دانشگاه پیام نور - مرکز شیراز
برنامه کلاسی
نیمسال اول 96-95
مهندسي برق - گرايش الكترونيك ورودی قبل از 93
 جستجوی درس         F:18-20    E:16-18   D:14-16   C:12-14    B:10-12    A:8-10  
کد درس نام درس گروه استادتوضیحاتهفته
1
هفته
2
هفته
3
هفته
4
هفته
5
هفته
6
هفته
7
هفته
8
هفته
9
هفته
10
هفته
11
هفته
12
هفته
13
هفته
14
هفته
15
هفته
16
016-19-13آزمايشگاه اندازه گيري و مدار 12فلاح تفتی محمدامیرتجمیع برق
شنبه
95/11/23
قلم
از مدار 2 / کارگاه برق / رباتیک
AB

شنبه
95/11/30
قلم
از مدار 2 / کارگاه برق / رباتیک
AB

شنبه
95/12/07
قلم
از مدار 2 / کارگاه برق / رباتیک
AB

شنبه
96/02/23
قلم
از مدار 2 / کارگاه برق / رباتیک
CD
016-19-13آزمايشگاه اندازه گيري و مدار 13فلاح تفتی محمدامیرهمزمان با گروه2 برگزار میگردد
017-19-13ماشين هاي الكتريكي 11احراري نوري مهديمشترک با مهندسی پزشکی بالینی ماشین الکتریکی مستقیم ومتناوب
025-19-13آزمايشگاه الكترونيك 12پیروزمند ریحانهتجمیع برق
دوشنبه
95/11/25
قلم
از مدار 2 / کارگاه برق / رباتیک
B

دوشنبه
95/12/02
قلم
از مدار 2 / کارگاه برق / رباتیک
B

دوشنبه
95/12/09
قلم
از مدار 2 / کارگاه برق / رباتیک
B

دوشنبه
95/12/16
قلم
از مدار 2 / کارگاه برق / رباتیک
B

دوشنبه
95/12/23
قلم
از مدار 2 / کارگاه برق / رباتیک
B

دوشنبه
96/01/21
قلم
از مدار 2 / کارگاه برق / رباتیک
B

دوشنبه
96/01/28
قلم
از مدار 2 / کارگاه برق / رباتیک
B

دوشنبه
96/02/04
قلم
از مدار 2 / کارگاه برق / رباتیک
B

دوشنبه
96/02/11
قلم
از مدار 2 / کارگاه برق / رباتیک
B

دوشنبه
96/02/18
قلم
از مدار 2 / کارگاه برق / رباتیک
B

دوشنبه
96/02/25
قلم
از مدار1
B
025-19-13آزمايشگاه الكترونيك 13پیروزمند ریحانه
دوشنبه
95/11/25
قلم
از مدار 2 / کارگاه برق / رباتیک
A

دوشنبه
95/12/02
قلم
از مدار 2 / کارگاه برق / رباتیک
A

دوشنبه
95/12/09
قلم
از مدار 2 / کارگاه برق / رباتیک
A

دوشنبه
95/12/16
قلم
از مدار 2 / کارگاه برق / رباتیک
A

دوشنبه
95/12/23
قلم
از مدار 2 / کارگاه برق / رباتیک
A

دوشنبه
96/01/21
قلم
از مدار 2 / کارگاه برق / رباتیک
A

دوشنبه
96/01/28
قلم
از مدار 2 / کارگاه برق / رباتیک
A

دوشنبه
96/02/04
قلم
از مدار 2 / کارگاه برق / رباتیک
A

دوشنبه
96/02/11
قلم
از مدار 2 / کارگاه برق / رباتیک
A

دوشنبه
96/02/18
قلم
از مدار 2 / کارگاه برق / رباتیک
A

دوشنبه
96/02/25
قلم
از مدار1
A
044-19-13آزمايشگاه الكترونيك 21قائدشرفي مزدكکلیه گرایشها
سه شنبه
95/11/26
قلم
از مدار1
A

سه شنبه
95/12/03
قلم
از مدار1
A

سه شنبه
95/12/10
قلم
از مدار1
A

سه شنبه
95/12/17
قلم
از مدار1
A

سه شنبه
95/12/24
قلم
از مدار1
A

سه شنبه
96/01/15
قلم
از مدار1
A

سه شنبه
96/01/29
قلم
از مدار1
A

سه شنبه
96/02/12
قلم
از مدار1
A

سه شنبه
96/02/19
قلم
از مدار1
A

سه شنبه
96/02/26
قلم
از مدار1
A
044-19-13آزمايشگاه الكترونيك 22قائدشرفي مزدكکلیه گرایشها
سه شنبه
95/11/26
قلم
از مدار1
B

سه شنبه
95/12/03
قلم
از مدار1
B

سه شنبه
95/12/10
قلم
از مدار1
B

سه شنبه
95/12/17
قلم
از مدار1
B

سه شنبه
95/12/24
قلم
از مدار1
B

سه شنبه
96/01/15
قلم
از مدار1
B

سه شنبه
96/01/29
قلم
از مدار1
B

سه شنبه
96/02/12
قلم
از مدار1
B

سه شنبه
96/02/19
قلم
از مدار1
B

سه شنبه
96/02/26
قلم
از مدار1
B
065-19-13آزمايشگاه الكترونيك 31قائدشرفي مزدك
سه شنبه
95/11/26
قلم
از مدار1
C

سه شنبه
95/12/03
قلم
از مدار1
C

سه شنبه
95/12/10
قلم
از مدار1
C

سه شنبه
95/12/17
قلم
از مدار1
C

سه شنبه
95/12/24
قلم
از مدار1
C

سه شنبه
96/01/15
قلم
از مدار1
C

سه شنبه
96/01/29
قلم
از مدار1
C

سه شنبه
96/02/12
قلم
از مدار1
C

سه شنبه
96/02/19
قلم
از مدار1
C

سه شنبه
96/02/26
قلم
از مدار1
C
086-11-15آزمايشگاه مدارهاي منطقي4جوکار محمد باقرکلیه گرایشها
چهارشنبه
95/12/18
قلم
از مدار 2 / کارگاه برق / رباتیک
C

چهارشنبه
95/12/25
قلم
از مدار 2 / کارگاه برق / رباتیک
C

چهارشنبه
96/01/16
قلم
از مدار 2 / کارگاه برق / رباتیک
C

چهارشنبه
96/01/23
قلم
از مدار 2 / کارگاه برق / رباتیک
C

چهارشنبه
96/01/30
قلم
از مدار 2 / کارگاه برق / رباتیک
C

چهارشنبه
96/02/06
قلم
از مدار 2 / کارگاه برق / رباتیک
C

چهارشنبه
96/02/13
قلم
از مدار 2 / کارگاه برق / رباتیک
C

چهارشنبه
96/02/20
قلم
از مدار 2 / کارگاه برق / رباتیک
C

چهارشنبه
96/02/27
قلم
از مدار 2 / کارگاه برق / رباتیک
C
094-11-15آزمايشگاه معماري كامپيوتر1قائدشرفي مزدكکلیه گرایشها
سه شنبه
95/11/26
قلم
از مدار1
D

سه شنبه
95/12/03
قلم
از مدار1
D

سه شنبه
95/12/10
قلم
از مدار1
D

سه شنبه
95/12/17
قلم
از مدار1
D

سه شنبه
95/12/24
قلم
از مدار1
D

سه شنبه
96/01/15
قلم
از مدار1
D

سه شنبه
96/01/29
قلم
از مدار1
D

سه شنبه
96/02/12
قلم
از مدار1
D

سه شنبه
96/02/19
قلم
از مدار1
D

سه شنبه
96/02/26
قلم
از مدار1
D
096-19-13آزمايشگاه تكنيك پالس1نصر اصفهانی شیرین
چهارشنبه
95/12/25
کارگاه سوله
ازمدار مخابراتی / تکنیک پالس
A

