دانشگاه پیام نور - مرکز شیراز
برنامه کلاسی
نیمسال اول 96-95
مهندسي شيمي گرايش صنايع غذايي
 جستجوی درس         F:18-20    E:16-18   D:14-16   C:12-14    B:10-12    A:8-10  
کد درس نام درس گروه استادتوضیحاتهفته
1
هفته
2
هفته
3
هفته
4
هفته
5
هفته
6
هفته
7
هفته
8
هفته
9
هفته
10
هفته
11
هفته
12
هفته
13
هفته
14
هفته
15
هفته
16
175-17-13آزمايشگاه عمليات1محمدی سحر
چهارشنبه
95/12/11
کارگاه سوله
از کنترل فرایند/ عملیات
AB

چهارشنبه
95/12/25
کارگاه سوله
از کنترل فرایند/ عملیات
AB

چهارشنبه
96/01/23
کارگاه سوله
از کنترل فرایند/ عملیات
AB

چهارشنبه
96/02/06
کارگاه سوله
از کنترل فرایند/ عملیات
AB

چهارشنبه
96/02/20
کارگاه سوله
از کنترل فرایند/ عملیات
AB
175-17-13آزمايشگاه عمليات2محمدی سحر
چهارشنبه
95/12/11
کارگاه سوله
از کنترل فرایند/ عملیات
CD

چهارشنبه
95/12/25
کارگاه سوله
از کنترل فرایند/ عملیات
CD

چهارشنبه
96/01/23
کارگاه سوله
از کنترل فرایند/ عملیات
CD

چهارشنبه
96/02/06
کارگاه سوله
از کنترل فرایند/ عملیات
CD

چهارشنبه
96/02/20
کارگاه سوله
از کنترل فرایند/ عملیات
CD
- - - -- **************
007-17-13موازنه انرژي و مواد1حيدري باغعوضي سميرا
سه شنبه
95/11/19
قلم
312
AB

سه شنبه
95/11/26
قلم
312
AB

سه شنبه
95/12/03
قلم
312
AB

سه شنبه
95/12/10
اندیشه
204
AB

سه شنبه
95/12/17
قلم
213
A
سه شنبه
95/12/17
قلم
303
B

سه شنبه
96/01/15
قلم
309
AB

سه شنبه
96/01/29
قلم
312
A
سه شنبه
96/01/29
قلم
309
B

سه شنبه
96/02/12
قلم
303
AB

سه شنبه
96/02/19
قلم
303
AB

یکشنبه
96/02/24
قلم
219
B
یکشنبه
96/02/24
قلم
308
A
008-17-13آشنايي با مهندسي شيمي1دهقاني محمود
یکشنبه
95/12/08
قلم
216
D

یکشنبه
96/01/20
قلم
216
D

یکشنبه
96/01/27
قلم
216
D

یکشنبه
96/02/10
قلم
309
D

یکشنبه
96/02/17
قلم
216
D
013-17-13كارگاه عمومي 19نعیمی نسب عرفان
پنج شنبه
95/12/26
کارگاه سوله
کارگاه ماشین ابزار
D

پنج شنبه
96/01/17
کارگاه سوله
کارگاه ماشین ابزار
D

پنج شنبه
96/01/24
کارگاه سوله
کارگاه ماشین ابزار
D

پنج شنبه
96/01/31
کارگاه سوله
کارگاه ماشین ابزار
D

پنج شنبه
96/02/07
کارگاه سوله
کارگاه ماشین ابزار
D

پنج شنبه
96/02/14
کارگاه سوله
کارگاه ماشین ابزار
D

پنج شنبه
96/02/21
کارگاه سوله
کارگاه ماشین ابزار
D

پنج شنبه
96/02/28
کارگاه سوله
کارگاه ماشین ابزار
D
013-17-13كارگاه عمومي 110نعیمی نسب عرفان
پنج شنبه
95/12/26
کارگاه سوله
کارگاه ماشین ابزار
E

پنج شنبه
96/01/17
کارگاه سوله
کارگاه ماشین ابزار
E

پنج شنبه
96/01/24
کارگاه سوله
کارگاه ماشین ابزار
E

پنج شنبه
96/01/31
کارگاه سوله
کارگاه ماشین ابزار
E

پنج شنبه
96/02/07
کارگاه سوله
کارگاه ماشین ابزار
E

پنج شنبه
96/02/14
کارگاه سوله
کارگاه ماشین ابزار
E

پنج شنبه
96/02/21
کارگاه سوله
کارگاه ماشین ابزار
E

پنج شنبه
96/02/28
کارگاه سوله
کارگاه ماشین ابزار
E
018-17-13مكانيك سيالات 11سجادی سیدعباس
چهارشنبه
95/11/20
اندیشه
206
AB

چهارشنبه
95/11/27
اندیشه
207
AB

چهارشنبه
95/12/04
اندیشه
205
AB

چهارشنبه
95/12/11
اندیشه
205
AB

چهارشنبه
95/12/25
اندیشه
206
AB

چهارشنبه
96/01/16
اندیشه
207
A
چهارشنبه
96/01/16
اندیشه
205
B

چهارشنبه
96/02/13
قلم
312
AB

چهارشنبه
96/02/20
قلم
213
AB

چهارشنبه
96/02/27
اندیشه
207
AB
019-17-13ترموديناميك مهندسي شيمي 11جعفری میترا
یکشنبه
95/11/10
قلم
314
AB

یکشنبه
95/11/17
قلم
213
AB

یکشنبه
95/11/24
قلم
213
AB

یکشنبه
95/12/01
قلم
303
A
یکشنبه
95/12/01
قلم
313
B

یکشنبه
95/12/15
قلم
303
A
یکشنبه
95/12/15
قلم
313
B

یکشنبه
95/12/22
قلم
220
A
یکشنبه
95/12/22
قلم
301
B

یکشنبه
96/02/10
قلم
213
AB

یکشنبه
96/02/17
قلم
220
A
یکشنبه
96/02/17
قلم
309
B

یکشنبه
96/02/31
قلم
301
AB
021-17-13ترموديناميك مهندسي شيمي 21اکبری سعید
پنج شنبه
95/11/28
قلم
303
C

پنج شنبه
95/12/05
قلم
303
C

پنج شنبه
95/12/19
قلم
303
C

پنج شنبه
95/12/26
قلم
303
C

پنج شنبه
96/01/17
قلم
213
C
پنج شنبه
96/01/17
قلم
312
D

پنج شنبه
96/01/24
قلم
پروژه
C
پنج شنبه
96/01/24
قلم
312
D

پنج شنبه
96/01/31
قلم
213
C
پنج شنبه
96/01/31
قلم
312
D

پنج شنبه
96/02/07
قلم
پروژه
CD

پنج شنبه
96/02/14
قلم
312
CD
دوشنبه
96/02/11
اندیشه
207
D
دوشنبه
96/02/11
اندیشه
201
E

پنج شنبه
96/02/21
قلم
213
CD

پنج شنبه
96/02/28
قلم
213
CD
دوشنبه
96/02/25
قلم
313
AB
022-17-13انتقال حرارت 11دهقاني محمود
شنبه
95/11/16
قلم
309
DE

شنبه
95/11/23
قلم
213
DE

شنبه
95/11/30
قلم
309
DE

شنبه
95/12/07
قلم
309
DE

شنبه
96/01/19
قلم
301
DE

شنبه
96/01/26
قلم
312
DE

شنبه
96/02/02
قلم
212
DE

شنبه
96/02/09
قلم
213
DE

شنبه
96/02/16
قلم
220
DE
023-17-13مكانيك سيالات 21ایران نژاد حمیده
سه شنبه
95/11/19
قلم
213
AB

سه شنبه
95/11/26
قلم
213
AB

سه شنبه
95/12/03
قلم
213
AB

سه شنبه
95/12/10
قلم
213
AB

سه شنبه
95/12/17
قلم
312
AB

سه شنبه
95/12/24
قلم
313
AB

سه شنبه
96/01/15
قلم
313
AB

سه شنبه
96/01/29
قلم
313
AB

سه شنبه
96/02/12
قلم
313
AB
024-17-13انتقال حرارت 21مکارم محمدامین
دوشنبه
95/11/18
اندیشه
206
DE

دوشنبه
95/11/25
اندیشه
206
DE

دوشنبه
95/12/02
اندیشه
206
DE

دوشنبه
95/12/09
اندیشه
206
DE

دوشنبه
95/12/16
اندیشه
206
DE

دوشنبه
95/12/23
اندیشه
205
D
دوشنبه
95/12/23
اندیشه
204
E

دوشنبه
96/01/21
اندیشه
206
DE

دوشنبه
96/01/28
اندیشه
206
DE

دوشنبه
96/02/04
اندیشه
208
DE

چهارشنبه
96/02/13
اندیشه
210
DE
027-17-13كارگاه نرم افزار مهندسي1دهقاني محمود
یکشنبه
95/11/17
غدیر
401
C

