه
95/12/09
قلم
از فیریک 1
B

دوشنبه
95/12/16
قلم
از فیریک 1
B

دوشنبه
95/12/23
قلم
از فیریک 1
B

دوشنبه
96/01/21
قلم
از فیریک 1
B

دوشنبه
96/01/28
قلم
از فیریک 1
B

دوشنبه
96/02/04
قلم
از فیریک 1
B

دوشنبه
96/02/11
قلم
از فیریک 1
B

دوشنبه
96/02/18
قلم
از فیریک 1
B
260-13-11آزمايشگاه فيزيك 19رنجبر مرضیه
شنبه
95/12/07
قلم
از فیریک 1
C

شنبه
95/12/14
قلم
از فیریک 1
C

شنبه
95/12/21
قلم
از فیریک 1
C

شنبه
96/01/19
قلم
از فیریک 1
C

شنبه
96/01/26
قلم
از فیریک 1
C

شنبه
96/02/02
قلم
از فیریک 1
C

شنبه
96/02/09
قلم
از فیریک 1
C

شنبه
96/02/16
قلم
از فیریک 1
C
263-13-11آزمايشگاه فيزيك 21جعفری سید جلال گروه مهندسی
پنج شنبه
95/12/05
قلم
از فیزیک 2
A

پنج شنبه
95/12/19
قلم
از فیزیک 2
A

پنج شنبه
96/01/17
قلم
از فیزیک 2
A

پنج شنبه
96/01/24
قلم
از فیزیک 2
A

پنج شنبه
96/01/31
قلم
از فیزیک 2
A

پنج شنبه
96/02/07
قلم
از فیزیک 2
A

پنج شنبه
96/02/14
قلم
از فیزیک 2
A

پنج شنبه
96/02/21
قلم
از فیزیک 2
A
263-13-11آزمايشگاه فيزيك 22بلند پرواز علیمهندسب برق کلیه گرایشها
چهارشنبه
95/12/18
قلم
از فیزیک 2
D

چهارشنبه
95/12/25
قلم
از فیزیک 2
D

چهارشنبه
96/01/16
قلم
از فیزیک 2
D

چهارشنبه
96/01/23
قلم
از فیزیک 2
D

چهارشنبه
96/01/30
قلم
از فیزیک 2
D

چهارشنبه
96/02/06
قلم
از فیزیک 2
D

چهارشنبه
96/02/13
قلم
از فیزیک 2
D

چهارشنبه
96/02/20
قلم
از فیزیک 2
D
263-13-11آزمايشگاه فيزيك 23امین زهرا کلیه گرایشها
شنبه
95/12/07
قلم
از فیزیک 2
A

شنبه
95/12/14
قلم
از فیزیک 2
A

شنبه
95/12/21
قلم
از فیزیک 2
A

شنبه
96/01/19
قلم
از فیزیک 2
A

شنبه
96/01/26
قلم
از فیزیک 2
A

شنبه
96/02/02
قلم
از فیزیک 2
A

شنبه
96/02/09
قلم
از فیزیک 2
A

شنبه
96/02/16
قلم
از فیزیک 2
A
263-13-11آزمايشگاه فيزيك 25عباسی تلگری نجمهمهندسی مکانیک کلیه گرایشها
چهارشنبه
95/12/11
قلم
از فیزیک 2
A

چهارشنبه
95/12/18
قلم
از فیزیک 2
A

چهارشنبه
95/12/25
قلم
از فیزیک 2
A

چهارشنبه
96/01/16
قلم
از فیزیک 2
A

چهارشنبه
96/01/23
قلم
از فیزیک 2
A

چهارشنبه
96/01/30
قلم
از فیزیک 2
A

چهارشنبه
96/02/06
قلم
از فیزیک 2
A

چهارشنبه
96/02/13
قلم
از فیزیک 2
A
263-13-11آزمايشگاه فيزيك 27جعفری سید جلالمشترک با مهندسی مکانیک
پنج شنبه
95/12/05
قلم
از فیزیک 2
C

