دانشگاه پیام نور - مرکز شیراز
برنامه کلاسی
نیمسال اول 96-95
مهندسي كشاورزي - علوم و صنايع غذايي
 جستجوی درس         F:18-20    E:16-18   D:14-16   C:12-14    B:10-12    A:8-10  
کد درس نام درس گروه استادتوضیحاتهفته
1
هفته
2
هفته
3
هفته
4
هفته
5
هفته
6
هفته
7
هفته
8
هفته
9
هفته
10
هفته
11
هفته
12
هفته
13
هفته
14
هفته
15
هفته
16
084-17-11آمارواحتمالات1کشاورز مرضیه
شنبه
95/11/23
قلم
317
DE

شنبه
95/11/30
غدیر
402
DE

شنبه
95/12/07
غدیر
402
DE

شنبه
95/12/14
غدیر
402
DE

شنبه
95/12/21
قلم
307
DE

شنبه
96/01/19
غدیر
402
DE
یکشنبه
96/01/20
قلم
211
C

شنبه
96/01/26
غدیر
402
DE

شنبه
96/02/02
قلم
213
D
شنبه
96/02/02
قلم
211
E

شنبه
96/02/09
غدیر
402
DE

شنبه
96/02/16
قلم
308
DE
شنبه
96/02/16
غدیر
402
DE

شنبه
96/02/23
قلم
312
DE
092-14-11شيمي عمومي1اکبری فاطمههمزمان با کد درس 14-11-513
115-11-11 ریاضیات 11نيك بخت مريمجلسات دارای تداخل با بیولوژی سلولی با استاد جهت شرکت در دیگر
شنبه
95/11/09
قلم
212
B

شنبه
95/11/16
قلم
201
B

شنبه
95/11/23
قلم
210
B

شنبه
95/11/30
قلم
210
B

شنبه
95/12/07
قلم
210
B

شنبه
95/12/14
قلم
210
B

شنبه
95/12/21
قلم
202
B

شنبه
96/01/19
اندیشه
102
B

شنبه
96/01/26
قلم
210
B

شنبه
96/02/02
قلم
202
B

شنبه
96/02/09
قلم
206
B

شنبه
96/02/16
قلم
209
B

شنبه
96/02/23
قلم
206
B

شنبه
96/02/30
قلم
201
B
116-11-11رياضيات 21خوشدل شمس الملوك
شنبه
95/11/02
قلم
204
B

شنبه
95/11/09
قلم
308
B

شنبه
95/11/16
قلم
308
B

شنبه
95/11/23
قلم
308
B

شنبه
95/11/30
قلم
213
B

شنبه
95/12/07
قلم
213
B

شنبه
95/12/14
قلم
213
B

شنبه
95/12/21
قلم
213
B

سه شنبه
96/01/15
قلم
204
B

شنبه
96/01/19
قلم
213
B

شنبه
96/01/26
قلم
213
B

شنبه
96/02/02
قلم
213
B

شنبه
96/02/09
قلم
213
B

شنبه
96/02/16
قلم
213
B

شنبه
96/02/23
قلم
213
B
141-15-12بیولوژی سلولی1نجفيان شراره
شنبه
95/11/09
قلم
201
B

شنبه
95/11/23
قلم
201
B

شنبه
95/12/07
قلم
201
B

شنبه
96/01/19
قلم
201
B

یکشنبه
96/02/03
قلم
201
B

یکشنبه
96/02/10
قلم
202
B

یکشنبه
96/02/17
قلم
204
B

یکشنبه
96/02/24
قلم
201
B

یکشنبه
96/02/31
قلم
211
B
14-11-513شیمی عمومی1اکبری فاطمه
دوشنبه
95/11/25
اندیشه
از کشاورزی
AB

دوشنبه
95/12/09
اندیشه
از کشاورزی
AB

دوشنبه
96/01/21
اندیشه
از کشاورزی
AB

دوشنبه
96/01/28
اندیشه
از کشاورزی
AB

دوشنبه
96/02/04
اندیشه
از کشاورزی
AB

دوشنبه
96/02/11
اندیشه
از کشاورزی
AB

دوشنبه
96/02/18
اندیشه
از کشاورزی
AB
14-11-516شیمی مواد غذایی 11مولايي فر محمد حسين
چهارشنبه
95/11/20
قلم
201
A

چهارشنبه
95/11/27
قلم
217
A

چهارشنبه
95/12/04
قلم
215
A

چهارشنبه
95/12/11
قلم
216
A

چهارشنبه
95/12/18
قلم
215
A

چهارشنبه
95/12/25
قلم
216
A

چهارشنبه
96/01/16
قلم
212
A

چهارشنبه
96/01/23
قلم
215
A

چهارشنبه
96/01/30
قلم
201
A

چهارشنبه
96/02/06
قلم
216
A

چهارشنبه
96/02/13
قلم
315
A
14-11-517میکروبیولوژی مواد غذایی 11سخاوتی زاده سعید
سه شنبه
95/11/26
قلم
215
A
سه شنبه
95/11/26
قلم
از رسوب شناس /صنایع غذایی
BC