یکشنبه
95/11/24
غدیر
401
C

یکشنبه
95/12/01
غدیر
401
C

یکشنبه
95/12/08
غدیر
401
C

یکشنبه
96/01/20
غدیر
401
C

یکشنبه
96/01/27
غدیر
401
C

یکشنبه
96/02/10
غدیر
401
C

یکشنبه
96/02/17
غدیر
401
C
036-17-13مقدمات مهندسي نفت1حجي خراساني سيد محمد
دوشنبه
95/11/18
قلم
220
B

دوشنبه
95/11/25
قلم
312
B

دوشنبه
95/12/02
قلم
220
B

دوشنبه
95/12/09
قلم
310
B

دوشنبه
95/12/16
قلم
310
B

دوشنبه
95/12/23
قلم
310
B

دوشنبه
96/01/21
قلم
310
B

دوشنبه
96/01/28
قلم
310
B

دوشنبه
96/02/04
قلم
310
B

دوشنبه
96/02/11
قلم
310
B
یکشنبه
96/02/10
قلم
اتاق استاد
D

دوشنبه
96/02/18
قلم
310
B

دوشنبه
96/02/25
قلم
220
B
037-17-13آزمايشگاه نفت1کشتکار فریبا
سه شنبه
95/12/10
کارگاه سوله
از حرارت
F

سه شنبه
95/12/17
کارگاه سوله
از حرارت
F

سه شنبه
95/12/24
کارگاه سوله
از حرارت
F

سه شنبه
96/01/15
کارگاه سوله
از حرارت
F

سه شنبه
96/01/29
کارگاه سوله
از حرارت
F

سه شنبه
96/02/12
کارگاه سوله
از حرارت
F

سه شنبه
96/02/19
کارگاه سوله
از حرارت
F

سه شنبه
96/02/26
کارگاه سوله
از حرارت
F
041-17-13مهندسي بيوشيمي1پاک گهر الهه
شنبه
95/11/16
قلم
213
AB

شنبه
95/11/30
قلم
312
AB

شنبه
95/12/14
قلم
312
AB

شنبه
96/01/19
قلم
312
AB

شنبه
96/02/02
قلم
312
AB

شنبه
96/02/16
قلم
312
AB
045-17-13ميكروبيولوژي عمومي1صحرا گرد ايلناز
پنج شنبه
95/11/28
قلم
302
C
پنج شنبه
95/11/28
قلم
212
D

پنج شنبه
95/12/26
قلم
309
C
پنج شنبه
95/12/26
قلم
212
D

پنج شنبه
96/02/21
قلم
301
C
پنج شنبه
96/02/21
قلم
212
D

پنج شنبه
96/02/28
قلم
212
CD
046-17-13ميكروبيولوژي مواد غذايي1بهرمند ناهيد
سه شنبه
95/12/10
قلم
313
E

سه شنبه
95/12/17
قلم
220
E

سه شنبه
95/12/24
قلم
313
E

سه شنبه
96/01/15
اندیشه
204
E

سه شنبه
96/01/29
قلم
313
E

سه شنبه
96/02/12
قلم
313
E

سه شنبه
96/02/19
قلم
313
E

سه شنبه
96/02/26
اندیشه
204
E
059-17-13نقشه كشي صنعتي1نعیمی نسب عرفان
دوشنبه
95/11/18
قلم
کارگاه نقشه کشی
DE

دوشنبه
95/11/25
قلم
کارگاه نقشه کشی
DE

دوشنبه
95/12/02
قلم
کارگاه نقشه کشی
DE

دوشنبه
95/12/09
قلم
کارگاه نقشه کشی
DE

دوشنبه
95/12/16
قلم
کارگاه نقشه کشی
DE

دوشنبه
95/12/23
قلم
کارگاه نقشه کشی
DE

دوشنبه
96/01/14
قلم
کارگاه نقشه کشی
DE

دوشنبه
96/01/21
قلم
کارگاه نقشه کشی
DEF

دوشنبه
96/01/28
قلم
کارگاه نقشه کشی
DEF

دوشنبه
96/02/04
قلم
کارگاه نقشه کشی
DEF

دوشنبه
96/02/11
قلم
کارگاه نقشه کشی
DEF

دوشنبه
96/02/18
قلم
کارگاه نقشه کشی
DEF

دوشنبه
96/02/25
قلم
کارگاه نقشه کشی
DEF
071-17-13شيمي تجزيه1تابنده محبوبهمهندسی نفت و مهندسی شیمی
پنج شنبه
95/11/21
قلم
314
E

پنج شنبه
95/11/28
قلم
314
E

پنج شنبه
95/12/05
قلم
314
E

پنج شنبه
95/12/19
قلم
314
E

پنج شنبه
96/01/17
قلم
314
E

پنج شنبه
96/01/24
قلم
314
E

پنج شنبه
96/02/14
قلم
204
DE

پنج شنبه
96/02/21
قلم
314
DE

پنج شنبه
96/02/28
قلم
314
DE
074-11-15برنامه سازي كامپيوتر1وفایی رضا6 ساعت کسری کلاس با استاد هماهنگ شود
پنج شنبه
95/11/28
قلم
213
AB

پنج شنبه
95/12/19
قلم
220
A
پنج شنبه
95/12/19
قلم
309
B

پنج شنبه
96/01/17
قلم
پروژه
AB

پنج شنبه
96/01/31
قلم
213
AB

پنج شنبه
96/02/14
قلم
302
AB

پنج شنبه
96/02/28
قلم
217
AB
074-11-15برنامه سازي كامپيوتر2خسروی عباسبه برنامه مهندسی خودرو گروه 3 مراجعه شود
075-11-15محاسبات عددي1علیزاده مرتضی
یکشنبه
95/11/17
اندیشه
206
D

یکشنبه
95/11/24
اندیشه
206
D

یکشنبه
95/12/01
اندیشه
206
D

یکشنبه
95/12/08
اندیشه
206
D

یکشنبه
95/12/15
اندیشه
206
D

یکشنبه
95/12/22
اندیشه
206
D

یکشنبه
96/01/20
اندیشه
206
D

یکشنبه
96/01/27
اندیشه
206
D

یکشنبه
96/02/03
اندیشه
206
D

یکشنبه
96/02/10
اندیشه
206
D

یکشنبه
96/02/17
قلم
309
D
075-11-15محاسبات عددي2علیزاده مرتضی
یکشنبه
95/11/17
اندیشه
206
E

یکشنبه
95/11/24
اندیشه
206
E

یکشنبه
95/12/01
اندیشه
206
E

یکشنبه
95/12/08
اندیشه
206
E

یکشنبه
95/12/15
اندیشه
206
E

یکشنبه
95/12/22
اندیشه
206
E

یکشنبه
96/01/20
اندیشه
206
E

یکشنبه
96/01/27
اندیشه
206
E

یکشنبه
96/02/03
اندیشه
206
E

یکشنبه
96/02/10
اندیشه
206
E

یکشنبه
96/02/17
قلم
312
E
076-17-13آزمايشگاه مكانيك سيالات3ایروانی رضوان
شنبه
95/12/14
کارگاه سوله
ازسیالات
E

شنبه
95/12/21
کارگاه سوله
ازسیالات
E

شنبه
96/01/19
کارگاه سوله
ازسیالات
E

شنبه
96/01/26
کارگاه سوله
ازسیالات
E

شنبه
96/02/02
کارگاه سوله
ازسیالات
E

شنبه
96/02/09
کارگاه سوله
ازسیالات
E

شنبه
96/02/16
کارگاه سوله
ازسیالات
E

شنبه
96/02/23
کارگاه سوله
ازسیالات
E
088-17-13آزمايشگاه شيمي فيزيك40رمضاني حبيبه
چهارشنبه
95/11/20
قلم
ازالی / معدنی
AB

چهارشنبه
95/11/27
قلم
ازالی / معدنی
AB

چهارشنبه
95/12/04
قلم
ازالی / معدنی
AB

چهارشنبه
95/12/11
قلم
ازالی / معدنی
AB

چهارشنبه
95/12/18
قلم
ازالی / معدنی
AB

چهارشنبه
95/12/25
قلم
ازالی / معدنی
AB
088-17-13آزمايشگاه شيمي فيزيك41رمضاني حبيبه
یکشنبه
96/01/20
قلم
از تجزیه
AB

