دانشگاه پیام نور - مرکز شیراز
برنامه کلاسی
نیمسال اول 96-95
مهندسي پزشكي - باليني
 جستجوی درس         F:18-20    E:16-18   D:14-16   C:12-14    B:10-12    A:8-10  
کد درس نام درس گروه استادتوضیحاتهفته
1
هفته
2
هفته
3
هفته
4
هفته
5
هفته
6
هفته
7
هفته
8
هفته
9
هفته
10
هفته
11
هفته
12
هفته
13
هفته
14
هفته
15
هفته
16
005-18-13آناتومي و آزمايشگاه1علي برزي قائم
چهارشنبه
95/11/20
قلم
207
DE

چهارشنبه
95/12/04
قلم
210
DE

چهارشنبه
95/12/18
قلم
219
DE

چهارشنبه
95/12/25
قلم
207
DE

چهارشنبه
96/01/16
قلم
210
DE

چهارشنبه
96/01/30
قلم
207
DE

چهارشنبه
96/02/13
قلم
207
DE

چهارشنبه
96/02/20
قلم
210
DEF

چهارشنبه
96/02/27
اندیشه
204
DEF
006-18-13آمار حياتي1صفاري ندامشترک با کد1318029
007-18-13اصول و كليات مديريت خدمات بهداشتي و درماني1پور محمد آناهيتا
پنج شنبه
95/11/14
قلم
308
E

پنج شنبه
95/11/21
قلم
212
E

پنج شنبه
95/11/28
قلم
308
E
پنج شنبه
95/11/28
قلم
318
D

پنج شنبه
95/12/05
قلم
212
E

پنج شنبه
96/01/24
قلم
204
EF
پنج شنبه
96/01/24
قلم
211
D

پنج شنبه
96/02/07
قلم
204
EF

پنج شنبه
96/02/14
قلم
212
EF
014-19-13ماشين هاي الكتريكي مستقيم و متناوب1احراري نوري مهدي
پنج شنبه
96/01/24
قلم
203
DE

پنج شنبه
96/01/31
قلم
203
DEF

پنج شنبه
96/02/07
قلم
203
DE

پنج شنبه
96/02/14
قلم
203
DEF

پنج شنبه
96/02/21
قلم
203
DE

پنج شنبه
96/02/28
قلم
203
DEF
015-18-13بيوفيزيك و بيوشيمي1فرهنگیان آتنا
پنج شنبه
95/11/28
قلم
317
AB

پنج شنبه
95/12/05
قلم
204
AB

پنج شنبه
95/12/19
قلم
317
AB

پنج شنبه
95/12/26
قلم
317
AB

پنج شنبه
96/01/17
قلم
317
AB

پنج شنبه
96/01/24
قلم
317
AB

پنج شنبه
96/01/31
قلم
اتاق استاد
B
پنج شنبه
96/01/31
قلم
319
A

پنج شنبه
96/02/07
قلم
310
B
پنج شنبه
96/02/07
قلم
319
A

پنج شنبه
96/02/14
قلم
پروژه
C
016-18-13زبان تخصصي1مهربهشتی محمد
شنبه
95/11/16
قلم
204
D

شنبه
95/11/23
قلم
204
D

شنبه
95/11/30
قلم
204
D

شنبه
95/12/07
قلم
204
D

شنبه
95/12/14
قلم
314
D

شنبه
95/12/21
قلم
211
D

شنبه
96/01/19
قلم
211
D

شنبه
96/01/26
قلم
204
D

شنبه
96/02/02
قلم
204
D

شنبه
96/02/09
قلم
204
D
شنبه
96/02/09
قلم
301
F
017-18-13مقدمه اي بر مهندسي پزشكي زيستي1قاسمي افروز
دوشنبه
95/11/25
قلم
212
D

دوشنبه
95/12/02
قلم
212
D

دوشنبه
95/12/09
اندیشه
205
D

دوشنبه
95/12/16
قلم
212
D

دوشنبه
95/12/23
اندیشه
206
D

دوشنبه
96/01/21
قلم
212
D

دوشنبه
96/01/28
قلم
212
D

دوشنبه
96/02/04
قلم
204
D

دوشنبه
96/02/11
قلم
212
DE

دوشنبه
96/02/18
قلم
204
DE
دوشنبه
96/02/18
قلم
210
F

دوشنبه
96/02/25
قلم
216
B
019-19-13الكترونيك 11قائدشرفي مزدكمشترک با رشته برق گرایش الکترونیک
025-19-13آزمايشگاه الكترونيك 11جوکار محمد باقر
چهارشنبه
95/12/18
قلم
از مدار 2 / کارگاه برق / رباتیک
B

چهارشنبه
95/12/25
قلم
از مدار 2 / کارگاه برق / رباتیک
B

چهارشنبه
96/01/16
قلم
از مدار 2 / کارگاه برق / رباتیک
B

چهارشنبه
96/01/23
قلم
از مدار 2 / کارگاه برق / رباتیک
B

چهارشنبه
96/01/30
قلم
از مدار 2 / کارگاه برق / رباتیک
B

چهارشنبه
96/02/06
قلم
از مدار 2 / کارگاه برق / رباتیک
B

چهارشنبه
96/02/13
قلم
از مدار 2 / کارگاه برق / رباتیک
B

چهارشنبه
96/02/20
قلم
از مدار 2 / کارگاه برق / رباتیک
B

چهارشنبه
96/02/27
قلم
از مدار 2 / کارگاه برق / رباتیک
B
032-18-13فيزيولوژي و آزمايشگاه1علي برزي قائم
پنج شنبه
95/11/14
قلم
203
AB

چهارشنبه
95/11/20
قلم
206
AB

سه شنبه
95/11/26
قلم
203
AB

سه شنبه
95/12/03
قلم
203
AB

سه شنبه
95/12/10
قلم
203
AB

سه شنبه
95/12/17
قلم
203
AB

چهارشنبه
95/12/25
اندیشه
204
AB

سه شنبه
96/01/15
قلم
203
AB

چهارشنبه
96/01/30
قلم
219
AB

چهارشنبه
96/02/13
قلم
311
AB

چهارشنبه
96/02/20
قلم
207
AB

چهارشنبه
96/02/27
قلم
217
ABC
041-19-13آزمايشگاه ماشين هاي الكتريكي1حیدری حمید
سه شنبه
95/12/10
کارگاه سوله
ازماشین / الکترونیک صنعتی
A

