دانشگاه پیام نور - مرکز شیراز
برنامه کلاسی
نیمسال اول 96-95
مهندسي فناوري اطلاعات (چندبخشي )
 جستجوی درس         F:18-20    E:16-18   D:14-16   C:12-14    B:10-12    A:8-10  
کد درس نام درس گروه استادتوضیحاتهفته
1
هفته
2
هفته
3
هفته
4
هفته
5
هفته
6
هفته
7
هفته
8
هفته
9
هفته
10
هفته
11
هفته
12
هفته
13
هفته
14
هفته
15
هفته
16
001-11-15مهندسي فناوري اطلاعات 11جعفری اسماعیل
دوشنبه
95/11/18
قلم
217
AB

دوشنبه
95/12/02
قلم
217
AB

دوشنبه
95/12/16
قلم
308
AB

دوشنبه
96/01/14
قلم
209
AB

دوشنبه
96/01/28
قلم
216
AB

دوشنبه
96/02/11
قلم
209
AB

دوشنبه
96/02/18
اندیشه
104
CD

دوشنبه
96/02/25
قلم
209
AB
001-12-15مديريت وكنترل پروژه هاي فناوري اطلاعات1فهرستی سارا
چهارشنبه
95/12/04
قلم
304
DE

چهارشنبه
95/12/18
قلم
215
DE

چهارشنبه
96/01/16
قلم
216
DE

چهارشنبه
96/01/23
قلم
207
DE

چهارشنبه
96/02/06
قلم
207
DE

شنبه
96/02/30
قلم
212
C
002-11-15تجارت الكترونيكي1شهپر سروش
پنج شنبه
95/11/28
قلم
308
A

پنج شنبه
95/12/19
قلم
307
A

پنج شنبه
95/12/26
قلم
206
A
پنج شنبه
95/12/26
قلم
212
B

پنج شنبه
96/01/17
قلم
308
A

پنج شنبه
96/01/24
قلم
301
A

پنج شنبه
96/02/14
قلم
317
AB

پنج شنبه
96/02/21
قلم
308
AB
002-12-15مديريت استراتژيك فناوري اطلاعات1براتی محمد
پنج شنبه
95/12/26
قلم
204
C

پنج شنبه
96/01/17
قلم
306
C

پنج شنبه
96/01/24
قلم
216
C

پنج شنبه
96/01/31
قلم
306
C

پنج شنبه
96/02/07
قلم
306
C

پنج شنبه
96/02/14
قلم
306
C

پنج شنبه
96/02/21
قلم
306
CD

پنج شنبه
96/02/28
قلم
305
CD
003-11-15مهندسي فناوري اطلاعات 21فهرستی سارا
شنبه
95/11/16
قلم
203
DE

شنبه
95/11/30
قلم
203
DE

شنبه
95/12/14
قلم
203
DE

شنبه
96/01/26
قلم
203
DE

شنبه
96/02/09
قلم
203
DE

شنبه
96/02/23
قلم
203
DE
005-11-15مباني الكترونيك ديجيتال1ساسانی سیما
پنج شنبه
95/12/05
قلم
317
AB

پنج شنبه
95/12/19
قلم
306
A

پنج شنبه
95/12/26
قلم
308
AB

پنج شنبه
96/01/31
قلم
305
AB

پنج شنبه
96/02/07
قلم
306
A

پنج شنبه
96/02/14
قلم
305
AB
چهارشنبه
96/02/13
قلم
205
ABC
چهارشنبه
96/02/13
قلم
305
D

پنج شنبه
96/02/21
قلم
305
AB

پنج شنبه
96/02/28
قلم
204
AB
008-25-12زبان تخصصي1اسلامی نژاد محمدرضا
یکشنبه
95/11/17
قلم
304
DE

یکشنبه
95/11/24
قلم
304
DE

یکشنبه
95/12/01
قلم
216
D
یکشنبه
95/12/01
اندیشه
202
E

یکشنبه
96/01/20
قلم
217
D

یکشنبه
96/02/03
قلم
211
D

یکشنبه
96/02/10
قلم
304
E
یکشنبه
96/02/10
قلم
202
D
012-11-15فناوري اطلاعات (براي مديران )1فهرستی سارا
شنبه
96/01/26
قلم
217
B
شنبه
96/01/26
قلم
203
C