یکشنبه
96/01/27
قلم
از تجزیه
AB

یکشنبه
96/02/03
قلم
از تجزیه
AB

یکشنبه
96/02/10
قلم
از تجزیه
AB

یکشنبه
96/02/17
قلم
از تجزیه
AB

یکشنبه
96/02/24
قلم
از تجزیه
AB
089-15-13استاتيك و مقاومت مصالح1ذاکر زاده مسعود
شنبه
95/11/23
قلم
217
CD

شنبه
95/11/30
قلم
304
CD

شنبه
95/12/07
قلم
217
CD

شنبه
95/12/14
قلم
304
CD

شنبه
96/01/19
قلم
217
CD

شنبه
96/02/02
قلم
217
CD

شنبه
96/02/09
قلم
217
CD

شنبه
96/02/16
قلم
217
CD

شنبه
96/02/23
قلم
217
CD
094-17-13انتقال جرم1كياني زاخردي محبوبه
چهارشنبه
95/11/20
قلم
313
B
چهارشنبه
95/11/20
قلم
206
C

چهارشنبه
95/12/04
قلم
215
B
چهارشنبه
95/12/04
قلم
210
C

چهارشنبه
95/12/18
قلم
207
B
چهارشنبه
95/12/18
قلم
220
C

چهارشنبه
96/01/16
قلم
313
B
چهارشنبه
96/01/16
قلم
220
C

چهارشنبه
96/01/23
قلم
از مهندسی محیط زیست
B

چهارشنبه
96/01/30
قلم
209
BC

چهارشنبه
96/02/06
قلم
پروژه
B
چهارشنبه
96/02/06
قلم
216
C
چهارشنبه
96/02/06
قلم
308
D

چهارشنبه
96/02/13
قلم
210
B
چهارشنبه
96/02/13
قلم
216
C

چهارشنبه
96/02/20
قلم
215
BC
چهارشنبه
96/02/20
قلم
315
D

چهارشنبه
96/02/27
قلم
216
BC
چهارشنبه
96/02/27
قلم
206
D
100-17-13آزمايشگاه شيمي تجزيه31رضانژاد فرهمند شهربانو
یکشنبه
96/01/20
قلم
از تجزیه
CD

یکشنبه
96/01/27
قلم
از تجزیه
CD

یکشنبه
96/02/03
قلم
از تجزیه
CD
چهارشنبه
96/02/06
قلم
از تجزیه
D

یکشنبه
96/02/10
قلم
از تجزیه
CD

یکشنبه
96/02/17
قلم
از تجزیه
CD

یکشنبه
96/02/24
قلم
از تجزیه
CD
100-17-13آزمايشگاه شيمي تجزيه32رضانژاد فرهمند شهربانو
سه شنبه
96/01/15
قلم
از تجزیه
CD

سه شنبه
96/01/29
قلم
از تجزیه
CD

سه شنبه
96/02/12
قلم
از تجزیه
CD

سه شنبه
96/02/19
قلم
از تجزیه
CD

سه شنبه
96/02/26
قلم
از تجزیه
CD
100-17-13آزمايشگاه شيمي تجزيه33شفیعی خانی همامخصوص مهندسی نفت
چهارشنبه
96/01/23
قلم
از تجزیه
AB

چهارشنبه
96/01/30
قلم
از تجزیه
AB

چهارشنبه
96/02/06
قلم
از تجزیه
AB

چهارشنبه
96/02/13
قلم
از تجزیه
AB

چهارشنبه
96/02/20
قلم
از تجزیه
AB

چهارشنبه
96/02/27
قلم
از تجزیه
AB
102-17-13عمليات واحد 11ایروانی رضوان
شنبه
95/11/16
قلم
313
A

شنبه
95/11/23
قلم
313
A

شنبه
95/11/30
قلم
313
A

شنبه
95/12/07
قلم
213
A

شنبه
95/12/14
قلم
313
A

شنبه
95/12/21
قلم
213
A

شنبه
96/01/19
قلم
313
A

شنبه
96/01/26
قلم
313
A

شنبه
96/02/02
قلم
313
A

شنبه
96/02/09
قلم
213
A

شنبه
96/02/16
قلم
213
A

شنبه
96/02/23
قلم
313
A
104-17-13آزمايشگاه انتقال حرارت2حيدري باغعوضي سميرا
چهارشنبه
95/12/11
کارگاه سوله
از حرارت
C

چهارشنبه
96/01/16
کارگاه سوله
از حرارت
C

چهارشنبه
96/01/23
کارگاه سوله
از حرارت
C

چهارشنبه
96/01/30
کارگاه سوله
از حرارت
C

چهارشنبه
96/02/06
کارگاه سوله
از حرارت
C

چهارشنبه
96/02/13
کارگاه سوله
از حرارت
C

چهارشنبه
96/02/20
کارگاه سوله
از حرارت
C

چهارشنبه
96/02/27
کارگاه سوله
از حرارت
C
104-17-13آزمايشگاه انتقال حرارت3حيدري باغعوضي سميرا
چهارشنبه
95/12/11
کارگاه سوله
از حرارت
D

چهارشنبه
96/01/16
کارگاه سوله
از حرارت
D

چهارشنبه
96/01/23
کارگاه سوله
از حرارت
D

چهارشنبه
96/01/30
کارگاه سوله
از حرارت
D

چهارشنبه
96/02/06
کارگاه سوله
از حرارت
D

چهارشنبه
96/02/13
کارگاه سوله
از حرارت
D

چهارشنبه
96/02/20
کارگاه سوله
از حرارت
D

چهارشنبه
96/02/27
کارگاه سوله
از حرارت
D
104-17-13آزمايشگاه انتقال حرارت4حيدري باغعوضي سميرا
چهارشنبه
95/12/11
کارگاه سوله
از حرارت
E

چهارشنبه
96/01/16
کارگاه سوله
از حرارت
E

چهارشنبه
96/01/23
کارگاه سوله
از حرارت
E

چهارشنبه
96/01/30
کارگاه سوله
از حرارت
E

چهارشنبه
96/02/06
کارگاه سوله
از حرارت
E

چهارشنبه
96/02/13
کارگاه سوله
از حرارت
E

چهارشنبه
96/02/20
کارگاه سوله
از حرارت
E

چهارشنبه
96/02/27
کارگاه سوله
از حرارت
E
105-17-13عمليات واحد 21كياني زاخردي محبوبه
چهارشنبه
95/11/20
قلم
312
DE

چهارشنبه
95/12/04
قلم
207
D
چهارشنبه
95/12/04
قلم
310
E

چهارشنبه
95/12/18
قلم
312
DE

چهارشنبه
96/01/16
قلم
213
DE

چهارشنبه
96/01/30
قلم
210
DE

چهارشنبه
96/02/13
قلم
213
DE

چهارشنبه
96/02/20
قلم
319
E

چهارشنبه
96/02/27
قلم
313
E
111-17-13آزمايشگاه كنترل فرآيندها1کرم نژاد فرناز
پنج شنبه
95/12/19
کارگاه سوله
از کنترل فرایند/ عملیات
A

پنج شنبه
96/01/17
کارگاه سوله
از کنترل فرایند/ عملیات
A

پنج شنبه
96/01/24
کارگاه سوله
از کنترل فرایند/ عملیات
A

پنج شنبه
96/01/31
کارگاه سوله
از کنترل فرایند/ عملیات
A

پنج شنبه
96/02/07
کارگاه سوله
از کنترل فرایند/ عملیات
A

پنج شنبه
96/02/14
کارگاه سوله
از کنترل فرایند/ عملیات
A

پنج شنبه
96/02/21
کارگاه سوله
از کنترل فرایند/ عملیات
A

پنج شنبه
96/02/28
کارگاه سوله
از کنترل فرایند/ عملیات
A
111-17-13آزمايشگاه كنترل فرآيندها2کرم نژاد فرناز
پنج شنبه
95/12/19
کارگاه سوله
از کنترل فرایند/ عملیات
B

پنج شنبه
96/01/17
کارگاه سوله
از کنترل فرایند/ عملیات
B

پنج شنبه
96/01/24
کارگاه سوله
از کنترل فرایند/ عملیات
B

پنج شنبه
96/01/31
کارگاه سوله
از کنترل فرایند/ عملیات
B

پنج شنبه
96/02/07
کارگاه سوله
از کنترل فرایند/ عملیات
B

پنج شنبه
96/02/14
کارگاه سوله
از کنترل فرایند/ عملیات
B

پنج شنبه
96/02/21
کارگاه سوله
از کنترل فرایند/ عملیات
B

پنج شنبه
96/02/28
کارگاه سوله
از کنترل فرایند/ عملیات
B
111-17-13آزمايشگاه كنترل فرآيندها3کرم نژاد فرناز
پنج شنبه
95/12/19
کارگاه سوله
از کنترل فرایند/ عملیات
C