پنج شنبه
95/12/19
قلم
از فیزیک 2
C

پنج شنبه
96/01/17
قلم
از فیزیک 2
C

پنج شنبه
96/01/24
قلم
از فیزیک 2
C

پنج شنبه
96/01/31
قلم
از فیزیک 2
C

پنج شنبه
96/02/07
قلم
از فیزیک 2
C

پنج شنبه
96/02/14
قلم
از فیزیک 2
C

پنج شنبه
96/02/21
قلم
از فیزیک 2
C
263-13-11آزمايشگاه فيزيك 28امین زهرا مشترک با رباتیک
شنبه
95/12/07
قلم
از فیزیک 2
B

شنبه
95/12/14
قلم
از فیزیک 2
B

شنبه
95/12/21
قلم
از فیزیک 2
B

شنبه
96/01/19
قلم
از فیزیک 2
B

شنبه
96/01/26
قلم
از فیزیک 2
B

شنبه
96/02/02
قلم
از فیزیک 2
B

شنبه
96/02/09
قلم
از فیزیک 2
B

شنبه
96/02/16
قلم
از فیزیک 2
B
263-13-11آزمايشگاه فيزيك 29آريابد الهامگروه مهندسی
دوشنبه
95/12/09
قلم
از فیزیک
D

دوشنبه
95/12/16
قلم
از مدار 2 / کارگاه برق / رباتیک
D

دوشنبه
95/12/23
قلم
از مدار 2 / کارگاه برق / رباتیک
D

دوشنبه
96/01/21
قلم
از فیزیک
D

دوشنبه
96/01/28
قلم
از فیزیک
D

دوشنبه
96/02/04
قلم
از فیزیک
D

دوشنبه
96/02/11
قلم
از فیزیک
D

دوشنبه
96/02/18
قلم
از فیزیک
D
295-14-11شيمي عمومي1فرهنگ فر امینبه برنامه رشته نفت مراجعه گردد
295-14-11شيمي عمومي1فرهنگ فر امینبه برنامه رشته نفت مراجعه شود.
407-11-11رياضي عمومي 11معاني شيرازي منصوره
شنبه
95/11/09
قلم
201
CD

شنبه
95/11/16
قلم
210
CD

شنبه
95/11/23
قلم
306
CD

شنبه
95/11/30
قلم
219
CD

شنبه
95/12/07
قلم
308
CD

شنبه
95/12/14
قلم
308
CD

شنبه
96/01/19
قلم
317
CD

شنبه
96/01/26
قلم
213
CD

شنبه
96/02/02
قلم
219
C
407-11-11رياضي عمومي 11نيك بخت مريممشتر ک با 1111108
407-11-11رياضي عمومي 12معاني شيرازي منصوره
شنبه
95/11/09
قلم
203
AB

شنبه
95/11/16
قلم
203
AB

شنبه
95/11/23
قلم
202
AB

شنبه
95/11/30
قلم
202
AB

شنبه
95/12/07
قلم
202
AB

شنبه
95/12/14
قلم
202
AB

شنبه
96/01/19
قلم
202
AB

شنبه
96/01/26
قلم
202
AB

شنبه
96/02/02
قلم
203
A
408-11-11 رياضي عمومي 21مهربهشتی محمد
408-11-11 رياضي عمومي 21اميري سيدناصر
شنبه
95/11/16
قلم
309
B

شنبه
95/11/23
قلم
213
B

شنبه
95/11/30
اندیشه
204
C

شنبه
95/12/07
قلم
211
B

شنبه
95/12/14
قلم
220
B

شنبه
95/12/21
قلم
310
B

شنبه
96/01/19
قلم
310
B

شنبه
96/01/26
قلم
212
B

شنبه
96/02/02
قلم
220
C

شنبه
96/02/09
قلم
309
BC

شنبه
96/02/16
قلم
211
BC

شنبه
96/02/23
قلم
204
BC
408-11-11 رياضي عمومي 21سلطاني هوناز
شنبه
95/11/09
قلم
204
AB

شنبه
95/11/16
قلم
204
AB

شنبه
95/11/23
قلم
204
AB

شنبه
95/11/30
قلم
301
AB

شنبه
95/12/07
قلم
301
AB

شنبه
95/12/14
قلم
301
AB

شنبه
95/12/21
قلم
301
AB

شنبه
96/01/19
قلم
301
AB
409-11-11 معادلات ديفرانسيل1سلطاني رحمت
دوشنبه
95/11/11
قلم
212
AB

