دانشگاه پیام نور - مرکز شیراز
برنامه کلاسی
نیمسال اول 96-95
مهندسي كامپيوتر-نرم افزار(چندبخشي )
 جستجوی درس         F:18-20    E:16-18   D:14-16   C:12-14    B:10-12    A:8-10  
کد درس نام درس گروه استادتوضیحاتهفته
1
هفته
2
هفته
3
هفته
4
هفته
5
هفته
6
هفته
7
هفته
8
هفته
9
هفته
10
هفته
11
هفته
12
هفته
13
هفته
14
هفته
15
هفته
16
063-15-11مباني كامپيوتروبرنامه سازي1وفایی رضامراجعه شود به برنامه رشته مهندسی آی تی چند بخشی
065-15-11مدارهاي الكتريكي 11زرمهی شهر بابک صادق
شنبه
95/12/07
قلم
216
E

شنبه
95/12/14
قلم
305
E

شنبه
95/12/21
قلم
216
E

شنبه
96/01/19
قلم
217
EF

شنبه
96/01/26
قلم
307
EF

شنبه
96/02/02
قلم
305
EF

شنبه
96/02/09
قلم
216
EF

شنبه
96/02/16
قلم
209
EF

شنبه
96/02/23
قلم
217
EF
066-15-11آمارواحتمالات مهندسي1سعادتمند عبداله
چهارشنبه
95/11/27
قلم
305
CD

چهارشنبه
95/12/04
قلم
215
CD

چهارشنبه
95/12/11
قلم
304
CD

چهارشنبه
95/12/18
قلم
317
CD

چهارشنبه
96/01/16
قلم
206
E
چهارشنبه
96/01/16
قلم
201
D

چهارشنبه
96/01/30
قلم
305
E
چهارشنبه
96/01/30
قلم
308
D

چهارشنبه
96/02/13
قلم
203
E
چهارشنبه
96/02/13
قلم
310
D

چهارشنبه
96/02/27
قلم
212
E
067-15-11ساختمانهاي گسسته1خاكساري احمدمراجعه شود به برنامه رشته مهندسی نرم افزار 93
070-15-11مدارهاي الكترونيكي1سعیدزاده روح اله
چهارشنبه
95/11/27
قلم
212
E

چهارشنبه
95/12/04
قلم
307
E

چهارشنبه
95/12/11
قلم
207
E

چهارشنبه
95/12/18
قلم
212
E

چهارشنبه
95/12/25
قلم
209
E

چهارشنبه
96/01/16
قلم
212
EF

چهارشنبه
96/01/23
قلم
305
EF

چهارشنبه
96/01/30
قلم
212
EF

چهارشنبه
96/02/06
قلم
304
EF

چهارشنبه
96/02/13
قلم
212
EF
077-15-11آزمايشگاه مدارهاي الكترونيكي1ولی خانی سارا مشترک با رباتیک
یکشنبه
95/12/01
قلم
از مدار1
D

یکشنبه
95/12/08
قلم
از مدار1
D

یکشنبه
95/12/15
قلم
از مدار1
D

یکشنبه
95/12/22
قلم
از مدار1
D

یکشنبه
96/01/20
قلم
از مدار1
D

یکشنبه
96/01/27
قلم
از مدار1
D

یکشنبه
96/02/03
قلم
از مدار1
D

یکشنبه
96/02/10
قلم
از مدار1
D

یکشنبه
96/02/17
قلم
از مدار1
D

یکشنبه
96/02/24
قلم
از مدار 2 / کارگاه برق / رباتیک
D
079-15-11ذخيره وبازيابي اطلاعات1حیدری محسن
پنج شنبه
95/12/05
اندیشه
104
DE

پنج شنبه
95/12/26
اندیشه
104
DE

پنج شنبه
96/01/24
اندیشه
104
DE

پنج شنبه
96/02/07
اندیشه
104
DE

پنج شنبه
96/02/14
اندیشه
104
DE

پنج شنبه
96/02/21
اندیشه
104
DE
079-15-11ذخيره وبازيابي اطلاعات1سيف نژاد عباس
080-15-11اصول طراحي كامپايلر1راستگو خلاري زهرا4 جلسه جبرانی با هماهنگی استاد
چهارشنبه
95/12/18
قلم
308
AB

