دانشگاه پیام نور - مرکز شیراز
برنامه کلاسی
نیمسال اول 96-95
مهندسي متالورژي ومواد- متالورژي صنعتي
 جستجوی درس         F:18-20    E:16-18   D:14-16   C:12-14    B:10-12    A:8-10  
کد درس نام درس گروه استادتوضیحاتهفته
1
هفته
2
هفته
3
هفته
4
هفته
5
هفته
6
هفته
7
هفته
8
هفته
9
هفته
10
هفته
11
هفته
12
هفته
13
هفته
14
هفته
15
هفته
16
009-19-13آزمايشگاه مباني مهندسي برق5قاسمي افروز
دوشنبه
95/11/25
قلم
از مدار1
C

دوشنبه
95/12/02
قلم
از مدار1
C

دوشنبه
95/12/09
قلم
از مدار1
C

دوشنبه
95/12/16
قلم
از مدار1
C

دوشنبه
95/12/23
قلم
از مدار1
C

دوشنبه
96/01/21
قلم
از مدار1
C

دوشنبه
96/01/28
قلم
از مدار1
C

دوشنبه
96/02/04
قلم
از مدار1
C

دوشنبه
96/02/11
قلم
از مدار1
C

دوشنبه
96/02/18
قلم
از مدار1
C

دوشنبه
96/02/25
قلم
از مدار 2 / کارگاه برق / رباتیک
C
032-15-13كارگاه عمومي7نعیمی نسب عرفان
پنج شنبه
95/12/26
کارگاه سوله
کارگاه ماشین ابزار
B

پنج شنبه
96/01/17
کارگاه سوله
کارگاه ماشین ابزار
B

پنج شنبه
96/01/24
کارگاه سوله
کارگاه ماشین ابزار
B

پنج شنبه
96/01/31
کارگاه سوله
کارگاه ماشین ابزار
B

پنج شنبه
96/02/07
کارگاه سوله
کارگاه ماشین ابزار
B

پنج شنبه
96/02/14
کارگاه سوله
کارگاه ماشین ابزار
B

پنج شنبه
96/02/21
کارگاه سوله
کارگاه ماشین ابزار
B

پنج شنبه
96/02/28
کارگاه سوله
کارگاه ماشین ابزار
B
032-15-13كارگاه عمومي8نعیمی نسب عرفان
پنج شنبه
95/12/26
کارگاه سوله
کارگاه ماشین ابزار
C

پنج شنبه
96/01/17
کارگاه سوله
کارگاه ماشین ابزار
C

پنج شنبه
96/01/24
کارگاه سوله
کارگاه ماشین ابزار
C

پنج شنبه
96/01/31
کارگاه سوله
کارگاه ماشین ابزار
C

پنج شنبه
96/02/07
کارگاه سوله
کارگاه ماشین ابزار
C

پنج شنبه
96/02/14
کارگاه سوله
کارگاه ماشین ابزار
C

پنج شنبه
96/02/21
کارگاه سوله
کارگاه ماشین ابزار
C

پنج شنبه
96/02/28
کارگاه سوله
کارگاه ماشین ابزار
C
035-15-13نقشه كشي صنعتي1نعیمی نسب عرفانبه برنامه مهندسی شیمی صنایع پالایش مراجعه شود
039-15-13استاتيك1مينو سپهر محمد
چهارشنبه
95/11/20
قلم
217
AB

چهارشنبه
95/12/04
قلم
207
AB

چهارشنبه
95/12/18
قلم
209
AB

پنج شنبه
95/12/26
قلم
204
AB

پنج شنبه
96/01/24
قلم
210
AB

پنج شنبه
96/01/31
قلم
220
A
پنج شنبه
96/01/31
قلم
پروژه
B
040-15-13كريستالوگرافي و آزمايشگاه1اسماعيلي سيترا
یکشنبه
95/11/10
قلم
312
AB

یکشنبه
95/11/17
قلم
312
AB

یکشنبه
95/11/24
قلم
312
AB

یکشنبه
95/12/01
قلم
312
AB

یکشنبه
95/12/08
قلم
312
B
یکشنبه
95/12/08
قلم
216
A

یکشنبه
95/12/15
قلم
312
AB

یکشنبه
96/01/20
قلم
312
AB

یکشنبه
96/01/27
قلم
303
A
یکشنبه
96/01/27
قلم
313
B

یکشنبه
96/02/03
قلم
312
AB
044-15-13مقاومت مصالح1مينو سپهر محمد
چهارشنبه
95/11/20
قلم
213
CD

چهارشنبه
95/12/04
قلم
312
CD

چهارشنبه
95/12/18
قلم
213
CD

پنج شنبه
96/01/31
قلم
216
CD

پنج شنبه
96/02/07
قلم
204
AB

پنج شنبه
96/02/14
قلم
213
AB
055-14-13اقتصاد و مديريت صنعتي1زمانی سمیرا
یکشنبه
95/12/01
قلم
213
AB

یکشنبه
95/12/22
قلم
312
AB

یکشنبه
96/01/27
قلم
312
AB
071-15-13خواص فيزيكي مواد 11اسماعيلي سيترا
چهارشنبه
95/11/13
قلم
212
A

چهارشنبه
95/11/20
قلم
312
A

چهارشنبه
95/11/27
قلم
312
A

چهارشنبه
95/12/11
قلم
312
A

چهارشنبه
96/01/23
قلم
312
AB

چهارشنبه
96/01/30
قلم
313
AB

چهارشنبه
96/02/06
قلم
312
AB

چهارشنبه
96/02/13
قلم
313
AB

چهارشنبه
96/02/20
قلم
312
AB
073-15-13شيمي فيزيك مواد1کتویی زاده الهام
چهارشنبه
95/11/20
قلم
310
AB

چهارشنبه
95/12/04
قلم
310
AB

چهارشنبه
95/12/18
قلم
213
B

چهارشنبه
96/01/16
قلم
213
B

چهارشنبه
96/01/30
قلم
213
B

چهارشنبه
96/02/06
قلم
213
B

چهارشنبه
96/02/13
قلم
213
B
074-15-13پديده هاي انتقال1حيدري باغعوضي سميرا
سه شنبه
95/11/19
قلم
213
E