دوشنبه
95/11/25
قلم
211
AB

دوشنبه
95/12/09
قلم
213
AB

دوشنبه
95/12/23
قلم
213
AB

دوشنبه
96/01/21
قلم
213
AB

دوشنبه
96/01/28
قلم
211
B

دوشنبه
96/02/04
قلم
212
AB

دوشنبه
96/02/18
قلم
213
AB
409-11-11 معادلات ديفرانسيل2سلطاني رحمت
چهارشنبه
95/11/27
قلم
306
AB

چهارشنبه
95/12/11
قلم
315
AB

چهارشنبه
96/01/16
قلم
318
AB

چهارشنبه
96/01/30
قلم
318
AB

چهارشنبه
96/02/13
قلم
318
AB

چهارشنبه
96/02/20
قلم
318
BC

چهارشنبه
96/02/27
قلم
305
AB
409-11-11 معادلات ديفرانسيل3سلطاني رحمت
409-11-11 معادلات ديفرانسيل3معاني شيرازي منصوره
یکشنبه
95/12/08
اندیشه
209
A

یکشنبه
95/12/15
قلم
317
AB

یکشنبه
95/12/22
اندیشه
101
A
یکشنبه
95/12/22
اندیشه
208
B

یکشنبه
96/01/27
اندیشه
209
A

یکشنبه
96/02/03
اندیشه
208
A

یکشنبه
96/02/10
اندیشه
101
AB

یکشنبه
96/02/17
اندیشه
101
A
یکشنبه
96/02/17
اندیشه
102
B

یکشنبه
96/02/24
اندیشه
102
A
یکشنبه
96/02/24
اندیشه
102
B

یکشنبه
96/02/31
اندیشه
103
A
یکشنبه
96/02/31
اندیشه
103
B
411-11-11 رياضيات مهندسي1فلاح تفتی محمدامیر
سه شنبه
95/11/05
قلم
201
A

سه شنبه
95/11/12
قلم
201
A

سه شنبه
95/11/19
قلم
201
A

سه شنبه
95/11/26
قلم
201
A

سه شنبه
95/12/03
قلم
201
A

سه شنبه
95/12/10
قلم
201
A

سه شنبه
95/12/17
قلم
201
AB

چهارشنبه
96/01/16
قلم
201
AB

چهارشنبه
96/01/23
قلم
307
AB

چهارشنبه
96/02/20
قلم
201
ACE
411-11-11 رياضيات مهندسي2فلاح تفتی محمدامیر
یکشنبه
96/02/10
قلم
201
AB
دوشنبه
96/02/11
قلم
201
AB
چهارشنبه
96/02/13
قلم
307
AB

یکشنبه
96/02/17
قلم
201
AB
دوشنبه
96/02/18
قلم
201
AB
سه شنبه
96/02/19
قلم
201
AB
چهارشنبه
96/02/20
قلم
201
BDF
- - - -- **************
034-19-13مباني مهندسي برق 11منعمی مهدی
یکشنبه
95/12/15
قلم
211
E

یکشنبه
95/12/22
قلم
203
E

یکشنبه
96/01/20
قلم
211
EF

یکشنبه
96/01/27
قلم
211
EF

یکشنبه
96/02/03
قلم
211
EF

یکشنبه
96/02/10
قلم
204
EF

یکشنبه
96/02/17
قلم
206
EF

یکشنبه
96/02/24
قلم
210
EF

یکشنبه
96/02/31
قلم
203
AB
034-19-13مباني مهندسي برق 11منعمی مهدی
یکشنبه
95/12/15
قلم
213
AB

یکشنبه
95/12/22
قلم
213
AB

یکشنبه
96/01/20
قلم
213
AB

یکشنبه
96/01/27
قلم
213
AB

یکشنبه
96/02/03
قلم
213
AB

یکشنبه
96/02/10
قلم
211
AB

یکشنبه
96/02/17
قلم
211
AB

یکشنبه
96/02/24
قلم
213
AB
140-15-13انتقال حرارت 11امجدی منش امیر
چهارشنبه
95/11/27
قلم
303
DE