چهارشنبه
95/12/25
قلم
307
AB

چهارشنبه
96/01/16
قلم
308
AB

چهارشنبه
96/01/23
قلم
216
A
چهارشنبه
96/01/23
قلم
205
B

دوشنبه
96/01/28
قلم
201
B
دوشنبه
96/01/28
قلم
215
A

چهارشنبه
96/02/06
قلم
317
AB

چهارشنبه
96/02/13
قلم
213
A

چهارشنبه
96/02/20
قلم
317
AB

چهارشنبه
96/02/27
قلم
218
A
084-15-11طراحي وپياده سازي زبانهاي برنامه سازي1گودرزی مژگان4جلسه جبرانی با هماهنگی با استاد
سه شنبه
95/11/26
قلم
215
E
سه شنبه
95/11/26
قلم
306
D

سه شنبه
95/12/10
قلم
308
D

سه شنبه
95/12/17
قلم
306
DE

سه شنبه
95/12/24
قلم
306
DE

شنبه
96/01/26
قلم
212
D
شنبه
96/01/26
قلم
211
E

شنبه
96/02/02
قلم
اتاق استاد
EF

شنبه
96/02/16
قلم
303
E
شنبه
96/02/16
قلم
307
D
086-15-11آزمايشگاه معماري كامپيوتر2جعفری فریما
شنبه
95/11/30
قلم
از مدار1
D

شنبه
95/12/07
قلم
از مدار1
D

شنبه
95/12/14
قلم
از مدار1
D

شنبه
95/12/21
قلم
از مدار1
D

شنبه
96/01/19
قلم
از مدار1
D

شنبه
96/01/26
قلم
از مدار1
D

شنبه
96/02/02
قلم
از مدار1
D

شنبه
96/02/09
قلم
از مدار1
D

شنبه
96/02/16
قلم
از مدار1
D

شنبه
96/02/23
قلم
از مدار1
D
087-15-11ريزپردازنده 11براتی محمد
پنج شنبه
95/11/21
قلم
307
AB

پنج شنبه
95/11/28
قلم
305
AB

پنج شنبه
95/12/05
قلم
307
AB

پنج شنبه
95/12/19
قلم
305
AB

پنج شنبه
96/01/17
قلم
305
AB

پنج شنبه
96/01/31
قلم
317
AB

پنج شنبه
96/02/14
قلم
217
AB

پنج شنبه
96/02/28
قلم
207
AB
092-15-11شبكه هاي كامپيوتري1اسلامی نژاد محمدرضا
یکشنبه
95/11/17
قلم
308
B
یکشنبه
95/11/17
قلم
301
C

یکشنبه
95/11/24
قلم
304
BC

یکشنبه
95/12/01
قلم
308
B
یکشنبه
95/12/01
قلم
301
C

یکشنبه
95/12/08
قلم
203
BC

یکشنبه
95/12/15
قلم
317
C
یکشنبه
95/12/15
قلم
205
B

یکشنبه
95/12/22
قلم
308
B

یکشنبه
96/01/20
قلم
216
BC

یکشنبه
96/01/27
قلم
203
BC

یکشنبه
96/02/03
قلم
306
BC

یکشنبه
96/02/10
قلم
216
C

یکشنبه
96/02/17
قلم
212
C
یکشنبه
96/02/17
قلم
212
D

یکشنبه
96/02/24
قلم
212
C
یکشنبه
96/02/24
قلم
304
B
093-15-11شبيه سازي كامپيوتري1معدلي مهدي
سه شنبه
96/01/15
قلم
207
F

دوشنبه
96/01/21
قلم
206
F

سه شنبه
96/01/29
قلم
207
F

دوشنبه
96/02/04
قلم
207
F

دوشنبه
96/02/11
قلم
206
F
سه شنبه
96/02/12
قلم
207
F

دوشنبه
96/02/18
قلم
207
F
سه شنبه
96/02/19
قلم
212
F

سه شنبه
96/02/26
قلم
206
F

سه شنبه
96/03/02
قلم
207
F
094-13-11فيزيك 11امانت بنت الهدیتجمیع کامپیوتر
دوشنبه
95/12/09
قلم
202
A