پنج شنبه
96/01/17
کارگاه سوله
از کنترل فرایند/ عملیات
C

پنج شنبه
96/01/24
کارگاه سوله
از کنترل فرایند/ عملیات
C

پنج شنبه
96/01/31
کارگاه سوله
از کنترل فرایند/ عملیات
C

پنج شنبه
96/02/07
کارگاه سوله
از کنترل فرایند/ عملیات
C

پنج شنبه
96/02/14
کارگاه سوله
از کنترل فرایند/ عملیات
C

پنج شنبه
96/02/21
کارگاه سوله
از کنترل فرایند/ عملیات
C

پنج شنبه
96/02/28
کارگاه سوله
از کنترل فرایند/ عملیات
C
150-17-13فرآيندهاي پالايش1حجي خراساني سيد محمد
دوشنبه
95/11/18
قلم
310
C

دوشنبه
95/11/25
قلم
220
C

دوشنبه
95/12/02
قلم
310
C

دوشنبه
95/12/09
قلم
220
C
یکشنبه
95/12/08
قلم
اتاق استاد
B

دوشنبه
95/12/16
قلم
310
C

دوشنبه
95/12/23
قلم
213
C

دوشنبه
96/01/21
قلم
213
C

دوشنبه
96/01/28
قلم
213
C

دوشنبه
96/02/04
قلم
213
C

دوشنبه
96/02/11
قلم
213
C
یکشنبه
96/02/10
قلم
317
E

دوشنبه
96/02/18
قلم
213
C

دوشنبه
96/02/25
قلم
213
C
164-17-13كنترل فرآيندهاي 21ثابت سروستانی فاطمه
چهارشنبه
95/12/25
قلم
313
B

چهارشنبه
96/01/16
قلم
309
B

چهارشنبه
96/01/23
قلم
213
B

چهارشنبه
96/01/30
قلم
312
B

چهارشنبه
96/02/06
قلم
302
B

چهارشنبه
96/02/13
قلم
309
B

چهارشنبه
96/02/20
قلم
309
B

چهارشنبه
96/02/27
قلم
313
B
166-17-13طرح اقتصاد كارخانه1کشتکار فریبابه برنامه مهندسی نفت طراحی فرآیندهای صنایع نفت مراجعه شود
167-17-13فرايندهاي پتروشيمي1حجي خراساني سيد محمد
دوشنبه
95/11/18
قلم
310
D

دوشنبه
95/11/25
قلم
220
D

دوشنبه
95/12/02
قلم
310
D

دوشنبه
95/12/09
قلم
220
D

دوشنبه
95/12/16
قلم
310
D

دوشنبه
95/12/23
قلم
213
D

دوشنبه
96/01/21
قلم
213
D

دوشنبه
96/01/28
قلم
213
D

دوشنبه
96/02/04
قلم
213
D

دوشنبه
96/02/11
قلم
213
D
یکشنبه
96/02/10
قلم
218
F

دوشنبه
96/02/18
قلم
213
D

دوشنبه
96/02/25
قلم
213
D
دوشنبه
96/02/25
قلم
220
A
169-17-13صنايع غذايي11پاک گهر الهه
شنبه
95/11/16
قلم
312
CD

شنبه
95/12/14
قلم
312
CD

شنبه
96/01/19
قلم
312
CD

شنبه
96/02/02
قلم
312
C

شنبه
96/02/16
قلم
213
C
170-17-13صنايع غذايي21بهرمند ناهيد
سه شنبه
95/12/10
قلم
303
D

سه شنبه
95/12/17
قلم
220
D

سه شنبه
95/12/24
قلم
313
D

سه شنبه
96/01/15
اندیشه
104
D

سه شنبه
96/01/29
قلم
220
D

سه شنبه
96/02/12
قلم
313
D

سه شنبه
96/02/19
قلم
313
D

سه شنبه
96/02/26
اندیشه
204
D
174-17-13كنترل كيفيت مواد غذايي1بهرمند ناهيد
سه شنبه
95/12/10
قلم
303
C

سه شنبه
95/12/17
قلم
303
C

سه شنبه
95/12/24
قلم
303
C

سه شنبه
96/01/15
اندیشه
104
C

سه شنبه
96/01/29
قلم
303
C

سه شنبه
96/02/12
قلم
303
C

سه شنبه
96/02/19
قلم
303
C

سه شنبه
96/02/26
اندیشه
204
C
176-17-13كارگاه نرم افزار مهندسي شيمي1محمدی سحر
سه شنبه
95/11/12
غدیر
401
AB

سه شنبه
95/11/19
غدیر
401
AB

سه شنبه
95/12/03
غدیر
401
AB

سه شنبه
95/12/10
غدیر
401
AB

سه شنبه
95/12/17
غدیر
401
AB

سه شنبه
96/01/29
غدیر
401
AB

سه شنبه
96/02/12
غدیر
401
AB

سه شنبه
96/02/19
غدیر
401
AB
176-17-13كارگاه نرم افزار مهندسي شيمي2محمدی سحر
سه شنبه
95/11/12
غدیر
401
CD

سه شنبه
95/11/19
غدیر
401
CD

سه شنبه
95/12/03
غدیر
401
CD

سه شنبه
95/12/10
غدیر
401
CD

سه شنبه
95/12/17
غدیر
401
CD

سه شنبه
96/01/29
غدیر
401
CD

سه شنبه
96/02/12
غدیر
401
CD

سه شنبه
96/02/19
غدیر
401
CD
178-17-13كارآموزي1بهرمند ناهيد
سه شنبه
95/12/10
قلم
پروژه
B

سه شنبه
95/12/17
قلم
پروژه
B

سه شنبه
96/01/29
قلم
پروژه
F

سه شنبه
96/02/19
قلم
پروژه
F
178-17-13كارآموزي2پاک گهر الهه
شنبه
95/11/30
قلم
پروژه
C

شنبه
95/12/14
قلم
پروژه
E

شنبه
96/01/19
قلم
پروژه
E
178-17-13كارآموزي3پاک گهر الههبه برنامه گروه 2 مراجعه شود
179-17-13پروژه1حيدري باغعوضي سميرا
چهارشنبه
95/12/11
قلم
پروژه
B

چهارشنبه
96/01/30
قلم
پروژه
F

چهارشنبه
96/02/13
قلم
پروژه
F

چهارشنبه
96/02/27
قلم
پروژه
F
179-17-13پروژه2كياني زاخردي محبوبه
چهارشنبه
95/12/04
قلم
پروژه
A

چهارشنبه
95/12/18
قلم
پروژه
A

چهارشنبه
96/02/20
قلم
پروژه
D

چهارشنبه
96/02/27
قلم
پروژه
D
179-17-13پروژه3ایروانی رضوان
شنبه
95/11/16
قلم
پروژه
E

شنبه
95/12/07
قلم
پروژه
E

شنبه
96/02/16
قلم
پروژه
F

شنبه
96/02/23
قلم
پروژه
F
179-17-13پروژه4تك بند مصطفي
پنج شنبه
95/11/28
قلم
پروژه
C

پنج شنبه
95/12/19
قلم
پروژه
F

پنج شنبه
96/01/17
قلم
پروژه
F

پنج شنبه
96/01/31
قلم
پروژه
F

پنج شنبه
96/02/14
قلم
پروژه
F

پنج شنبه
96/02/28
قلم
پروژه
F
179-17-13پروژه5دهقاني محمود
شنبه
95/11/16
قلم
پروژه
C

شنبه
95/11/23
قلم
پروژه
C

شنبه
95/11/30
قلم
پروژه
C

شنبه
95/12/07
قلم
پروژه
C

شنبه
96/01/26
قلم
پروژه
F

شنبه
96/02/02
قلم
پروژه
F

شنبه
96/02/16
قلم
پروژه
F
179-17-13پروژه6ایران نژاد حمیده
سه شنبه
95/11/19
قلم
پروژه
E

سه شنبه
95/12/10
قلم
پروژه
E

سه شنبه
96/01/29
قلم
پروژه
E

سه شنبه
96/02/19
قلم
پروژه
E
179-17-13پروژه7اکبری سعید
پنج شنبه
95/11/21
قلم
پروژه
C

پنج شنبه
95/12/05
قلم
پروژه
D

پنج شنبه
95/12/19
قلم
پروژه
D
179-17-13پروژه8جعفری میترا
یکشنبه
96/01/20
قلم
پروژه
A

یکشنبه
96/01/27
اندیشه
206
A

یکشنبه
96/02/03
قلم
پروژه
A

یکشنبه
96/02/24
قلم
پروژه
A
258-13-11فيزيك عمومي 11امانت بنت الهدیگروه مهندسی بجز مهندسی شیمی وپزشکی
دوشنبه
95/12/09
قلم
202
B