چهارشنبه
95/12/04
قلم
303
DE

چهارشنبه
95/12/11
قلم
303
DE

چهارشنبه
95/12/18
قلم
303
DE

چهارشنبه
95/12/25
قلم
303
DE

چهارشنبه
96/01/16
قلم
303
DE

چهارشنبه
96/01/23
قلم
303
DE

چهارشنبه
96/01/30
قلم
303
DE

چهارشنبه
96/02/06
قلم
303
DE

چهارشنبه
96/02/13
قلم
317
D
چهارشنبه
96/02/13
قلم
313
E
009-19-13آزمايشگاه مباني مهندسي برق5قاسمي افروز
دوشنبه
95/11/25
قلم
از مدار1
C

دوشنبه
95/12/02
قلم
از مدار1
C

دوشنبه
95/12/09
قلم
از مدار1
C

دوشنبه
95/12/16
قلم
از مدار1
C

دوشنبه
95/12/23
قلم
از مدار1
C

دوشنبه
96/01/21
قلم
از مدار1
C

دوشنبه
96/01/28
قلم
از مدار1
C

دوشنبه
96/02/04
قلم
از مدار1
C

دوشنبه
96/02/11
قلم
از مدار1
C

دوشنبه
96/02/18
قلم
از مدار1
C

دوشنبه
96/02/25
قلم
از مدار 2 / کارگاه برق / رباتیک
C
009-19-13آزمايشگاه مباني مهندسي برق6ولی خانی سارا
یکشنبه
95/11/24
قلم
از مدار 2 / کارگاه برق / رباتیک
C

یکشنبه
95/12/01
قلم
از مدار 2 / کارگاه برق / رباتیک
C

یکشنبه
95/12/08
قلم
از مدار 2 / کارگاه برق / رباتیک
C

یکشنبه
95/12/15
قلم
از مدار 2 / کارگاه برق / رباتیک
C

یکشنبه
95/12/22
قلم
از مدار 2 / کارگاه برق / رباتیک
C

یکشنبه
96/01/20
قلم
از مدار 2 / کارگاه برق / رباتیک
C

یکشنبه
96/01/27
قلم
از مدار 2 / کارگاه برق / رباتیک
C

یکشنبه
96/02/03
قلم
از مدار 2 / کارگاه برق / رباتیک
C

یکشنبه
96/02/10
قلم
از مدار 2 / کارگاه برق / رباتیک
C

یکشنبه
96/02/17
قلم
از مدار 2 / کارگاه برق / رباتیک
C
015-15-13علم مواد1باقری فرد سمنسا
سه شنبه
95/11/05
قلم
209
BC

سه شنبه
95/11/19
قلم
215
BC

سه شنبه
95/12/03
قلم
215
BC

سه شنبه
95/12/17
قلم
209
BC

سه شنبه
96/02/19
قلم
209
BC

سه شنبه
96/02/26
قلم
215
BC
010-15-13نقشه كشي صنعتي 21همت یکتا
شنبه
95/11/23
قلم
کارگاه نقشه کشی
AB

شنبه
95/11/30
اندیشه
کارگاه جغرافیا
AB

شنبه
95/12/07
قلم
کارگاه نقشه کشی
AB

شنبه
95/12/14
اندیشه
کارگاه جغرافیا
AB

شنبه
95/12/21
اندیشه
کارگاه جغرافیا
AB

شنبه
96/01/19
اندیشه
کارگاه جغرافیا
AB

شنبه
96/01/26
اندیشه
کارگاه جغرافیا
AB

شنبه
96/02/02
اندیشه
کارگاه جغرافیا
AB

شنبه
96/02/09
اندیشه
کارگاه جغرافیا
AB

شنبه
96/02/16
اندیشه
کارگاه جغرافیا
AB
010-15-13نقشه كشي صنعتي 22همت یکتا
یکشنبه
95/12/01
اندیشه
کارگاه جغرافیا
AB

یکشنبه
95/12/08
اندیشه
کارگاه جغرافیا
AB

یکشنبه
95/12/15
اندیشه
کارگاه جغرافیا
AB

یکشنبه
95/12/22
اندیشه
کارگاه جغرافیا
AB

یکشنبه
96/01/20
اندیشه
کارگاه جغرافیا
AB

یکشنبه
96/01/27
اندیشه
کارگاه جغرافیا
AB

یکشنبه
96/02/03
اندیشه
کارگاه جغرافیا
AB

یکشنبه
96/02/10
اندیشه
کارگاه جغرافیا
AB

یکشنبه
96/02/17
اندیشه
کارگاه جغرافیا
AB

یکشنبه
96/02/24
اندیشه
کارگاه جغرافیا
AB

یکشنبه
96/02/31
اندیشه
206
AB
015-15-13علم مواد1باقری فرد سمنسامراجعه شود به برنامه رشته مهندسی اجرایی
015-15-13علم مواد1خلیل پور حمید
چهارشنبه
95/11/13
قلم
213
AB