چهارشنبه
96/01/16
کارگاه سوله
ازمدار مخابراتی / تکنیک پالس
A

چهارشنبه
96/01/23
کارگاه سوله
ازمدار مخابراتی / تکنیک پالس
A

چهارشنبه
96/01/30
کارگاه سوله
ازمدار مخابراتی / تکنیک پالس
A

چهارشنبه
96/02/06
کارگاه سوله
ازمدار مخابراتی / تکنیک پالس
A

چهارشنبه
96/02/13
کارگاه سوله
ازمدار مخابراتی / تکنیک پالس
A

چهارشنبه
96/02/20
کارگاه سوله
ازمدار مخابراتی / تکنیک پالس
A

چهارشنبه
96/02/27
کارگاه سوله
ازمدار مخابراتی / تکنیک پالس
A
چهارشنبه
96/02/27
قلم
215
D
258-13-11فيزيك عمومي 12گلستاني زاده سيده طاهرهگروه مهندسی بجز شیمی وپزشکی
یکشنبه
95/12/08
قلم
212
A

یکشنبه
95/12/15
قلم
212
A

یکشنبه
95/12/22
قلم
212
A

یکشنبه
96/01/20
قلم
212
A

یکشنبه
96/01/27
قلم
212
A

یکشنبه
96/02/03
قلم
212
A

یکشنبه
96/02/10
قلم
314
A

یکشنبه
96/02/17
قلم
314
A

یکشنبه
96/02/24
قلم
314
A
259-13-11فيزيك عمومي 21امانت بنت الهدیگروه مهندسی بجز پزشکی وشیمی
یکشنبه
95/12/08
قلم
212
C

یکشنبه
95/12/15
قلم
212
C

یکشنبه
95/12/22
قلم
212
C

یکشنبه
96/01/20
قلم
212
C

یکشنبه
96/01/27
قلم
212
C

یکشنبه
96/02/03
قلم
212
C

یکشنبه
96/02/10
قلم
314
C

یکشنبه
96/02/17
قلم
314
C

یکشنبه
96/02/24
قلم
314
C
259-13-11فيزيك عمومي 22گلستاني زاده سيده طاهرهگروه مهندسی بجز پزشکی وشیمی
یکشنبه
95/12/08
قلم
212
B

یکشنبه
95/12/15
قلم
204
B

یکشنبه
95/12/22
قلم
204
B

یکشنبه
96/01/20
قلم
204
B

یکشنبه
96/01/27
قلم
204
B

یکشنبه
96/02/03
قلم
212
B

یکشنبه
96/02/10
قلم
212
B

یکشنبه
96/02/17
قلم
212
B

یکشنبه
96/02/24
قلم
212
B
260-13-11آزمايشگاه فيزيك 13خيراتي طاهرهکلیه گرایشها
چهارشنبه
95/12/18
قلم
از فیریک 1
C

چهارشنبه
95/12/25
قلم
از فیریک 1
C

چهارشنبه
96/01/16
قلم
از فیریک 1
C

چهارشنبه
96/01/23
قلم
از فیریک 1
C

چهارشنبه
96/01/30
قلم
از فیریک 1
C

چهارشنبه
96/02/06
قلم
از فیریک 1
C

چهارشنبه
96/02/13
قلم
از فیریک 1
C

چهارشنبه
96/02/20
قلم
از فیریک 1
C
260-13-11آزمايشگاه فيزيك 14تقی پور ساغرکلیه گرایشها
چهارشنبه
95/12/18
قلم
از فیریک 1
A

چهارشنبه
95/12/25
قلم
از فیریک 1
A

چهارشنبه
96/01/16
قلم
از فیریک 1
A

چهارشنبه
96/01/23
قلم
از فیریک 1
A

چهارشنبه
96/01/30
قلم
از فیریک 1
A

چهارشنبه
96/02/06
قلم
از فیریک 1
A

چهارشنبه
96/02/13
قلم
از فیریک 1
A

چهارشنبه
96/02/20
قلم
از فیریک 1
A

چهارشنبه
96/02/27
قلم
از فیریک 1
A
263-13-11آزمايشگاه فيزيك 21جعفری سید جلال گروه مهندسی
پنج شنبه
95/12/05
قلم
از فیزیک 2
A

پنج شنبه
95/12/19
قلم
از فیزیک 2
A

پنج شنبه
96/01/17
قلم
از فیزیک 2
A

پنج شنبه
96/01/24
قلم
از فیزیک 2
A

پنج شنبه
96/01/31
قلم
از فیزیک 2
A

پنج شنبه
96/02/07
قلم
از فیزیک 2
A

پنج شنبه
96/02/14
قلم
از فیزیک 2
A

پنج شنبه
96/02/21
قلم
از فیزیک 2
A
263-13-11آزمايشگاه فيزيك 23امین زهرا کلیه گرایشها
شنبه
95/12/07
قلم
از فیزیک 2
A

شنبه
95/12/14
قلم
از فیزیک 2
A

شنبه
95/12/21
قلم
از فیزیک 2
A

شنبه
96/01/19
قلم
از فیزیک 2
A

شنبه
96/01/26
قلم
از فیزیک 2
A

شنبه
96/02/02
قلم
از فیزیک 2
A

شنبه
96/02/09
قلم
از فیزیک 2
A

شنبه
96/02/16
قلم
از فیزیک 2
A
263-13-11آزمايشگاه فيزيك 29آريابد الهامگروه مهندسی
دوشنبه
95/12/09
قلم
از فیزیک
D

دوشنبه
95/12/16
قلم
از مدار 2 / کارگاه برق / رباتیک
D

دوشنبه
95/12/23
قلم
از مدار 2 / کارگاه برق / رباتیک
D

دوشنبه
96/01/21
قلم
از فیزیک
D

دوشنبه
96/01/28
قلم
از فیزیک
D

دوشنبه
96/02/04
قلم
از فیزیک
D

دوشنبه
96/02/11
قلم
از فیزیک
D

دوشنبه
96/02/18
قلم
از فیزیک
D
280-13-11فيزيك مدرن1 عابد یاسمن
سه شنبه
95/12/17
قلم
219
C

سه شنبه
95/12/24
قلم
317
C

سه شنبه
96/01/15
اندیشه
204
C

پنج شنبه
96/01/24
قلم
213
C

چهارشنبه
96/02/06
قلم
316
C
- - - -- **************
008-19-13كارگاه عمومي4جعفری محمدرضا
یکشنبه
95/12/15
کارگاه سوله
کارگاه ماشین ابزار
D

یکشنبه
95/12/22
کارگاه سوله
کارگاه ماشین ابزار
D

یکشنبه
96/01/20
کارگاه سوله
کارگاه ماشین ابزار
D

یکشنبه
96/01/27
کارگاه سوله
کارگاه ماشین ابزار
D

یکشنبه
96/02/03
کارگاه سوله
کارگاه ماشین ابزار
D

یکشنبه
96/02/10
کارگاه سوله
کارگاه ماشین ابزار
D

یکشنبه
96/02/17
کارگاه سوله
کارگاه ماشین ابزار
D

یکشنبه
96/02/24
کارگاه سوله
کارگاه ماشین ابزار
D
008-19-13كارگاه عمومي5جعفری محمدرضا
یکشنبه
95/12/15
کارگاه سوله
کارگاه ماشین ابزار
E

یکشنبه
95/12/22
کارگاه سوله
کارگاه ماشین ابزار
E

یکشنبه
96/01/20
کارگاه سوله
کارگاه ماشین ابزار
E

یکشنبه
96/01/27
کارگاه سوله
کارگاه ماشین ابزار
E

یکشنبه
96/02/03
کارگاه سوله
کارگاه ماشین ابزار
E

یکشنبه
96/02/10
کارگاه سوله
کارگاه ماشین ابزار
E

یکشنبه
96/02/17
کارگاه سوله
کارگاه ماشین ابزار
E

یکشنبه
96/02/24
کارگاه سوله
کارگاه ماشین ابزار
E
008-19-13كارگاه عمومي6جعفری محمدرضاهمزمان با گروه 5
008-19-13 كارگاه عمومي6نعیمی نسب عرفان
پنج شنبه
95/12/26
کارگاه سوله
کارگاه ماشین ابزار
A