سه شنبه
95/12/17
کارگاه سوله
ازماشین / الکترونیک صنعتی
A

سه شنبه
95/12/24
کارگاه سوله
ازماشین / الکترونیک صنعتی
A

سه شنبه
96/01/15
کارگاه سوله
ازماشین / الکترونیک صنعتی
A

سه شنبه
96/01/29
کارگاه سوله
ازماشین / الکترونیک صنعتی
A

سه شنبه
96/02/12
کارگاه سوله
ازماشین / الکترونیک صنعتی
A

سه شنبه
96/02/19
کارگاه سوله
ازماشین / الکترونیک صنعتی
A

سه شنبه
96/02/26
کارگاه سوله
ازماشین / الکترونیک صنعتی
A
043-19-13آزمايشگاه مدار و اندازه گيري3فلاح تفتی محمدامیرهمزمان با گروه 2 رشته برق
044-19-13آزمايشگاه الكترونيك 23نظام طاهرهمشترک با برق
چهارشنبه
95/12/04
قلم
از مدار 2 / کارگاه برق / رباتیک
E

چهارشنبه
95/12/11
قلم
از مدار 2 / کارگاه برق / رباتیک
E

چهارشنبه
95/12/18
قلم
از مدار 2 / کارگاه برق / رباتیک
E

چهارشنبه
95/12/25
قلم
از مدار 2 / کارگاه برق / رباتیک
E

چهارشنبه
96/01/16
قلم
از مدار 2 / کارگاه برق / رباتیک
E

چهارشنبه
96/01/23
قلم
از مدار 2 / کارگاه برق / رباتیک
E

چهارشنبه
96/01/30
قلم
از مدار 2 / کارگاه برق / رباتیک
E

چهارشنبه
96/02/06
قلم
از مدار 2 / کارگاه برق / رباتیک
E

چهارشنبه
96/02/13
قلم
از مدار 2 / کارگاه برق / رباتیک
E

چهارشنبه
96/02/20
قلم
از مدار 2 / کارگاه برق / رباتیک
E
048-18-13اصول سيستمهاي راديولوژي و راديوتراپي1مهربهشتی محمد
شنبه
96/01/19
قلم
210
E

شنبه
96/01/26
قلم
210
E

شنبه
96/02/02
قلم
210
E

شنبه
96/02/09
قلم
210
E

شنبه
96/02/16
قلم
211
DE

شنبه
96/02/23
قلم
211
DEF

شنبه
96/02/30
قلم
202
DEF
063-18-13مقدمه اي بر مهندسي سيستم و شناخت1مهربهشتی محمدمشترک با رشته مهندسی برق کنترل
064-18-13استاتيك و مقاومت مصالح1محمدی مهدی
پنج شنبه
96/01/24
قلم
212
EF

پنج شنبه
96/01/31
قلم
215
EF

پنج شنبه
96/02/07
قلم
211
EF

پنج شنبه
96/02/14
قلم
219
EF

پنج شنبه
96/02/21
قلم
211
EF
چهارشنبه
96/02/20
قلم
اتاق استاد
DE

پنج شنبه
96/02/28
قلم
211
EF
066-18-13پروژه1مهربهشتی محمد
شنبه
96/01/19
قلم
203
B

شنبه
96/02/02
قلم
203
B
066-18-13پروژه1فقیهی علیرضا
چهارشنبه
95/12/11
قلم
اتاق استاد
AB

پنج شنبه
96/02/07
قلم
اتاق استاد
C

پنج شنبه
96/02/21
قلم
پروژه
C

پنج شنبه
96/02/28
قلم
اتاق استاد
C
069-18-13دستگاههاي الكترومكانيكي و آزمايشگاهي پزشكي1نظام طاهره
سه شنبه
95/12/03
قلم
314
E

سه شنبه
95/12/10
اندیشه
207
E

سه شنبه
95/12/17
قلم
212
E

سه شنبه
95/12/24
اندیشه
208
E

سه شنبه
96/01/15
اندیشه
207
E

سه شنبه
96/01/29
اندیشه
206
E

سه شنبه
96/02/12
اندیشه
207
E

سه شنبه
96/02/19
قلم
212
E
076-18-13تجهيزات عمومي و پزشكي بيمارستانها1مهربهشتی محمد
شنبه
95/12/21
اندیشه
104
C

شنبه
96/01/19
قلم
308
C

شنبه
96/01/26
اندیشه
104
C

شنبه
96/02/02
قلم
203
C

شنبه
96/02/09
اندیشه
103
C

شنبه
96/02/16
اندیشه
102
C
شنبه
96/02/16
قلم
210
F

شنبه
96/02/23
اندیشه
104
C

شنبه
96/02/30
اندیشه
104
C
077-11-15مدارهاي منطقي1کنار کوهی کریم
پنج شنبه
95/12/19
قلم
213
AB

پنج شنبه
95/12/26
اندیشه
104
AB

پنج شنبه
96/01/17
قلم
202
A

پنج شنبه
96/01/24
قلم
213
AB

پنج شنبه
96/01/31
قلم
318
AB

پنج شنبه
96/02/07
قلم
308
AB

پنج شنبه
96/02/14
اندیشه
204
A

پنج شنبه
96/02/21
قلم
319
ABC

پنج شنبه
96/02/28
قلم
306
ABC
081-11-15آزمايشگاه مدار منطقي1جعفری فریما
شنبه
95/11/30
قلم
از مدار1
A

