دانشگاه پیام نور - مرکز شیراز
برنامه کلاسی
نیمسال اول 96-95
مهندسي پزشكي - گرايش بيومكانيك
 جستجوی درس         F:18-20    E:16-18   D:14-16   C:12-14    B:10-12    A:8-10  
کد درس نام درس گروه استادتوضیحاتهفته
1
هفته
2
هفته
3
هفته
4
هفته
5
هفته
6
هفته
7
هفته
8
هفته
9
هفته
10
هفته
11
هفته
12
هفته
13
هفته
14
هفته
15
هفته
16
007-18-13اصول و كليات مديريت خدمات بهداشتي و درماني1پور محمد آناهيتامشترک با مهندسی بالینی
014-15-13ترموديناميك و انتقال حرارت1محمدی مهدیمشترک با مهندسی مدیریت اجرایی
024-18-13آناتومي1علي برزي قائممشترک بابالینی 1318005
029-18-13آمار حياتي و احتمالات1صفاري ندا
یکشنبه
96/01/20
قلم
217
A
یکشنبه
96/01/20
قلم
309
B

یکشنبه
96/01/27
قلم
307
AB

یکشنبه
96/02/03
قلم
217
A
یکشنبه
96/02/03
اندیشه
103
B

یکشنبه
96/02/10
قلم
307
AB

یکشنبه
96/02/17
اندیشه
204
AB

یکشنبه
96/02/24
قلم
211
AB

یکشنبه
96/02/31
قلم
215
A
037-18-13گزارش نويسي فني1فلاح تفتی محمدامیرمشترک با رشته مهندسی برق گرا یش الکترونیک ورودی 93 94
038-18-13طراحي و توليد به كمك كامپيوتر1ذاکر زاده مسعودمشترک با مهندسی اجرایی
040-18-13اصول توانبخشي و وسائل و دستگاهها1فقیهی علیرضا مشترک با رشته پزشکی گرایش بیوالکتریک
050-18-13تجهيزات عمومي بيمارستانها و كلينيك هاي پزشكي1مهربهشتی محمدمشترک با پزشکی بالینی
052-18-13زبان تخصصي مهندسي پزشكي1مهربهشتی محمدمشترک با پزشکی بالینی
053-18-13ديناميك و ارتعاشات در مهندسي پزشكي1سعادت فرد حميدرضا
دوشنبه
95/11/25
اندیشه
208
B

دوشنبه
95/12/02
اندیشه
208
B

دوشنبه
95/12/09
اندیشه
208
B

دوشنبه
95/12/16
اندیشه
208
B

دوشنبه
95/12/23
اندیشه
208
B

دوشنبه
96/01/14
قلم
204
B

دوشنبه
96/01/21
اندیشه
208
B

دوشنبه
96/01/28
اندیشه
208
B

دوشنبه
96/02/04
اندیشه
208
B

دوشنبه
96/02/11
اندیشه
208
B

دوشنبه
96/02/18
اندیشه
208
B

دوشنبه
96/02/25
اندیشه
208
B
056-18-13كينزيولوژي و بيومكانيك مقدماتي 11فقیهی علیرضا
پنج شنبه
95/11/14
قلم
307
E

پنج شنبه
95/11/21
قلم
307
E

پنج شنبه
95/11/28
قلم
307
E

پنج شنبه
95/12/05
قلم
307
E

پنج شنبه
95/12/19
قلم
307
E

پنج شنبه
95/12/26
قلم
307
E

پنج شنبه
96/01/17
قلم
307
EF

پنج شنبه
96/01/24
قلم
307
EF

پنج شنبه
96/01/31
قلم
307
EF

پنج شنبه
96/02/14
قلم
309
EF

پنج شنبه
96/02/21
قلم
311
EF
057-18-13ارتزوپروتز1فقیهی علیرضا
پنج شنبه
95/11/14
قلم
307
C

پنج شنبه
95/11/21
قلم
307
C

پنج شنبه
95/11/28
قلم
307
C

پنج شنبه
95/12/05
قلم
307
C

پنج شنبه
95/12/19
قلم
307
C

پنج شنبه
95/12/26
قلم
307
C

پنج شنبه
96/01/17
قلم
307
AB

پنج شنبه
96/01/24
قلم
307
AB

پنج شنبه
96/01/31
قلم
307
CD

پنج شنبه
96/02/21
قلم
203
C
058-18-13كينزيولوژي و بيومكانيك مقدماتي 21فقیهی علیرضا
پنج شنبه
95/11/14
قلم
307
AB