سه شنبه
95/11/26
قلم
213
E

سه شنبه
95/12/03
قلم
213
E

سه شنبه
95/12/10
اندیشه
204
E

سه شنبه
95/12/17
قلم
213
E

سه شنبه
96/01/15
قلم
213
EF

سه شنبه
96/01/29
قلم
213
EF

سه شنبه
96/02/12
قلم
213
EF

سه شنبه
96/02/19
قلم
213
EF

سه شنبه
96/02/26
قلم
213
EF
یکشنبه
96/02/24
قلم
313
EF

سه شنبه
96/03/02
قلم
213
EF
075-15-13ترموديناميك مواد 11میرک محمد
چهارشنبه
95/11/13
اندیشه
208
AB

چهارشنبه
95/11/20
قلم
207
AB
پنج شنبه
95/11/21
قلم
312
AB

پنج شنبه
95/12/19
قلم
313
A
پنج شنبه
95/12/19
قلم
پروژه
B

شنبه
95/12/21
قلم
207
BC

چهارشنبه
96/01/16
قلم
207
AB
پنج شنبه
96/01/17
قلم
220
A
پنج شنبه
96/01/17
قلم
پروژه
B

چهارشنبه
96/01/23
اندیشه
102
C
چهارشنبه
96/01/23
اندیشه
206
D
076-15-13خواص فيزيكي مواد 21میرک محمد
چهارشنبه
95/11/13
اندیشه
207
E

پنج شنبه
95/11/21
قلم
312
D

پنج شنبه
95/12/19
قلم
210
D

پنج شنبه
96/01/17
قلم
203
D
077-15-13خواص مكانيكي مواد11دهقان ملیحه
شنبه
95/11/23
قلم
313
CD

شنبه
95/11/30
قلم
313
CD

شنبه
95/12/07
قلم
313
CD

شنبه
95/12/14
قلم
313
CD

شنبه
95/12/21
قلم
313
CD

شنبه
96/01/19
قلم
313
CD
شنبه
96/01/19
قلم
313
E

شنبه
96/01/26
قلم
313
CD

شنبه
96/02/02
قلم
313
CD
شنبه
96/02/02
قلم
313
E

شنبه
96/02/09
قلم
313
CD
079-15-13ريخته گري 11نيك سرشت زهرا
یکشنبه
95/11/17
اندیشه
207
A

یکشنبه
95/11/24
اندیشه
207
A

یکشنبه
95/12/01
اندیشه
207
A

یکشنبه
95/12/08
اندیشه
207
A

یکشنبه
95/12/15
اندیشه
207
A

یکشنبه
95/12/22
اندیشه
207
A

یکشنبه
96/01/20
اندیشه
207
A

یکشنبه
96/01/27
اندیشه
207
A

یکشنبه
96/02/03
اندیشه
207
A

یکشنبه
96/02/10
اندیشه
207
A

یکشنبه
96/02/17
اندیشه
207
A

یکشنبه
96/02/24
اندیشه
207
A
یکشنبه
96/02/24
اندیشه
102
D
082-15-13انجماد فلزات1فروتن ایمان
یکشنبه
95/12/01
قلم
204
A

یکشنبه
95/12/08
قلم
203
A

یکشنبه
95/12/15
قلم
210
A

یکشنبه
95/12/22
قلم
204
A

یکشنبه
96/01/20
قلم
206
A

یکشنبه
96/01/27
قلم
217
A

یکشنبه
96/02/03
قلم
216
A

یکشنبه
96/02/10
قلم
210
A
083-15-13خواص مكانيكي مواد 21شریفی زهرا
دوشنبه
95/11/25
قلم
312
DE

دوشنبه
95/12/09
قلم
210
DE

دوشنبه
95/12/23
قلم
312
DE

دوشنبه
96/01/21
قلم
313
DE

دوشنبه
96/02/04
قلم
203
DE

دوشنبه
96/02/11
قلم
314
D
دوشنبه
96/02/11
قلم
205
E

دوشنبه
96/02/18
اندیشه
206
DE

دوشنبه
96/02/25
قلم
215
D
دوشنبه
96/02/25
قلم
216
E
084-15-13آزمايشگاه ريخته گري 11پارسائی محمد مصطفی
شنبه
95/12/14
سوله 2 مهندسی
کارگاه ریخته گری
C

شنبه
95/12/21
سوله 2 مهندسی
کارگاه ریخته گری
C

شنبه
96/01/19
سوله 2 مهندسی
کارگاه ریخته گری
C

شنبه
96/01/26
سوله 2 مهندسی
کارگاه ریخته گری
C

شنبه
96/02/02
سوله 2 مهندسی
کارگاه ریخته گری
C

شنبه
96/02/09
سوله 2 مهندسی
کارگاه ریخته گری
C

شنبه
96/02/16
سوله 2 مهندسی
کارگاه ریخته گری
C

شنبه
96/02/23
سوله 2 مهندسی
کارگاه ریخته گری
C
085-15-13شكل دادن فلزات 11عربلو نره یی فرخنده
چهارشنبه
96/01/16
قلم
310
DE

چهارشنبه
96/01/23
قلم
310
DE

چهارشنبه
96/01/30
قلم
310
DE

چهارشنبه
96/02/13
اندیشه
204
D
چهارشنبه
96/02/13
اندیشه
205
E
141-15-13آزمايشگاه متالوگرافي1پایدار مریم
دوشنبه
96/01/21
کارگاه سوله
از متالوژی
AB

دوشنبه
96/01/28
کارگاه سوله
از متالوژی
AB

دوشنبه
96/02/04
کارگاه سوله
از متالوژی
AB

دوشنبه
96/02/11
کارگاه سوله
از متالوژی
AB

دوشنبه
96/02/18
کارگاه سوله
از متالوژی
AB
142-15-13آزمايشگاه عمليات حرارتي1پارسائی محمد مصطفی
شنبه
95/12/14
سوله 2 مهندسی
کارگاه ریخته گری
D

