دانشگاه پیام نور - مرکز شیراز
برنامه کلاسی
نیمسال اول 96-95
مهندسي نفت - طراحي فرآيندهاي صنايع نفت
 جستجوی درس         F:18-20    E:16-18   D:14-16   C:12-14    B:10-12    A:8-10  
کد درس نام درس گروه استادتوضیحاتهفته
1
هفته
2
هفته
3
هفته
4
هفته
5
هفته
6
هفته
7
هفته
8
هفته
9
هفته
10
هفته
11
هفته
12
هفته
13
هفته
14
هفته
15
هفته
16
009-19-13آزمايشگاه مباني مهندسي برق6ولی خانی سارا
یکشنبه
95/11/24
قلم
از مدار 2 / کارگاه برق / رباتیک
C

یکشنبه
95/12/01
قلم
از مدار 2 / کارگاه برق / رباتیک
C

یکشنبه
95/12/08
قلم
از مدار 2 / کارگاه برق / رباتیک
C

یکشنبه
95/12/15
قلم
از مدار 2 / کارگاه برق / رباتیک
C

یکشنبه
95/12/22
قلم
از مدار 2 / کارگاه برق / رباتیک
C

یکشنبه
96/01/20
قلم
از مدار 2 / کارگاه برق / رباتیک
C

یکشنبه
96/01/27
قلم
از مدار 2 / کارگاه برق / رباتیک
C

یکشنبه
96/02/03
قلم
از مدار 2 / کارگاه برق / رباتیک
C

یکشنبه
96/02/10
قلم
از مدار 2 / کارگاه برق / رباتیک
C

یکشنبه
96/02/17
قلم
از مدار 2 / کارگاه برق / رباتیک
C
096-17-13روشهاي اندازه گيري كميت هاي مهندسي1حجي خراساني سيد محمد
دوشنبه
95/11/18
قلم
310
E

دوشنبه
95/12/02
قلم
310
E

دوشنبه
95/12/16
قلم
310
E
107-17-13مقدمات فرآيندهاي پالايش نفت و گاز1ایران نژاد حمیده
سه شنبه
95/11/19
قلم
312
CD

سه شنبه
95/12/03
قلم
312
CD

سه شنبه
95/12/17
قلم
312
CD

سه شنبه
96/01/15
قلم
312
CD

سه شنبه
96/01/29
قلم
313
CD

سه شنبه
96/02/12
قلم
312
CD
108-17-13طراحي دستگاه هاي مبدل حرارتي و جرمي1ایروانی رضوان
شنبه
95/11/16
قلم
313
CD

شنبه
95/11/23
قلم
312
CD

شنبه
95/11/30
قلم
312
CD

شنبه
95/12/07
قلم
312
CD

شنبه
96/01/19
قلم
310
F

شنبه
96/01/26
قلم
310
F

شنبه
96/02/02
قلم
312
F

شنبه
96/02/09
قلم
310
F
109-17-13تعيين مشخصات و انتخاب دستگاه ها1ایران نژاد حمیده
سه شنبه
95/11/26
قلم
213
CD

سه شنبه
95/12/10
قلم
312
CD

سه شنبه
95/12/24
قلم
312
CD

سه شنبه
96/01/15
قلم
220
E

سه شنبه
96/02/12
قلم
320
E

سه شنبه
96/02/19
قلم
312
CD
114-17-13بررسي مقدماتي طرح1کشتکار فریبا
یکشنبه
95/11/24
قلم
210
DE

یکشنبه
95/12/08
قلم
210
DE

یکشنبه
95/12/22
قلم
210
DE

یکشنبه
96/01/20
قلم
210
DE

یکشنبه
96/02/03
قلم
210
DE

یکشنبه
96/02/17
قلم
210
DE

یکشنبه
96/02/24
قلم
220
D
یکشنبه
96/02/24
قلم
217
E
115-17-13آزمايشگاه عمليات واحد2محمدی سحر
چهارشنبه
95/12/18
کارگاه سوله
از کنترل فرایند/ عملیات
AB

چهارشنبه
96/01/16
کارگاه سوله
از کنترل فرایند/ عملیات
AB

چهارشنبه
96/01/30
کارگاه سوله
از کنترل فرایند/ عملیات
AB

چهارشنبه
96/02/13
کارگاه سوله
از کنترل فرایند/ عملیات
AB

چهارشنبه
96/02/27
کارگاه سوله
از کنترل فرایند/ عملیات
AB
118-17-13اصول انتخاب مواد و خوردگي1فروتن ایمان
یکشنبه
95/12/01
قلم
310
B

یکشنبه
95/12/08
قلم
310
B

یکشنبه
95/12/15
قلم
310
B

یکشنبه
95/12/22
قلم
210
B

یکشنبه
96/01/20
قلم
پروژه
B

یکشنبه
96/01/27
قلم
310
B

یکشنبه
96/02/03
قلم
310
B

یکشنبه
96/02/10
قلم
302
B
179-17-13پروژه3ایروانی رضوان
شنبه
95/11/16
قلم
پروژه
E

شنبه
95/12/07
قلم
پروژه
E

شنبه
96/02/16
قلم
پروژه
F

شنبه
96/02/23
قلم
پروژه
F
410-11-11رياضي كاربردي 11برق پيما علي
چهارشنبه
95/11/13
قلم
309
AB

چهارشنبه
95/11/20
قلم
213
AB

چهارشنبه
95/11/27
قلم
309
AB

چهارشنبه
95/12/04
قلم
220
AB

چهارشنبه
95/12/11
قلم
309
AB

چهارشنبه
95/12/18
قلم
312
AB

چهارشنبه
95/12/25
قلم
312
AB

چهارشنبه
96/01/23
قلم
220
AB
- - - -- **************
007-17-13موازنه انرژي و مواد1حيدري باغعوضي سميرا
سه شنبه
95/11/19
قلم
312
AB