دوشنبه
95/12/16
قلم
202
B

دوشنبه
95/12/23
قلم
202
B

دوشنبه
96/01/21
قلم
202
B

دوشنبه
96/01/28
قلم
202
B

دوشنبه
96/02/04
قلم
202
B

دوشنبه
96/02/11
قلم
204
B

دوشنبه
96/02/18
قلم
202
B

دوشنبه
96/02/25
قلم
202
B
258-13-11فيزيك عمومي 12گلستاني زاده سيده طاهرهگروه مهندسی بجز شیمی وپزشکی
یکشنبه
95/12/08
قلم
212
A

یکشنبه
95/12/15
قلم
212
A

یکشنبه
95/12/22
قلم
212
A

یکشنبه
96/01/20
قلم
212
A

یکشنبه
96/01/27
قلم
212
A

یکشنبه
96/02/03
قلم
212
A

یکشنبه
96/02/10
قلم
314
A

یکشنبه
96/02/17
قلم
314
A

یکشنبه
96/02/24
قلم
314
A
258-13-11فيزيك عمومي 13 عابد یاسمنهمزمان با مهندسی پزشکی95
259-13-11فيزيك عمومي 21امانت بنت الهدیگروه مهندسی بجز پزشکی وشیمی
یکشنبه
95/12/08
قلم
212
C

یکشنبه
95/12/15
قلم
212
C

یکشنبه
95/12/22
قلم
212
C

یکشنبه
96/01/20
قلم
212
C

یکشنبه
96/01/27
قلم
212
C

یکشنبه
96/02/03
قلم
212
C

یکشنبه
96/02/10
قلم
314
C

یکشنبه
96/02/17
قلم
314
C

یکشنبه
96/02/24
قلم
314
C
259-13-11فيزيك عمومي 22گلستاني زاده سيده طاهرهگروه مهندسی بجز پزشکی وشیمی
یکشنبه
95/12/08
قلم
212
B

یکشنبه
95/12/15
قلم
204
B

یکشنبه
95/12/22
قلم
204
B

یکشنبه
96/01/20
قلم
204
B

یکشنبه
96/01/27
قلم
204
B

یکشنبه
96/02/03
قلم
212
B

یکشنبه
96/02/10
قلم
212
B

یکشنبه
96/02/17
قلم
212
B

یکشنبه
96/02/24
قلم
212
B
260-13-11آزمايشگاه فيزيك 11استاد نژاد ستاره کلیه گرایشها
یکشنبه
95/12/08
قلم
از فیریک 1
A

یکشنبه
95/12/15
قلم
از فیریک 1
A

یکشنبه
95/12/22
قلم
از فیریک 1
A

یکشنبه
96/01/20
قلم
از فیریک 1
A

یکشنبه
96/01/27
قلم
از فیریک 1
A

یکشنبه
96/02/03
قلم
از فیریک 1
A

یکشنبه
96/02/10
قلم
از فیریک 1
A

یکشنبه
96/02/17
قلم
از فیریک 1
A
260-13-11آزمايشگاه فيزيك 12استاد نژاد ستاره
یکشنبه
95/12/08
قلم
از فیریک 1
B

یکشنبه
95/12/15
قلم
از فیریک 1
B

یکشنبه
95/12/22
قلم
از فیریک 1
B

یکشنبه
96/01/20
قلم
از فیریک 1
B

یکشنبه
96/01/27
قلم
از فیریک 1
B

یکشنبه
96/02/03
قلم
از فیریک 1
B

یکشنبه
96/02/10
قلم
از فیریک 1
B

یکشنبه
96/02/17
قلم
از فیریک 1
B
260-13-11آزمايشگاه فيزيك 13خيراتي طاهرهکلیه گرایشها
چهارشنبه
95/12/18
قلم
از فیریک 1
C

چهارشنبه
95/12/25
قلم
از فیریک 1
C

چهارشنبه
96/01/16
قلم
از فیریک 1
C

چهارشنبه
96/01/23
قلم
از فیریک 1
C

چهارشنبه
96/01/30
قلم
از فیریک 1
C

چهارشنبه
96/02/06
قلم
از فیریک 1
C

چهارشنبه
96/02/13
قلم
از فیریک 1
C

چهارشنبه
96/02/20
قلم
از فیریک 1
C
260-13-11آزمايشگاه فيزيك 14تقی پور ساغرکلیه گرایشها
چهارشنبه
95/12/18
قلم
از فیریک 1
A

چهارشنبه
95/12/25
قلم
از فیریک 1
A

چهارشنبه
96/01/16
قلم
از فیریک 1
A

چهارشنبه
96/01/23
قلم
از فیریک 1
A

چهارشنبه
96/01/30
قلم
از فیریک 1
A

چهارشنبه
96/02/06
قلم
از فیریک 1
A

چهارشنبه
96/02/13
قلم
از فیریک 1
A

چهارشنبه
96/02/20
قلم
از فیریک 1
A

چهارشنبه
96/02/27
قلم
از فیریک 1
A
260-13-11آزمايشگاه فيزيك 15زنجاني الميراکلیه ورودیها وگرایشها
دوشنبه
95/12/09
قلم
از فیریک 1
C

دوشنبه
95/12/16
قلم
از فیریک 1
C

دوشنبه
95/12/23
قلم
از فیریک 1
C

دوشنبه
96/01/21
قلم
از فیریک 1
C

دوشنبه
96/01/28
قلم
از فیریک 1
C

دوشنبه
96/02/04
قلم
از فیریک 1
C

دوشنبه
96/02/11
قلم
از فیریک 1
C

دوشنبه
96/02/18
قلم
از فیریک 1
C
260-13-11آزمايشگاه فيزيك 15زنجاني الميرامشترک با گروه5 مهندسی شیمی
260-13-11آزمايشگاه فيزيك 16زنجاني الميرا
دوشنبه
95/12/09
قلم
از فیریک 1
D

دوشنبه
95/12/16
قلم
از فیریک 1
D

دوشنبه
95/12/23
قلم
از فیریک 1
D

دوشنبه
96/01/21
قلم
از فیریک 1
D

دوشنبه
96/01/28
قلم
از فیریک 1
D

دوشنبه
96/02/04
قلم
از فیریک 1
D

دوشنبه
96/02/11
قلم
از فیریک 1
D

دوشنبه
96/02/18
قلم
از فیریک 1
D
260-13-11آزمايشگاه فيزيك 17تقی پور ساغر
چهارشنبه
95/12/18
قلم
از فیریک 1
B

چهارشنبه
95/12/25
قلم
از فیریک 1
B

چهارشنبه
96/01/16
قلم
از فیریک 1
B

چهارشنبه
96/01/23
قلم
از فیریک 1
B

چهارشنبه
96/01/30
قلم
از فیریک 1
B

چهارشنبه
96/02/06
قلم
از فیریک 1
B

چهارشنبه
96/02/13
قلم
از فیریک 1
B

چهارشنبه
96/02/20
قلم
از فیریک 1
B
260-13-11آزمايشگاه فيزيك 18زارع زينب
دوشنبه
95/12/09
قلم
از فیریک 1
B

دوشنبه
95/12/16
قلم
از فیریک 1
B

دوشنبه
95/12/23
قلم
از فیریک 1
B

دوشنبه
96/01/21
قلم
از فیریک 1
B

دوشنبه
96/01/28
قلم
از فیریک 1
B

دوشنبه
96/02/04
قلم
از فیریک 1
B

دوشنبه
96/02/11
قلم
از فیریک 1
B

دوشنبه
96/02/18
قلم
از فیریک 1
B
260-13-11آزمايشگاه فيزيك 19رنجبر مرضیه
شنبه
95/12/07
قلم
از فیریک 1
C

شنبه
95/12/14
قلم
از فیریک 1
C

شنبه
95/12/21
قلم
از فیریک 1
C

شنبه
96/01/19
قلم
از فیریک 1
C

شنبه
96/01/26
قلم
از فیریک 1
C

شنبه
96/02/02
قلم
از فیریک 1
C

شنبه
96/02/09
قلم
از فیریک 1
C

شنبه
96/02/16
قلم
از فیریک 1
C
263-13-11آزمايشگاه فيزيك 21جعفری سید جلال گروه مهندسی
پنج شنبه
95/12/05
قلم
از فیزیک 2
A

پنج شنبه
95/12/19
قلم
از فیزیک 2
A

پنج شنبه
96/01/17
قلم
از فیزیک 2
A

پنج شنبه
96/01/24
قلم
از فیزیک 2
A

پنج شنبه
96/01/31
قلم
از فیزیک 2
A

پنج شنبه
96/02/07
قلم
از فیزیک 2
A

پنج شنبه
96/02/14
قلم
از فیزیک 2
A

پنج شنبه
96/02/21
قلم
از فیزیک 2
A
263-13-11آزمايشگاه فيزيك 22بلند پرواز علیمهندسب برق کلیه گرایشها
چهارشنبه
95/12/18
قلم
از فیزیک 2
D