شنبه
96/02/09
قلم
308
C
شنبه
96/02/09
قلم
216
B

شنبه
96/02/16
قلم
302
C
شنبه
96/02/16
قلم
216
B

شنبه
96/02/23
قلم
304
BC
063-15-11مباني كامپيوتروبرنامه سازي1وفایی رضا4جلسه جبرانی با هماهنگی استاد
پنج شنبه
95/11/21
قلم
304
AB

پنج شنبه
95/12/05
قلم
305
AB

پنج شنبه
95/12/26
قلم
305
AB

پنج شنبه
96/01/24
قلم
305
AB

پنج شنبه
96/02/07
قلم
305
AB

پنج شنبه
96/02/21
قلم
216
AB
067-15-11ساختمانهاي گسسته1خاكساري احمدمراجعه شود به برنامه رشته مهندسی نرم افزار 93
068-15-11برنامه سازي پيشرفته1خسروی عباسبه برنامه مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار مراجعه شود
079-15-11ذخيره وبازيابي اطلاعات1حیدری محسنمراجعه شود به برنامه رشته مهندسی کامپیوتر نرم افزار چندبخشی
079-15-11ذخيره وبازيابي اطلاعات1سيف نژاد عباسمراجعه شود به برنامه رشته مهندسی نرم افزار چندبخشی
096-13-11آزمايشگاه فيزيك 11فتحي نجمهتجمیع کامپیوتر
سه شنبه
95/12/17
قلم
از فیزیک اپتیک
C

سه شنبه
95/12/24
قلم
از فیزیک
C

سه شنبه
96/01/15
قلم
از فیزیک
C

سه شنبه
96/01/29
قلم
از فیزیک
C

سه شنبه
96/02/12
قلم
از فیزیک اپتیک
C

سه شنبه
96/02/19
قلم
از مدار 2 / کارگاه برق / رباتیک
C

سه شنبه
96/02/26
قلم
از فیریک 1
CD
097-13-11آزمايشگاه فيزيك 21جعفری سید جلالتجمیع کامپیوتر
پنج شنبه
95/12/05
قلم
از فیزیک 2
B

پنج شنبه
95/12/19
قلم
از فیزیک 2
B

پنج شنبه
96/01/17
قلم
از فیزیک 2
B

پنج شنبه
96/01/24
قلم
از فیزیک 2
B

پنج شنبه
96/01/31
قلم
از فیزیک 2
B

پنج شنبه
96/02/07
قلم
از فیزیک 2
B

پنج شنبه
96/02/14
قلم
از فیزیک 2
B

پنج شنبه
96/02/21
قلم
از فیزیک 2
B
099-18-12اصول ومباني مديريت1حسيني فر سيد مجتبيبرنامه رشته حسابداری چندبخشی درس مبانی و اصول سازمان ومدیریت
101-11-11معادلات ديفرانسيل1جمالی امنه مشترک با کد 1111020
سه شنبه
95/11/26
قلم
204
BC

سه شنبه
95/12/03
قلم
204
BC

سه شنبه
95/12/10
قلم
217
AB

سه شنبه
95/12/17
قلم
317
BC

سه شنبه
95/12/24
قلم
210
BC

سه شنبه
96/01/15
قلم
210
BC

سه شنبه
96/01/29
قلم
203
BC

سه شنبه
96/02/12
قلم
211
BC
سه شنبه
96/02/12
قلم
317
A
127-15-11سيستمهاي اطلاعات مديريت1جعفری اسماعیل
دوشنبه
95/11/25
قلم
209
AB

دوشنبه
95/12/09
قلم
209
AB

دوشنبه
95/12/23
قلم
215
AB

دوشنبه
96/01/21
قلم
216
AB

دوشنبه
96/02/04
قلم
304
AB

دوشنبه
96/02/11
اندیشه
103
CD

دوشنبه
96/02/18
قلم
216
AB
133-15-11شيوه ارائه مطالب علمي وفني1طاهری رحیممراجعه شود به برنامه رشته مهندسی کامپیوتر نرافزار چند بخشی
136-15-11مباني فناوري اطلاعات1شرفیان ثنا
یکشنبه
95/11/24
قلم
306
E