شنبه
95/12/21
سوله 2 مهندسی
کارگاه ریخته گری
D

شنبه
96/01/19
سوله 2 مهندسی
کارگاه ریخته گری
D

شنبه
96/01/26
سوله 2 مهندسی
کارگاه ریخته گری
D

شنبه
96/02/02
سوله 2 مهندسی
کارگاه ریخته گری
D

شنبه
96/02/09
سوله 2 مهندسی
کارگاه ریخته گری
D

شنبه
96/02/16
سوله 2 مهندسی
کارگاه ریخته گری
D

شنبه
96/02/23
سوله 2 مهندسی
کارگاه ریخته گری
D
143-15-13خوردگي و اكسيداسيون1نيك سرشت زهرا
یکشنبه
95/11/17
اندیشه
207
B

یکشنبه
95/11/24
اندیشه
207
B

یکشنبه
95/12/01
اندیشه
207
B

یکشنبه
95/12/08
اندیشه
207
B

یکشنبه
95/12/15
اندیشه
207
B

یکشنبه
95/12/22
اندیشه
207
B

یکشنبه
96/01/20
اندیشه
207
B

یکشنبه
96/01/27
اندیشه
207
B

یکشنبه
96/02/03
اندیشه
207
B

یکشنبه
96/02/10
اندیشه
207
B

یکشنبه
96/02/17
اندیشه
207
B

یکشنبه
96/02/24
اندیشه
207
B
144-15-13استخراج فلزات 11میرک محمد
چهارشنبه
95/11/13
اندیشه
208
C

پنج شنبه
95/11/21
قلم
217
C

پنج شنبه
95/12/19
قلم
210
C

شنبه
95/12/21
قلم
210
A

پنج شنبه
96/01/17
قلم
217
C
146-15-13آزمايشگاه انجماد فلزات1پارسائی محمد مصطفی
147-15-13متالورژي جوشكاري1نصر ثنم
دوشنبه
95/11/18
قلم
213
C

دوشنبه
95/12/02
قلم
203
C

دوشنبه
95/12/16
قلم
203
C

دوشنبه
96/01/14
قلم
203
C

دوشنبه
96/01/28
قلم
210
C

دوشنبه
96/02/11
قلم
203
C
148-15-13آزمايشگاه متالورژي جوشكاري1پارسائی محمد مصطفی
149-15-13روشهاي نوين آناليز مواد1فروتن ایمان
یکشنبه
95/12/01
قلم
210
C

یکشنبه
95/12/08
قلم
210
C

یکشنبه
95/12/15
قلم
216
C

یکشنبه
95/12/22
قلم
210
C

یکشنبه
96/01/20
قلم
210
C

یکشنبه
96/01/27
قلم
220
C

یکشنبه
96/02/03
قلم
210
C

یکشنبه
96/02/10
قلم
210
C
150-15-13آلياژهاي غيرآهني1فروتن ایمان
شنبه
95/11/23
قلم
310
D

شنبه
95/12/07
قلم
310
D

شنبه
96/01/19
اندیشه
204
D

شنبه
96/02/02
قلم
312
D

یکشنبه
96/02/24
قلم
319
C
151-15-13ريخته گري 21نيك سرشت زهرا
یکشنبه
95/11/17
اندیشه
207
C

یکشنبه
95/11/24
اندیشه
207
C

یکشنبه
95/12/01
اندیشه
207
C

یکشنبه
95/12/08
اندیشه
207
C

یکشنبه
95/12/15
اندیشه
207
C

یکشنبه
95/12/22
اندیشه
207
C

یکشنبه
96/01/20
اندیشه
207
C

یکشنبه
96/01/27
اندیشه
207
C

یکشنبه
96/02/03
اندیشه
207
C

یکشنبه
96/02/10
اندیشه
207
C

یکشنبه
96/02/17
اندیشه
207
C

یکشنبه
96/02/24
اندیشه
207
C
152-15-13استخراج فلزات 21میرک محمد
چهارشنبه
95/11/13
اندیشه
207
D

پنج شنبه
95/11/21
قلم
202
E

پنج شنبه
95/12/19
قلم
203
E
153-15-13متالورژي پودر1پايدار مريم
دوشنبه
95/11/11
قلم
213
AB

دوشنبه
95/11/18
قلم
213
AB

دوشنبه
95/11/25
قلم
213
AB

دوشنبه
95/12/02
قلم
310
AB
154-15-13انتقال مطالب علمي و فني1فلاح تفتی محمدامیربه برنامه مهندسی برق درس گزارش نویسی فنی مراجعه شود
155-15-13زبان تخصصي1اسماعيلي سيترا
چهارشنبه
95/11/13
قلم
312
B

چهارشنبه
95/11/20
قلم
312
B

چهارشنبه
95/11/27
قلم
312
B

چهارشنبه
95/12/04
قلم
312
AB

چهارشنبه
95/12/11
قلم
312
B
158-15-13مواد پيشرفته1دهقان ملیحه
شنبه
95/11/23
قلم
313
E

شنبه
95/11/30
قلم
313
E

شنبه
95/12/07
قلم
313
E

شنبه
95/12/14
قلم
313
E

شنبه
95/12/21
قلم
313
E

شنبه
96/02/09
قلم
313
E
159-15-13بررسي هاي غيرمخرب1نصر ثنم
دوشنبه
95/11/18
قلم
213
E

دوشنبه
95/12/02
قلم
213
E

دوشنبه
95/12/16
قلم
213
E

دوشنبه
96/01/14
قلم
213
E

دوشنبه
96/01/28
قلم
213
E

دوشنبه
96/02/11
قلم
313
E

دوشنبه
96/02/18
قلم
212
E
161-15-13متالورژي سطوح و پوششها1کتویی زاده الهام
چهارشنبه
95/11/20
قلم
313
CD

چهارشنبه
95/12/04
قلم
220
C

چهارشنبه
95/12/18
قلم
303
C

چهارشنبه
96/01/16
قلم
207
C

چهارشنبه
96/01/30
قلم
213
C

چهارشنبه
96/02/06
قلم
213
C
چهارشنبه
96/02/06
قلم
212
D

چهارشنبه
96/02/13
قلم
204
C
چهارشنبه
96/02/13
قلم
اتاق استاد
D
163-15-13مواد ديرگداز1نصر ثنم
دوشنبه
95/11/18
قلم
213
D