شنبه
95/12/07
قلم
از مدار1
A

شنبه
95/12/14
قلم
از مدار1
A

شنبه
95/12/21
قلم
از مدار1
A

شنبه
96/01/19
قلم
از مدار1
A

شنبه
96/01/26
قلم
از مدار1
A

شنبه
96/02/02
قلم
از مدار1
A

شنبه
96/02/09
قلم
از مدار1
A

شنبه
96/02/16
قلم
از مدار1
A

شنبه
96/02/23
قلم
از مدار1
A
082-11-15معماري كامپيوتر و سازمان آن1پیروزمند ریحانه
پنج شنبه
96/01/24
قلم
از مدار 2 / کارگاه برق / رباتیک
AB

پنج شنبه
96/01/31
قلم
219
AB

پنج شنبه
96/02/07
قلم
219
AB

پنج شنبه
96/02/14
قلم
از مدار 2 / کارگاه برق / رباتیک
AB

پنج شنبه
96/02/21
قلم
219
AB

پنج شنبه
96/02/28
قلم
317
AB
084-11-15آزمايشگاه ميكروپروسسور1اژدري آرش
دوشنبه
95/11/25
قلم
از مدار1
B

دوشنبه
95/12/02
قلم
از مدار1
B

دوشنبه
95/12/09
قلم
از مدار1
B

دوشنبه
95/12/16
قلم
از مدار1
B

دوشنبه
95/12/23
قلم
از مدار1
B

دوشنبه
96/01/21
قلم
از مدار1
B

دوشنبه
96/01/28
قلم
از مدار1
B

دوشنبه
96/02/04
قلم
از مدار1
B

دوشنبه
96/02/11
قلم
از مدار1
B

دوشنبه
96/02/18
قلم
از مدار1
B
084-11-15آزمايشگاه ميكروپروسسور2اژدري آرش
چهارشنبه
95/11/27
قلم
از مدار1
A

چهارشنبه
95/12/04
قلم
از مدار1
A

چهارشنبه
95/12/11
قلم
از مدار1
A

چهارشنبه
95/12/18
قلم
از مدار1
A

چهارشنبه
95/12/25
قلم
از مدار1
A

چهارشنبه
96/01/16
قلم
از مدار1
A

چهارشنبه
96/01/23
قلم
از مدار1
A

چهارشنبه
96/01/30
قلم
از مدار1
A

چهارشنبه
96/02/06
قلم
از مدار1
A

چهارشنبه
96/02/13
قلم
از مدار1
A
093-11-15ميكروپروسسورها1کنار کوهی کریممشترک با برق گرایش مخابرات - سیستم دیجتال 2
265-13-11فيزيك الكتريسته و مغناطيس1زارع زينب
یکشنبه
95/11/17
قلم
204
CD

یکشنبه
95/11/24
قلم
204
CD

یکشنبه
95/12/01
قلم
204
CD

یکشنبه
95/12/08
اندیشه
205
C
یکشنبه
95/12/08
قلم
از فیزیک 2
D

یکشنبه
95/12/15
اندیشه
205
C
یکشنبه
95/12/15
قلم
از فیزیک 2
D

یکشنبه
95/12/22
اندیشه
205
C
یکشنبه
95/12/22
قلم
از فیزیک 2
D

یکشنبه
96/01/20
اندیشه
205
C
یکشنبه
96/01/20
قلم
از فیزیک 2
D

یکشنبه
96/01/27
اندیشه
205
C
یکشنبه
96/01/27
قلم
از فیزیک 2
D

یکشنبه
96/02/03
اندیشه
205
C
یکشنبه
96/02/03
قلم
از فیزیک 2
D

یکشنبه
96/02/10
قلم
212
C
یکشنبه
96/02/10
قلم
از فیزیک 2
D

یکشنبه
96/02/17
اندیشه
204
C
یکشنبه
96/02/17
قلم
از فیزیک 2
D
265-13-11فيزيك الكتريسته و مغناطيس2تقي زاده مصطفي
یکشنبه
95/12/01
قلم
219
CD

یکشنبه
95/12/08
قلم
311
CD

یکشنبه
95/12/15
قلم
از فیزیک 2
C
یکشنبه
95/12/15
قلم
317
D

یکشنبه
95/12/22
قلم
از فیزیک 2
C
یکشنبه
95/12/22
قلم
317
D

یکشنبه
96/01/20
قلم
از فیزیک 2
C
یکشنبه
96/01/20
اندیشه
205
D

یکشنبه
96/01/27
قلم
از فیزیک 2
C
یکشنبه
96/01/27
قلم
313
D

یکشنبه
96/02/03
قلم
از فیزیک 2
C
یکشنبه
96/02/03
اندیشه
205
D
یکشنبه
96/02/03
قلم
206
E

یکشنبه
96/02/10
قلم
از فیزیک 2
C
یکشنبه
96/02/10
قلم
317
D

یکشنبه
96/02/17
قلم
از فیزیک 2
C
یکشنبه
96/02/17
قلم
317
D
یکشنبه
96/02/17
قلم
302
E
پنج شنبه
96/02/21
قلم
پروژه
ABC

یکشنبه
96/02/24
قلم
از فیزیک 2
C
یکشنبه
96/02/24
قلم
317
D
یکشنبه
96/02/24
قلم
از فیریک 1
AB
پنج شنبه
96/02/28
قلم
از فیزیک
AB
پنج شنبه
96/02/28
قلم
319
CDEF
265-13-11فيزيك الكتريسته و مغناطيس3زارع زينب
چهارشنبه
95/12/18
قلم
از فیزیک
B

چهارشنبه
95/12/25
قلم
از فیزیک
B

چهارشنبه
96/01/16
قلم
از فیزیک
B

چهارشنبه
96/01/23
قلم
از فیزیک
B

چهارشنبه
96/01/30
قلم
از فیزیک
B

چهارشنبه
96/02/06
قلم
از فیزیک
B

چهارشنبه
96/02/13
قلم
از فیزیک
B

چهارشنبه
96/02/20
قلم
از فیزیک
B
265-13-11فيزيك الكتريسته و مغناطيس4زارع زينب
چهارشنبه
95/12/18
قلم
از فیزیک
A