چهارشنبه
95/11/20
قلم
220
AB

چهارشنبه
95/11/27
قلم
213
AB

چهارشنبه
95/12/04
قلم
302
A
چهارشنبه
95/12/04
قلم
309
B

چهارشنبه
95/12/18
قلم
309
A
چهارشنبه
95/12/18
قلم
302
B

چهارشنبه
96/01/16
قلم
312
AB

چهارشنبه
96/01/30
قلم
213
A
چهارشنبه
96/01/30
قلم
210
B

چهارشنبه
96/02/20
قلم
204
B
چهارشنبه
96/02/20
قلم
309
A
025-15-13آزمايشگاه مقاومت مصالح2غفاري فرشته
دوشنبه
95/12/16
کارگاه سوله
از مقاومت مصالح
B

دوشنبه
95/12/23
کارگاه سوله
از مقاومت مصالح
B

دوشنبه
96/01/14
کارگاه سوله
از مقاومت مصالح
B

دوشنبه
96/01/21
کارگاه سوله
از مقاومت مصالح
B

دوشنبه
96/01/28
کارگاه سوله
از مقاومت مصالح
B

دوشنبه
96/02/04
کارگاه سوله
از مقاومت مصالح
B

دوشنبه
96/02/11
کارگاه سوله
از مقاومت مصالح
B

دوشنبه
96/02/18
کارگاه سوله
از مقاومت مصالح
B

دوشنبه
96/02/25
کارگاه سوله
از مقاومت مصالح
B
025-15-13آزمايشگاه مقاومت مصالح3غفاري فرشته
چهارشنبه
96/01/16
کارگاه سوله
از مقاومت مصالح
AB

چهارشنبه
96/01/23
کارگاه سوله
از مقاومت مصالح
AB

چهارشنبه
96/02/06
کارگاه سوله
از مقاومت مصالح
AB

چهارشنبه
96/02/13
کارگاه سوله
از مقاومت مصالح
AB

چهارشنبه
96/02/27
کارگاه سوله
از مقاومت مصالح
AB
026-15-13طراحي اجزا 11فروغی مهر بهزاد
سه شنبه
95/11/19
اندیشه
207
CD

سه شنبه
95/11/26
اندیشه
205
CD

سه شنبه
95/12/03
اندیشه
207
CD

سه شنبه
95/12/10
اندیشه
205
CD

سه شنبه
95/12/17
اندیشه
202
CD

سه شنبه
95/12/24
اندیشه
205
CD

سه شنبه
96/01/15
اندیشه
207
C
سه شنبه
96/01/15
اندیشه
204
D

سه شنبه
96/01/29
اندیشه
204
CD

سه شنبه
96/02/12
اندیشه
205
C
سه شنبه
96/02/12
اندیشه
202
DE
034-19-13مباني مهندسي برق 11منعمی مهدیمشترک با 1319007 مهندسی خودرو
009-19-13آزمايشگاه مباني مهندسي برق1ولی خانی ساراهمزمان با گروه 6
010-15-13نقشه كشي صنعتي 21همت یکتابه برنامه مهندسی مکانیک مراجعه شود
025-15-13آزمايشگاه مقاومت مصالح1غفاري فرشته
دوشنبه
95/12/16
کارگاه سوله
از مقاومت مصالح
A

دوشنبه
95/12/23
کارگاه سوله
از مقاومت مصالح
A

دوشنبه
96/01/14
کارگاه سوله
از مقاومت مصالح
A

دوشنبه
96/01/21
کارگاه سوله
از مقاومت مصالح
A

دوشنبه
96/01/28
کارگاه سوله
از مقاومت مصالح
A

دوشنبه
96/02/04
کارگاه سوله
از مقاومت مصالح
A

دوشنبه
96/02/11
کارگاه سوله
از مقاومت مصالح
A

دوشنبه
96/02/18
کارگاه سوله
از مقاومت مصالح
A

دوشنبه
96/02/25
کارگاه سوله
از مقاومت مصالح
A
128-15-13كارگاه ماشين ابزار و ابزارسازي17خاموش دولت آبادی پوریا
دوشنبه
96/02/11
کارگاه سوله
کارگاه ماشین ابزار
DEF