چهارشنبه
95/12/25
قلم
از فیزیک 2
D

چهارشنبه
96/01/16
قلم
از فیزیک 2
D

چهارشنبه
96/01/23
قلم
از فیزیک 2
D

چهارشنبه
96/01/30
قلم
از فیزیک 2
D

چهارشنبه
96/02/06
قلم
از فیزیک 2
D

چهارشنبه
96/02/13
قلم
از فیزیک 2
D

چهارشنبه
96/02/20
قلم
از فیزیک 2
D
263-13-11آزمايشگاه فيزيك 23امین زهرا کلیه گرایشها
شنبه
95/12/07
قلم
از فیزیک 2
A

شنبه
95/12/14
قلم
از فیزیک 2
A

شنبه
95/12/21
قلم
از فیزیک 2
A

شنبه
96/01/19
قلم
از فیزیک 2
A

شنبه
96/01/26
قلم
از فیزیک 2
A

شنبه
96/02/02
قلم
از فیزیک 2
A

شنبه
96/02/09
قلم
از فیزیک 2
A

شنبه
96/02/16
قلم
از فیزیک 2
A
263-13-11آزمايشگاه فيزيك 25عباسی تلگری نجمهمهندسی مکانیک کلیه گرایشها
چهارشنبه
95/12/11
قلم
از فیزیک 2
A

چهارشنبه
95/12/18
قلم
از فیزیک 2
A

چهارشنبه
95/12/25
قلم
از فیزیک 2
A

چهارشنبه
96/01/16
قلم
از فیزیک 2
A

چهارشنبه
96/01/23
قلم
از فیزیک 2
A

چهارشنبه
96/01/30
قلم
از فیزیک 2
A

چهارشنبه
96/02/06
قلم
از فیزیک 2
A

چهارشنبه
96/02/13
قلم
از فیزیک 2
A
263-13-11آزمايشگاه فيزيك 27جعفری سید جلالمشترک با مهندسی مکانیک
پنج شنبه
95/12/05
قلم
از فیزیک 2
C

پنج شنبه
95/12/19
قلم
از فیزیک 2
C

پنج شنبه
96/01/17
قلم
از فیزیک 2
C

پنج شنبه
96/01/24
قلم
از فیزیک 2
C

پنج شنبه
96/01/31
قلم
از فیزیک 2
C

پنج شنبه
96/02/07
قلم
از فیزیک 2
C

پنج شنبه
96/02/14
قلم
از فیزیک 2
C

پنج شنبه
96/02/21
قلم
از فیزیک 2
C
263-13-11آزمايشگاه فيزيك 28امین زهرا مشترک با رباتیک
شنبه
95/12/07
قلم
از فیزیک 2
B

شنبه
95/12/14
قلم
از فیزیک 2
B

شنبه
95/12/21
قلم
از فیزیک 2
B

شنبه
96/01/19
قلم
از فیزیک 2
B

شنبه
96/01/26
قلم
از فیزیک 2
B

شنبه
96/02/02
قلم
از فیزیک 2
B

شنبه
96/02/09
قلم
از فیزیک 2
B

شنبه
96/02/16
قلم
از فیزیک 2
B
263-13-11آزمايشگاه فيزيك 29آريابد الهامگروه مهندسی
دوشنبه
95/12/09
قلم
از فیزیک
D

دوشنبه
95/12/16
قلم
از مدار 2 / کارگاه برق / رباتیک
D

دوشنبه
95/12/23
قلم
از مدار 2 / کارگاه برق / رباتیک
D

دوشنبه
96/01/21
قلم
از فیزیک
D

دوشنبه
96/01/28
قلم
از فیزیک
D

دوشنبه
96/02/04
قلم
از فیزیک
D

دوشنبه
96/02/11
قلم
از فیزیک
D

دوشنبه
96/02/18
قلم
از فیزیک
D
305-14-11شيمي آلي مهندسي شيمي1اوجي جليلفقط مهندسی شیمی
چهارشنبه
95/11/20
قلم
313
A

چهارشنبه
95/11/27
قلم
313
A

چهارشنبه
95/12/04
قلم
313
A

چهارشنبه
95/12/11
قلم
313
A

چهارشنبه
95/12/18
قلم
313
A

چهارشنبه
95/12/25
قلم
313
A

چهارشنبه
96/01/16
قلم
313
A

چهارشنبه
96/01/23
قلم
313
A

چهارشنبه
96/01/30
قلم
314
A

چهارشنبه
96/02/06
قلم
314
A

چهارشنبه
96/02/13
قلم
314
A

چهارشنبه
96/02/20
قلم
314
AB

چهارشنبه
96/02/27
قلم
314
AB
306-14-11آزمايشگاه شيمي آلي مهندسي شيمي12معدلی علی
دوشنبه
95/11/18
قلم
ازالی / معدنی
CD

دوشنبه
95/11/25
قلم
ازالی / معدنی
CD

دوشنبه
95/12/02
قلم
ازالی / معدنی
CD

دوشنبه
95/12/09
قلم
ازالی / معدنی
CD

دوشنبه
95/12/16
قلم
ازالی / معدنی
CD

دوشنبه
95/12/23
قلم
ازالی / معدنی
CD
307-14-11شيمي عمومي مهندسي شيمي1رمضاني حبيبهفقط مهندسی شیمی
یکشنبه
95/12/08
قلم
313
C

یکشنبه
95/12/15
قلم
313
C

یکشنبه
95/12/22
قلم
313
C

یکشنبه
96/01/20
قلم
313
C

یکشنبه
96/01/27
قلم
313
C

یکشنبه
96/02/03
قلم
313
C

یکشنبه
96/02/10
قلم
313
C

یکشنبه
96/02/17
قلم
313
C

یکشنبه
96/02/24
قلم
313
C
یکشنبه
96/02/24
قلم
313
D
308-14-11آزمايشگاه شيمي عمومي3رمضاني حبيبه
چهارشنبه
95/11/27
قلم
ازالی / معدنی
CD

چهارشنبه
95/12/04
قلم
ازالی / معدنی
CD

چهارشنبه
95/12/11
قلم
ازالی / معدنی
CD

چهارشنبه
95/12/18
قلم
ازالی / معدنی
CD

چهارشنبه
95/12/25
قلم
217
C

یکشنبه
96/01/27
قلم
311
D
407-11-11رياضي عمومي 11معاني شيرازي منصوره
شنبه
95/11/09
قلم
201
CD

شنبه
95/11/16
قلم
210
CD

شنبه
95/11/23
قلم
306
CD

شنبه
95/11/30
قلم
219
CD

شنبه
95/12/07
قلم
308
CD

شنبه
95/12/14
قلم
308
CD

شنبه
96/01/19
قلم
317
CD

شنبه
96/01/26
قلم
213
CD

شنبه
96/02/02
قلم
219
C
407-11-11رياضي عمومي 11نيك بخت مريممشتر ک با 1111108
407-11-11رياضي عمومي 12معاني شيرازي منصوره
شنبه
95/11/09
قلم
203
AB

شنبه
95/11/16
قلم
203
AB

شنبه
95/11/23
قلم
202
AB

شنبه
95/11/30
قلم
202
AB

شنبه
95/12/07
قلم
202
AB

شنبه
95/12/14
قلم
202
AB

شنبه
96/01/19
قلم
202
AB

شنبه
96/01/26
قلم
202
AB

شنبه
96/02/02
قلم
203
A
408-11-11 رياضي عمومي 21اميري سيدناصر
شنبه
95/11/16
قلم
309
B

شنبه
95/11/23
قلم
213
B

شنبه
95/11/30
اندیشه
204
C

شنبه
95/12/07
قلم
211
B

شنبه
95/12/14
قلم
220
B

شنبه
95/12/21
قلم
310
B

شنبه
96/01/19
قلم
310
B

شنبه
96/01/26
قلم
212
B

شنبه
96/02/02
قلم
220
C

شنبه
96/02/09
قلم
309
BC

شنبه
96/02/16
قلم
211
BC

شنبه
96/02/23
قلم
204
BC
408-11-11 رياضي عمومي 21مهربهشتی محمد
408-11-11 رياضي عمومي 21سلطاني هوناز
شنبه
95/11/09
قلم
204
AB

شنبه
95/11/16
قلم
204
AB

شنبه
95/11/23
قلم
204
AB

شنبه
95/11/30
قلم
301
AB

شنبه
95/12/07
قلم
301
AB

شنبه
95/12/14
قلم
301
AB

شنبه
95/12/21
قلم
301
AB

شنبه
96/01/19
قلم
301
AB
409-11-11 معادلات ديفرانسيل1سلطاني رحمت
دوشنبه
95/11/11
قلم
212
AB