چهارشنبه
95/12/25
قلم
از فیزیک
A

چهارشنبه
96/01/16
قلم
از فیزیک
A

چهارشنبه
96/01/23
قلم
از فیزیک
A

چهارشنبه
96/01/30
قلم
از فیزیک
A

چهارشنبه
96/02/06
قلم
از فیزیک
A

چهارشنبه
96/02/13
قلم
از فیزیک
A

چهارشنبه
96/02/20
قلم
از فیزیک 2
A
273-13-11فيزيك مكانيك ، موج و ارتعاش1زراعیان زهرا
دوشنبه
95/12/16
قلم
202
D

دوشنبه
95/12/23
قلم
202
CD

دوشنبه
96/01/21
قلم
202
D

دوشنبه
96/01/28
قلم
202
D

دوشنبه
96/02/04
قلم
202
D

دوشنبه
96/02/11
قلم
202
D

دوشنبه
96/02/18
قلم
202
D

دوشنبه
96/02/25
قلم
202
D
274-13-11مقدمه اي فيزيك پزشكي1علی نسب زهرا
شنبه
95/11/23
اندیشه
204
BC

شنبه
95/11/30
اندیشه
204
B

شنبه
95/12/14
اندیشه
204
B

شنبه
96/01/26
اندیشه
204
BC

شنبه
96/02/09
اندیشه
204
BC

شنبه
96/02/16
قلم
212
BC
شنبه
96/02/16
اندیشه
101
A

شنبه
96/02/23
قلم
212
BC
275-13-11فيزيك حرارت1زراعیان زهرا
دوشنبه
96/01/21
قلم
202
C

دوشنبه
96/01/28
قلم
202
C

دوشنبه
96/02/04
قلم
202
C

دوشنبه
96/02/11
قلم
202
C

دوشنبه
96/02/18
قلم
202
C

دوشنبه
96/02/25
قلم
202
C
- - - -- **************
011-19-13 مدارهاي الكتريكي11کنار کوهی کریم
018-19-13 مدارهاي الكتريكي 21جوانمردی حمید رضا
سه شنبه
95/11/19
قلم
307
DE

سه شنبه
95/12/03
قلم
307
DE

سه شنبه
95/12/10
قلم
213
D

سه شنبه
95/12/17
قلم
307
CD

سه شنبه
95/12/24
قلم
308
D

سه شنبه
96/01/15
قلم
307
DE

سه شنبه
96/01/29
قلم
307
DE

سه شنبه
96/02/12
قلم
307
DE

سه شنبه
96/02/19
قلم
211
DE

سه شنبه
96/02/26
قلم
308
DE
018-19-13 مدارهاي الكتريكي 21جوانمردی حمید رضامشترک با برق گرایش کنترل
020-18-13حفاظت از تاسيسات و جلوگيري جريان هاي الكتريكي از خطرات1مهربهشتی محمد
یکشنبه
96/01/20
قلم
307
DE

یکشنبه
96/01/27
قلم
307
DE

یکشنبه
96/02/03
قلم
307
DE

یکشنبه
96/02/10
قلم
307
DE
022-19-13 تجزيه و تحليل سيستمها1قاسمي افروز
دوشنبه
95/11/18
قلم
203
B

دوشنبه
95/11/25
قلم
203
B

دوشنبه
95/12/02
قلم
203
B

دوشنبه
95/12/09
قلم
203
B

دوشنبه
95/12/16
قلم
203
B

دوشنبه
95/12/23
قلم
203
B

دوشنبه
96/01/21
قلم
307
AB

دوشنبه
96/01/28
قلم
307
AB

دوشنبه
96/02/04
قلم
307
AB

دوشنبه
96/02/11
قلم
203
AB

دوشنبه
96/02/18
قلم
203
B
025-19-13 آزمايشگاه الكترونيك 11پیروزمند ریحانهتجمیع برق
025-19-13آزمايشگاه الكترونيك 12پیروزمند ریحانهتجمیع برق
دوشنبه
95/11/25
قلم
از مدار 2 / کارگاه برق / رباتیک
B

دوشنبه
95/12/02
قلم
از مدار 2 / کارگاه برق / رباتیک
B

دوشنبه
95/12/09
قلم
از مدار 2 / کارگاه برق / رباتیک
B

دوشنبه
95/12/16
قلم
از مدار 2 / کارگاه برق / رباتیک
B

دوشنبه
95/12/23
قلم
از مدار 2 / کارگاه برق / رباتیک
B

دوشنبه
96/01/21
قلم
از مدار 2 / کارگاه برق / رباتیک
B

دوشنبه
96/01/28
قلم
از مدار 2 / کارگاه برق / رباتیک
B

دوشنبه
96/02/04
قلم
از مدار 2 / کارگاه برق / رباتیک
B

دوشنبه
96/02/11
قلم
از مدار 2 / کارگاه برق / رباتیک
B

دوشنبه
96/02/18
قلم
از مدار 2 / کارگاه برق / رباتیک
B

دوشنبه
96/02/25
قلم
از مدار1
B
025-19-13آزمايشگاه الكترونيك 13پیروزمند ریحانه
دوشنبه
95/11/25
قلم
از مدار 2 / کارگاه برق / رباتیک
A

دوشنبه
95/12/02
قلم
از مدار 2 / کارگاه برق / رباتیک
A

دوشنبه
95/12/09
قلم
از مدار 2 / کارگاه برق / رباتیک
A

دوشنبه
95/12/16
قلم
از مدار 2 / کارگاه برق / رباتیک
A

دوشنبه
95/12/23
قلم
از مدار 2 / کارگاه برق / رباتیک
A

دوشنبه
96/01/21
قلم
از مدار 2 / کارگاه برق / رباتیک
A

دوشنبه
96/01/28
قلم
از مدار 2 / کارگاه برق / رباتیک
A

دوشنبه
96/02/04
قلم
از مدار 2 / کارگاه برق / رباتیک
A

دوشنبه
96/02/11
قلم
از مدار 2 / کارگاه برق / رباتیک
A

دوشنبه
96/02/18
قلم
از مدار 2 / کارگاه برق / رباتیک
A

دوشنبه
96/02/25
قلم
از مدار1
A
039-19-13آزمايشگاه سيستم هاي كنترل خطي1ميرزايي سيد عليرضا
یکشنبه
95/11/10
اندیشه
کارگاه کامپیوتر3
CD