پنج شنبه
96/01/17
کارگاه سوله
کارگاه ماشین ابزار
A

پنج شنبه
96/01/24
کارگاه سوله
کارگاه ماشین ابزار
A

پنج شنبه
96/01/31
کارگاه سوله
کارگاه ماشین ابزار
A

پنج شنبه
96/02/07
کارگاه سوله
کارگاه ماشین ابزار
A

پنج شنبه
96/02/14
کارگاه سوله
کارگاه ماشین ابزار
A

پنج شنبه
96/02/21
کارگاه سوله
کارگاه ماشین ابزار
A

پنج شنبه
96/02/28
کارگاه سوله
کارگاه ماشین ابزار
A
011-19-13 مدارهاي الكتريكي11کنار کوهی کریم
013-19-13 الكترومغناطيس1فلاح تفتی محمدامیر
یکشنبه
95/11/03
قلم
204
AB

یکشنبه
95/11/10
قلم
213
AB

یکشنبه
95/11/17
قلم
211
AB

یکشنبه
95/11/24
قلم
211
AB

یکشنبه
95/12/01
قلم
211
AB

یکشنبه
95/12/08
قلم
211
B
یکشنبه
95/12/08
قلم
312
A

یکشنبه
95/12/15
قلم
204
A
چهارشنبه
95/12/18
قلم
201
A

چهارشنبه
96/02/27
قلم
201
ABCD
015-19-13 كارگاه برق1جوکار محمد باقرتجمیع برق
چهارشنبه
95/11/06
قلم
از مدار 2 / کارگاه برق / رباتیک
B

چهارشنبه
95/11/13
قلم
از مدار 2 / کارگاه برق / رباتیک
B

چهارشنبه
95/11/20
قلم
از مدار 2 / کارگاه برق / رباتیک
B

چهارشنبه
95/11/27
قلم
از مدار 2 / کارگاه برق / رباتیک
B

چهارشنبه
95/12/04
قلم
از مدار 2 / کارگاه برق / رباتیک
B

چهارشنبه
95/12/11
قلم
از مدار 2 / کارگاه برق / رباتیک
B
015-19-13 كارگاه برق2جوکار محمد باقرتجمیع برق
چهارشنبه
95/11/06
قلم
از مدار 2 / کارگاه برق / رباتیک
C

چهارشنبه
95/11/13
قلم
از مدار 2 / کارگاه برق / رباتیک
C

چهارشنبه
95/11/20
قلم
از مدار 2 / کارگاه برق / رباتیک
C

چهارشنبه
95/11/27
قلم
از مدار 2 / کارگاه برق / رباتیک
C

چهارشنبه
95/12/04
قلم
از مدار 2 / کارگاه برق / رباتیک
C

چهارشنبه
95/12/11
قلم
از مدار 2 / کارگاه برق / رباتیک
C
016-19-13آزمايشگاه اندازه گيري و مدار 13فلاح تفتی محمدامیرهمزمان با گروه 2
018-19-13 مدارهاي الكتريكي 21جوانمردی حمید رضامشترک با برق گرایش کنترل
018-19-13 مدارهاي الكتريكي 21جوانمردی حمید رضا
سه شنبه
95/11/19
قلم
307
DE

سه شنبه
95/12/03
قلم
307
DE

سه شنبه
95/12/10
قلم
213
D

سه شنبه
95/12/17
قلم
307
CD

سه شنبه
95/12/24
قلم
308
D

سه شنبه
96/01/15
قلم
307
DE

سه شنبه
96/01/29
قلم
307
DE

سه شنبه
96/02/12
قلم
307
DE

سه شنبه
96/02/19
قلم
211
DE

سه شنبه
96/02/26
قلم
308
DE
022-19-13 تجزيه و تحليل سيستمها1قاسمي افروز
دوشنبه
95/11/18
قلم
203
B

دوشنبه
95/11/25
قلم
203
B

دوشنبه
95/12/02
قلم
203
B

دوشنبه
95/12/09
قلم
203
B

دوشنبه
95/12/16
قلم
203
B

دوشنبه
95/12/23
قلم
203
B

دوشنبه
96/01/21
قلم
307
AB

دوشنبه
96/01/28
قلم
307
AB

دوشنبه
96/02/04
قلم
307
AB

دوشنبه
96/02/11
قلم
203
AB

دوشنبه
96/02/18
قلم
203
B
024-19-13 زبان تخصصي1مهربهشتی محمد
025-19-13 آزمايشگاه الكترونيك 11پیروزمند ریحانهتجمیع برق
025-19-13آزمايشگاه الكترونيك 11جوکار محمد باقر
چهارشنبه
95/12/18
قلم
از مدار 2 / کارگاه برق / رباتیک
B

چهارشنبه
95/12/25
قلم
از مدار 2 / کارگاه برق / رباتیک
B

چهارشنبه
96/01/16
قلم
از مدار 2 / کارگاه برق / رباتیک
B

چهارشنبه
96/01/23
قلم
از مدار 2 / کارگاه برق / رباتیک
B

چهارشنبه
96/01/30
قلم
از مدار 2 / کارگاه برق / رباتیک
B

چهارشنبه
96/02/06
قلم
از مدار 2 / کارگاه برق / رباتیک
B

چهارشنبه
96/02/13
قلم
از مدار 2 / کارگاه برق / رباتیک
B

چهارشنبه
96/02/20
قلم
از مدار 2 / کارگاه برق / رباتیک
B

چهارشنبه
96/02/27
قلم
از مدار 2 / کارگاه برق / رباتیک
B
026-19-13نقشه كشي صنعتي1زرمهی شهر بابک صادق
شنبه
95/11/09
قلم
308
CD

شنبه
95/11/16
قلم
307
CD

شنبه
95/11/23
قلم
307
CD

شنبه
95/11/30
قلم
307
CD

شنبه
95/12/07
قلم
307
CD

شنبه
95/12/14
قلم
307
CD

شنبه
96/01/26
قلم
307
CD

شنبه
96/02/02
قلم
307
CD
026-19-13نقشه كشي صنعتي2زرمهی شهر بابک صادقجهت بقیه 8 جلسه دیگر با استاد هماهنگ گردد
شنبه
96/01/19
قلم
219
C
شنبه
96/01/19
قلم
219
D

شنبه
96/02/09
قلم
312
CD

شنبه
96/02/16
قلم
219
CD

شنبه
96/02/23
قلم
219
CD

شنبه
96/02/30
قلم
219
CD
شنبه
96/02/30
قلم
219
EF
039-19-13آزمايشگاه سيستم هاي كنترل خطي1ميرزايي سيد عليرضا
یکشنبه
95/11/10
اندیشه
کارگاه کامپیوتر3
CD

یکشنبه
95/11/17
اندیشه
کارگاه کامپیوتر3
CD

یکشنبه
95/12/08
اندیشه
کارگاه کامپیوتر3
C

یکشنبه
95/12/15
اندیشه
کارگاه کامپیوتر3
C

یکشنبه
96/01/20
اندیشه
کارگاه کامپیوتر3
C

یکشنبه
96/01/27
اندیشه
کارگاه کامپیوتر3
C

یکشنبه
96/02/03
اندیشه
کارگاه کامپیوتر3
CD
یکشنبه
96/02/03
غدیر
401
ABCD

یکشنبه
96/02/10
اندیشه
کارگاه کامپیوتر3
CD
یکشنبه
96/02/10
قلم
205
AB
039-19-13آزمايشگاه سيستم هاي كنترل خطي2کیهان اصل داریوش
پنج شنبه
95/11/28
اندیشه
کارگاه کامپیوتر3
AB

یکشنبه
95/12/08
قلم
205
AB

چهارشنبه
95/12/18
قلم
205
AB

پنج شنبه
95/12/26
اندیشه
کارگاه کامپیوتر3
AB

پنج شنبه
96/01/17
اندیشه
کارگاه کامپیوتر3
AB

پنج شنبه
96/02/14
اندیشه
کارگاه کامپیوتر3
AB

پنج شنبه
96/02/28
اندیشه
کارگاه کامپیوتر3
AB
039-19-13آزمايشگاه سيستم هاي كنترل خطي3پیروزمند ریحانه
دوشنبه
95/12/02
اندیشه
کارگاه کامپیوتر3
E