دوشنبه
96/02/18
کارگاه سوله
کارگاه ماشین ابزار
DEF

دوشنبه
96/02/25
کارگاه سوله
کارگاه ماشین ابزار
CD
128-15-13كارگاه ماشين ابزار و ابزارسازي18خاموش دولت آبادی پوریاهمزمان با گروه 17
233-15-13كارآموزي11اسماعيلي سيترا
یکشنبه
96/02/17
قلم
213
AB
219-15-13طراحي و ساخت به كمك كامپيوتر1ذاکر زاده مسعودبه برنامه مهندسی اجرایی مراجعه شود
233-15-13كارآموزي11اسماعيلي سيتراروزهای یکشنبه یا چهارشنبه به ساختمان قلم مراجعه شود
211-15-13روشهاي توليد و كارگاه1شبیری محمدصادق
دوشنبه
95/12/16
قلم
220
BC

دوشنبه
95/12/23
قلم
312
BC

دوشنبه
96/02/04
قلم
217
BC
026-15-13طراحي اجزا 11فروغی مهر بهزادبه برنامه مهندسی مکانیک مراجعه شود
219-15-13طراحي و ساخت به كمك كامپيوتر1ذاکر زاده مسعودبه برنامه مهندسی اجرایی درس طراحی و ساخت به کمک کامپیوتر
263-13-11آزمايشگاه فيزيك 21جعفری سید جلال گروه مهندسی
پنج شنبه
95/12/05
قلم
از فیزیک 2
A

پنج شنبه
95/12/19
قلم
از فیزیک 2
A

پنج شنبه
96/01/17
قلم
از فیزیک 2
A

پنج شنبه
96/01/24
قلم
از فیزیک 2
A

پنج شنبه
96/01/31
قلم
از فیزیک 2
A

پنج شنبه
96/02/07
قلم
از فیزیک 2
A

پنج شنبه
96/02/14
قلم
از فیزیک 2
A

پنج شنبه
96/02/21
قلم
از فیزیک 2
A
263-13-11آزمايشگاه فيزيك 22بلند پرواز علیمهندسب برق کلیه گرایشها
چهارشنبه
95/12/18
قلم
از فیزیک 2
D

چهارشنبه
95/12/25
قلم
از فیزیک 2
D

چهارشنبه
96/01/16
قلم
از فیزیک 2
D

چهارشنبه
96/01/23
قلم
از فیزیک 2
D

چهارشنبه
96/01/30
قلم
از فیزیک 2
D

چهارشنبه
96/02/06
قلم
از فیزیک 2
D

چهارشنبه
96/02/13
قلم
از فیزیک 2
D

چهارشنبه
96/02/20
قلم
از فیزیک 2
D
263-13-11آزمايشگاه فيزيك 23امین زهرا کلیه گرایشها
شنبه
95/12/07
قلم
از فیزیک 2
A

شنبه
95/12/14
قلم
از فیزیک 2
A

شنبه
95/12/21
قلم
از فیزیک 2
A

شنبه
96/01/19
قلم
از فیزیک 2
A

شنبه
96/01/26
قلم
از فیزیک 2
A

شنبه
96/02/02
قلم
از فیزیک 2
A

شنبه
96/02/09
قلم
از فیزیک 2
A

شنبه
96/02/16
قلم
از فیزیک 2
A
263-13-11آزمايشگاه فيزيك 24يزداني محمدتقي
یکشنبه
95/12/08
قلم
از فیزیک 2
A

یکشنبه
95/12/15
قلم
از فیزیک 2
A

یکشنبه
95/12/22
قلم
از فیزیک 2
A

یکشنبه
96/01/20
قلم
از فیزیک 2
A

یکشنبه
96/01/27
قلم
از فیزیک 2
A

یکشنبه
96/02/03
قلم
از فیزیک 2
A

یکشنبه
96/02/10
قلم
از فیزیک 2
A

یکشنبه
96/02/17
قلم
از فیزیک 2
A
263-13-11آزمايشگاه فيزيك 25عباسی تلگری نجمهمهندسی مکانیک کلیه گرایشها
چهارشنبه
95/12/11
قلم
از فیزیک 2
A