دوشنبه
95/12/02
قلم
203
D

دوشنبه
95/12/16
قلم
203
D

دوشنبه
96/01/14
قلم
203
D

دوشنبه
96/01/28
قلم
210
D

دوشنبه
96/02/11
قلم
203
D
197-15-13پروژه1اسماعيلي سيترا
یکشنبه
96/02/10
قلم
پروژه
AB
198-15-13كارآموزي1اسماعيلي سيترا
یکشنبه
96/02/17
قلم
213
AB
260-13-11آزمايشگاه فيزيك 16زنجاني الميرا
دوشنبه
95/12/09
قلم
از فیریک 1
D

دوشنبه
95/12/16
قلم
از فیریک 1
D

دوشنبه
95/12/23
قلم
از فیریک 1
D

دوشنبه
96/01/21
قلم
از فیریک 1
D

دوشنبه
96/01/28
قلم
از فیریک 1
D

دوشنبه
96/02/04
قلم
از فیریک 1
D

دوشنبه
96/02/11
قلم
از فیریک 1
D

دوشنبه
96/02/18
قلم
از فیریک 1
D
263-13-11آزمايشگاه فيزيك 28امین زهرا مشترک با رباتیک
شنبه
95/12/07
قلم
از فیزیک 2
B

شنبه
95/12/14
قلم
از فیزیک 2
B

شنبه
95/12/21
قلم
از فیزیک 2
B

شنبه
96/01/19
قلم
از فیزیک 2
B

شنبه
96/01/26
قلم
از فیزیک 2
B

شنبه
96/02/02
قلم
از فیزیک 2
B

شنبه
96/02/09
قلم
از فیزیک 2
B

شنبه
96/02/16
قلم
از فیزیک 2
B
413-11-11رياضي عمومي 21خوشدل شمس الملوكبه برنامه رشته فیزیک مراجعه شود
- - - -- **************
007-19-13مباني مهندسي برق1منعمی مهدی
یکشنبه
95/12/15
قلم
213
AB

یکشنبه
95/12/22
قلم
213
AB

یکشنبه
96/01/20
قلم
213
AB

یکشنبه
96/01/27
قلم
213
AB

یکشنبه
96/02/03
قلم
213
AB

یکشنبه
96/02/10
قلم
211
AB

یکشنبه
96/02/17
قلم
211
AB

یکشنبه
96/02/24
قلم
213
AB
009-19-13آزمايشگاه مباني مهندسي برق6ولی خانی سارا
یکشنبه
95/11/24
قلم
از مدار 2 / کارگاه برق / رباتیک
C

یکشنبه
95/12/01
قلم
از مدار 2 / کارگاه برق / رباتیک
C

یکشنبه
95/12/08
قلم
از مدار 2 / کارگاه برق / رباتیک
C

یکشنبه
95/12/15
قلم
از مدار 2 / کارگاه برق / رباتیک
C

یکشنبه
95/12/22
قلم
از مدار 2 / کارگاه برق / رباتیک
C

یکشنبه
96/01/20
قلم
از مدار 2 / کارگاه برق / رباتیک
C

یکشنبه
96/01/27
قلم
از مدار 2 / کارگاه برق / رباتیک
C

یکشنبه
96/02/03
قلم
از مدار 2 / کارگاه برق / رباتیک
C

یکشنبه
96/02/10
قلم
از مدار 2 / کارگاه برق / رباتیک
C

یکشنبه
96/02/17
قلم
از مدار 2 / کارگاه برق / رباتیک
C
074-11-15برنامه سازي كامپيوتر1وفایی رضا6 ساعت کسری کلاس با استاد هماهنگ شود
پنج شنبه
95/11/28
قلم
213
AB

پنج شنبه
95/12/19
قلم
220
A
پنج شنبه
95/12/19
قلم
309
B

پنج شنبه
96/01/17
قلم
پروژه
AB

پنج شنبه
96/01/31
قلم
213
AB

پنج شنبه
96/02/14
قلم
302
AB

پنج شنبه
96/02/28
قلم
217
AB
074-11-15برنامه سازي كامپيوتر2خسروی عباسبه برنامه مهندسی خودرو گروه 3 مراجعه شود
075-11-15محاسبات عددي1علیزاده مرتضی
یکشنبه
95/11/17
اندیشه
206
D

یکشنبه
95/11/24
اندیشه
206
D

یکشنبه
95/12/01
اندیشه
206
D

یکشنبه
95/12/08
اندیشه
206
D

یکشنبه
95/12/15
اندیشه
206
D

یکشنبه
95/12/22
اندیشه
206
D

یکشنبه
96/01/20
اندیشه
206
D

یکشنبه
96/01/27
اندیشه
206
D

یکشنبه
96/02/03
اندیشه
206
D

یکشنبه
96/02/10
اندیشه
206
D

یکشنبه
96/02/17
قلم
309
D
075-11-15محاسبات عددي2علیزاده مرتضی
یکشنبه
95/11/17
اندیشه
206
E

یکشنبه
95/11/24
اندیشه
206
E

یکشنبه
95/12/01
اندیشه
206
E

یکشنبه
95/12/08
اندیشه
206
E

یکشنبه
95/12/15
اندیشه
206
E

یکشنبه
95/12/22
اندیشه
206
E

یکشنبه
96/01/20
اندیشه
206
E

یکشنبه
96/01/27
اندیشه
206
E

یکشنبه
96/02/03
اندیشه
206
E

یکشنبه
96/02/10
اندیشه
206
E

یکشنبه
96/02/17
قلم
312
E
086-15-13عمليات حرارتي1پارسائی محمد مصطفی
شنبه
96/01/19
قلم
303
F

شنبه
96/01/26
قلم
303
F

شنبه
96/02/02
قلم
303
F

شنبه
96/02/09
قلم
303
F

شنبه
96/02/16
قلم
303
F

شنبه
96/02/23
قلم
303
F

شنبه
96/02/30
قلم
310
CDEF
258-13-11فيزيك عمومي 11امانت بنت الهدیگروه مهندسی بجز مهندسی شیمی وپزشکی
دوشنبه
95/12/09
قلم
202
B