دوشنبه
95/12/23
اندیشه
کارگاه کامپیوتر3
E

پنج شنبه
96/01/17
اندیشه
کارگاه کامپیوتر3
CD

پنج شنبه
96/01/24
اندیشه
کارگاه کامپیوتر3
CD

پنج شنبه
96/02/07
اندیشه
کارگاه کامپیوتر3
CD

پنج شنبه
96/02/28
اندیشه
کارگاه کامپیوتر3
CD
039-19-13آزمايشگاه سيستم هاي كنترل خطي4پیروزمند ریحانه
پنج شنبه
95/11/28
اندیشه
کارگاه کامپیوتر3
CD

پنج شنبه
95/12/19
اندیشه
کارگاه کامپیوتر3
CD

پنج شنبه
96/01/31
اندیشه
کارگاه کامپیوتر3
CD

پنج شنبه
96/02/14
اندیشه
کارگاه کامپیوتر3
CD

پنج شنبه
96/02/21
اندیشه
کارگاه کامپیوتر3
CD
039-19-13آزمايشگاه سيستم هاي كنترل خطي5کیهان اصل داریوشهمزمان با گروه 2
044-19-13آزمايشگاه الكترونيك 23نظام طاهرهمشترک با برق
چهارشنبه
95/12/04
قلم
از مدار 2 / کارگاه برق / رباتیک
E

چهارشنبه
95/12/11
قلم
از مدار 2 / کارگاه برق / رباتیک
E

چهارشنبه
95/12/18
قلم
از مدار 2 / کارگاه برق / رباتیک
E

چهارشنبه
95/12/25
قلم
از مدار 2 / کارگاه برق / رباتیک
E

چهارشنبه
96/01/16
قلم
از مدار 2 / کارگاه برق / رباتیک
E

چهارشنبه
96/01/23
قلم
از مدار 2 / کارگاه برق / رباتیک
E

چهارشنبه
96/01/30
قلم
از مدار 2 / کارگاه برق / رباتیک
E

چهارشنبه
96/02/06
قلم
از مدار 2 / کارگاه برق / رباتیک
E

چهارشنبه
96/02/13
قلم
از مدار 2 / کارگاه برق / رباتیک
E

چهارشنبه
96/02/20
قلم
از مدار 2 / کارگاه برق / رباتیک
E
045-19-13 الكترونيك صنعتي1نصر اصفهانی شیرین
چهارشنبه
96/01/16
قلم
211
E

چهارشنبه
96/01/23
قلم
213
E

چهارشنبه
96/01/30
قلم
203
EF

چهارشنبه
96/02/06
قلم
212
EF

چهارشنبه
96/02/13
قلم
204
EF

چهارشنبه
96/02/20
قلم
212
EF

چهارشنبه
96/02/27
قلم
211
EF
048-19-13سيستمهاي كنترل خطي1کیهان اصل داریوش
چهارشنبه
95/11/27
قلم
211
D

چهارشنبه
95/12/04
قلم
211
D

چهارشنبه
95/12/11
قلم
207
D

چهارشنبه
95/12/18
قلم
204
D
چهارشنبه
95/12/18
قلم
313
C

چهارشنبه
95/12/25
قلم
220
D

چهارشنبه
96/01/16
قلم
207
D

چهارشنبه
96/01/23
قلم
220
D

چهارشنبه
96/01/30
قلم
313
D

چهارشنبه
96/02/06
قلم
304
D

چهارشنبه
96/02/13
قلم
304
D

چهارشنبه
96/02/20
قلم
304
D

چهارشنبه
96/02/27
قلم
204
D
049-19-13 بررسي سيستمهاي قدرت 11کیهان اصل داریوشمشترک با برق کنترل درس تحلیل سیستم
051-19-13آزمايشگاه ماشين هاي الكتريكي 11حیدری حمید
چهارشنبه
95/12/11
کارگاه سوله
ازماشین / الکترونیک صنعتی
C

چهارشنبه
95/12/18
کارگاه سوله
ازماشین / الکترونیک صنعتی
C

چهارشنبه
95/12/25
کارگاه سوله
ازماشین / الکترونیک صنعتی
C

چهارشنبه
96/01/16
کارگاه سوله
ازماشین / الکترونیک صنعتی
C

چهارشنبه
96/01/23
کارگاه سوله
ازماشین / الکترونیک صنعتی
C

چهارشنبه
96/01/30
کارگاه سوله
ازماشین / الکترونیک صنعتی
C

چهارشنبه
96/02/06
کارگاه سوله
ازماشین / الکترونیک صنعتی
C

چهارشنبه
96/02/13
کارگاه سوله
ازماشین / الکترونیک صنعتی
C

چهارشنبه
96/02/20
کارگاه سوله
ازماشین / الکترونیک صنعتی
C

چهارشنبه
96/02/27
کارگاه سوله
ازماشین / الکترونیک صنعتی
C
051-19-13آزمايشگاه ماشين هاي الكتريكي 12حیدری حمید
سه شنبه
95/11/26
کارگاه سوله
ازماشین / الکترونیک صنعتی
C

سه شنبه
95/12/03
کارگاه سوله
ازماشین / الکترونیک صنعتی
C

سه شنبه
95/12/10
کارگاه سوله
ازماشین / الکترونیک صنعتی
C

سه شنبه
95/12/17
کارگاه سوله
ازماشین / الکترونیک صنعتی
C

سه شنبه
95/12/24
کارگاه سوله
ازماشین / الکترونیک صنعتی
C

سه شنبه
96/01/15
کارگاه سوله
ازماشین / الکترونیک صنعتی
C

سه شنبه
96/01/29
کارگاه سوله
ازماشین / الکترونیک صنعتی
C

سه شنبه
96/02/12
کارگاه سوله
ازماشین / الکترونیک صنعتی
C

سه شنبه
96/02/19
کارگاه سوله
ازماشین / الکترونیک صنعتی
C

سه شنبه
96/02/26
کارگاه سوله
ازماشین / الکترونیک صنعتی
C
051-19-13آزمايشگاه ماشين هاي الكتريكي 13فلاح تفتی محمدامیر
شنبه
95/12/14
کارگاه سوله
ازماشین / الکترونیک صنعتی
AB

شنبه
96/01/19
کارگاه سوله
ازماشین / الکترونیک صنعتی
AB

شنبه
96/01/26
کارگاه سوله
ازماشین / الکترونیک صنعتی
AB

شنبه
96/02/23
کارگاه سوله
ازماشین / الکترونیک صنعتی
AB
056-19-13مخابرات 11بهادری فاطمه
دوشنبه
95/11/25
قلم
211
E

دوشنبه
95/12/02
قلم
204
E

دوشنبه
95/12/09
قلم
203
E

دوشنبه
95/12/16
قلم
212
E

دوشنبه
95/12/23
قلم
203
E

دوشنبه
96/01/21
قلم
219
E

دوشنبه
96/01/28
قلم
211
E

دوشنبه
96/02/04
قلم
211
E

دوشنبه
96/02/11
قلم
211
E

دوشنبه
96/02/18
قلم
211
E

دوشنبه
96/02/25
قلم
207
E
دوشنبه
96/02/25
قلم
206
F
056-19-13 مخابرات 11بهادری فاطمه
059-19-13 كنترل كامپيوتري1ميرزايي سيد عليرضا
یکشنبه
95/12/08
قلم
211
DE

یکشنبه
95/12/15
قلم
213
DE

یکشنبه
95/12/22
قلم
213
DE

یکشنبه
96/01/20
قلم
213
DE

یکشنبه
96/01/27
قلم
213
DE
060-19-13 گزارش نويسي فني1فلاح تفتی محمدامیر
سه شنبه
95/11/05
قلم
201
B

سه شنبه
95/11/12
قلم
201
B

سه شنبه
95/11/19
قلم
201
B

سه شنبه
96/02/26
قلم
201
ABC
چهارشنبه
96/02/27
قلم
201
EF
060-19-13 گزارش نويسي فني2فلاح تفتی محمدامیر
سه شنبه
95/11/26
قلم
201
B