سه شنبه
95/12/03
قلم
215
A
سه شنبه
95/12/03
قلم
از رسوب شناس /صنایع غذایی
BC

سه شنبه
95/12/10
قلم
215
A
سه شنبه
95/12/10
قلم
از رسوب شناس /صنایع غذایی
BC

سه شنبه
95/12/17
قلم
215
A
سه شنبه
95/12/17
قلم
از رسوب شناس /صنایع غذایی
BC

سه شنبه
95/12/24
قلم
317
AB
سه شنبه
95/12/24
قلم
از زیست (جانوری)
C

سه شنبه
96/01/15
قلم
از رسوب شناس /صنایع غذایی
AB

سه شنبه
96/01/29
قلم
215
A
سه شنبه
96/01/29
قلم
از رسوب شناس /صنایع غذایی
BC

سه شنبه
96/02/12
قلم
216
A
سه شنبه
96/02/12
قلم
از رسوب شناس /صنایع غذایی
BC

سه شنبه
96/02/19
قلم
از رسوب شناس /صنایع غذایی
BC
14-11-524تکنولوژی شیر و فرآورده های آن1حميديان شيرازي اميررضا
یکشنبه
95/11/17
قلم
212
E

یکشنبه
95/11/24
قلم
215
D
یکشنبه
95/11/24
قلم
212
E

یکشنبه
95/12/01
قلم
212
E

یکشنبه
95/12/08
قلم
204
E

یکشنبه
95/12/15
قلم
217
D

یکشنبه
95/12/22
قلم
215
E

یکشنبه
96/01/20
قلم
216
F

یکشنبه
96/01/27
قلم
216
F

یکشنبه
96/02/03
قلم
203
D

یکشنبه
96/02/10
قلم
216
F

یکشنبه
96/02/17
قلم
217
F

یکشنبه
96/02/24
قلم
215
F
14-11-525عملیات شیر و فرآورده ها1حميديان شيرازي اميررضا
یکشنبه
95/11/17
قلم
217
D

یکشنبه
95/12/01
قلم
202
D

یکشنبه
95/12/08
قلم
217
D

یکشنبه
95/12/22
قلم
217
D

یکشنبه
96/01/20
قلم
215
D
یکشنبه
96/01/20
قلم
204
E

یکشنبه
96/01/27
قلم
217
D
یکشنبه
96/01/27
قلم
204
E

یکشنبه
96/02/10
قلم
217
D
یکشنبه
96/02/10
قلم
215
E

یکشنبه
96/02/17
قلم
217
D
یکشنبه
96/02/17
قلم
217
E

یکشنبه
96/02/24
قلم
215
D
یکشنبه
96/02/24
قلم
215
E

یکشنبه
96/02/31
قلم
207
DEF
14-11-525عملیات شیر و فرآورده ها2حميديان شيرازي اميررضا
سه شنبه
95/12/03
قلم
216
DE

سه شنبه
95/12/10
قلم
217
DE

سه شنبه
95/12/17
قلم
216
DE

سه شنبه
95/12/24
قلم
216
DE

سه شنبه
96/01/15
قلم
217
DE

سه شنبه
96/01/29
قلم
216
DE

سه شنبه
96/02/12
قلم
216
DE

سه شنبه
96/02/19
قلم
217
DE
14-11-526کنسروسازی1هدایتی ساراتئوری با کد 1411-301
14-11-527کنترل کیفیت مواد غذایی1نصیری مهشیدهمزمان با برنامه کنترل کیفی مواد غذایی
14-11-531تکنولوژی گوشت و شیلات1سیدی آرزو
شنبه
95/11/23
قلم
311
AB

شنبه
95/11/30
قلم
307
B

شنبه
95/12/07
قلم
307
B

شنبه
95/12/21
قلم
307
B

شنبه
96/01/26
قلم
213
A
شنبه
96/01/26
قلم
308
B

شنبه
96/02/09
قلم
307
B
شنبه
96/02/09
قلم
215
A
چهارشنبه
96/02/13
قلم
پروژه
AB

شنبه
96/02/23
قلم
307
B
14-11-535تکنولوژی قند1هدایتی ساراهمزمان با برنامه کد 1411315
259-11-14ميكروبيولوژي عمومي1سخاوتی زاده سعید
دوشنبه
95/11/25
قلم
211
CD