یکشنبه
95/12/01
قلم
306
E

یکشنبه
95/12/08
قلم
306
E

یکشنبه
95/12/15
قلم
317
E

یکشنبه
95/12/22
قلم
317
E

یکشنبه
96/01/20
قلم
317
EF

یکشنبه
96/02/03
قلم
317
EF

سه شنبه
96/02/12
اندیشه
102
E
سه شنبه
96/02/12
اندیشه
102
F

یکشنبه
96/02/17
قلم
304
EF
138-17-11آمار و احتمالات كاربردي1سعادتمند عبدالهمراجعه شود به برنامه مهندسی کامپیوتر چند بخشی
139-15-11مدارهاي منطقي1کیاکجوری نیمامراجعه شود به برنامه رشته مهندسی نرم افزار چندبخشی
140-15-11ساختمان داده ها1امامي محسنمراجعه شود به برنامه رشته مهندسی کامپیوتر نرم افزار چندبخشی
142-15-11طراحي الگوريتمها1سيف نژاد عباسمراجعه شود به برنامه رشته مهندسی نرم افزار چندبخشی
143-15-11معماري كامپيوتر1مختاري وحيدمراجعه شود به برنامه رشته مهندسی نرم افزار چند بخشی
144-15-11اقتصادمهندسي1پروه عبدالکریم23 اسفند 12 تا 16
سه شنبه
95/12/10
اندیشه
104
E

دوشنبه
96/01/14
قلم
206
CD

دوشنبه
96/01/28
قلم
204
CD

دوشنبه
96/02/11
قلم
317
CD

دوشنبه
96/02/18
قلم
317
CD

دوشنبه
96/02/25
قلم
212
CD
145-15-11آزمايشگاه پايگاه داده ها2فرشيد پور سولماز
چهارشنبه
95/12/04
غدیر
402
E

چهارشنبه
95/12/11
غدیر
402
E

چهارشنبه
95/12/18
غدیر
402
E

چهارشنبه
95/12/25
غدیر
402
E

چهارشنبه
96/01/16
غدیر
402
E

چهارشنبه
96/01/23
غدیر
402
E

چهارشنبه
96/01/30
غدیر
402
E

چهارشنبه
96/02/06
غدیر
402
E

چهارشنبه
96/02/13
غدیر
402
E

چهارشنبه
96/02/20
غدیر
402
E

چهارشنبه
96/02/27
غدیر
402
E
146-15-11مهندسي نرم افزار11زارع رحیممراجعه شود به برنامه مهندسی نرم افزار 1 رشته مهندسی نرم افزا
147-15-11شبكه هاي كامپيوتري 11اسلامی نژاد محمدرضامراجعه شود به برنامه مهندسی کامپیوتر نرم افزار چندبخشی
148-15-11آزمايشگاه شبكه1وکیل زاده نیما
سه شنبه
95/12/03
غدیر
402
AB

سه شنبه
95/12/10
غدیر
402
AB

سه شنبه
95/12/17
غدیر
402
AB

سه شنبه
95/12/24
غدیر
402
AB

سه شنبه
96/01/15
غدیر
402
AB

سه شنبه
96/01/29
غدیر
402
AB

سه شنبه
96/02/12
غدیر
402
AB

سه شنبه
96/02/19
غدیر
402
AB
148-15-11آزمايشگاه شبكه2وکیل زاده نیماادغام با گروه 1
150-15-11مهندسي نرم افزار21بديع عليمراجعه شود به برنامه رشته مهندسی نرم افزار چند بخشی
152-15-11شبكه هاي كامپيوتري 21رنجبر لیلا
یکشنبه
95/12/01
قلم
215
AB

یکشنبه
95/12/08
قلم
308
AB

یکشنبه
95/12/15
قلم
307
AB

یکشنبه
96/01/20
قلم
201
A

یکشنبه
96/01/27
قلم
201
A

یکشنبه
96/02/03
قلم
201
A

یکشنبه
96/02/10
قلم
212
A

یکشنبه
96/02/17
قلم
212
A

یکشنبه
96/02/24
قلم
216
AB
153-15-11آزمايشگاه سيستم عامل1ساسانی سیما
پنج شنبه
95/12/05
غدیر
401
CD

پنج شنبه
95/12/19
غدیر
401
BC

پنج شنبه
95/12/26
غدیر
401
CD

پنج شنبه
96/01/31
غدیر
401
CD

پنج شنبه
96/02/07
غدیر
401
BC

پنج شنبه
96/02/14
غدیر
401
CD

پنج شنبه
96/02/21
غدیر
401
CD
154-15-11سيستم هاي چندرسانه اي1گودرزی مژگانجبرانی با هماهنگی استاد
سه شنبه
95/12/10
قلم
216
E