پنج شنبه
95/11/21
قلم
202
A

پنج شنبه
95/11/28
قلم
202
A

پنج شنبه
95/12/05
قلم
219
A

چهارشنبه
95/12/11
قلم
312
CD

پنج شنبه
95/12/19
قلم
210
A

پنج شنبه
95/12/26
قلم
202
A

پنج شنبه
96/01/31
قلم
217
A
یکشنبه
96/01/27
قلم
311
C
یکشنبه
96/01/27
قلم
304
D

پنج شنبه
96/02/07
قلم
210
A

پنج شنبه
96/02/14
قلم
210
A

پنج شنبه
96/02/21
قلم
204
A
پنج شنبه
96/02/21
قلم
219
D

پنج شنبه
96/02/28
قلم
206
A
059-18-13مقدمه اي بر كاربرد مواد مهندسي در پزشكي1میرک محمدچهار جلسه با هماهنگی استاد
چهارشنبه
95/11/20
قلم
209
CD

شنبه
95/12/21
قلم
207
DE

چهارشنبه
96/01/16
قلم
318
CD

شنبه
96/01/19
قلم
203
CD
چهارشنبه
96/01/23
اندیشه
206
EF

شنبه
96/01/26
قلم
219
BC
066-18-13پروژه1علی نسب زهرا
شنبه
95/12/14
اندیشه
201
E

شنبه
96/01/26
قلم
پروژه
E

شنبه
96/02/09
قلم
اتاق استاد
E

شنبه
96/02/16
اندیشه
202
E
068-18-13آزمايشگاه مقاومت مصالح3غفاري فرشته
سه شنبه
96/01/15
کارگاه سوله
از مقاومت مصالح
AB

سه شنبه
96/01/29
کارگاه سوله
از مقاومت مصالح
AB

سه شنبه
96/02/12
کارگاه سوله
از مقاومت مصالح
AB

سه شنبه
96/02/19
کارگاه سوله
از مقاومت مصالح
AB

سه شنبه
96/02/26
کارگاه سوله
از مقاومت مصالح
AB
072-18-13اصول فيزيوتراپي1فقیهی علیرضا
پنج شنبه
95/11/14
قلم
204
D

پنج شنبه
95/11/21
قلم
212
D

پنج شنبه
95/11/28
قلم
204
D

پنج شنبه
95/12/05
قلم
212
D

پنج شنبه
95/12/19
قلم
212
D

پنج شنبه
95/12/26
قلم
204
D

پنج شنبه
96/01/17
قلم
212
D

پنج شنبه
96/01/24
قلم
204
D

پنج شنبه
96/02/14
قلم
پروژه
C
080-11-15محاسبات عددي1علیزاده مرتضیمشترک با روشهای محاسبات عددی مدیریت پروژه
092-15-13استاتيك و مقاومت مصالح در مهندسي پزشكي1محمدی مهدیمراجعه به برنامه بالینی
245-12-11بيوشيمي1دهقانی نعیمه
سه شنبه
95/11/19
قلم
317
BC

سه شنبه
95/12/03
قلم
317
AB

سه شنبه
95/12/17
قلم
217
AB

سه شنبه
96/01/15
قلم
217
AB

سه شنبه
96/02/19
قلم
217
AB

سه شنبه
96/02/26
قلم
204
AB
246-12-11بيوفيزيك1علی نسب زهرا
شنبه
95/11/30
قلم
317
CD

شنبه
95/12/14
قلم
317
CD

شنبه
96/01/26
قلم
317
D

شنبه
96/02/09
قلم
317
D

شنبه
96/02/16
قلم
212
D

شنبه
96/02/23
قلم
204
D
شنبه
96/02/23
اندیشه
204
E
264-13-11فيزيك عمومي 2 و آزمايشگاه1آريابد الهام
دوشنبه
95/11/25
قلم
212
A

دوشنبه
95/12/02
قلم
204
A

دوشنبه
95/12/09
قلم
204
A
دوشنبه
95/12/09
قلم
از فیزیک 2
B

دوشنبه
95/12/16
قلم
204
A
دوشنبه
95/12/16
قلم
از فیزیک 2
B

دوشنبه
95/12/23
قلم
204
A
دوشنبه
95/12/23
قلم
از فیزیک 2
B

دوشنبه
96/01/21
قلم
204
A
دوشنبه
96/01/21
قلم
از فیزیک 2
B
چهارشنبه
96/01/23
قلم
317
A

دوشنبه
96/01/28
قلم
204
A
دوشنبه
96/01/28
قلم
از فیزیک 2
B

دوشنبه
96/02/04
قلم
204
A
دوشنبه
96/02/04
قلم
از فیزیک 2
B

دوشنبه
96/02/11
قلم
204
A
دوشنبه
96/02/11
قلم
از فیزیک 2
B

دوشنبه
96/02/18
قلم
204
A
دوشنبه
96/02/18
قلم
از فیزیک 2
B

دوشنبه
96/02/25
قلم
314
AB
272-13-11فيزيك پزشكي1علی نسب زهرامشترک با مهندسی پزشکی بالینی
- - - -- **************
007-18-13اصول و كليات مديريت خدمات بهداشتي و درماني1پور محمد آناهيتا
پنج شنبه
95/11/14
قلم
308
E