سه شنبه
95/11/26
قلم
312
AB

سه شنبه
95/12/03
قلم
312
AB

سه شنبه
95/12/10
اندیشه
204
AB

سه شنبه
95/12/17
قلم
213
A
سه شنبه
95/12/17
قلم
303
B

سه شنبه
96/01/15
قلم
309
AB

سه شنبه
96/01/29
قلم
312
A
سه شنبه
96/01/29
قلم
309
B

سه شنبه
96/02/12
قلم
303
AB

سه شنبه
96/02/19
قلم
303
AB

یکشنبه
96/02/24
قلم
219
B
یکشنبه
96/02/24
قلم
308
A
007-19-13مباني مهندسي برق1منعمی مهدی
یکشنبه
95/12/15
قلم
213
AB

یکشنبه
95/12/22
قلم
213
AB

یکشنبه
96/01/20
قلم
213
AB

یکشنبه
96/01/27
قلم
213
AB

یکشنبه
96/02/03
قلم
213
AB

یکشنبه
96/02/10
قلم
211
AB

یکشنبه
96/02/17
قلم
211
AB

یکشنبه
96/02/24
قلم
213
AB
009-19-13آزمايشگاه مباني مهندسي برق5قاسمي افروز
دوشنبه
95/11/25
قلم
از مدار1
C

دوشنبه
95/12/02
قلم
از مدار1
C

دوشنبه
95/12/09
قلم
از مدار1
C

دوشنبه
95/12/16
قلم
از مدار1
C

دوشنبه
95/12/23
قلم
از مدار1
C

دوشنبه
96/01/21
قلم
از مدار1
C

دوشنبه
96/01/28
قلم
از مدار1
C

دوشنبه
96/02/04
قلم
از مدار1
C

دوشنبه
96/02/11
قلم
از مدار1
C

دوشنبه
96/02/18
قلم
از مدار1
C

دوشنبه
96/02/25
قلم
از مدار 2 / کارگاه برق / رباتیک
C
013-17-13كارگاه عمومي 19نعیمی نسب عرفان
پنج شنبه
95/12/26
کارگاه سوله
کارگاه ماشین ابزار
D

پنج شنبه
96/01/17
کارگاه سوله
کارگاه ماشین ابزار
D

پنج شنبه
96/01/24
کارگاه سوله
کارگاه ماشین ابزار
D

پنج شنبه
96/01/31
کارگاه سوله
کارگاه ماشین ابزار
D

پنج شنبه
96/02/07
کارگاه سوله
کارگاه ماشین ابزار
D

پنج شنبه
96/02/14
کارگاه سوله
کارگاه ماشین ابزار
D

پنج شنبه
96/02/21
کارگاه سوله
کارگاه ماشین ابزار
D

پنج شنبه
96/02/28
کارگاه سوله
کارگاه ماشین ابزار
D
013-17-13كارگاه عمومي 110نعیمی نسب عرفان
پنج شنبه
95/12/26
کارگاه سوله
کارگاه ماشین ابزار
E

پنج شنبه
96/01/17
کارگاه سوله
کارگاه ماشین ابزار
E

پنج شنبه
96/01/24
کارگاه سوله
کارگاه ماشین ابزار
E

پنج شنبه
96/01/31
کارگاه سوله
کارگاه ماشین ابزار
E

پنج شنبه
96/02/07
کارگاه سوله
کارگاه ماشین ابزار
E

پنج شنبه
96/02/14
کارگاه سوله
کارگاه ماشین ابزار
E

پنج شنبه
96/02/21
کارگاه سوله
کارگاه ماشین ابزار
E

پنج شنبه
96/02/28
کارگاه سوله
کارگاه ماشین ابزار
E
019-17-13ترموديناميك مهندسي شيمي 11جعفری میترا
یکشنبه
95/11/10
قلم
314
AB

یکشنبه
95/11/17
قلم
213
AB

یکشنبه
95/11/24
قلم
213
AB

یکشنبه
95/12/01
قلم
303
A
یکشنبه
95/12/01
قلم
313
B

یکشنبه
95/12/15
قلم
303
A
یکشنبه
95/12/15
قلم
313
B

یکشنبه
95/12/22
قلم
220
A
یکشنبه
95/12/22
قلم
301
B

یکشنبه
96/02/10
قلم
213
AB

یکشنبه
96/02/17
قلم
220
A
یکشنبه
96/02/17
قلم
309
B

یکشنبه
96/02/31
قلم
301
AB
020-17-13نقشه كشي صنعتي 11ذاکر زاده مسعود
یکشنبه
95/11/10
قلم
کارگاه نقشه کشی
AB

یکشنبه
95/11/17
قلم
کارگاه نقشه کشی
AB

یکشنبه
95/11/24
قلم
کارگاه نقشه کشی
AB
سه شنبه
95/11/26
قلم
207
AB

یکشنبه
95/12/01
قلم
کارگاه نقشه کشی
AB

یکشنبه
95/12/08
قلم
کارگاه نقشه کشی
AB

یکشنبه
95/12/15
قلم
کارگاه نقشه کشی
AB

یکشنبه
95/12/22
قلم
کارگاه نقشه کشی
AB

یکشنبه
96/01/20
قلم
کارگاه نقشه کشی
AB

یکشنبه
96/01/27
قلم
کارگاه نقشه کشی
AB

یکشنبه
96/02/03
قلم
کارگاه نقشه کشی
AB

یکشنبه
96/02/10
قلم
کارگاه نقشه کشی
AB

یکشنبه
96/02/17
قلم
کارگاه نقشه کشی
AB

یکشنبه
96/02/24
قلم
کارگاه نقشه کشی
AB

یکشنبه
96/02/31
قلم
کارگاه نقشه کشی
AB
یکشنبه
96/02/31
قلم
211
CD
020-17-13نقشه كشي صنعتي 11ذاکر زاده مسعودبه برنامه گروه 1 مراجعه شود
021-17-13ترموديناميك مهندسي شيمي 21اکبری سعید
پنج شنبه
95/11/28
قلم
303
C