دوشنبه
95/12/16
قلم
202
A

دوشنبه
95/12/23
قلم
202
A

دوشنبه
96/01/21
قلم
202
A

دوشنبه
96/01/28
قلم
202
A

دوشنبه
96/02/04
قلم
202
A

دوشنبه
96/02/11
قلم
202
A

دوشنبه
96/02/18
قلم
202
A

دوشنبه
96/02/25
قلم
202
A
095-11-11رياضي مهندسي1خاكساري احمدمراجعه شود به برنامه رشته مهندسی نرم افزار 93
101-15-11هوش مصنوعي1سيف نژاد عباس
یکشنبه
95/11/24
قلم
203
CD

یکشنبه
95/12/08
قلم
306
CD

یکشنبه
95/12/22
قلم
203
CD

یکشنبه
96/01/27
قلم
306
CD

یکشنبه
96/02/10
قلم
306
CD

یکشنبه
96/02/17
قلم
216
EF

یکشنبه
96/02/24
قلم
304
A
یکشنبه
96/02/24
قلم
پروژه
B
111-15-11زبانهاي ماشين وبرنامه سازي سيستم1بديع علي
پنج شنبه
95/11/21
قلم
203
C

پنج شنبه
95/11/28
قلم
203
C

پنج شنبه
95/12/05
قلم
209
C

پنج شنبه
95/12/19
قلم
201
C

پنج شنبه
95/12/26
قلم
203
C

پنج شنبه
96/01/17
قلم
209
C

پنج شنبه
96/01/24
قلم
209
C

پنج شنبه
96/01/31
قلم
203
C

پنج شنبه
96/02/07
قلم
209
C

پنج شنبه
96/02/14
قلم
203
C

پنج شنبه
96/02/21
قلم
204
C

پنج شنبه
96/02/28
قلم
209
C
113-15-11سيستمهاي عامل1امامي محسن
سه شنبه
95/11/12
قلم
216
C

سه شنبه
95/11/19
قلم
215
D

سه شنبه
95/11/26
قلم
215
D

سه شنبه
95/12/03
قلم
207
E

سه شنبه
95/12/10
قلم
203
E

سه شنبه
95/12/17
قلم
203
E

سه شنبه
95/12/24
قلم
203
E

سه شنبه
96/01/15
قلم
203
D

سه شنبه
96/01/29
قلم
217
D
سه شنبه
96/01/29
قلم
207
E

سه شنبه
96/02/12
قلم
215
D
سه شنبه
96/02/12
قلم
304
E

سه شنبه
96/02/19
قلم
216
D
سه شنبه
96/02/19
قلم
215
E

سه شنبه
96/02/26
قلم
209
D
سه شنبه
96/02/26
قلم
209
E
115-15-11مهندسي نرم افزار21بديع علي
پنج شنبه
95/11/21
قلم
203
AB

پنج شنبه
95/12/05
قلم
203
AB

پنج شنبه
95/12/19
قلم
203
AB

پنج شنبه
96/01/17
قلم
203
AB

پنج شنبه
96/01/31
قلم
203
AB

پنج شنبه
96/02/14
قلم
203
AB

پنج شنبه
96/02/28
قلم
203
AB
116-15-11آزمايشگاه سيستم عامل1طوسی امینمراجعه شود به برنامه رشته مهندسی کامپیوتر نرم افزار
117-15-11آزمايشگاه پايگاه داده ها1فرشيد پور سولماز
چهارشنبه
95/12/04
غدیر
402
D

چهارشنبه
95/12/11
غدیر
402
D

چهارشنبه
95/12/18
غدیر
402
D

چهارشنبه
95/12/25
غدیر
402
D

چهارشنبه
96/01/16
غدیر
402
D

چهارشنبه
96/01/23
غدیر
402
D

چهارشنبه
96/01/30
غدیر
402
D

چهارشنبه
96/02/06
غدیر
402
D

چهارشنبه
96/02/13
غدیر
402
D

چهارشنبه
96/02/20
غدیر
402
D

چهارشنبه
96/02/27
غدیر
402
D
119-15-11مهندسي اينترنت1جعفری اسماعیل
دوشنبه
95/11/18
اندیشه
204
CD