پنج شنبه
95/11/21
قلم
212
E

پنج شنبه
95/11/28
قلم
308
E
پنج شنبه
95/11/28
قلم
318
D

پنج شنبه
95/12/05
قلم
212
E

پنج شنبه
96/01/24
قلم
204
EF
پنج شنبه
96/01/24
قلم
211
D

پنج شنبه
96/02/07
قلم
204
EF

پنج شنبه
96/02/14
قلم
212
EF
011-19-13 مدارهاي الكتريكي11کنار کوهی کریم
017-15-13ديناميك ماشين1طاوسي عباس
پنج شنبه
95/11/14
اندیشه
207
BC

پنج شنبه
95/11/21
اندیشه
207
BC

پنج شنبه
95/11/28
قلم
پروژه
B
پنج شنبه
95/11/28
قلم
309
C

پنج شنبه
95/12/19
قلم
اتاق استاد
BC

پنج شنبه
95/12/26
اندیشه
207
BC

پنج شنبه
96/01/24
قلم
پروژه
B
پنج شنبه
96/01/24
اندیشه
206
C

پنج شنبه
96/01/31
قلم
205
B
پنج شنبه
96/01/31
قلم
315
C

پنج شنبه
96/02/07
قلم
پروژه
B
پنج شنبه
96/02/07
اندیشه
206
C

پنج شنبه
96/02/14
قلم
پروژه
B
پنج شنبه
96/02/14
قلم
309
C

پنج شنبه
96/02/21
اندیشه
206
B
پنج شنبه
96/02/21
اندیشه
207
C

پنج شنبه
96/02/28
قلم
پروژه
B
پنج شنبه
96/02/28
قلم
302
C
017-18-13مقدمه اي بر مهندسي پزشكي زيستي1قاسمي افروز
دوشنبه
95/11/25
قلم
212
D

دوشنبه
95/12/02
قلم
212
D

دوشنبه
95/12/09
اندیشه
205
D

دوشنبه
95/12/16
قلم
212
D

دوشنبه
95/12/23
اندیشه
206
D

دوشنبه
96/01/21
قلم
212
D

دوشنبه
96/01/28
قلم
212
D

دوشنبه
96/02/04
قلم
204
D

دوشنبه
96/02/11
قلم
212
DE

دوشنبه
96/02/18
قلم
204
DE
دوشنبه
96/02/18
قلم
210
F

دوشنبه
96/02/25
قلم
216
B
022-19-13 تجزيه و تحليل سيستمها1قاسمي افروز
دوشنبه
95/11/18
قلم
203
B

دوشنبه
95/11/25
قلم
203
B

دوشنبه
95/12/02
قلم
203
B

دوشنبه
95/12/09
قلم
203
B

دوشنبه
95/12/16
قلم
203
B

دوشنبه
95/12/23
قلم
203
B

دوشنبه
96/01/21
قلم
307
AB

دوشنبه
96/01/28
قلم
307
AB

دوشنبه
96/02/04
قلم
307
AB

دوشنبه
96/02/11
قلم
203
AB

دوشنبه
96/02/18
قلم
203
B
026-15-13طراحي اجزا 11فروغی مهر بهزاد
سه شنبه
95/11/19
اندیشه
207
CD

سه شنبه
95/11/26
اندیشه
205
CD

سه شنبه
95/12/03
اندیشه
207
CD

سه شنبه
95/12/10
اندیشه
205
CD

سه شنبه
95/12/17
اندیشه
202
CD

سه شنبه
95/12/24
اندیشه
205
CD

سه شنبه
96/01/15
اندیشه
207
C
سه شنبه
96/01/15
اندیشه
204
D

سه شنبه
96/01/29
اندیشه
204
CD

سه شنبه
96/02/12
اندیشه
205
C
سه شنبه
96/02/12
اندیشه
202
DE
032-18-13فيزيولوژي و آزمايشگاه1علي برزي قائم
پنج شنبه
95/11/14
قلم
203
AB