چهارشنبه
95/12/18
قلم
از فیزیک 2
A

چهارشنبه
95/12/25
قلم
از فیزیک 2
A

چهارشنبه
96/01/16
قلم
از فیزیک 2
A

چهارشنبه
96/01/23
قلم
از فیزیک 2
A

چهارشنبه
96/01/30
قلم
از فیزیک 2
A

چهارشنبه
96/02/06
قلم
از فیزیک 2
A

چهارشنبه
96/02/13
قلم
از فیزیک 2
A
263-13-11آزمايشگاه فيزيك 26عباسی تلگری نجمه
چهارشنبه
95/12/11
قلم
از فیزیک 2
B

چهارشنبه
95/12/18
قلم
از فیزیک 2
B

چهارشنبه
95/12/25
قلم
از فیزیک 2
B

چهارشنبه
96/01/16
قلم
از فیزیک 2
B

چهارشنبه
96/01/23
قلم
از فیزیک 2
B

چهارشنبه
96/01/30
قلم
از فیزیک 2
B

چهارشنبه
96/02/06
قلم
از فیزیک 2
B

چهارشنبه
96/02/13
قلم
از فیزیک 2
B
263-13-11آزمايشگاه فيزيك 27جعفری سید جلالمشترک با مهندسی مکانیک
پنج شنبه
95/12/05
قلم
از فیزیک 2
C

پنج شنبه
95/12/19
قلم
از فیزیک 2
C

پنج شنبه
96/01/17
قلم
از فیزیک 2
C

پنج شنبه
96/01/24
قلم
از فیزیک 2
C

پنج شنبه
96/01/31
قلم
از فیزیک 2
C

پنج شنبه
96/02/07
قلم
از فیزیک 2
C

پنج شنبه
96/02/14
قلم
از فیزیک 2
C

پنج شنبه
96/02/21
قلم
از فیزیک 2
C
263-13-11آزمايشگاه فيزيك 28امین زهرا مشترک با رباتیک
شنبه
95/12/07
قلم
از فیزیک 2
B

شنبه
95/12/14
قلم
از فیزیک 2
B

شنبه
95/12/21
قلم
از فیزیک 2
B

شنبه
96/01/19
قلم
از فیزیک 2
B

شنبه
96/01/26
قلم
از فیزیک 2
B

شنبه
96/02/02
قلم
از فیزیک 2
B

شنبه
96/02/09
قلم
از فیزیک 2
B

شنبه
96/02/16
قلم
از فیزیک 2
B
263-13-11آزمايشگاه فيزيك 29آريابد الهامگروه مهندسی
دوشنبه
95/12/09
قلم
از فیزیک
D

دوشنبه
95/12/16
قلم
از مدار 2 / کارگاه برق / رباتیک
D

دوشنبه
95/12/23
قلم
از مدار 2 / کارگاه برق / رباتیک
D

دوشنبه
96/01/21
قلم
از فیزیک
D

دوشنبه
96/01/28
قلم
از فیزیک
D

دوشنبه
96/02/04
قلم
از فیزیک
D

دوشنبه
96/02/11
قلم
از فیزیک
D

دوشنبه
96/02/18
قلم
از فیزیک
D
295-14-11شيمي عمومي1فرهنگ فر امینبه برنامه رشته نفت مراجعه شود.
295-14-11شيمي عمومي1فرهنگ فر امینبه برنامه رشته نفت مراجعه گردد
295-14-11شيمي عمومي1فرهنگ فر امینبه برنامه رشته نفت مراجعه شود.
295-14-11شيمي عمومي1فرهنگ فر امینمشترک کلیه رشته های مهندسی
سه شنبه
96/01/29
اندیشه
104
C

چهارشنبه
96/02/06
قلم
205
CD

سه شنبه
96/02/12
قلم
315
D
سه شنبه
96/02/12
قلم
313
C

سه شنبه
96/02/19
اندیشه
101
CD

سه شنبه
96/02/26
اندیشه
102
CD

سه شنبه
96/03/02
اندیشه
102
CD