پنج شنبه
95/12/05
قلم
303
C

پنج شنبه
95/12/19
قلم
303
C

پنج شنبه
95/12/26
قلم
303
C

پنج شنبه
96/01/17
قلم
213
C
پنج شنبه
96/01/17
قلم
312
D

پنج شنبه
96/01/24
قلم
پروژه
C
پنج شنبه
96/01/24
قلم
312
D

پنج شنبه
96/01/31
قلم
213
C
پنج شنبه
96/01/31
قلم
312
D

پنج شنبه
96/02/07
قلم
پروژه
CD

پنج شنبه
96/02/14
قلم
312
CD
دوشنبه
96/02/11
اندیشه
207
D
دوشنبه
96/02/11
اندیشه
201
E

پنج شنبه
96/02/21
قلم
213
CD

پنج شنبه
96/02/28
قلم
213
CD
دوشنبه
96/02/25
قلم
313
AB
022-17-13انتقال حرارت 11دهقاني محمود
شنبه
95/11/16
قلم
309
DE

شنبه
95/11/23
قلم
213
DE

شنبه
95/11/30
قلم
309
DE

شنبه
95/12/07
قلم
309
DE

شنبه
96/01/19
قلم
301
DE

شنبه
96/01/26
قلم
312
DE

شنبه
96/02/02
قلم
212
DE

شنبه
96/02/09
قلم
213
DE

شنبه
96/02/16
قلم
220
DE
024-17-13انتقال حرارت 21مکارم محمدامین
دوشنبه
95/11/18
اندیشه
206
DE

دوشنبه
95/11/25
اندیشه
206
DE

دوشنبه
95/12/02
اندیشه
206
DE

دوشنبه
95/12/09
اندیشه
206
DE

دوشنبه
95/12/16
اندیشه
206
DE

دوشنبه
95/12/23
اندیشه
205
D
دوشنبه
95/12/23
اندیشه
204
E

دوشنبه
96/01/21
اندیشه
206
DE

دوشنبه
96/01/28
اندیشه
206
DE

دوشنبه
96/02/04
اندیشه
208
DE

چهارشنبه
96/02/13
اندیشه
210
DE
028-17-13آزمايشگاه مكانيك سيالات1ایروانی رضوان
شنبه
95/12/14
کارگاه سوله
ازسیالات
C

شنبه
95/12/21
کارگاه سوله
ازسیالات
C

شنبه
96/01/19
کارگاه سوله
ازسیالات
C

شنبه
96/01/26
کارگاه سوله
ازسیالات
C

شنبه
96/02/02
کارگاه سوله
ازسیالات
C

شنبه
96/02/09
کارگاه سوله
ازسیالات
C

شنبه
96/02/16
کارگاه سوله
ازسیالات
C

شنبه
96/02/23
کارگاه سوله
ازسیالات
C
028-17-13آزمايشگاه مكانيك سيالات2ایروانی رضوان
شنبه
95/12/14
کارگاه سوله
ازسیالات
D

شنبه
95/12/21
کارگاه سوله
ازسیالات
D

شنبه
96/01/19
کارگاه سوله
ازسیالات
D

شنبه
96/01/26
کارگاه سوله
ازسیالات
D

شنبه
96/02/02
کارگاه سوله
ازسیالات
D

شنبه
96/02/09
کارگاه سوله
ازسیالات
D

شنبه
96/02/16
کارگاه سوله
ازسیالات
D

شنبه
96/02/23
کارگاه سوله
ازسیالات
D
071-17-13شيمي تجزيه1تابنده محبوبهمهندسی نفت و مهندسی شیمی
پنج شنبه
95/11/21
قلم
314
E

پنج شنبه
95/11/28
قلم
314
E

پنج شنبه
95/12/05
قلم
314
E

پنج شنبه
95/12/19
قلم
314
E

پنج شنبه
96/01/17
قلم
314
E

پنج شنبه
96/01/24
قلم
314
E

پنج شنبه
96/02/14
قلم
204
DE

پنج شنبه
96/02/21
قلم
314
DE

پنج شنبه
96/02/28
قلم
314
DE
089-15-13استاتيك و مقاومت مصالح1ذاکر زاده مسعود
شنبه
95/11/23
قلم
217
CD

شنبه
95/11/30
قلم
304
CD

شنبه
95/12/07
قلم
217
CD

شنبه
95/12/14
قلم
304
CD

شنبه
96/01/19
قلم
217
CD

شنبه
96/02/02
قلم
217
CD

شنبه
96/02/09
قلم
217
CD

شنبه
96/02/16
قلم
217
CD

شنبه
96/02/23
قلم
217
CD
094-17-13انتقال جرم1كياني زاخردي محبوبه
چهارشنبه
95/11/20
قلم
313
B
چهارشنبه
95/11/20
قلم
206
C

چهارشنبه
95/12/04
قلم
215
B
چهارشنبه
95/12/04
قلم
210
C

چهارشنبه
95/12/18
قلم
207
B
چهارشنبه
95/12/18
قلم
220
C

چهارشنبه
96/01/16
قلم
313
B
چهارشنبه
96/01/16
قلم
220
C

چهارشنبه
96/01/23
قلم
از مهندسی محیط زیست
B

چهارشنبه
96/01/30
قلم
209
BC

چهارشنبه
96/02/06
قلم
پروژه
B
چهارشنبه
96/02/06
قلم
216
C
چهارشنبه
96/02/06
قلم
308
D

