دانشگاه پیام نور - مرکز شیراز
برنامه کلاسی
نیمسال اول 96-95
مهندسي كشاورزي - ترويج و آموزش كشاورزي
 جستجوی درس         F:18-20    E:16-18   D:14-16   C:12-14    B:10-12    A:8-10  
کد درس نام درس گروه استادتوضیحاتهفته
1
هفته
2
هفته
3
هفته
4
هفته
5
هفته
6
هفته
7
هفته
8
هفته
9
هفته
10
هفته
11
هفته
12
هفته
13
هفته
14
هفته
15
هفته
16
004-21-11خاك شناسي عمومي1مقتدری طاهرهبه برنامه رشته اقتصاد کشاورزی مراجعه شود
005-21-11زراعت عمومي1خادم الحسيني زينب
دوشنبه
96/01/21
قلم
از باغبانی
AB

دوشنبه
96/01/28
قلم
از باغبانی
AB

دوشنبه
96/02/04
قلم
از باغبانی
AB

دوشنبه
96/02/11
قلم
اززیست (گیاهی)
AB

دوشنبه
96/02/18
قلم
از باغبانی
AB
006-21-11ماشينهاي كشاورزي1برزگر مروستی مریم
دوشنبه
95/11/25
قلم
317
CD

دوشنبه
95/12/02
قلم
317
CD

دوشنبه
95/12/09
قلم
317
CD

دوشنبه
95/12/16
قلم
317
CD

دوشنبه
95/12/23
قلم
317
CD

دوشنبه
96/01/14
قلم
317
CD

دوشنبه
96/01/21
قلم
317
EF

دوشنبه
96/01/28
قلم
317
EF

دوشنبه
96/02/04
قلم
317
EF

دوشنبه
96/02/11
قلم
317
EF

دوشنبه
96/02/18
قلم
317
EF

دوشنبه
96/02/25
قلم
317
EF
010-21-11باغباني عمومي1خادم الحسيني زينب
چهارشنبه
96/02/06
قلم
از باغبانی
CD

دوشنبه
96/02/11
قلم
از باغبانی
CD
چهارشنبه
96/02/13
قلم
از باغبانی
CD

دوشنبه
96/02/18
قلم
اززیست (گیاهی)
CD

دوشنبه
96/02/25
قلم
اززیست (گیاهی)
CD
017-21-11مساحي ونقشه برداري1فرهادی ارسلانمراجعه به برنامه مهندسی عمران درس نقشه برداری و عملیات
035-21-11طرح آزمايشهاي كشاورزي1کشاورز مرضیههمزمان با طرح آزمایشات صنایع غذایی
043-21-11گياه شناسي عمومي1خادم الحسيني زينب
چهارشنبه
95/12/04
قلم
201
A

چهارشنبه
95/12/11
قلم
212
A

چهارشنبه
95/12/18
قلم
216
A

چهارشنبه
95/12/25
قلم
311
A

چهارشنبه
96/01/16
قلم
307
A

چهارشنبه
96/01/30
قلم
311
A

چهارشنبه
96/02/20
قلم
215
A

چهارشنبه
96/02/27
قلم
212
A
084-17-11آمارواحتمالات1کشاورز مرضیهمراجعه به برنامه صنایع غذایی
111-13-11فيزيك عمومي1تقي زاده مصطفي
یکشنبه
95/12/01
قلم
219
B

یکشنبه
95/12/08
قلم
از مهندسی محیط زیست
AB

یکشنبه
95/12/15
قلم
311
B
یکشنبه
95/12/15
قلم
از فیزیک
A

یکشنبه
95/12/22
قلم
311
A
یکشنبه
95/12/22
قلم
از مهندسی محیط زیست
B

یکشنبه
96/01/20
قلم
317
B
یکشنبه
96/01/20
قلم
از فیزیک
A

یکشنبه
96/01/27
قلم
215
A
یکشنبه
96/01/27
قلم
219
B

یکشنبه
96/02/03
قلم
308
A
یکشنبه
96/02/03
قلم
219
B

یکشنبه
96/02/10
قلم
313
B
یکشنبه
96/02/10
قلم
از فیزیک
A

یکشنبه
96/02/17
اندیشه
201
AB
11-21-045هوا و اقلیم شناسی کشاورزی1جاعل آرشهمزمان با هوا و اقلیم شناسی
11-21-046آزمایشگاه هوا و اقلیم شناسی کشاورزی1جاعل آرش
شنبه
96/02/09
قلم
211
D