دوشنبه
95/12/02
قلم
از رسوب شناس /صنایع غذایی
CD

دوشنبه
95/12/09
قلم
211
CD

دوشنبه
95/12/16
قلم
از رسوب شناس /صنایع غذایی
CD

دوشنبه
95/12/23
قلم
از رسوب شناس /صنایع غذایی
CD

دوشنبه
96/01/14
قلم
از رسوب شناس /صنایع غذایی
CD

دوشنبه
96/01/21
قلم
از رسوب شناس /صنایع غذایی
CD

دوشنبه
96/01/28
قلم
از رسوب شناس /صنایع غذایی
CD

دوشنبه
96/02/04
قلم
از رسوب شناس /صنایع غذایی
CD

دوشنبه
96/02/11
قلم
از رسوب شناس /صنایع غذایی
CD

دوشنبه
96/02/18
قلم
از رسوب شناس /صنایع غذایی
CD
265-11-14بيوشيمي عمومي1دهقانی نعیمه
سه شنبه
95/11/19
قلم
215
E

سه شنبه
95/11/26
قلم
216
D

سه شنبه
96/01/15
قلم
317
CD

سه شنبه
96/01/29
قلم
216
F

سه شنبه
96/02/12
قلم
216
F

سه شنبه
96/02/26
قلم
317
CD
279-11-14علوم باغي1خادم الحسيني زينب
دوشنبه
96/01/21
قلم
201
C
دوشنبه
96/01/21
قلم
317
D

دوشنبه
96/01/28
قلم
201
C
دوشنبه
96/01/28
قلم
211
D

دوشنبه
96/02/04
قلم
201
C
دوشنبه
96/02/04
قلم
314
D
282-11-14علوم دامي1خادم الحسيني زينب
دوشنبه
95/12/02
قلم
212
C

دوشنبه
95/12/09
قلم
212
C

دوشنبه
95/12/16
قلم
201
C

دوشنبه
95/12/23
قلم
212
C

دوشنبه
96/02/25
قلم
212
A
دوشنبه
96/02/25
قلم
212
B
292-11-14علوم زراعي1خادم الحسيني زينب
دوشنبه
95/12/02
قلم
201
A
دوشنبه
95/12/02
قلم
211
B

دوشنبه
95/12/09
قلم
211
AB

دوشنبه
95/12/16
قلم
201
AB

دوشنبه
95/12/23
قلم
206
A
دوشنبه
95/12/23
قلم
308
B
293-11-14شيمي مواد غذايي1مولايي فر محمد حسينهمزمان با شیمی مواد غذایی 1
294-11-14اصول نگهداري مواد غذايي1هدایتی سارا
سه شنبه
95/12/03
قلم
202
A

سه شنبه
95/12/10
قلم
314
A

سه شنبه
95/12/17
قلم
314
A

سه شنبه
95/12/24
قلم
201
A

سه شنبه
96/01/15
قلم
201
A

سه شنبه
96/01/29
قلم
317
A

سه شنبه
96/02/12
قلم
314
AB

سه شنبه
96/02/19
قلم
314
AB

سه شنبه
96/02/26
قلم
314
AB
295-11-14تجزيه مواد غذايي1بوستانی ساره
پنج شنبه
95/11/28
قلم
317
CD

پنج شنبه
95/12/05
قلم
از رسوب شناس /صنایع غذایی
CD

پنج شنبه
95/12/19
قلم
از رسوب شناس /صنایع غذایی
CD

پنج شنبه
96/01/17
قلم
از رسوب شناس /صنایع غذایی
CD

پنج شنبه
96/01/24
قلم
از رسوب شناس /صنایع غذایی
CD

پنج شنبه
96/01/31
قلم
از رسوب شناس /صنایع غذایی
CD

پنج شنبه
96/02/07
قلم
از رسوب شناس /صنایع غذایی
CD

پنج شنبه
96/02/14
قلم
از رسوب شناس /صنایع غذایی
CD

پنج شنبه
96/02/21
قلم
از رسوب شناس /صنایع غذایی
CD
یکشنبه
96/02/17
قلم
310
D
یکشنبه
96/02/17
قلم
317
C

پنج شنبه
96/02/28
قلم
از رسوب شناس /صنایع غذایی
CD
296-11-14تغذيه1بوستانی ساره
پنج شنبه
95/11/28
قلم
از رسوب شناس /صنایع غذایی
AB

پنج شنبه
96/01/17
قلم
217
AB

پنج شنبه
96/01/24
قلم
217
AB

پنج شنبه
96/01/31
قلم
307
AB

پنج شنبه
96/02/07
قلم
217
AB

پنج شنبه
96/02/14
قلم
307
AB

پنج شنبه
96/02/21
قلم
307
AB
یکشنبه
96/02/17
قلم
313
B
یکشنبه
96/02/17
قلم
306
A

پنج شنبه
96/02/28
قلم
307
AB
297-11-14تكنولوژي روغن1مولايي فر محمد حسينعملی در آزمایشگاه رسوب شناسی/صنایع غذایی
چهارشنبه
95/11/20
قلم
216
C

