دانشگاه پیام نور - مرکز شیراز
برنامه کلاسی
نیمسال اول 96-95
مهندسي كشاورزي - اقتصادكشاورزي (چندبخشي )
 جستجوی درس         F:18-20    E:16-18   D:14-16   C:12-14    B:10-12    A:8-10  
کد درس نام درس گروه استادتوضیحاتهفته
1
هفته
2
هفته
3
هفته
4
هفته
5
هفته
6
هفته
7
هفته
8
هفته
9
هفته
10
هفته
11
هفته
12
هفته
13
هفته
14
هفته
15
هفته
16
001-11-14طرح آزمايشهاي كشاورزي1کشاورز مرضیههمزمان با طرح آزمایشات صنایع غذایی
007-11-14مديريت واحدهاي زراعي ودامي1احمدزاده مریم
دوشنبه
96/01/21
قلم
211
B
008-21-11آشنايي باشيوه خوداشتغالي1نجفيان شرارههفته دهم شنبه ده صبح هماهنگی با استاد برای میانترم
014-21-11اقتصادتوليدكشاورزي1خلیلی نیلوفرهماهنگی قبل از کلاس با استاد برای میانترم
یکشنبه
96/01/20
قلم
317
A
020-21-11اقتصادتوسعه كشاورزي1خلیلی نیلوفرهماهنگی با استاد قبل از کلاس برای میانترم
یکشنبه
95/12/22
قلم
219
A
024-21-11اقتصادرياضي1خلیلی نیلوفر
یکشنبه
95/12/08
قلم
201
B

یکشنبه
95/12/15
قلم
201
B

یکشنبه
95/12/22
قلم
201
B

یکشنبه
96/01/20
قلم
201
B

یکشنبه
96/01/27
قلم
از رسوب شناس /صنایع غذایی
A
025-21-12اقتصادخرد11ریاحی زمین ریحانه
دوشنبه
95/11/18
قلم
201
C

دوشنبه
95/11/25
قلم
201
C

دوشنبه
95/12/02
قلم
201
C

دوشنبه
95/12/09
قلم
201
C
026-21-11سياست كشاورزي1توللی وحید
سه شنبه
96/02/12
قلم
317
D

سه شنبه
96/02/19
قلم
317
D
029-21-11روشهاي تحقيق دراقتصادكشاورزي1خلیلی نیلوفرهماهنگی با استاد برای میانترم همزمان با اقتصاد توسعه کشاورزی
032-21-11تجارت بين المللي محصولات كشاورزي1احمدزاده مریم
دوشنبه
96/01/21
قلم
212
C
033-21-11اقتصادسنجي1ریاحی زمین ریحانهمیانترم تا نصف کتاب
دوشنبه
96/01/21
قلم
216
C

دوشنبه
96/02/25
قلم
217
C
036-21-11اقتصادكلان 11ریاحی زمین ریحانه
دوشنبه
95/11/18
قلم
212
D

دوشنبه
95/11/25
قلم
از باغبانی
D

دوشنبه
95/12/02
قلم
از باغبانی
D

دوشنبه
95/12/09
قلم
212
D

دوشنبه
95/12/16
قلم
309
D

دوشنبه
96/02/25
قلم
213
B
037-21-11اقتصادكلان 21ریاحی زمین ریحانههمزمان با اقتصادسنجی ، میانترم تا نصف کتاب
047-21-11خاك شناسي عمومي1مقتدری طاهره
شنبه
95/12/14
قلم
201
B

شنبه
96/01/26
قلم
201
B

شنبه
96/02/02
قلم
307
B

شنبه
96/02/09
قلم
201
B

شنبه
96/02/16
قلم
202
B

شنبه
96/02/23
قلم
202
B
048-21-11آزمايشگاه خاك شناسي عمومي1مقتدری طاهره
شنبه
96/02/02
قلم
اززیست (گیاهی)
C

شنبه
96/02/09
قلم
اززیست (گیاهی)
C

شنبه
96/02/16
قلم
اززیست (گیاهی)
C
053-21-11دامپروري عمومي1حميديان شيرازي اميررضاهماهنگی با استاد قبل از هفته آخر
سه شنبه
96/02/26
قلم
اززیست (گیاهی)
DE
054-21-11آزمايشگاه دامپروري عمومي1حميديان شيرازي اميررضاهمزمان با دامپروری عمومی
055-21-11جنگلداري1خادم الحسيني زينب96/02/06 ساعت 10 میانترم تا نصف کتاب
056-21-11ماشين هاي كشاورزي1کشوری نبی الله
شنبه
96/01/26
قلم
211
F