شنبه
96/01/19
اندیشه
105
EF

شنبه
96/02/16
قلم
203
F
155-15-11گرافيك كامپيوتري1لطفی کرامت الله
چهارشنبه
95/12/04
قلم
203
E

چهارشنبه
95/12/11
قلم
212
E

چهارشنبه
95/12/18
قلم
305
E

چهارشنبه
95/12/25
قلم
305
E

چهارشنبه
96/01/16
قلم
203
EF

چهارشنبه
96/01/30
قلم
317
EF

چهارشنبه
96/02/13
قلم
305
EF

چهارشنبه
96/02/20
قلم
305
EF

چهارشنبه
96/02/27
قلم
207
EF
156-15-11هوش مصنوعي1سيف نژاد عباسمراجعه شود به برنامه رشته مهندسی نرم افزار چندبخشی
157-15-11نظريه زبانهاوماشين ها1سيف نژاد عباسمراجعه شود به برنامه رشته مهندسی نرم افزار چندبخشی
158-15-11تحقيق درعمليات1پروه عبدالکریم
دوشنبه
95/12/02
اندیشه
104
E

دوشنبه
95/12/09
اندیشه
104
E

دوشنبه
95/12/16
اندیشه
104
E

دوشنبه
95/12/23
اندیشه
104
E

دوشنبه
96/01/14
اندیشه
104
EF

دوشنبه
96/01/28
اندیشه
104
EF

دوشنبه
96/02/11
اندیشه
104
EF

دوشنبه
96/02/18
اندیشه
104
EF

دوشنبه
96/02/25
اندیشه
104
EF
159-15-11شبيه سازي كامپيوتري1معدلي مهديمراجعه شود به برنامه رشته مهندسی کامپیوتر نرم افزار چندبخشی
- - - -- **************
094-13-11فيزيك 11امانت بنت الهدیتجمیع کامپیوتر
دوشنبه
95/12/09
قلم
202
A

دوشنبه
95/12/16
قلم
202
A

دوشنبه
95/12/23
قلم
202
A

دوشنبه
96/01/21
قلم
202
A

دوشنبه
96/01/28
قلم
202
A

دوشنبه
96/02/04
قلم
202
A

دوشنبه
96/02/11
قلم
202
A

دوشنبه
96/02/18
قلم
202
A

دوشنبه
96/02/25
قلم
202
A
095-13-11فيزيك 21امانت بنت الهدیتجمیع کامپیوتر
یکشنبه
95/12/08
قلم
204
D

یکشنبه
95/12/15
قلم
204
D

یکشنبه
95/12/22
قلم
204
D

یکشنبه
96/01/20
قلم
204
D

یکشنبه
96/01/27
قلم
204
D

یکشنبه
96/02/03
قلم
204
D

یکشنبه
96/02/10
قلم
204
D

یکشنبه
96/02/17
قلم
204
D

یکشنبه
96/02/24
قلم
204
D
097-13-11آزمايشگاه فيزيك 22کرمی فاطمهتجمیع کامپیوتر
سه شنبه
95/12/03
قلم
از فیزیک 2
B

سه شنبه
95/12/10
قلم
از فیزیک 2
B

سه شنبه
95/12/17
قلم
از فیزیک 2
B

سه شنبه
95/12/24
قلم
از فیزیک 2
B

سه شنبه
96/01/15
قلم
از فیزیک 2
B

سه شنبه
96/01/29
قلم
از فیزیک 2
B

سه شنبه
96/02/12
قلم
از فیزیک 2
B

سه شنبه
96/02/19
قلم
از فیزیک 2
B
099-11-11رياضي عمومي 11سادات حسینی پرویز
دوشنبه
95/11/11
قلم
202
AB

دوشنبه
95/11/18
قلم
202
AB

دوشنبه
95/11/25
قلم
202
AB

دوشنبه
95/12/02
قلم
202
AB

دوشنبه
95/12/09
قلم
212
AB

دوشنبه
95/12/16
قلم
212
AB

دوشنبه
95/12/23
قلم
212
AB

دوشنبه
96/01/21
قلم
212
AB
133-15-11شيوه ارائه مطالب علمي وفني1طاهری رحیم
پنج شنبه
95/12/26
قلم
216
DE