چهارشنبه
95/11/27
قلم
201
C

چهارشنبه
95/12/04
قلم
201
C

چهارشنبه
95/12/11
قلم
از رسوب شناس /صنایع غذایی
DE
چهارشنبه
95/12/11
قلم
217
C

چهارشنبه
95/12/18
قلم
215
C
چهارشنبه
95/12/18
قلم
از رسوب شناس /صنایع غذایی
DE

چهارشنبه
95/12/25
قلم
216
C
چهارشنبه
95/12/25
قلم
از رسوب شناس /صنایع غذایی
DE

چهارشنبه
96/01/16
قلم
216
C
چهارشنبه
96/01/16
قلم
از رسوب شناس /صنایع غذایی
DE

چهارشنبه
96/01/23
قلم
202
C

چهارشنبه
96/01/30
قلم
از رسوب شناس /صنایع غذایی
DE

چهارشنبه
96/02/06
قلم
216
DE
چهارشنبه
96/02/06
قلم
220
C

چهارشنبه
96/02/13
قلم
از رسوب شناس /صنایع غذایی
DE
چهارشنبه
96/02/13
قلم
218
C

چهارشنبه
96/02/20
قلم
از رسوب شناس /صنایع غذایی
DE
298-11-14عمليات كارگاهي1جعفری محمدرضاهماهنگی حضوری با استاد برای تداخل هفته های 7 و 10 و 11
یکشنبه
95/12/15
کارگاه سوله
کارگاه ماشین ابزار
A

یکشنبه
95/12/22
کارگاه سوله
کارگاه ماشین ابزار
A

یکشنبه
96/01/20
کارگاه سوله
کارگاه ماشین ابزار
A

یکشنبه
96/01/27
کارگاه سوله
کارگاه ماشین ابزار
A

یکشنبه
96/02/03
کارگاه سوله
کارگاه ماشین ابزار
A

یکشنبه
96/02/10
کارگاه سوله
کارگاه ماشین ابزار
A

یکشنبه
96/02/17
کارگاه سوله
کارگاه ماشین ابزار
A

یکشنبه
96/02/24
کارگاه سوله
کارگاه ماشین ابزار
A
298-11-14عمليات كارگاهي2جعفری محمدرضاهماهنگی حضوری با استاد برای تداخل هفته های 7 و 10 و 11
یکشنبه
95/12/15
کارگاه سوله
کارگاه ماشین ابزار
B

یکشنبه
95/12/22
کارگاه سوله
کارگاه ماشین ابزار
B

یکشنبه
96/01/20
کارگاه سوله
کارگاه ماشین ابزار
B

یکشنبه
96/01/27
کارگاه سوله
کارگاه ماشین ابزار
B

یکشنبه
96/02/03
کارگاه سوله
کارگاه ماشین ابزار
B

یکشنبه
96/02/10
کارگاه سوله
کارگاه ماشین ابزار
B

یکشنبه
96/02/17
کارگاه سوله
کارگاه ماشین ابزار
B

یکشنبه
96/02/24
کارگاه سوله
کارگاه ماشین ابزار
B
299-11-14صنايع لبني 11نجفيان شراره
شنبه
95/11/23
قلم
201
C

شنبه
95/11/30
قلم
215
C

شنبه
95/12/14
قلم
215
C

شنبه
95/12/21
قلم
از رسوب شناس /صنایع غذایی
C

شنبه
96/01/19
قلم
از مهندسی محیط زیست
C

شنبه
96/01/26
قلم
216
C

شنبه
96/02/02
قلم
216
C
چهارشنبه
96/02/06
قلم
317
C

شنبه
96/02/09
قلم
216
C
چهارشنبه
96/02/13
قلم
316
C

شنبه
96/02/16
قلم
216
C

شنبه
96/02/23
قلم
215
C
300-11-14اصول بسته بندي مواد غذايي1نجفيان شراره
چهارشنبه
95/11/27
قلم
317
C

چهارشنبه
95/12/11
قلم
317
C

چهارشنبه
95/12/18
قلم
217
C

چهارشنبه
96/01/23
قلم
317
C

چهارشنبه
96/01/30
قلم
317
C
301-11-14كنسروسازي1هدایتی ساراساعت عملی بازدید برگزار میشود
سه شنبه
95/11/26
اندیشه
201
AB

سه شنبه
95/12/03
قلم
201
C

سه شنبه
95/12/10
قلم
217
C

سه شنبه
95/12/17
قلم
201
C

سه شنبه
95/12/24
قلم
216
C

سه شنبه
96/01/15
قلم
307
C

سه شنبه
96/01/29
قلم
317
C
سه شنبه
96/01/29
قلم
311
D

سه شنبه
96/02/12
اندیشه
201
E

سه شنبه
96/02/19
اندیشه
201
EF
302-11-14اصول مهندسي صنايع غذايي 11جوکار اکبر
پنج شنبه
95/11/28
قلم
201
A