یکشنبه
95/11/17
اندیشه
کارگاه کامپیوتر3
CD

یکشنبه
95/12/08
اندیشه
کارگاه کامپیوتر3
C

یکشنبه
95/12/15
اندیشه
کارگاه کامپیوتر3
C

یکشنبه
96/01/20
اندیشه
کارگاه کامپیوتر3
C

یکشنبه
96/01/27
اندیشه
کارگاه کامپیوتر3
C

یکشنبه
96/02/03
اندیشه
کارگاه کامپیوتر3
CD
یکشنبه
96/02/03
غدیر
401
ABCD

یکشنبه
96/02/10
اندیشه
کارگاه کامپیوتر3
CD
یکشنبه
96/02/10
قلم
205
AB
039-19-13آزمايشگاه سيستم هاي كنترل خطي2کیهان اصل داریوش
پنج شنبه
95/11/28
اندیشه
کارگاه کامپیوتر3
AB

یکشنبه
95/12/08
قلم
205
AB

چهارشنبه
95/12/18
قلم
205
AB

پنج شنبه
95/12/26
اندیشه
کارگاه کامپیوتر3
AB

پنج شنبه
96/01/17
اندیشه
کارگاه کامپیوتر3
AB

پنج شنبه
96/02/14
اندیشه
کارگاه کامپیوتر3
AB

پنج شنبه
96/02/28
اندیشه
کارگاه کامپیوتر3
AB
039-19-13آزمايشگاه سيستم هاي كنترل خطي3پیروزمند ریحانه
دوشنبه
95/12/02
اندیشه
کارگاه کامپیوتر3
E

دوشنبه
95/12/23
اندیشه
کارگاه کامپیوتر3
E

پنج شنبه
96/01/17
اندیشه
کارگاه کامپیوتر3
CD

پنج شنبه
96/01/24
اندیشه
کارگاه کامپیوتر3
CD

پنج شنبه
96/02/07
اندیشه
کارگاه کامپیوتر3
CD

پنج شنبه
96/02/28
اندیشه
کارگاه کامپیوتر3
CD
039-19-13آزمايشگاه سيستم هاي كنترل خطي4پیروزمند ریحانه
پنج شنبه
95/11/28
اندیشه
کارگاه کامپیوتر3
CD

پنج شنبه
95/12/19
اندیشه
کارگاه کامپیوتر3
CD

پنج شنبه
96/01/31
اندیشه
کارگاه کامپیوتر3
CD

پنج شنبه
96/02/14
اندیشه
کارگاه کامپیوتر3
CD

پنج شنبه
96/02/21
اندیشه
کارگاه کامپیوتر3
CD
039-19-13آزمايشگاه سيستم هاي كنترل خطي5کیهان اصل داریوشهمزمان با گروه 2
044-19-13آزمايشگاه الكترونيك 21قائدشرفي مزدكکلیه گرایشها
سه شنبه
95/11/26
قلم
از مدار1
A

سه شنبه
95/12/03
قلم
از مدار1
A

سه شنبه
95/12/10
قلم
از مدار1
A

سه شنبه
95/12/17
قلم
از مدار1
A

سه شنبه
95/12/24
قلم
از مدار1
A

سه شنبه
96/01/15
قلم
از مدار1
A

سه شنبه
96/01/29
قلم
از مدار1
A

سه شنبه
96/02/12
قلم
از مدار1
A

سه شنبه
96/02/19
قلم
از مدار1
A

سه شنبه
96/02/26
قلم
از مدار1
A
044-19-13آزمايشگاه الكترونيك 22قائدشرفي مزدكکلیه گرایشها
سه شنبه
95/11/26
قلم
از مدار1
B

سه شنبه
95/12/03
قلم
از مدار1
B

سه شنبه
95/12/10
قلم
از مدار1
B

سه شنبه
95/12/17
قلم
از مدار1
B

سه شنبه
95/12/24
قلم
از مدار1
B

سه شنبه
96/01/15
قلم
از مدار1
B

سه شنبه
96/01/29
قلم
از مدار1
B

سه شنبه
96/02/12
قلم
از مدار1
B

سه شنبه
96/02/19
قلم
از مدار1
B

سه شنبه
96/02/26
قلم
از مدار1
B
045-19-13 الكترونيك صنعتي1نصر اصفهانی شیرین
چهارشنبه
96/01/16
قلم
211
E

چهارشنبه
96/01/23
قلم
213
E

چهارشنبه
96/01/30
قلم
203
EF

چهارشنبه
96/02/06
قلم
212
EF

چهارشنبه
96/02/13
قلم
204
EF

چهارشنبه
96/02/20
قلم
212
EF

چهارشنبه
96/02/27
قلم
211
EF
048-19-13سيستمهاي كنترل خطي1کیهان اصل داریوش
چهارشنبه
95/11/27
قلم
211
D

چهارشنبه
95/12/04
قلم
211
D

چهارشنبه
95/12/11
قلم
207
D

چهارشنبه
95/12/18
قلم
204
D
چهارشنبه
95/12/18
قلم
313
C

چهارشنبه
95/12/25
قلم
220
D

چهارشنبه
96/01/16
قلم
207
D

چهارشنبه
96/01/23
قلم
220
D

چهارشنبه
96/01/30
قلم
313
D

چهارشنبه
96/02/06
قلم
304
D

چهارشنبه
96/02/13
قلم
304
D

چهارشنبه
96/02/20
قلم
304
D

چهارشنبه
96/02/27
قلم
204
D
063-18-13 مقدمه اي بر مهندسي سيستم و شناخت1مهربهشتی محمد
یکشنبه
95/11/24
قلم
307
DE