پنج شنبه
96/01/24
اندیشه
105
DE

پنج شنبه
96/02/07
اندیشه
105
DE

پنج شنبه
96/02/21
قلم
216
DE
- - - -- **************
008-25-12زبان تخصصي1اسلامی نژاد محمدرضامراجعه شود به برنامه رشته آی تی چند بخشی
008-25-12زبان تخصصي1اسلامی نژاد محمدرضامراجعه شود به برنامه رشته آی تی چند بخشی
149-15-11سيستم هاي عامل1امامي محسنمراجعه شود به برنامه رشته نرم افزار چند بخشی
149-15-11سيستم هاي عامل1امامي محسنمراجعه شود به برنامه رشته نرم افزار چند بخشی
147-15-11شبكه هاي كامپيوتري 11اسلامی نژاد محمدرضامراجعه شود به برنامه رشته مهندسی نرم افزار چندبخشی
147-15-11شبكه هاي كامپيوتري 11اسلامی نژاد محمدرضامراجعه شود به برنامه رشته مهندسی نرم افزار چندبخشی
002-11-15تجارت الكترونيكي1شهپر سروشمراجعه شود به برنامه رشته مهندسی فناوری اطلاعات چند بخشی
099-18-12اصول ومباني مديريت1حسيني فر سيد مجتبيبرنامه رشته حسابداری چندبخشی درس مبانی و اصول سازمان و مدیری
138-17-11آمار و احتمالات كاربردي1سعادتمند عبدالهمراجعه شود به برنامه مهندسی کامپیوتر چند بخشی
138-17-11آمار و احتمالات كاربردي1سعادتمند عبدالهمراجعه شود به برنامه مهندسی کامپیوتر چند بخشی
138-17-11آمار و احتمالات كاربردي1سعادتمند عبداله
چهارشنبه
95/11/27
قلم
305
CD

چهارشنبه
95/12/04
قلم
215
CD

چهارشنبه
95/12/11
قلم
304
CD

چهارشنبه
95/12/18
قلم
317
CD

چهارشنبه
96/01/16
قلم
206
E
چهارشنبه
96/01/16
قلم
201
D

چهارشنبه
96/01/30
قلم
305
E
چهارشنبه
96/01/30
قلم
308
D

چهارشنبه
96/02/13
قلم
203
E
چهارشنبه
96/02/13
قلم
310
D

چهارشنبه
96/02/27
قلم
212
E
067-15-11ساختمانهاي گسسته1خاكساري احمدمراجعه شود به برنامه رشته مهندسی نرم افزار 93
147-15-11شبكه هاي كامپيوتري 11اسلامی نژاد محمدرضا
یکشنبه
95/11/17
قلم
308
B
یکشنبه
95/11/17
قلم
301
C

یکشنبه
95/11/24
قلم
304
BC

یکشنبه
95/12/01
قلم
308
B
یکشنبه
95/12/01
قلم
301
C

یکشنبه
95/12/08
قلم
203
BC

یکشنبه
95/12/15
قلم
317
C
یکشنبه
95/12/15
قلم
205
B

یکشنبه
95/12/22
قلم
308
B

یکشنبه
96/01/20
قلم
216
BC

یکشنبه
96/01/27
قلم
203
BC

یکشنبه
96/02/03
قلم
306
BC

یکشنبه
96/02/10
قلم
216
C

یکشنبه
96/02/17
قلم
212
C
یکشنبه
96/02/17
قلم
212
D

یکشنبه
96/02/24
قلم
212
C
یکشنبه
96/02/24
قلم
304
B
099-18-12اصول ومباني مديريت1حسيني فر سيد مجتبيبرنامه رشته حسابداری چندبخشی درس مبانی و اصول سازمان و مدیری
149-15-11سيستم هاي عامل1امامي محسن
سه شنبه
95/11/12
قلم
216
C

سه شنبه
95/11/19
قلم
215
D

سه شنبه
95/11/26
قلم
215
D

سه شنبه
95/12/03
قلم
207
E

سه شنبه
95/12/10
قلم
203
E

سه شنبه
95/12/17
قلم
203
E

سه شنبه
95/12/24
قلم
203
E

سه شنبه
96/01/15
قلم
203
D

سه شنبه
96/01/29
قلم
217
D
سه شنبه
96/01/29
قلم
207
E

سه شنبه
96/02/12
قلم
215
D
سه شنبه
96/02/12
قلم
304
E

سه شنبه
96/02/19
قلم
216
D
سه شنبه
96/02/19
قلم
215
E

سه شنبه
96/02/26
قلم
209
D
سه شنبه
96/02/26
قلم
209
E
150-15-11مهندسي نرم افزار21بديع علي
پنج شنبه
95/11/21
قلم
203
AB