سه شنبه
95/12/03
قلم
201
B

سه شنبه
95/12/10
قلم
204
B
061-19-13 الكترونيك 31قائدشرفي مزدك
سه شنبه
95/11/12
قلم
307
ABC

سه شنبه
95/11/19
قلم
211
AB

سه شنبه
95/11/26
قلم
212
E

سه شنبه
95/12/03
قلم
203
E

سه شنبه
96/01/15
قلم
204
E

سه شنبه
96/01/29
قلم
204
E

سه شنبه
96/02/12
قلم
204
E

سه شنبه
96/02/19
قلم
204
E

سه شنبه
96/02/26
قلم
204
E
063-18-13 مقدمه اي بر مهندسي سيستم و شناخت1مهربهشتی محمد
یکشنبه
95/11/24
قلم
307
DE

یکشنبه
95/12/08
قلم
307
DE

یکشنبه
96/01/27
قلم
210
C

یکشنبه
96/02/03
قلم
309
C

یکشنبه
96/02/10
قلم
213
C
یکشنبه
96/02/10
قلم
213
F
070-19-13آزمايشگاه مدارهاي مخابراتي1سلطانی سارا
پنج شنبه
96/01/17
کارگاه سوله
ازمدار مخابراتی / تکنیک پالس
C

پنج شنبه
96/01/24
کارگاه سوله
ازمدار مخابراتی / تکنیک پالس
C

پنج شنبه
96/01/31
کارگاه سوله
ازمدار مخابراتی / تکنیک پالس
C

پنج شنبه
96/02/07
کارگاه سوله
ازمدار مخابراتی / تکنیک پالس
CD

پنج شنبه
96/02/14
کارگاه سوله
ازمدار مخابراتی / تکنیک پالس
E

پنج شنبه
96/02/21
کارگاه سوله
ازمدار مخابراتی / تکنیک پالس
C

پنج شنبه
96/02/28
کارگاه سوله
ازمدار مخابراتی / تکنیک پالس
CD
070-19-13آزمايشگاه مدارهاي مخابراتي2سلطانی سارا
پنج شنبه
95/12/19
کارگاه سوله
ازمدار مخابراتی / تکنیک پالس
CD

پنج شنبه
96/01/17
کارگاه سوله
ازمدار مخابراتی / تکنیک پالس
DE

پنج شنبه
96/01/24
کارگاه سوله
ازمدار مخابراتی / تکنیک پالس
DE

پنج شنبه
96/01/31
کارگاه سوله
ازمدار مخابراتی / تکنیک پالس
D

پنج شنبه
96/02/07
کارگاه سوله
ازمدار مخابراتی / تکنیک پالس
E

پنج شنبه
96/02/21
کارگاه سوله
ازمدار مخابراتی / تکنیک پالس
D
074-11-15برنامه سازي كامپيوتر1وفایی رضا6 ساعت کسری کلاس با استاد هماهنگ شود
پنج شنبه
95/11/28
قلم
213
AB

پنج شنبه
95/12/19
قلم
220
A
پنج شنبه
95/12/19
قلم
309
B

پنج شنبه
96/01/17
قلم
پروژه
AB

پنج شنبه
96/01/31
قلم
213
AB

پنج شنبه
96/02/14
قلم
302
AB

پنج شنبه
96/02/28
قلم
217
AB
074-11-15برنامه سازي كامپيوتر2خسروی عباسبه برنامه مهندسی خودرو گروه 3 مراجعه شود
075-11-15محاسبات عددي1علیزاده مرتضی
یکشنبه
95/11/17
اندیشه
206
D

یکشنبه
95/11/24
اندیشه
206
D

یکشنبه
95/12/01
اندیشه
206
D

یکشنبه
95/12/08
اندیشه
206
D

یکشنبه
95/12/15
اندیشه
206
D

یکشنبه
95/12/22
اندیشه
206
D

یکشنبه
96/01/20
اندیشه
206
D

یکشنبه
96/01/27
اندیشه
206
D

یکشنبه
96/02/03
اندیشه
206
D

یکشنبه
96/02/10
اندیشه
206
D

یکشنبه
96/02/17
قلم
309
D
075-11-15محاسبات عددي2علیزاده مرتضی
یکشنبه
95/11/17
اندیشه
206
E

یکشنبه
95/11/24
اندیشه
206
E

یکشنبه
95/12/01
اندیشه
206
E

یکشنبه
95/12/08
اندیشه
206
E

یکشنبه
95/12/15
اندیشه
206
E

یکشنبه
95/12/22
اندیشه
206
E

یکشنبه
96/01/20
اندیشه
206
E

یکشنبه
96/01/27
اندیشه
206
E

یکشنبه
96/02/03
اندیشه
206
E

یکشنبه
96/02/10
اندیشه
206
E

یکشنبه
96/02/17
قلم
312
E
077-11-15مدارهاي منطقي1کنار کوهی کریم
پنج شنبه
95/12/19
قلم
213
AB

پنج شنبه
95/12/26
اندیشه
104
AB

پنج شنبه
96/01/17
قلم
202
A

پنج شنبه
96/01/24
قلم
213
AB

پنج شنبه
96/01/31
قلم
318
AB

پنج شنبه
96/02/07
قلم
308
AB

پنج شنبه
96/02/14
اندیشه
204
A

پنج شنبه
96/02/21
قلم
319
ABC

پنج شنبه
96/02/28
قلم
306
ABC
080-19-13 فيزيك الكترونيك1کنار کوهی کریم
چهارشنبه
95/12/18
اندیشه
102
F

چهارشنبه
95/12/25
اندیشه
101
F

چهارشنبه
96/01/16
اندیشه
102
F

چهارشنبه
96/01/23
اندیشه
102
F

چهارشنبه
96/01/30
اندیشه
101
F

چهارشنبه
96/02/06
اندیشه
101
F

شنبه
96/02/09
اندیشه
201
EF

شنبه
96/02/16
اندیشه
104
EF

شنبه
96/02/23
اندیشه
202
EF
081-19-13 تكنيك پالس1قائدشرفي مزدك
شنبه
96/01/19
قلم
219
EF

شنبه
96/01/26
اندیشه
208
EF

شنبه
96/02/02
قلم
219
EF

شنبه
96/02/09
قلم
311
EF

شنبه
96/02/16
قلم
202
EF

شنبه
96/02/23
قلم
311
EF
086-11-15آزمايشگاه مدارهاي منطقي2جعفری فریماکلیه گرایشها
شنبه
95/11/30
قلم
از مدار1
B

شنبه
95/12/07
قلم
از مدار1
B

شنبه
95/12/14
قلم
از مدار1
B

شنبه
95/12/21
قلم
از مدار1
B

شنبه
96/01/19
قلم
از مدار1
B

شنبه
96/01/26
قلم
از مدار1
B

شنبه
96/02/02
قلم
از مدار1
B

شنبه
96/02/09
قلم
از مدار1
B

شنبه
96/02/16
قلم
از مدار1
B

شنبه
96/02/23
قلم
از مدار1
B
086-11-15آزمايشگاه مدارهاي منطقي3جعفری فریماکلیه گرایشها
شنبه
95/11/30
قلم
از مدار1
C

شنبه
95/12/07
قلم
از مدار1
C

شنبه
95/12/14
قلم
از مدار1
C

شنبه
95/12/21
قلم
از مدار1
C

شنبه
96/01/19
قلم
از مدار1
C

شنبه
96/01/26
قلم
از مدار1
C

شنبه
96/02/02
قلم
از مدار1
C

شنبه
96/02/09
قلم
از مدار1
C

شنبه
96/02/16
قلم
از مدار1
C

شنبه
96/02/23
قلم
از مدار1
C
092-11-15 معماري كامپيوتر1پیروزمند ریحانهمشترک با مهندسی پزشکی بالینی
093-11-15ميكروپروسسورها1کنار کوهی کریممشترک با برق گرایش مخابرات - سیستم دیجتال 2
095-11-15 آزمايشگاه ميكروپروسسورها3اژدري آرشتجمیع برق
چهارشنبه
95/11/27
قلم
از مدار1
B