چهارشنبه
95/11/20
قلم
206
AB

سه شنبه
95/11/26
قلم
203
AB

سه شنبه
95/12/03
قلم
203
AB

سه شنبه
95/12/10
قلم
203
AB

سه شنبه
95/12/17
قلم
203
AB

چهارشنبه
95/12/25
اندیشه
204
AB

سه شنبه
96/01/15
قلم
203
AB

چهارشنبه
96/01/30
قلم
219
AB

چهارشنبه
96/02/13
قلم
311
AB

چهارشنبه
96/02/20
قلم
207
AB

چهارشنبه
96/02/27
قلم
217
ABC
048-18-13اصول سيستمهاي راديولوژي و راديوتراپي1مهربهشتی محمد
شنبه
96/01/19
قلم
210
E

شنبه
96/01/26
قلم
210
E

شنبه
96/02/02
قلم
210
E

شنبه
96/02/09
قلم
210
E

شنبه
96/02/16
قلم
211
DE

شنبه
96/02/23
قلم
211
DEF

شنبه
96/02/30
قلم
202
DEF
066-18-13پروژه1مهربهشتی محمد
شنبه
96/01/19
قلم
203
B

شنبه
96/02/02
قلم
203
B
066-18-13پروژه1فقیهی علیرضا
چهارشنبه
95/12/11
قلم
اتاق استاد
AB

پنج شنبه
96/02/07
قلم
اتاق استاد
C

پنج شنبه
96/02/21
قلم
پروژه
C

پنج شنبه
96/02/28
قلم
اتاق استاد
C
077-11-15مدارهاي منطقي1کنار کوهی کریم
پنج شنبه
95/12/19
قلم
213
AB

پنج شنبه
95/12/26
اندیشه
104
AB

پنج شنبه
96/01/17
قلم
202
A

پنج شنبه
96/01/24
قلم
213
AB

پنج شنبه
96/01/31
قلم
318
AB

پنج شنبه
96/02/07
قلم
308
AB

پنج شنبه
96/02/14
اندیشه
204
A

پنج شنبه
96/02/21
قلم
319
ABC

پنج شنبه
96/02/28
قلم
306
ABC
091-11-15برنامه نويسي كامپيوتر1خسروی عباس
دوشنبه
95/11/18
اندیشه
105
D

دوشنبه
95/11/25
اندیشه
105
D

دوشنبه
95/12/02
اندیشه
105
D

دوشنبه
95/12/09
اندیشه
105
D

دوشنبه
95/12/16
اندیشه
105
D

دوشنبه
95/12/23
اندیشه
105
D

دوشنبه
96/01/14
اندیشه
105
D

دوشنبه
96/01/21
اندیشه
105
D

دوشنبه
96/01/28
اندیشه
105
D
پنج شنبه
96/01/31
قلم
313
A

دوشنبه
96/02/04
اندیشه
104
D

دوشنبه
96/02/11
اندیشه
105
D
پنج شنبه
96/02/14
قلم
202
E

دوشنبه
96/02/18
اندیشه
105
D

دوشنبه
96/02/25
اندیشه
105
D
091-11-15برنامه نويسي كامپيوتر2خسروی عباس
دوشنبه
95/11/18
اندیشه
105
E

دوشنبه
95/11/25
اندیشه
105
E

دوشنبه
95/12/02
اندیشه
105
E

دوشنبه
95/12/09
اندیشه
105
E

دوشنبه
95/12/16
اندیشه
105
E

دوشنبه
95/12/23
اندیشه
105
E

دوشنبه
96/01/14
اندیشه
105
E

دوشنبه
96/01/21
اندیشه
105
E

دوشنبه
96/01/28
اندیشه
105
E
پنج شنبه
96/01/31
قلم
پروژه
B

دوشنبه
96/02/04
اندیشه
104
E

دوشنبه
96/02/11
اندیشه
105
E
پنج شنبه
96/02/14
قلم
210
B

دوشنبه
96/02/18
اندیشه
105
E

دوشنبه
96/02/25
اندیشه
105
E
091-11-15برنامه نويسي كامپيوتر3خسروی عباس
سه شنبه
95/11/19
اندیشه
204
D

سه شنبه
95/11/26
اندیشه
105
D

سه شنبه
95/12/03
اندیشه
104
D

سه شنبه
95/12/10
اندیشه
105
D

سه شنبه
95/12/17
اندیشه
105
D

سه شنبه
95/12/24
اندیشه
105
D

سه شنبه
96/01/15
اندیشه
105
D

سه شنبه
96/01/29
اندیشه
105
D
پنج شنبه
96/01/31
قلم
209
C
پنج شنبه
96/01/31
قلم
پروژه
D

سه شنبه
96/02/12
اندیشه
105
D
پنج شنبه
96/02/14
قلم
209
C
پنج شنبه
96/02/14
قلم
217
D