یکشنبه
95/12/08
قلم
307
DE

یکشنبه
96/01/27
قلم
210
C

یکشنبه
96/02/03
قلم
309
C

یکشنبه
96/02/10
قلم
213
C
یکشنبه
96/02/10
قلم
213
F
066-18-13پروژه1علی نسب زهرا
شنبه
95/12/14
اندیشه
201
E

شنبه
96/01/26
قلم
پروژه
E

شنبه
96/02/09
قلم
اتاق استاد
E

شنبه
96/02/16
اندیشه
202
E
075-11-15محاسبات عددي1علیزاده مرتضی
یکشنبه
95/11/17
اندیشه
206
D

یکشنبه
95/11/24
اندیشه
206
D

یکشنبه
95/12/01
اندیشه
206
D

یکشنبه
95/12/08
اندیشه
206
D

یکشنبه
95/12/15
اندیشه
206
D

یکشنبه
95/12/22
اندیشه
206
D

یکشنبه
96/01/20
اندیشه
206
D

یکشنبه
96/01/27
اندیشه
206
D

یکشنبه
96/02/03
اندیشه
206
D

یکشنبه
96/02/10
اندیشه
206
D

یکشنبه
96/02/17
قلم
309
D
075-11-15محاسبات عددي2علیزاده مرتضی
یکشنبه
95/11/17
اندیشه
206
E

یکشنبه
95/11/24
اندیشه
206
E

یکشنبه
95/12/01
اندیشه
206
E

یکشنبه
95/12/08
اندیشه
206
E

یکشنبه
95/12/15
اندیشه
206
E

یکشنبه
95/12/22
اندیشه
206
E

یکشنبه
96/01/20
اندیشه
206
E

یکشنبه
96/01/27
اندیشه
206
E

یکشنبه
96/02/03
اندیشه
206
E

یکشنبه
96/02/10
اندیشه
206
E

یکشنبه
96/02/17
قلم
312
E
088-19-13 تاسيسات الكتريكي1احراري نوري مهديدرجلسه اول با استاد جهت برگزاری بقیه کلاسها هماهنگی شود
پنج شنبه
96/01/24
قلم
209
F
091-11-15برنامه نويسي كامپيوتر1خسروی عباس
دوشنبه
95/11/18
اندیشه
105
D

دوشنبه
95/11/25
اندیشه
105
D

دوشنبه
95/12/02
اندیشه
105
D

دوشنبه
95/12/09
اندیشه
105
D

دوشنبه
95/12/16
اندیشه
105
D

دوشنبه
95/12/23
اندیشه
105
D

دوشنبه
96/01/14
اندیشه
105
D

دوشنبه
96/01/21
اندیشه
105
D

دوشنبه
96/01/28
اندیشه
105
D
پنج شنبه
96/01/31
قلم
313
A

دوشنبه
96/02/04
اندیشه
104
D

دوشنبه
96/02/11
اندیشه
105
D
پنج شنبه
96/02/14
قلم
202
E

دوشنبه
96/02/18
اندیشه
105
D

دوشنبه
96/02/25
اندیشه
105
D
091-11-15برنامه نويسي كامپيوتر2خسروی عباس
دوشنبه
95/11/18
اندیشه
105
E

دوشنبه
95/11/25
اندیشه
105
E

دوشنبه
95/12/02
اندیشه
105
E

دوشنبه
95/12/09
اندیشه
105
E

دوشنبه
95/12/16
اندیشه
105
E

دوشنبه
95/12/23
اندیشه
105
E

دوشنبه
96/01/14
اندیشه
105
E

دوشنبه
96/01/21
اندیشه
105
E

دوشنبه
96/01/28
اندیشه
105
E
پنج شنبه
96/01/31
قلم
پروژه
B

دوشنبه
96/02/04
اندیشه
104
E

دوشنبه
96/02/11
اندیشه
105
E
پنج شنبه
96/02/14
قلم
210
B

دوشنبه
96/02/18
اندیشه
105
E

دوشنبه
96/02/25
اندیشه
105
E
091-11-15برنامه نويسي كامپيوتر3خسروی عباس
سه شنبه
95/11/19
اندیشه
204
D

سه شنبه
95/11/26
اندیشه
105
D

سه شنبه
95/12/03
اندیشه
104
D

سه شنبه
95/12/10
اندیشه
105
D

سه شنبه
95/12/17
اندیشه
105
D

سه شنبه
95/12/24
اندیشه
105
D

سه شنبه
96/01/15
اندیشه
105
D

سه شنبه
96/01/29
اندیشه
105
D
پنج شنبه
96/01/31
قلم
209
C
پنج شنبه
96/01/31
قلم
پروژه
D

سه شنبه
96/02/12
اندیشه
105
D
پنج شنبه
96/02/14
قلم
209
C
پنج شنبه
96/02/14
قلم
217
D

سه شنبه
96/02/19
اندیشه
104
D

سه شنبه
96/02/26
اندیشه
105
D
091-15-13مكانيك سيالات1فروغی مهر بهزادبه برنامه مهندسی مکانیک مراجعه شود
407-11-11رياضي عمومي 11معاني شيرازي منصوره
شنبه
95/11/09
قلم
201
CD

شنبه
95/11/16
قلم
210
CD

شنبه
95/11/23
قلم
306
CD

شنبه
95/11/30
قلم
219
CD

شنبه
95/12/07
قلم
308
CD

شنبه
95/12/14
قلم
308
CD

شنبه
96/01/19
قلم
317
CD

شنبه
96/01/26
قلم
213
CD

شنبه
96/02/02
قلم
219
C
407-11-11رياضي عمومي 11نيك بخت مريممشتر ک با 1111108
407-11-11رياضي عمومي 12معاني شيرازي منصوره
شنبه
95/11/09
قلم
203
AB

شنبه
95/11/16
قلم
203
AB

شنبه
95/11/23
قلم
202
AB

شنبه
95/11/30
قلم
202
AB

شنبه
95/12/07
قلم
202
AB

شنبه
95/12/14
قلم
202
AB

شنبه
96/01/19
قلم
202
AB

شنبه
96/01/26
قلم
202
AB

شنبه
96/02/02
قلم
203
A
408-11-11 رياضي عمومي 21سلطاني هوناز
شنبه
95/11/09
قلم
204
AB