پنج شنبه
95/12/26
قلم
201
A

پنج شنبه
96/01/17
قلم
318
AB

پنج شنبه
96/01/24
قلم
315
A
پنج شنبه
96/01/24
قلم
219
B

پنج شنبه
96/01/31
قلم
316
A

پنج شنبه
96/02/14
قلم
204
A
پنج شنبه
96/02/14
قلم
201
B

پنج شنبه
96/02/21
قلم
215
AB

پنج شنبه
96/02/28
قلم
215
AB
303-11-14كنترل كيفي مواد غذايي1نصیری مهشید
یکشنبه
95/11/10
قلم
216
BC

یکشنبه
95/11/17
قلم
215
BC

یکشنبه
95/11/24
قلم
201
BC

یکشنبه
95/12/01
قلم
201
BC

یکشنبه
95/12/08
قلم
217
C

یکشنبه
95/12/15
قلم
217
C
یکشنبه
95/12/15
قلم
302
B

یکشنبه
95/12/22
قلم
217
C

یکشنبه
96/01/20
قلم
217
BC

یکشنبه
96/01/27
قلم
217
BC

یکشنبه
96/02/03
قلم
217
BC

یکشنبه
96/02/10
قلم
217
BC

یکشنبه
96/02/17
قلم
217
BC

یکشنبه
96/02/24
قلم
217
BC
304-11-14تكنولوژي غلات1هدایتی ساراD تئوری - E عملی
یکشنبه
95/11/24
قلم
311
CD
سه شنبه
95/11/26
قلم
از رسوب شناس /صنایع غذایی
D

سه شنبه
95/12/03
قلم
311
D
سه شنبه
95/12/03
قلم
از رسوب شناس /صنایع غذایی
E

سه شنبه
95/12/10
اندیشه
103
D
سه شنبه
95/12/10
قلم
از رسوب شناس /صنایع غذایی
E

سه شنبه
95/12/17
قلم
311
D
سه شنبه
95/12/17
قلم
از رسوب شناس /صنایع غذایی
E

سه شنبه
95/12/24
قلم
311
D
سه شنبه
95/12/24
قلم
از رسوب شناس /صنایع غذایی
E

سه شنبه
96/01/15
قلم
311
D
سه شنبه
96/01/15
قلم
از رسوب شناس /صنایع غذایی
E
305-11-14سمينار1رمضاني حسام الدين
شنبه
95/12/14
قلم
317
B

شنبه
96/01/19
قلم
317
B

شنبه
96/02/02
قلم
317
B

شنبه
96/02/16
قلم
317
B
306-11-14اقتصاد و مديريت صنعتي1خلیلی نیلوفر
یکشنبه
95/12/08
قلم
211
C

یکشنبه
95/12/15
قلم
311
C

یکشنبه
95/12/22
قلم
314
C
یکشنبه
95/12/22
قلم
211
D

یکشنبه
96/01/20
قلم
314
C
یکشنبه
96/01/20
اندیشه
103
D

یکشنبه
96/01/27
قلم
314
C
یکشنبه
96/01/27
اندیشه
105
D
یکشنبه
96/01/27
قلم
201
B
307-11-14عمليات صنايع غذايي1هدایتی ساراهفته دهم هماهنگی با استاد برای
سه شنبه
96/01/29
اندیشه
103
EF

سه شنبه
96/02/12
اندیشه
103
F

سه شنبه
96/02/26
اندیشه
103
EF
308-11-14آزمایشگاه شیمی عمومی1جوکار اکبرنام درس اصول مهندسی صنایع غذایی 2 است
پنج شنبه
95/11/28
قلم
201
BC

پنج شنبه
95/12/19
قلم
212
B
پنج شنبه
95/12/19
قلم
216
C

پنج شنبه
95/12/26
قلم
216
BC

پنج شنبه
96/01/31
قلم
217
BC

پنج شنبه
96/02/14
قلم
217
C
پنج شنبه
96/02/14
قلم
307
D

پنج شنبه
96/02/21
قلم
216
C
پنج شنبه
96/02/21
قلم
318
D

پنج شنبه
96/02/28
قلم
216
C
پنج شنبه
96/02/28
قلم
311
D
309-11-14اصول طراحي كارخانجات صنايع غذايي1جهرمی مستانهبازدید دارد
چهارشنبه
95/11/27
قلم
211
A