سه شنبه
96/02/19
اندیشه
104
D

سه شنبه
96/02/26
اندیشه
105
D
091-15-13مكانيك سيالات1فروغی مهر بهزادبه برنامه مهندسی مکانیک مراجعه شود
262-13-11فيزيك عمومي 1 و آزمايشگاه1 عابد یاسمن
سه شنبه
95/11/26
قلم
204
A
سه شنبه
95/11/26
قلم
از فیریک 1
B

سه شنبه
95/12/03
قلم
204
A
سه شنبه
95/12/03
قلم
از فیزیک
B

سه شنبه
95/12/10
قلم
204
A
سه شنبه
95/12/10
قلم
از فیزیک
B

سه شنبه
95/12/17
قلم
204
A
سه شنبه
95/12/17
قلم
204
B

سه شنبه
95/12/24
قلم
204
A
سه شنبه
95/12/24
قلم
از فیزیک
B

سه شنبه
96/01/15
قلم
202
A
سه شنبه
96/01/15
قلم
از فیزیک
B

سه شنبه
96/01/29
قلم
204
A
سه شنبه
96/01/29
قلم
از فیزیک
B

سه شنبه
96/02/12
قلم
204
A
سه شنبه
96/02/12
قلم
از فیزیک
B

سه شنبه
96/02/19
قلم
204
B
296-14-11شيمي عمومي 11فرهنگ فر امینمشترک کلیه رشته های مهندسی
سه شنبه
96/01/29
اندیشه
104
C

چهارشنبه
96/02/06
قلم
205
CD

سه شنبه
96/02/12
قلم
315
D
سه شنبه
96/02/12
قلم
313
C

سه شنبه
96/02/19
اندیشه
101
CD

سه شنبه
96/02/26
اندیشه
102
CD

سه شنبه
96/03/02
اندیشه
102
CD
407-11-11رياضي عمومي 11معاني شيرازي منصوره
شنبه
95/11/09
قلم
201
CD

شنبه
95/11/16
قلم
210
CD

شنبه
95/11/23
قلم
306
CD

شنبه
95/11/30
قلم
219
CD

شنبه
95/12/07
قلم
308
CD

شنبه
95/12/14
قلم
308
CD

شنبه
96/01/19
قلم
317
CD

شنبه
96/01/26
قلم
213
CD

شنبه
96/02/02
قلم
219
C
407-11-11رياضي عمومي 11نيك بخت مريممشتر ک با 1111108
407-11-11رياضي عمومي 12معاني شيرازي منصوره
شنبه
95/11/09
قلم
203
AB

شنبه
95/11/16
قلم
203
AB

شنبه
95/11/23
قلم
202
AB

شنبه
95/11/30
قلم
202
AB

شنبه
95/12/07
قلم
202
AB

شنبه
95/12/14
قلم
202
AB

شنبه
96/01/19
قلم
202
AB

شنبه
96/01/26
قلم
202
AB

شنبه
96/02/02
قلم
203
A
408-11-11 رياضي عمومي 21سلطاني هوناز
شنبه
95/11/09
قلم
204
AB

شنبه
95/11/16
قلم
204
AB

شنبه
95/11/23
قلم
204
AB

شنبه
95/11/30
قلم
301
AB

شنبه
95/12/07
قلم
301
AB

شنبه
95/12/14
قلم
301
AB

شنبه
95/12/21
قلم
301
AB

شنبه
96/01/19
قلم
301
AB
408-11-11 رياضي عمومي 21اميري سيدناصر
شنبه
95/11/16
قلم
309
B

شنبه
95/11/23
قلم
213
B

شنبه
95/11/30
اندیشه
204
C

شنبه
95/12/07
قلم
211
B

شنبه
95/12/14
قلم
220
B

شنبه
95/12/21
قلم
310
B

شنبه
96/01/19
قلم
310
B

شنبه
96/01/26
قلم
212
B

شنبه
96/02/02
قلم
220
C

شنبه
96/02/09
قلم
309
BC

شنبه
96/02/16
قلم
211
BC

شنبه
96/02/23
قلم
204
BC
408-11-11 رياضي عمومي 21مهربهشتی محمد
409-11-11 معادلات ديفرانسيل1سلطاني رحمت
دوشنبه
95/11/11
قلم
212
AB

دوشنبه
95/11/25
قلم
211
AB

دوشنبه
95/12/09
قلم
213
AB

دوشنبه
95/12/23
قلم
213
AB

دوشنبه
96/01/21
قلم
213
AB

دوشنبه
96/01/28
قلم
211
B

دوشنبه
96/02/04
قلم
212
AB

دوشنبه
96/02/18
قلم
213
AB
409-11-11 معادلات ديفرانسيل2سلطاني رحمت
چهارشنبه
95/11/27
قلم
306
AB