دوشنبه
95/11/25
اندیشه
204
CD

دوشنبه
95/12/02
اندیشه
204
CD

دوشنبه
95/12/16
اندیشه
204
CD

دوشنبه
95/12/23
اندیشه
204
CD

دوشنبه
96/01/14
اندیشه
204
CD

دوشنبه
96/01/21
اندیشه
204
CD

دوشنبه
96/01/28
اندیشه
104
CD

دوشنبه
96/02/25
اندیشه
102
CD
127-15-11سيستمهاي اطلاعات مديريت1جعفری اسماعیلمراجعه شود به برنامه رشته مهندسی آی تی تجمیع
128-15-11تحليل وطراحي شي گرا1معدلي مهدي
دوشنبه
95/12/02
قلم
206
E

دوشنبه
95/12/09
قلم
302
E

دوشنبه
95/12/16
قلم
206
E

دوشنبه
95/12/23
قلم
207
E

دوشنبه
96/01/21
قلم
310
E

دوشنبه
96/02/04
قلم
206
E

دوشنبه
96/02/11
قلم
204
E

دوشنبه
96/02/18
قلم
310
E

دوشنبه
96/02/25
قلم
204
E
133-15-11شيوه ارائه مطالب علمي وفني1طاهری رحیم
پنج شنبه
95/12/26
قلم
216
DE

پنج شنبه
96/01/24
اندیشه
105
DE

پنج شنبه
96/02/07
اندیشه
105
DE

پنج شنبه
96/02/21
قلم
216
DE
136-15-11مباني فناوري اطلاعات1شرفیان ثنامراجعه شود به برنامه رشته مهندسی آی تی تجمیع
139-15-11مدارهاي منطقي1کیاکجوری نیما
دوشنبه
95/11/25
قلم
206
E

دوشنبه
95/12/02
قلم
203
E

دوشنبه
95/12/09
قلم
212
E

دوشنبه
95/12/23
قلم
212
E

دوشنبه
96/01/21
قلم
212
EF

دوشنبه
96/01/28
قلم
212
EF

دوشنبه
96/02/11
قلم
306
EF

دوشنبه
96/02/18
قلم
305
EF
140-15-11ساختمان داده ها1امامي محسن
سه شنبه
95/11/12
قلم
215
D

سه شنبه
95/11/19
قلم
202
C

سه شنبه
95/11/26
قلم
215
C

سه شنبه
95/12/03
قلم
209
C
سه شنبه
95/12/03
قلم
217
D

سه شنبه
95/12/10
قلم
215
C
سه شنبه
95/12/10
قلم
307
D

سه شنبه
95/12/17
قلم
304
C
سه شنبه
95/12/17
قلم
304
D

سه شنبه
95/12/24
قلم
215
C
سه شنبه
95/12/24
قلم
209
D

سه شنبه
96/01/15
قلم
216
C

سه شنبه
96/01/29
قلم
216
C

سه شنبه
96/02/12
قلم
215
C

سه شنبه
96/02/19
قلم
216
C

سه شنبه
96/02/26
قلم
216
C
142-15-11طراحي الگوريتمها1سيف نژاد عباس
یکشنبه
95/11/17
قلم
306
AB

یکشنبه
95/11/24
قلم
203
AB

یکشنبه
95/12/01
قلم
203
AB

یکشنبه
95/12/08
قلم
306
AB

یکشنبه
95/12/15
قلم
203
AB

یکشنبه
96/01/20
قلم
306
AB

یکشنبه
96/01/27
قلم
306
AB

یکشنبه
96/02/03
قلم
203
AB

یکشنبه
96/02/17
قلم
203
AB
143-15-11معماري كامپيوتر1مختاري وحيد
پنج شنبه
95/11/28
قلم
216
CD

پنج شنبه
95/12/05
قلم
201
C

پنج شنبه
95/12/19
قلم
207
C

پنج شنبه
95/12/26
قلم
317
CD
سه شنبه
95/12/24
قلم
315
DE

پنج شنبه
96/01/24
قلم
204
C
پنج شنبه
96/01/24
قلم
209
D

پنج شنبه
96/01/31
قلم
308
C

پنج شنبه
96/02/07
قلم
306
D
پنج شنبه
96/02/07
قلم
203
C

پنج شنبه
96/02/14
قلم
218
C

پنج شنبه
96/02/21
قلم
317
CD

پنج شنبه
96/02/28
قلم
318
DE
سه شنبه
96/02/26
قلم
313
DE
146-15-11مهندسي نرم افزار11زارع رحیمهماهنگی با مهندس رحیم زارع، کارگاه کامپیوتر، ساختمان غدیر
یکشنبه
96/01/27
غدیر
401
EF
157-15-11نظريه زبانهاوماشين ها1سيف نژاد عباس
یکشنبه
95/11/17
قلم
203
E