دوشنبه
95/12/16
قلم
202
B

دوشنبه
95/12/23
قلم
202
B

دوشنبه
96/01/21
قلم
202
B

دوشنبه
96/01/28
قلم
202
B

دوشنبه
96/02/04
قلم
202
B

دوشنبه
96/02/11
قلم
204
B

دوشنبه
96/02/18
قلم
202
B

دوشنبه
96/02/25
قلم
202
B
258-13-11فيزيك عمومي 12گلستاني زاده سيده طاهرهگروه مهندسی بجز شیمی وپزشکی
یکشنبه
95/12/08
قلم
212
A

یکشنبه
95/12/15
قلم
212
A

یکشنبه
95/12/22
قلم
212
A

یکشنبه
96/01/20
قلم
212
A

یکشنبه
96/01/27
قلم
212
A

یکشنبه
96/02/03
قلم
212
A

یکشنبه
96/02/10
قلم
314
A

یکشنبه
96/02/17
قلم
314
A

یکشنبه
96/02/24
قلم
314
A
258-13-11فيزيك عمومي 13 عابد یاسمنهمزمان با مهندسی پزشکی95
259-13-11فيزيك عمومي 21امانت بنت الهدیگروه مهندسی بجز پزشکی وشیمی
یکشنبه
95/12/08
قلم
212
C

یکشنبه
95/12/15
قلم
212
C

یکشنبه
95/12/22
قلم
212
C

یکشنبه
96/01/20
قلم
212
C

یکشنبه
96/01/27
قلم
212
C

یکشنبه
96/02/03
قلم
212
C

یکشنبه
96/02/10
قلم
314
C

یکشنبه
96/02/17
قلم
314
C

یکشنبه
96/02/24
قلم
314
C
259-13-11فيزيك عمومي 22گلستاني زاده سيده طاهرهگروه مهندسی بجز پزشکی وشیمی
یکشنبه
95/12/08
قلم
212
B

یکشنبه
95/12/15
قلم
204
B

یکشنبه
95/12/22
قلم
204
B

یکشنبه
96/01/20
قلم
204
B

یکشنبه
96/01/27
قلم
204
B

یکشنبه
96/02/03
قلم
212
B

یکشنبه
96/02/10
قلم
212
B

یکشنبه
96/02/17
قلم
212
B

یکشنبه
96/02/24
قلم
212
B
260-13-11آزمايشگاه فيزيك 11استاد نژاد ستاره کلیه گرایشها
یکشنبه
95/12/08
قلم
از فیریک 1
A

یکشنبه
95/12/15
قلم
از فیریک 1
A

یکشنبه
95/12/22
قلم
از فیریک 1
A

یکشنبه
96/01/20
قلم
از فیریک 1
A

یکشنبه
96/01/27
قلم
از فیریک 1
A

یکشنبه
96/02/03
قلم
از فیریک 1
A

یکشنبه
96/02/10
قلم
از فیریک 1
A

یکشنبه
96/02/17
قلم
از فیریک 1
A
260-13-11آزمايشگاه فيزيك 12استاد نژاد ستاره
یکشنبه
95/12/08
قلم
از فیریک 1
B

یکشنبه
95/12/15
قلم
از فیریک 1
B

یکشنبه
95/12/22
قلم
از فیریک 1
B

یکشنبه
96/01/20
قلم
از فیریک 1
B

یکشنبه
96/01/27
قلم
از فیریک 1
B

یکشنبه
96/02/03
قلم
از فیریک 1
B

یکشنبه
96/02/10
قلم
از فیریک 1
B

یکشنبه
96/02/17
قلم
از فیریک 1
B
260-13-11آزمايشگاه فيزيك 13خيراتي طاهرهکلیه گرایشها
چهارشنبه
95/12/18
قلم
از فیریک 1
C

چهارشنبه
95/12/25
قلم
از فیریک 1
C

چهارشنبه
96/01/16
قلم
از فیریک 1
C

چهارشنبه
96/01/23
قلم
از فیریک 1
C

چهارشنبه
96/01/30
قلم
از فیریک 1
C

چهارشنبه
96/02/06
قلم
از فیریک 1
C

چهارشنبه
96/02/13
قلم
از فیریک 1
C

چهارشنبه
96/02/20
قلم
از فیریک 1
C
260-13-11آزمايشگاه فيزيك 14تقی پور ساغرکلیه گرایشها
چهارشنبه
95/12/18
قلم
از فیریک 1
A

چهارشنبه
95/12/25
قلم
از فیریک 1
A

چهارشنبه
96/01/16
قلم
از فیریک 1
A

چهارشنبه
96/01/23
قلم
از فیریک 1
A

چهارشنبه
96/01/30
قلم
از فیریک 1
A

چهارشنبه
96/02/06
قلم
از فیریک 1
A

چهارشنبه
96/02/13
قلم
از فیریک 1
A

چهارشنبه
96/02/20
قلم
از فیریک 1
A

چهارشنبه
96/02/27
قلم
از فیریک 1
A
260-13-11آزمايشگاه فيزيك 15زنجاني الميراکلیه ورودیها وگرایشها
دوشنبه
95/12/09
قلم
از فیریک 1
C

دوشنبه
95/12/16
قلم
از فیریک 1
C

دوشنبه
95/12/23
قلم
از فیریک 1
C

دوشنبه
96/01/21
قلم
از فیریک 1
C

دوشنبه
96/01/28
قلم
از فیریک 1
C

دوشنبه
96/02/04
قلم
از فیریک 1
C

دوشنبه
96/02/11
قلم
از فیریک 1
C

دوشنبه
96/02/18
قلم
از فیریک 1
C
260-13-11آزمايشگاه فيزيك 15زنجاني الميرامشترک با گروه5 مهندسی شیمی
260-13-11آزمايشگاه فيزيك 17تقی پور ساغر
چهارشنبه
95/12/18
قلم
از فیریک 1
B

چهارشنبه
95/12/25
قلم
از فیریک 1
B

چهارشنبه
96/01/16
قلم
از فیریک 1
B

چهارشنبه
96/01/23
قلم
از فیریک 1
B

چهارشنبه
96/01/30
قلم
از فیریک 1
B

چهارشنبه
96/02/06
قلم
از فیریک 1
B

چهارشنبه
96/02/13
قلم
از فیریک 1
B

چهارشنبه
96/02/20
قلم
از فیریک 1
B
260-13-11آزمايشگاه فيزيك 18زارع زينب
دوشنبه
95/12/09
قلم
از فیریک 1
B

