دانشگاه پیام نور - مرکز شیراز
برنامه کلاسی
نیمسال اول 96-95
علم اطلاعات ودانش شناسي ورودی 94 به بعد
 جستجوی درس         F:18-20    E:16-18   D:14-16   C:12-14    B:10-12    A:8-10  
کد درس نام درس گروه استادتوضیحاتهفته
1
هفته
2
هفته
3
هفته
4
هفته
5
هفته
6
هفته
7
هفته
8
هفته
9
هفته
10
هفته
11
هفته
12
هفته
13
هفته
14
هفته
15
هفته
16
155-24-12مبانی آرشیو1عليجاني رحيممشترک با درس مقدمات آرشیو
156-24-12آشنایی با مدیریت دانش1عليجاني رحيم
یکشنبه
96/01/27
اندیشه
کارگاه کتابداری
B

یکشنبه
96/02/10
اندیشه
کارگاه کتابداری
B
- - - -- **************
- - - -- **************
155-24-12مبانی آرشیو1عليجاني رحيم
دوشنبه
96/01/21
اندیشه
کارگاه کتابداری
D

دوشنبه
96/02/04
اندیشه
کارگاه کتابداری
D
156-24-12آشنایی با مدیریت دانش1عليجاني رحيم
دوشنبه
95/12/16
اندیشه
کارگاه کتابداری
D

دوشنبه
96/01/14
اندیشه
کارگاه کتابداری
F

دوشنبه
96/01/28
اندیشه
کارگاه کتابداری
D
154-24-12مبانی اخلاق حرفه ای1عليجاني رحيم
دوشنبه
95/11/25
اندیشه
کارگاه کتابداری
D

دوشنبه
95/12/09
اندیشه
کارگاه کتابداری
D

دوشنبه
95/12/23
اندیشه
کارگاه کتابداری
F
113-17-12روانشناسي اجتماعي1فيلي عليرضا
یکشنبه
95/12/22
قلم
310
A

یکشنبه
96/01/27
قلم
310
A

یکشنبه
96/02/10
قلم
310
A

یکشنبه
96/02/24
قلم
318
A
113-17-12روانشناسي اجتماعي2فيلي عليرضا
یکشنبه
95/12/15
قلم
310
A

یکشنبه
96/01/20
قلم
310
A

یکشنبه
96/02/03
قلم
310
A

یکشنبه
96/02/17
قلم
310
A
113-17-12روانشناسي اجتماعي3فيلي عليرضا
یکشنبه
95/12/08
قلم
310
A

یکشنبه
95/12/22
قلم
310
B

یکشنبه
96/02/03
قلم
220
B

یکشنبه
96/02/17
قلم
310
B