دوشنبه
95/11/25
قلم
211
AB

دوشنبه
95/12/09
قلم
213
AB

دوشنبه
95/12/23
قلم
213
AB

دوشنبه
96/01/21
قلم
213
AB

دوشنبه
96/01/28
قلم
211
B

دوشنبه
96/02/04
قلم
212
AB

دوشنبه
96/02/18
قلم
213
AB
409-11-11 معادلات ديفرانسيل2سلطاني رحمت
چهارشنبه
95/11/27
قلم
306
AB

چهارشنبه
95/12/11
قلم
315
AB

چهارشنبه
96/01/16
قلم
318
AB

چهارشنبه
96/01/30
قلم
318
AB

چهارشنبه
96/02/13
قلم
318
AB

چهارشنبه
96/02/20
قلم
318
BC

چهارشنبه
96/02/27
قلم
305
AB
409-11-11 معادلات ديفرانسيل3سلطاني رحمت
409-11-11 معادلات ديفرانسيل3معاني شيرازي منصوره
یکشنبه
95/12/08
اندیشه
209
A

یکشنبه
95/12/15
قلم
317
AB

یکشنبه
95/12/22
اندیشه
101
A
یکشنبه
95/12/22
اندیشه
208
B

یکشنبه
96/01/27
اندیشه
209
A

یکشنبه
96/02/03
اندیشه
208
A

یکشنبه
96/02/10
اندیشه
101
AB

یکشنبه
96/02/17
اندیشه
101
A
یکشنبه
96/02/17
اندیشه
102
B

یکشنبه
96/02/24
اندیشه
102
A
یکشنبه
96/02/24
اندیشه
102
B

یکشنبه
96/02/31
اندیشه
103
A
یکشنبه
96/02/31
اندیشه
103
B
411-11-11 رياضيات مهندسي1فلاح تفتی محمدامیر
سه شنبه
95/11/05
قلم
201
A

سه شنبه
95/11/12
قلم
201
A

سه شنبه
95/11/19
قلم
201
A

سه شنبه
95/11/26
قلم
201
A

سه شنبه
95/12/03
قلم
201
A

سه شنبه
95/12/10
قلم
201
A

سه شنبه
95/12/17
قلم
201
AB

چهارشنبه
96/01/16
قلم
201
AB

چهارشنبه
96/01/23
قلم
307
AB

چهارشنبه
96/02/20
قلم
201
ACE
411-11-11 رياضيات مهندسي2فلاح تفتی محمدامیر
یکشنبه
96/02/10
قلم
201
AB
دوشنبه
96/02/11
قلم
201
AB
چهارشنبه
96/02/13
قلم
307
AB

یکشنبه
96/02/17
قلم
201
AB
دوشنبه
96/02/18
قلم
201
AB
سه شنبه
96/02/19
قلم
201
AB
چهارشنبه
96/02/20
قلم
201
BDF
- - - -- **************
059-17-13نقشه كشي صنعتي1ذاکر زاده مسعود
یکشنبه
95/11/10
قلم
کارگاه نقشه کشی
AB

یکشنبه
95/11/17
قلم
کارگاه نقشه کشی
AB

یکشنبه
95/11/24
قلم
کارگاه نقشه کشی
AB
سه شنبه
95/11/26
قلم
207
AB

یکشنبه
95/12/01
قلم
کارگاه نقشه کشی
AB

یکشنبه
95/12/08
قلم
کارگاه نقشه کشی
AB

یکشنبه
95/12/15
قلم
کارگاه نقشه کشی
AB

یکشنبه
95/12/22
قلم
کارگاه نقشه کشی
AB

یکشنبه
96/01/20
قلم
کارگاه نقشه کشی
AB

یکشنبه
96/01/27
قلم
کارگاه نقشه کشی
AB

یکشنبه
96/02/03
قلم
کارگاه نقشه کشی
AB

یکشنبه
96/02/10
قلم
کارگاه نقشه کشی
AB

یکشنبه
96/02/17
قلم
کارگاه نقشه کشی
AB

یکشنبه
96/02/24
قلم
کارگاه نقشه کشی
AB

یکشنبه
96/02/31
قلم
کارگاه نقشه کشی
AB
یکشنبه
96/02/31
قلم
211
CD
059-17-13نقشه كشي صنعتي1ذاکر زاده مسعودبه برنامه گروه 1 مراجعه شود
023-17-13مكانيك سيالات 21ایران نژاد حمیده
سه شنبه
95/11/19
قلم
213
AB

سه شنبه
95/11/26
قلم
213
AB

سه شنبه
95/12/03
قلم
213
AB

سه شنبه
95/12/10
قلم
213
AB

سه شنبه
95/12/17
قلم
312
AB

سه شنبه
95/12/24
قلم
313
AB

سه شنبه
96/01/15
قلم
313
AB

سه شنبه
96/01/29
قلم
313
AB

سه شنبه
96/02/12
قلم
313
AB
030-17-13شيمي فيزيك مهندسي شيمي1موسوی سیدحبیب اله
شنبه
95/11/23
اندیشه
101
B

شنبه
95/11/30
اندیشه
101
B

شنبه
95/12/07
اندیشه
101
B

شنبه
95/12/21
قلم
203
B

شنبه
96/01/19
اندیشه
101
B

شنبه
96/02/02
اندیشه
101
B

شنبه
96/02/09
قلم
202
B

شنبه
96/02/16
اندیشه
101
B

شنبه
96/02/23
اندیشه
101
B
037-17-13آزمايشگاه نفت1کشتکار فریبا
سه شنبه
95/12/10
کارگاه سوله
از حرارت
F

سه شنبه
95/12/17
کارگاه سوله
از حرارت
F

سه شنبه
95/12/24
کارگاه سوله
از حرارت
F

سه شنبه
96/01/15
کارگاه سوله
از حرارت
F

سه شنبه
96/01/29
کارگاه سوله
از حرارت
F

سه شنبه
96/02/12
کارگاه سوله
از حرارت
F

سه شنبه
96/02/19
کارگاه سوله
از حرارت
F

سه شنبه
96/02/26
کارگاه سوله
از حرارت
F
059-17-13نقشه كشي صنعتي1نعیمی نسب عرفان
دوشنبه
95/11/18
قلم
کارگاه نقشه کشی
DE

دوشنبه
95/11/25
قلم
کارگاه نقشه کشی
DE

دوشنبه
95/12/02
قلم
کارگاه نقشه کشی
DE

دوشنبه
95/12/09
قلم
کارگاه نقشه کشی
DE

دوشنبه
95/12/16
قلم
کارگاه نقشه کشی
DE

دوشنبه
95/12/23
قلم
کارگاه نقشه کشی
DE

دوشنبه
96/01/14
قلم
کارگاه نقشه کشی
DE

دوشنبه
96/01/21
قلم
کارگاه نقشه کشی
DEF

دوشنبه
96/01/28
قلم
کارگاه نقشه کشی
DEF

دوشنبه
96/02/04
قلم
کارگاه نقشه کشی
DEF

دوشنبه
96/02/11
قلم
کارگاه نقشه کشی
DEF

دوشنبه
96/02/18
قلم
کارگاه نقشه کشی
DEF

دوشنبه
96/02/25
قلم
کارگاه نقشه کشی
DEF
165-17-13محاسبات مهندسي پالايش1ایروانی رضوان
شنبه
95/11/16
قلم
313
B

شنبه
95/11/23
قلم
313
B

شنبه
95/11/30
قلم
313
B

شنبه
95/12/07
قلم
313
B

شنبه
95/12/14
قلم
313
B

شنبه
95/12/21
قلم
313
B

شنبه
96/01/19
قلم
313
B

شنبه
96/01/26
قلم
313
B

شنبه
96/02/02
قلم
313
B

شنبه
96/02/09
قلم
313
B

شنبه
96/02/16
قلم
313
B

شنبه
96/02/23
قلم
313
B
141-17-13كاربردرياضيات در مهندسي شيمي1جعفری میترا
سه شنبه
95/12/10
قلم
313
AB

سه شنبه
95/12/17
قلم
313
AB

سه شنبه
95/12/24
قلم
303
AB

سه شنبه
96/01/15
قلم
312
AB

سه شنبه
96/01/29
قلم
213
AB

سه شنبه
96/02/12
قلم
213
AB

سه شنبه
96/02/19
قلم
213
AB

سه شنبه
96/02/26
قلم
213
AB
173-17-13كنترل فرايندهاي11مکارم محمدامین
دوشنبه
95/11/18
اندیشه
207
BC