شنبه
95/11/16
قلم
204
AB

شنبه
95/11/23
قلم
204
AB

شنبه
95/11/30
قلم
301
AB

شنبه
95/12/07
قلم
301
AB

شنبه
95/12/14
قلم
301
AB

شنبه
95/12/21
قلم
301
AB

شنبه
96/01/19
قلم
301
AB
408-11-11 رياضي عمومي 21مهربهشتی محمد
408-11-11 رياضي عمومي 21اميري سيدناصر
شنبه
95/11/16
قلم
309
B

شنبه
95/11/23
قلم
213
B

شنبه
95/11/30
اندیشه
204
C

شنبه
95/12/07
قلم
211
B

شنبه
95/12/14
قلم
220
B

شنبه
95/12/21
قلم
310
B

شنبه
96/01/19
قلم
310
B

شنبه
96/01/26
قلم
212
B

شنبه
96/02/02
قلم
220
C

شنبه
96/02/09
قلم
309
BC

شنبه
96/02/16
قلم
211
BC

شنبه
96/02/23
قلم
204
BC
409-11-11 معادلات ديفرانسيل1سلطاني رحمت
دوشنبه
95/11/11
قلم
212
AB

دوشنبه
95/11/25
قلم
211
AB

دوشنبه
95/12/09
قلم
213
AB

دوشنبه
95/12/23
قلم
213
AB

دوشنبه
96/01/21
قلم
213
AB

دوشنبه
96/01/28
قلم
211
B

دوشنبه
96/02/04
قلم
212
AB

دوشنبه
96/02/18
قلم
213
AB
409-11-11 معادلات ديفرانسيل2سلطاني رحمت
چهارشنبه
95/11/27
قلم
306
AB

چهارشنبه
95/12/11
قلم
315
AB

چهارشنبه
96/01/16
قلم
318
AB

چهارشنبه
96/01/30
قلم
318
AB

چهارشنبه
96/02/13
قلم
318
AB

چهارشنبه
96/02/20
قلم
318
BC

چهارشنبه
96/02/27
قلم
305
AB
409-11-11 معادلات ديفرانسيل3سلطاني رحمت
409-11-11 معادلات ديفرانسيل3معاني شيرازي منصوره
یکشنبه
95/12/08
اندیشه
209
A

یکشنبه
95/12/15
قلم
317
AB

یکشنبه
95/12/22
اندیشه
101
A
یکشنبه
95/12/22
اندیشه
208
B

یکشنبه
96/01/27
اندیشه
209
A

یکشنبه
96/02/03
اندیشه
208
A

یکشنبه
96/02/10
اندیشه
101
AB

یکشنبه
96/02/17
اندیشه
101
A
یکشنبه
96/02/17
اندیشه
102
B

یکشنبه
96/02/24
اندیشه
102
A
یکشنبه
96/02/24
اندیشه
102
B

یکشنبه
96/02/31
اندیشه
103
A
یکشنبه
96/02/31
اندیشه
103
B
411-11-11 رياضيات مهندسي1فلاح تفتی محمدامیر
سه شنبه
95/11/05
قلم
201
A

سه شنبه
95/11/12
قلم
201
A

سه شنبه
95/11/19
قلم
201
A

سه شنبه
95/11/26
قلم
201
A

سه شنبه
95/12/03
قلم
201
A

سه شنبه
95/12/10
قلم
201
A

سه شنبه
95/12/17
قلم
201
AB

چهارشنبه
96/01/16
قلم
201
AB

چهارشنبه
96/01/23
قلم
307
AB

چهارشنبه
96/02/20
قلم
201
ACE
411-11-11 رياضيات مهندسي2فلاح تفتی محمدامیر
یکشنبه
96/02/10
قلم
201
AB
دوشنبه
96/02/11
قلم
201
AB
چهارشنبه
96/02/13
قلم
307
AB

یکشنبه
96/02/17
قلم
201
AB
دوشنبه
96/02/18
قلم
201
AB
سه شنبه
96/02/19
قلم
201
AB
چهارشنبه
96/02/20
قلم
201
BDF
- - - -- **************
014-15-13ترموديناميك و انتقال حرارت1محمدی مهدی
پنج شنبه
95/11/14
قلم
215
DE

پنج شنبه
95/11/21
قلم
304
DE

پنج شنبه
95/11/28
قلم
304
DE

پنج شنبه
95/12/05
قلم
304
DE

پنج شنبه
95/12/19
قلم
304
DE

دوشنبه
95/12/23
قلم
318
D
دوشنبه
95/12/23
قلم
305
C

پنج شنبه
96/01/17
قلم
217
DE

پنج شنبه
96/01/24
قلم
308
D

پنج شنبه
96/01/31
قلم
308
D

پنج شنبه
96/02/07
قلم
308
D

پنج شنبه
96/02/14
قلم
308
D

پنج شنبه
96/02/21
قلم
204
D
014-15-13ترموديناميك و انتقال حرارت1محمدی مهدیمشترک با مهندسی مدیریت اجرایی
014-18-13اصول و توانبخشي وسايل و دستگاهها1فقیهی علیرضا
پنج شنبه
95/11/21
قلم
211
B

پنج شنبه
95/11/28
قلم
219
B

پنج شنبه
95/12/05
قلم
219
B

پنج شنبه
95/12/19
قلم
219
B

پنج شنبه
95/12/26
قلم
201
B

پنج شنبه
96/01/17
قلم
203
C

پنج شنبه
96/01/24
قلم
203
C

پنج شنبه
96/01/31
قلم
201
B

پنج شنبه
96/02/07
قلم
210
B

پنج شنبه
96/02/14
قلم
202
B
چهارشنبه
96/02/13
قلم
پروژه
CD

پنج شنبه
96/02/21
قلم
201
B
چهارشنبه
96/02/20
قلم
پروژه
CD

پنج شنبه
96/02/28
قلم
206
B
018-19-13مدارهاي الكتريكي 21جوانمردی حمید رضامشترک با برق گرایش کنترل
018-19-13مدارهاي الكتريكي 21جوانمردی حمید رضا
سه شنبه
95/11/19
قلم
307
DE