یکشنبه
95/11/24
قلم
204
E

یکشنبه
95/12/01
قلم
203
E

یکشنبه
95/12/08
قلم
203
E

یکشنبه
95/12/15
قلم
203
E

یکشنبه
95/12/22
قلم
204
E

یکشنبه
96/01/20
قلم
203
EF

یکشنبه
96/01/27
قلم
304
EF

یکشنبه
96/02/03
قلم
203
EF

یکشنبه
96/02/10
قلم
203
EF
243-15-11آزمايشگاه كامپيوتر1افراسیابی نگار
شنبه
95/12/14
غدیر
401
C

شنبه
95/12/21
غدیر
401
C

شنبه
96/01/19
غدیر
401
C

شنبه
96/01/26
غدیر
401
C

شنبه
96/02/02
غدیر
401
C

شنبه
96/02/09
غدیر
401
C
- - - -- **************
068-15-11برنامه سازي پيشرفته1خسروی عباسبه برنامه مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار مراجعه شود
071-15-11 آزمايشگاه مدارهاي الكتريكي 11ولی خانی ساراهمزمان با گروه یک مهندسی رباتیک
071-15-11 آزمايشگاه مدارهاي الكتريكي 11ولی خانی ساراتجمیع کامپیوتر ورباتیک
یکشنبه
95/11/24
قلم
از مدار 2 / کارگاه برق / رباتیک
B

یکشنبه
95/12/01
قلم
از مدار 2 / کارگاه برق / رباتیک
B

یکشنبه
95/12/08
قلم
از مدار 2 / کارگاه برق / رباتیک
B

یکشنبه
95/12/15
قلم
از مدار 2 / کارگاه برق / رباتیک
B

یکشنبه
95/12/22
قلم
از مدار 2 / کارگاه برق / رباتیک
B

یکشنبه
96/01/20
قلم
از مدار 2 / کارگاه برق / رباتیک
B

یکشنبه
96/01/27
قلم
از مدار 2 / کارگاه برق / رباتیک
B

یکشنبه
96/02/03
قلم
از مدار 2 / کارگاه برق / رباتیک
B

یکشنبه
96/02/10
قلم
از مدار 2 / کارگاه برق / رباتیک
B

یکشنبه
96/02/17
قلم
از مدار 2 / کارگاه برق / رباتیک
B
091-15-11 آزمايشگاه ريزپردازنده 14اژدري آرشتجمیع کامپیوتر
دوشنبه
95/11/25
قلم
از مدار1
A

دوشنبه
95/12/02
قلم
از مدار1
A

دوشنبه
95/12/09
قلم
از فیزیک
A

دوشنبه
95/12/16
قلم
از مدار1
A

دوشنبه
95/12/23
قلم
از مدار1
A

دوشنبه
96/01/21
قلم
از مدار1
A

دوشنبه
96/01/28
قلم
از مدار1
A

دوشنبه
96/02/04
قلم
از مدار1
A

دوشنبه
96/02/11
قلم
از مدار1
A

دوشنبه
96/02/18
قلم
از مدار1
A
094-11-11معادلات ديفرانسيل1سلطاني رحمت
دوشنبه
95/11/04
قلم
212
AB

دوشنبه
95/11/18
قلم
212
AB

دوشنبه
95/12/02
قلم
213
AB

دوشنبه
95/12/16
قلم
213
AB

سه شنبه
96/01/15
قلم
213
AB

دوشنبه
96/01/28
قلم
213
A

دوشنبه
96/02/11
قلم
213
AB

دوشنبه
96/02/25
قلم
211
AB
095-13-11فيزيك 21امانت بنت الهدیتجمیع کامپیوتر
یکشنبه
95/12/08
قلم
204
D