چهارشنبه
95/12/04
قلم
از مدار1
B

چهارشنبه
95/12/11
قلم
از مدار1
B

چهارشنبه
95/12/18
قلم
از مدار1
B

چهارشنبه
95/12/25
قلم
از مدار1
B

چهارشنبه
96/01/16
قلم
از مدار1
B

چهارشنبه
96/01/23
قلم
از مدار1
B

چهارشنبه
96/01/30
قلم
از مدار1
B

چهارشنبه
96/02/06
قلم
از مدار1
B

چهارشنبه
96/02/13
قلم
از مدار1
B
127-19-13آشنايي با مهندسي برق1نصر اصفهانی شیرین
سه شنبه
95/11/26
قلم
307
AB

سه شنبه
95/12/17
قلم
307
AB

سه شنبه
96/01/29
قلم
307
AB
258-13-11فيزيك عمومي 11امانت بنت الهدیگروه مهندسی بجز مهندسی شیمی وپزشکی
دوشنبه
95/12/09
قلم
202
B

دوشنبه
95/12/16
قلم
202
B

دوشنبه
95/12/23
قلم
202
B

دوشنبه
96/01/21
قلم
202
B

دوشنبه
96/01/28
قلم
202
B

دوشنبه
96/02/04
قلم
202
B

دوشنبه
96/02/11
قلم
204
B

دوشنبه
96/02/18
قلم
202
B

دوشنبه
96/02/25
قلم
202
B
258-13-11فيزيك عمومي 13 عابد یاسمنهمزمان با مهندسی پزشکی95
260-13-11آزمايشگاه فيزيك 11استاد نژاد ستاره کلیه گرایشها
یکشنبه
95/12/08
قلم
از فیریک 1
A

یکشنبه
95/12/15
قلم
از فیریک 1
A

یکشنبه
95/12/22
قلم
از فیریک 1
A

یکشنبه
96/01/20
قلم
از فیریک 1
A

یکشنبه
96/01/27
قلم
از فیریک 1
A

یکشنبه
96/02/03
قلم
از فیریک 1
A

یکشنبه
96/02/10
قلم
از فیریک 1
A

یکشنبه
96/02/17
قلم
از فیریک 1
A
260-13-11آزمايشگاه فيزيك 12استاد نژاد ستاره
یکشنبه
95/12/08
قلم
از فیریک 1
B

یکشنبه
95/12/15
قلم
از فیریک 1
B

یکشنبه
95/12/22
قلم
از فیریک 1
B

یکشنبه
96/01/20
قلم
از فیریک 1
B

یکشنبه
96/01/27
قلم
از فیریک 1
B

یکشنبه
96/02/03
قلم
از فیریک 1
B

یکشنبه
96/02/10
قلم
از فیریک 1
B

یکشنبه
96/02/17
قلم
از فیریک 1
B
260-13-11آزمايشگاه فيزيك 15زنجاني الميراکلیه ورودیها وگرایشها
دوشنبه
95/12/09
قلم
از فیریک 1
C

دوشنبه
95/12/16
قلم
از فیریک 1
C

دوشنبه
95/12/23
قلم
از فیریک 1
C

دوشنبه
96/01/21
قلم
از فیریک 1
C

دوشنبه
96/01/28
قلم
از فیریک 1
C

دوشنبه
96/02/04
قلم
از فیریک 1
C

دوشنبه
96/02/11
قلم
از فیریک 1
C

دوشنبه
96/02/18
قلم
از فیریک 1
C
260-13-11آزمايشگاه فيزيك 15زنجاني الميرامشترک با گروه5 مهندسی شیمی
260-13-11آزمايشگاه فيزيك 16زنجاني الميرا
دوشنبه
95/12/09
قلم
از فیریک 1
D

دوشنبه
95/12/16
قلم
از فیریک 1
D

دوشنبه
95/12/23
قلم
از فیریک 1
D

دوشنبه
96/01/21
قلم
از فیریک 1
D

دوشنبه
96/01/28
قلم
از فیریک 1
D

دوشنبه
96/02/04
قلم
از فیریک 1
D

دوشنبه
96/02/11
قلم
از فیریک 1
D

دوشنبه
96/02/18
قلم
از فیریک 1
D
260-13-11آزمايشگاه فيزيك 17تقی پور ساغر
چهارشنبه
95/12/18
قلم
از فیریک 1
B

چهارشنبه
95/12/25
قلم
از فیریک 1
B

چهارشنبه
96/01/16
قلم
از فیریک 1
B

چهارشنبه
96/01/23
قلم
از فیریک 1
B

چهارشنبه
96/01/30
قلم
از فیریک 1
B

چهارشنبه
96/02/06
قلم
از فیریک 1
B

چهارشنبه
96/02/13
قلم
از فیریک 1
B

چهارشنبه
96/02/20
قلم
از فیریک 1
B
260-13-11آزمايشگاه فيزيك 18زارع زينب
دوشنبه
95/12/09
قلم
از فیریک 1
B

دوشنبه
95/12/16
قلم
از فیریک 1
B

دوشنبه
95/12/23
قلم
از فیریک 1
B

دوشنبه
96/01/21
قلم
از فیریک 1
B

دوشنبه
96/01/28
قلم
از فیریک 1
B

دوشنبه
96/02/04
قلم
از فیریک 1
B

دوشنبه
96/02/11
قلم
از فیریک 1
B

دوشنبه
96/02/18
قلم
از فیریک 1
B
260-13-11آزمايشگاه فيزيك 19رنجبر مرضیه
شنبه
95/12/07
قلم
از فیریک 1
C

شنبه
95/12/14
قلم
از فیریک 1
C

شنبه
95/12/21
قلم
از فیریک 1
C

شنبه
96/01/19
قلم
از فیریک 1
C

شنبه
96/01/26
قلم
از فیریک 1
C

شنبه
96/02/02
قلم
از فیریک 1
C

شنبه
96/02/09
قلم
از فیریک 1
C

شنبه
96/02/16
قلم
از فیریک 1
C
263-13-11آزمايشگاه فيزيك 22بلند پرواز علیمهندسب برق کلیه گرایشها
چهارشنبه
95/12/18
قلم
از فیزیک 2
D

چهارشنبه
95/12/25
قلم
از فیزیک 2
D

چهارشنبه
96/01/16
قلم
از فیزیک 2
D

چهارشنبه
96/01/23
قلم
از فیزیک 2
D

چهارشنبه
96/01/30
قلم
از فیزیک 2
D

چهارشنبه
96/02/06
قلم
از فیزیک 2
D

چهارشنبه
96/02/13
قلم
از فیزیک 2
D

چهارشنبه
96/02/20
قلم
از فیزیک 2
D
263-13-11آزمايشگاه فيزيك 25عباسی تلگری نجمهمهندسی مکانیک کلیه گرایشها
چهارشنبه
95/12/11
قلم
از فیزیک 2
A

چهارشنبه
95/12/18
قلم
از فیزیک 2
A

چهارشنبه
95/12/25
قلم
از فیزیک 2
A

چهارشنبه
96/01/16
قلم
از فیزیک 2
A

چهارشنبه
96/01/23
قلم
از فیزیک 2
A

چهارشنبه
96/01/30
قلم
از فیزیک 2
A

چهارشنبه
96/02/06
قلم
از فیزیک 2
A

چهارشنبه
96/02/13
قلم
از فیزیک 2
A
263-13-11آزمايشگاه فيزيك 27جعفری سید جلالمشترک با مهندسی مکانیک
پنج شنبه
95/12/05
قلم
از فیزیک 2
C

پنج شنبه
95/12/19
قلم
از فیزیک 2
C

پنج شنبه
96/01/17
قلم
از فیزیک 2
C

پنج شنبه
96/01/24
قلم
از فیزیک 2
C

پنج شنبه
96/01/31
قلم
از فیزیک 2
C

پنج شنبه
96/02/07
قلم
از فیزیک 2
C

پنج شنبه
96/02/14
قلم
از فیزیک 2
C

پنج شنبه
96/02/21
قلم
از فیزیک 2
C
263-13-11آزمايشگاه فيزيك 28امین زهرا مشترک با رباتیک
شنبه
95/12/07
قلم
از فیزیک 2
B