سه شنبه
95/12/03
قلم
307
DE

سه شنبه
95/12/10
قلم
213
D

سه شنبه
95/12/17
قلم
307
CD

سه شنبه
95/12/24
قلم
308
D

سه شنبه
96/01/15
قلم
307
DE

سه شنبه
96/01/29
قلم
307
DE

سه شنبه
96/02/12
قلم
307
DE

سه شنبه
96/02/19
قلم
211
DE

سه شنبه
96/02/26
قلم
308
DE
018-19-13مدارهاي الكتريكي 21جوانمردی حمید رضامشترک با برق گرایش کنترل
091-15-13مكانيك سيالات1فروغی مهر بهزاد
سه شنبه
95/11/19
اندیشه
207
AB

سه شنبه
95/11/26
اندیشه
207
AB

سه شنبه
95/12/03
اندیشه
207
AB

سه شنبه
95/12/10
اندیشه
207
AB

سه شنبه
95/12/17
اندیشه
207
AB

سه شنبه
95/12/24
اندیشه
207
AB

سه شنبه
96/01/15
اندیشه
207
AB

سه شنبه
96/01/29
اندیشه
207
AB

سه شنبه
96/02/12
اندیشه
207
AB
005-18-13آناتومي و آزمايشگاه1علي برزي قائممشترک بابالینی 1318005
048-19-13سيستمهاي كنترل خطي1کیهان اصل داریوشمشترک با رشته برق کد1319048
006-18-13آمار حياتي1صفاري ندا
یکشنبه
96/01/20
قلم
217
A
یکشنبه
96/01/20
قلم
309
B

یکشنبه
96/01/27
قلم
307
AB

یکشنبه
96/02/03
قلم
217
A
یکشنبه
96/02/03
اندیشه
103
B

یکشنبه
96/02/10
قلم
307
AB

یکشنبه
96/02/17
اندیشه
204
AB

یکشنبه
96/02/24
قلم
211
AB

یکشنبه
96/02/31
قلم
215
A
019-19-13الكترونيك 11قائدشرفي مزدكمشترک باالکترونیک 1مهنسی پزشکی بالینی
014-18-13اصول و توانبخشي وسايل و دستگاهها1فقیهی علیرضا مشترک با رشته پزشکی گرایش بیوالکتریک
048-19-13سيستمهاي كنترل خطي1کیهان اصل داریوش
چهارشنبه
95/11/27
قلم
211
D

چهارشنبه
95/12/04
قلم
211
D

چهارشنبه
95/12/11
قلم
207
D

چهارشنبه
95/12/18
قلم
204
D
چهارشنبه
95/12/18
قلم
313
C

چهارشنبه
95/12/25
قلم
220
D

چهارشنبه
96/01/16
قلم
207
D

چهارشنبه
96/01/23
قلم
220
D

چهارشنبه
96/01/30
قلم
313
D

چهارشنبه
96/02/06
قلم
304
D

چهارشنبه
96/02/13
قلم
304
D

چهارشنبه
96/02/20
قلم
304
D

چهارشنبه
96/02/27
قلم
204
D
076-18-13تجهيزات عمومي و پزشكي بيمارستانها1مهربهشتی محمدمشترک با پزشکی بالینی
016-18-13زبان تخصصي1مهربهشتی محمدمشترک با پزشکی بالینی
048-18-13اصول سيستمهاي راديولوژي و راديوتراپي1مهربهشتی محمدمشترک با پزشکی بالینی
005-18-13آناتومي و آزمايشگاه1علي برزي قائم
چهارشنبه
95/11/20
قلم
201
C

سه شنبه
95/11/26
قلم
203
CD

چهارشنبه
95/12/04
قلم
203
C

سه شنبه
95/12/10
قلم
203
CD

چهارشنبه
95/12/18
قلم
203
C
سه شنبه
95/12/17
قلم
215
D
سه شنبه
95/12/17
قلم
210
C

سه شنبه
95/12/24
قلم
203
CD

چهارشنبه
96/01/16
قلم
203
C
091-15-13مكانيك سيالات1فروغی مهر بهزادبه برنامه مهندسی مکانیک مراجعه شود
082-11-15معماري كامپيوتر و سازمان آن1پیروزمند ریحانهمشترک با مهندسی پزشکی بالینی
064-18-13استاتيك و مقاومت مصالح1محمدی مهدیمراجعه به برنامه بالینی
097-15-13ديناميك1طاوسي عباس
پنج شنبه
95/11/14
اندیشه
207
DE

پنج شنبه
95/11/21
اندیشه
207
DE

پنج شنبه
95/11/28
اندیشه
207
DE

پنج شنبه
95/12/19
قلم
219
DE

پنج شنبه
95/12/26
اندیشه
207
DE

پنج شنبه
96/01/24
اندیشه
206
DE

پنج شنبه
96/01/31
قلم
318
D
پنج شنبه
96/01/31
قلم
318
E

پنج شنبه
96/02/07
اندیشه
207
DE

پنج شنبه
96/02/14
قلم
پروژه
D
پنج شنبه
96/02/14
قلم
213
E

پنج شنبه
96/02/21
اندیشه
207
DE

پنج شنبه
96/02/28
قلم
پروژه
D
پنج شنبه
96/02/28
قلم
212
E
019-19-13الكترونيك 11قائدشرفي مزدك
سه شنبه
95/12/10
قلم
308
E

سه شنبه
95/12/17
قلم
308
E

سه شنبه
95/12/24
قلم
308
E

سه شنبه
96/01/15
قلم
204
F

سه شنبه
96/01/29
قلم
204
F

سه شنبه
96/02/12
قلم
204
F

سه شنبه
96/02/19
قلم
204
F

سه شنبه
96/02/26
قلم
204
F
274-13-11مقدمه اي فيزيك پزشكي1علی نسب زهرامشترک با مهندسی پزشکی بالینی