یکشنبه
95/12/15
قلم
204
D

یکشنبه
95/12/22
قلم
204
D

یکشنبه
96/01/20
قلم
204
D

یکشنبه
96/01/27
قلم
204
D

یکشنبه
96/02/03
قلم
204
D

یکشنبه
96/02/10
قلم
204
D

یکشنبه
96/02/17
قلم
204
D

یکشنبه
96/02/24
قلم
204
D
096-13-11آزمايشگاه فيزيك 11فتحي نجمهتجمیع کامپیوتر
سه شنبه
95/12/17
قلم
از فیزیک اپتیک
C

سه شنبه
95/12/24
قلم
از فیزیک
C

سه شنبه
96/01/15
قلم
از فیزیک
C

سه شنبه
96/01/29
قلم
از فیزیک
C

سه شنبه
96/02/12
قلم
از فیزیک اپتیک
C

سه شنبه
96/02/19
قلم
از مدار 2 / کارگاه برق / رباتیک
C

سه شنبه
96/02/26
قلم
از فیریک 1
CD
097-13-11آزمايشگاه فيزيك 21جعفری سید جلالتجمیع کامپیوتر
پنج شنبه
95/12/05
قلم
از فیزیک 2
B

پنج شنبه
95/12/19
قلم
از فیزیک 2
B

پنج شنبه
96/01/17
قلم
از فیزیک 2
B

پنج شنبه
96/01/24
قلم
از فیزیک 2
B

پنج شنبه
96/01/31
قلم
از فیزیک 2
B

پنج شنبه
96/02/07
قلم
از فیزیک 2
B

پنج شنبه
96/02/14
قلم
از فیزیک 2
B

پنج شنبه
96/02/21
قلم
از فیزیک 2
B
097-13-11آزمايشگاه فيزيك 22کرمی فاطمهتجمیع کامپیوتر
سه شنبه
95/12/03
قلم
از فیزیک 2
B

سه شنبه
95/12/10
قلم
از فیزیک 2
B

سه شنبه
95/12/17
قلم
از فیزیک 2
B

سه شنبه
95/12/24
قلم
از فیزیک 2
B

سه شنبه
96/01/15
قلم
از فیزیک 2
B

سه شنبه
96/01/29
قلم
از فیزیک 2
B

سه شنبه
96/02/12
قلم
از فیزیک 2
B

سه شنبه
96/02/19
قلم
از فیزیک 2
B
099-11-11رياضي عمومي 11سادات حسینی پرویز
دوشنبه
95/11/11
قلم
202
AB

دوشنبه
95/11/18
قلم
202
AB

دوشنبه
95/11/25
قلم
202
AB

دوشنبه
95/12/02
قلم
202
AB

دوشنبه
95/12/09
قلم
212
AB

دوشنبه
95/12/16
قلم
212
AB

دوشنبه
95/12/23
قلم
212
AB

دوشنبه
96/01/21
قلم
212
AB
- - - -- **************
068-15-11برنامه سازي پيشرفته1خسروی عباس
سه شنبه
95/11/19
اندیشه
204
E

سه شنبه
95/11/26
اندیشه
105
E

سه شنبه
95/12/03
اندیشه
104
E

سه شنبه
95/12/10
اندیشه
105
E

سه شنبه
95/12/17
اندیشه
105
E

سه شنبه
95/12/24
اندیشه
105
E

سه شنبه
96/01/15
اندیشه
105
E

سه شنبه
96/01/29
اندیشه
105
E

سه شنبه
96/02/12
اندیشه
105
E
پنج شنبه
96/02/14
قلم
308
A

سه شنبه
96/02/19
اندیشه
104
E

سه شنبه
96/02/26
اندیشه
105
E
081-15-11آزمايشگاه مدارهاي منطقي2جعفری فریماهمزمان با گروه 7
081-15-11آزمايشگاه مدارهاي منطقي7جعفری فریماتجمیع کامپیوتر
یکشنبه
95/11/24
قلم
از مدار1
C