چهارشنبه
95/12/11
قلم
315
AB

چهارشنبه
96/01/16
قلم
318
AB

چهارشنبه
96/01/30
قلم
318
AB

چهارشنبه
96/02/13
قلم
318
AB

چهارشنبه
96/02/20
قلم
318
BC

چهارشنبه
96/02/27
قلم
305
AB
409-11-11 معادلات ديفرانسيل3سلطاني رحمت
409-11-11 معادلات ديفرانسيل3معاني شيرازي منصوره
یکشنبه
95/12/08
اندیشه
209
A

یکشنبه
95/12/15
قلم
317
AB

یکشنبه
95/12/22
اندیشه
101
A
یکشنبه
95/12/22
اندیشه
208
B

یکشنبه
96/01/27
اندیشه
209
A

یکشنبه
96/02/03
اندیشه
208
A

یکشنبه
96/02/10
اندیشه
101
AB

یکشنبه
96/02/17
اندیشه
101
A
یکشنبه
96/02/17
اندیشه
102
B

یکشنبه
96/02/24
اندیشه
102
A
یکشنبه
96/02/24
اندیشه
102
B

یکشنبه
96/02/31
اندیشه
103
A
یکشنبه
96/02/31
اندیشه
103
B
411-11-11 رياضيات مهندسي1فلاح تفتی محمدامیر
سه شنبه
95/11/05
قلم
201
A

سه شنبه
95/11/12
قلم
201
A

سه شنبه
95/11/19
قلم
201
A

سه شنبه
95/11/26
قلم
201
A

سه شنبه
95/12/03
قلم
201
A

سه شنبه
95/12/10
قلم
201
A

سه شنبه
95/12/17
قلم
201
AB

چهارشنبه
96/01/16
قلم
201
AB

چهارشنبه
96/01/23
قلم
307
AB

چهارشنبه
96/02/20
قلم
201
ACE
411-11-11 رياضيات مهندسي2فلاح تفتی محمدامیر
یکشنبه
96/02/10
قلم
201
AB
دوشنبه
96/02/11
قلم
201
AB
چهارشنبه
96/02/13
قلم
307
AB

یکشنبه
96/02/17
قلم
201
AB
دوشنبه
96/02/18
قلم
201
AB
سه شنبه
96/02/19
قلم
201
AB
چهارشنبه
96/02/20
قلم
201
BDF
- - - -- **************
014-15-13ترموديناميك و انتقال حرارت1محمدی مهدی
پنج شنبه
95/11/14
قلم
215
DE

پنج شنبه
95/11/21
قلم
304
DE

پنج شنبه
95/11/28
قلم
304
DE

پنج شنبه
95/12/05
قلم
304
DE

پنج شنبه
95/12/19
قلم
304
DE

دوشنبه
95/12/23
قلم
318
D
دوشنبه
95/12/23
قلم
305
C

پنج شنبه
96/01/17
قلم
217
DE

پنج شنبه
96/01/24
قلم
308
D

پنج شنبه
96/01/31
قلم
308
D

پنج شنبه
96/02/07
قلم
308
D

پنج شنبه
96/02/14
قلم
308
D

پنج شنبه
96/02/21
قلم
204
D
024-18-13آناتومي1علي برزي قائم
چهارشنبه
95/11/20
قلم
207
DE

چهارشنبه
95/12/04
قلم
210
DE

چهارشنبه
95/12/18
قلم
219
DE

چهارشنبه
95/12/25
قلم
207
DE

چهارشنبه
96/01/16
قلم
210
DE

چهارشنبه
96/01/30
قلم
207
DE

چهارشنبه
96/02/13
قلم
207
DE

چهارشنبه
96/02/20
قلم
210
DEF

چهارشنبه
96/02/27
اندیشه
204
DEF
029-18-13آمار حياتي و احتمالات1صفاري ندامشترک با کد1318029
136-15-13خواص مواد مهندسي1باقری فرد سمنسا
سه شنبه
95/11/05
قلم
209
BC

سه شنبه
95/11/19
قلم
215
BC

سه شنبه
95/12/03
قلم
215
BC

سه شنبه
95/12/17
قلم
209
BC

سه شنبه
96/02/19
قلم
209
BC

سه شنبه
96/02/26
قلم
215
BC
040-18-13اصول توانبخشي و وسائل و دستگاهها1فقیهی علیرضا
پنج شنبه
95/11/21
قلم
211
B