پنج شنبه
95/12/05
قلم
203
AB

پنج شنبه
95/12/19
قلم
203
AB

پنج شنبه
96/01/17
قلم
203
AB

پنج شنبه
96/01/31
قلم
203
AB

پنج شنبه
96/02/14
قلم
203
AB

پنج شنبه
96/02/28
قلم
203
AB
153-15-11آزمايشگاه سيستم عامل1طوسی امینمراجعه شود به برنامه رشته مهندسی کامپیوتر نرم افزار 93
153-15-11آزمايشگاه سيستم عامل1طوسی امین
چهارشنبه
95/12/04
غدیر
402
C

چهارشنبه
95/12/11
غدیر
402
BC

چهارشنبه
95/12/18
غدیر
402
BC

چهارشنبه
95/12/25
غدیر
402
BC

چهارشنبه
96/01/16
غدیر
402
C

چهارشنبه
96/01/23
غدیر
402
BC

چهارشنبه
96/01/30
غدیر
402
BC

چهارشنبه
96/02/06
غدیر
402
B

چهارشنبه
96/02/13
غدیر
402
BC

چهارشنبه
96/02/20
غدیر
402
C
153-15-11آزمايشگاه سيستم عامل1طوسی امینمراجعه شود به برنامه رشته مهندسی کامپیوتر نرم افزار
153-15-11آزمايشگاه سيستم عامل2طوسی امینمراجعه شود به برنامه کلاسی گروه یک
145-15-11آزمايشگاه پايگاه داده ها1فرشيد پور سولماز
چهارشنبه
95/12/04
غدیر
402
D

چهارشنبه
95/12/11
غدیر
402
D

چهارشنبه
95/12/18
غدیر
402
D

چهارشنبه
95/12/25
غدیر
402
D

چهارشنبه
96/01/16
غدیر
402
D

چهارشنبه
96/01/23
غدیر
402
D

چهارشنبه
96/01/30
غدیر
402
D

چهارشنبه
96/02/06
غدیر
402
D

چهارشنبه
96/02/13
غدیر
402
D

چهارشنبه
96/02/20
غدیر
402
D

چهارشنبه
96/02/27
غدیر
402
D
153-15-11آزمايشگاه سيستم عامل1رنجبر لیلامراجعه به برنامه رشته مهندسی کامپیوتر نرم افزار 93
153-15-11آزمايشگاه سيستم عامل1رنجبر لیلا5 جلسه جبرانی با هماهنگی استاد
یکشنبه
95/12/22
غدیر
401
AB

شنبه
96/01/19
غدیر
402
AB

شنبه
96/01/26
غدیر
402
AB

شنبه
96/02/02
غدیر
402
AB

شنبه
96/02/09
غدیر
402
AB

شنبه
96/02/16
غدیر
402
AB
141-15-11اصول طراحي پايگاه داده ها1سيف نژاد عباس
یکشنبه
95/12/01
قلم
306
CD

یکشنبه
95/12/15
قلم
203
CD

یکشنبه
95/12/22
قلم
317
A

یکشنبه
96/01/20
قلم
317
CD

یکشنبه
96/02/03
قلم
317
CD

یکشنبه
96/02/10
قلم
304
A

یکشنبه
96/02/17
قلم
304
CD

یکشنبه
96/02/24
قلم
207
CD
141-15-11اصول طراحي پايگاه داده ها1سيف نژاد عباسمراجعه شود به برنامه رشته مهندسی نرم افزار 93
067-15-11ساختمانهاي گسسته1خاكساري احمدمراجعه شود به برنامه رشته مهندسی نرم افزار 93
067-15-11ساختمانهاي گسسته1خاكساري احمد
دوشنبه
95/11/18
قلم
306
CD

دوشنبه
95/11/25
قلم
203
CD

دوشنبه
95/12/02
قلم
306
CD

دوشنبه
95/12/09
قلم
207
CD

دوشنبه
95/12/16
قلم
306
CD

دوشنبه
95/12/23
قلم
203
CD