چهارشنبه
96/02/13
قلم
210
B
چهارشنبه
96/02/13
قلم
216
C

چهارشنبه
96/02/20
قلم
215
BC
چهارشنبه
96/02/20
قلم
315
D

چهارشنبه
96/02/27
قلم
216
BC
چهارشنبه
96/02/27
قلم
206
D
099-17-13مقدمه اي بر مهندسي مخازن1تك بند مصطفي
پنج شنبه
95/11/21
قلم
310
E

پنج شنبه
95/11/28
قلم
310
E

پنج شنبه
95/12/05
قلم
310
E

پنج شنبه
95/12/19
قلم
310
E

پنج شنبه
95/12/26
قلم
310
E

پنج شنبه
96/01/17
قلم
310
E

پنج شنبه
96/01/24
قلم
310
E

پنج شنبه
96/01/31
قلم
310
E

پنج شنبه
96/02/07
قلم
310
E

پنج شنبه
96/02/14
قلم
310
E

پنج شنبه
96/02/21
قلم
310
E

پنج شنبه
96/02/28
قلم
310
E
100-17-13آزمايشگاه شيمي تجزيه31رضانژاد فرهمند شهربانو
یکشنبه
96/01/20
قلم
از تجزیه
CD

یکشنبه
96/01/27
قلم
از تجزیه
CD

یکشنبه
96/02/03
قلم
از تجزیه
CD
چهارشنبه
96/02/06
قلم
از تجزیه
D

یکشنبه
96/02/10
قلم
از تجزیه
CD

یکشنبه
96/02/17
قلم
از تجزیه
CD

یکشنبه
96/02/24
قلم
از تجزیه
CD
100-17-13آزمايشگاه شيمي تجزيه32رضانژاد فرهمند شهربانو
سه شنبه
96/01/15
قلم
از تجزیه
CD

سه شنبه
96/01/29
قلم
از تجزیه
CD

سه شنبه
96/02/12
قلم
از تجزیه
CD

سه شنبه
96/02/19
قلم
از تجزیه
CD

سه شنبه
96/02/26
قلم
از تجزیه
CD
100-17-13آزمايشگاه شيمي تجزيه33شفیعی خانی همامخصوص مهندسی نفت
چهارشنبه
96/01/23
قلم
از تجزیه
AB

چهارشنبه
96/01/30
قلم
از تجزیه
AB

چهارشنبه
96/02/06
قلم
از تجزیه
AB

چهارشنبه
96/02/13
قلم
از تجزیه
AB

چهارشنبه
96/02/20
قلم
از تجزیه
AB

چهارشنبه
96/02/27
قلم
از تجزیه
AB
101-17-13كاربرد رياضيات در مهندسي شيمي1جعفری میترا
سه شنبه
95/12/10
قلم
313
AB

سه شنبه
95/12/17
قلم
313
AB

سه شنبه
95/12/24
قلم
303
AB

سه شنبه
96/01/15
قلم
312
AB

سه شنبه
96/01/29
قلم
213
AB

سه شنبه
96/02/12
قلم
213
AB

سه شنبه
96/02/19
قلم
213
AB

سه شنبه
96/02/26
قلم
213
AB
102-11-15برنامه سازي كامپيوتر1خسروی عباسبه برنامه مهندسی خودرو گروه 3 مراجعه شود
102-17-13عمليات واحد 11ایروانی رضوان
شنبه
95/11/16
قلم
313
A

شنبه
95/11/23
قلم
313
A

شنبه
95/11/30
قلم
313
A

شنبه
95/12/07
قلم
213
A

شنبه
95/12/14
قلم
313
A

شنبه
95/12/21
قلم
213
A

شنبه
96/01/19
قلم
313
A

شنبه
96/01/26
قلم
313
A

شنبه
96/02/02
قلم
313
A

شنبه
96/02/09
قلم
213
A

شنبه
96/02/16
قلم
213
A

شنبه
96/02/23
قلم
313
A
104-17-13آزمايشگاه انتقال حرارت2حيدري باغعوضي سميرا
چهارشنبه
95/12/11
کارگاه سوله
از حرارت
C

چهارشنبه
96/01/16
کارگاه سوله
از حرارت
C

چهارشنبه
96/01/23
کارگاه سوله
از حرارت
C

چهارشنبه
96/01/30
کارگاه سوله
از حرارت
C

چهارشنبه
96/02/06
کارگاه سوله
از حرارت
C

چهارشنبه
96/02/13
کارگاه سوله
از حرارت
C

چهارشنبه
96/02/20
کارگاه سوله
از حرارت
C

چهارشنبه
96/02/27
کارگاه سوله
از حرارت
C
104-17-13آزمايشگاه انتقال حرارت3حيدري باغعوضي سميرا
چهارشنبه
95/12/11
کارگاه سوله
از حرارت
D

چهارشنبه
96/01/16
کارگاه سوله
از حرارت
D

چهارشنبه
96/01/23
کارگاه سوله
از حرارت
D

چهارشنبه
96/01/30
کارگاه سوله
از حرارت
D

چهارشنبه
96/02/06
کارگاه سوله
از حرارت
D

چهارشنبه
96/02/13
کارگاه سوله
از حرارت
D

چهارشنبه
96/02/20
کارگاه سوله
از حرارت
D

چهارشنبه
96/02/27
کارگاه سوله
از حرارت
D
104-17-13آزمايشگاه انتقال حرارت4حيدري باغعوضي سميرا
چهارشنبه
95/12/11
کارگاه سوله
از حرارت
E