پنج شنبه
95/11/28
قلم
219
B

پنج شنبه
95/12/05
قلم
219
B

پنج شنبه
95/12/19
قلم
219
B

پنج شنبه
95/12/26
قلم
201
B

پنج شنبه
96/01/17
قلم
203
C

پنج شنبه
96/01/24
قلم
203
C

پنج شنبه
96/01/31
قلم
201
B

پنج شنبه
96/02/07
قلم
210
B

پنج شنبه
96/02/14
قلم
202
B
چهارشنبه
96/02/13
قلم
پروژه
CD

پنج شنبه
96/02/21
قلم
201
B
چهارشنبه
96/02/20
قلم
پروژه
CD

پنج شنبه
96/02/28
قلم
206
B
136-15-13خواص مواد مهندسي1باقری فرد سمنسامراجعه شود به برنامه رشته مهندسی اجرایی
136-15-13خواص مواد مهندسي1خلیل پور حمید
چهارشنبه
95/11/13
قلم
213
AB

چهارشنبه
95/11/20
قلم
220
AB

چهارشنبه
95/11/27
قلم
213
AB

چهارشنبه
95/12/04
قلم
302
A
چهارشنبه
95/12/04
قلم
309
B

چهارشنبه
95/12/18
قلم
309
A
چهارشنبه
95/12/18
قلم
302
B

چهارشنبه
96/01/16
قلم
312
AB

چهارشنبه
96/01/30
قلم
213
A
چهارشنبه
96/01/30
قلم
210
B

چهارشنبه
96/02/20
قلم
204
B
چهارشنبه
96/02/20
قلم
309
A
052-18-13زبان تخصصي مهندسي پزشكي1مهربهشتی محمد
شنبه
95/11/16
قلم
204
D

شنبه
95/11/23
قلم
204
D

شنبه
95/11/30
قلم
204
D

شنبه
95/12/07
قلم
204
D

شنبه
95/12/14
قلم
314
D

شنبه
95/12/21
قلم
211
D

شنبه
96/01/19
قلم
211
D

شنبه
96/01/26
قلم
204
D

شنبه
96/02/02
قلم
204
D

شنبه
96/02/09
قلم
204
D
شنبه
96/02/09
قلم
301
F
017-15-13ديناميك ماشين1طاوسي عباس
پنج شنبه
95/11/14
اندیشه
207
BC

پنج شنبه
95/11/21
اندیشه
207
BC

پنج شنبه
95/11/28
قلم
پروژه
B
پنج شنبه
95/11/28
قلم
309
C

پنج شنبه
95/12/19
قلم
اتاق استاد
BC

پنج شنبه
95/12/26
اندیشه
207
BC

پنج شنبه
96/01/24
قلم
پروژه
B
پنج شنبه
96/01/24
اندیشه
206
C

پنج شنبه
96/01/31
قلم
205
B
پنج شنبه
96/01/31
قلم
315
C

پنج شنبه
96/02/07
قلم
پروژه
B
پنج شنبه
96/02/07
اندیشه
206
C

پنج شنبه
96/02/14
قلم
پروژه
B
پنج شنبه
96/02/14
قلم
309
C

پنج شنبه
96/02/21
اندیشه
206
B
پنج شنبه
96/02/21
اندیشه
207
C

پنج شنبه
96/02/28
قلم
پروژه
B
پنج شنبه
96/02/28
قلم
302
C
019-19-13الكترونيك 11قائدشرفي مزدكمشترک با رشته برق گرایش الکترونیک
091-15-13مكانيك سيالات1فروغی مهر بهزاد
سه شنبه
95/11/19
اندیشه
207
AB

سه شنبه
95/11/26
اندیشه
207
AB

سه شنبه
95/12/03
اندیشه
207
AB

سه شنبه
95/12/10
اندیشه
207
AB

سه شنبه
95/12/17
اندیشه
207
AB

سه شنبه
95/12/24
اندیشه
207
AB

سه شنبه
96/01/15
اندیشه
207
AB

سه شنبه
96/01/29
اندیشه
207
AB

سه شنبه
96/02/12
اندیشه
207
AB
026-15-13طراحي اجزا 11فروغی مهر بهزاد
سه شنبه
95/11/19
اندیشه
207
CD

سه شنبه
95/11/26
اندیشه
205
CD

سه شنبه
95/12/03
اندیشه
207
CD

سه شنبه
95/12/10
اندیشه
205
CD

سه شنبه
95/12/17
اندیشه
202
CD

سه شنبه
95/12/24
اندیشه
205
CD

سه شنبه
96/01/15
اندیشه
207
C
سه شنبه
96/01/15
اندیشه
204
D

سه شنبه
96/01/29
اندیشه
204
CD

سه شنبه
96/02/12
اندیشه
205
C
سه شنبه
96/02/12
اندیشه
202
DE
019-19-13الكترونيك 11قائدشرفي مزدكمشترک باالکترونیک 1مهنسی پزشکی بالینی
048-18-13اصول سيستمهاي راديولوژي و راديوتراپي1مهربهشتی محمد
شنبه
96/01/19
قلم
210
E