دوشنبه
95/11/25
اندیشه
207
BC

دوشنبه
95/12/02
اندیشه
207
BC

دوشنبه
95/12/09
اندیشه
207
BC

دوشنبه
95/12/16
اندیشه
207
BC

دوشنبه
95/12/23
اندیشه
207
BC

دوشنبه
96/01/21
قلم
204
BC
166-17-13طرح اقتصاد كارخانه1کشتکار فریبا
یکشنبه
95/11/24
قلم
210
DE

یکشنبه
95/12/08
قلم
210
DE

یکشنبه
95/12/22
قلم
210
DE

یکشنبه
96/01/20
قلم
210
DE

یکشنبه
96/02/03
قلم
210
DE

یکشنبه
96/02/17
قلم
210
DE

یکشنبه
96/02/24
قلم
220
D
یکشنبه
96/02/24
قلم
217
E
030-17-13شيمي فيزيك مهندسي شيمي1موسوی سیدحبیب الههمزمان با مهندسی شیمی
037-17-13آزمايشگاه نفت1کشتکار فریبا
سه شنبه
95/12/10
کارگاه سوله
از حرارت
E

سه شنبه
95/12/17
کارگاه سوله
از حرارت
E

سه شنبه
95/12/24
کارگاه سوله
از حرارت
E

سه شنبه
96/01/15
کارگاه سوله
از حرارت
E

سه شنبه
96/01/29
کارگاه سوله
از حرارت
E

سه شنبه
96/02/12
کارگاه سوله
از حرارت
E

سه شنبه
96/02/19
کارگاه سوله
از حرارت
E

سه شنبه
96/02/26
کارگاه سوله
از حرارت
E
166-17-13طرح اقتصاد كارخانه1کشتکار فریبابه برنامه مهندسی نفت طراحی فرآیندهای صنایع نفت مراجعه شود
183-17-13سينتيك و طرح راكتور1حيدري باغعوضي سميرا
سه شنبه
95/11/19
قلم
213
CD

سه شنبه
95/11/26
قلم
303
CD

سه شنبه
95/12/03
قلم
212
C
سه شنبه
95/12/03
قلم
303
D

سه شنبه
95/12/10
اندیشه
204
CD

سه شنبه
95/12/17
قلم
213
CD

سه شنبه
96/01/15
قلم
213
CD

سه شنبه
96/01/29
قلم
213
CD

سه شنبه
96/02/12
قلم
213
CD

سه شنبه
96/02/19
قلم
213
CD

یکشنبه
96/02/24
قلم
217
D
یکشنبه
96/02/24
قلم
317
C
166-17-13طرح اقتصاد كارخانه1کشتکار فریبابه برنامه مهندسی نفت طراحی فرآیندهای صنایع نفت مراجعه شود
166-17-13طرح اقتصاد كارخانه1کشتکار فریبابه برنامه مهندسی نفت طراحی فرآیندهای صنایع نفت مراجعه شود
263-13-11آزمايشگاه فيزيك 21جعفری سید جلال گروه مهندسی
پنج شنبه
95/12/05
قلم
از فیزیک 2
A

پنج شنبه
95/12/19
قلم
از فیزیک 2
A

پنج شنبه
96/01/17
قلم
از فیزیک 2
A

پنج شنبه
96/01/24
قلم
از فیزیک 2
A

پنج شنبه
96/01/31
قلم
از فیزیک 2
A

پنج شنبه
96/02/07
قلم
از فیزیک 2
A

پنج شنبه
96/02/14
قلم
از فیزیک 2
A

پنج شنبه
96/02/21
قلم
از فیزیک 2
A
263-13-11آزمايشگاه فيزيك 22بلند پرواز علیمهندسب برق کلیه گرایشها
چهارشنبه
95/12/18
قلم
از فیزیک 2
D

چهارشنبه
95/12/25
قلم
از فیزیک 2
D

چهارشنبه
96/01/16
قلم
از فیزیک 2
D

چهارشنبه
96/01/23
قلم
از فیزیک 2
D

چهارشنبه
96/01/30
قلم
از فیزیک 2
D

چهارشنبه
96/02/06
قلم
از فیزیک 2
D

چهارشنبه
96/02/13
قلم
از فیزیک 2
D

چهارشنبه
96/02/20
قلم
از فیزیک 2
D
263-13-11آزمايشگاه فيزيك 23امین زهرا کلیه گرایشها
شنبه
95/12/07
قلم
از فیزیک 2
A

شنبه
95/12/14
قلم
از فیزیک 2
A

شنبه
95/12/21
قلم
از فیزیک 2
A

شنبه
96/01/19
قلم
از فیزیک 2
A

شنبه
96/01/26
قلم
از فیزیک 2
A

شنبه
96/02/02
قلم
از فیزیک 2
A

شنبه
96/02/09
قلم
از فیزیک 2
A

شنبه
96/02/16
قلم
از فیزیک 2
A
263-13-11آزمايشگاه فيزيك 24يزداني محمدتقي
یکشنبه
95/12/08
قلم
از فیزیک 2
A

یکشنبه
95/12/15
قلم
از فیزیک 2
A

یکشنبه
95/12/22
قلم
از فیزیک 2
A

یکشنبه
96/01/20
قلم
از فیزیک 2
A

یکشنبه
96/01/27
قلم
از فیزیک 2
A

یکشنبه
96/02/03
قلم
از فیزیک 2
A

یکشنبه
96/02/10
قلم
از فیزیک 2
A

یکشنبه
96/02/17
قلم
از فیزیک 2
A
263-13-11آزمايشگاه فيزيك 25عباسی تلگری نجمهمهندسی مکانیک کلیه گرایشها
چهارشنبه
95/12/11
قلم
از فیزیک 2
A

چهارشنبه
95/12/18
قلم
از فیزیک 2
A

چهارشنبه
95/12/25
قلم
از فیزیک 2
A

چهارشنبه
96/01/16
قلم
از فیزیک 2
A

چهارشنبه
96/01/23
قلم
از فیزیک 2
A

چهارشنبه
96/01/30
قلم
از فیزیک 2
A

چهارشنبه
96/02/06
قلم
از فیزیک 2
A

چهارشنبه
96/02/13
قلم
از فیزیک 2
A
263-13-11آزمايشگاه فيزيك 26عباسی تلگری نجمه
چهارشنبه
95/12/11
قلم
از فیزیک 2
B

چهارشنبه
95/12/18
قلم
از فیزیک 2
B

چهارشنبه
95/12/25
قلم
از فیزیک 2
B

چهارشنبه
96/01/16
قلم
از فیزیک 2
B

چهارشنبه
96/01/23
قلم
از فیزیک 2
B

چهارشنبه
96/01/30
قلم
از فیزیک 2
B

چهارشنبه
96/02/06
قلم
از فیزیک 2
B

چهارشنبه
96/02/13
قلم
از فیزیک 2
B
263-13-11آزمايشگاه فيزيك 27جعفری سید جلالمشترک با مهندسی مکانیک
پنج شنبه
95/12/05
قلم
از فیزیک 2
C

پنج شنبه
95/12/19
قلم
از فیزیک 2
C

پنج شنبه
96/01/17
قلم
از فیزیک 2
C

پنج شنبه
96/01/24
قلم
از فیزیک 2
C

پنج شنبه
96/01/31
قلم
از فیزیک 2
C

پنج شنبه
96/02/07
قلم
از فیزیک 2
C

پنج شنبه
96/02/14
قلم
از فیزیک 2
C

پنج شنبه
96/02/21
قلم
از فیزیک 2
C
263-13-11آزمايشگاه فيزيك 28امین زهرا مشترک با رباتیک
شنبه
95/12/07
قلم
از فیزیک 2
B

شنبه
95/12/14
قلم
از فیزیک 2
B

شنبه
95/12/21
قلم
از فیزیک 2
B

شنبه
96/01/19
قلم
از فیزیک 2
B

شنبه
96/01/26
قلم
از فیزیک 2
B

شنبه
96/02/02
قلم
از فیزیک 2
B

شنبه
96/02/09
قلم
از فیزیک 2
B

شنبه
96/02/16
قلم
از فیزیک 2
B
263-13-11آزمايشگاه فيزيك 29آريابد الهامگروه مهندسی
دوشنبه
95/12/09
قلم
از فیزیک
D

دوشنبه
95/12/16
قلم
از مدار 2 / کارگاه برق / رباتیک
D

دوشنبه
95/12/23
قلم
از مدار 2 / کارگاه برق / رباتیک
D

دوشنبه
96/01/21
قلم
از فیزیک
D

دوشنبه
96/01/28
قلم
از فیزیک
D

دوشنبه
96/02/04
قلم
از فیزیک
D

دوشنبه
96/02/11
قلم
از فیزیک
D

دوشنبه
96/02/18
قلم
از فیزیک
D