شنبه
95/12/14
قلم
از فیزیک 2
B

شنبه
95/12/21
قلم
از فیزیک 2
B

شنبه
96/01/19
قلم
از فیزیک 2
B

شنبه
96/01/26
قلم
از فیزیک 2
B

شنبه
96/02/02
قلم
از فیزیک 2
B

شنبه
96/02/09
قلم
از فیزیک 2
B

شنبه
96/02/16
قلم
از فیزیک 2
B
407-11-11رياضي عمومي 11معاني شيرازي منصوره
شنبه
95/11/09
قلم
201
CD

شنبه
95/11/16
قلم
210
CD

شنبه
95/11/23
قلم
306
CD

شنبه
95/11/30
قلم
219
CD

شنبه
95/12/07
قلم
308
CD

شنبه
95/12/14
قلم
308
CD

شنبه
96/01/19
قلم
317
CD

شنبه
96/01/26
قلم
213
CD

شنبه
96/02/02
قلم
219
C
407-11-11رياضي عمومي 11نيك بخت مريممشتر ک با 1111108
407-11-11رياضي عمومي 12معاني شيرازي منصوره
شنبه
95/11/09
قلم
203
AB

شنبه
95/11/16
قلم
203
AB

شنبه
95/11/23
قلم
202
AB

شنبه
95/11/30
قلم
202
AB

شنبه
95/12/07
قلم
202
AB

شنبه
95/12/14
قلم
202
AB

شنبه
96/01/19
قلم
202
AB

شنبه
96/01/26
قلم
202
AB

شنبه
96/02/02
قلم
203
A
408-11-11 رياضي عمومي 21سلطاني هوناز
شنبه
95/11/09
قلم
204
AB

شنبه
95/11/16
قلم
204
AB

شنبه
95/11/23
قلم
204
AB

شنبه
95/11/30
قلم
301
AB

شنبه
95/12/07
قلم
301
AB

شنبه
95/12/14
قلم
301
AB

شنبه
95/12/21
قلم
301
AB

شنبه
96/01/19
قلم
301
AB
408-11-11 رياضي عمومي 21اميري سيدناصر
شنبه
95/11/16
قلم
309
B

شنبه
95/11/23
قلم
213
B

شنبه
95/11/30
اندیشه
204
C

شنبه
95/12/07
قلم
211
B

شنبه
95/12/14
قلم
220
B

شنبه
95/12/21
قلم
310
B

شنبه
96/01/19
قلم
310
B

شنبه
96/01/26
قلم
212
B

شنبه
96/02/02
قلم
220
C

شنبه
96/02/09
قلم
309
BC

شنبه
96/02/16
قلم
211
BC

شنبه
96/02/23
قلم
204
BC
408-11-11 رياضي عمومي 21مهربهشتی محمد
409-11-11 معادلات ديفرانسيل1سلطاني رحمت
دوشنبه
95/11/11
قلم
212
AB

دوشنبه
95/11/25
قلم
211
AB

دوشنبه
95/12/09
قلم
213
AB

دوشنبه
95/12/23
قلم
213
AB

دوشنبه
96/01/21
قلم
213
AB

دوشنبه
96/01/28
قلم
211
B

دوشنبه
96/02/04
قلم
212
AB

دوشنبه
96/02/18
قلم
213
AB
409-11-11 معادلات ديفرانسيل2سلطاني رحمت
چهارشنبه
95/11/27
قلم
306
AB

چهارشنبه
95/12/11
قلم
315
AB

چهارشنبه
96/01/16
قلم
318
AB

چهارشنبه
96/01/30
قلم
318
AB

چهارشنبه
96/02/13
قلم
318
AB

چهارشنبه
96/02/20
قلم
318
BC

چهارشنبه
96/02/27
قلم
305
AB
409-11-11 معادلات ديفرانسيل3سلطاني رحمت
409-11-11 معادلات ديفرانسيل3معاني شيرازي منصوره
یکشنبه
95/12/08
اندیشه
209
A

یکشنبه
95/12/15
قلم
317
AB

یکشنبه
95/12/22
اندیشه
101
A
یکشنبه
95/12/22
اندیشه
208
B

یکشنبه
96/01/27
اندیشه
209
A

یکشنبه
96/02/03
اندیشه
208
A

یکشنبه
96/02/10
اندیشه
101
AB

یکشنبه
96/02/17
اندیشه
101
A
یکشنبه
96/02/17
اندیشه
102
B

یکشنبه
96/02/24
اندیشه
102
A
یکشنبه
96/02/24
اندیشه
102
B

یکشنبه
96/02/31
اندیشه
103
A
یکشنبه
96/02/31
اندیشه
103
B
411-11-11 رياضيات مهندسي1فلاح تفتی محمدامیر
سه شنبه
95/11/05
قلم
201
A

سه شنبه
95/11/12
قلم
201
A

سه شنبه
95/11/19
قلم
201
A

سه شنبه
95/11/26
قلم
201
A

سه شنبه
95/12/03
قلم
201
A

سه شنبه
95/12/10
قلم
201
A

سه شنبه
95/12/17
قلم
201
AB

چهارشنبه
96/01/16
قلم
201
AB

چهارشنبه
96/01/23
قلم
307
AB

چهارشنبه
96/02/20
قلم
201
ACE
411-11-11 رياضيات مهندسي2فلاح تفتی محمدامیر
یکشنبه
96/02/10
قلم
201
AB
دوشنبه
96/02/11
قلم
201
AB
چهارشنبه
96/02/13
قلم
307
AB

یکشنبه
96/02/17
قلم
201
AB
دوشنبه
96/02/18
قلم
201
AB
سه شنبه
96/02/19
قلم
201
AB
چهارشنبه
96/02/20
قلم
201
BDF
- - - -- **************
018-19-13مدارهاي الكتريكي 21جوانمردی حمید رضامشترک با برق گرایش کنترل
018-19-13مدارهاي الكتريكي 21جوانمردی حمید رضا
سه شنبه
95/11/19
قلم
307
DE

سه شنبه
95/12/03
قلم
307
DE

سه شنبه
95/12/10
قلم
213
D

سه شنبه
95/12/17
قلم
307
CD

سه شنبه
95/12/24
قلم
308
D

سه شنبه
96/01/15
قلم
307
DE

سه شنبه
96/01/29
قلم
307
DE

سه شنبه
96/02/12
قلم
307
DE

سه شنبه
96/02/19
قلم
211
DE

سه شنبه
96/02/26
قلم
308
DE
018-19-13مدارهاي الكتريكي 21جوانمردی حمید رضامشترک با برق گرایش کنترل
019-19-13الكترونيك 11قائدشرفي مزدكمشترک با رشته برق گرایش الکترونیک
026-19-13نقشه كشي صنعتي1زرمهی شهر بابک صادق
شنبه
95/11/09
قلم
308
CD

شنبه
95/11/16
قلم
307
CD

شنبه
95/11/23
قلم
307
CD

شنبه
95/11/30
قلم
307
CD

شنبه
95/12/07
قلم
307
CD

شنبه
95/12/14
قلم
307
CD

شنبه
96/01/26
قلم
307
CD

شنبه
96/02/02
قلم
307
CD
026-19-13نقشه كشي صنعتي2زرمهی شهر بابک صادقجهت بقیه 8 جلسه دیگر با استاد هماهنگ گردد
شنبه
96/01/19
قلم
219
C
شنبه
96/01/19
قلم
219
D

شنبه
96/02/09
قلم
312
CD

شنبه
96/02/16
قلم
219
CD

شنبه
96/02/23
قلم
219
CD

شنبه
96/02/30
قلم
219
CD
شنبه
96/02/30
قلم
219
EF
048-19-13سيستمهاي كنترل خطي1کیهان اصل داریوشمشترک با رشته برق کد1319048
019-19-13الكترونيك 11قائدشرفي مزدكمشترک باالکترونیک 1مهنسی پزشکی بالینی
048-19-13سيستمهاي كنترل خطي1کیهان اصل داریوش
چهارشنبه
95/11/27
قلم
211
D