شنبه
96/02/02
قلم
204
F

شنبه
96/02/09
قلم
217
F

شنبه
96/02/16
قلم
211
F

شنبه
96/02/23
قلم
219
F
057-21-11آزمايشگاه ماشين هاي كشاورزي1کشوری نبی الله
شنبه
96/01/26
قلم
202
E

شنبه
96/02/02
اندیشه
208
E

شنبه
96/02/09
قلم
202
E

شنبه
96/02/16
قلم
204
E

شنبه
96/02/23
قلم
204
E
058-11-14مباني كشاورزي پايدار1خادم الحسيني زينب
چهارشنبه
95/12/04
قلم
از رسوب شناس /صنایع غذایی
BC

چهارشنبه
95/12/11
قلم
202
BC

چهارشنبه
95/12/18
قلم
از رسوب شناس /صنایع غذایی
BC
058-21-11آبياري عمومي1جاعل آرش
شنبه
95/12/21
قلم
215
B

شنبه
96/01/19
قلم
215
B

شنبه
96/01/26
قلم
307
B

شنبه
96/02/02
قلم
215
B

شنبه
96/02/09
قلم
215
B

شنبه
96/02/16
قلم
215
B

شنبه
96/02/23
قلم
215
B
061-21-11باغباني عمومي1خادم الحسيني زينبهمزمان با برنامه رشته ترویج و آموزش کشاورزی
063-21-11مرتعداري1خادم الحسيني زينب96/02/04 ساعت 10 صبح تا نصف کتاب میانترم
065-21-11آزمايشگاه آفات وبيماري هاي گياهي1حامی مسلمهماهنگی با استاد در درس حشره شناسی و دفع آفات
093-14-11شيمي عمومي1اکبری فاطمههمزمان با شیمی عمومی صنایع غذایی
11-14-316شیمی عمومی1اکبری فاطمههمزمان با شیمی عمومی صنایع غذایی
12-21-199اقتصاد آب و زمین1ریاحی زمین ریحانه
دوشنبه
96/02/18
قلم
316
ABC

دوشنبه
96/02/25
قلم
307
A
12-21-200اقتصاد ریاضی1خلیلی نیلوفرهمزمان با کد 1121024
14-11-542کاربرد شیمی در کشاورزی1اکبری فاطمههمزمان با شیمی عمومی صنایع غذایی
215-15-11كاربردكامپيوتردراقتصادكشاورزي1نجفيان شرارهبه برنامه رشته صنایع غذایی مراجعه شود
- - - -- **************
043-21-11گياه شناسي عمومي1خادم الحسيني زينب
چهارشنبه
95/12/04
قلم
201
A

چهارشنبه
95/12/11
قلم
212
A

چهارشنبه
95/12/18
قلم
216
A

چهارشنبه
95/12/25
قلم
311
A

چهارشنبه
96/01/16
قلم
307
A

چهارشنبه
96/01/30
قلم
311
A

چهارشنبه
96/02/20
قلم
215
A

چهارشنبه
96/02/27
قلم
212
A
115-11-11 ریاضیات 11نيك بخت مريمجلسات دارای تداخل با بیولوژی سلولی با استاد جهت شرکت در دیگر
شنبه
95/11/09
قلم
212
B

شنبه
95/11/16
قلم
201
B

شنبه
95/11/23
قلم
210
B

شنبه
95/11/30
قلم
210
B

شنبه
95/12/07
قلم
210
B

شنبه
95/12/14
قلم
210
B

شنبه
95/12/21
قلم
202
B

شنبه
96/01/19
اندیشه
102
B

شنبه
96/01/26
قلم
210
B

شنبه
96/02/02
قلم
202
B

شنبه
96/02/09
قلم
206
B

شنبه
96/02/16
قلم
209
B

شنبه
96/02/23
قلم
206
B

شنبه
96/02/30
قلم
201
B
116-11-11رياضيات 21خوشدل شمس الملوك
شنبه
95/11/02
قلم
204
B

شنبه
95/11/09
قلم
308
B

شنبه
95/11/16
قلم
308
B

شنبه
95/11/23
قلم
308
B

شنبه
95/11/30
قلم
213
B

شنبه
95/12/07
قلم
213
B

شنبه
95/12/14
قلم
213
B

شنبه
95/12/21
قلم
213
B

سه شنبه
96/01/15
قلم
204
B

شنبه
96/01/19
قلم
213
B

شنبه
96/01/26
قلم
213
B

شنبه
96/02/02
قلم
213
B

شنبه
96/02/09
قلم
213
B

شنبه
96/02/16
قلم
213
B

شنبه
96/02/23
قلم
213
B
- - - -- **************