شنبه
96/01/26
قلم
210
E

شنبه
96/02/02
قلم
210
E

شنبه
96/02/09
قلم
210
E

شنبه
96/02/16
قلم
211
DE

شنبه
96/02/23
قلم
211
DEF

شنبه
96/02/30
قلم
202
DEF
092-15-13استاتيك و مقاومت مصالح در مهندسي پزشكي1محمدی مهدی
پنج شنبه
96/01/24
قلم
212
EF

پنج شنبه
96/01/31
قلم
215
EF

پنج شنبه
96/02/07
قلم
211
EF

پنج شنبه
96/02/14
قلم
219
EF

پنج شنبه
96/02/21
قلم
211
EF
چهارشنبه
96/02/20
قلم
اتاق استاد
DE

پنج شنبه
96/02/28
قلم
211
EF
080-11-15محاسبات عددي1علیزاده مرتضی
یکشنبه
95/11/17
اندیشه
206
D

یکشنبه
95/11/24
اندیشه
206
D

یکشنبه
95/12/01
اندیشه
206
D

یکشنبه
95/12/08
اندیشه
206
D

یکشنبه
95/12/15
اندیشه
206
D

یکشنبه
95/12/22
اندیشه
206
D

یکشنبه
96/01/20
اندیشه
206
D

یکشنبه
96/01/27
اندیشه
206
D

یکشنبه
96/02/03
اندیشه
206
D

یکشنبه
96/02/10
اندیشه
206
D

یکشنبه
96/02/17
قلم
309
D
080-11-15محاسبات عددي2علیزاده مرتضی
یکشنبه
95/11/17
اندیشه
206
E

یکشنبه
95/11/24
اندیشه
206
E

یکشنبه
95/12/01
اندیشه
206
E

یکشنبه
95/12/08
اندیشه
206
E

یکشنبه
95/12/15
اندیشه
206
E

یکشنبه
95/12/22
اندیشه
206
E

یکشنبه
96/01/20
اندیشه
206
E

یکشنبه
96/01/27
اندیشه
206
E

یکشنبه
96/02/03
اندیشه
206
E

یکشنبه
96/02/10
اندیشه
206
E

یکشنبه
96/02/17
قلم
312
E
050-18-13تجهيزات عمومي بيمارستانها و كلينيك هاي پزشكي1مهربهشتی محمد
شنبه
95/12/21
اندیشه
104
C

شنبه
96/01/19
قلم
308
C

شنبه
96/01/26
اندیشه
104
C

شنبه
96/02/02
قلم
203
C

شنبه
96/02/09
اندیشه
103
C

شنبه
96/02/16
اندیشه
102
C
شنبه
96/02/16
قلم
210
F

شنبه
96/02/23
اندیشه
104
C

شنبه
96/02/30
اندیشه
104
C
048-18-13اصول سيستمهاي راديولوژي و راديوتراپي1مهربهشتی محمدمشترک با پزشکی بالینی
024-18-13آناتومي1علي برزي قائم
چهارشنبه
95/11/20
قلم
201
C

سه شنبه
95/11/26
قلم
203
CD

چهارشنبه
95/12/04
قلم
203
C

سه شنبه
95/12/10
قلم
203
CD

چهارشنبه
95/12/18
قلم
203
C
سه شنبه
95/12/17
قلم
215
D
سه شنبه
95/12/17
قلم
210
C

سه شنبه
95/12/24
قلم
203
CD

چهارشنبه
96/01/16
قلم
203
C
091-15-13مكانيك سيالات1فروغی مهر بهزادبه برنامه مهندسی مکانیک مراجعه شود
019-19-13الكترونيك 11قائدشرفي مزدك
سه شنبه
95/12/10
قلم
308
E

سه شنبه
95/12/17
قلم
308
E

سه شنبه
95/12/24
قلم
308
E

سه شنبه
96/01/15
قلم
204
F

سه شنبه
96/01/29
قلم
204
F

سه شنبه
96/02/12
قلم
204
F

سه شنبه
96/02/19
قلم
204
F

سه شنبه
96/02/26
قلم
204
F
026-15-13طراحي اجزا 11فروغی مهر بهزادبه برنامه مهندسی مکانیک مراجعه شود
272-13-11فيزيك پزشكي1علی نسب زهرا
شنبه
95/11/23
اندیشه
204
BC

شنبه
95/11/30
اندیشه
204
B

شنبه
95/12/14
اندیشه
204
B

شنبه
96/01/26
اندیشه
204
BC

شنبه
96/02/09
اندیشه
204
BC

شنبه
96/02/16
قلم
212
BC
شنبه
96/02/16
اندیشه
101
A

شنبه
96/02/23
قلم
212
BC