چهارشنبه
95/12/04
قلم
217
A

چهارشنبه
95/12/11
قلم
217
A

چهارشنبه
95/12/18
قلم
212
A

چهارشنبه
95/12/25
قلم
212
A

چهارشنبه
96/01/16
قلم
217
A

چهارشنبه
96/01/30
قلم
212
A

چهارشنبه
96/02/06
قلم
201
A

چهارشنبه
96/02/13
قلم
212
A
310-11-14صنايع لبني 21سیدی آرزو
شنبه
95/11/16
قلم
217
CD

شنبه
95/11/23
قلم
216
CD

شنبه
95/11/30
قلم
217
CD

شنبه
95/12/07
قلم
216
CD

شنبه
95/12/14
قلم
217
CD

شنبه
95/12/21
قلم
216
CD

شنبه
96/01/19
قلم
215
CD

شنبه
96/01/26
قلم
217
CD

شنبه
96/02/02
قلم
201
CD

شنبه
96/02/09
قلم
201
CD

شنبه
96/02/16
قلم
202
CD

شنبه
96/02/23
قلم
202
CD
311-11-14بهداشت و سلامت غذا1اسلام پور آزاده
سه شنبه
95/12/03
قلم
202
B

سه شنبه
96/01/29
قلم
317
B
پنج شنبه
96/01/31
قلم
219
D
312-11-14اصول عمل آوري خشكبار1سیدی آرزو
شنبه
95/11/30
قلم
317
E

شنبه
95/12/07
قلم
317
E

شنبه
95/12/14
قلم
317
E

شنبه
95/12/21
قلم
317
E

شنبه
96/01/19
قلم
215
EF

شنبه
96/01/26
قلم
217
EF

شنبه
96/02/02
قلم
217
EF

شنبه
96/02/09
قلم
212
EF

شنبه
96/02/16
قلم
212
EF

شنبه
96/02/23
قلم
212
EF
313-11-14كارآموزي1نجفيان شرارههماهنگی با استاد
314-11-14صنايع تخميري1جهرمی مستانه
چهارشنبه
95/11/27
قلم
317
B

چهارشنبه
95/12/04
قلم
307
B

چهارشنبه
95/12/11
قلم
311
B

چهارشنبه
95/12/18
قلم
215
B

چهارشنبه
95/12/25
قلم
211
B

چهارشنبه
96/01/16
قلم
317
B

چهارشنبه
96/01/30
قلم
307
B

چهارشنبه
96/02/06
قلم
216
B

چهارشنبه
96/02/13
قلم
219
B
315-11-14تكنولوژي قند1هدایتی سارابازدید برای ساعات عملی برگزار خواهد شد.
سه شنبه
95/12/03
قلم
311
B

سه شنبه
95/12/10
قلم
212
B

سه شنبه
95/12/17
اندیشه
201
B

سه شنبه
95/12/24
اندیشه
201
B

سه شنبه
96/01/15
قلم
201
B

سه شنبه
96/01/29
قلم
314
B

سه شنبه
96/02/12
قلم
311
CD

سه شنبه
96/02/19
اندیشه
201
CD

سه شنبه
96/02/26
قلم
311
CD
317-11-14بازاريابي و صادرات1روستایی سولماز
سه شنبه
95/12/10
اندیشه
201
B

سه شنبه
96/01/29
اندیشه
201
B

سه شنبه
96/02/12
اندیشه
201
BC
318-11-14كاربرد كامپيوتر در صنايع غذايي1نجفيان شراره
شنبه
95/11/02
اندیشه
کارگاه کامپیوتر 1
B

یکشنبه
95/11/10
اندیشه
کارگاه کامپیوتر 1
AB

شنبه
95/11/16
اندیشه
کارگاه کامپیوتر 1
B
یکشنبه
95/11/17
اندیشه
کارگاه کامپیوتر 1
AB

یکشنبه
95/11/24
اندیشه
کارگاه کامپیوتر 1
AB

شنبه
95/11/30
اندیشه
کارگاه کامپیوتر 1
B
یکشنبه
95/12/01
اندیشه
کارگاه کامپیوتر 1
AB

یکشنبه
95/12/08
اندیشه
کارگاه کامپیوتر 1
AB

شنبه
95/12/14
اندیشه
کارگاه کامپیوتر 1
B
یکشنبه
95/12/15
اندیشه
کارگاه کامپیوتر 1
AB

یکشنبه
95/12/22
غدیر
402
AB

یکشنبه
96/01/20
اندیشه
کارگاه کامپیوتر 1
AB

شنبه
96/01/26
اندیشه
کارگاه کامپیوتر 1
B
یکشنبه
96/01/27
اندیشه
کارگاه کامپیوتر 1
AB

شنبه
96/02/09
اندیشه
کارگاه کامپیوتر 1
B
319-11-14بهداشت و ايمني كارخانه1بوستانی ساره
پنج شنبه
95/12/05
قلم
311
AB