چهارشنبه
96/01/16
کارگاه سوله
از حرارت
E

چهارشنبه
96/01/23
کارگاه سوله
از حرارت
E

چهارشنبه
96/01/30
کارگاه سوله
از حرارت
E

چهارشنبه
96/02/06
کارگاه سوله
از حرارت
E

چهارشنبه
96/02/13
کارگاه سوله
از حرارت
E

چهارشنبه
96/02/20
کارگاه سوله
از حرارت
E

چهارشنبه
96/02/27
کارگاه سوله
از حرارت
E
105-17-13عمليات واحد 21كياني زاخردي محبوبه
چهارشنبه
95/11/20
قلم
312
DE

چهارشنبه
95/12/04
قلم
207
D
چهارشنبه
95/12/04
قلم
310
E

چهارشنبه
95/12/18
قلم
312
DE

چهارشنبه
96/01/16
قلم
213
DE

چهارشنبه
96/01/30
قلم
210
DE

چهارشنبه
96/02/13
قلم
213
DE

چهارشنبه
96/02/20
قلم
319
E

چهارشنبه
96/02/27
قلم
313
E
106-17-13كنترل فرآيندها1مکارم محمدامین
دوشنبه
95/11/18
اندیشه
207
BC

دوشنبه
95/11/25
اندیشه
207
BC

دوشنبه
95/12/02
اندیشه
207
BC

دوشنبه
95/12/09
اندیشه
207
BC

دوشنبه
95/12/16
اندیشه
207
BC

دوشنبه
95/12/23
اندیشه
207
BC

دوشنبه
96/01/21
قلم
204
BC
111-17-13آزمايشگاه كنترل فرآيندها1کرم نژاد فرناز
پنج شنبه
95/12/19
کارگاه سوله
از کنترل فرایند/ عملیات
A

پنج شنبه
96/01/17
کارگاه سوله
از کنترل فرایند/ عملیات
A

پنج شنبه
96/01/24
کارگاه سوله
از کنترل فرایند/ عملیات
A

پنج شنبه
96/01/31
کارگاه سوله
از کنترل فرایند/ عملیات
A

پنج شنبه
96/02/07
کارگاه سوله
از کنترل فرایند/ عملیات
A

پنج شنبه
96/02/14
کارگاه سوله
از کنترل فرایند/ عملیات
A

پنج شنبه
96/02/21
کارگاه سوله
از کنترل فرایند/ عملیات
A

پنج شنبه
96/02/28
کارگاه سوله
از کنترل فرایند/ عملیات
A
111-17-13آزمايشگاه كنترل فرآيندها2کرم نژاد فرناز
پنج شنبه
95/12/19
کارگاه سوله
از کنترل فرایند/ عملیات
B

پنج شنبه
96/01/17
کارگاه سوله
از کنترل فرایند/ عملیات
B

پنج شنبه
96/01/24
کارگاه سوله
از کنترل فرایند/ عملیات
B

پنج شنبه
96/01/31
کارگاه سوله
از کنترل فرایند/ عملیات
B

پنج شنبه
96/02/07
کارگاه سوله
از کنترل فرایند/ عملیات
B

پنج شنبه
96/02/14
کارگاه سوله
از کنترل فرایند/ عملیات
B

پنج شنبه
96/02/21
کارگاه سوله
از کنترل فرایند/ عملیات
B

پنج شنبه
96/02/28
کارگاه سوله
از کنترل فرایند/ عملیات
B
111-17-13آزمايشگاه كنترل فرآيندها3کرم نژاد فرناز
پنج شنبه
95/12/19
کارگاه سوله
از کنترل فرایند/ عملیات
C

پنج شنبه
96/01/17
کارگاه سوله
از کنترل فرایند/ عملیات
C

پنج شنبه
96/01/24
کارگاه سوله
از کنترل فرایند/ عملیات
C

پنج شنبه
96/01/31
کارگاه سوله
از کنترل فرایند/ عملیات
C

پنج شنبه
96/02/07
کارگاه سوله
از کنترل فرایند/ عملیات
C

پنج شنبه
96/02/14
کارگاه سوله
از کنترل فرایند/ عملیات
C

پنج شنبه
96/02/21
کارگاه سوله
از کنترل فرایند/ عملیات
C

پنج شنبه
96/02/28
کارگاه سوله
از کنترل فرایند/ عملیات
C
112-17-13خواص مواد1فروتن ایمان
یکشنبه
95/12/01
قلم
203
D

یکشنبه
95/12/08
قلم
309
D

یکشنبه
95/12/15
قلم
216
D

یکشنبه
95/12/22
قلم
216
D

یکشنبه
96/01/20
قلم
203
D

یکشنبه
96/01/27
قلم
310
D

یکشنبه
96/02/03
قلم
220
D

یکشنبه
96/02/10
قلم
210
D
113-17-13اصول مهندسي احتراق1تك بند مصطفي
پنج شنبه
95/11/21
قلم
220
D

پنج شنبه
95/11/28
قلم
220
D

پنج شنبه
95/12/05
قلم
312
D

پنج شنبه
95/12/19
قلم
312
D
پنج شنبه
95/12/19
قلم
312
C

پنج شنبه
95/12/26
قلم
213
D

پنج شنبه
96/01/17
قلم
213
D

پنج شنبه
96/01/24
قلم
212
D

پنج شنبه
96/01/31
قلم
213
D

پنج شنبه
96/02/07
قلم
312
D

پنج شنبه
96/02/14
قلم
213
D

پنج شنبه
96/02/21
قلم
313
D

پنج شنبه
96/02/28
قلم
313
D
179-17-13پروژه1حيدري باغعوضي سميرا
چهارشنبه
95/12/11
قلم
پروژه
B