یکشنبه
95/12/01
قلم
از مدار1
C

یکشنبه
95/12/08
قلم
از مدار1
C

یکشنبه
95/12/15
قلم
از مدار1
C

یکشنبه
95/12/22
قلم
از مدار1
C

یکشنبه
96/01/20
قلم
از مدار1
C

یکشنبه
96/01/27
قلم
از مدار1
C

یکشنبه
96/02/03
قلم
از مدار1
C

یکشنبه
96/02/10
قلم
از مدار1
C

یکشنبه
96/02/17
قلم
از مدار1
C
065-15-11مدارهاي الكتريكي 11زرمهی شهر بابک صادقمراجعه شود به برنامه رشته مهندسی کامپیوتر نرم افزار چندبخشی
065-15-11مدارهاي الكتريكي 11زرمهی شهر بابک صادقمراجعه شود به برنامه رشته مهندسی کامپیوتر نرم افزار چندبخشی
008-25-12زبان تخصصي1اسلامی نژاد محمدرضامراجعه شود به برنامه رشته آی تی چند بخشی
008-25-12زبان تخصصي1اسلامی نژاد محمدرضامراجعه شود به برنامه رشته آی تی چند بخشی
008-25-12زبان تخصصي1اسلامی نژاد محمدرضا
یکشنبه
95/11/17
قلم
304
DE

یکشنبه
95/11/24
قلم
304
DE

یکشنبه
95/12/01
قلم
216
D
یکشنبه
95/12/01
اندیشه
202
E

یکشنبه
96/01/20
قلم
217
D

یکشنبه
96/02/03
قلم
211
D

یکشنبه
96/02/10
قلم
304
E
یکشنبه
96/02/10
قلم
202
D
133-15-11شيوه ارائه مطالب علمي وفني1طاهری رحیممراجعه شود به برنامه رشته مهندسی کامپیوتر نرافزار 93
133-15-11شيوه ارائه مطالب علمي وفني1طاهری رحیم3 جلسه جبرانی با هماهنگی استاد
پنج شنبه
96/01/17
قلم
304
DE

پنج شنبه
96/01/31
قلم
217
E

پنج شنبه
96/02/14
قلم
207
F
پنج شنبه
96/02/14
قلم
317
E

پنج شنبه
96/02/21
قلم
204
F

پنج شنبه
96/02/28
قلم
217
E
113-15-11سيستمهاي عامل1امامي محسنمراجعه شود به برنامه رشته نرم افزار چند بخشی
113-15-11سيستمهاي عامل1امامي محسنمراجعه شود به برنامه رشته نرم افزار چند بخشی
092-15-11شبكه هاي كامپيوتري1اسلامی نژاد محمدرضامراجعه شود به برنامه رشته مهندسی نرم افزار چندبخشی
092-15-11شبكه هاي كامپيوتري1اسلامی نژاد محمدرضامراجعه شود به برنامه رشته مهندسی نرم افزار چندبخشی
101-15-11هوش مصنوعي1بازرگان لاري كيميا
101-15-11هوش مصنوعي1سيف نژاد عباسمراجعه شود به برنامه رشته نرم افزار تجمیع
101-15-11هوش مصنوعي1بازرگان لاري كيميامراجعه شود به برنامه رشته مهندسی نرم افزار 93
101-15-11هوش مصنوعي1سيف نژاد عباسمراجعه شود به برنامه رشته نرم افزار تجمیع
084-15-11طراحي وپياده سازي زبانهاي برنامه سازي1گودرزی مژگانمراجعه شود به برنامه رشته مهندسی نرم افزار چند بخشی
066-15-11آمارواحتمالات مهندسي1سعادتمند عبدالهمراجعه شود به برنامه مهندسی کامپیوتر چند بخشی
066-15-11آمارواحتمالات مهندسي1سعادتمند عبدالهمراجعه شود به برنامه مهندسی کامپیوتر چند بخشی
067-15-11ساختمانهاي گسسته1خاكساري احمدمراجعه شود به برنامه رشته مهندسی نرم افزار 93
095-11-11رياضي مهندسي1خاكساري احمدمراجعه شود به برنامه رشته مهندسی نرم افزار 93
095-11-11رياضي مهندسي1خاكساري احمدکلیه گرایشهای مهندس کامپیوتر
چهارشنبه
95/11/06
قلم
314
AB