دوشنبه
95/12/16
قلم
از فیریک 1
B

دوشنبه
95/12/23
قلم
از فیریک 1
B

دوشنبه
96/01/21
قلم
از فیریک 1
B

دوشنبه
96/01/28
قلم
از فیریک 1
B

دوشنبه
96/02/04
قلم
از فیریک 1
B

دوشنبه
96/02/11
قلم
از فیریک 1
B

دوشنبه
96/02/18
قلم
از فیریک 1
B
260-13-11آزمايشگاه فيزيك 19رنجبر مرضیه
شنبه
95/12/07
قلم
از فیریک 1
C

شنبه
95/12/14
قلم
از فیریک 1
C

شنبه
95/12/21
قلم
از فیریک 1
C

شنبه
96/01/19
قلم
از فیریک 1
C

شنبه
96/01/26
قلم
از فیریک 1
C

شنبه
96/02/02
قلم
از فیریک 1
C

شنبه
96/02/09
قلم
از فیریک 1
C

شنبه
96/02/16
قلم
از فیریک 1
C
263-13-11آزمايشگاه فيزيك 21جعفری سید جلال گروه مهندسی
پنج شنبه
95/12/05
قلم
از فیزیک 2
A

پنج شنبه
95/12/19
قلم
از فیزیک 2
A

پنج شنبه
96/01/17
قلم
از فیزیک 2
A

پنج شنبه
96/01/24
قلم
از فیزیک 2
A

پنج شنبه
96/01/31
قلم
از فیزیک 2
A

پنج شنبه
96/02/07
قلم
از فیزیک 2
A

پنج شنبه
96/02/14
قلم
از فیزیک 2
A

پنج شنبه
96/02/21
قلم
از فیزیک 2
A
263-13-11آزمايشگاه فيزيك 22بلند پرواز علیمهندسب برق کلیه گرایشها
چهارشنبه
95/12/18
قلم
از فیزیک 2
D

چهارشنبه
95/12/25
قلم
از فیزیک 2
D

چهارشنبه
96/01/16
قلم
از فیزیک 2
D

چهارشنبه
96/01/23
قلم
از فیزیک 2
D

چهارشنبه
96/01/30
قلم
از فیزیک 2
D

چهارشنبه
96/02/06
قلم
از فیزیک 2
D

چهارشنبه
96/02/13
قلم
از فیزیک 2
D

چهارشنبه
96/02/20
قلم
از فیزیک 2
D
263-13-11آزمايشگاه فيزيك 23امین زهرا کلیه گرایشها
شنبه
95/12/07
قلم
از فیزیک 2
A

شنبه
95/12/14
قلم
از فیزیک 2
A

شنبه
95/12/21
قلم
از فیزیک 2
A

شنبه
96/01/19
قلم
از فیزیک 2
A

شنبه
96/01/26
قلم
از فیزیک 2
A

شنبه
96/02/02
قلم
از فیزیک 2
A

شنبه
96/02/09
قلم
از فیزیک 2
A

شنبه
96/02/16
قلم
از فیزیک 2
A
263-13-11آزمايشگاه فيزيك 25عباسی تلگری نجمهمهندسی مکانیک کلیه گرایشها
چهارشنبه
95/12/11
قلم
از فیزیک 2
A

چهارشنبه
95/12/18
قلم
از فیزیک 2
A

چهارشنبه
95/12/25
قلم
از فیزیک 2
A

چهارشنبه
96/01/16
قلم
از فیزیک 2
A

چهارشنبه
96/01/23
قلم
از فیزیک 2
A

چهارشنبه
96/01/30
قلم
از فیزیک 2
A

چهارشنبه
96/02/06
قلم
از فیزیک 2
A

چهارشنبه
96/02/13
قلم
از فیزیک 2
A
263-13-11آزمايشگاه فيزيك 27جعفری سید جلالمشترک با مهندسی مکانیک
پنج شنبه
95/12/05
قلم
از فیزیک 2
C

پنج شنبه
95/12/19
قلم
از فیزیک 2
C

پنج شنبه
96/01/17
قلم
از فیزیک 2
C

پنج شنبه
96/01/24
قلم
از فیزیک 2
C

پنج شنبه
96/01/31
قلم
از فیزیک 2
C

پنج شنبه
96/02/07
قلم
از فیزیک 2
C

پنج شنبه
96/02/14
قلم
از فیزیک 2
C

پنج شنبه
96/02/21
قلم
از فیزیک 2
C
263-13-11آزمايشگاه فيزيك 29آريابد الهامگروه مهندسی
دوشنبه
95/12/09
قلم
از فیزیک
D

دوشنبه
95/12/16
قلم
از مدار 2 / کارگاه برق / رباتیک
D

دوشنبه
95/12/23
قلم
از مدار 2 / کارگاه برق / رباتیک
D

دوشنبه
96/01/21
قلم
از فیزیک
D

دوشنبه
96/01/28
قلم
از فیزیک
D

دوشنبه
96/02/04
قلم
از فیزیک
D

دوشنبه
96/02/11
قلم
از فیزیک
D

دوشنبه
96/02/18
قلم
از فیزیک
D
295-14-11شيمي عمومي1فرهنگ فر امینبه برنامه رشته نفت مراجعه گردد
295-14-11شيمي عمومي1فرهنگ فر امینبه برنامه رشته نفت مراجعه شود.
308-14-11آزمايشگاه شيمي عمومي3رمضاني حبيبه
چهارشنبه
95/11/27
قلم
ازالی / معدنی
CD

چهارشنبه
95/12/04
قلم
ازالی / معدنی
CD

چهارشنبه
95/12/11
قلم
ازالی / معدنی
CD

چهارشنبه
95/12/18
قلم
ازالی / معدنی
CD

چهارشنبه
95/12/25
قلم
217
C

یکشنبه
96/01/27
قلم
311
D
409-11-11 معادلات ديفرانسيل1سلطاني رحمت
دوشنبه
95/11/11
قلم
212
AB