چهارشنبه
96/01/30
قلم
پروژه
F

چهارشنبه
96/02/13
قلم
پروژه
F

چهارشنبه
96/02/27
قلم
پروژه
F
179-17-13پروژه2كياني زاخردي محبوبه
چهارشنبه
95/12/04
قلم
پروژه
A

چهارشنبه
95/12/18
قلم
پروژه
A

چهارشنبه
96/02/20
قلم
پروژه
D

چهارشنبه
96/02/27
قلم
پروژه
D
179-17-13پروژه4تك بند مصطفي
پنج شنبه
95/11/28
قلم
پروژه
C

پنج شنبه
95/12/19
قلم
پروژه
F

پنج شنبه
96/01/17
قلم
پروژه
F

پنج شنبه
96/01/31
قلم
پروژه
F

پنج شنبه
96/02/14
قلم
پروژه
F

پنج شنبه
96/02/28
قلم
پروژه
F
179-17-13پروژه5دهقاني محمود
شنبه
95/11/16
قلم
پروژه
C

شنبه
95/11/23
قلم
پروژه
C

شنبه
95/11/30
قلم
پروژه
C

شنبه
95/12/07
قلم
پروژه
C

شنبه
96/01/26
قلم
پروژه
F

شنبه
96/02/02
قلم
پروژه
F

شنبه
96/02/16
قلم
پروژه
F
179-17-13پروژه6ایران نژاد حمیده
سه شنبه
95/11/19
قلم
پروژه
E

سه شنبه
95/12/10
قلم
پروژه
E

سه شنبه
96/01/29
قلم
پروژه
E

سه شنبه
96/02/19
قلم
پروژه
E
179-17-13پروژه7اکبری سعید
پنج شنبه
95/11/21
قلم
پروژه
C

پنج شنبه
95/12/05
قلم
پروژه
D

پنج شنبه
95/12/19
قلم
پروژه
D
179-17-13پروژه8جعفری میترا
یکشنبه
96/01/20
قلم
پروژه
A

یکشنبه
96/01/27
اندیشه
206
A

یکشنبه
96/02/03
قلم
پروژه
A

یکشنبه
96/02/24
قلم
پروژه
A
181-17-13سينتيك و طرح رآكتور1حيدري باغعوضي سميرا
سه شنبه
95/11/19
قلم
213
CD

سه شنبه
95/11/26
قلم
303
CD

سه شنبه
95/12/03
قلم
212
C
سه شنبه
95/12/03
قلم
303
D

سه شنبه
95/12/10
اندیشه
204
CD

سه شنبه
95/12/17
قلم
213
CD

سه شنبه
96/01/15
قلم
213
CD

سه شنبه
96/01/29
قلم
213
CD

سه شنبه
96/02/12
قلم
213
CD

سه شنبه
96/02/19
قلم
213
CD

یکشنبه
96/02/24
قلم
217
D
یکشنبه
96/02/24
قلم
317
C
268-13-11آزمايشگاه فيزيك الكتريسته و مغناطيس1دهقانی مریمکلیه گرایشها
شنبه
95/12/14
قلم
از فیزیک
D

شنبه
95/12/21
قلم
از فیزیک
D

شنبه
96/01/19
قلم
از فیزیک
D

شنبه
96/01/26
قلم
از فیریک 1
D

شنبه
96/02/02
قلم
از فیزیک
D

شنبه
96/02/09
قلم
از فیزیک
D

شنبه
96/02/16
قلم
از فیزیک
D

شنبه
96/02/23
قلم
از فیزیک 2
D
276-13-11فيزيك الكتريسيته و مغناطيس1دهقانی مریمکلیه گرایشها
شنبه
96/01/19
قلم
212
E

شنبه
96/01/26
قلم
212
E

شنبه
96/02/02
قلم
314
E

شنبه
96/02/09
قلم
314
E

شنبه
96/02/16
قلم
314
E

شنبه
96/02/23
قلم
314
E
277-13-11فيزيك مكانيك1فتحي نجمهکلیه گرایشها
سه شنبه
95/12/24
قلم
212
B

سه شنبه
96/01/15
قلم
314
B

سه شنبه
96/01/29
قلم
212
B

سه شنبه
96/02/12
قلم
317
B

سه شنبه
96/02/19
قلم
219
B

سه شنبه
96/02/26
قلم
217
B
296-14-11شيمي عمومي 11فرهنگ فر امینمشترک کلیه رشته های مهندسی
سه شنبه
96/01/29
اندیشه
104
C

چهارشنبه
96/02/06
قلم
205
CD

سه شنبه
96/02/12
قلم
315
D
سه شنبه
96/02/12
قلم
313
C

سه شنبه
96/02/19
اندیشه
101
CD

سه شنبه
96/02/26
اندیشه
102
CD

سه شنبه
96/03/02
اندیشه
102
CD
297-14-11شيمي عمومي 21عمادی عابدینفقط مهندسی نفت
سه شنبه
96/01/29
اندیشه
104
DE

سه شنبه
96/02/12
قلم
203
DE

سه شنبه
96/02/19
قلم
203
DE

سه شنبه
96/02/26
اندیشه
104
DE

سه شنبه
96/03/02
قلم
202
D
298-14-11آزمايشگاه شيمي عمومي 14یوسفی معصومه
شنبه
96/01/19
قلم
از تجزیه
AB

شنبه
96/01/26
قلم
از تجزیه
AB

شنبه
96/02/02
قلم
از تجزیه
AB

شنبه
96/02/09
قلم
از تجزیه
AB
301-14-11شيمي آلي 11معدلی علیفقط مهندسی نفت
پنج شنبه
95/11/21
قلم
313
D