شنبه
96/02/16
قلم
216
D
14-11-332کاربرد شیمی در کشاورزی1اکبری فاطمههمزمان با برنامه شیمی عمومی صنایع غذایی
14-11-551حشره شناسی کشاورزی1حامی مسلمهزمان با برنامه حشره شناسی و دفع آفات
14-11-552هوا و اقلیم شناسی1جاعل آرش
شنبه
95/11/23
قلم
211
D

شنبه
95/11/30
قلم
311
D

شنبه
95/12/07
قلم
211
D

شنبه
95/12/14
قلم
311
D

شنبه
95/12/21
قلم
311
D

شنبه
96/01/26
قلم
311
D

شنبه
96/02/02
قلم
211
D
14-11-553طراحی برنامه آموزشی و ترویجی در کشاورزی1کشاورز مرضیههمزمان با درس اصول برنامه ریزی ترویجی
14-13-028اصول بیمه کشاورزی1خادم الحسيني زينب
پنج شنبه
96/01/24
قلم
از رسوب شناس /صنایع غذایی
AB

پنج شنبه
96/02/07
قلم
از رسوب شناس /صنایع غذایی
AB
چهارشنبه
96/02/06
قلم
اتاق استاد
B
چهارشنبه
96/02/06
قلم
320
A

پنج شنبه
96/02/14
قلم
306
A
پنج شنبه
96/02/14
قلم
319
B
257-11-14آشنايي با كامپيوتر1نجفيان شرارههمزمان با کاربرد کامپیوتر رشته صنایع غذایی
334-11-14آبياري عمومي1جاعل آرشهمزمان با آبیاری عمومی رشته اقتصاد
336-11-14جامعه شناسي روستايي و عشايري1کشاورز مرضیه
یکشنبه
96/01/27
قلم
219
C
یکشنبه
96/01/27
قلم
205
D

یکشنبه
96/02/03
قلم
از رسوب شناس /صنایع غذایی
AB

یکشنبه
96/02/10
قلم
از رسوب شناس /صنایع غذایی
AB

یکشنبه
96/02/17
قلم
از رسوب شناس /صنایع غذایی
AB
338-11-14حشره شناسي و دفع آفات1حامی مسلم
سه شنبه
95/11/26
قلم
211
DE

سه شنبه
95/12/03
قلم
211
DE

سه شنبه
95/12/10
قلم
211
DE

سه شنبه
95/12/17
قلم
211
D
سه شنبه
95/12/17
قلم
317
E

سه شنبه
95/12/24
قلم
211
DE

سه شنبه
96/01/15
قلم
211
DE

سه شنبه
96/01/29
قلم
211
DE

سه شنبه
96/02/12
قلم
211
DE

سه شنبه
96/02/19
قلم
311
DE

سه شنبه
96/02/26
قلم
211
DE
341-11-14مباني برنامه ريزي آموزشي1کشاورز مرضیههماهنگی با استاد برای میانترم قبل از جلسه پایانی
شنبه
96/02/09
اندیشه
208
A
343-11-14كاربرد كامپيوتر در ترويج و آموزش كشاورزي1نجفيان شرارهبه برنامه رشته صنایع غذایی مراجعه شود
346-11-14مديريت مزرعه1احمدزاده مریم
دوشنبه
95/12/09
قلم
217
AB

دوشنبه
95/12/16
قلم
217
AB

دوشنبه
95/12/23
قلم
217
AB

دوشنبه
96/01/21
قلم
215
A
348-11-14ارتباطات و نوآوري1کشاورز مرضیههماهنگی با استاد برای میانترم
349-11-14اصول برنامه ريزي ترويجي1کشاورز مرضیه
یکشنبه
95/11/17
قلم
216
CD

یکشنبه
95/11/24
قلم
212
B

یکشنبه
95/12/01
قلم
311
B

یکشنبه
95/12/08
قلم
از رسوب شناس /صنایع غذایی
B

یکشنبه
95/12/15
اندیشه
103
B

یکشنبه
95/12/22
قلم
216
B

یکشنبه
96/01/20
قلم
211
B

یکشنبه
96/01/27
اندیشه
103
B
353-11-14ترويج و توسعه فعاليتهاي كشاورزي1کشاورز مرضیه
یکشنبه
95/11/24
قلم
216
C

یکشنبه
95/12/01
قلم
216
A

یکشنبه
95/12/08
قلم
211
A

یکشنبه
95/12/15
قلم
211
A

یکشنبه
95/12/22
قلم
211
A

یکشنبه
96/01/20
قلم
211
A

یکشنبه
96/01/27
قلم
211
A
354-11-14تعاوني روستايي1کشاورز مرضیههماهنگی با استاد برای میانترم با مبانی برنامه ریزی آموزشی
356-11-14زراعت گياهان صنعتي (گرايش زراعت)1امراللهی جلال آبادی مهناز
سه شنبه
95/11/26
قلم
217
CD

