دانشگاه پیام نور - مرکز شیراز
برنامه کلاسی
نیمسال اول 96-95
علم اطلاعات ودانش شناسي ورودی 93وماقبل
 جستجوی درس         F:18-20    E:16-18   D:14-16   C:12-14    B:10-12    A:8-10  
کد درس نام درس گروه استادتوضیحاتهفته
1
هفته
2
هفته
3
هفته
4
هفته
5
هفته
6
هفته
7
هفته
8
هفته
9
هفته
10
هفته
11
هفته
12
هفته
13
هفته
14
هفته
15
هفته
16
073-22-12مباني جامعه شناسي1كياكجوري سعيدبار برنامه رشته حقوق مشترک
151-12-17مباني علوم رايانه1عليجاني رحيم
یکشنبه
96/02/10
اندیشه
کارگاه کتابداری
C
152-12-17فراهم آوري و توسعه مجموعه1عليجاني رحيم
یکشنبه
96/02/17
اندیشه
کارگاه کتابداری
C
153-12-17واژه پردازي (فارسي و لاتين)1عليجاني رحيم
یکشنبه
96/01/20
اندیشه
کارگاه کتابداری
C

یکشنبه
96/02/03
اندیشه
کارگاه کتابداری
C
154-12-17مواد و خدمات كتابخانه براي كودكان و نوجوانان1عليجاني رحيم
یکشنبه
96/01/20
اندیشه
کارگاه کتابداری
D

یکشنبه
96/02/03
اندیشه
کارگاه کتابداری
D
155-12-17تاريخ تمدن1عليجاني رحيم
یکشنبه
96/01/20
اندیشه
کارگاه کتابداری
E
162-12-17آيين نگارش علمي1عليجاني رحيم
یکشنبه
96/02/03
اندیشه
کارگاه کتابداری
E
166-12-17سازماندهي مواد 2 (رده بندي ديويي)1عليجاني رحيم
یکشنبه
96/01/27
اندیشه
کارگاه کتابداری
C

یکشنبه
96/02/17
اندیشه
کارگاه کتابداری
E
168-12-17كارآموزي 11عليجاني رحيم
یکشنبه
96/01/27
اندیشه
کارگاه کتابداری
D

یکشنبه
96/02/17
اندیشه
کارگاه کتابداری
D
169-12-17آشنايي با اطلاعات و ارتباطات1عليجاني رحيم
یکشنبه
96/02/17
اندیشه
کارگاه کتابداری
F

یکشنبه
96/02/24
اندیشه
کارگاه کتابداری
C
175-12-17كارآموزي 21عليجاني رحيم
یکشنبه
95/12/08
اندیشه
کارگاه کتابداری
C

یکشنبه
96/02/24
اندیشه
کارگاه کتابداری
D
177-12-17آشنايي با تاريخ ادبيات جهان1عليجاني رحيم
دوشنبه
96/01/14
اندیشه
کارگاه کتابداری
C

دوشنبه
96/01/28
اندیشه
کارگاه کتابداری
C
180-12-17جامعه شناسي اوقات فراغت و مطالعه1عليجاني رحيم
دوشنبه
96/02/18
اندیشه
کارگاه کتابداری
E
181-12-17سازماندهي مواد 3 (رده بندي كنگره)1عليجاني رحيم
یکشنبه
96/02/24
اندیشه
کارگاه کتابداری
E
183-12-17آشنايي با پايگاههاي اطلاعاتي1عليجاني رحيم
یکشنبه
96/02/24
اندیشه
کارگاه کتابداری
F
184-12-17متون اختصاصي انگليسي 31عليجاني رحيم
دوشنبه
96/01/21
اندیشه
کارگاه کتابداری
C

دوشنبه
96/02/04
اندیشه
کارگاه کتابداری
C

دوشنبه
96/02/18
اندیشه
کارگاه کتابداری
C
186-12-17مقدمات آرشيو1عليجاني رحيم
دوشنبه
96/01/21
اندیشه
کارگاه کتابداری
D

دوشنبه
96/02/04
اندیشه
کارگاه کتابداری
D
187-12-17سازماندهي رايانه اي منابع1عليجاني رحيم
دوشنبه
96/01/21
اندیشه
کارگاه کتابداری
E