پنج شنبه
95/11/28
قلم
313
D

پنج شنبه
95/12/05
قلم
313
D

پنج شنبه
95/12/19
قلم
313
D

پنج شنبه
95/12/26
قلم
313
D

پنج شنبه
96/01/17
قلم
313
D

پنج شنبه
96/01/24
قلم
313
D

پنج شنبه
96/01/31
قلم
313
D

پنج شنبه
96/02/07
قلم
313
D
302-14-11آزمايشگاه شيمي آلي 114رحمتی صادق
سه شنبه
95/11/19
قلم
ازالی / معدنی
CD

سه شنبه
95/11/26
قلم
ازالی / معدنی
CD

سه شنبه
95/12/03
قلم
ازالی / معدنی
CD

سه شنبه
95/12/10
قلم
ازالی / معدنی
CD

سه شنبه
95/12/17
قلم
ازالی / معدنی
CD

سه شنبه
95/12/24
قلم
ازالی / معدنی
CD
303-14-11شيمي آلي 21پرهامی ابوالفتح
یکشنبه
95/11/17
قلم
314
A

یکشنبه
95/11/24
قلم
314
A

یکشنبه
95/12/01
قلم
314
A

یکشنبه
95/12/08
قلم
314
A

یکشنبه
95/12/15
قلم
314
A

یکشنبه
95/12/22
قلم
314
A

یکشنبه
96/01/20
قلم
314
A

یکشنبه
96/01/27
قلم
314
A

یکشنبه
96/02/03
قلم
314
A
یکشنبه
96/02/03
قلم
اتاق استاد
B
304-14-11آزمايشگاه شيمي آلي 215رحمتی صادق
سه شنبه
95/11/19
قلم
ازالی / معدنی
AB

سه شنبه
95/11/26
قلم
ازالی / معدنی
AB

سه شنبه
95/12/03
قلم
ازالی / معدنی
AB

سه شنبه
95/12/10
قلم
ازالی / معدنی
AB

سه شنبه
95/12/17
قلم
ازالی / معدنی
AB

سه شنبه
95/12/24
قلم
ازالی / معدنی
AB
407-11-11رياضي عمومي 11معاني شيرازي منصوره
شنبه
95/11/09
قلم
201
CD

شنبه
95/11/16
قلم
210
CD

شنبه
95/11/23
قلم
306
CD

شنبه
95/11/30
قلم
219
CD

شنبه
95/12/07
قلم
308
CD

شنبه
95/12/14
قلم
308
CD

شنبه
96/01/19
قلم
317
CD

شنبه
96/01/26
قلم
213
CD

شنبه
96/02/02
قلم
219
C
407-11-11رياضي عمومي 11نيك بخت مريممشتر ک با 1111108
407-11-11رياضي عمومي 12معاني شيرازي منصوره
شنبه
95/11/09
قلم
203
AB

شنبه
95/11/16
قلم
203
AB

شنبه
95/11/23
قلم
202
AB

شنبه
95/11/30
قلم
202
AB

شنبه
95/12/07
قلم
202
AB

شنبه
95/12/14
قلم
202
AB

شنبه
96/01/19
قلم
202
AB

شنبه
96/01/26
قلم
202
AB

شنبه
96/02/02
قلم
203
A
- - - -- **************
007-19-13مباني مهندسي برق1منعمی مهدی
یکشنبه
95/12/15
قلم
211
E

یکشنبه
95/12/22
قلم
203
E

یکشنبه
96/01/20
قلم
211
EF

یکشنبه
96/01/27
قلم
211
EF

یکشنبه
96/02/03
قلم
211
EF

یکشنبه
96/02/10
قلم
204
EF

یکشنبه
96/02/17
قلم
206
EF

یکشنبه
96/02/24
قلم
210
EF

یکشنبه
96/02/31
قلم
203
AB
007-19-13مباني مهندسي برق1منعمی مهدی
یکشنبه
95/12/15
قلم
213
AB

یکشنبه
95/12/22
قلم
213
AB

یکشنبه
96/01/20
قلم
213
AB

یکشنبه
96/01/27
قلم
213
AB

یکشنبه
96/02/03
قلم
213
AB

یکشنبه
96/02/10
قلم
211
AB

یکشنبه
96/02/17
قلم
211
AB

یکشنبه
96/02/24
قلم
213
AB
009-19-13آزمايشگاه مباني مهندسي برق5قاسمي افروز
دوشنبه
95/11/25
قلم
از مدار1
C

دوشنبه
95/12/02
قلم
از مدار1
C

دوشنبه
95/12/09
قلم
از مدار1
C

دوشنبه
95/12/16
قلم
از مدار1
C

دوشنبه
95/12/23
قلم
از مدار1
C

دوشنبه
96/01/21
قلم
از مدار1
C

دوشنبه
96/01/28
قلم
از مدار1
C

دوشنبه
96/02/04
قلم
از مدار1
C

دوشنبه
96/02/11
قلم
از مدار1
C

دوشنبه
96/02/18
قلم
از مدار1
C

دوشنبه
96/02/25
قلم
از مدار 2 / کارگاه برق / رباتیک
C
031-17-13مكانيك سيالات 21ایران نژاد حمیده
سه شنبه
95/11/19
قلم
213
AB

سه شنبه
95/11/26
قلم
213
AB

سه شنبه
95/12/03
قلم
213
AB

سه شنبه
95/12/10
قلم
213
AB

سه شنبه
95/12/17
قلم
312
AB

سه شنبه
95/12/24
قلم
313
AB

سه شنبه
96/01/15
قلم
313
AB

سه شنبه
96/01/29
قلم
313
AB

سه شنبه
96/02/12
قلم
313
AB
032-17-13مكانيك سيالات 11اکبری سعید
پنج شنبه
95/11/14
قلم
213
AB