پنج شنبه
95/12/19
قلم
از رسوب شناس /صنایع غذایی
AB
320-11-14ميكروبيولوژي مواد غذايي1سخاوتی زاده سعیدهمزمان با میکروبیولوژی مواد غذایی 1
321-11-14شيمي تجزيه1رضانژاد فرهمند شهربانو
یکشنبه
95/11/17
قلم
از مهندسی محیط زیست
CD

یکشنبه
95/11/24
قلم
از مهندسی محیط زیست
CD

یکشنبه
95/12/01
قلم
از مهندسی محیط زیست
CD

یکشنبه
95/12/08
قلم
از مهندسی محیط زیست
CD

یکشنبه
95/12/15
قلم
از مهندسی محیط زیست
CD

یکشنبه
95/12/22
قلم
از مهندسی محیط زیست
CD
321-11-14شيمي تجزيه34شفیعی خانی هماتئوری گروه های 34 و 35
پنج شنبه
95/11/21
قلم
202
B

پنج شنبه
95/11/28
قلم
202
B

پنج شنبه
95/12/05
قلم
202
B

پنج شنبه
95/12/19
قلم
202
B

پنج شنبه
96/01/17
قلم
202
B
پنج شنبه
96/01/17
قلم
311
A

پنج شنبه
96/01/24
غدیر
401
B
پنج شنبه
96/01/24
قلم
از تجزیه
A
321-11-14شيمي تجزيه35رضانژاد فرهمند شهربانو
یکشنبه
96/01/20
قلم
از مهندسی محیط زیست
CD

یکشنبه
96/01/27
قلم
از مهندسی محیط زیست
CD

یکشنبه
96/02/03
قلم
از مهندسی محیط زیست
CD

یکشنبه
96/02/10
قلم
از مهندسی محیط زیست
CD

یکشنبه
96/02/17
قلم
از مهندسی محیط زیست
CD

یکشنبه
96/02/24
قلم
از مهندسی محیط زیست
CD
322-11-14رسم فني1برزگر مروستی مریم
دوشنبه
95/12/02
قلم
219
E

سه شنبه
95/12/10
قلم
317
AB

سه شنبه
95/12/17
قلم
317
A
سه شنبه
95/12/17
قلم
212
B

سه شنبه
96/01/15
قلم
216
AB

سه شنبه
96/01/29
اندیشه
103
AB

سه شنبه
96/02/12
اندیشه
103
AB

سه شنبه
96/02/19
قلم
211
AB

سه شنبه
96/02/26
قلم
211
AB
323-11-14فيزيك الكتريسته و مغناطيس1تقي زاده مصطفيهمزمان با برنامه فیزیک عمومی ترویج
324-11-14زيست شناسي1دهقانی نعیمههماهنگی با استاد بر اساس برنامه آزمایشگاه زیست شناسی
325-11-14آزمايشگاه زيست شناسي1دهقانی نعیمه
سه شنبه
95/12/03
قلم
از زیست (جانوری)
C

سه شنبه
95/12/17
قلم
از زیست (جانوری)
C

سه شنبه
96/01/15
قلم
از زیست (جانوری)
E

سه شنبه
96/02/19
قلم
از زیست (جانوری)
C

سه شنبه
96/02/26
قلم
از زیست (جانوری)
E
329-11-14شيمي آلي13رحمتی صادق
چهارشنبه
96/01/23
قلم
از مهندسی محیط زیست
CD
چهارشنبه
96/01/23
قلم
314
AB
چهارشنبه
96/01/23
قلم
316
E

چهارشنبه
96/01/30
قلم
ازالی / معدنی
CD
چهارشنبه
96/01/30
قلم
203
A
چهارشنبه
96/01/30
قلم
202
B

چهارشنبه
96/02/06
قلم
ازالی / معدنی
CD
چهارشنبه
96/02/06
قلم
202
B
چهارشنبه
96/02/06
قلم
313
A

چهارشنبه
96/02/13
قلم
ازالی / معدنی
CD
چهارشنبه
96/02/13
قلم
203
A
چهارشنبه
96/02/13
قلم
202
B

چهارشنبه
96/02/20
قلم
ازالی / معدنی
CD
چهارشنبه
96/02/20
قلم
203
A
چهارشنبه
96/02/20
قلم
202
B

چهارشنبه
96/02/27
قلم
ازالی / معدنی
CD
چهارشنبه
96/02/27
قلم
219
AB
515-11-14تولید محصولات کشاورزی ودامی1نجفيان شراره
شنبه
95/11/09
قلم
201
A

شنبه
95/11/23
قلم
201
A

شنبه
95/12/07
قلم
201
A

شنبه
95/12/21
قلم
311
A

شنبه
96/01/19
قلم
201
A

شنبه
96/02/02
قلم
201
AB

شنبه
96/02/16
قلم
201
AB
518-11-14طرح آزمایشات1کشاورز مرضیه
شنبه
95/11/23
قلم
317
A