چهارشنبه
95/12/04
قلم
211
D

چهارشنبه
95/12/11
قلم
207
D

چهارشنبه
95/12/18
قلم
204
D
چهارشنبه
95/12/18
قلم
313
C

چهارشنبه
95/12/25
قلم
220
D

چهارشنبه
96/01/16
قلم
207
D

چهارشنبه
96/01/23
قلم
220
D

چهارشنبه
96/01/30
قلم
313
D

چهارشنبه
96/02/06
قلم
304
D

چهارشنبه
96/02/13
قلم
304
D

چهارشنبه
96/02/20
قلم
304
D

چهارشنبه
96/02/27
قلم
204
D
092-11-15معماري كامپيوتر1پیروزمند ریحانه
پنج شنبه
96/01/24
قلم
از مدار 2 / کارگاه برق / رباتیک
AB

پنج شنبه
96/01/31
قلم
219
AB

پنج شنبه
96/02/07
قلم
219
AB

پنج شنبه
96/02/14
قلم
از مدار 2 / کارگاه برق / رباتیک
AB

پنج شنبه
96/02/21
قلم
219
AB

پنج شنبه
96/02/28
قلم
317
AB
177-17-11آمار و احتمالات مهندسي1صفاري ندا
یکشنبه
95/11/17
قلم
308
CD

یکشنبه
95/11/24
قلم
308
CD

یکشنبه
95/12/01
قلم
308
CD

یکشنبه
95/12/08
قلم
308
CD

یکشنبه
95/12/15
قلم
308
CD

یکشنبه
95/12/22
قلم
308
CD
019-19-13الكترونيك 11قائدشرفي مزدك
سه شنبه
95/12/10
قلم
308
E

سه شنبه
95/12/17
قلم
308
E

سه شنبه
95/12/24
قلم
308
E

سه شنبه
96/01/15
قلم
204
F

سه شنبه
96/01/29
قلم
204
F

سه شنبه
96/02/12
قلم
204
F

سه شنبه
96/02/19
قلم
204
F

سه شنبه
96/02/26
قلم
204
F
017-19-13ماشين هاي الكتريكي 11احراري نوري مهديمشترک با مهندسی پزشکی بالینی ماشین الکتریکی مستقیم ومتناوب
017-19-13ماشين هاي الكتريكي 11احراري نوري مهديمشترک با برق قدرت 94-93
050-19-13ماشين هاي الكتريكي 21جوانمردی حمید رضا
سه شنبه
95/12/03
قلم
211
AB

سه شنبه
95/12/10
قلم
211
BC

سه شنبه
95/12/17
قلم
211
AB

سه شنبه
95/12/24
قلم
211
BC
056-19-13مخابرات 11بهادری فاطمهمشترک با برق گرایش مخابرات - مخابرات 1
049-19-13بررسي سيستمهاي قدرت 11کیهان اصل داریوش
پنج شنبه
95/11/21
قلم
308
AB

پنج شنبه
95/12/05
قلم
308
AB

پنج شنبه
95/12/19
قلم
308
AB

پنج شنبه
96/01/24
قلم
308
AB

پنج شنبه
96/01/31
قلم
308
AB

پنج شنبه
96/02/07
قلم
307
AB
061-19-13الكترونيك 31قائدشرفي مزدك
شنبه
96/01/19
اندیشه
202
CD

شنبه
96/01/26
اندیشه
207
C
شنبه
96/01/26
اندیشه
205
D

شنبه
96/02/02
اندیشه
204
C
شنبه
96/02/02
اندیشه
202
D

شنبه
96/02/09
اندیشه
201
CD

شنبه
96/02/16
اندیشه
201
CD

شنبه
96/02/23
اندیشه
201
CD
081-19-13تكنيك پالس1قائدشرفي مزدكمشترک با تکنیک پالس رشته برق گرایش الکترونیک
263-13-11آزمايشگاه فيزيك 22بلند پرواز علیمهندسب برق کلیه گرایشها
چهارشنبه
95/12/18
قلم
از فیزیک 2
D

چهارشنبه
95/12/25
قلم
از فیزیک 2
D

چهارشنبه
96/01/16
قلم
از فیزیک 2
D

چهارشنبه
96/01/23
قلم
از فیزیک 2
D

چهارشنبه
96/01/30
قلم
از فیزیک 2
D

چهارشنبه
96/02/06
قلم
از فیزیک 2
D

چهارشنبه
96/02/13
قلم
از فیزیک 2
D

چهارشنبه
96/02/20
قلم
از فیزیک 2
D
263-13-11آزمايشگاه فيزيك 24يزداني محمدتقي
یکشنبه
95/12/08
قلم
از فیزیک 2
A

یکشنبه
95/12/15
قلم
از فیزیک 2
A

یکشنبه
95/12/22
قلم
از فیزیک 2
A

یکشنبه
96/01/20
قلم
از فیزیک 2
A

یکشنبه
96/01/27
قلم
از فیزیک 2
A

یکشنبه
96/02/03
قلم
از فیزیک 2
A

یکشنبه
96/02/10
قلم
از فیزیک 2
A

یکشنبه
96/02/17
قلم
از فیزیک 2
A
263-13-11آزمايشگاه فيزيك 25عباسی تلگری نجمهمهندسی مکانیک کلیه گرایشها
چهارشنبه
95/12/11
قلم
از فیزیک 2
A

چهارشنبه
95/12/18
قلم
از فیزیک 2
A

چهارشنبه
95/12/25
قلم
از فیزیک 2
A

چهارشنبه
96/01/16
قلم
از فیزیک 2
A

چهارشنبه
96/01/23
قلم
از فیزیک 2
A

چهارشنبه
96/01/30
قلم
از فیزیک 2
A

چهارشنبه
96/02/06
قلم
از فیزیک 2
A

چهارشنبه
96/02/13
قلم
از فیزیک 2
A
263-13-11آزمايشگاه فيزيك 26عباسی تلگری نجمه
چهارشنبه
95/12/11
قلم
از فیزیک 2
B

چهارشنبه
95/12/18
قلم
از فیزیک 2
B

چهارشنبه
95/12/25
قلم
از فیزیک 2
B

چهارشنبه
96/01/16
قلم
از فیزیک 2
B

چهارشنبه
96/01/23
قلم
از فیزیک 2
B

چهارشنبه
96/01/30
قلم
از فیزیک 2
B

چهارشنبه
96/02/06
قلم
از فیزیک 2
B

چهارشنبه
96/02/13
قلم
از فیزیک 2
B
263-13-11آزمايشگاه فيزيك 27جعفری سید جلالمشترک با مهندسی مکانیک
پنج شنبه
95/12/05
قلم
از فیزیک 2
C

پنج شنبه
95/12/19
قلم
از فیزیک 2
C

پنج شنبه
96/01/17
قلم
از فیزیک 2
C

پنج شنبه
96/01/24
قلم
از فیزیک 2
C

پنج شنبه
96/01/31
قلم
از فیزیک 2
C

پنج شنبه
96/02/07
قلم
از فیزیک 2
C

پنج شنبه
96/02/14
قلم
از فیزیک 2
C

پنج شنبه
96/02/21
قلم
از فیزیک 2
C
263-13-11آزمايشگاه فيزيك 28امین زهرا مشترک با رباتیک
شنبه
95/12/07
قلم
از فیزیک 2
B

شنبه
95/12/14
قلم
از فیزیک 2
B

شنبه
95/12/21
قلم
از فیزیک 2
B

شنبه
96/01/19
قلم
از فیزیک 2
B

شنبه
96/01/26
قلم
از فیزیک 2
B

شنبه
96/02/02
قلم
از فیزیک 2
B

شنبه
96/02/09
قلم
از فیزیک 2
B

شنبه
96/02/16
قلم
از فیزیک 2
B