سه شنبه
95/12/10
قلم
317
CD

سه شنبه
95/12/24
قلم
211
A
سه شنبه
95/12/24
قلم
213
B

یکشنبه
96/01/27
قلم
اتاق استاد
A
357-11-14زراعت گياهان علوفه اي (گرايش زراعت)1توللی وحید
سه شنبه
95/12/03
قلم
217
B

سه شنبه
96/01/29
قلم
201
B

سه شنبه
96/02/12
قلم
201
B

سه شنبه
96/02/19
قلم
307
B
358-11-14علفهاي هرز و كنترل آنها (گرايش زراعت)1رفیعی کهمین مینا
شنبه
95/11/23
قلم
216
AB

شنبه
96/02/02
قلم
216
AB
359-11-14زراعت غلات (گرايش زراعت)1امراللهی جلال آبادی مهناز
دوشنبه
95/11/25
قلم
216
AB

دوشنبه
95/12/09
قلم
216
AB

دوشنبه
95/12/23
قلم
211
AB

دوشنبه
96/01/21
قلم
305
AB
360-11-14ديمكاري(گرايش زراعت)1روستایی سولماز
سه شنبه
95/12/10
قلم
211
A

سه شنبه
96/01/29
قلم
314
A

سه شنبه
96/02/12
قلم
211
A
361-11-14كنترل و گواهي بذر(گرايش زراعت)1توللی وحید
سه شنبه
95/12/03
قلم
216
C
سه شنبه
95/12/03
قلم
215
D

سه شنبه
95/12/17
قلم
215
C
سه شنبه
95/12/17
قلم
317
D

سه شنبه
96/01/29
قلم
212
C
سه شنبه
96/01/29
قلم
212
D

سه شنبه
96/02/12
قلم
201
C

سه شنبه
96/02/19
قلم
202
C

سه شنبه
96/02/26
قلم
217
CD
541-11-14گیاه شناسی 11خادم الحسيني زينب
چهارشنبه
95/12/25
قلم
317
BC

چهارشنبه
96/01/16
قلم
از باغبانی
BC

چهارشنبه
96/01/30
قلم
از باغبانی
BC

چهارشنبه
96/02/20
قلم
از باغبانی
BC

چهارشنبه
96/02/27
قلم
از باغبانی
BC
543-11-14اکولوژی1توللی وحید
سه شنبه
95/12/17
قلم
216
AB

سه شنبه
96/01/29
قلم
201
A

سه شنبه
96/02/12
قلم
201
A

سه شنبه
96/02/19
قلم
307
A

سه شنبه
96/02/26
قلم
212
A
سه شنبه
96/02/26
قلم
212
B
549-11-14مبانی ترویج کشاورزی ومنابع طبیعی1خادم الحسيني زينبساعت 10 صبح 96/02/11 تا نصف کتاب میانترم
- - - -- **************
084-17-11آمارواحتمالات1کشاورز مرضیه
شنبه
95/11/23
قلم
317
DE

شنبه
95/11/30
غدیر
402
DE

شنبه
95/12/07
غدیر
402
DE

شنبه
95/12/14
غدیر
402
DE

شنبه
95/12/21
قلم
307
DE

شنبه
96/01/19
غدیر
402
DE
یکشنبه
96/01/20
قلم
211
C

شنبه
96/01/26
غدیر
402
DE

شنبه
96/02/02
قلم
213
D
شنبه
96/02/02
قلم
211
E

شنبه
96/02/09
غدیر
402
DE

شنبه
96/02/16
قلم
308
DE
شنبه
96/02/16
غدیر
402
DE

شنبه
96/02/23
قلم
312
DE
115-11-11 ریاضیات 11نيك بخت مريمجلسات دارای تداخل با بیولوژی سلولی با استاد جهت شرکت در دیگر
شنبه
95/11/09
قلم
212
B

شنبه
95/11/16
قلم
201
B

شنبه
95/11/23
قلم
210
B

شنبه
95/11/30
قلم
210
B

شنبه
95/12/07
قلم
210
B

شنبه
95/12/14
قلم
210
B

شنبه
95/12/21
قلم
202
B

شنبه
96/01/19
اندیشه
102
B

شنبه
96/01/26
قلم
210
B

شنبه
96/02/02
قلم
202
B

شنبه
96/02/09
قلم
206
B

شنبه
96/02/16
قلم
209
B

شنبه
96/02/23
قلم
206
B

شنبه
96/02/30
قلم
201
B
14-11-542کاربرد شیمی در کشاورزی1اکبری فاطمههمزمان با شیمی عمومی صنایع غذایی
- - - -- **************