پنج شنبه
95/11/21
قلم
301
AB

پنج شنبه
95/11/28
قلم
301
A
پنج شنبه
95/11/28
قلم
212
B

پنج شنبه
95/12/19
قلم
204
A
پنج شنبه
95/12/19
قلم
پروژه
B

پنج شنبه
95/12/26
قلم
301
A
پنج شنبه
95/12/26
قلم
309
B

پنج شنبه
96/01/17
قلم
204
A
پنج شنبه
96/01/17
قلم
پروژه
B

پنج شنبه
96/01/24
قلم
204
A
پنج شنبه
96/01/24
قلم
212
B
دوشنبه
96/01/21
قلم
اتاق استاد
CD

پنج شنبه
96/01/31
قلم
303
A
پنج شنبه
96/01/31
قلم
پروژه
B

پنج شنبه
96/02/07
قلم
303
AB

پنج شنبه
96/02/14
قلم
309
AB

پنج شنبه
96/02/21
قلم
212
AB

پنج شنبه
96/02/28
قلم
313
AB
دوشنبه
96/02/25
قلم
317
CD
119-17-13شيمي فيزيك 11موسوی سیدحبیب اله
شنبه
95/11/23
اندیشه
101
B

شنبه
95/11/30
اندیشه
101
B

شنبه
95/12/07
اندیشه
101
B

شنبه
95/12/21
قلم
203
B

شنبه
96/01/19
اندیشه
101
B

شنبه
96/02/02
اندیشه
101
B

شنبه
96/02/09
قلم
202
B

شنبه
96/02/16
اندیشه
101
B

شنبه
96/02/23
اندیشه
101
B
102-11-15برنامه سازي كامپيوتر1وفایی رضابه برنامه مهندسی شیمی گروه 1 مراجعه شود
007-19-13مباني مهندسي برق1منعمی مهدیمشترک با 1319007 مهندسی خودرو
009-19-13آزمايشگاه مباني مهندسي برق1ولی خانی ساراهمزمان با گروه 6
101-17-13كاربرد رياضيات در مهندسي شيمي1جعفری میترا
سه شنبه
95/12/10
قلم
313
AB

سه شنبه
95/12/17
قلم
313
AB

سه شنبه
95/12/24
قلم
303
AB

سه شنبه
96/01/15
قلم
312
AB

سه شنبه
96/01/29
قلم
213
AB

سه شنبه
96/02/12
قلم
213
AB

سه شنبه
96/02/19
قلم
213
AB

سه شنبه
96/02/26
قلم
213
AB
102-11-15برنامه سازي كامپيوتر1خسروی عباسبه برنامه مهندسی خودرو گروه 3 مراجعه شود
106-17-13كنترل فرآيندها1مکارم محمدامین
دوشنبه
95/11/18
اندیشه
207
BC

دوشنبه
95/11/25
اندیشه
207
BC

دوشنبه
95/12/02
اندیشه
207
BC

دوشنبه
95/12/09
اندیشه
207
BC

دوشنبه
95/12/16
اندیشه
207
BC

دوشنبه
95/12/23
اندیشه
207
BC

دوشنبه
96/01/21
قلم
204
BC
119-17-13شيمي فيزيك 11موسوی سیدحبیب الههمزمان با مهندسی شیمی
114-17-13بررسي مقدماتي طرح1کشتکار فریبابه برنامه مهندسی نفت طراحی فرآیندهای صنایع نفت مراجعه شود
115-17-13آزمايشگاه عمليات واحد1محمدی سحر
چهارشنبه
95/12/11
کارگاه سوله
از کنترل فرایند/ عملیات
AB

چهارشنبه
95/12/25
کارگاه سوله
از کنترل فرایند/ عملیات
AB

چهارشنبه
96/01/23
کارگاه سوله
از کنترل فرایند/ عملیات
AB

چهارشنبه
96/02/06
کارگاه سوله
از کنترل فرایند/ عملیات
AB

چهارشنبه
96/02/20
کارگاه سوله
از کنترل فرایند/ عملیات
AB
115-17-13آزمايشگاه عمليات واحد2محمدی سحر
چهارشنبه
95/12/11
کارگاه سوله
از کنترل فرایند/ عملیات
CD

چهارشنبه
95/12/25
کارگاه سوله
از کنترل فرایند/ عملیات
CD

چهارشنبه
96/01/23
کارگاه سوله
از کنترل فرایند/ عملیات
CD

چهارشنبه
96/02/06
کارگاه سوله
از کنترل فرایند/ عملیات
CD

چهارشنبه
96/02/20
کارگاه سوله
از کنترل فرایند/ عملیات
CD
181-17-13سينتيك و طرح رآكتور1حيدري باغعوضي سميرا
سه شنبه
95/11/19
قلم
213
CD

سه شنبه
95/11/26
قلم
303
CD

سه شنبه
95/12/03
قلم
212
C
سه شنبه
95/12/03
قلم
303
D

سه شنبه
95/12/10
اندیشه
204
CD

سه شنبه
95/12/17
قلم
213
CD

سه شنبه
96/01/15
قلم
213
CD

سه شنبه
96/01/29
قلم
213
CD

سه شنبه
96/02/12
قلم
213
CD

سه شنبه
96/02/19
قلم
213
CD

یکشنبه
96/02/24
قلم
217
D
یکشنبه
96/02/24
قلم
317
C
114-17-13بررسي مقدماتي طرح1کشتکار فریبابه برنامه مهندسی نفت طراحی فرآیندهای صنایع نفت مراجعه شود
114-17-13بررسي مقدماتي طرح1کشتکار فریبابه برنامه مهندسی نفت طراحی فرآیندهای صنایع نفت مراجعه شود