شنبه
95/11/30
قلم
216
C

شنبه
95/12/07
قلم
201
C

شنبه
95/12/14
قلم
216
C

شنبه
95/12/21
قلم
311
C

شنبه
96/01/19
قلم
311
C

شنبه
96/01/26
قلم
311
C

شنبه
96/02/02
قلم
311
C
یکشنبه
96/02/03
قلم
316
D

شنبه
96/02/09
قلم
211
BC

شنبه
96/02/16
قلم
311
C
شنبه
96/02/16
قلم
307
B
519-11-14تکنولوژی پس ازبرداشت1نجفيان شرارهشنبه تئوری/چهارشنبه عملی
شنبه
95/11/02
قلم
201
A

چهارشنبه
95/11/13
قلم
اززیست (گیاهی)
AB

شنبه
95/11/16
قلم
201
A
چهارشنبه
95/11/20
قلم
اززیست (گیاهی)
AB

چهارشنبه
95/11/27
قلم
از باغبانی
AB

شنبه
95/11/30
قلم
201
A
چهارشنبه
95/12/04
قلم
اززیست (گیاهی)
AB

چهارشنبه
95/12/11
قلم
از باغبانی
AB

شنبه
95/12/14
قلم
201
A
چهارشنبه
95/12/18
قلم
اززیست (گیاهی)
AB

شنبه
95/12/21
قلم
اززیست (گیاهی)
B

چهارشنبه
96/01/16
قلم
از مهندسی محیط زیست
AB

چهارشنبه
96/01/23
قلم
از رسوب شناس /صنایع غذایی
AB

شنبه
96/01/26
قلم
201
A
چهارشنبه
96/01/30
قلم
از مهندسی محیط زیست
AB

چهارشنبه
96/02/06
قلم
از مهندسی محیط زیست
AB

شنبه
96/02/09
قلم
201
A
چهارشنبه
96/02/13
قلم
از مهندسی محیط زیست
AB

چهارشنبه
96/02/20
قلم
از مهندسی محیط زیست
AB

شنبه
96/02/23
قلم
201
AB
چهارشنبه
96/02/27
قلم
از مهندسی محیط زیست
AB

شنبه
96/02/30
قلم
از مهندسی محیط زیست
AB
520-11-14شیمی موادغذایی 21مولايي فر محمد حسين
چهارشنبه
95/11/27
قلم
211
B

چهارشنبه
95/12/04
قلم
216
B

چهارشنبه
95/12/11
قلم
217
B

چهارشنبه
95/12/18
قلم
202
B

چهارشنبه
95/12/25
قلم
216
B

چهارشنبه
96/01/16
قلم
311
B

چهارشنبه
96/01/23
قلم
216
B

چهارشنبه
96/01/30
قلم
311
B

چهارشنبه
96/02/06
غدیر
401
B

چهارشنبه
96/02/13
غدیر
401
B
521-11-14میکروبیولوژی موادغذایی 21سخاوتی زاده سعید
دوشنبه
95/11/25
قلم
215
A

دوشنبه
95/12/02
قلم
216
A

دوشنبه
95/12/09
قلم
215
A
دوشنبه
95/12/09
قلم
از رسوب شناس /صنایع غذایی
B

دوشنبه
95/12/16
قلم
216
A
دوشنبه
95/12/16
قلم
از رسوب شناس /صنایع غذایی
B

دوشنبه
95/12/23
قلم
از رسوب شناس /صنایع غذایی
AB

دوشنبه
96/01/14
قلم
از رسوب شناس /صنایع غذایی
AB

دوشنبه
96/01/21
قلم
از رسوب شناس /صنایع غذایی
AB

دوشنبه
96/01/28
قلم
از رسوب شناس /صنایع غذایی
AB

دوشنبه
96/02/04
قلم
از رسوب شناس /صنایع غذایی
AB

دوشنبه
96/02/11
قلم
از رسوب شناس /صنایع غذایی
AB

دوشنبه
96/02/18
قلم
از رسوب شناس /صنایع غذایی
AB
- - - -- **************
084-17-11آمارواحتمالات1کشاورز مرضیهمراجعه به برنامه صنایع غذایی
141-15-13آزمايشگاه متالوگرافي1پایدار مریم
دوشنبه
96/01/21
کارگاه سوله
از متالوژی
AB

دوشنبه
96/01/28
کارگاه سوله
از متالوژی
AB

دوشنبه
96/02/04
کارگاه سوله
از متالوژی
AB

دوشنبه
96/02/11
کارگاه سوله
از متالوژی
AB

دوشنبه
96/02/18
کارگاه سوله
از متالوژی
AB
- - - -- **************