دوشنبه
96/02/04
اندیشه
کارگاه کتابداری
E

دوشنبه
96/02/18
اندیشه
کارگاه کتابداری
D
188-12-17كارآموزي 31عليجاني رحيم
دوشنبه
95/12/23
اندیشه
کارگاه کتابداری
C

دوشنبه
96/02/25
اندیشه
کارگاه کتابداری
E
189-12-17مديريت نشريات ادواري1عليجاني رحيم
دوشنبه
95/12/02
اندیشه
کارگاه کتابداری
C

دوشنبه
95/12/16
اندیشه
کارگاه کتابداری
C

دوشنبه
96/01/21
اندیشه
کارگاه کتابداری
F
190-12-17آمار براي كتابداران1عليجاني رحيم
دوشنبه
95/12/09
اندیشه
کارگاه کتابداری
C

دوشنبه
95/12/23
اندیشه
کارگاه کتابداری
D

دوشنبه
96/02/11
اندیشه
کارگاه کتابداری
C
191-12-17آشنايي با علم سنجي1عليجاني رحيم
دوشنبه
95/12/23
اندیشه
کارگاه کتابداری
E

دوشنبه
96/01/28
اندیشه
کارگاه کتابداری
E
194-12-17مباني و روش هاي آموزش سواد اطلاعاتي1عليجاني رحيم
یکشنبه
95/12/08
اندیشه
کارگاه کتابداری
D

یکشنبه
95/12/22
اندیشه
کارگاه کتابداری
D

یکشنبه
96/01/27
اندیشه
کارگاه کتابداری
E
196-12-17كتابخانه هاي دانشگاهي و توسعه علمي1عليجاني رحيم
دوشنبه
96/02/11
اندیشه
کارگاه کتابداری
E
198-12-17زبانشناسي كاربردي1عليجاني رحيم
دوشنبه
95/12/02
اندیشه
کارگاه کتابداری
E

دوشنبه
95/12/16
اندیشه
کارگاه کتابداری
E

دوشنبه
96/01/28
اندیشه
کارگاه کتابداری
F
200-12-17تحقيق مقدماتي در كتابداري و اطلاع رساني1عليجاني رحيم
دوشنبه
96/01/14
اندیشه
کارگاه کتابداری
E

دوشنبه
96/02/11
اندیشه
کارگاه کتابداری
D

دوشنبه
96/02/25
اندیشه
کارگاه کتابداری
D
202-12-17نمايه سازي كتاب1عليجاني رحيم
دوشنبه
96/01/14
اندیشه
کارگاه کتابداری
D

دوشنبه
96/02/11
اندیشه
کارگاه کتابداری
F

دوشنبه
96/02/25
اندیشه
کارگاه کتابداری
F
206-12-17آشنايي با مديريت دانش1عليجاني رحيم
دوشنبه
95/12/16
اندیشه
کارگاه کتابداری
D

دوشنبه
96/01/14
اندیشه
کارگاه کتابداری
F

دوشنبه
96/01/28
اندیشه
کارگاه کتابداری
D
208-12-17مرجع شناسي عمومي1عليجاني رحيم
دوشنبه
96/02/04
اندیشه
کارگاه کتابداری
F
214-12-17آشنايي با تاريخ ادبيات ايران1عليجاني رحيم
یکشنبه
95/12/01
اندیشه
کارگاه کتابداری
C

یکشنبه
95/12/22
اندیشه
کارگاه کتابداری
C
215-12-17اخلاق حرفه اي1عليجاني رحيم
دوشنبه
95/11/25
اندیشه
کارگاه کتابداری
D

دوشنبه
95/12/09
اندیشه
کارگاه کتابداری
D

دوشنبه
95/12/23
اندیشه
کارگاه کتابداری
F
216-12-17خدمات برون كتابخانه اي1عليجاني رحيم
یکشنبه
95/11/24
اندیشه
کارگاه کتابداری
C

یکشنبه
95/12/08
اندیشه
کارگاه کتابداری
E

یکشنبه
95/12/22
اندیشه
کارگاه کتابداری
E

یکشنبه
96/02/03
اندیشه
کارگاه کتابداری
F
- - - -- **************
- - - -- **************
186-12-17مقدمات آرشيو1عليجاني رحيممشترک با درس مقدمات آرشیو
206-12-17آشنايي با مديريت دانش1عليجاني رحيم
یکشنبه
96/01/27
اندیشه
کارگاه کتابداری
B

یکشنبه
96/02/10
اندیشه
کارگاه کتابداری
B