چهارشنبه
95/11/13
قلم
314
AB

چهارشنبه
95/11/20
قلم
314
AB

چهارشنبه
95/11/27
قلم
314
AB

چهارشنبه
95/12/04
قلم
314
AB

چهارشنبه
95/12/18
قلم
314
AB

چهارشنبه
95/12/25
قلم
314
AB

چهارشنبه
96/01/16
قلم
314
AB
066-15-11آمارواحتمالات مهندسي1سعادتمند عبدالهمراجعه شود به برنامه مهندسی کامپیوتر چند بخشی
117-15-11آزمايشگاه پايگاه داده ها2فرشيد پور سولماز
چهارشنبه
95/12/04
غدیر
402
E

چهارشنبه
95/12/11
غدیر
402
E

چهارشنبه
95/12/18
غدیر
402
E

چهارشنبه
95/12/25
غدیر
402
E

چهارشنبه
96/01/16
غدیر
402
E

چهارشنبه
96/01/23
غدیر
402
E

چهارشنبه
96/01/30
غدیر
402
E

چهارشنبه
96/02/06
غدیر
402
E

چهارشنبه
96/02/13
غدیر
402
E

چهارشنبه
96/02/20
غدیر
402
E

چهارشنبه
96/02/27
غدیر
402
E
092-15-11شبكه هاي كامپيوتري1اسلامی نژاد محمدرضامراجعه شود به برنامه مهندسی کامپیوتر نرم افزار چندبخشی
115-15-11مهندسي نرم افزار21بديع عليمراجعه شود به برنامه رشته مهندسی نرم افزار چند بخشی
116-15-11آزمايشگاه سيستم عامل1ساسانی سیما
پنج شنبه
95/12/05
غدیر
401
CD

پنج شنبه
95/12/19
غدیر
401
BC

پنج شنبه
95/12/26
غدیر
401
CD

پنج شنبه
96/01/31
غدیر
401
CD

پنج شنبه
96/02/07
غدیر
401
BC

پنج شنبه
96/02/14
غدیر
401
CD

پنج شنبه
96/02/21
غدیر
401
CD
120-15-11گرافيك كامپيوتري 11لطفی کرامت الله
چهارشنبه
95/12/04
قلم
203
E

چهارشنبه
95/12/11
قلم
212
E

چهارشنبه
95/12/18
قلم
305
E

چهارشنبه
95/12/25
قلم
305
E

چهارشنبه
96/01/16
قلم
203
EF

چهارشنبه
96/01/30
قلم
317
EF

چهارشنبه
96/02/13
قلم
305
EF

چهارشنبه
96/02/20
قلم
305
EF

چهارشنبه
96/02/27
قلم
207
EF
116-15-11آزمايشگاه سيستم عامل1رنجبر لیلامراجعه به برنامه رشته مهندسی کامپیوتر نرم افزار 93
116-15-11آزمايشگاه سيستم عامل1رنجبر لیلا5 جلسه جبرانی با هماهنگی استاد
یکشنبه
95/12/22
غدیر
401
AB

شنبه
96/01/19
غدیر
402
AB

شنبه
96/01/26
غدیر
402
AB

شنبه
96/02/02
غدیر
402
AB

شنبه
96/02/09
غدیر
402
AB

شنبه
96/02/16
غدیر
402
AB
088-15-11اصول طراحي پايگاه داده ها1سيف نژاد عباس
یکشنبه
95/12/01
قلم
306
CD

یکشنبه
95/12/15
قلم
203
CD

یکشنبه
95/12/22
قلم
317
A

یکشنبه
96/01/20
قلم
317
CD

یکشنبه
96/02/03
قلم
317
CD

یکشنبه
96/02/10
قلم
304
A

یکشنبه
96/02/17
قلم
304
CD

یکشنبه
96/02/24
قلم
207
CD
088-15-11اصول طراحي پايگاه داده ها1سيف نژاد عباسمراجعه شود به برنامه رشته مهندسی نرم افزار 93
067-15-11ساختمانهاي گسسته1خاكساري احمدمراجعه شود به برنامه رشته مهندسی نرم افزار 93
067-15-11ساختمانهاي گسسته1خاكساري احمد
دوشنبه
95/11/18
قلم
306
CD

دوشنبه
95/11/25
قلم
203
CD

دوشنبه
95/12/02
قلم
306
CD

دوشنبه
95/12/09
قلم
207
CD

دوشنبه
95/12/16
قلم
306
CD

دوشنبه
95/12/23
قلم
203
CD