دوشنبه
95/11/25
قلم
211
AB

دوشنبه
95/12/09
قلم
213
AB

دوشنبه
95/12/23
قلم
213
AB

دوشنبه
96/01/21
قلم
213
AB

دوشنبه
96/01/28
قلم
211
B

دوشنبه
96/02/04
قلم
212
AB

دوشنبه
96/02/18
قلم
213
AB
409-11-11 معادلات ديفرانسيل2سلطاني رحمت
چهارشنبه
95/11/27
قلم
306
AB

چهارشنبه
95/12/11
قلم
315
AB

چهارشنبه
96/01/16
قلم
318
AB

چهارشنبه
96/01/30
قلم
318
AB

چهارشنبه
96/02/13
قلم
318
AB

چهارشنبه
96/02/20
قلم
318
BC

چهارشنبه
96/02/27
قلم
305
AB
409-11-11 معادلات ديفرانسيل3سلطاني رحمت
409-11-11 معادلات ديفرانسيل3معاني شيرازي منصوره
یکشنبه
95/12/08
اندیشه
209
A

یکشنبه
95/12/15
قلم
317
AB

یکشنبه
95/12/22
اندیشه
101
A
یکشنبه
95/12/22
اندیشه
208
B

یکشنبه
96/01/27
اندیشه
209
A

یکشنبه
96/02/03
اندیشه
208
A

یکشنبه
96/02/10
اندیشه
101
AB

یکشنبه
96/02/17
اندیشه
101
A
یکشنبه
96/02/17
اندیشه
102
B

یکشنبه
96/02/24
اندیشه
102
A
یکشنبه
96/02/24
اندیشه
102
B

یکشنبه
96/02/31
اندیشه
103
A
یکشنبه
96/02/31
اندیشه
103
B
411-11-11 رياضيات مهندسي1فلاح تفتی محمدامیر
سه شنبه
95/11/05
قلم
201
A

سه شنبه
95/11/12
قلم
201
A

سه شنبه
95/11/19
قلم
201
A

سه شنبه
95/11/26
قلم
201
A

سه شنبه
95/12/03
قلم
201
A

سه شنبه
95/12/10
قلم
201
A

سه شنبه
95/12/17
قلم
201
AB

چهارشنبه
96/01/16
قلم
201
AB

چهارشنبه
96/01/23
قلم
307
AB

چهارشنبه
96/02/20
قلم
201
ACE
411-11-11 رياضيات مهندسي2فلاح تفتی محمدامیر
یکشنبه
96/02/10
قلم
201
AB
دوشنبه
96/02/11
قلم
201
AB
چهارشنبه
96/02/13
قلم
307
AB

یکشنبه
96/02/17
قلم
201
AB
دوشنبه
96/02/18
قلم
201
AB
سه شنبه
96/02/19
قلم
201
AB
چهارشنبه
96/02/20
قلم
201
BDF
- - - -- **************
007-19-13مباني مهندسي برق1منعمی مهدی
یکشنبه
95/12/15
قلم
211
E

یکشنبه
95/12/22
قلم
203
E

یکشنبه
96/01/20
قلم
211
EF

یکشنبه
96/01/27
قلم
211
EF

یکشنبه
96/02/03
قلم
211
EF

یکشنبه
96/02/10
قلم
204
EF

یکشنبه
96/02/17
قلم
206
EF

یکشنبه
96/02/24
قلم
210
EF

یکشنبه
96/02/31
قلم
203
AB
007-19-13مباني مهندسي برق1منعمی مهدی
یکشنبه
95/12/15
قلم
213
AB

یکشنبه
95/12/22
قلم
213
AB

یکشنبه
96/01/20
قلم
213
AB

یکشنبه
96/01/27
قلم
213
AB

یکشنبه
96/02/03
قلم
213
AB

یکشنبه
96/02/10
قلم
211
AB

یکشنبه
96/02/17
قلم
211
AB

یکشنبه
96/02/24
قلم
213
AB
009-19-13آزمايشگاه مباني مهندسي برق6ولی خانی سارا
یکشنبه
95/11/24
قلم
از مدار 2 / کارگاه برق / رباتیک
C

یکشنبه
95/12/01
قلم
از مدار 2 / کارگاه برق / رباتیک
C

یکشنبه
95/12/08
قلم
از مدار 2 / کارگاه برق / رباتیک
C

یکشنبه
95/12/15
قلم
از مدار 2 / کارگاه برق / رباتیک
C

یکشنبه
95/12/22
قلم
از مدار 2 / کارگاه برق / رباتیک
C

یکشنبه
96/01/20
قلم
از مدار 2 / کارگاه برق / رباتیک
C

یکشنبه
96/01/27
قلم
از مدار 2 / کارگاه برق / رباتیک
C

یکشنبه
96/02/03
قلم
از مدار 2 / کارگاه برق / رباتیک
C

یکشنبه
96/02/10
قلم
از مدار 2 / کارگاه برق / رباتیک
C

یکشنبه
96/02/17
قلم
از مدار 2 / کارگاه برق / رباتیک
C
039-15-13استاتيك1مينو سپهر محمدبه برنامه متالورژی و مواد ورودی های قبل مراجعه شود
007-19-13مباني مهندسي برق1منعمی مهدیمشترک با 1319007 مهندسی خودرو
009-19-13آزمايشگاه مباني مهندسي برق1ولی خانی ساراهمزمان با گروه 6
412-11-11رياضي عمومي 11نيك بخت مريم
شنبه
95/11/09
قلم
213
A

شنبه
95/11/16
قلم
301
A

شنبه
95/11/23
قلم
213
A

شنبه
95/11/30
قلم
307
A

شنبه
95/12/07
قلم
211
A

شنبه
95/12/14
قلم
213
A

شنبه
95/12/21
قلم
307
A

شنبه
96/01/19
قلم
213
A

شنبه
96/01/26
قلم
212
A

شنبه
96/02/02
قلم
212
A

شنبه
96/02/09
قلم
202
A

شنبه
96/02/16
قلم
211
A

شنبه
96/02/23
قلم
202
A

شنبه
96/02/30
قلم
202
A
154-15-13انتقال مطالب علمي و فني1فلاح تفتی محمدامیربه برنامه مهندسی برق درس گزارش نویسی فنی مراجعه شود
198-15-13كارآموزي1اسماعيلي سيتراروزهای یکشنبه یا چهارشنبه به ساختمان قلم مراجعه شود
263-13-11آزمايشگاه فيزيك 21جعفری سید جلال گروه مهندسی
پنج شنبه
95/12/05
قلم
از فیزیک 2
A

پنج شنبه
95/12/19
قلم
از فیزیک 2
A

پنج شنبه
96/01/17
قلم
از فیزیک 2
A

پنج شنبه
96/01/24
قلم
از فیزیک 2
A

پنج شنبه
96/01/31
قلم
از فیزیک 2
A

پنج شنبه
96/02/07
قلم
از فیزیک 2
A

پنج شنبه
96/02/14
قلم
از فیزیک 2
A

پنج شنبه
96/02/21
قلم
از فیزیک 2
A
263-13-11آزمايشگاه فيزيك 22بلند پرواز علیمهندسب برق کلیه گرایشها
چهارشنبه
95/12/18
قلم
از فیزیک 2
D

چهارشنبه
95/12/25
قلم
از فیزیک 2
D

چهارشنبه
96/01/16
قلم
از فیزیک 2
D

چهارشنبه
96/01/23
قلم
از فیزیک 2
D

چهارشنبه
96/01/30
قلم
از فیزیک 2
D

چهارشنبه
96/02/06
قلم
از فیزیک 2
D

چهارشنبه
96/02/13
قلم
از فیزیک 2
D

چهارشنبه
96/02/20
قلم
از فیزیک 2
D
263-13-11آزمايشگاه فيزيك 23امین زهرا کلیه گرایشها
شنبه
95/12/07
قلم
از فیزیک 2
A

شنبه
95/12/14
قلم
از فیزیک 2
A

شنبه
95/12/21
قلم
از فیزیک 2
A

شنبه
96/01/19
قلم
از فیزیک 2
A

شنبه
96/01/26
قلم
از فیزیک 2
A

شنبه
96/02/02
قلم
از فیزیک 2
A

شنبه
96/02/09
قلم
از فیزیک 2
A

شنبه
96/02/16
قلم
از فیزیک 2
A
263-13-11آزمايشگاه فيزيك 24يزداني محمدتقي
یکشنبه
95/12/08
قلم
از فیزیک 2
A

یکشنبه
95/12/15
قلم
از فیزیک 2
A

یکشنبه
95/12/22
قلم
از فیزیک 2
A

یکشنبه
96/01/20
قلم
از فیزیک 2
A

یکشنبه
96/01/27
قلم
از فیزیک 2
A

یکشنبه
96/02/03
قلم
از فیزیک 2
A

یکشنبه
96/02/10
قلم
از فیزیک 2
A

یکشنبه
96/02/17
قلم
از فیزیک 2
A
263-13-11آزمايشگاه فيزيك 25عباسی تلگری نجمهمهندسی مکانیک کلیه گرایشها
چهارشنبه
95/12/11
قلم
از فیزیک 2
A

چهارشنبه
95/12/18
قلم
از فیزیک 2
A

چهارشنبه
95/12/25
قلم
از فیزیک 2
A

چهارشنبه
96/01/16
قلم
از فیزیک 2
A

چهارشنبه
96/01/23
قلم
از فیزیک 2
A

چهارشنبه
96/01/30
قلم
از فیزیک 2
A

چهارشنبه
96/02/06
قلم
از فیزیک 2
A

چهارشنبه
96/02/13
قلم
از فیزیک 2
A
263-13-11آزمايشگاه فيزيك 26عباسی تلگری نجمه
چهارشنبه
95/12/11
قلم
از فیزیک 2
B

چهارشنبه
95/12/18
قلم
از فیزیک 2
B

چهارشنبه
95/12/25
قلم
از فیزیک 2
B

چهارشنبه
96/01/16
قلم
از فیزیک 2
B

چهارشنبه
96/01/23
قلم
از فیزیک 2
B

چهارشنبه
96/01/30
قلم
از فیزیک 2
B

چهارشنبه
96/02/06
قلم
از فیزیک 2
B

چهارشنبه
96/02/13
قلم
از فیزیک 2
B
263-13-11آزمايشگاه فيزيك 27جعفری سید جلالمشترک با مهندسی مکانیک
پنج شنبه
95/12/05
قلم
از فیزیک 2
C

پنج شنبه
95/12/19
قلم
از فیزیک 2
C

پنج شنبه
96/01/17
قلم
از فیزیک 2
C

پنج شنبه
96/01/24
قلم
از فیزیک 2
C

پنج شنبه
96/01/31
قلم
از فیزیک 2
C

پنج شنبه
96/02/07
قلم
از فیزیک 2
C

پنج شنبه
96/02/14
قلم
از فیزیک 2
C

پنج شنبه
96/02/21
قلم
از فیزیک 2
C
263-13-11آزمايشگاه فيزيك 29آريابد الهامگروه مهندسی
دوشنبه
95/12/09
قلم
از فیزیک
D

دوشنبه
95/12/16
قلم
از مدار 2 / کارگاه برق / رباتیک
D

دوشنبه
95/12/23
قلم
از مدار 2 / کارگاه برق / رباتیک
D

دوشنبه
96/01/21
قلم
از فیزیک
D

دوشنبه
96/01/28
قلم
از فیزیک
D

دوشنبه
96/02/04
قلم
از فیزیک
D

دوشنبه
96/02/11
قلم
از فیزیک
D

دوشنبه
96/02/18
قلم
از فیزیک
D
295-14-11شيمي عمومي1فرهنگ فر امینبه برنامه رشته نفت مراجعه شود.
295-14-11شيمي عمومي1فرهنگ فر امینبه برنامه رشته نفت مراجعه گردد
295-14-11شيمي عمومي1فرهنگ فر امینبه برنامه رشته نفت مراجعه شود.
295-14-11شيمي عمومي1فرهنگ فر امینمشترک کلیه رشته های مهندسی
سه شنبه
96/01/29
اندیشه
104
C

چهارشنبه
96/02/06
قلم
205
CD

سه شنبه
96/02/12
قلم
315
D
سه شنبه
96/02/12
قلم
313
C

سه شنبه
96/02/19
اندیشه
101
CD

سه شنبه
96/02/26
اندیشه
102
CD

سه شنبه
96/03/02
اندیشه
102
CD